Tạo động lực cho cán bộ quản lý phòng ban chức năng tại cảng hàng không quốc tế nội bài

127 3 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 22:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI o0o LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH “TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ PHÒNG BAN CHỨC NĂNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI ” NGUYỄN MINH NGHĨA HàNội - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI o0o LUẬN VĂN THẠC SĨ “TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ PHÒNG BAN CHỨC NĂNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI ” NGUYỄN MINH NGHĨA CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ 60340102 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS BÙI THI HỒNG VIỆT HàNội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh " Tạo động lực cho cán quản lý phòng ban chức Cảng Hàng khơng quốc tế Nội Bài" cơng trình nghiên cứu độc lập riêng tác giả hướng dẫn trực tiếp TS Bùi Thị Hồng Việt với đóng góp ý kiến bảo Quý Thầy, Cô giáo Khoa Sau đại học Viện Đại học Mở Hà Nội Tác giả xin cam đoan số liệu kết luận nghiên cứu luận văn trung thực không trùng với đề tài khác, kết nghiên cứu luận văn xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm vấn đề liên quan đến nội dung đề tài Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Ngưòi cam đoan Nguyễn Minh Nghĩa LỜI CẢM ƠN Trước hết xin chân thành cảm ơn thầy Viện Đại học mở tận tình giảng dạy cho suốt thời gian học tập trường Tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo TS.Bùi Thị Hồng Việt thầy cô giáo khoa Sau đại học – Viện đại học Mở Hà Nội nhiệt tình hướng dẫn tạo điều kiện cho thân tơi suốt q trình nghiên cứu luận văn hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Người viết Nguyễn Minh Nghĩa MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm vai trò tạo động lực cho người lao động 1.1.1 Khái niệm động lực tạo động lực 1.1.2 Các tiêu đo lường động lực làm việc 1.1.3 Vai trò tạo động lực 1.2 Nội dung tạo động lực cho người lao động doanh nghiệp 10 1.2.1 Xác định nhu cầu người lao động 10 1.2.2 Sử dụng biện pháp kích thích tài 10 1.2.3 Sử dụng biện pháp phi tài 13 1.3 Các yếu tố tác động đến tạo động lực cho người lao động doanh nghiệp 17 1.3.1 Các yếu tố thuộc thân người lao động 17 1.3.2 Các yếu tố thuộc doanh nghiệp 20 1.3.3 Các yếu tố thuộc mơi trường bên ngồi doanh nghiệp 21 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC PHỊNG BAN CHỨC NĂNG TẠI CẢNG HÀNG KHƠNG QUỐC TẾ NỘI BÀI 25 2.1 Giới thiệu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài 25 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài 26 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài 30 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài 32 2.1.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài 40 2.2 Thực trạng động lực làm việc CBQLPBCN 43 2.2.1 Thực trạng đội ngũ cán quản lý phòng ban chức Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài 43 2.2.2 Thực trạng động lực làm việc CBQLPBCN Cảng HKQT Nội Bài 46 2.3.Thực trạng tạo động lực cho cán quản lý phòng ban chức Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài 49 2.3.1 Thực trạng xác định nhu cầu cán quản lý phòng ban chức 49 2.3.2 Thực trạng sử dụng biện pháp kích thích tài 50 2.3.3 Thực trạng sử dụng biện pháp kích thích phi tài 61 2.4 Đánh giá công tác tạo động lực cho cán quản lý phòng ban chức Cảng Hàng khơng quốc tế Nội Bài .74 2.4.1 Kết đạt 74 2.4.2 Những hạn chế 76 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 80 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI 83 3.1 Phương hướng phát triển Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài 83 3.1.1 Mục tiêu phát triển Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đến năm 2020 83 3.1.2 Định hướng hồn thiện cơng tác tạo động lực cho cán quản lý phòng ban chức Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài 84 3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho cán quản lý phòng ban chức Cảng Hàng khơng quốc tế Nội Bài 84 3.2.1 Hồn thiện biện pháp kích thích tài 84 3.2.2 Hồn thiện biện pháp kích thích phi tài 90 3.3 Một số kiến nghị 98 3.3.1 Kiến nghị lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài 98 3.3.1 Khuyến nghị cán quản lý phòng ban chức Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài…………………………………………………………… .99 KẾT LUẬN 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 PHỤ LỤC 110 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa TCT Cảng HKVN Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam Cảng HKQT Nội Bài, Cảng Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài CBQL Cán quản lý CBQLCPBCN Cán quản lý phòng ban chức TCCB LĐ-TL Tổ chức cán lao động- tiền lương ĐGTHCV Đánh giá thực công việc NLĐ Người lao động BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Sản lượng vẩn chuyển số lần cất hạ cánh Cảng HKQT Nội Bài 41 2.2 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Cảng 43 2.3 Kết khảo sát động lực làm việc CBQLPBCN 46 2.4 Kết đánh giá thực công việc CBQLPBCN 48 2.5 Thồng kê chấp hành nội quy CBQLPBCN 49 2.6 Nhu cầu CBQLPBCN 49 2.7 Bảng hệ số tiền lương theo Thông tư 17 52 2.8 Tiền lương bình quân theo chức danh 52 2.9 Kết khảo sát CBQLPBCN tiền lương 53 2.10 Kết khảo sát CBQLPBCN phụ cấp 55 bảng 2.11 Tiền thưởng bình quân CBQLPBCN Cảng HKQT Nội Bài giai đoạn 2011-2015 56 2.12 Kết khảo sát CBQLPBCN tiền thưởng 57 2.13 Các khoản chi phúc lợi Cảng HKQT Nội Bài 59 2.14 Kết khảo sát CBQLPBCN phúc lợi dịch vụ 60 2.15 Kết khảo sát CBQLPBCN yếu tố thuộc công việc 62 2.16 Kết đào tạo CBQLPBCN giai đoạn 2011-2015 64 2.17 Kết khảo sát CBQLPBCN hoạt động đào tạo 65 2.18 Kết khảo sát CBQLPBCN ĐGTHCV 68 2.19 Kết quy hoạch CBQLPBCN Cảng HKQT Nội Bài giai đoạn 2011-2015 70 2.20 Kết khảo sát CBQLPBCN hội thăng tiến 71 2.21 Kết khảo sát CBQLPBCN môi trường làm việc 73 BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ Trang 2.1 Sản lượng vẩn chuyển Cảng 41 2.2 Số lần cất hạ cánh Cảng 42 2.3 Cơ cấu lao động theo giới tính CBQLPBCN Cảng HKQT Nội Bài tính đến thời điểm 31/12/2015 44 2.4 Cơ cấu lao động theo độ tuổi CBQLPBCN Cảng HKQT Nội Bài tính đến thời điểm 31/12/2015 45 2.5 Cơ cấu lao động theo trình độ CBQLPBCN Cảng HKQT Nội Bài tính đến thời điểm 31/12/2015 45 2.6 Tỷ lệ bố trí CBQLPBCN phù hợp với chun ngành đào tạo 63 HÌNH Số hiệu hình vẽ 2.1 Tên hình vẽ Cơ cấu máy tổ chức Cảng Trang 33 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong tiến trình phát triển quốc gia, đảm bảo an sinh xã hội coi nhiệm vụ quan trọng, Việt Nam khơng nằm ngồi tiến trình Việt Nam đà hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo an sinh tảng cho việc thực mục tiêu phát triển kinh tế, nhân lực yếu tố đầu vào có vai trò định Các nghiên cứu lĩnh vực quản trị NNL cho thấy: hiệu làm việc NLĐ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khả năng, lực họ; phương tiện, nguồn lực động lực lao động để họ thực tốt công việc Khả làm việc cải thiện, phát triển q trình làm việc động lực lao động NLĐ có ảnh hưởng tức thì, trực tiếp lâu dài đến việc trì, nâng cao chất lượng, hiệu công việc giữ chân nhân tài Việc sử dụng NNL có hiệu cao vấn đề nhà quản lý quan tâm hàng đầu, có Cảng Hàng khơng quốc tế Nội Bài (Cảng HKQT Nội Bài) thuộc Tổng công ty Cảng HK Việt Nam Vận tải hàng không ngày chiếm vị trí quan trọng hệ thống ngành vận tải chung nước Với lợi ngành vận tải có phương tiện vận chuyển với tốc độ nhanh không phụ thuộc điều kiện địa lý, vận tải hàng không ngày chiếm thị phần cao tổng thị trường vận tải hành khách nước đặc biệt vận chuyển hành khách hàng hóa quốc tế đến Việt Nam so với ngành vận tải khác Với mức độ tăng trưởng khối lượng vận chuyển hành khách hàng hóa với xuất loại máy bay có sức chứa hàng hóa hành khách tăng đáng kể Điều dẫn đến nhu cầu cần tăng khả mang tải hệ thống mặt đường sân bay, tăng cơng suất phục vụ cơng trình nhà ga hành khách, ga hàng hóa, dịch vụ kèm Điều đòi hỏi đội ngũ cán quản lý phòng Ban chức (gọi tắt CBQLPBCN) công tác Cảng HKQT Nội Bài phải động, tiên phong cơng việc, cần có động lực làm việc cao để thực thành công nhiệm vụ giao Chính tác giả lựa chọn đề tài “Tạo động lực cho cán quản lý cở sở nhìn nhận ý kiến tập thể chủ quan người Trong cần làm rõ giải pháp cho ngắn hạn giải pháp cho dài hạn làm rõ điều kiện để giải pháp thực chi phí kèm theo Đánh giá lựa chọn giải pháp: Việc đánh giá giải pháp phải dựa mục tiêu chung cần đạt được, xem xét giải pháp tối ưu sở phân tích ảnh hưởng phụ thực phương án mang lại gắn kết với khả tài doanh nghiệp chi để thực phương án Đồng thời, cần xác định giải pháp thay thực giải pháp Thực giải pháp theo dõi tiến trình: Giải pháp cần tiến hành vào thời điểm thích hợp gắn với tình hình thực tế Trong đó, cần làm rõ tác động thực giải pháp, thông tin phản hồi từ cấp vấn đề làm tốt chưa tốt Đồng thời thiết lập việc quản lý theo dõi thường xun q trình thực để có điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tế Qua cần có đúc rút kinh nghiệp, học để nâng cao khả nắm bắt giải vấn đề khác phát sinh Giao tiếp với cấp theo cách phù hợp Quyết định người quản lý đưa có thực tốt hay khơng đòi hỏi cần phải có hợp tác người quyền trình thực Cách tiếp cận hợp lý người cấp làm cho cấp cảm nhận tôn trọng hợp tác thực đưa ý kiến đóng góp để thực nhiệm nhiệm vụ tập thể tốt Bởi người quản lý lưu ý số khía cạnh sau để nâng cao khả giao tiếp công việc Trong giao tiếp cần xác định rõ vấn đề cần truyển tải để hướng lời nói vào vấn đề cần trao đổi khơng nói chung chung hay vòng vo mà làm cho cấp khó hiểu cố tình hiểu sai Q trình giao tiếp khơng nên đề cập đến vấn đề ảnh hưởng đến điều riêng tư người nghe Đồng thời cần hướng người nghe vào giải pháp cho vấn đề làm rõ trách nhiệm người liên quan trình thực Trong q trình giao tiếp cần phải kiểm sốt lời nói cử theo mục tiêu, tránh gây tranh cãi làm hỏng mục tiêu cần đạt Điều quan trọng người quản lý cần biết lắng nghe cấp nghĩ thơng tin vừa truyền tải muốn đề xuất vấn đề cho tình cụ thể tức giao tiếp phải theo hai chiều theo cách thụ động cấp lệnh cấp phải tuân thủ hoàn toàn làm triệt tiêu động lực công việc Người quản lý cần biết cách tự xác lập mục tiêu đường tiến tới mục tiêu họ cơng việc Người quản lý phải người tiên phong công việc, với tư cách người lãnh đạo trực tiếp họ phải giúp cấp định hướng hành vi công việc theo mục tiêu chung doanh nghiệp Tuy nhiên để hoàn thành tốt cơng việc nêu gương sáng cho người khác người quản lý, đặc biệt quản lý cấp cao cần chủ động thiết lập mục tiêu cho thân xác định giải pháp cho hành động Họ phải người biết rút kinh nghiệm từ vấp ngã thân, cách tốt để cải biến hành vi theo hướng tích cực Phải biết cách làm để tạo hưng phấn công việc Bởi vậy, họ phải nhận rõ sai lầm thực tìm cách để làm hình ảnh cơng việc, dám nghĩ, dám làm dám chịu trách nhiệm trước tập thể có cấp tơn trọng hợp tác từ làm tăng động lực công việc Để làm tốt điều người quản lý thực việc tự định hướng hành vi theo quy trình sau: Tự lập mục tiêu ấn định mức tự thưởng tự phạt Dựa vào mục tiêu chung doanh nghiệp nhiệm vụ, trách nhiệm giao, người quản lý cần lập mục tiêu cụ thể cho nỗ lực công việc thân kỳ, giai đoạn để tự thân thấy cần phải làm đạt giai đoạn thực công việc Từ việc làm rõ mục tiêu cụ thể người quản lý thấy cần tập trung nỗ lực cho nhiệm vụ nào, việc cần ưu tiên thực trước, việc từ từ thực mà đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, hay việc nên ủy quyền cho cấp để giải tỏa bớt chồng chéo hay tải công việc Cách tự đặt thưởng - phạt nên suy nghĩ gắn với điều thân người quản lý yêu thích phạt với điều mà thân cảm thấy ghét Tuy nhiên, mức độ tự thưởng phạt nên đặt theo mức độ thỏa mãn tăng dần với thân theo khía cạnh lực, khía cạnh tự quản khía cạnh mục tiêu cơng việc khơng nên đặt điều thực mà tồn suy nghĩ làm tác dụng thúc đẩy hành vi chúng Thực hành động cụ thể Người quản lý cần đánh giá dẻo dai sức thần kinh thể lực để xem mức độ gắng sức đạt tới đâu Với thử nghiệm ban đầu, người quản lý cần xác định rõ mức độ gắng sức hợp lý để trì sức lực làm việc khoảng thời gian dài không làm tăng căng thẳng công việc hậu khó hồn thành tốt nhiệm vụ thời hạn Người quản lý cần biết cách quản lý thời gian khoa học Điều giúp người quản lý tránh tượng “cộng hưởng” loại căng thẳng lại với nhằm giữ phong thái làm việc sung sức tạo sức hút đồng nghiệp cấp noi theo để phấn đấu công việc Tự quan sát đánh giá hành vi cá nhân Trong trình thực hiện, người quản lý tự theo dõi hành vi thực công việc thân theo mục tiêu xác lập Tự thu thập thông tin cho hành vi cụ thể đánh giá xem hành vi tốt? sai lầm xuất phát từ đâu? ngun nhân gì? thay đổi hành vi mức độ cải biến hành vi đó? cách tự thay đổi hành vi theo hướng tích cực hơn? Thực tế, người quản lý thành công cho tự đứng lên từ vấp ngã thân cách tốt để phát triển, giúp thân người không rơi vào trạng thái thái cực tức cho địa vị không cần phải cố gắng nữa, hay bi quan trước hồn cảnh điều ngun nhân sâu xa làm cho họ bị tụt hậu TIỂU KẾT CHƯƠNG Trong bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt với phát triển không ngừng khoa học kỹ thuật, yếu tố nguồn lực người coi yếu tố quan trọng định thành cơng hay thất bại doanh nghiệp Với đòi hỏi ngày cao thị trường, để đứng vững phát triển, Cảng HKQT Nội Bài xác định nguồn nhân lực yếu tố nòng cốt, tối quan trọng cần thiết làm tăng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm lực đội ngũ nhà quản trị nói chung CBQLPBCN nói riêng đóng vai trò quan trọng, làm động lực cho phát triển Cảng thời kỳ Từ sở lý luận phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác tạo động lực thúc đẩy người lao động sử dụng Cảng HKQT Nội Bài với việc nêu nguyên nhân hạn chế công tác Tác giả đề xuất số giải pháp tạo động lực thúc đẩy CBQLPBCN làm việc Cảng Tạo động lực cho lao động quản lý doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp nhà nước Hà Nội việc làm cần thiết khách quan, phải quan tâm thường xuyên liên tục; đòi hỏi phối hợp từ trung ương đến địa phương, hoạt động quản trị kinh doanh doanh nghiệp Nhà nước cần tạo môi trường pháp lý bình đẳng, doanh nghiệp nhà nước cần chủ động tạo động lực, để có động lực thực thân người quản lý cần phải tích cực hợp tác nhằm đạt mục tiêu doanh nghiệp mục tiêu người quản lý Những giải pháp đề xuất giải pháp tạo động lực thúc đẩy CBQLPBCN áp dụng vào thực tế góp phần thúc đẩy CBQLPBCN làm việc hiệu hơn, gắn kết họ với cơng việc, góp phần phát triển Cảng ngày vững mạnh KẾT LUẬN Tận dụng ưu ngành Hàng không ngành đầu lĩnh vực GTVT, cửa ngõ giao lưu Việt Nam với giới, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ba cảng Hàng không quốc tế lớn nước, chuyển đổi hoạt động từ chế đơn vị nghiệp trước trực thuộc Cụm Cảng hàng không miền Bắc sang trực thuộc doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Tổng công ty Cảng Hàng không miền Bắc sau sát nhập trực thuộc Tổng cơng ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vào năm 2012 Trải qua trình gần 40 năm hình thành phảt triển, ngày Cảng HKQT Nội Bài đạt thành công định trở thành Cảng Hàng không đại khu vực giới, doanh thu lợi nhuận ngày cao uy tín Cảng xây dựng ngày vững vàng Để đạt thành tựu kết đầu tư hướng ngành Hàng không Việt Nam cơng sức bền bỉ, phấn đấu hồn thành xuất sắc nhiệm vụ tập thể CBCNV Cảng HKQT Nội Bài Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích, đề tài làm rõ số lý luận tạo động lực cho đội ngũ CBQLPBCN Cảng HKQT Nội Bài Việc phân tích đánh giá thực trạng tạo động lực cho đội ngũ CBQLPBCN Cảng HKQT Nội Bài thực thông qua việc kết hợp phương pháp nghiên cứu tài liệu điều tra khảo sát thực tế Từ đó, rút đánh giá thành công hạn chế tạo động lực cho CBQLPBCN hoạt động nâng cao tạo động lực cho CBQLPBCN Cảng Những mặt tồn nguyên nhân tồn làm sở cho việc đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm tạo động lựclàm việc cho CBQLPBCN Cảng thời gian tới Nghiên cứu tình hình thực tế cho thấy, đội ngũ CBQLPBCN Cảng có nhiều thành tích tốt góp phần khơng nhỏ vào phát triển bền vững, lớn mạnh CảngHKQT Nội Bài công phát triển chung ngành Hàng không Việt Nam Qua q trình thu thập thơng tin, tìm hiểu phân tích thực trạng động lực tạo động lực cho lao động quản lý theo khía cạnh đánh giá nhu cầu, thỏa mãn thân người quản lý mức độ đáp ứng nhu cầu cấp với cấp dưới, v.v, luận văn rút thực trạng động lực làm việc CBQLPBCN Cảng HKQT Nội Bài Đánh giá nguyên nhân làm hạn chế động lực CBQLPBCN Cảng HKQT Nội Bài, luận văn rút số nguyên nhân như: cấu doanh nghiệp cồng kềnh, cách thức làm việc quan liêu cửa quyền tồn vài phận làm giảm khả phối hợp thực mục tiêu doanh nghiệp; việc bố trí nhân chưa thực phù hợp với khả sở trường đảm bảo công bằng; giao nhiệm vụ trách nhiệm chưa rõ ràng; tiêu chuẩn thực công việc chung chung dẫn đến đánh giá thực công việc chưa đảm bảo thực công khoa học; có quan tâm đến đào tạo, nâng cao trình độ cho người quản lý chương trình chưa thực hợp lý hiệu Các giải pháp từ phía Cảng HKQT Nội Bài chủ yếu tập trung vào: tâm đổi chế quản lý doanh nghiệp; phân định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, đánh giá thực cơng việc dựa vào q trình kết đạt công việc phương pháp khoa học; tạo điều kiện môi trường làm việc thuận lợi thơng qua bố trí nhân phù hợp với khả sở trường, đào tạo - phát triển đối tượng, cung cấp thưởng phúc lợi phù hợp với đặc điểm mục tiêu kinh doanh Cảng, xây dựng văn hóa mạnh với sắc riêng để củng cố hành vi tích cực tăng tự quản cơng việc Từ phía thân CBQLPBCN Cảng, giải pháp hướng vào việc tự rèn luyện sức khỏe để đảm bảo dẻo dai công việc; phấn đấu tự học tập để nâng cao trình độ chun mơn để tăng khả thích ứng với thay đổi mơi trường; phát triển kỹ quản lý giải vấn đề nhanh hiệu quả, giải tỏa căng thẳng để tinh thần thoải mái, chủ động lập mục tiêu cụ thể cho nhiệm vụ thuộc công việc đảm nhận, biết cách tự đánh giá tiến trình thực công việc thân kèm theo biện pháp tự thưởng phạt cho hành vi trải qua đường tiến tới mục tiêu cá nhân mục tiêu phát triển Cảng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Trần Kim Dung (2010), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê, Hà Nội Vũ Thuỳ Dương, Hoàng Văn Hải (2005), Quản trị nhân lực, NXB Thống kê GS.TS Nguyễn Thành Độ PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền (2007), “Giáo trình Quản Trị Kinh Doanh”, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân PGS TS Lê Thế Giới, TS Nguyễn Xuân Lân, (2006) “Quản trị học”, NXB Tài PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền; PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà; TS Đỗ Thị Hải Hà (2012), Giảo trình Quản lý học, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Đỗ Văn Phức Hồ Chí Diên (2007), Chất lượng đội ngũ cán quản lý doanh nghiệp Việt Nam hiệu kinh doanh tạp chí nghiên cứu kinh doanh số 344, tháng 1/2007 PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân Ths Nguyễn Văn Điềm (2007), Giáo trình Quản trị nhân lực- NXB Chính trị quốc gia PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân Ths Nguyễn Vân Điềm (2010), Quản trị nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân Ths Nguyễn Vân Điềm (2011), Giáo trình Quản trị Nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 10 TS Bùi Anh Tuấn (2003), “Giáo trình Hành vi tổ chức”,NXB Thống kê 11 Lưu Tường Vũ, Trương Đơng Tồn (2001) Nghề tổng giám đốc - Chương trình đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh thương mại Havard, Mỹ tập 1, tập 2, NXB Chính trị quốc gia, Trường đại học Kinh tế quốc dân 12 Bồi dưỡng đào tạo lại đội ngũ nhân lực điều kiện mới- NXB Chính trị quốc gia 13 Luận văn thạc sỹ Huỳnh Chiến Công (2013) với đề tài “Tạo động lực làm việc cho người lao động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt nam Chi nhánh Đắk Lắk” 14 Luận văn thạc sỹ Bùi Quốc Bảo (2009) với đề tài “Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động Tổng Công ty Xi Măng Việt Nam” 15 Luận văn thạc sỹ Nguyễn Hải Vân (2013), “Hoàn thiện công cụ tạo động lực làm việc cho đội ngũ Bác sỹ Bệnh viện Ung bướu Hà nội” 16 Cảng HKQT Nội Bài (2011-2015), Báo cáo kết sản xuất kinh doanh Cảng HKQT Nội Bài 17 Chính phủ (2009), Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2009, Hà Nội 18 Cục HKVN(2012), Đề án phát triển nguồn nhân lực ngành HKVN đến năm 2020 19 Quy chế tổ chức hoạt động Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài 20 John C Maxwell (2007), ‘Phát triển kỹ lãnh đạo”, NXB Lao động xã hội 21 Mark H Malormarc (2009), “Những điều trường Havard thật dạy bạn”, NXB đại học Kinh tế quốc dân 22 Mark H Malormarc (2006), Tinh hoa Havard, “Nghệ thuật quản trị kinh doanh thị trường”, NXB Thanh Hóa TÀI LIỆU TỪ INTERNET Http://www.mt.gov.vn Http://www.mpi.gov.vn Http://www.mof.gov.vn Http://www.caa.gov.vn Http://vietnamairport.vn PHỤ LỤC I PHIẾU ĐIỀU TRA (Áp dụng cho cán quản lý phòng ban chức năng) Kính chào anh/chị Hiện thực thu thập thông tin phục vụ đề tài nghiên cứu tạo động lực cho cán quản lý phòng ban chức Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài Mong anh/chị vui lòng cung cấp số thơng tin theo câu hỏi Tất thông tin anh/chị cung cấp giữ bí mật nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu cá nhân Tôi xin chân thành cảm ơn Phần 1: Thông tin chung STT Nội dung Giới tính Sinh năm Trình độ Năm bắt đầu cơng tác Cảng HKQT Nội Bài Thông tin 1.Nam 2.Nữ ………… 1.Sau đại học 2.Đại học 3.………… ……………… Lương/tháng 1.Không xác định thời hạn 2.Xác định thời hạn ………………… …………… đồng Phụ cấp loại/tháng …………… đồng Loại hợp đồng Làm thêm ngồi Tình trạng nhân 1.Có 2.Khơng 1.Đã lập gia đình 2.Độc thân Phần 2: Đo lường động lực làm việc CBCPBCN Anh/chị lựa chọn mức độ đồng ý mà anh/chị cho cách đánh dấu X vào tương ứng Hồn tồn khơng đồng ý Đồng ý Không đồng ý Rất đồng ý Bình thường Mức đánh giá STT Nội dung Anh/chị ln tích cực thực cơng việc giao Anh/chị ln hồn thành cơng việc giao với suất, chất lượng, hiệu cao Anh/chị có khả thích nghi với thay đổi công việc Anh/chị cố gắng cải tiến phương pháp làm việc nhằm hiệu cao Anh/chị chấp hành tốt nội quy, quy chế Cảng Anh/chị muốn gắn bó lâu dài với Cảng Anh/chị hài lòng với cơng việc 5 Phần 3: Nhu cầu CBCPBCN Anh/chị xếp nhu cầu theo mức độ quan trọng nhu cầu thân Rất không quan trọng Quan trọng Không quan trọng Rất quan trọng Bình thường STT Nhu cầu Cơng việc ổn định Công việc phù hợp với kỹ sở trường Mức đánh giá Công việc thú vị thách thức Được tự chủ cơng việc Được ghi nhận thành tích cơng việc Có hội thăng tiến Thu nhập cao thỏa đáng Điều kiện làm việc tốt Có hội học tập nâng cao trình độ 10 Quan hệ đồng nghiệp tốt Phần 4: Đánh giá biện pháp kích thích tài phi tài Cảng CBCPBCN Xin khoanh tròn vào số sát với ý kiến anh/chị Hồn tồn khơng đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Rất đồng ý Bình thường Mức đồng ý STT Nội dung A Các biện pháp kích thích tài Về lương 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 Tiền lương hợp lý công dựa kết thực công việc Anh chị hài lòng với mức lương nhận Anh/chị hài lòng với tính lương Cảng Về thưởng Các khoản thưởng phân chia cách công dựa kết thực công việc Tiêu thức xét khen thưởng rõ ràng, hợp lý Anh/chị hài lòng với mức thưởng mà nhận 3.1 3.2 Về phụ cấp, trợ cấp Anh/ chị hài lòng khoản phụ cấp mà nhận Anh/chị hài lòng khoản trợ cấp mà nhận Về phúc lợi dịch vụ B Anh/chị hài lòng với phú lợi mà Cảng cung cấp cho anh/chị Anh/chị hài lòng với dịch vụ mà Cảng cung cấp cho anh/chị Các biện pháp kích thích phi tài Về vị trí cơng việc 4.1 4.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Nhiệm vụ, trách nhiệm anh/chị phân định cụ thể, rõ ràng Công việc anh/chị thú vị đầy thử thách Công việc phù hợp với khả sở trường anh/chị Khối lượng công việc anh/chị chấp nhận Mức độ căng thẳng công việc anh/chị chấp nhận Anh/chị hài lòng với vị trí cơng việc Về đào tạo Anh/chị tham gia đầy đủ khóa đào tạo cần thiết để làm việc hiệu Kỹ thức, kỹ đào tạo phù hợp với công việc Phương pháp đào tạo phù hợp Sau đào tạo, kết thực công việc anh/chị cải thiện rõ Anh/chị hài lòng với cơng tác đào tạo Cảng 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Đánh giá thực công việc Tiêu chuẩn đánh giá thực công việc rõ ràng hợp lý Việc đánh giá thực công việc xác, cơng Chu kỳ đánh giá thực công việc hợp lý Anh/chị nhận phản hồi kết đánh giá thực công việc Kết đánh giá thực cơng việc sử dụng hợp lý nguồn nhân lực hoạt động quản lý Anh/chị có hài lòng với cơng tác đánh giá thực công việc Cảng Sự cơng nhận hội thăng tiến Anh/chị hài lòng với công nhận, khen thưởng, tôn vinh kịp thời lãnh đạo đơn vị việc thực công việc Anh/chị hài lòng với hội thăng tiến mà lãnh đạo tạo cho anh/chị Về môi trường làm việc Anh/chị nhận hợp tác, giúp đỡ từ thành viên khác tổ chức để hồn thành cơng việc Lãnh đạo Cảng ln sẵn sàng lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến anh/chị Anh/chị hài lòng với mối quan hệ cá nhân với đồng nghiệp Chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý Không gian làm việc anh/chị phương tiện, trang thiết bị làm việc đầy đủ đáp ứng yêu cầu công việc Anh/chị hài lòng với điều kiện làm việc Cảng Xin trân trọng cảm ơn anh ( chị)! PHỤ LỤC II PHIẾU ĐIỀU TRA (Áp dụng cho Giám đốc Phó giám đốc) Kính chào Ơng/Bà Hiện tơi thực thu thập thông tin phục vụ đề tài nghiên cứu tạo động lực cho cán quản lý phòng ban chức Cảng Hàng khơng quốc tế Nội Bài Mong ơng/bà vui lòng cung cấp số thông tin theo câu hỏi Tất thông tin ông/bà cung cấp giữ bí mật nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu cá nhân Tôi xin chân thành cảm ơn Ông/bà lựa chọn mức độ đồng ý mà ông/bà cho cách đánh dấu X vào ô tương ứng Mức đánh giá STT Nội dung CBQLPBCN tích cực thực cơng việc giao CBQLPBCN ln hồn thành cơng việc giao với suất, chất lượng, hiệu cao CBQLPBCN có khả thích nghi với thay đổi công việc CBQLPBCN cố gắng cải tiến phương pháp làm việc nhằm hiệu cao CBQLPBCN chấp hành tốt nội quy, quy chế Cảng CBQLPBCN ln muốn gắn bó lâu dài với Cảng CBQLPBCN hài lòng với cơng việc Hồn tồn khơng đồng ý điểm Khơng đồng ý điểm Bình thường điểm Đồng ý điểm Rất đồng ý điểm ... TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI 25 2.1 Giới thiệu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài 25 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cảng. .. THIỆN CƠNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI 83 3.1 Phương hướng phát triển Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài 83 3.1.1... TCT Cảng HKVN Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam Cảng HKQT Nội Bài, Cảng Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài CBQL Cán quản lý CBQLCPBCN Cán quản lý phòng ban chức TCCB LĐ-TL Tổ chức cán lao động-
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực cho cán bộ quản lý phòng ban chức năng tại cảng hàng không quốc tế nội bài , Tạo động lực cho cán bộ quản lý phòng ban chức năng tại cảng hàng không quốc tế nội bài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn