Kiểm toán Tài chính 1 chương 6

1 29 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 21:21

KIỂM TỐN TÀI CHÍNH CHƯƠNG V, Bài tập nghiệp vụ: Bài 2: a Kiểm toán viên nên thực chọn mẫu khách hàng để gửi thư xác nhận Cơng ty có khoản phải thu liên quan đến nhiều khách hàng, gửi thư xác nhận cho tất khách hàng tốn thời gian chi phí, tạo áp lực cơng việc cho kiểm tốn viên, gây không hiệu hoạt động Phương pháp chọn mẫu áp dụng bao gồm chọn mẫu ngẫu nhiên qua bảng số ngẫu nhiên qua máy tính chọn mẫu phi ngẫu nhiên theo phán đoán quan kiểm toán viên b Kiểm tốn viên nên lựa chọn hình thức gửi thư xác nhận dạng khẳng định thư xác nhận dạng khẳng định cung cấp chứng kiểm toán đáng tin cậy hơn, phù hợp với cơng ty kiểm tốn có quy mô lớn khaonr mục tringj yếu khoản phải thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm toán Tài chính 1 chương 6, Kiểm toán Tài chính 1 chương 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn