Giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện trấn yên, tỉnh yên bái

88 17 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 19:57

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM ANH ĐỨC GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN, NĂM 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM ANH ĐỨC GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 8.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: TS HÀ QUANG TRUNG THÁI NGUYÊN - NĂM 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài “Giải pháp Giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Trấn n, tỉnh n Bái” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng cá nhân tơi Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng, kết luận văn trung thực kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khoa học trước Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, giảng viên Trường Đại học Nơng lâm Thái Ngun nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức trình tác giả theo học Trường Cảm ơn toàn thể cán bộ, nhân viên Trường tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả thời gian học tập nghiên cứu nhằm hồn thành chương trình Cao học Tác giả Luận văn xin bày tỏ tình cảm trân trọng, cảm ơn chân thành, sâu sắc tới TS Hà Quang Trung tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn Thường trực UBND huyện, quan chuyên môn thuộc UBND huyện Trấn Yên, đồng nghiệp quan công tác tạo điều kiện để tác giả theo học chương trình đào tạo thạc sĩ hồn thành luận văn thuận lợi Cảm ơn gia đình, người bạn đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ tác giả suốt trình học tập hoàn thiện luận văn Sau cùng, xin cảm ơn Thầy, Cô Hội đồng bảo vệ kính mong nhận quan tâm, nhận xét Thầy, Cơ để tác giả có điều kiện hoàn thiện tốt nội dung luận văn nhằm đạt tính hiệu quả, hữu ích áp dụng vào thực tiễn Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU .vi TRÍCH YẾU LUẬN VĂN viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Mục tiêu đề tài nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học, thực tiễn .2 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Nghèo đa chiều 1.2 Cơ sở thực tiễn 13 1.2.1 Các học giảm nghèo Thế giới .19 1.2.2 Các học giảm nghèo Việt Nam 22 1.3 Tổng quan công trình nghiên cứu 24 1.4 Bài học kinh nghiệm rút giảm nghèo cho đồng bào DTTS huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái .25 Chương ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .26 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 26 2.1.1 Điều kiện tự 26 nhiên 2.1.2 Kinh tế - xã hội 29 2.2 Nội dung nghiên cứu 33 2.3 Phương pháp nghiên cứu 33 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp .33 2.3.2 Thu thập số liệu sơ cấp 34 2.3 Phương pháp xử lý số liệu 36 2.3.1 Phương pháp phân tích 36 2.3.2 Phương pháp so sánh .36 2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu .36 2.4.1 Nhóm tiêu phản ánh nguồn lực phát triển kinh tế 36 2.4.2 Nhóm tiêu phản ánh thực trạng nghèo đa chiều 36 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 3.1 Thực trạng công tác giảm nghèo huyện Trấn Yên 38 3.1.1 Khái quát chương trình giảm nghèo huyện Trấn Yên giai đoạn 2016 - 2018 .38 3.1.2 Kết giảm nghèo huyện Trấn Yên giai đoạn 2016-2018 42 3.2 Thực trạng nghèo hộ điều tra 46 3.2.1 Thực trạng công tác giảm nghèo xã nghiên cứu 46 3.2.2 Đặc điểm chung nhóm hộ nghiên cứu 47 3.2.3 Thực trạng nghèo nhóm hộ điều tra 48 3.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới giảm nghèo huyện Trấn Yên 54 3.3.1 Nguyên nhân nghèo đói nhóm hộ điều tra 54 3.3.2 Phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến giảm nghèo đa chiều 55 3.3.3 Nguyện vọng hộ nghèo công tác giảm nghèo 57 3.4 Một số giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 58 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CC : Cơ cấu CNH-HĐH : Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa DFID : Bộ Phát triển Quốc tế - Vương Quốc Anh DTTS : Dân tộc thiểu số ILO : Tổ chức lao động quốc tế KT-XH : Kinh tế - Xã hội MTTQ : Mặt trận Tổ quốc NN : Nông nghiệp SL : Số lượng SLA : Cách tiếp cận Sinh kế bền vững TH&THCS : Tiểu học Trung học sở TM : Thương mại TS : Thiểu số UBND : Ủy ban nhân dân WB : Ngân hàng giới DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Quy định chuẩn nghèo đói (theo tiêu chuẩn quốc gia) Bảng 2.1 Tình hình sử dụng đất huyện Trấn Yên qua năm (2016 - 2018) 27 Bảng 2.2 29 Giá trị sản xuất ngành kinh tế huyện Trấn Yên giai đoạn 2016 -2018 Bảng 2.3 Cơ cấu ngành kinh tế huyện Trấn Yên giai đoạn 2016 -2018 30 Bảng 2.3 Dân số lao động huyện Trấn Yên giai đoạn 2016 - 2018 31 Bảng 2.4 Cơ cấu mẫu điều tra 35 Bảng 3.1 Tình hình đầu tư cho giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2018 địa bàn huyện Trấn Yên .42 Bảng 3.2 Tổng hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Trấn Yên giai đoạn 2016 - 2018 43 Bảng 3.3 Diễn biến hộ nghèo, cận nghèo thu thập thiếu hụt dịch vụ huyện Trấn Yên 44 Bảng 3.4 Hộ nghèo theo mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội năm 2018 .45 Bảng 3.5 46 Thực trạng tái nghèo huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái 2016 - 2018 Bảng 3.6 Thực trạng giảm nghèo xã điều tra năm 2016 - 2018 47 Bảng 3.7 Tình hình chung nhóm hộ điều tra .48 Bảng 3.8 Thực trạng nghèo nhóm hộ nghiên cứu 49 Bảng 3.9 Tình hình thu nhập hộ điều tra 49 Bảng 3.10 Thực trạng tiêu chí giáo dục .50 Bảng 3.11 Thực trạng thiếu hụt tiêu chí y tế 51 Bảng 3.12 Thực trạng thiếu hụt tiêu chí nhà 51 Bảng 3.13 Nguyên nhân thiếu hụt tiêu chí nhà 52 Bảng 3.14 Thực trạng thiếu hụt tiêu chí điều kiện sống 52 Bảng 3.15 Nguyên nhân thiếu hụt tiêu chí điều kiện sống 53 Bảng 3.16 Thực trạng thiếu hụt tiêu chí tiếp cận thông tin 54 Bảng 3.17 Nguyên nhân đói nghèo (số phiếu ghi có) 54 Bảng 3.18 Quy mô hộ gia đình nhóm hộ điều tra 55 55 10 Thiếu đất canh tác Thiếu phương tiện sản xuất Thiếu lao động Đông ăn theo Thiếu việc làm Không biết cách làm ăn Ốm đau có bệnh xã hội Khơng chịu khó lao động Ngun nhân khác 40,00 33,35 26,65 13,35 16,60 30,00 13,35 0,00 3,35 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN 45,45 50,00 22,75 13,60 4,55 0,00 9,05 0,00 4,55 29,20 22,65 16,65 20,85 20,85 0,25 29,20 0,00 8,35 http://lrc.tnu.edu.vn 56 Nguồn: Số liệu điều tra (2019) b Các nguyên nhân nhân học Đông vừa nguyên nhân vừa hệ nghèo đói Tỷ lệ sinh hộ gia đình nghèo cao Đơng đặc điểm hộ gia đình nghèo Theo số liệu điều tra, số hộ có quy mơ hộ gia đình từ người trở lên chiếm 49,9% tổng số hộ nghèo; 33,3% số hộ từ đến Quan niệm hộ đông có nhiều lao động, họ đẻ nhiều, đẻ dày quan niệm phải có trai để nối dõi, bên cạnh họ khơng có biện pháp kế hoạch hóa gia đình Quy mơ hộ gia đình lớn làm cho tỷ lệ người ăn theo cao Còn số hộ tách khẩu, nhỏ họ chưa có điều kiện sinh kế chiếm 19,1% Bảng 3.18 Quy mơ hộ gia đình nhóm hộ điều tra Chỉ tiêu 5= < số BQ/ hộ < Hộ nghèo Tỷ lệ Số hộ (%) 4,2 Hộ cận nghèo Tỷ lệ Số hộ (%) 8,2 =< Số BQ/ hộ < 71 73,9 40,9 Số BQ/ hộ < 21 21,9 13 54,2 Tổng 96 100 24 100 Nguồn: Số liệu điều tra (2019) 3.3.2 Phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến giảm nghèo đa chiều - Do điều kiện tự nhiên: Khí hậu khắc nghiệt, thiên tai, bão lụt, hạn hán, sâu bệnh, đất đai cằn cỗi, địa hình phức tạp, mơi trường nhiễm, đất đai canh tác ít, hộ phải thuê đất đai canh tác Điều kiện thời tiết khơng thuận lợi ảnh hưởng đến Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn thu nhập - Do ảnh hưởng kinh tế vĩ mô tác động vào người dân, giá không ổn định, thu nhập bấp bênh - Do môi trường kinh tế không thuận lợi, thị trường khơng ổn định - Cơ chế sách giảm nghèo thực thời gian qua thực chất thực đa chiều, sách trợ giúp nhà ở, y tế, giáo dục, nước sinh hoạt, thơng tin Tuy nhiên hệ thống sách chồng chéo, manh múm Quy trình xây dựng sách từ xuống, chưa huy động tham gia cộng đồng, người dân Cơ chế tổ chức thực vừa trùng lắp, phân tán, chưa phân cấp rõ ràng cho địa phương nên chưa phát huy tính chủ động Huy động nguồn lực chưa tương xứng với tiềm năng, hạn chế - Áp dụng sách cứng nhắc từ xuống, không phù hợp khơng phù hợp với đối tượng - Chính sách đầu tư sở hạ tầng kém, chưa hoàn thiện đảm bảo sinh hoạt cộng đồng sản xuất phát triển - Chưa hồn thiện sách khuyến khích phát triển sản xuất, tự tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo (thuế, tín dụng, ưu đãi), thiếu sách trợ giúp gia đình xã hội - Thiếu quan tâm chặt chẽ từ quyền địa phương tổ chức xã hội, sách giáo dục, y tế, việc làm chưa đồng chồng chéo Nguyên nhân cụ thể dịch vụ xã hội bị thiếu hụt * Nhóm hộ thiếu hụt y tế - Do người dân chưa thực quan tâm tới sức khỏe mình, làm giảm sức lao động, chưa tin tưởng vào cán y tế - Do người dân lo ngại việc khám chữa bệnh tốn nhiều tiền khám chữa bệnh viện phí, lo ngại phải đưa tiền cho bác sĩ - Khi khám chữa bệnh thủ tục khám chữa bệnh rườm rà, khám bệnh phải đợi lâu, thiếu giường bệnh nhiều lúc phải nằm hai người giường, người trơng thiếu chỗ ngủ * Nhóm hộ thiếu hụt nhà - Phần lớn họ khơng có tiền để xây hay tu sửa nhà cho kiên cố, ý Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn thức, quan niệm lạc hậu chưa thực quan tâm đến việc nhà có kiên cố hay khơng, chi phí xây nhà kiên cố cao nên chưa có điều kiện để xây họ cho tiền cần phải sử dụng vào mục đích quan trọng - Do thiếu tài sản, thiếu đất sản xuất, thiếu kinh nghiệm làm cản trở phát triển kinh tế hộ gia đình nên khơng có điều kiện xây nhà - Do thân người nghèo chưa thực cố gắng lười lao động - Do ốm đau bệnh tật, khả lao động - Khơng có nghề nghiệp ổn định, chủ yếu sản xuất nông nghiệp cho thu nhập thấp, phải phụ thuộc vào thời tiết - Có hộ chủ hộ người đơn thân, người cao tuổi, người khuyết tật khơng có khả kiếm tiền * Nguyên nhân thiếu hụt điều kiện sống - Hố xí/ nhà tiêu khơng hợp vệ sinh khơng có tiền để xây sửa chữa nhà vệ sinh, tập quán thói quen sinh hoạt từ trước đến người dân gần rừng không cần làm nhà vệ sinh * Nhóm hộ thiếu hụt tiếp cận thơng tin - Chủ yếu họ không đủ tiền mua, sử dụng có số hộ tuổi cao nên không sử dụng dịch vụ viễn thông (điện thoại internet) Cùng dịch vụ viễn thơng tài sản phục vụ tiếp cận thông tin ti vi, máy tính, radio … khơng phải hộ gia đình có đầy đủ tài sản khơng có tiền mua, khơng có đường dẫn kết nối internet, sử dụng họ cho không thực cần thiết … - Ở nhiều khu vực, người dân nghe đến có internet không tiếp cận Một số khu vực gần nơi có khả kết nối mạng internet người dân chưa quan tâm chưa quen với việc tiếp cận thông tin thông qua internet 3.3.3 Nguyện vọng hộ nghèo công tác giảm nghèo Việc nắm bắt tâm tư, nguyên vọng người dân có ý nghĩa quan trọng việc thực công tác giảm nghèo bền vững Bảng 3.19 Nguyện vọng hộ nghèo cơng tác giảm nghèo ĐVT: % Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn STT Nguyện vọng Xã Xã Xã Việt Cường Việt Hồng Đơng Ca 61,47 59,05 60,02 Trung bình 60,18 Hỗ trợ vay vốn ưu đãi Hỗ trợ đất sản xuất 43,85 45,08 46,16 45,03 Hỗ trợ phương tiện sản xuất 42,56 43,81 44,56 43,64 Hỗ trợ đào tạo nghề 58,63 57,46 58,15 58,08 Giới thiệu việc làm 57,48 46,35 53,02 52,28 Giới thiệu cách làm ăn 50,46 51,43 50,33 50,74 Hỗ trợ xuất lao động 55,84 53,33 52,45 53,87 Trợ cấp xã hội 50,25 52,38 62,52 55,05 Nguồn: Số liệu điều tra, 2018 Bảng 3.19 cho thấy: Đa phần hộ dân (60,18%) có mong muốn vay vốn ưu đãi Các hộ nghèo mong muốn có đủ vốn để thực hoạt động sinh kế trồng trọt, chăn nuôi dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập Các hộ cho tiêu chí thu nhập ảnh hướng lớn đến việc đáp ứng hoạc không đáp ứng tiêu chí khác Việc hỗ trợ đào tạo nghề hộ nghèo quan tâm (chiếm 58,08%), việc đào tạo nghề có ý nghĩa lớn với lao động trẻ nông hộ Các nguyện vọng như: Hỗ trợ xuất lao động; Giới thiệu việc làm hộ nghèo mong muốn hỗ trợ 3.4 Một số giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái Thứ nhất: Về công tác lãnh đạo, đạo - Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp ủy, quyền cấp, phối hợp Mặt trận Tổ quốc đoàn thể thực công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nơng thơn mới, xác định nhiệm vụ trị trọng tâm, việc làm thường xuyên hệ thống trị thân người nghèo - Tăng cường vai trò chủ động cấp xã, cộng đồng thôn/bản việc đề xuất lựa chọn, thi công, quản lý, giám sát đầu tư, khai thác, sử dụng cơng trình sở hạ tầng quy mơ nhỏ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; đồng thời làm tốt công tác đối thoại giảm nghèo, tiếp nhận thơng tin phản ánh báo chí, người dân Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn để kịp thời phát khắc phục sai sót, khó khăn, vướng mắc công tác giảm nghèo - Xây dựng quy định để khuyến khích tham gia người dân hoạt động giảm nghèo, từ việc xác định đối tượng thụ hưởng đến việc lập kế hoạch, triển khai thực hiện, giám sát đánh giá kết Chuyển dần phương thức hỗ trợ từ cho khơng sang hỗ trợ có điều kiện (cho vay); từ hỗ trợ đầu vào sản xuất sang hỗ trợ đầu cho sản phẩm Thứ 2: Nâng cao lực nhận thức cho cán người dân giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn - Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp phó người đứng đầu việc tổ chức thực công tác giảm nghèo - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người nghèo hiểu trách nhiệm vươn lên thoát nghèo, không ỷ lại, trông chờ vào hỗ trợ Nhà nước Nêu gương, động viên, khen thưởng kịp thời hộ nghèo điển hình việc nghèo phát triển kinh tế bền vững, đồng thời phê phán trường hợp lợi dụng sách, khơng có ý chí vươn lên, khơng muốn nghèo Xây dựng chun mục phóng phát truyền hình địa phương phát sở tuyên truyền cách thoát nghèo cho nhân dân - Sắp xếp bố trí đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán làm công tác giảm nghèo cấp xã, thôn, bản, đảm bảo có đủ trình độ, lực để lãnh đạo, tổ chức thực có hiệu Chương trình giảm nghèo Thứ 3: Triển khai thực đồng bộ, có hiệu sách giảm nghèo; nâng cao khả tiếp cận dịch vụ xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo - Tập trung phát triển sản xuất, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo Khai thác tiềm mạnh xã, thị trấn để phát triển loại trồng vật nuôi phù hợp với khí hậu, đất đai, điều kiện hộ Duy trì nhân rộng mơ hình giảm nghèo hiệu để luân chuyển Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo tham gia, khuyến khích người dân phát triển sản xuất tạo sản phẩm có giá trị, thương hiệu phục Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vụ nhu cầu thị trường - Đổi hình thức tổ chức sản xuất theo mơ hình liên kết từ sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm tạo thành chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp để người nghèo tham gia; hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật sản xuất sản xuất hàng hóa gắn với nhu cầu tiêu dùng để nâng cao thu nhập cho dân cư nông thôn, đặc biệt hộ nghèo - Đảm bảo hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, giải việc làm, xuất lao động - Triển khai thực có hiệu sách dạy nghề, tạo việc làm cho người nghèo, tổ chức dạy nghề gắn với tạo việc làm, giáo dục định hướng xuất lao động - Tiếp tục đầu tư hoàn thiện sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất; ưu tiên hỗ trợ đầu tư cơng trình gắn với xây dựng nơng thôn - Tăng cường đạo thường xuyên thực biện pháp phòng chống dịch bệnh, thiên tai nhằm tránh giảm thiểu thiệt hại yếu tố khách quan mang lại Quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời hộ bị thiệt hại ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, hạn chế tái nghèo phát sinh từ nguyên nhân rủi ro - Nâng cao khả tiếp cận dịch vụ xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo y tế, giáo dục, nhà ở, điện, nước sinh hoạt vệ sinh, tiếp cận dịch vụ thông tin: + Thực tốt việc cấp thẻ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nơng nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình Xây dựng, phát triển, quản lý sử dụng có hiệu Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo Đầu tư nâng cấp sở vật chất, chất lượng dịch vụ y tế, khám chữa bệnh, tạo điều kiện để dân tiếp cận + Tiếp tục thực tốt sách hỗ trợ nhà cho hộ nghèo theo quy định Chính phủ Thực sách hỗ trợ nhà cho hộ nghèo theo hình thức cho vay tín dụng ưu đãi; tập trung huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ xây dựng, cải tạo nhà cho hộ nghèo đảm bảo diện tích, chất lượng nhà Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn + Huy động đa dạng hóa nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo xây dựng cơng trình nước sạch, hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh Tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân việc giữ gìn vệ sinh bảo vệ môi trường khu dân cư Thứ 4: Huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững - Tích cực xã hội hóa cơng tác giảm nghèo, tạo thành phong trào sâu rộng, thu hút động viên tham gia tầng lớp dân cư việc thực chương trình giảm nghèo, việc hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo - Gắn chương trình giảm nghèo với chương trình xây dựng nơng thơn mới, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội địa phương nhằm huy động tối đa nguồn lực cho giảm nghèo, đảm bảo người nghèo thụ hưởng đúng, đủ, kịp thời sách Thứ 5: Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết thực - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết thực gắn với sơ kết, tổng kết, rút học kinh nghiệm công tác tổ chức triển khai Chương trình giảm nghèo, xây dựng nơng thơn mới, đặc biệt coi trọng vai trò cấp sở, đảm bảo tham gia người dân việc giám sát đánh giá - Xây dựng tiêu giám sát cấp xã, thôn cho phù hợp với trình độ dân trí đặc điểm địa phương Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Đề tài “Giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái” với mục tiêu làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn giảm nghèo bền vững huyện Trấn Yên thời gian vừa qua, từ đề xuất giải pháp nhằm giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái thời gian tới Với mục tiêu trên, đề tài đạt kết sau: - Tỷ lệ nghèo huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái giảm qua năm, cụ thể năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo 20,58%, cận nghèo 9,96% đến năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 9,3%, cận nghèo 7,42% Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập chiếm 95,96%, nghèo thiếu hụt dịch vụ 4,04% Với cấu dân tộc có 33,5% đồng bào dân tộc thiểu số toàn huyện, tỷ lệ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 49,43% số hộ nghèo toàn huyện Năm 2018 2.247 hộ nghèo hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số có 1.111 hộ - Qua phân tích nguyên nhân dẫn tới nghèo đồng bào dân tộc thiểu số huyện Trấn Yên có nguyên nhân là: Thiếu vốn sản xuất, Thiếu đất sản xuất, lười lao động, nhân học; Các yếu tố ảnh hưởng tới giảm nghèo bền vững có yếu tố khách quan điều kiện tự nhiên, ảnh hưởng kinh tế vĩ mô tới kinh tế, hệ thống sách giảm nghèo chồng chéo,… có ngun nhân chủ quan thiếu vốn, thiếu đất sản xuất, thiếu tư liệu sản xuất,… - Đề tài đề xuất nhóm giải pháp nhằm giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc huyện Trấn Yên là: Công tác lãnh đạo đạo; Nâng cao lực nhận thức cho cán người dân giảm nghèo gắn với xây dựng NTM; Triển khai thực đồng có hiệu sách giảm nghèo; Huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; Nâng cao hiệu công tác đánh giá, giám sát Kiến nghị - Để thực thành cơng Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn địa bàn huyện Trấn Yên, chúng tơi kiến nghị q trình đạo điều Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn hành tổ chức thực huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái nên triển khai đồng 02 Chương trình MTQG Chương trình giảm nghèo bền vững Chương trình xây dựng nơng thơn mới; đồng thời sử dụng lồng ghép có hiệu nguồn vốn Chương trình hỗ trợ có mục tiêu y tế, giáo dục, điện, nước VSMT, lâm nghiệp, ổn định dân cư thích ứng với biến đổi khí hậu, Có sách thu hút, khuyến khích, mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn - Chính phủ sớm ban hành chế thống quản quản lý, điều hành chương trình có chung mục tiêu giảm nghèo, tránh chồng chéo gây lãng phí tạo kẽ hở quản lý điều hành - Nghiên cứu thống hệ thống tiêu giảm nghèo bền vững để cấp địa phương có sở, có tổ chức đạo thực chiến lược giảm nghèo bền vững - Có văn sách hướng dẫn cụ thể để đẩy mạnh phân cấp quản lý tài nguồn đầu tư, quản lý cơng trình, góp phần thúc đẩy tham gia cộng đồng vào công tác xây dựng, quản lý, tu bảo dưỡng công trình giao thơng, thuỷ lợi cơng trình cơng cộng, phúc lợi khác Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Bình Cs (2006), Giảm nghèo Việt Nam - Thành tự, thách thức giải pháp Bộ Kế hoạch đầu tư (2005) Chiến lược tồn diện tăng trưởng xố đói giảm nghèo Bộ Kế hoạch Đầu tư (2007) Tăng trưởng xố đói giảm nghèo Việt Nam - thành tựu, thách thức giải pháp Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2015) Báo cáo tóm tắt Kết thực sách Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm (2011-2015), Phương hướng nhiệm vụ giảm nghèo 2016 - 2020 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2015) Đề án tổng thể Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều dựa vào thu nhập sang đa chiều, áp dụng giai đoạn 2016 - 2020 Đàm Hữu Đắc (2001), Những giải pháp để xóa đói giảm nghèo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Hội thảo khoa học “Xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số, phương pháp tiếp cận”, Hà Nội, ngày 26-28/9/2001 Đại học Kinh tế quốc dân (2010) Những kết xố đói giảm nghèo giới học kinh nghiệm, http://old.voer.edu.vn/module/kinh-te/ cập nhật ngày 20/08/2016 Chi cục thống kê huyện Trấn Yên (2016) Niên giám thống kê năm 2016 Chi cục thống kê huyện Trấn Yên (2017) Niên giám thống kê năm 2017 10 Chi cục thống kê huyện Trấn Yên (2017) Niên giám thống kê năm 2018 11 Chi cục thống kê huyện Trấn Yên (2017) Niên giám thống kê năm 2019 12 Chính phủ (2008) Nghị số 30a/NQ- CP ngày 27/12/2008 Chính phủ chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 13 Chính phủ (2011) Nghị số 80/NQ- CP ngày 19/5/2011 Chính phủ định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 14 Chính phủ (2015) Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 Chính phủ việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 15 Trần Tiến Danh, Nguyễn Ngọc Danh (12/2012), Quan hệ sinh kế tình Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn trạng nghèo nông thôn Việt Nam, ĐH Kinh tế TP.HCM 16 Bùi Đình Hòa CS (2015) Đánh giá năm thực công tác giảm nghèo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2015 Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 17 Huyện ủy Trấn Yên, Nghị số 07-NQ/HU ngày 22 tháng năm 2016 thực chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 18 Chu Tiến Quang (2005) Huy động sử dụng nguồn lực phát triển kinh tế nơng thơn: Thực trạng giải pháp NBX Chính trị Quốc gia, Hà Nội 19 Chu Tiến Quang (2006) Những khả rủi ro người nghèo từ sách tăng trưởng giảm nghèo Tham luận Hội thảo xố đói giảm nghèo theo hướng phát triển bền vững nước ta nay, Hà Nội 20 Nguyễn Vũ Phúc (2012), Nghèo đói Việt Nam, thực trạng, nguyên nhân giải pháp, Trường Đại học Thương Mại 21 Phòng Lao động thương binh xã hội huyện Trấn Yên năm 2016, Báo cáo giảm nghèo năm 2016 22 Phòng Lao động thương binh xã hội huyện Trấn Yên năm 2017, Báo cáo giảm nghèo 2017 23 Phòng Lao động thương binh xã hội huyện Trấn Yên năm 2018, Báo cáo giảm nghèo năm 2018 24 Hà Quang Trung (2014) Cơ sở khoa học việc giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân địa bàn tỉnh Yên Bái Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp Bảo vệ Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên 25 Thái Phúc Thành (2014) Vai trò vốn người giảm nghèo bền vững Việt Nam Luận án Tiến sĩ kinh tế 26 Thủ tướng phủ, Quyết định số 59/ 2015/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2015 ban hành chuẩn nghèo theo tiêu chí đa chiều 27 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 việc phê duyệt Đề án thực Chương trình giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020 28 Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên (2017), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2016,2017,2018 29 Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái, Báo cáo kết thực Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ... tài Giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái thực với mục tiêu đánh giá thực trạng nghèo, giảm nghèo hộ đồng bào dân tộc thiểu số địa bàn... Giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái Mục tiêu đề tài nghiên cứu - Đánh giá thực trạng nghèo đồng bào DTTS huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Phân... tới nghèo cho đồng bào DTTS địa bàn huyện nguyên nhân ảnh hưởng đến giảm nghèo cho đồng bào DTTS huyện - Đề xuất giải pháp nhằm giảm nghèo bền vững cho đồng bào DTTS huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện trấn yên, tỉnh yên bái , Giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện trấn yên, tỉnh yên bái

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn