Chất lượng đội ngũ giảng viên của học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

101 1 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:15

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC LUẬN VĂN THẠC SỸ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐƠ THỊ NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY CHUN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS ĐỖ ĐỨC BÌNH HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình riêng tơi Luận văn hồn thành dựa trình học tập, hiểu biết, cố gắng tìm tòi thân có hướng dẫn GS.TS Đỗ Đức Bình Các số liệu, kết nêu luận văn phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Học viện thân tơi thực điều tra, phân tích, tổng kết trung thực chưa công bố cơng trình khác Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017 Người cam đoan Nguyễn Thị Bích Thủy LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân có hướng dẫn nhiệt tình q Thầy, Cơ động viên ủng hộ nhà trường, gia đình bạn bè suốt thời gian học tập nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến GS TS Đỗ Đức Bình, người hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành luận văn Đồng thời xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến tồn thể q Thầy, Cô Khoa Kinh tế; Khoa Sau đại học - Viện Đại học Mở Hà Nội tận tình truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập nghiên cứu thực luận văn Cuối cùng, xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn đến Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo Trung tâm dịch vụ; Phòng Quản lý đào tạo; Phòng Tổ chức Cán đồng nghiệp Học viện Cán quản lý xây dựng đô thị nơi công tác hỗ trợ cho tơi nhiều suốt q trình học tập, nghiên cứu trình thực luận văn thạc sĩ Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017 Học viên Nguyễn Thị Bích Thủy MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HỌC VIỆN VÀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 1.1 Giảng viên yêu cầu chất lượng đào tạo bồi dưỡng giảng viên 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Nhiệm vụ, quyền hạn giảng viên 13 1.2 Nội dung tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên 18 1.2.1 Nội dung đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên 18 1.2.2 Tiêu chí đánh giá giảng viên 20 1.3 Chất lượng đội ngũ giảng viên số trường ngành xây dựng số nước giới, học rút cho Học viện cán quản lý xây dựng đô thị 24 1.3.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên số trường ngành xây dựng số nước giới 24 1.3.2 Bài học rút cho Học viện cán quản lý xây dựng đô thị 27 Kết luận chương 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ 30 2.1 Tổng quan Học viện cán quản lý xây dựng đô thị 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 30 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 31 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Học viện 33 2.1.4 Một số nét đặc thù loại hình trường trường bồi dưỡng cán quản lý ngành xây dựng 34 2.1.5 Một số kết công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn Học viện cán quản lý xây dựng đô thị 35 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ giảng viên Học viện Cán quản lý xây dựng đô thị 37 2.2.1 Nhân tố bên 37 2.2.2 Nhân tố bên 38 2.3 Thực trạng chất lượng đội ngũ giảng viên Học viện Cán quản lý xây dựng đô thị giai đoạn 2014 - 2016 40 2.3.1 Về số lượng giảng viên 40 2.3.2 Cơ cấu đội ngũ giảng viên Học viện cán quản lý XD ĐT 43 2.3.3 Chất lượng đội ngũ giảng viên Học viện Cán quản lý xây dựng đô thị 52 2.4 Những sách biện pháp mà Học viện Cán quản lý xây dựng đô thị áp dụng để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên 53 2.4.1 Về loại hình đào tạo, bồi dưỡng 53 2.4.2 Về chế độ, sách đãi ngộ giảng viên 57 2.5 Đánh giá chung chất lượng đội ngũ cán giảng viên Học viện Cán quản lý xây dựng đô thị 58 2.5.1.Những ưu điểm, kết chủ yếu 58 2.5.2.Những tồn tại, hạn chế 60 2.5.3 Những nguyên nhân chủ yếu 61 Kết luận chương 64 CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ 65 3.1 Bối cảnh nước quốc tế ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ giảng viên học viện cán quản lý xây dựng đô thị 65 3.1.1 Bối cảnh nước 65 3.1.2 Bối cảnh quốc tế 70 3.2 Quan điểm định hướng chất lượng đội ngũ giảng viên Học viện cán quản lý xây dựng đô thị bối cảnh 67 3.2.1 Quan điểm chất lượng đội ngũ giảng viên Học viện Cán quản lý xây dựng đô thị 67 3.2.2 Định hướng chất lượng đội ngũ giảng viên Học viện cán quản lý xây dựng đô thị 68 3.3 Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Học viện cán quản lý xây dựng đô thị 69 3.3.1 Nâng cao nhận thức tầm quan trọng tính cấp thiết chất lượng đội ngũ giảng viên Học viện 69 3.3.2 Xây dựng quy hoạch đội ngũ giảng viên phù hợp với thực tiễn phát triển Học viện 70 3.3.3 Chú trọng công tác tuyển dụng, bổ sung giảng viên, thực sách nhằm thu hút nhân tài, tăng cường mở rộng hợp tác để có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng tốt 72 3.3.4 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng tạo chế khuyến khích tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên 74 3.3.5 Tăng cường đổi công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên theo tiêu chí đề cách khách quan thường xuyên 76 3.4 Các kiến nghị đề xuất với quan quản lý cấp 77 3.4.1 Kiến nghị với nhà nước 77 3.4 Kiến nghị với Bộ xây dựng 78 Kết luận chương 80 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT QLGD Quản lý giáo dục GV Giảng viên ĐNGV Đội ngũ giảng viên NCKH Nghiên cứu khoa học CNTT&TT Công nghệ thông tin truyền thông XD Xây dựng ĐT Đô thị CH Cao học NCS Nghiên cứu sinh ĐBSCL Đồng sông Cửu Long ĐH&CĐ Đại học cao đẳng LLCT Lý luận trị ĐBD Đào tạo bồi dưỡng CBCC Cán công chức DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH BẢNG Bảng 1.1: Bảng 2.1: Bảng 2.2: Mạng lưới sở đào tạo ngành xây dựng phân theo trình độ đào tạo 25 Tổng hợp số lớp đào tạo bồi dưỡng giai đoạn 2013 - 2016 36 Bảng 2.3: Tổng hợp số lớp đào tạo so với kế hoạch Bộ giao kế hoạch Học viện giai đoạn 2013 - 2016) 36 Tổng hợp số học viên đào tạo bồi dưỡng giai đoạn 2013 - 2016) 37 Bảng 2.4: Bảng 2.5: Bảng 2.6: Bảng 2.7: Số lượng giảng viên hữu thỉnh giảng khoa 41 Cơ cấu giảng viên theo độ tuổi 43 Tổng hợp thâm niên công tác giảng viên 44 Cơ cấu giảng viên theo giới tính 46 Bảng 2.8: Bảng 2.9: Bảng 2.10: Kết điều tra quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên 47 Kết khảo sát thực trạng, đào tạo bồi dưỡng giảng viên 48 Kế hoạch tuyển dụng giảng viên học viện qua năm 49 HÌNH Hình 2.1: Hình 2.2: Mơ hình cấu tổ chức Học viện Cán quản lý xây dựng thị 33 Quy trình tuyển dụng giảng viên 52 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời đại ngày nay, trước phát triển mạnh mẽ khoa học cơng nghệ xu hướng tồn cầu hoá, để phát triển, quốc gia cần phải khai thác, sử dụng tốt nguồn lực người Chất lượng nguồn lực người phụ thuộc vào chất lượng giáo dục - đào tạo, chất lượng giáo dục - đào tạo lại phụ thuộc trước hết vào đội ngũ nhà giáo Vì vậy, việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nhiệm vụ trọng tâm ngành giáo dục - đào tạo nước ta giai đoạn Quản lý giáo dục (sau gọi tắt QLGD) khâu then chốt đảm bảo thành công phát triển giáo dục Thông qua QLGD, việc thực mục tiêu đào tạo, chủ trương sách giáo dục, nâng cao hiệu đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục triển khai có hiệu Chất lượng đội ngũ giảng viên khâu đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo thực mục tiêu giáo dục đề Nghị số 29/NQ-TW Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) “Đổi toàn diện giáo dục đào tạo ” nhiệm vụ chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo cán quản lý Luật giáo dục, Chương I, Điều 15 ghi rõ: ” Nhà giáo giữ vai trò định việc đảm bảo chất lượng giáo dục” Vì vậy, chất lượng đội ngũ giảng viên nhiệm vụ cấp thiết ngành giáo dục tất nhà trường Theo Đề án Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt xác định: Phát triển nhân lực ngành XD đến năm 2020: “Tăng nhanh tỷ lệ nhân lực qua đào tạo với cấu hợp lý, gắn việc đào tạo với nhiệm vụ cụ thể ngành Xây dựng, lấy đào tạo bậc học đại học, trung học chuyên nghiệp làm tảng; lấy đào tạo nghề, đào tạo lao động kỹ thuật chất lượng cao, đào tạo nghề chuyên biệt, nghề đặc thù, nghề có lợi so sánh làm khâu đột phá; lấy việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán lãnh đạo, cán quản lý, công chức, viên chức toàn ngành nhân tố định thành cơng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa ngành Xây dựng.” Học viện Cán quản lý xây dựng đô thị (sau gọi tắt Học viện) đơn vị nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, thực chức năng: tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng, cán quyền đô thị cấp, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ, Ngành khác tham gia quản lý hoạt động xây dựng chức danh khác theo quy định pháp luật Trong nhiều năm qua, Học viện có đóng góp tích cực, hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho ngành Từ năm 2013 Học viện tiến hành phương án tổ chức, xếp lại số đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao trình độ chuyên mơn hóa, đẩy mạnh liên kết đào tạo có hiệu với đơn vị nước, phục vụ kịp thời yêu cầu đào tạo nhân lực, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, trình độ quản lý cho nguồn cán ngành xây dựng Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu phát triển hội nhập, Học viện liên tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế đào tạo bồi dưỡng với nước khu vực giới Điều có nghĩa Học viện cần lực lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên có đủ lực để đáp ứng yêu cầu phát triển Học viện Song so với yêu cầu thời gian tiếp theo, đội ngũ nhân lực Học viện có bất cập cấu, chất lượng Điều đã, ảnh hưởng lớn đến việc thực nhiệm vụ trị giao Với phương châm đa dạng hóa loại hình đào tạo, đáp ứng tối đa nhu cầu học viên địa phương, đơn vị Học viện đã, triển khai hình thức học trong, ngồi hành Học viện địa phương đơn vị; kết hợp học tập nước nước với tham quan thực tế v.v Vì lẽ đó, việc tìm giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Học viện Cán quản lý xây dựng đô thị trước yêu cầu thực tiễn cấp bách thiết thực Đó lý chọn đề tài “Chất lượng đội ngũ giảng viên Học viện Cán quản lý xây dựng thị” với mong muốn góp phần nâng cao lực Học viện, đáp ứng đòi hỏi kinh tế tri thức Tổng quan tài liệu nghiên cứu Công tác lập kế hoạch phát triển ĐNGV học viện thời gian đầu hạn chế Để đáp ứng kịp thời nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trước mắt lâu dài cho ngành, phát triển ĐNGV phải coi nhiệm vụ quan trọng nhất, nhiệm vụ hàng đầu Học viện Đã có nhiều đề tài, cơng trình nghiên cứu cấp Bộ, luận án tiến sỹ, thạc sỹ, tác phẩm đăng tạp chí, nhiều hội thảo khoa học chủ đề đội ngũ nhà giáo góc độ QLGD theo ngành học, bậc học tiến hành tương đối có hệ thống Một số cơng trình như: - Đối với Bộ xây dựng Nghiên cứu, xem xét có quy định mơ hình Học viện trực thuộc Bộ phát triển đáp ứng nhu cầu đào tạo bồi dưỡng Bộ, Ngành Có tư vấn, hỗ trợ kịp thời việc đạo trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên mà việc cử giảng viên học tập, nghiên cứu nước - Đối với Học viện cán quản lý xây dựng đô thị Cần triển khai sâu rộng việc nâng cao nhận thức nhiệm vụ quyền hạn người giảng viên, xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên, xây dựng tiêu chí đánh giá đội ngũ giảng viên, sử dụng hợp lý đội ngũ giảng viên, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng có sách đảm bảo phát triển đội ngũ giảng viên Ban giám đốc cần tiếp tục trì phát huy kết đạt công tác phát triển đội ngũ giảng viên năm qua Tăng cường lãnh đạo tập trung đạo ưu tiên nguồn lực có nhằm tiếp tục làm tốt việc xây dựng định hướng cho công tác quy hoạch xây dựng đội ngũ giảng viên Nghiên cứu bổ sung chế độ sách hấp dẫn để khuyến khích đội ngũ giảng viên tự giác tham gia tích cực học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ trau dồi kiến thức, đạo đức nhà giáo, gắn liền với nhiệm vụ trị nhà trường 79 Kết luận chương ĐNGV nhân tố định đến chất lượng đào tạo nhà trường, chất lượng tốt khẳng định uy tín, tạo thương hiệu, khẳng định vị trí, vai trò trường hệ thống giáo dục đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước Với mục đích phát triển chất lượng ĐNGV đủ số lượng, đồng cấu đạt chuẩn chất lượng tác giả đề xuất biện pháp nêu Mỗi biện pháp làm tiền đề làm kết biện pháp lại Muốn tiến hành thành cơng biện pháp trên, đòi hỏi ban giám đốc cần có lực nghệ thuật quản lý, nhằm nâng cao chất lượng ĐNGV Các biện pháp đề xuất đánh giá cần thiết có tính khả thi cao Vì việc áp dụng đồng biện pháp cần thiết phù hợp với tình hình thực tiễn Học viện cán quản lý xây dựng đô thị 80 KẾT LUẬN Trên sở kết nghiên cứu trình bày chương, mục luận văn, tác giả rút số kết luận sau: Luận văn bước đầu xác định hệ thống hóa sở lý luận liên quan đến biện pháp chất lượng đội ngũ giảng viên trường đại học nói chung, Học viện cán quản lý xây dựng đô thị nói riêng Thơng qua sở lý luận, luận văn khẳng định: Yếu tố định đến chất lượng đào tạo, đến thương hiệu Học viện ĐNGV Một nhà trường có ĐNGV đủ số lượng, mạnh chất lượng, hợp lý cấu điều kiện tiên để nâng cao chất lượng đào tạo Luận văn khảo sát thực trạng ĐNGV Học viện cán quản lý xây dựng đô thị chất lượng, cấu từ đưa nhận xét, đánh giá thành tựu đạt được, bất cập cần khắc phục đội ngũ cán quản lý phát triển ĐNGV nhà trường Đặc biệt, luận văn tìm hiểu nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan tác động đến ĐNGV phát triển ĐNGV từ đưa biện pháp cần thiết có tính khả thi cao Luận văn đề xuất biện pháp phát triển ĐNGV đáp ứng quy mơ đào tạo, phát triển Học viện Đó : Nâng cao nhận thức tầm quan trọng tính cấp thiết cơng tác phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Xây dựng quy hoạch đội ngũ giảng viên phù hợp với thực tiễn phát triển Học viện Chú trọng công tác tuyển dụng, bổ sung giảng viên thực sách nhằm thu hút nhân tài, tăng cường mở rộng hợp tác để có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng tốt Xây dựng hoàn thiện sách đãi ngộ đội ngũ giảng viên giỏi Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng tạo chế khuyến khích tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên Sử dụng đội ngũ giảng viên hợp lý, khoa học, đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ 81 Tăng cường đổi công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên theo tiêu chí đề cách khách quan thường xuyên Các biện pháp nêu luận văn có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động hỗ trợ, thúc đẩy lẫn gắn kết với chỉnh thể Chúng vừa nguyên nhân, vừa kết cần tiến hành cách đồng ưu tiên cho giải pháp cấp bách tùy thuộc vào thời điểm phát triển Tuy nhiên, biện pháp chỉnh thể có tính độc lập tương đối vị trí khả phát huy tác dụng thời điểm, điều kiện cụ thể, mà bỏ biện pháp Để biện pháp phát huy tác dụng phải tùy thuộc vào vận dụng có hợp lý hay khơng, có thời điểm hay khơng phụ thuộc vào điều kiện thực tiễn 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO (2011) Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực tổ chức công, Đại học Kinh tế Quốc dân (2014) Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Kinh tế quốc dân, Hà Nội “Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đại học giai đoạn 2010 - 2015”; Báo cáo tổng kết năm 2016 Học Viện Cán quản lý xây dựng đô thị; Bộ Xây dựng (2010), Đề án: “Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2010 - 2020”; Các nước số Lãnh thổ Thế giới trước ngưỡng cửa Thế kỷ XXI (2001), NXB Chính trị quốc gia Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013; Đặng Quốc Bảo (2010), Chuyên đề Phát triển nguồn nhân lực, phát triển người Giáo dục - Đào tạo; Đặng Thị Tuyết (2013), “Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn nay” 10 Hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật giáo dục đại học sau đại học, NXB Giáo dục (2006); 11 Học viện Cán quản lý xây dựng đô thị (2005), Đề án phát triển Học viện Cán quản lý xây dựng đô thị giai đoạn 2005 - 2015” tầm nhìn 2030; 12 Học viện Cán quản lý xây dựng đô thị (2014), Đề án vị trí việc làm; 13 Học viện Cán quản lý xây dựng đô thị, Báo cáo tổng kết công tác đào tạo bồi dưỡng năm 2013, 2014, 2015, 2016; 14 Lê Thị Phương Nam (2014), Đề tài khoa học sở Viện Nghiên cứu lập pháp 15 Luật giáo dục 2006, Điều 31 74 Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006; 16 Luật giáo dục 2012, Điều 55 Chương VIII Số 08/2012/QH13; 17 Nghị 14/2005/NQ-CP Chính phủ đổi tồn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 đến 2020; 18 Nguyễn Văn Đệ (2006):Tạp chí giáo dục, số 140/2006 “Thực trạng giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên vùng ĐBSCL giai đoạn Bài báo đề tồn đọng, bất cập phát triển giáo dục nói chung cung phát triển đội ngũ giáo viên vùng Đông sông Cửu Long giai đoạn nay”; 19 PGS TS Mai Quốc Chánh, TS Trần Xuân Cầu (2003), Giáo trình Kinh tế lao động, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 20 Phòng Tổ chức cán (2015), Kế hoạch nhân sự, tiền lương Học viện Cán quản lý xây dựng đô thị; 21 Quyết định số 538/TCCP-TC ngày 19/12/1995 Ban TCCB Chính phủ (nay Bộ nội vụ); 22 Thủ tướng Chính phủ (2010), Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực quản lý xây dựng phát triển đô thị công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị cấp giai đoạn 2010 - 2015; 23 http://w.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2015/32972/Phattrien-nguon-nhan-luc-Viet-Nam-giai-doan-20152020-dap-ung.aspx PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ Câu 1: Xin thầy/cô cho biết đôi điều thân: 1.1 Tuổi thầy/cơ……tuổi 1.2 Giới tính ☐ Nam ☐Nữ 1.3 Dân tộc ☐ Kinh ☐ ……… 1.4 Trình độ học vấn trình độ đào tạo Trình độ học vấn: lớp……./…… ☐ Đào tạo nghề dài hạn ☐ Cao đẳng ☐ Trung học chuyên nghiệp ☐ Thạc sỹ ☐ Đại học ☐ Tiến sỹ khoa học, tiến sỹ 1.5 Ngành, chuyên ngành, nghề đào tạo (ứng với trình độ đào tạo cao thầy/cô nay):…………………………………………………… 1.6 Nơi đào tạo (ứng với trình độ đào tạo cao thầy/cơ nay): ☐ Trong nước ☐ Ngồi nước 1.7 Thầy/cô giảng viên môn thuộc: Khoa/Ban/Bộ môn:………………… Điện thoại: ………………………… Địa chỉ:……………………………… 1.8 Tên môn học thầy/cơ giảng dạy: Mơn học:……………………… Mơn học:……………………… Môn học:……………………… Môn học:……………………… 1.9 Thâm niên giảng dạy thầy/cơ:……….năm 1.10 Tính chất mơn học thầy/cô giảng dạy: ☐ Lý thuyết ☐ Thực hành ☐ Lý thuyết thực hành Câu 2: Theo đồng chí, lực nghiên cứu khoa học đội ngũ giảng viên trường đạt mức độ ? Tốt ☐ Khá ☐ Trung bình ☐ Yếu ☐ Câu 3: Đồng chí đánh giá thực trạng chất lượng ĐNGV Học viện cán quản lý xây dựng đô thị áp dụng mức độ nào? Tốt ☐ Khá ☐ Trung bình ☐ TT Nội dung Yếu ☐ Tốt Khá Trung bình Yếu Cơng tác chất lượng ĐNGV Câu 4: Đồng chí đánh giá thực trạng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV Học viện cán quản lý xây dựng đô thị TT Nội dung Công tác đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn (NCS,CH,) Cơng tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ LLCT, tin học, ngoại ngữ Bồi dưỡng khác Tốt Khá Trung bình Yếu Câu 5: Đồng chí đánh giá chất lượng ĐNGV Học viện cán quản lý xây dựng đô thị TT Nội dung Phẩm chất nhà giáo Trình độ chun mơn Năng lực sư phạm Tốt Khá Trung bình Yếu PHỤ LỤC 2: PHIẾU HỎI Ý KIẾN VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐƠ THỊ Đồng chí đánh giá thực trạng thực chế độ sách ĐNGV Học viện cán quản lý xây dựng đô thị nay? TT Nội dung Nâng cao thu nhập cho giảng viên Sử dụng ngân sách qua quy chế chi tiêu nội tạo động lực cho ĐNGV hoàn thành tốt nhiệm vụ Quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ giảng viên gặp khó khăn Tổ chức đợt tham quan học tập, hoạt động thể dục thể thao… Tốt Khá Trung bình Yếu PHỤ LỤC 3: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN “ Về tính cần thiết tính khả thi biện pháp” Thưa đồng chí! Để có khách quan, toàn diện chất lượng ĐNGV học viện cán quản lý xây dựng đô thị Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến tính cần thiết tính khả thi biện pháp ( xin vui lòng đánh dấu X ô thể phương án lựa chọn ) Ngồi biện pháp tác giả đưa ra, đồng chí đưa thêm ý kiến khác đóng góp cho luận văn Những ý kiến đóng góp quý báu đồng chí để phục vụ cho mục đích nghiên cứu góp phần hồn thiện chất lượng ĐNGV học viện cán quản lý xây dựng đô thị giai đoạn Quy ước : TT Rất cần thiết/rất khả thi điểm Cần thiết/ khả thi điểm Ít cần thiết/ khả thi điểm Không cần thiết/ không khả thi điểm Nội dung biện pháp Nâng cao nhận thức tầm quan trọng tính cấp thiết cơng tác chất lượng đội ngũ giảng viên Học viện Xây dựng quy hoạch đội ngũ giảng viên phù hợp với thực tiễn phát triển Học viện Chú trọng công tác tuyển dụng, bổ sung giảng viên thực sách nhằm thu hút nhân tài, tăng cường mở rộng hợp tác để có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng tốt Xây dựng hồn thiện sách đãi ngộ ĐNGV giỏi Tính cần thiết Tính khả thi 1 3 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng tạo chế khuyến khích tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên Sử dụng đội ngũ giảng viên hợp lý, khoa học, đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ Tăng cường đổi công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên theo tiêu chí đề cách khách quan thường xun Theo đồng chí, để cơng tác chất lượng ĐNGV học viện cán quản lý xây dựng thị, ngồi biện pháp nêu cần lưu ý đến vấn đề gì? Rất mong nhận đóng góp ý kiến đồng chí Nếu xin đồng chí cho biết đơi nét thân: Họ tên : Chức vụ/chức danh: Đơn vị công tác : Xin chân thành cảm ơn đồng chí! Kết phiếu trưng cầu ý kiến tính cần thiết biện pháp TT Nội dung biện pháp Rất cần % thiết Nâng cao nhận thức 28 Cần thiết Ít cần % thiết Khơng % cần % thiết 93.3 6,7 0 0 76,7 20 3,3 0 27 90 10 0 0 26 86,7 13,3 0 0 tầm quan trọng tính cấp thiết cơng tác phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Xây dựng quy 23 hoạch đội ngũ giảng viên phù hợp với thực tiễn phát triển Học viện Chú trọng công tác tuyển dụng, bổ sung giảng viên, thực sách nhằm thu hút nhân tài, tăng cường mở rộng hợp tác để có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng tốt Xây dựng hoàn thiện sách đãi ngộ ĐNGV giỏi Tăng cường đào tạo, 25 83,4 13,3 3,3 0 76,7 16,7 6,6 0 80 16,7 3,3 0 bồi dưỡng tạo chế khuyến khích tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên Sử dụng đội ngũ 23 giảng viên hợp lý, khoa học, đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ Tăng cường đổi 24 công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên theo tiêu chí đề cách khách quan thường xuyên Ta thấy biện pháp ý kiến đánh giá mức cao biện pháp 1, biện pháp khác đạt 76,7%, biện pháp biện pháp đánh giá thấp nhất, cho ta thấy CBQL giảng viên chưa quan tâm đến việc xây dựng quy hoạch ĐNGV sử dụng ĐNGV chưa hợp lý nhà trường năm Kết phiếu trưng cầu ý kiến tính khả thi biện pháp TT Nội dung biện pháp Rất khả % Khả thi thi Nâng cao nhận thức 29 Khơng % Ít khả thi % khả % thi 96.7 6,7 0 0 76,7 20 3,3 0 27 90 6,6 3,3 0 26 86,7 6,6 6,6 0 tầm quan trọng tính cấp thiết công tác phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Xây dựng quy 23 hoạch đội ngũ giảng viên phù hợp với thực tiễn phát triển Học viện Chú trọng công tác tuyển dụng, bổ sung giảng viên, thực sách nhằm thu hút nhân tài, tăng cường mở rộng hợp tác để có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng tốt Xây dựng hồn thiện sách đãi ngộ ĐNGV giỏi Tăng cường đào tạo, 25 83,4 9,9 6,6 0 83,5 9,9 6,6 0 93,4 6,6 0 0 bồi dưỡng tạo chế khuyến khích tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên Sử dụng đội ngũ 25 giảng viên hợp lý, khoa học, đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ Tăng cường đổi 28 công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên theo tiêu chí đề cách khách quan thường xuyên Ta thấy biện pháp ý kiến đánh giá khả thi biện pháp (96,7%) Điều khẳng định, ĐNGV trường phần lớn trẻ họ có tinh thần trách nhiệm, ý thức tốt, họ mong muốn hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi thân điều kiện thực tế trường bối cảnh kinh tế thị trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Biện pháp đánh giá khả thi biện pháp (76,7%), điều cho ta thấy số giảng viên ý vào chuyên môn giảng dạy, chưa quan tâm nhiều đến công tác quy hoạch ĐNGV trường ... nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Học viện Cán quản lý xây dựng đô thị đến năm 2020 CHƯƠNG MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HỌC VIỆN VÀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 1.1 Giảng viên yêu... xây dựng đô thị bối cảnh 67 3.2.1 Quan điểm chất lượng đội ngũ giảng viên Học viện Cán quản lý xây dựng đô thị 67 3.2.2 Định hướng chất lượng đội ngũ giảng viên Học viện cán quản. .. chất lượng đội ngũ giảng viên Học viện Cán quản lý xây dựng đô thị đến năm 2020 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng đội ngũ giảng viên đội ngũ giảng viên hữu Học viện
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng đội ngũ giảng viên của học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị , Chất lượng đội ngũ giảng viên của học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn