Pháp luật về giải quyết chế độ tai nạn lao động từ thực tiễn tỉnh ninh bình

108 8 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 22:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH NINH BÌNH PHẠM QUANG TUYÊN HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH NINH BÌNH PHẠM QUANG TUYÊN CHUYÊN NGÀNH : LUẬT KINH TẾ MÃ SỐ : 60380107 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM HỮU NGHỊ HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu sử dụng luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Các kết nghiên cứu chưa cơng bố cơng trình khoa học Ký tên Phạm Quang Tuyên i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu Viện Đại học Mở Hà Nội, đến hồn thành luận văn tốt nghiệp Để có kết đó, trước hết tơi vơ cám ơn PGS.TS Phạm Hữu Nghị, người giúp đỡ tơi nhiều q trình lựa chọn đề tài, xác định hướng nghiên cứu hoàn thiện luận văn Tôi xin chân thành cám ơn thày cô giáo Khoa đào sau đại học Viện Đại học Mở Hà Nội, quý quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Vụ Bảo hiểm xã hội, Cục An toàn lao động, Thanh tra Bộ – Bộ LĐTBXH, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Ninh Bình, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình, Liên đồn lao động tỉnh Ninh Bình, đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ q trình hồn thành luận văn Luận văn cơng trình nghiên cứu nghiêm túc, khoa học thân, khả nhiều hạn chế nên khó tránh khỏi khiếm khuyết định Tơi mong nhận đóng góp thầy cơ, độc giả quan tâm đến vần đề để luận văn tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Ký tên Phạm Quang Tuyên ii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN …………………………………………………………………… i LỜI CẢM ƠN ……………………………………………………………………… ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT……………………………………………………… vi DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU …………………………………………………… vii MỞ ĐẦU …………………………………………………………………… 01 01 04 06 06 07 07 08 Tính cấp thiết đề tài ………………………………………………………… Tình hình nghiên cứu …………… ……………………………………………… Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ …………… ………………………………… Đối tượng phạm vi nghiên cứu …………….………………………………… Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu…………………………… Ý nghĩa lý luận thực tiễn …………… ……………………………………… Kết cấu luận văn …………………………………………………………… CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG………………………………………… 1.1 Khái niệm, đặc điểm tai nạn lao động, chế độ tai nạn lao động giải chế độ tai nạn lao động ……………………………………………………… 1.1.1 Khái niệm đặc điểm tai nạn lao động …………………………………………… 1.1.2 Khái niệm đặc điểm chế độ tai nạn lao động ………………………………… 1.1.3 Khái niệm giải chế độ tai nạn lao động …………………………………… 1.2 Khái niệm, nguyên tắc nội dung pháp luật giải chế độ tai nạn lao động……………………………………………………………………………… 1.2.1 Khái niệm pháp luật giải chế độ tai nạn lao động …………………… 1.2.2 Nguyên tắc pháp luật giải chế độ tai nạn lao động………………… 1.2.3 Nội dung pháp luật giải chế độ tai nạn lao động…………………… 1.3 Các yếu tố tác động đến pháp luật giải chế độ tai nạn lao động … 1.3.1 Yếu tố trị………………………………………………………………………… 1.3.2 Yếu tố kinh tế - xã hội………………………………………………………………… 1.3.3 Yếu tố lịch sử…………………………………………………………………………… 1.3.4 Yếu tố môi trường điều kiện lao động…………………………………………… 1.3.5 Yếu tố hội nhập quốc tế……………………………………………………… 1.4 Pháp luật điều chỉnh việc giải chế độ tai nạn lao động số quốc gia giới học kinh nghiệm Việt Nam……………………… iii 09 09 09 12 16 17 17 18 20 24 24 26 27 27 28 30 1.4.1 Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp số nước giới ……… 1.4.2 Bài học kinh nghiệm Việt Nam……………………………………………… Kết luận chương 1…………………………………………………………………… CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI TỈNH NINH BÌNH …… 2.1 Thực trạng pháp luật giải chế độ tai nạn lao động 2.1.1 Căn chủ thể 2.1.2 Điều kiện, trình tự, thủ tục hưởng …………………………………………………… 2.1.3.Về mức hưởng thời gian hưởng ………………………………………………… 2.1.4 Quỹ thực bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp …………………… 2.2 Thực tiễn thực pháp luật giải chế độ tai nạn lao động tỉnh Ninh Bình 2.2.1 Tình hình tai nạn lao động tỉnh Ninh Bình 2.2.2 Những kết đạt việc thực pháp luật giải chế độ tai nạn lao động tỉnh Ninh Bình 2.2.3 Những khó khăn, vướng mắc, hạn chế việc thực pháp luật giải chế độ tai nạn lao động tỉnh Ninh Bình nguyên nhân Kết luận chương …………………………………………………………………… CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ………………………………………………… 3.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thực pháp luật giải chế độ tai nạn lao động ……………………………………………… 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật giải chế độ tai nạn lao động ……… 3.2.1 Quy định lại tỷ lệ đóng góp vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp …… 3.2.2 Xây dựng chế thưởng, phạt rõ ràng……………………………………………… 3.2.3 Bổ sung thêm chế độ người lao động sau bị tai nạn lao động ……… 3.2.4 Bố sung thêm việc thực biện pháp ngăn ngừa hạn chế rủi ro……… 3.2.5 Nâng cao mức xử phạt vi phạm hành lĩnh vực lao động…… 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu thực pháp luật giải chế độ tai nạn lao động 3.3.1 Hoàn thiện hồ sơ xác nhận đối tượng hưởng chế độ tai nạn lao động .3.3.2 Hoàn thiện quy định giám định y khoa 3.3.3 Xây dựng chế phối hợp quan chức 3.3.4 Hoàn thiện cấu tổ chức thực 3.3.5 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin iv 30 39 40 41 41 41 44 45 50 51 51 54 68 74 75 75 76 77 78 79 80 81 82 82 83 83 88 89 3.3 Quản lý chặt chẽ đối tượng hưởng trợ cấp tai nạn lao động Kết luận chương KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO v 91 92 93 95 BẢNG DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ ATVSLĐ An toàn, vệ sinh lao động BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BNN Bệnh nghề nghiệp GDP Tổng sản phẩm quốc nội ILO International Labour Office “Tổ chức lao động quốc tế” LĐTBXH Lao động - Thương binh Xã hội NSNN Ngân sách nhà nước UBND Ủy ban nhân dân TNLĐ Tai nạn lao động WTO World Trade Organization “Tổ chức Thương mại giới” vi DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU Nội dung Trang Bảng 1.1 Quy định số quốc gia tỷ lệ đóng góp bên tham gia vào quỹ TNLĐ, BNN 23 Bảng 2.1 Thống kê tình hình TNLĐ địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011 - 2015 52 Bảng 2.2 Thống kê địa phương có số người chết TNLĐ nhiều năm 2015 52 - 53 Bảng 2.3 Số đơn vị sử dụng lao động tham gia chế độ TNLĐ địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011 - 2015 58 Bảng 2.4 Số lao động địa bàn tỉnh Ninh Bình tham gia chế độ BHXH TNLĐ giai đoạn 2011 - 2015 59 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Tình hình lao động địa bàn tỉnh Ninh Bình tham gia BHXH TNLĐ giai đoạn 2011 - 2015 Tình hình lao động có quan hệ lao động tham gia chế độ TNLĐ, BNN giai đoạn 2011 - 2015 địa bàn tỉnh Ninh Bình 60 61 - 62 Bảng 2.7 Tình hình nợ đóng quỹ TNLĐ, BNN giai đoạn 2013 - 2015 địa bàn tỉnh Ninh Bình 63 Bảng 2.8 Tình hình lao động bị TNLĐ, BNN hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN địa bàn tỉnh Ninh Bình 64 vii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Theo số liệu thống kê tổ chức Lao động Quốc tế, chi phí tổn thất tai nạn lao động gây nên chiếm 4% GDP toàn cầu Thiệt hại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây mối quan tâm lo lắng doanh nghiệp thân người lao động quốc gia [49, tr 09] Đối với người lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra, thân người lao động thân nhân họ chịu tổn thất, mát người, thu nhập, sức khoẻ, khả làm việc dẫn đến đói nghèo hệ luỵ tinh thần khác Đối với người sử dụng lao động thiệt hại chi phí sửa chữa máy móc, thiết bị nhà xưởng, chi phí y tế, giám định thương tật, bệnh nghề nghiệp bồi thường trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho thân nhân người lao động Ngoài ra, tổn thất khác như: uy tín doanh nghiệp, thời gian ngừng việc để khắc phục hậu tai nạn, điều tra nguyên nhân, tâm lý lo lắng, căng thẳng người sử dụng lao động người lao động ảnh hưởng đến suất lao động Tại Việt Nam, theo số liệu báo cáo tổng kết năm 2015 thiệt hại tai nạn lao động ước tính khoảng 154 tỷ đồng, chi phí giải quyết, hỗ trợ chế độ cho người lao động bị tai nạn lao động chiếm tỷ lệ lớn Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ 63 địa phương, năm trung bình chi phí tốn chế độ tai nạn lao động từ quỹ BHXH khoảng 180 tỷ đồng [03][16] Theo chun gia số thiệt hại thực tế cao gấp 10 lần số liệu Chỉ tính riêng địa bàn tỉnh Ninh Bình, năm trung bình xảy khoảng 100 vụ TNLĐ lớn nhỏ Tỷ lệ người lao động bị TNLĐ không thun giảm mà có chiều hướng tăng lên Trong đó, số vụ TNLĐ nghiêm trọng, TNLĐ chết người ngày gia tăng số vụ mức độ nghiêm trọng Số vụ TNLĐ xảy địa bàn tỉnh Ninh Bình tăng từ 93 vụ năm 2011 lên 118 vụ năm 2015, số nạn nhân tăng từ 103 lên 125 người (gần 20%) Theo số liệu thống kê năm 2015, tính riêng phần chi phí chi trả chế độ BHXH TNLĐ cho người bị TNLĐ đối tượng thụ hưởng liên quan quan BHXH tỉnh Ninh Bình quản lý lên đến 10 tỷ đồng [04][45] Điều đáng lo ngại số thống kê BHXH tỉnh, thành phố cung cấp thông tin cho Sở LĐTBXH tình hình tham gia, thực BHXH đơn vị sử dụng lao động, đặc biệt tình hình nợ đọng BHXH tình hình thực kết luận quan tra đơn vị tra Trên sở đó, Sở LĐTBXH lập kế hoạch tra tháng Sau tổ chức tra, Sở LĐTBXH thông báo kết tra cho quan BHXH để phối hợp quản lý Hai ngành cần xây dựng kế hoạch tra, kiểm tra định kỳ tình hình sử dụng lao động, ký kết hợp đồng lao động, tham gia BHXH đơn vị, phối hợp tiến hành kiểm tra đột xuất đơn vị có dấu hiệu vi phạm qua phát người lao động quan thông báo chí Ngồi cơng tác tra, kiểm tra tình hình thực BHXH, hai ngành thực phối kết hợp công tác tra, kiểm tra việc thực pháp luật an toàn lao động Cơ quan BHXH cung cấp danh sách đơn vị sử dụng lao động đề nghị toán chế độ TNLĐ cho nhiều người lao động để ngành LĐTBXH tập trung tra, kiểm tra Nếu sửa đổi sách, chế độ BHXH theo hướng hồn thiện sách, chế độ kiến nghị mục 3.3.1, cần bổ sung thêm nhiệm vụ cho ngành BHXH kiểm tra công tác thực an toàn, vệ sinh lao động đơn vị sử dụng lao động, để làm xác định phí khen thưởng đơn vị thực tốt công tác bảo hộ lao động theo Luật BHXH - Phối hợp thực công tác tuyên truyền sách, pháp luật Đối với tổ chức BHXH nước ta nay, tuyên truyền để nâng cao nhận thức người lao động người sử dụng lao động biện pháp hữu hiệu khả thi để thực tốt chế độ TNLĐ Tuyên truyền đường ngắn đưa sách, chế độ TNLĐ đến với tầng lớp dân Tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức người lao động người sử dụng lao động để họ tự giác tham gia Hơn nữa, người lao động hiểu quyền lợi nghĩa vụ mình, họ dám “đấu tranh” với người sử dụng lao động để tham gia BHXH, người sử dụng lao động thấy quyền trách nhiệm nên thay đổi thái độ từ bắt buộc phải tham gia sang tự nguyện tham gia b) Phối hợp với tổ chức đại diện người lao động, người sử dụng lao động 85 Hiện tổ chức cơng đồn nước với người sử dụng lao động đóng vai trò đối tác xã hội quan hệ ba bên nhà nước- người sử dụng lao động - người lao động Cơng đồn tổ chức đại diện người lao động, có vai trò bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng người lao động, qui định Hiến pháp văn qui phạm pháp luật nhiều nước giới Chính vậy, tổ chức cơng đồn có mặt tất vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ lợi ích người lao động Cơng đồn tham gia xây dựng sách, chế độ liên quan đến người lao động, BHXH, an toàn, vệ sinh lao động đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực người sử dụng lao động Người sử dụng lao động đối tác tham gia thực sách, chế độ BHXH, an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đáng người sử dụng lao động; Thúc đẩy liên kết người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động đời Tổ chức đại diện người sử dụng lao động có quyền tham gia vào q trình sách, từ hoạch định sách, tổ chức thực đến kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật BHXH, an tồn, vệ sinh lao động Chính vậy, để thực tốt chế độ TNLĐ, BNN, tổ chức BHXH cần phối hợp chặt chẽ với tổ chức Nội dung phối hợp bao gồm: - Phối hợp giám sát thực cơng tác an tồn, vệ sinh lao động: Cơ quan BHXH cấp phối hợp với tổ chức cơng đồn giám sát việc thực cơng tác an toàn, vệ sinh lao động người sử dụng lao động vấn đề trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động, tập huấn công tác bảo hộ lao động, cải thiện môi trường làm việc Cơ quan BHXH cấp phối hợp với Phòng Thương mại cơng nghiệp vận động doanh nghiệp chấp hành quy định pháp luật an tồn, vệ sinh lao động, BHXH , xem tiêu chí để bình xét danh hiệu thi đua được tham gia vào dự án hỗ trợ doanh nghiệp - Phối hợp giám sát thực chế độ TNLĐ 86 Các bên định kỳ thơng tin cho tình hình thực chế độ, sách liên quan đến TNLĐ, BNN, nói cách khác xây dựng chế giám sát chéo để phát kịp thời sai phạm người sử dụng lao động người lao động Thông qua đối thoại trực tiếp, tổ chức BHXH trả lời, giải thích thắc mắc người lao động, đặc biệt giúp người lao động nắm rõ trách nhiệm, quyền lợi để tự giác thực yêu cầu người sử dụng lao động thực c) Phối hợp với ngành Y tế: Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động BNN Vì vậy, tổ chức BHXH phối hợp với quan y tế dự phòng để thực tốt chế độ BNN, nội dung phối hợp bao gồm: - Phối hợp khám sức khỏe định kỳ cho người lao động Hai quan lập danh sách sở sản xuất có nguy mắc bệnh nghề nghiệp cao để tiến hành khám sức khỏe định kỳ, sớm phát người bị mắc BNN để kịp thời chữa trị Việc tổ chức khám chữa bệnh sở có hai tác dụng, mặt, thực kiểm tra tình hình tham gia chế độ TNLĐ, BNN người lao động người sử dụng lao động, mặt khác, kiểm tra tình hình thực cơng tác vệ sinh lao động đơn vị.
 - Thông tin, giáo dục, tuyên truyền công tác vệ sinh lao động Tập trung vào công tác huấn luyện, giáo dục, tuyên truyền để nâng cao nhận thức người sử dụng lao động việc cải thiện điều kiện lao động, trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động Mặt khác, nâng cao nhận thức người lao động, ý thức chấp hành quy định việc sử dụng phương tiện bảo hộ lao động nhằm hạn chế tối đa số lượng người lao động bị mắc BNN - Thanh tra, kiểm tra việc thực công tác vệ sinh lao động đơn vị Thực phối hợp liên ngành BHXH- LĐTBXH- Y tế để tra, kiểm tra việc thực chế độ TNLĐ cơng tác an tồn, vệ sinh lao động Phát kịp thời sai phạm, xử lý theo thẩm quyền kiến nghị xử lý cách nghiêm minh để răn 87 đe Việc xử lý cần công bố rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng d) Phối hợp với ngành quản lý thuế: Trong trình tổ chức thu thuế, quan thuế cấp nắm đơn vị sản xuất, kinh doanh hoạt động địa bàn quản lý, chi phí đơn vị này, có chi phí tiền lương trả cho người lao động Chính vậy, tổ chức BHXH phối kết hợp với quan thuế lập danh sách đơn vị sử dụng lao động thuộc diện tham gia chế độ TNLĐ, làm sở để tăng số lượng người tham gia chế độ Hơn nữa, tổ chức BHXH có số liệu tổng quỹ lương đơn vị, tổ chức thu quỹ TNLĐ quỹ lương này, hạn chế tình trạng người sử dụng lao động trốn đóng BHXH cho người lao động cách khai giảm quỹ lương, ký nhiều hợp đồng lao động với người lao động Để thực phối kết hợp quan chức việc thực tốt sách, chế độ TNLĐ an tồn, vệ sinh lao động, phải xây dựng chế phối hợp rõ ràng, cần nối mạng liên ngành để bên khai thác thơng tin nhau, nói cách khác cần minh bạch hóa thơng tin Việc minh bạch thơng tin để đảm bảo quyền “giám sát” “yêu cầu tổ chức BHXH người sử dụng lao động cung cấp thông tin việc tham gia BHXH” người lao động quy định Luật BHXH 3.3.4 Hoàn thiện cấu tổ chức thực hiện
 - Hoàn thiện máy.
 Hiện nay, tổ chức BHXH thành lập ba cấp (trung ương, tỉnh, huyện), nhiên, mở rộng loại hình BHXH (BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp) đối tượng tham gia BHXH, hướng tới thực BHXH tồn dân, khối lượng cơng việc ngành BHXH lớn, cần bổ sung cấu tổ chức máy BHXH đến cấp xã, trước mắt nghiên cứu thêm chức danh cán BHXH cấp xã Mỗi xã bố trí cán BHXH Việc bổ sung cán BHXH cấp xã có làm tăng biên chế ngành BHXH (không làm tăng biên chế tăng chi trả lương từ NSNN), khơng làm tăng nhiều chi phí quản lý ngành, thực tế nay, ngành BHXH phải ký hợp đồng với đại diện chi trả cấp xã 88 trả lệ phí chi trả cho họ Như chương đề cập, việc tổ chức chi trả chế độ BHXH hàng tháng, có chế độ TNLĐ, BNN phần lớn thực thông qua tổ chức trung gian bưu điện, ngân hàng, đại diện chi trả Cả hai hình thức chi trả tồn hạn chế việc quản lý đối tượng hưởng Nếu có cán BHXH cấp xã, cán có trách nhiệm cao việc quản lý chặt chẽ đối tượng hưởng, đối tượng tham gia - Nâng cao trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán Bảo hiểm xã hội Yếu tố người yếu tố quan trọng nhất, định thành công tổ chức, vậy, việc nâng cao trình độ đội ngũ cán phải tiến hành cách thường xuyên có kế hoạch Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; Khoa học, kỹ thuật phát triển không ngừng; Môi trường kinh tế, xã hội thường xuyên biến động, đòi hỏi cán BHXH phải giỏi chun mơn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức để đáp ứng yêu cầu công việc Đồng thời, công tác tuyển dụng, nên tuyển dụng người đào tạo chuyên ngành, vừa giảm chi phí đào tạo lại, vừa đảm bảo hiệu công việc - Tăng cường lực lượng tra Hiện nay, theo quy định Thanh tra LĐTBXH thực chức tra chuyên ngành lĩnh vực LĐTBXH, có BHXH cơng tác an tồn lao động, nhiên lực lượng nên việc cơng tác tra hạn chế, cần tăng cường lực lượng làm công tác tra lao động, lực lương kiểm tra BHXH cấp trung ương địa phương.
 3.3.5 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin Cùng với phát triển kinh tế- xã hội đất nước, công tác quản lý cấp, ngành bước nâng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển thời đại Tin học hóa quan, Ban ngành quan tâm, áp dụng cho việc quản lý lĩnh vực hoạt động kinh tế Ngành BHXH có tốc độ phát triển nhanh, vừa mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, vừa thực thêm loại hình bảo hiểm BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp tiến tới thực BHYT tồn dân Do đó, việc ứng dụng cơng nghệ quản lý tiên tiến phải thực 89 tồn ngành Việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin không đảm bảo cho công tác thống kê, lưu trữ, mà đảm bảo việc tác nghiệp xử lý cơng việc xử lý thơng tin nhanh chóng, xác, giảm bớt cơng việc khơng cần thiết, tạo điều kiện cho cán có nhiều thời gian nghiên cứu nghiệp vụ Công tác quản lý lưu trữ, xử lý nghiệp vụ hoạt động quản lý đối tượng tham gia hưởng chế độ TNLĐ quan trọng, sở để giải sách, chế độ cho người bị TNLĐ chi trả chế độ họ đủ điều kiện hưởng, Chính thế, cơng việc đòi hỏi phải cập nhật, lưu trữ khối lượng sở liệu lớn, khoảng thời gian dài người lao động đơn vị sử dụng lao động Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đối tượng tham gia hưởng chế độ TNLĐ cần tập trung vào số vấn đề sau: - Nghiên cứu, xây dựng chương trình quản lý thu BHXH, cấp quản lý sổ BHXH Thay sổ BHXH thẻ BHXH để dễ bảo quản, dễ sử dụng, tiết kiệm chi phí; Song song với việc đầu tư thiết bị đọc thẻ, toán tự động để tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng BHXH nói chung, chế độ TNLĐ nói riêng dễ dàng tra cứu thơng tin, thuận tiện cho trình nhận trợ cấp - Nghiên cứu cài đặt phần mềm quản lý thu BHXH kết nối với phần mềm quản lý nhân đơn vị sử dụng lao động Các đơn vị xây dựng phần mềm quản lý nhân sự, việc quản lý hợp đồng lao động người lao động xây dựng theo quy định Bộ Luật Lao động, theo đó, người lao động kết thúc hợp đồng lao động có thời hạn tháng, tiếp tục làm việc, hợp đồng tự động chuyển sang loại hợp đồng có thời hạn từ tháng trở lên người lao động bắt buộc tham gia BHXH Khi kết nối với phần mềm này, tổ chức BHXH quản lý lao động tiền lương người lao động.
 - Xây dựng chương trình quản lý chi trả chế độ TNLĐ toàn hệ thống BHXH, đảm bảo việc giải chế độ nhanh chóng, xác, đặc biệt giảm thiểu thủ tục thời gian hoàn tất hồ sơ người di chuyển nơi nơi nhận trợ cấp - Xây dựng chương trình quản lý quỹ BHXH theo quỹ thành phần, phục vụ việc hạch toán độc lập quỹ 90 - Nối mạng tồn hệ thống đảm bảo thơng tin cập nhật cách kịp thời, nhanh chóng; tài nguyên liệu chia sẻ cho nhiều người Hơn nữa, người tham gia dễ dàng tiếp cận thông tin để kiểm tra việc tham gia chế độ TNLĐ, BNN, bên tham gia vào hoạt động giám sát góp phần làm giảm tình trạng trốn đóng, nợ đọng, đồng thời tổ chức BHXH tiếp thu ý kiến phản hồi 
 3.3.6 Quản lý chặt chẽ đối tượng hưởng trợ cấp tai nạn lao động 
 Việc quản lý chặt chẽ đối tượng hưởng, tránh tượng trục lợi, đảm bảo chi đối tượng góp phần cân đối quỹ, tạo công cho đối tượng tham gia chế độ TNLĐ Muốn vậy, từ khâu xét duyệt hồ sơ, tổ chức BHXH cần kiểm tra kỹ tính hợp lệ hồ sơ, đặc biệt trường hợp bị tai nạn giao thông BHXH Việt Nam cần thường xuyên kiểm tra việc xét duyệt giải chế độ TNLĐ BHXH tỉnh Qua công tác tra việc giải chế độ TNLĐ cho thấy có nhiều tỉnh, quan BHXH giải chế độ không quy định, ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động, gây thất thoát quỹ Tổng hợp kết tra Thanh tra Bộ LĐTBXH số địa phương Bình Dương, Đồng Nai, Thái Nguyên năm 2013, 2014, có nhiều trường hợp tổ chức BHXH tính sai thời điểm hưởng trợ cấp cho người lao động, thiếu thời gian không hưởng trợ cấp, nhiều hồ sơ lập biên điều tra TNLĐ không đảm bảo thời gian quy định, cá biệt có trường hợp sau 12 tháng xảy TNLĐ lập biên bản, người lao động bị TNLĐ lại ghi tai nạn rủi ro giải chế độ ốm đau.
Lựa chọn đại diện chi trả ký kết hợp đồng chặt chẽ để tránh tình trạng ký thay, nhận hộ Tăng thêm trách nhiệm đại diện chi trả quản lý đối tượng hưởng, kể người hưởng trợ cấp qua tài khoản ATM Mở rộng hình thức chi trả để đảm bảo thuận tiện cho người hưởng đảm bảo an toàn tiền mặt chi trả thông qua tổ chức bưu điện, tài khoản cá nhân Đối với người hưởng trợ cấp lần, thực trả trợ cấp qua tài khoản tất trường hợp đơn vị trả lương qua tài khoản Hạn chế tối đa việc chi trả tiền mặt thông qua người sử dụng lao động đại diện chi trả Tổ chức BHXH cần thường xuyên cử cán xuống địa bàn kiểm tra việc chi trả để kịp thời phát sai sót Thơng qua cán hộ tịch cấp xã để nắm bắt kịp thời đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng bị chết để cắt hưởng trợ cấp hàng tháng 91 Kết luận chương Trên sở phân tích thực trạng pháp luật giải chế độ TNLĐ, thực tiễn thực tỉnh Ninh Bình chương nghiên cứu chiến lược quốc gia ATVSLĐ giai đoạn 2015 - 2020, định hướng phát triển ngành LĐTBXH, ngành BHXH đến năm 2020, tác giả đưa cứ, mục tiêu nhóm giải pháp nhằm hồn thiện chế độ TNLĐ, bao gồm: - Hoàn thiện pháp luật giải chế độ TNLĐ người bị TNLĐ bổ sung thêm chế độ người bị TNLĐ; Có chế thưởng, phạt rõ ràng với người tham gia; Thực biện pháp ngăn ngừa hạn chế rủi ro, - Hoàn thiện quy định tổ chức thực pháp luật chế độ TNLĐ bổ sung hồ sơ xác nhận TNLĐ; Hoàn thiện quy định giám định y khoa; Xây dựng chế phối hợp quan chịu trách nhiệm quản lý TNLĐ, - Nâng cao hiệu thực pháp luật giải chế độ TNLĐ: Tăng cường phối hợp quan, ban, ngành; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; Tăng cường quản lý quỹ, tăng cường công tác quản lý đối tượng hưởng chế độ TNLĐ, Các giải pháp đưa sở khoa học đảm bảo tính khả thi thực thực tế 92 KẾT LUẬN Chế độ TNLĐ nước ta đời từ sớm, trải qua trình phát triển đất nước, chế độ TNLĐ nhiều lần sửa đổi, bổ sung, đặc biệt sau chuyển đổi chế quản lý kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường Chế độ TNLĐ có vai trò to lớn việc đảm bảo đời sống cho người lao động sau bị TNLĐ, góp phần thực an sinh xã hội Luận văn “Pháp luật giải chế độ tai nạn lao động từ thực tiễn tỉnh Ninh Bình” tập trung nghiên cứu sở lý luận TNLĐ chế độ TNLĐ, sở phân tích thực trạng chế độ, sách tình hình tổ chức thực chế độ TNLĐ, đặc biệt sau có Luật BHXH năm 2014, Luật ATVSLĐ 2015 đưa giải pháp cần thiết để hoàn thiện chế độ TNLĐ thời gian tới Luận văn đạt số kết sau: - Hệ thống hố có đóng góp bổ sung làm rõ vấn đề lý luận TNLĐ, chế độ TNLĐ việc giải chế độ TNLĐ - Nghiên cứu chế độ TNLĐ số nước giới, đánh giá ưu nhược điểm rút kinh nghiệm để hoàn thiện chế độ TNLĐ Việt Nam - Phân tích, đánh giá quy định pháp luật hành giải chế độ người bị TNLĐ, từ hạn chế pháp luật hành lĩnh vực - Nghiên cứu tình hình thực chế độ TNLĐ, phát khó khăn, vướng mắc, hạn chế Từ đề xuất giải pháp để hoàn thiện chế độ TNLĐ Trong thời gian qua, sách bồi thường từ phía người sử dụng lao động việc giải chế độ TNLĐ cho người bị TNLĐ thực cứu cánh người lao động, giúp đảm bảo đời sống cho người lao động gia đình họ Tuy nhiên, nhiều vấn đề cần xem xét như: Việc quy định trách nhiệm người sử dụng lao động lớn nên dẫn đến hệ nhiều người sử dụng lao động khơng khai báo trung thực tình hình TNLĐ, trốn tránh trách nhiệm nhiều trường hợp, mức bồi 93 thường vượt khả tài đơn vị, làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động đơn vị; Chưa tạo chế chia sẻ rủi ro đơn vị sử dụng lao động; Chế độ TNLĐ chủ yếu tập trung vào chi trả trợ cấp cho người lao động sau bị TNLĐ, chưa xây dựng biện pháp cụ thể nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro trợ giúp người lao động quay trở lại thị trường lao động; Tỷ lệ đóng góp vào quỹ TNLĐ, BNN đơn vị mang tính bình qn, chưa có chế thưởng, phạt đơn vị thực tốt chưa tốt công tác bảo hộ lao động, Do đó, cần thiết phải có đổi sách người bị TNLĐ theo hướng như: Tạo chế chia sẻ rủi ro đơn vị sử dụng lao động đảm bảo ổn định chi phí cho sản xuất, tránh khoản chi đột xuất; Đảm bảo công tương đối đơn vị sử dụng lao động, đơn vị làm tốt công tác bảo hộ lao động mức đóng góp thấp ngược lại; Thực đầy đủ chức bảo hiểm phòng ngừa hạn chế rủi ro, Mục tiêu sách BHXH góp phần an sinh xã hội, đó, sách BHXH ngồi việc trợ cấp cho người lao động sau bị TNLĐ, cần phải thực biện pháp phòng ngừa rủi ro Mặt khác, phải tính tốn đảm bảo hài hòa lợi ích bên tham gia quan hệ lao động, có người sử dụng lao động 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 01 Ban chấp hành Trung ương Đảng (2012), Nghị số 15/NQ - TW ngày 01/06/2012 Một số vấn đề sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020, Hà Nội 02 Báo cáo quốc gia Chính phủ Việt Nam phát triển xã hội hội nghị thượng đỉnh giới phát triển xã hội Copenhagen ngày 12/03/1995, Hà Nội 03 Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Báo cáo tổng kết công tác năm, Hà Nội 04 Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Báo cáo tổng kết cơng tác năm, Ninh Bình 05 Nguyễn Kim Bảo (2004), Điều chỉnh số sách kinh tế, xã hội Trung Quốc, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 06 Đỗ Ngân Bình (2007), Một số ý kiến Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Tạp chí Nhà nước Pháp luật (số 12), tr 12 - 14 07 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2011), Đề án hệ thống an sinh xã hội khu vực nông thôn giai đoạn 2011 - 2020, Hà Nội 08 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2012), Đề án chiến lược an sinh xã hội giai đoạn 2012 - 2020, Hà Nội 09 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2012), Đề án sách an sinh xã hội giai đoạn 2012 - 2020, Hà Nội 10 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2015), Chương trình quốc gia ATVSLĐ giai đoạn 2015 - 2020, Hà Nội 11 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2012), Đề án Một số vấn đề sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020, Hà Nội 12 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Vụ Bảo trợ xã hội (2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Báo cáo tổng kết công tác bảo trợ xã hội, Hà Nội 95 13 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2005), Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010, Hà Nội 14 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2004), Một số công ước khuyến nghị ILO, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 15 Bộ Tư pháp - Viện khoa học pháp lý (2006), Từ điển luật học, NXB Từ điển Bách Khoa - NXB Tư pháp, Hà Nội 16 Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Báo cáo tổng kết tình hình tai nạn lao động hàng năm, Hà Nội 17 Cục An toàn - Lao động (2005), Thuật ngữ An toàn vệ sinh lao động, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 18 Mai Ngọc Cường (2007), Cơ sở khoa học việc xây dựng, hồn thiện hệ thống sách an sinh xã hội nước ta giai đoạn 2006 - 2015, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Cúc, Đức Uy (2013), Những vấn đề Khoa học tổ chức, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội 20 Đại học Luật Hà Nội (2010), Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 21 Đại học Luật Hà Nội (2013), Giáo trình Luật An sinh xã hội, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 22 Đại học Lao động - Xã hội (2010), Giáo trình Bảo hiểm xã hội, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 23 Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Luật Đất đai, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 24 Đảng cộng sản Việt Nam (2012), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Bùi Thị Lâm Hà (2015), Chế độ tai nạn Việt Nam - khó khăn, vướng mắc, www.tapchibaohiemxahoi.gov.vn 96 26 Bùi Thị Lâm Hà (2016), Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, www.tapchibaohiemxahoi.gov.vn 27 Bùi Thị Lâm Hà (2011), Chế độ Tai nạn lao động Việt Nam - Nhìn từ sở lý luận, Tạp chí Bảo hiểm xã hội (số 32), tr 05 - 08 28 Trần Hậu, Đoàn Minh Huấn (2012), Phát triển dịch vụ xã hội nước ta đến năm 2020, Một số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh (2013), Tập giảng Nhà nước pháp luật, NXB Lao động, Hà Nội 30 Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh (2013), Chính trị, số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội 31 Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh (2013), Tập giảng Khoa học quản lý, NXB Chính trị, hành chính, Hà Nội 32 Lê Bạch Hồng (2010), Vai trò sách Bảo hiểm xã hội với an sinh xã hội đất nước, Tạp chí Bảo hiểm xã hội (số 41), tr 18 - 19 33 Trương Khánh Hoàn (2008), Thủ tục xử phạt vi phạm hành – Thực trạng hướng hồn thiện, Tạp chí nghiên cứu lập pháp (số 15), tr 34 - 26 34 Nguyễn Hải Hồng (2014), Chức tra cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam, www.baohiemxahoi.gov.vn 35 Nguyễn Minh Huân (2011), Thực trạng số định hướng công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Bảo hiểm xã hội thời gian tới, Tạp chí Lao động xã hội (số 421), tr 36 - 40 36 Lê Thị Thu Hương (2015), Những nội dung chế độ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Luật An toàn, vệ sinh lao động, www tapchibaohiemxahoi.gov.vn 37 Lê Thị Thu Hương (2016), Quy định chế độ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp vấn đề đặt ra, www.tapchibaohiemxahoi.gov.vn 38 Nguyễn Lân (2000), Từ điển Từ ngữ Việt Nam, NXB TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 97 39 Liên hợp quốc (2013), Báo cáo quốc gia phát triển người năm 2012, Hà Nội 40 Liên hợp quốc (1999), Dịch vụ xã hội Việt Nam: Phân tích chi ngân sách viện trợ phát triển thức, Hà Nội 41 Phan Văn Mến (2015), Giải pháp nâng cao hiệu công tác khởi kiện đơn vị vi pháp pháp luật Bảo hiểm xã hội, www.tapchibaohiemxahoi.gov.vn 42 Ngân hàng giới (20013), Báo cáo phát triển Việt nam 2013, Hà Nội 43 Hoàng Phê (2001), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng 44 Vũ Văn Phúc (2012), An sinh xã hội Việt Nam hướng tới năm 2020, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 45 Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Ninh Bình (2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Báo cáo tổng kết cơng tác năm, Ninh Bình 46 Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Báo cáo tổng kết công tác năm, Hà Nội 47 Trịnh Khắc Thẩm (2007), Giáo trình Bảo hộ lao động, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 48 Tạ Quang Thiệu (2012), Kết tra việc thực chinh sách, chế độ BHXH vấn đề cần khắc phục, Chuyên đề khoa học, Bộ Lao động – Thương binh Xã hội, Hà Nội 49 Lê Thị Hoài Thu (2005), Pháp luật Bảo hiểm xã hội số nước giới, NXB Pháp luật, Hà Nội 50 Viện Đại học Mở Hà Nội (2013), Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, NXB Lao động, Hà Nội 51 Website: http://www.antoanlaodong.gov.vn http://www.baohiemxahoi.gov.vn http://www.bhxhninhbinh.gov.vn 98 http://www.chinhphu.vn http://www.congdoanvn.gov.vn http://www.ilo.org http://www.molisa.gov.vn http://www.sldtbxh.ninhbinh.gov.vn http://www.tapchibaohiemxahoi.gov.vn http://www.thanhtralaodong.gov.vn https://vi.wiktionary.org 99 ... thực pháp luật giải chế độ tai nạn lao động Việt Nam CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG 1.1 Khái niệm, đặc điểm tai nạn lao động, chế độ tai nạn. .. lý luận pháp luật giải chế độ tai nạn lao động Chương 2: Thực trạng pháp luật giải chế độ tai nạn lao động thực tiễn thực tỉnh Ninh Bình Chương 3: Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng... CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG………………………………………… 1.1 Khái niệm, đặc điểm tai nạn lao động, chế độ tai nạn lao động giải chế độ tai nạn lao động ……………………………………………………… 1.1.1 Khái niệm đặc điểm tai nạn lao
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về giải quyết chế độ tai nạn lao động từ thực tiễn tỉnh ninh bình , Pháp luật về giải quyết chế độ tai nạn lao động từ thực tiễn tỉnh ninh bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn