Sinh lý học động vật và người

326 2 0
  • Loading ...
1/326 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:02

MAI VĂN HƯNG (Chủ biên) NGUYỀN QUANG MAI - TRẦN THỊ LOAN SINH LÝ HỌC ĐỘNG VẬT VÀ NGƯÒI ■ ■ TẬP VX7 NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MAI VĂN HƯNG(chiìbién) NGUYỄN QUANG MAI - TRẦN THỊ LOAN SINH LÝ HỌC ĐỘNG VẬT VÀ NGƯỜI TÂP2 t ì D NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NÔI CÁC TÁC GIẢ THAM GIA BIÊN SOẠN PGS TS NGUYÊN QUANG MAI - Giảng viên chính, Chù nhiệm m ôn Sinh lý người động vật - Trường đại học Sư phạm Hà Nội - Chù biên xuất PGS TS TRẦN THỊ LOAN - Giảng viên - Trường đại học Sư phạm Hà Nội PGS TS MAI VĂN HƯNG - Giảng viên chính, Đ i h ọ c Q u ố c gia H N ộ i - Nghiên cứu viên chính, Đại học Q uốc gia Seoul, Hàn Quốc - Chủ biên tái lần thứ ‘ Địa chi liên hệ: Mobile phone: 0904157659; Email: hungmv@vnu.edu.vn LÒI NĨI ĐẨU Sinh lý học (ỉộng vậí vả người mơn khoa lìọc clìun ngànlì nghiétì cứu chức sông cấp độ ĩế b o , quan vù hệ quan thê động vậí vả người mơi liên hệ chung với nlìU clìútìg với m trường sống Đồng thời nghiên cihí điêu liồ lioạ' dộng chức giữư tỏ chức sống nhằm dám bảo cho ĩh ể m ột khối thông nlĩất :lúch ứng dược với biến đổi m ôi írường Si-ĩh lý học dộng vật người môn học sở nằm khung chương trình đào tạo cử nlìán giảng dạy, học tập thức bắt buộc tất Khoa Sinh học ĩrườìg Đ ại học Sư phạm, trường Đại học Giáo dục nước, Khoa Sinh học trường Dại học Khoa học ĩự nhiên vủ trường đợi học vùng Đại học Thái Nguyên, Đại học H iu Đ ại học Đù Náng, Đại học c ầ n Thơ C4ô'n sách “S in h lý hoc đỏng vật người " lủ giáo trình giảng dạy bậc cử nhân sư phạm đ/ợc biên soạn theo "Chương trin h ch i tiết đào tạo giáo vién p h ổ th ô n g tru n g học (P T T H ) trin h độ đại học n gành S in h h ọ c ” C hư ơng trinh đ ã B ộ Giáo dục Đào tạ o p h ẻ iu y ệ t th eo quyêt đ ịn h sò I I I Ỉ / Q D - B G D & D T - TC CB ngày 28 th n g năm 2000 Vi vậy, cu(n sách nùy có thê dùng làm giâo ĩrìnỉi dểgiánỉ^ dạy học tập cho tất trường: Dại học Sư phạm, Đại học Giáo dục Cao dẳng Sư phạm cd nước Nìững kiên thức vé sinh lý dộng vậỊ vù người, đặc biệỉ chương nội tiết, hưng phĩn, thần kinh trung ươììg, ĩhcín kinh cấp cao \'ả giác quan rát cần ĩhiết cho việc giàng diy học tập khou: Giáo dục chinh ĩrị, Tâm /v học, Giáo dục học, Giáo dục tiểu học, Gieo dục mầm non, Giáo dục dặc hiệt trường Đại học Sư phạm ĩroỉìg tồn quốc Ciổn sách lủ tài liệu tham khảo tốt cho giàng viên, sinh viên khoa Sinlì trường ỉ^ụi học Q uốc gia, Đ ại học vùng trường Đ ại học Nâng nghiệp Cn sách tài liíií tham khảo cấn thiết cho giáo viên giảng dạy mơn Sinlì học lớp 8, lớp Ị ỉ củng m ôn Sini học bậc plỉâ' tlìỏng ỉrong nước Ctốn sách cung cấp cho Sĩtìh viên kiến ĩhức hán vù chủ yếu Ĩìhấĩ vé sinh lý động yậ người ĩ vi mỏ cỉén vĩ mơ nhầm tìm hiểu cúc cấu trúc chức năng, gidi thích đư ợc nlứng c c h ế điêu lìồ vờ ỉự diẽii hó CCỈC qiiú ĩìitìh sống động vật người N hữ ng Àến thức cùa mòn học s ẽ í^iúp cho siếìlì vién biết ứng dụng kiến thức d ã học SỊNH LÝ^HỌC ĐỘNG VẬT VÀ NGƯÒl vào thực tê sơỉìíỉ lìíỉ/ìiĩ ỉìíỉùy việc rè/ì ỉuxện sírc kỉì pỉìoỉìí^ ìì^ừti ỉoụi hènỉì ĩật ni động vật cỏ hiệii qiuỉ cao Chúng xỉn clỉâỉì ĩhành Ccỉnì Ơ)1 cIồNiỉ n^lỉìệp hạn dọc íỉã có Ịiliiêii l H Ó A HOC _ n Tỉfứ iiỉc ờọng i hoa/^ cJfá/^ • ^ L ihê áề ề Â7 7Mgỳ Ị 7‘i'^n cS/7ý '^ í/c tế bào, lổ chức khác Sồn Jraâ'f thể tiết luần hoàn theo m áu c thể như: Hinh 250 Các tièu chuẩn quan trọ n g để khẳng định m ộ t tuyến nôi tiế t điên hình - Hạch thẩn kinh vùng đồi (hypothalam us) liết oxyioxin, vasopressin Vùng đổi tiếi mười loại hoocm on (gồm bảy yếu tố giải phóng ba yếu tố ức c h ế điều khiển hoại độn^ luyến yên) - Các xináp thần kinh tiếi adrenalin axetincolin - T ế bào tràng tiêì secreiin - T ế bào hạ vị tiết gaslrin Chương X SINH LÝ NỘI TIẾT Hinh 251 A Tuyến ống thảng; Tuyến ống cong queo B Tuyến ống thảng chia nhánh; Tuyến ống chia nhánh cong queo, c Tuyến túi D Tuyến túi (kiểu chùm nho) Hình 252 Tuyến pha Nang nhầy; Nang nước; Nang pha; ổ n g xuất Hình 253 Tuyến nội tiết A Tuyến tản mác; B Tuyến túi; c Tuyến lưới; SINH LÝ HỌC Đ Ộ N G V Ậ T VẢ NGỰÒI Từ nhận thức m rộng hoocm on dần tới định n g h ĩa sau; lioocmon cliấr truvén lù tìlìữỉìiĩ ỉin lỉ học tiiủn hồn theo máu dì ĩừ quan sản sinh nỏ đến cúc quan tiếp nhận (cơ quan đích) đẽ p h t huy tác dụng sinh lý cùa theo phương thức điều hó ngược V í dụ: insulin hoocm on tu y ến lụy liếi thảng vào máu có tác dụng làm giảm đường glucozơ máu Khi h àm lượng glu co z m áu m giảm x u ố n g ihì lại nhân lơ' để ức c h ế liếl insulin Vì đường glucozơ máu lại lãng l ê n H inh 254 Các tuyèn nội tiế t loại hocm on tro n g thể Các lo i ho cm o n : Melatonin; GH, TSH, ACTH, FSH, LH, MSH, ADH, Oxylocin; Thyroxin ( T , T4); Calcitonìn, Pãrathũrnii, Aldustun, CurtUul, G Iiisuliii, Gliicayun, Estrogen, Progesteron; Testosteron; Các tuyến Tinh hoàn; 10 Buổng trứng: 11 Tuyến tụy; 12 Tuyến thượng thận; 13 Tuyến giáp + cận giáp; 14 Tuyến tùng + tuyến yèn Đ ă c tín h c ủ a c c hoocm on - H o o c m o n k h ô n g có tác dụng đặc trưng cho m ột lồi, ví dụ hoocmon thai người (H C G ) lại có tác dụng đến sinh tinh trùng cùa ếch, làm chín sớm bao nỗn th ỏ Chất nghiển tu yến yên cùa cá chép có chửa (GSH) có lác dụng thúc đẻ trứng với loài cá khác như: cá irắm , cà m è, cá rò phi Insulin cùa bò có tác dụng lèn sinh sản cùa người thò, esirogen ngựa có tác dụng lên sinh sán chuột phụ n ữ - C ũng cá c enzim viiamin, hoocrnon thể sàn sinh có liều lượng lì, ng lại có hoạt tính sinh học cao, liéư lưựng hoocmon thưcmg lính y (1/lOOOg) hay đơn VỊ sinh vật như: đơn \'ị thò, đơn VỊ chuột (dùng thò chuột có khối lượng định đ ể định lương hoocmon) Ví dụ: Ig insiilin gây giàm dường huyết cht) khoảng 125000 thò 310 SINH LỲ H Ọ C DỘNG V Ậ T VẢ NGƯÒI 23 Ban chất cùa hệ thổns tin hiệu thứ hai? 24 Hệ thống lín hiệu thứ hai có \ trò đỏi với đời sốns cá ihe cơng (ỉổnc 25 S() sánh loại hình thán kinh CLia ngirừi \ dộng vậi 26 Vì nói loại hình thần kinh có tính chất lương dối? 27 Cơ sờ sinh lý học cám xilc gì? 28 Phân biệl ch ế hình thành: irí nhớ ngán hạn, trí nhớ Irung gian Irí nhớ dài hạn 29 Sơ dồ hố q írình hoạt đ ộ n s thán kinh cấp cao TẢ I LIỆU T H A M K H Ả O I TIẾ N( ; VIÊT Bộ môn Sinh lý lìọc, Siỉìlì Ịỷ hoe y khoa Trường Đại học Ỵ khoa thành phố Hồ Chí Minh 1996 \ỵ) môn sinh lý Trưcmg Đại học Y lỉà Nội Bài iỉiàỉỉỉ^ sinh lý học Nxh Y học, ỉỉầ Nội, 1990 Pham 7'hỊ Trân Cháu, Trán 7*hị Ảnh ỉloá siỉìlỉ hoe N.xh Giáo dục, Hà Nội, 1998 Đinh Quê Châu Dươiig lỉữu Long NgLiycMi rhưong llicn Giải phản - sinh lý Nxh Y học, Hà Nòi 2000 Nguyén Lãn Dũng Eỉỉì hièĩ vê ĩliè coti Niỉỉùyi N-\h (ìiáo dục, Hà Nội, 1998 Nguven Trí nũng Plỉòi ỉlỉcn ỈÌOC ỉỉịỉiúri N \h ĐíỉỌCí ilìành phố 1'ỉồ Chí Minh, 2001 'ỉ rịnh Binh Dv (chi’i biên) cs Sinli /v ỈIOC tập Ị N \ h Y học, ỉ Nội, 19Q8 Trịnh ỉỉinli Dy (chủ biên) cs Sỉtiỉì li' hoe ĩập N.xh Y học, Ị ỉà Nội, 2000 Pham Phan Địch (chủ biên) \ cs M ỈÌOC N \h Y hoe, I N’ội 1998 10 lYỊnh [Ịừu Háng, Đỗ Cơng ỉỉuỳnh Sitih lý ỉìí^irờị (Ỉỏỉìỉị VỢỊ N.xh Khoa học Kỹ ihuậl, Hà Nổi 2001 ] Nguyền Như Hicn (chủ bién) cs Sỉỉìỉi hoe ny^ian N.xh Khoa học Kỹ ihuạt, Hà Nội, 2001 12 Nguyén Nhir ỉlién, Trịnh Xuán Háu Tcỉ)ù() hoe Nxh Đ H Q G Hà Nội, 2000 13 Mai Văn Mưng Sinh học pỉiúĩ ĩriên cá ílìê 14 Mai Văn Hưng Giáo ỉrìììh thưc ĩập siỉìlì lý n^ườỉ \ clộỉỉg vợ/ Nxb Khoa học Kv thuật, vậĩ Nxb ĐHSP, Hà Nội 2002 Hà Nội, 2004 15 J H Grecn Sinli lý học lúm sàníỊ ÍY/.SY/ N.\'h Y hoc Hà Nội, 2001 16 Ilà Huv Khói Diỉìlỉ dưỡìì^ ĩrotì^ ỉlỉờĩ k\' chiixcìì !iẽp N.xh Y hoc, Hà Nội, 2001 17 Nguycn Ngọc Lanh Siỉìli /v /ìíỉư(ri 'ĩ ậ p 1, va Nxh Khoa học Kỹ ihuậl, Hà Nội, 1998 312 SINH LÝ HỌC D Ộ N G VẬT VẢ N G Ư Ò I 18 Nguyẻn Ngọc Lanh Sinh lý học ỉìí^ười Tập 6,7, 16 N.xh Khoa học Kv ihuậi Mà Nội, 1999 19 Nguycn Ngọc Lanh Sinlì lý học n^ười 'lạp 5, 10 N.\h Khoa học Kỹ thiiâl, lỉà Nói, 2000 20 Seang Lintan - Howards Jacobs Hỏi tỉáp vỏ siỉỉlĩ N.xh Y học Hà Nội, Ị999 21 Lê Quang Long Sinlì /Ý lìọc cỉộn^ vậí người Tập 1,2 N.\b Giáo dục, Hà Nội, 1986 22 Lê Quang Long (chù biên) cs Bài giảni^ sinh lý n^ười vủ (Ỉôniỉ yậí Tập 1,2 Nxh Đ H Q G ỉià Nội 1996 23 Lê Quang Long Hỏi đáp sinh lý tỉí^ưírị N.xh Giáo dục, Hà Nội, 1997 24 Lê Quang Long Tốp ten sinh học 2000 N xb Giáo dục, Hà Nội, 2000 25 Nguyễn Quang Mai (chủ biên) cs Giãi phảiỉ-sinh lý ngiàrì, ĩập I tái bán N.xh Giáo dục, Hà Nội, 2002 26 Nguyễn Quang Mai (chủ biên) cs Sinh lý vậỉ niiỏi Nxb ĐHSP Hà Nội, 2003 27 Nguyễn Quang Mai (chủ biên) cs Giâỉ phảii-sinh ỉỷ ỉigiàrị, lái bán N.xh Giáo dục í Nội, 2002 28 Nguyễn Quang Mai (chủ biên) cs Thực lìànli giải phau-siỉìlì lý n^ười, tập i bán N.\h Giáo dục, Hà Nội, 2001 29 Nguyẻn Bình Minh Tìm hiểu ílìểlìọc - giới ỉínli sinh sản N.\h Tổng hợp Đó ng Nai, 1998 30 Đồn Xn Mưựu Miéĩì dịch lìọc AIDS N.\h Y học, Fỉà Nội, 2000 31 Phan Cự Nhân (chủ biên) cs Sinlỉ học cíựi ciừỉng tập I ,.2 N.xb ĐIIỌG, Hà Nội, 1997 32 Nguyen Hữu Nhàn - Hồng Q Tỉnh Sinh học iì^iàri N x bK H & K r, 2009 33 Trần Xuân Nhĩ Giải phau sinh lý n^ười N.\h giáo dục, Hà Nội, 1982 34 Nguyểii Tấn Gi Trọng Sinh lý học Tập 1,2 Nxb Y học Hà Nội, 1970 - 1971 35 Nguyễn Tấn Gi Trọng (chủ biên) cs lỉằtìg sơ sinlỉ học ỉìíỊười \'ịệí Nam N.xhY học Hà Nội, 1975 36 Nguyẻn Đặng Tường, Nguyễn Tâì San, Đỏ Cơng Huỳnh Sinh lý học Ịập ì vù Học viên Q u â n y , 1979 - 1982 37 Nguyễn Xuân Tịnh, Tiẽì Hổng Ngân, Ngưyẻn Bcí Mùi Lê Mộng Loan SÌỊìh lý học gia súc Nxh Nòng nghiệp, Hà Nội 1996 38 Nguyền Văn Tri Đơng mứu ừng dụníĩ ĩron^ làm sàng N.xh Y học Hà Nội, 2000 39 Lê Nam Trà (chù biên) cs Bàn vẽ dặc điểm khìíỊ ĩrưàỉìí^ ììgưòi Vìệí Nam, Hà Nội, 1997 40 Dương Tuấn Sinh lý cú Nxh Nóng nghiệp Hà Nội 1964 41 Lê n i ú c lYinh ỉỉoocmotì N xh Y học, Hà Nội, 1997 42 lYần Đỗ ĩrinh Trần Vãn Đổng Dọc diện íiììì Nxb Y học 1999 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 _ ^ _ w D Phillips T J Chilion Siỉìli học Ịợị? I \à (sách (lịch) N,\h Giáo dục, Mà Nội 19^17 - 1998 44 c Vili Sinh hoe (lài lièu dich) N \ b Khoa hoc va Rỹ ihuâr Hà Nội, 1971 45 Ngjvé n Vãn Yên SiíìỊi học n^iửrỉ N.xh Đ I Ĩ Q d Ị Nòi 2000 46 Đ c ì n n Ị.ão Ììố Nxb Y học, Hà Nói, ii t i ể n í ; M ớ( Ndi R [ìcTiie M N Lcvy Physiology rhird F:dition Morby year book, Sl Louis Baltimore lk')>lon - Chicago - London - Philadelphia - Svdncy - Toronlo 1993 A c Ciuyion J.F Hall Hu m an physiology and Mechisms of Diseâse W.B.Saudcrs coinpany Philadelphia - London - 'ronronlo - Motreal - Tokyo, 1997 II Kcllernmann R Ciraniyn ftac tical electron phvsiological methods Wiley - Liss, New Ycrk - Chichesier - Brisbane - Toronlo - Singapcìre, 1993 vv.llam J Larsen Ph D Human embryology Churchill 1-ivingstore New York - London ndmburgh - Melbourne - Tokvo Pubỉished in 1993 Rcdr Seelcy, Ph D I ^ o f e s s o r o f physiology Idaho State L^niversity Trenid Siephcns, Ph D l^rofessor of anaiomy and embryolory Idaho State Dniversily Moshy ycar book Sí l.ouis Baltimone - liosion - Chicaoo - London - Philadclphia SvJncy - Toronio, 1W2 ['lan L.Slran Physiology a regiilalory sysiems approach Macmillan publishmg Co INC NiW York Collier Macinillaii publisliers London s Kcnt M Van De (ìraalT li u m a n Analoiny l^hysiology Wm c Brovvn publishers, i9)5 Q n p b c l l, N.A Mitchelỉ, L,Ci., Reece, J.IỈ Biologv Conccpls & Conneclions '1'he bẹiamin/Cumrnings Publishing Coinpanv, Inc USA, 1994 10 B Balinsky An Introduction to Hmbryoỉogy London - ì b r o n l o , 1970 11 Gi ben, S.I\ Developmental Biology 4"' ed Sinauer associates, Inc Piiblisher M.issachuselts, 1994 12 Gcorge c Kent, Larry Miller Comparative Anatomy of ihe Vertebrales WCB/ McGrawỉir i, 1997 13 Jo:ih Blamire Hxploring Lifo, City Universiiv of New York, Brooklyn College, America, ỉ W Jchn \v }Iole, Jr lluman Anatomy Si í^hysiolosy WM c Brown Publishers Oxíord, Brolanci, 1993 314 SINH L Ý ^ Ọ C Đ Ộ r^ _ y Ậ T VÀ NGƯỜI 13 Kent M Van De Grraaí Concepís of Human A n a l o m v Physiology, Univcrsity of Utah Toronto- Sydney, 1996 16 Sandra Alter Biology underslanding life Moshv- year book Inc,ỉ996 17 Sylvia 18 Sylvia s Mader H u m a n Biology WCB Chicago- Lond on, 1996 19 Alan, s s Mader Biologv WCB Chicago- London, 1996 R A Guide ío Careers in physical Anihropology Bergin & Garvey, \Vcstport Connecticut, London, 2002 20 Alphonse, Bertillon, Instruciions signalộtiques pour rideníification anihropomộtrique Paris, 1893 21 A Grund ei al Association betvveen different atiribules o f physical activity and fal mass in untrained, endurance - and resistance-trained men European Journal ol' Applied Physiology, Volu me 84, Nu m be r / April, 2001 22 Baưy, Bogin Palierns of Hu m an grouih Cambridge Universiiy press, 1999 23 Robert, D Hoppa & Charles, M FitzGerald ỉ l u m a n growth in the past -Siudics from bones and teeih Cambridge Universily Press, 1999 24 Cho, J and Juon, HS Assessing overweighl and obesiiy risk among Korean Americans in Caliíornia usìng World Health Organization criteria for Asians Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Department of Health, Behavior, and Society, USA, 2001 M Ụ C LỤC Ivờri nói đ u ( 'h ưo ìi ^ \ Sinh IV nôi tiết I Đai cưtm^ vé tuyên nôi tiết h o c m o n Ý nghĩa sinh học CÌKI tuvên nơi t i ế t Khái nièni vé tuyên nội liêt Đặc l ính tác dunỉ : sinh lý chủ yô'u CLia h o o c n i o n Càu lạo hóa học cùa h o o c m o i i Mỏl số lác dụng sinh lý chu vèii lioocmon Các ché lác dung chu yêu ciia hoocnion .10 Điéii h\ nói Iiết cua vìing (lirới (!oi 14 Điõu hồ sư í h íH xm on 15 II Sinh Iv cúa tnyén nòi t i è í .16 ỉ ruyốii y ê n .16 ’uỵến giáp trạng 25 UVƠÌI cận giáp t r n g 29 Tuvêìi lụy nơi l i ê i 31 'ĩuvèn ircn i h ậ n .38 l u y ế n sinh d ụ c .44 ('h ư< m g \I Sinh ly sinh sán I Ý ciiii sinh ly sinh s a n 51 II r c hinh thức sinh s;in chu \ e u (1 (lonỵ \ va n » ò i 51 Sinh san vó t í n h 51 316 SINH LỶ HỌC ĐỘ NG VẬT V Ã NGI Sinh sán hữu l í n h >4 III Sinh lý sinh cluc đ ự c 57 Sa lược cấu lạo hè sinh duc d c 57 Sinh Iv sinh dục d ự c ĩ*'') IV Sinh lý sinh cluc c i 66 Sct lược cấu lạo hệ sinh dục c i 6 Sinh lý sinh dục c i 70 Quá trình Ihụ t i n h 83 Phòi làm lổ phát iriển từ c u n g .85 Đ ẻ 8 Nuôi băng sữa m ẹ 90 Cơ chế sinh dực, c i 92 Vô s i n h 96 Cơ sờ sinh lý việc Iránh t h a i 98 10 Một số trường hựp sinh sân đặc biệi 102 Chưưng XII Sinh lý vận àộnụ, I Sự tiến h o c ú a hệ vận d ỏ n g 107 II Cấu tạo chức phận cúa bô xươn^ l o s Đặc diem xương n g i 108 Cấu trúc hoại dộng cùa khớp x n g 114 Các báì thường cùa xươ n g -k h p 116 III Sinh lý c .1IS Phân loại c 118 1.1 C l r n !9 1.2 Cơ vã n ỉ 19 1.3 Cơ u m 120 Sơ lược cấu lạo chức nãn» chù vòu CIUI \'àa 120 MỤC LỤC _ „ _ _ St'f lược câu lao cùa C(í vàn 126 2.2 Các (ian co c 127 2.3 C’o' i hc co c 130 2.4 .l.ưc N'à cônư cua C(ĩ ỉ 35 ( 'h inm” XIl í Sinh ly hưnịí phan I Khái niem vẽ hưn^ phân, sir kích thích, tác nhan kích thích va tinh cam t h u 143 Khái niệm vé hưne phán 143 Kích ihích tác nhân kích ihíeii 143 -V l ì n h c m t h u 144 Điẽu kiên de sinh hirng p h n 144 Biõii hièii neoài cua sư hưĩm p h n 145 II Ban chât hiên lirơn» (liên sinh học cứa hirn^ p h n 145 ! í)icn lỏn thirơne 146 Dicn nizhi ngơi 146 V Đicn hoat d ô n e 147 C'(í chê phát sinh tlònu diõn sinh \'ãt .148 III S i r í h ỉ i i í r n v í ii hiriì” p h n i i 151 So' lưííc câu tao cũa tè hào thiin k i n h ! Đặc diem sinh lý chù vcii ciia sợi thân k i n h 152 -V Ị)ac (liốm liirn^ pháỉi chu ycLi luvron .154 IV Sư (i;»n tnivèn hini” phàn troníí sợi than k i n h 155 Các cỊiiy luật dán tru y c n troniz SƠI tháii k in lì \5 Cơ chè dán truyéii lurng phán trèn soi ihán kinỉì .157 Sư hiẽn dổi c L ia dòng tliện dán Iruyõn qua sơi ihán k i n h 161 'ỊV)C (!ô dẩ n truycn hưng phàn SƠI than kinh phụ t h u ộ c vào cá c vêu t ố 161 \ Sư (lân Iriiven hưn« p h a n (ịỉia syn;»|) 161 Câu trúc s y n a p 161 i )ãc tlỉcm (lãn iruyôn hưn^ phàn qua SMKIO 162 _SINH LÝ HỌC ĐỘNG V ẬT VÀ NGƯỜI Cơ c h ế d a n triiven hư ng p h n tỊua s y n a p .164 ú h s d ụ n g Cliirưn^ XIV Sinh lÝ thán kinh I ('hức náng tiOn hoá ciia lit thán k i n h 16*^ Chức sinh lý chii yêu cua hệ ihán k i n h 16^) Sư tiến hoá cùa hè thán k i n h 160 II Các n«uycn tác hoai tlònịí cư bàn cua thán k i n h 175 Nguvèn lãc phan x 175 Ng uyê n lác dirừng ch ung cuối c ù n g 176 Nguyên lác cliểm ưu i h e 177 Nguvên tác liên hệ n g c 178 III Đặc tính ciia truiìịĩ khu than k i n h 179 Sư dản truyén hưng phấn iheo c h i é u ! 79 Sự dán iriiyén hưng phán châ m trè irung ưưng ỉ 79 '1'ính khơng vừng thấp ISO Khá biến dổi cường dộ vànhip xung dộng than k i n h ISO Hiện tương cộng hưng p h n ISO Tác dung kéo dài hiriìii p h â n IHỈ Hiên lượng quy tụ hưng p h ấ n 181 Sự biên cỉổi hirng lính I lirns phan ức cliô irune ươ n c 10 Tính phàn ứng dổi với sư ihiếii oxv ròi loạn luẩn h o n IV Cáu tạo chức nãn^ sinh lý cùa hệ thán kinh nịỉirìri 182 P h n t h n k in h Iiííoại b i ê n 1K2 Phán thán kinh trung ưcT^ng 185 Chirơìiịỉ XV Sinh lý quan cám »iác I Điìi cirơĩi” vê (juan c a m ịíiác 215 Khái niệm chuni: \ c quan cain u i c i C c h ọ c i h u v c ì \ c c CỊIKIII c a m g i c M Ụ C LỤC ^ ('.i', pliaii cua CIÍ I|iiaii Liini uiiic itìCíì Pa\ k n II Phau loai co íỊuan tliu c a i n Nhữni: lỉâc tliôni () N uưõnu iu \ c i (!tìi iiLiưỡni! Siiih ic i 218 \ l thơiiiZ lin iZÌ;íccỊuan 219 ban ĩronu h(ìạt (lotii: c ua co cỊi.ỉaii cánì g i c 21 ( ac chưc n n ^ Cií ban cua C(]f ( |u an c a m Ịiiác 220 'l lui lirơin \ x lý i lìõnu l i n 220 Thône lin nuươc c l i i ẽ L i 221 V Dièii hcìà h(Xit tiơnu cùa i h c 22 ỉ III Sinh Iv c;ic vơ (Ịiian cám ” i c 221 T h i íỊÌác - \ ĩ ( ì l 2 1 Cau lat) c ptìãn cù a m i .2 2 C h ứ c n a n u s in h Iv c ù a m ã t 2 V C'ac dưon^ clân lru\cn va truỉii: khu íỉụ c iá c .233 ( ac vùnii ilụ aiác tivn ban cáu đại nà o 236 iì Thinìì ỉỊÌac va Ỉỉỉaní^ bãììịị - Tai vù ỉiên (linh 237 S(ĩ lirơc lỊuâ trinh licn ịuK\ c u a í a i f)iõu \UK\ i han k i n h V ( au lạo Víi chức phãiì c u a t a i 238 ( 'ác (lưỡni: (iàn Iruyỏn \'à ti uiií: kh u thính gi.ic .2 V(ì ilúnh v.ìi\c Xúc íỊÌác ' D a 248 .Stí lươc câu tao CIUI d a 248 Các chức nang sinh lý yêu cùa d a 248 V i^hãn h ố \'à phân I(KU ĩô hiỉo c m m c trcn ( k ì T n r n i i ilìii c a m 5 ( ' a m i:iác noi t a i m (i ( 'ani iiiác ban ỉ h c 252 7, Kli i nan.Lỉ n l i a i i h i ô i k i c h i h i c l i c u a ( l a .2 /) Khini ỉỊÌac - M u i 253 320 _SINH LỶ HỌC Đ Ộ NG VẬT VẢ NGƯÒI St)' lưưc cấLi lạo cư quan khứu giác Cơ chế liếp nhận rnùi E Vị giác - L i Sct lược cấu lạo krỡi Các cảm giác vị giác 257 Cơ chế liếp nhận v ị 250 Chương XVI Sinh lý hoạt dộng thần kinh cáp cao I Các hợc thuyết phán \ nguyên tác bàn hoạt dộn^ t h ầ n ki nh c ấ p c a o 263 Các học thuyết phản xạ trước I.P.Pavlov 263 Các nguyên lắc bán học thuyếl Pavlov phản xạ có điéu k i ệ n 265 Thuyết hệ thống chức n ã n s A n o k h i n 266 II Phản xạ không diều kiện phản xạ có điều kiện 267 Phản xạ không điéii k i ệ n 267 Phản xạ có điéu k i ệ n .26S Cơ chế thành lập phàn xạ có diều k i è n 270 Các diéu kiện hình ihành phán xạ có diểu k iệ n 274 Phân loai phản xa có diều k i ê n 276 ú hg dụim phán xạ có dicu k i ệ n 27 ‘) III ứ c c h ế phàn xạ có đieu k i ệ n 280 Úc ch ế n g o i .280 Úc chế t r o n g 281 Sự liên quan ức c h ế .285 IV Giấc n g ủ 286 V Tầm quan trọng giấc n g ủ 286 Sự biến đổi ihế n s i i 287 Bán chất giấc ĩiiỉù 28"^ Chiêm b a o 28S Các quy luật ciia hoat dun^ thàn kinh cáp c a o .28*) MỤC Lực _ _ ^ Ou\ luât chu vòn Iir hưne phân sdUii ưc ^ h c 289 Ụiiy luậi lan ioi\ \ lập t r u n g 290 ,v O u v luật \'ẽ mõi un tne q ua n i^iữa cirờnu d o kiLỈi ll i k h \'ớ\ cirơnii dó phan \ a .291 Ouy luâi cáni ứng cỊLia l a i .291 Ụuv luật ve tính hệ ihónu inMig hoat dõng ihaii k n h cáp c a o 292 VI ( ’ác he ìhònụ, tín h i ệ u 293 1le thêmg lín liiêu thứ n h ã i ỉ lõ ihóne tín hiệu ihứ h a i 293 \ II ( ac loai hình Ihiin k i n h 296 Cac cliơLi kiện \'à tiêu chí cư ban dê phân loai loai hình thán k i n h 296 c'ác loai hinỉi ihán kinh chung cho nuirời vàclôni: v â i 297 c'ac loại hình thần kinh nm rờ i 299 '1 inh L'hấi tương dối cua loai hình thán ki nh 299 \ III Mot so (liìc (lit m hoat íiỏnỊí than kinh cap cao u n^iròi .300 Sir xLiái hiõn cua hc ih ỏ n g lín hiõu Irong iKìaỉ d o n ^ than kinỉi cãp CíiO \vjL{ùn 301 CVic ílac (liLMii sinh ly chu \0u cua ticim n o \ 301 , Sư liinh itiànli tiêim ỈIÓI n g i 302 IX ( ’;im MIC' 303 Khái niệm vé cárn x ú c 303 Phân loại càm x ú c 304 Cơ sỡ sinh lý học cáni x ú c 304 \ Trí nh 305 Khái niệm vê Irí nhớ , 305 Cac loai Irí nhớ cìia nsirời 305 Cac cấu trúc não liên quan (iên Irí nhu' 306 Các chẽ hinh ihành trí nhớ 306 Tà i litn tlKỉin k h a o 311 Mai Vãn Hưntỉ (Chu hieri) Nịĩuycn Qiianịỉ Miii - Tran Thi Loan SINH LÝ HỌC ĐỘNG VẬT VÀ NGƯỜI TẢP Cliịii liíicli lìliiẹni lỉii’iì lạp: xiiíiì híin: TS Irìiilì ha\ hia: Đ ( ) N ( j KHAC' S U N G íll Y TI Ê N XI 'AN D O N G NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỶ THUẬT 70 Trần Hưng Đạo, Hà Nội SINH LÝ HỌC ĐỘNG VẬT VÀ NGƯỊI - , ÌÃ ■•• ■ “ ■■; ■ ; • ' ■ • • * : *•, , TẬP I; ;> / V ' ' !'*í * , ••! ' ■ ' ■~ì~ , •■ ^ , ■ị í T t';’ í w V v • ■' -*, ^ 'í ■ ^ *M ^■^^ằÈềãẩ *>• ^otỹr; a -i- b-^i 211241 BOO 93504 ^ íỉ ... LOAN SINH LÝ HỌC ĐỘNG VẬT VÀ NGƯỜI TÂP2 t ì D NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NÔI CÁC TÁC GIẢ THAM GIA BIÊN SOẠN PGS TS NGUYÊN QUANG MAI - Giảng viên chính, Chù nhiệm m ôn Sinh lý người động. .. Si-ĩh lý học dộng vật người môn học sở nằm khung chương trình đào tạo cử nlìán giảng dạy, học tập thức bắt buộc tất Khoa Sinh học ĩrườìg Đ ại học Sư phạm, trường Đại học Giáo dục nước, Khoa Sinh học. .. diẽii hó CCỈC qiiú ĩìitìh sống động vật người N hữ ng Àến thức cùa mòn học s ẽ í^iúp cho siếìlì vién biết ứng dụng kiến thức d ã học SỊNH LÝ^HỌC ĐỘNG VẬT VÀ NGƯÒl vào thực tê sơỉìíỉ lìíỉ/ìiĩ ỉìíỉùy
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh lý học động vật và người , Sinh lý học động vật và người

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn