Quản lý công tác thu thuế tại chi cục thuế huyện pác nặm tỉnh bắc kạn

111 3 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 19:57

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––––– PHẠM ANH TUẤN QUẢN LÝ CÔNG TÁC THU THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN PÁC NẶM TỈNH BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––––– PHẠM ANH TUẤN QUẢN LÝ CÔNG TÁC THU THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN PÁC NẶM TỈNH BẮC KẠN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGÔ THỊ MỸ THÁI NGUYÊN - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ tơi nghiên cứu thực Các thơng tin, số liệu sử dụng Luận văn hoàn tồn xác có nguồn gốc rõ ràng Học viên Phạm Anh Tuấn ii LỜI CẢM ƠN Trước hết với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn đến TS Ngô Thị Mỹ - người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Khoa trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tơi mặt q trình học tập hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn đồng chí lãnh đạo Chi cục thuế huyện Pác Nặm đồng nghiệp giúp đỡ, cung cấp số liệu liên quan đến mục đích nghiên cứu luận văn Và cuối xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu thực Luận văn tốt nghiệp Tác giả luận văn Phạm Anh Tuấn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Cấu trúc Luận văn CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CÔNG TÁC THU THUẾ 1.1 Cơ sở lý luận quản lý công tác thu thuế 1.1.1 Khái niệm vai trò thuế 1.1.2 Lý luận quản lý công tác thu thuế 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý công tác thu thuế 17 1.2 Kinh nghiệm quản lý công tác thu thuế số địa phương 19 1.2.1 Kinh nghiệm huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ 19 1.2.2 Kinh nghiệm huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La 20 1.2.3 Một số học kinh nghiệm rút cho quản lý công tác thu thuế huyện Pác Nặm 21 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 24 2.2 Phương pháp nghiên cứu 24 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 24 2.2.2 Phương pháp xử lý tổng hợp thông tin 27 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 27 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC THU THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PÁC NẶM TỈNH BẮC KẠN 30 3.1 Sơ lược Chi cục thuế huyện Pác Nặm 30 3.1.1 Lịch sử hình thành cấu tổ chức Chi Cục thuế Pác Nặm 30 3.1.2 Nhiệm vụ quyền hạn 32 3.1.3 Tình hình thu thuế Chi cục thuế Pác Nặm 35 3.2 Thực trạng quản lý công tác thu thuế địa bàn huyện Pác Nặm 36 3.2.1 Tổ chức máy thu thuế 36 3.2.2 Quản lý đối tượng nộp thuế 36 3.2.3 Quản lý kê khai nộp thuế 37 3.2.4 Quản lý toán thuế, hoàn thuế 41 3.2.5 Thanh tra, kiểm tra thuế 43 3.2.6 Thu nợ cưỡng chế nợ thuế 46 3.2.7 Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế 49 3.3 Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý công tác thu thuế huyện Pác Nặm 54 3.3.1 Thu nhập nhận thức người dân 54 3.3.2 Trình độ cán quản lý công tác thu thuế 55 3.3.3 Hệ thống quy định pháp luật 56 3.3.4 Sự phối hợp quan chức 57 3.4 Đánh giá hoạt động quản lý công tác thu thuế địa bàn huyện Pác Nặm 58 3.4.1 Những kết đạt 58 3.4.2 Hạn chế nguyên nhân 61 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC THU THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PÁC NẶM 63 4.1 Quan điểm, mục tiêu quản lý công tác thu thuế địa bàn huyện Pác Nặm 63 4.1.1 Quan điểm 63 4.1.2 Mục tiêu quản lý công tác thu thuế huyện Pác Nặm đến năm 2025 64 4.2 Giải pháp tăng cường quản lý công tác thu thuế địa bàn huyện Pác Nặm đến năm 2025 66 4.2.1 Tăng cường phối hợp cấp uỷ đảng, quyền quan có liên quan quản lý cơng tác thu thuế 66 4.2.2 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực tốt chế tự khai, tự nộp 68 4.2.3 Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra thuế 71 4.2.4 Nâng cao chất lượng quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế 73 4.2.5 Tiếp tục hoàn thiện, đại hóa, tin học hóa quản lý cơng tác thu thuế 74 4.2.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán quản lý 76 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 84 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBT Cán thuế CQT Cơ quan thuế HSKT Hồ sơ khai thuế NNT Người nộp thuế QLTT Quản lý công tác thu thuế UBND Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 2.1: Phân bổ phiếu điều tra 25 Bảng 2.2: Thang đo Likert ý nghĩa mức đánh giá 26 Bảng 3.1: Kết thu số loại thuế chi cục thuế Pác Nặm 35 Bảng 3.2: Tình hình đối tượng nộp thuế địa bàn 37 Bảng 3.3: Tình hình kê khai thuế 38 Bảng 3.4: Đánh giá lưu trữ thu thập giấy tờ phục vụ việc kê khai thuế 40 Bảng 3.5: Tình hình toán thuế Chi cục 42 Bảng 3.6 : Tình hình kiểm tra thuế trụ sở thuế 44 Bảng 3.7: Một số kết tra thuế thông qua số tiêu 46 Bảng 3.8: Phân loại nợ Thuế 47 Bảng 3.9: Các biện pháp thu hồi nợ thuế 48 Bảng 3.10: Tình hình thu nợ thuế 49 Bảng 3.11: Một số hình thức tuyên truyền 50 Bảng 3.12: Đánh giá mức độ hiểu biết NNT 51 Bảng 3.13: Đánh giá khiếu nại tố cáo 53 Bảng 3.14: Đánh giá CBT thu nhập nhận thức NNT 54 Bảng 3.15: Đánh giá trình độ CBT 55 Bảng 3.16: Đánh giá CBT hệ thống quy định pháp luật 56 Bảng 3.17: Đánh giá phối hợp quan chức 57 viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ Sơ đồ 3.1: Sơ đồ tổ chức Chi cục thuế huyện Pác Nặm 31 Biểu đồ Biểu đồ 3.1: Một số sai sót kê khai thuế 39 Biểu đồ 3.2: Tình hình nộp thuế 41 Biểu đồ 3.3: Tình hình hồn thuế 43 Biểu đồ 3.4: Tình hình tra, kiểm tra thuế 45 Biểu đồ 3.5: Tình hình khiếu nại, tố cáo thuế 52 điểm theo thứ tự ưu tiên yêu cầu nghiệp vụ cần tin học hóa Cụ thể ưu tiên tập trung vào tin học hóa quy trình nghiệp vụ chính; ưu tiên triển khai ứng dụng phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý NNT kê khai, kiểm tra quản lý nợ Vì vậy, Chi cục Thuế cần trọng phát triển hệ thống tin học cách đồng bao gồm: phát triển hệ thống phần mềm ứng dụng, xây dựng sở liệu, phần mềm truyền tin, tổ chức sử dụng trang bị hệ thống kỹ thuật - Công tác đào tạo cán tin học: Yếu tố người yếu tố việc triển khai thành công hệ thống CNTT, việc đào tạo kiện toàn máy CNTT Chi cục Thuế nhiệm vụ quan trọng Cần xác định việc đào tạo tin học cho cán đóng vai trò định tin học lĩnh mới, phức tạp, có tốc độ phát triển đổi công nghệ nhanh Việc đào tạo, phát triển đội ngũ cán CNTT phát triển từ đội ngũ cán nghiệp vụ Quá trình đào tạo cần thực theo chương trình phù hợp với đối tượng trình độ khác như: Đào tạo cán tin học trình độ cao để quản lý dự án tin học Chi cục, phát triển ứng dụng lớn ngành, nghiên cứu nắm bắt thành tựu tin học để áp dụng quản lý NNT Chi cục Đào tạo cán sử dụng chương trình ứng dụng Số cán chủ yếu cán nghiệp vụ, không làm chuyên tin học Đội ngũ công chức thuế khơng giỏi chun mơn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm mà phải sử dụng thành thạo phần mềm quản lý công tác thu thuế, cập nhật thơng tin NNT, sách thuế, tài Nhà nước kịp thời Muốn phải nâng cao chất lượng nguồn lực có thơng qua đào tạo chỗ, đào tạo lại nhiều hình thức, mạnh dạn tiếp nhận lớp trẻ đào tạo thông qua thi tuyển để bổ sung, thay nguồn nhân lực có 4.2.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán quản lý Con người nhân tố định thành bại công việc Chất lượng nguồn nhân lực vấn đề đặt ngành thuế nói chung, Chi cục Thuế huyện Pác Nặm nói riêng Hiện nay, Chi cục Thuế huyện Pác Nặm gặp khó khăn nguồn nhân lực số lượng DN ngày tăng; công tác quản lý ngày phức tạp… Mặt khác, tiêu biên chế Chi cục lại hạn chế Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cán có nhiều chênh lệch Một thực tế cho thấy có cán chưa làm hết lực nhiều công chức không đủ lực để đảm đương công việc Công tác đào tạo, tuyển dụng công chức cần cải tiến nhiều thực tế cho thấy: Không nên đào tạo tràn lan, chạy theo cấp mà đào tạo chuyên sâu theo chức năng, nhiệm vụ giao sử dụng hết lực, trình độ đồng thời phải có chế độ đãi ngộ phù hợp Đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cần tập trung nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên Chi cục Việc nâng cao trình độ nghiệp vụ phải mang tính tồn diện, chun mơn phù hợp với lĩnh vực cụ thể mà cá nhân đảm nhiệm Bên cạnh đó, cần bồi dưỡng, nâng cao trình độ học vấn để đáp ứng yêu cầu ngày cao nghiệp đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, mở cửa hội nhập với quốc tế khu vực Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần tập trung nâng cao phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp cán bộ, nhân viên ngành thuế, ý thức chấp hành pháp luật văn hóa ứng xử hoạt động nghề nghiệp Để thực nội dung trên, cần tập trung làm tốt số biện pháp sau: Một là, cán thuế phải đào tạo cách bản, có hệ thống Muốn vậy, trước hết ngành thuế cần phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, đặc biệt bậc đại học, để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành thuế tương lai Bên cạnh đó, Chi cục cần chọn lựa cán trẻ để đào tạo bản, cho đào tạo bậc cao hơn; có chiến lược lâu dài cho số cán để họ có đủ khả năng, trình độ đảm đương vị trí then chốt Chi cục điều kiện phát triển kinh tế địa bàn tỉnh có thay đổi Hai là, bồi dưỡng cán chỗ Đề nghị Cục Thuế mở lớp đào tạo đào tạo lại cán công chức lớp nghiệp vụ ngắn ngày, lớp nghiệp vụ chuyên sâu thuế (bao gồm thuế nội địa thuế quốc tế) Song song đó, đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến công việc Ba là, tăng cường công tác tập huấn, học tập, trao đổi kinh nghiệm Những công việc Chi cục Thuế huyện Pác Nặm làm có hiệu cần phải hệ thống hoá phổ biến để áp dụng phạm vi toàn đơn vị, kiến nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn hàng năm tổ chức tập huấn, trao đổi học tập kinh nghiệm Chi cục Thuế huyện, qua học hỏi kinh nghiệm, phương pháp cách làm nhau; kết đạt tồn cần giải nhằm rút học bổ ích, nhằm hồn thiện quản lý cơng tác thu thuế, góp phần chống thất thu NSNN Bốn là, cho cán nhân viên tham quan, học tập kinh nghiệm quan thuế khác Cán thuế học cách xử lý áp dụng luật quản lý công tác thu thuế đơn vị bạn công việc thực tế làm đó, từ áp dụng vào cơng việc cho phù hợp KẾT LUẬN Trong nghiên cứu mình, tác giả hệ thống hóa vấn đề lý luận thuế chất lượng hoạt động quản lý công tác thu thuế ; nội dung quản lý công tác thu thuế; đưa tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng quản lý công tác thu thuế Phân tích thực trạng chất lượng quản lý công tác thu thuế Chi cục Thuế huyện Pác Nặm giai đoạn 2016 - 2018: Về bản, quản lý công tác thu thuế đạt thành tích đáng kể, ln hồn thành vượt dự tốn giao, bước thực cải cách đại hố ngành thuế Tuy nhiên tồn thời gian qua: + Tình trạng nợ đọng thuế kéo dài; kê khai doanh thu khơng thực tế; tình trạng gian lận, trốn thuế diễn Chi cục Thuế huyện Pác Nặm thiếu biện pháp chống thất thu thuế + Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế chưa đạt yêu cầu thực tế, chưa có nhiều biện pháp tuyên truyền phù hợp, có hiệu + Cơng tác, kiểm tra chưa hiệu quả, chưa áp dụng kỹ thuật phân tích rủi ro cơng tác Trên sở lý luận, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý công tác thu thuế Chi cục Thuế huyện Pác Nặm, từ nguyên nhân tồn tại, luận văn đề xuất giải pháp chủ yếu là: Nâng cao vai trò lãnh đạo cấp ủy Đảng quản lý công tác thu thuế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn NNT trình thực nghĩa vụ nộp thuế thông qua kênh thông tin đa dạng, tăng cường công tác dịch vụ hỗ trợ cho NNT, xây dựng sách thuế đơn giản, phù hợp, công khai để tất NNT dễ dàng thực nghĩa vụ đồng thời phải quản lý chặt chẽ đối tượng nộp thuế; tăng cường công tác tra, kiểm tra quản lý nợ đạt hiệu cao góp phần chống thất thu Ngân sách Bên cạnh đó, quan thuế cần phải tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, áp dụng công nghệ quản lý công tác thu thuế đại thơng qua chương trình tin học hoá, tự động hoá biện pháp mang tính cấp bách Chi cục Thuế cần nghiên cứu ban hành, điều chỉnh quy định quản lý công tác thu thuế chưa phù hợp để áp dụng có hiệu thực tế biện pháp mang tính lâu dài Việc tăng cường chất lượng quản lý công tác thu thuế Ngành thuế nói chung Chi cục Thuế huyện Pác Nặm nói riêng vấn đề cấp thiết q trình hồn thiện Do hệ thống chế độ, sách quản lý cơng tác thu thuế thường xuyên thay đổi nên trình thực đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tác giả mong nhận góp ý, bảo thầy cô, bạn đồng nghiệp để hồn thiện cơng tác chun mơn TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2011): Quyết định số 2162/QĐ-BTC ngày 08/9/2011 “về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015 đề án triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020” Bộ Tài (2013) Thơng tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành số điều Luật quản lý thuế Luật sửa đổi ta bổ sung Luật quản lý thuế nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 Chính phủ Bộ Tài (2014): Thơng tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 Bộ Tài (2015): Thơng tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 Bộ trưởng Bộ Tài Bộ Tài (2015): Văn hợp số 18/VBHN-BTC ngày 19/6/2015 Bộ trưởng Bộ Tài Bộ Tài (2016):Kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016 - 2020 2016, Chi cục Thuế huyện Pác Nặm: Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2017, 2018 Chi cục thuế huyện Cẩm khê tỉnh Phú Thọ: Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2018 Chi cục Thuế huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La: Báo cáo tổng kết cơng tác thuế năm 2018 10 Chính phủ (2014): Nghị định 91/2014/ NĐ-CP ngày 01/10/2014 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định thuế 11 quốc Vũ Duy Hào (2010), Giáo trình quản lý thuế, Nhà xuất Kinh tế dân 12 Luận văn thạc sỹ kinh tế “Quản lý thuế địa bàn Thành Phố Việt trì”, (Nguyễn Ngọc Hanh - Đại học KT&QTKD Thái Nguyên) 13 Quốc hội (2006), Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 14 Quốc hội (2012) Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật quản lý thuế số 21 (2012) ngày 20/11/2012 15 Quốc hội (2012): Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13ngày 22/11/2012 16 Quốc hội (2013), Luật Sửa đổi bổ sung số điều luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 17 Quốc hội (2013), Luật Sửa đổi bổ sung số điều luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 18 Quốc hội (2014): Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 19 Quốc hội (2016): Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Luật quản lý thuế số 06/2016/QH13 ngày 06/4/2016 20 Quốc hội (2016), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH11 ngày 29/11/2016 21 Quốc hội (2019), Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng năm 2019 22 năm Tổng cục Thuế (2010), Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29 tháng 2010 Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế “quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cấu tổ chức Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế” 23 năm Tổng cục Thuế (2010), Quyết định số 504/QĐ-TCT ngày 29 tháng 2010 Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế “quy định chức năng, nhiệm vụ đội thuộc Chi cục Thuế” 24 Tổng Cục Thuế (2015),Quy trình kiểm tra thuế, Ban hành theo Quyết định số 746/QĐ-TCTngày 20/4/2015 Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế 25 Tổng cục Thuế (2015), Quy trình quản lý ấn chỉ, Ban hành kèm theo Quyết định số: 747 /QĐ-TCT ngày 20/4/2015 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế 26 Tổng Cục Thuế (2015),Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế kế toán thuế, Ban hành theo Quyết định số 879/QĐ-TCT ngày 15/05/2015 Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế 27 Tổng Cục Thuế (2015),Quy trình quản lý nợ thuế, Ban hành theo Quyết định sổ 1401/QĐ-TCT ngày 28/7/2015 Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế 28 Tổng cục Thuế (2015), Quy trình quản lý thuế cá nhân kinh doanh, Ban hành kèm theo Quyết định số: 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế 29 Tổng cục Thuế (2016), Quy trình cưỡng chế nợ thuế, Ban hành theo Quyết định sổ 751/QĐ-TCT ngày 12/10/2016 Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế 30 Lê Xuân Trường (2010), Giáo trình quản lý thuế, Nhà xuất tài 31 UBND huyện Pác Nặm (2016, 2017, 2018), Báo cáo kinh tế xã hội năm 32 Đồng Thị Hồng Vân (2009), Giáo trình thuế, Nhà xuất lao động PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho cán thuế) Xin chào ông/ bà, học viên Cao học trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên Hiện nay, thực đề tài “Quản lý công tác thu thuế chi cục thuế huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn” với mục đích thu thập số liệu Tôi cam đoan tài liệu sử dụng cho mục đích nghiên cứu, khơng nhằm mục đích khác Các thơng tin giữ bí mật cung cấp cho hội đồng đánh giá người có liên quan để kiểm chứng có nhu cầu Xin trân trọng cảm ơn! I THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT Họ tên:………………………………………………… Giới tính: Nam Nữ: Tuổi: ……………………………… Trình độ chun mơn: ……………………………………………… II NỘI DUNG KHẢO SÁT Ơng/bà vui lòng tích dấu () vào đáp án phù với quan điểm theo mức đánh giá cụ thể sau: 1: Hồn tồn khơng đồng ý; 2: Khơng đồng ý; 3: Phân vân; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý Câu 1: Đánh giá nhận thức người nộp thuế Chỉ tiêu (1) (2) (3) (4) (5) (3) (4) (5) Đời sống người dân ngày thay đổi Các khoản thu thuế ngày tăng, đối tượng nộp thuế đa dạng NNT có ý thức chấp hành thuế cao NNT có hiểu biết sắc thuế, quy định pháp luật NNT sẵn sàng phản ánh vướng mắc thực Câu 2: Đánh giá hệ thống quy định pháp luật Chỉ tiêu Các quy định sắc thuế rõ ràng, hợp lý dễ hiểu Trách nhiệm quyền lợi CQT NNT quy định rõ ràng Các văn hướng dẫn ban hành kịp thời, gây hiểu nhầm Các sắc thuế điều chỉnh thường xuyên Chế tài xử lý đối tượng vi phạm hợp lý, đảm bảo tính răn đe pháp luật (1) (2) Câu 3: Đánh giá phối hợp quan chức Chỉ tiêu Các quan sẵn sàng phối hợp để thực mục tiêu Các quan sẵn sàng chia sẻ liệu NNT Giảm bớt chồng chéo trình quản lý Giảm bớt thủ tục hành quan liên ngành Cơ chế phối hợp rõ ràng việc xử lý đối tượng vi phạp pháp luật (1) (2) (3) (4) (5) Phụ lục PHIẾU CÂU HỎI (Dành cho người nộp thuế) Xin chào ông/ bà, học viên Cao học trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên Hiện nay, thực đề tài “Quản lý công tác thu thuế chi cục thuế huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn” với mục đích thu thập số liệu liên quan đến luận văn Tôi cam đoan tài liệu sử dụng cho mục đích nghiên cứu, khơng nhằm mục đích khác Các thơng tin giữ bí mật cung cấp cho hội đồng đánh giá người có liên quan để kiểm chứng có nhu cầu I THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT Họ tên:………………………………………………… Giới tính: Nam Nữ: Tuổi: ……………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………… II NỘI DUNG KHẢO SÁT Ơng/bà vui lòng tích dấu () vào đáp án phù với quan điểm theo mức đánh giá cụ thể sau: 1: Hồn tồn khơng đồng ý; 2: Khơng đồng ý; 3: Phân vân; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý Câu 1: Đánh giá nhận thức thuế Chỉ tiêu NNT có nhận thức ngày tốt trách nhiệm nghĩa vụ NNT ứng dụng công nghệ ngày tốt để kê khai nộp thuế NNT hiểu biết ngày tốt sách thuế (1) (2) (3) (4) (5) Chỉ tiêu (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (2) (3) (4) (5) NNT dễ dàng tìm hiểu giải đáp nhanh chóng thắc mắc Câu 2: Đánh giá khiếu nại tố cáo Chỉ tiêu CQT giải thủ tục khiếu nại tố cáo quy trình Thời gian giải nhanh chóng CQT ln quan tâm đến khiếu nại tố cáo Có nhiều thay đổi sau tố cáo, khiếu nại Các câu trả lời thỏa mãn người khiếu nại, tố cáo Câu 3:Đánh giá trình độ cán thuế? Chỉ tiêu CQT sẵn sàng giải đáp thắc mắc kê khai thuế CQT ln cập nhật hồ sơ NNT CQT có dẫn kê khai rõ ràng CQT áp dụng rộng kê khai thuế qua mạng CQT lưu trữ đầy đủ giấy tờ liên quan đến NNT (1) ... cương công tác thu thuế chi cục thu huyện Pác Nặm 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá vấn đề lý luận thực tiễn lên quan đến quản lý công tác thu thuế; - Đánh giá thực trạng quản lý công tác thu thuế. .. LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CÔNG TÁC THU THUẾ 1.1 Cơ sở lý luận quản lý công tác thu thuế 1.1.1 Khái niệm vai trò thu 1.1.2 Lý luận quản lý công tác thu thuế. .. bảo thực tốt quản lý nhà nước mặt đời sống kinh tế - xã hội 1.1.2 Lý luận quản lý công tác thu thuế 1.1.2.1 Khái niệm quản lý công tác thu thuế quản lý th thu Quản lý nhà nước thu ” thu t ngữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý công tác thu thuế tại chi cục thuế huyện pác nặm tỉnh bắc kạn , Quản lý công tác thu thuế tại chi cục thuế huyện pác nặm tỉnh bắc kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn