Tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần xích líp đông anh

132 4 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 22:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐƠNG ANH NGUYỄN BÌNH AN HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐƠNG ANH NGUYỄN BÌNH AN Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60340102 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS: MAI QUỐC CHÁNH HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan: Luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân, thực hướng dẫn khoa học PGS.TS Mai Quốc Chánh Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa cơng bố hình thức Tác giả Nguyễn Bình An i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian giao nhiệm vụ, với nỗ lực cố gắng thân dẫn chu đáo thầy cơ, bạn bè, tác giả hồn thành luận văn Trong suốt trình thực tập Cơng ty cổ phần Xích Líp Đơng Anh, tác giả nhận nhiều kiến thức bổ ích mặt lý luận thực tiễn Có kết này, lời tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Viện Đại học Mở Hà Nội, thầy cô khoa Quản trị kinh doanh Đặc biệt Thầy giáoPGS TS Mai Quốc Chánhđã ủng hộ tác giả mặt tinh thần, dẫn tận tình mặt nội dung bước trình nghiên cứu, kiến thức mà thầy truyền đạt hướng dẫn tác giả thiết thực bổ ích để tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Xích Líp Đơng Anh cho tác giả thực tập, tạo điều kiện cho việc nghiên cứu số liệu, số liệu thực tế giúp đỡ tác giả thực điều tra, vấn hay góp ý cho tác giả chương trình nghiên cứu Xin cảm ơn Thầy cô giáo, anh chị khóa trước, bạn bè đọc, nhận xét góp ý cho tác giả luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng nỗ lực cho luận văn này, nhiên, nhiều nhân tố khách quan, chủ quan tác động đến trình làm luận văn nên nghiên cứu hoàn thành hẳn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tác giả ln mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo bạn đọc để tác giả hoàn thiện cho tác giả nội dung nghiên cứu, kỹ nghiên cứu vấn đề Cuối tác giả xin chúc quý thầy, cô Viện Đại Học Mở Hà Nội, PGS.TS Mai Quốc Chánh, Ban giám Đốc đồng nghiệp Công ty cổ phần Xích Líp Đơng Anh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc thành đạt nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Hà nội ngày 10 tháng 11 năm 2016 Tác giả Nguyễn Bình An ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Tổng quan nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài Ý nghĩa thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 10 1.1Một số khái niệm 10 1.1.1 Động lực lao động 10 1.1.2 Tạo động lực lao động 13 1.2Một số học thuyết tạo động lực 16 1.2.1 Học thuyết nhu cầu Abraham H Maslow 16 1.2.2 Học thuyết hệ thống hai yếu tố F.Herzberg 20 1.2.3 Học thuyết tăng cường tích cực B.F.Skinner .23 1.2.4 Học thuyết kỳ vọng Victor Vroom 24 1.2.5 Học thuyết công J Stacy Adams 24 1.3 Nội dung tạo động lực 27 1.3.1 Xác định nhu cầu người lao động 27 1.3.2 Thiết kế giải pháp thỏa mãn nhu cầu .29 1.3.3 Đánh giá mức độ thỏa mãn nhu cầu .30 1.4 Các nhân tố tác động đến tạo động lực cho người lao động 31 1.4.1 Các nhân tố thuộc cá nhân người lao động 31 1.4.2 Các nhân tố thuộc tổ chức .32 1.4.3 Các nhân tố thuộc môi trường bên 35 iii CHƯƠNG 2:PHÂN TÍCH VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐƠNG ANH 36 2.1 Giới thiệu chung Cơng ty cổ phần Xích Líp Đơng Anh 36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển: .36 2.1.2 Sơ đồ máy tổ chức: 39 2.1.3 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 2011-2015 40 2.2 Đặc điểm Công ty ảnh hưởng tới tạo động lực cho người lao động 43 2.2.1 Ngành nghề sản xuất kinh doanh .43 2.2.2 Cơ cấu khách hàng .44 2.2.3 Phạm vi hoạt động kinh doanh .45 2.2.4 Văn hóa kinh doanh 45 2.2.5 Triết lý, hiệu kinh doanh 46 2.2.6 Tầm nhìn 46 2.2.7 Giá trị cốt lõi 47 2.2.8 Đặc điểm nguồn nhân lực 47 2.3 Phân tích thực trạng tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần Xích Líp Đơng Anh giai đoạn 2011-2015 54 2.3.1 Phân tích thực trạng xác định nhu cầu người lao động 54 2.3.2 Phân tích thực trạng thiết kế giải pháp thỏa mãn nhu cầu .57 2.3.3 Phân tích thực trạng đánh giá mức độ thỏa mãn nhu cầu 75 2.4 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần Xích Líp Đơng Anh 77 2.4.1 Các nhân tố thuộc cá nhân người lao động .77 2.4.2 Nhân tố thuộc doanh nghiệp 2.4.3 Nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi .79 2.5 Đánh giá chung 80 2.5.1 Kết đạt 80 2.5.2 Tồn chủ yếu .81 2.5.3 Nguyên nhân tồn .82 CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐƠNG ANH ĐẾN NĂM 2020 84 3.1 Phương hướng phát triển Công ty 84 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động Cơng ty cổ phần Xích Líp Đơng Anh 85 3.2.1 Những giải pháp tổng thể .85 iv 3.2.2 Hoàn thiện cơng tác bố trí sử dụng lao động 87 3.2.3 Hồn thiện cơng tác đánh giá kết thực công việc người lao động gắn với công tác trả lương 92 3.2.4 Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển người lao động 98 3.2.5 Hoàn thiện hệ thống trả lương 101 3.2.6 Hoàn thiện công tác thi đua khen thưởng 102 3.2.7 Các giải pháp khác .104 3.3 Một số kiến nghị 107 KẾT LUẬN 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt Giải nghĩa BHXH Bảo hiểm xã hội CBCNV Cán cơng nhân viên CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa QC Quality control (Kiểm sốt chất lượng sản phẩm) QLCL Quản lý chất lượng SXCN Sản xuất công nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh TP Thành phố TCHC Tổ chức hành UBND Ủy ban Nhân dân TGĐ Tổng Giám đốc P TGĐ Phó Tổng Giám đốc KTSX Kỹ thuật sản xuất P QC Phòng kiểm sốt chất lượng P KD Phòng Kinh doanh P Kế tốn Phòng tài kế tốn P TBĐT Phòng Thiết bị đầu tư Px Phân xưởng Px PT1 Phân xưởng Phụ tùng Px PT2 Phân xưởng Phụ tùng Px PT3 Phân xưởng Phụ tùng Px PT5 Phân xưởng Phụ tùng vi DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU, DỮ LIỆU Bảng 1: Các nhân tố F Herzberg liệt kê 21 Bảng 2: Ảnh hưởng nhân tố 23 Bảng 3:Một số tiêu Công ty từ năm 2011 - 2015 41 Bảng : Thống kê số lượng lao động qua năm 47 Bảng : Thống kê số lượng lao động theo giới tính 49 Bảng : Thống kê số lượng lao động theo độ tuổi năm 2015 50 Bảng : Thống kê số lượng lao động theo trình độ học vấn 51 Bảng : Thống kê số lượng lao động theo nghề năm 2015 52 Bảng : Thống kê số lượng lao động biến động qua năm 53 Bảng 10: Thống kê số lượng lao động biến động qua năm 53 Bảng 11: Thống kê số lượng lao động biến động nội 54 Bảng 12: Bảng kết điều tra nhu cầu người lao động 57 Bảng 13: Tiền lương bình quân lao động 58 Bảng 14: Một số tiêu đào tạo phát triển nguồn nhân lực 2011-2015 70 Bảng 15:Kết thi nâng bậc từ năm 2011-2015 70 Bảng 16: Một số tiêu chủ yếu đến năm 2020 85 Bảng 17: Tiêu chí xếp loại lương kiến nghị 93 Bảng 18: Tiêu chuẩn tính điểm Cán quản lý (kiến nghị) 95 Bảng 19: Tiêu chuẩn tính điểm nhân viên nghiệp vụ (kiến nghị) 96 Bảng 20: Tiêu chuẩn tính điểm thi đua (kiến nghị) 102 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Ảnh hưởng nhân tố 31 Biểu đồ 2: Cơ cấu khách hàng 44 Biểu đồ : Thống kê số lượng lao động qua năm 48 Biểu đồ : Cơ cấu lao động theo giới tính 49 Biểu đồ : Cơ cấu số lượng lao động theo độ tuổi năm 2015 50 Biểu đồ : Cơ cấu lượng lao động theo trình độ học vấn 51 Biểu đồ : Cơ cấu lao động theo nghề năm 2015 52 Biểu đồ 8: Mức độ hài lòng người lao động sách tiền lương 60 Biểu đồ 9: Đánh giá người lao đọng quan hệ tiền lương kết thực công việc 61 Biểu đồ 10: Đánh giá người lao động phù hợp lực người lao động công việc 62 Biểu đồ 11: Đánh giá người lao động phục hợp ngành đào tạo với công việc 63 Biểu đồ 12: Cơng việc có với nguyện vọng 63 Biểu đồ 13: Đánh giá người lao động thách thức công việc người lao động 64 Biểu đồ 14: Đánh giá người lao động mức độ căng thẳng công việc 65 Biểu đồ 15: Cơ hội thăng tiến công việc tác động đến động lực làm việc 65 Biểu đồ 16: Chính sách thăng tiến Công ty công 66 Biểu đồ 17: Động lực phấn đấu công việc 66 Biểu đồ 18: Lãnh đạo ghi nhận đóng góp nhân viên 67 Biểu đồ 19: Lãnh đạo hỗ trợ người lao động phát triển 68 Biểu đồ 20: Công ty cung cấp chương trình đào tạo cần thiết cho công việc 71 Biểu đồ 21: Nội dung đào tạo hỗ trợ tốt cho công việc 73 Biểu đồ 22: Mức độ hài lòng người lao động công tác khen thưởng 74 Biểu đồ 23: Mức độ hài lòng người lao động tiền thưởng 75 Biểu đồ 24: Mức độ hài lòng người lao động phúc lợi 76 viii giúp họ tin vào lực thân: - Khen ngợi, khích lệ lao động hồn thành tốt công việc, gợi ý mở rộng công việc phức tạp - Trao quyền thực tự cho người lao động Khi họ có đươc tự chủ niềm tin thực công việc - Giao cho người lao động số cơng việc có tính thách thức so với cơng việc Xây dựng hoạt động, tinh thần làm việc nhóm hiệu Tinh thần nhuệ khí làm việc yếu tố quan trọng giúp việc hồn thành cơng việc hiệu Khi tinh thần lên cao, người lao động tự nhận thấy động lực thúc đẩy họ hồn thành tốt cơng việc Đặc biệt việc xây tinh thần làm việc nhóm giúp cá nhân giúp đỡ, khuyến khích trao đổi để hồn thành tốt cơng việc giao 3.2.7.5 Hoạt động nhóm Cơng ty cần khuyến khích người lao động, đặc biệt người lao động trực tiếp sản xuất hoạt động theo nhóm Vì thực tế cho thấy hoạt động theo nhóm người lao động hỗ trợ nhiều cho thành viên nhóm Tăng thêm tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn Tăng cường tâm để vượt qua khó khăn thử thách Hỗ trợ giải vấn đề nảy sinh q trình sản xuất thành viên nhóm vấn đề phát sinh đơn vị lao động Để từ giúp cho lao động sản xuất tăng suất hiệu 3.3 Một số kiến nghị - Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: Nên có chế sách, định hướng phù hợp để đạo định hướng để hỗ trợ vốn, thiết bị, công nghệ sản xuất, mặt sản xuất cho sản xuất công nghiệp phụ trợ…trên địa bàn thành phố, đặc biệt Công ty cổ phần Xích Líp Đơng Anh Thường xun nhanh chóng kịp thời triển khai tới doanh nghiệp, định hướng chế độ sách liên quan đến việc tăng lợi ích, nâng cao suất lao động cho người lao động trình tham gia lao động sản xuất - Đối với Chính phủ ngành công thương: Cần xây dựng 107 chủ trương, sách cụ thể, huy động tất hệ thống trị vào liệt Nhà nước cần có sách hỗ trợ mạnh khuyến khích đầu tư, cho vay ưu đãi, hỗ trợ vống mở rộng quy mô mặt sản xuất kinh doanh Tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển Nhà nước cần có sách ưu đãi thuế sản xuất Đặc biệt cần có sách hỗ trợ người lao động tham gia sản xuất quan tâm chăm lo đến đời sống công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động Tóm tắt chương 3: Chương số định hướng phát triển Công ty Cổ phần Xích líp Đơng Anh thời gian tới, đặc biệt định hướng phát triển lao động Công ty Để chất lượng công tác tạo động lực cho người lao động Cơng ty hồn thiện hơn, vào thực trạng Chương 2, tác giả đề xuất số giải pháp như: + Hồn thiện cơng tác bố trí sử dụng lao động + Hồn thiện cơng tác đánh giá kết thực công việc người lao động gắn với cơng tác trả lương + Hồn thiện công tác đào tạo phát triển người lao động + Hoàn thiện hệ thống trả lương + Hồn thiện cơng tác thu đua khen thưởng + Các giải pháp khác Công ty cần phải triển khai đồng nhiều giải pháp lúc giải pháp nêu phát huy tối đa hiệu quả, đảm bảo chất lượng công tác tạo động lực cho người lao động Công ty Cổ phần Xích líp Đơng Anh hồn thiện 108 KẾT LUẬN Trong trình chuyển đổi kinh tế, chế quản lý kinh tế Nhà nước đổi mang lại hội thách thức cho hoạt động sản xuất kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải tăng cường biện pháp, sách thúc đẩy tăng suất lao động, hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Cùng với phát triển xã hội kinh tế, quan điểm triết lý người ngày thể giá trị người lao động việc định thành công phát triển doanh nghiệp Sự thật doanh nghiệp muốn phát triển tồn bền vững phải dựa vào lực lao động Ngày nay, nhu cầu ngày phát triển, người lao động phát sinh nhu cầu cấp bậc cao hơn, nhà quản lý không quan tâm đến vấn đề vật chất mà phải đáp ứng đảm bảo nhu cầu tinh thần cho người lao động để họ phát huy lực cách hiệu Sự cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp không dừng cạnh tranh khách hàng, thị trường mà cạnh tranh thu hút lao động, đặc biệt lao động có chất lượng Do nhà quản lý cần hoạch định xây dựng phát triển sách quản lý, nhân nhằm thu hút, giữ chân lao động giỏi Công tác tạo động lực thực tốt tạo hiệu cao thu hút giữ chân người tài, đồng thời nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp Hiện mức thu nhập nói chung người lao động tương đối thấp, vấn đề tiền lương, mức lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động thu hút lao động tạo động lực giữ người lao động lại doanh nghiệp Tuy nhiên lao động trình độ cao chức vụ cao phát sinh nhiều nhu cầu bậc cao hơn, đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng Do doanh nghiệp cần ý đến nhu cầu nhân tố trì, nhân tố thúc đẩy q trình thực cơng tác tạo động lực; nhằm phát huy yếu tố người nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đoàn Thị Thu Hà- Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo trình Quản trị học, Nhà xuất tài Lương Văn Úc, Giáo trình Tâm lý học lao động, Nhà xuất Đại học kinh tế Quốc dân Nguyễn Ngọc Quân – ThS Nguyễn Tấn Thịnh, Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực tổ chức, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng (2003),Sử dụng hiệu nguồn lực người Việt Nam, NXB Lao động – Xã hội Ngô Thị Minh Hằng (8/2011), Đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty nhà nước thời kì hội nhập Trần Xuân Cầu - PGS.TS Mai Quốc Chánh (2008),Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực –– NXB Đại học Kinh tế quốc dân Stephen P Robbins, Timothy A.Judge, người dịch: FPT Polytechnic - Hành vi tổ chức, Nhà xuất lao động xã hội Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, Nxb Tổng hợp TP HCM Văn Đình Tấn, Nguồn nhân lực Công CNH - HĐH nước ta, Nxb Trường Chính trị Nghệ An 10 Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://dangcongsan.vn/cpv/ 11 Báo điện tử Doanh nhân 360: http://www.doanhnhan360.com/Desktop.aspx/Kien-thuc360/Kien_thuc/Dao_tao_va_phat_trien_nguon_nhan_luc/ 12 Đào Thị Tố Oanh (2015), Tạo động lực cho người lao động trực tiếp Công ty cổ phần cao su Sơn La, Luận văn Thạc sĩ 13 Đào Mạnh Tùng (2014), Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Xích líp Đơng Anh,luận văn thạc sĩ – Viện Đại học mở Hà Nội 14 Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Cơng ty cổ phần Xích líp Đơng Anh 15 Hồ sơ lực công ty – Phòng Tổ chức hành 16 Hồ sơ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2000 Công ty 17 Hồ sơ nhân lực công ty 2015 18 https://luutrudrive.wordpress.com/2013/10/17/phan-tich-noi-dung-cuathuyet-he-thong-nhu-cau-5-bac-cua-maslow-maxlau-ung-dung-cua-thuyetnay-trong-cac-linh-vuc-co-ban-cua-doi-song/ 19 Nguyễn Thị Trang (2013), Tạo động lực lao động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ niềm tin Việt, Luận văn Thạc sĩ 20 Nguyễn Thị Mi Mi (2015), Tạo động lực cho người lao động ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội sở vận dụng học thuyết nhu cầu Maslow, Luận văn Thạc sĩ 21 Nguyễn Đức Trìu (2010),Hồn thiện cơng tác tạo động lực cho người lao động Tổng Công ty viễn thông toàn cầu, Luận văn thạc sĩ – Viện Đại học mở Hà Nội 22 Nguyễn Thị Hoàng Anh (2013),Hoàn Thiện công tác tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số Hà Nội, luận văn thạc sĩ – Viện Đại học mở Hà Nội 23 Số liệu Báo cáo công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 24 Phạm Thị Vân Anh (2013),Tạo động lực lao động cho giảng viên Trường Đại học Tây Bắc, luận văn thạc sĩ – Đại học Kinh tế Quốc dân 25 Trang điện tử Thư viện học liệu mở Việt Nam - https://voer.edu.vn/ Động lực tạo động lực cho người lao động 26 Vũ Thị Uyên (2008), “Tạo động lực cho lao động quản lý doanh nghiệp nhà nước Hà Nội đến năm 2020”, luận án tiến sĩ – Đại học Kinh tế Quốc dân PHỤ LỤC PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI VỀ ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG Tổng số phiếu phát ra: 106 phiếu PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM Xin chào q anh (chị)! Để có thêm thơng tin nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng luận văn tốt nghiệp, nắm bắt vấn đề thực tế doanh nghiệp Để hiểu rõ tâm tư nguyện vọng người lao động, xác định yếu tố tác động đến thỏa mãn người lao động Hiện tác giả nghiên cứu công tác tạo động lực cho người lao động Cơng ty cổ phần Xích Líp Đơng Anh Ý kiến quý anh (Chị) đóng góp vơ q giá nghiên cứu tác giả Tồn thơng tin thu bảo mật dùng cho mục đích nghiên cứu Rất mong nhận giúp đỡ quý anh (Chị) Họ tên:………………………………………………Chữ ký…………………… I THÔNG TIN CÁ NHÂN Xin anh (chị) vui lòng đánh dấu X vào Giới tính: Nam □ □ thích hợp Nữ □ Độ tuổi: Từ 18 đến 22 tuổi □ Từ 23 đến 30 tuổi □ Từ 30 đến 40 tuổi □ Trên 40 tuổi □ Trình độ học vấn Công nhân kỹ thuật □ Trung cấp □ Cao đẳng □ Đại học trở lên □ Vị trí công tác Công nhân trực tiếp□ lý cấp cao □ Nhân viên nghiệp vụ □ Quản lý cấp trung □ Quản Số năm công tác Dưới 01 năm □ Từ đến năm □ Từ đến 10 năm □ Trên 10 năm Từ đến năm □ Từ đến năm □ □ Thu nhập hàng tháng Dưới triệu □ Từ đến triệu □ Từ đến triệu □ Từ đến 10 triệu □ Từ 10 đến 15 triệu□ II Trên 15 triệu □ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC Theo anh (chị) q trình làm việc Cơng ty, thân có tạo động lực khơng? □ Có □ Khơng Theo anh (Chị) Cơng ty sử dụng hình thức tạo động lực là? □ Tiền lương cao □ Cơ hội thăng tiến □ Công việc phù hợp □ Mối quan hệ cá nhân □ Môi trường làm việc □ Được tự chủ □ Đào tạo □ Cơ hội du lịch □ Tiền thưởng, phúc lợi □ Hình thức khác ………………………………………………………………………………… Theo anh (Chị) hình thức tạo động lực trên, hình thức quan trọng nhất? ………………………………………………………………………………… Mục đích anh (Chị) chọn làm việc Cơng ty cổ phần Xích Líp Đơng Anh là? □ Kiếm tiền □ Tích lũy kinh nghiệm □ Công việc ổn định □ Được đào tạo nâng cao □ Cơ hội thăng tiến □ Khẳng định Với cơng việc tại, yếu tố làm anh (Chị) khơng hài lòng? □ Tiền lương □ Môi trường làm việc □ Tiền thưởng □ Sự quan tâm lãnh đạo cấp □ Điều kiện làm việc □ Chế độ phúc lợi xã hội □ Bố trí, xếp lao động □ Đào tạo Anh (chị) có dự kiến tương lai? □ Kiếm tiền nhiều □ Học tập nâng cao □ Thăng chức □ Sự quan tâm lãnh đạo cấp □ Thay đổi công việc □ Chưa có dự định Anh (chị) đánh giá máy quản trị Công ty hoạt động nào? □ Rất hiệu □ Không hiệu □ Hiệu □ Khơng có ý kiến □ Bình thường III NỘI DUNG KHẢO SÁT Hướng dẫn trả lời: Anh chị vui lòng đánh dấu X vào ô mà lựa chọn phù hợp Các giá trị từ đến câu hỏi tương ứng với mức độ đồng ý mức độ hài lòng tăng dần Ý nghĩa giá trị lựa chọn sau: Rất không hài lòng Khơng hài lòng Tạm hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Bảng khảo sát: TT Nội dung Các nhân tố Công việc phù hợp với ngành anh chị đào tạo Đặc điểm Công việc hướng dẫn, phân công rõ ràng công việc Công việc phù hợp với lực thân Cơng việc có nhiều thách thức Công việc với nguyện vọng Quy chế phân phối tiền lương Công ty hợp lý Người lao động đảm bảo sống dựa vào thu nhập từ Công ty Cách thức thời hạn trả lương hạn Tiền lương phúc lợi Tiền lương trả tương xứng với kết làm việc Tiền thưởng dịp lễ tết Lương thêm hợp lý Quy chế khen thưởng kỷ luật hợp lý Bảo hiểm đóng đầy đủ Thường xuyên tham quan, nghỉ mát Luôn hỗ trợ từ cơng đồn Nội quy, quy định làm việc đồng nghiêm túc thực Điều kiện Cơ sở vật chất trang bị tốt để thực làm việc công việc Môi trường làm việc an tồn, sẽ, thống mát Mức độ đánh giá Bầu khơng khí làm việc thuận lợi, thoải mái Quan hệ đối xử công công việc Luôn tạo điều kiện để phát triển công việc Quan hệ Lãnh đạo ln ghi nhận đóng góp nhân đối xử viên Lãnh đạo hỗ trợ người lao động phát triển Hoạt động nhóm ln khuyến khích, tạo điều kiện Mức độ căng thẳng công việc Sự hứng thú Động lực phấn đấu công việc công Sự cân sống cá nhân cơng việc việc Cơng ty u thích cơng việc thân Cơng ty cung cấp chương trình đạo tạo cần Cơ hội đào tạo thăng tiến thiết cho công việc Nội dung đào tạo hỗ trợ tốt cho cơng việc Có nhiều hội để thăng tiến Chính sách thăng tiến Cơng ty cơng Ln nỗ lực để hồn thành tốt cơng việc Được cấp trên, đồng nghiệp cơng nhận Sự cơng nhận đóng góp cá nhân, thỏa mãn đóng góp cho Cơng ty Được biểu dương, khen thưởng trước Công ty đạt thành tích Ln tự hào làm việc Công ty Giới thiệu với người nơi tốt để làm việc Trách nhiệm Nhìn nhận tầm quan trọng tổ chức Cảm thấy phải có tinh thần trách nhiệm việc xây dựng phát triển Cơng ty Nhìn nhận Cơng ty ngơi nhà thứ hai Sẵn sàng cơng ty vượt qua khó khăn thử thách IV Ý KIẾN KHÁC: Nếu anh (chị) thấy có ý kiến khác nội dung khảo sát xin vui lòng liệt kê xuống phần …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………… ………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp chân thành anh (chị)! PHỤ LỤC TỔNG HỢP KẾT QUẢ BẢNG HỎI Phương án 10 Tổng 71 35 2 30 68 106 49 29 12 16 106 74 23 106 20 25 24 35 106 34 49 13 106 104 2 49 71 45 39 60 32 18 18 20 354 46 12 24 25 1 122 71 78 22 19 34 15 42 27 20 31 13 70 35 31 24 16 13 45 33 106 Ý1 24 30 44 106 Ý2 42 55 106 Ý3 35 54 11 106 Ý4 45 46 106 Ý5 38 54 106 14 49 34 106 Câu hỏi I Thông tin 106 II Đánh giá 106 239 35 185 184 III Khảo sát Mục Mục Ý1 Ý2 16 59 24 106 Ý3 46 39 11 106 Ý4 10 59 32 106 Ý5 12 45 39 106 Ý6 21 49 28 106 Ý7 16 45 38 106 Ý8 14 25 55 10 106 Ý9 13 32 50 106 Ý 10 15 43 39 106 Ý1 12 43 45 106 Ý2 43 44 106 Ý3 18 45 37 106 Ý4 24 48 31 106 Ý1 12 43 44 106 Ý2 14 35 49 106 Ý3 42 47 106 Ý4 42 51 106 Ý5 48 46 106 Ý1 19 54 29 106 Ý2 49 51 106 Ý3 50 45 106 Ý4 39 52 106 Ý1 41 51 106 Ý2 47 48 106 Ý3 12 37 51 106 Mục Mục Mục Mục 10 36 51 106 Ý1 11 38 52 106 Ý2 10 30 53 106 Ý3 10 32 55 106 Ý4 38 53 106 Ý5 43 46 106 Ý1 38 56 106 Ý2 31 64 106 Ý3 1 35 59 106 Ý4 28 58 11 106 Ý4 Mục Mục PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA VÀ NHÀ QUẢN LÝ TT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Câu hỏi vấn Xin Ông cho biết thực trạng công tác tạo động lực Cơng ty cổ phần Xích Líp Đơng Anh nay? Xin Ông cho biết nguyên tắc sử dụng nhân Cơng ty? Xin Ơng cho biết mức độ phối hợp phòng ban chức cơng tác tạo động lực cho người lao động Công ty? Xin Ơng cho biết khó khăn gặp phải công tác tạo động lực cho người lao động Công ty? Dựa vào để Cơng ty đưa phương pháp tạo động lực cho người lao động Công ty? Xin ông cho biết mức độ sáng tạo công tác tạo động lực cho người lao động? Xin ông cho biết Công ty sử dụng phương pháp để đo lường hiệu công tác tạo động lực cho người lao động? Xin Ông cho biết nội dung quan trọng công tác tạo động lực cho người lao động Công ty? Xin Ông cho biết mức độ ảnh hưởng sách quản trị nguồn nhân lực với cơng tác tạo động lực cho người lao động? Xin ông cho biết thời gian năm tới Cơng ty có định hướng cơng tác tạo động lực cho người lao động Cơng ty? Trong q trình thực công việc đưa phương pháp tạo động lực cho người lao động Công ty, ông thường gặp khó khăn nào? Giải pháp ơng (bà) vấn đề đẩy mạnh thực hiệu công tác tạo động lực cho người lao động Công ty ... tác tạo động lực cho người lao động Công ty lao động cán quản lý cổ phần Xích Líp Đơng Anh Tồn cơng tác tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần Xích Líp Đơng Anh Giải pháp hồn thiện công. .. động lực cho người lao động Để khắc phục tồn hồn thiện cơng tác tạo động lực cho người lao động Cơng ty, tác giả chọn đề tài: Tạo động lực cho người lao động Công ty Cổ phần Xích líp Đơng Anh ,... tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần Xích Líp Đơng Anh đến 2020 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Động lực lao
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần xích líp đông anh , Tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần xích líp đông anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn