Quản lý nhân sự tại các trường cao đẳng thuộc tỉnh thái nguyên

152 6 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 19:57

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM BÍCH NGỌC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM BÍCH NGỌC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8.31.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Thị Mai Yến THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Quản lý nhân trường Cao đẳng thuộc tỉnh Thái Ngun” cơng trình nghiên cứu thân, chưa sử dụng để bảo vệ học vị Các số liệu sử dụng nghiên cứu hoàn toàn trung thực, tài liệu tham khảo trích dẫn đầy đủ, giúp đỡ cho việc thực luận văn này đa cảm ơn Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019 Tác giả Phạm Bích Ngọc ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực luận văn “Quản lý nhân trường Cao đẳng thuộc tỉnh Thái Nguyên” , đa nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều cá nhân, quan Trước hết xin chân thành cảm ơn người hướng dẫn khoa học TS Phạm Thị Mai Yến đa tận tâm hướng dẫn, giúp tơi hồn thành việc nghiên cứu đề tài luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Phòng Đào tạo khoa chun mơn phòng liên quan Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh đa tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập nghiên cứu Nhà trường Tôi xin chân thành cảm ơn tới Ban lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp, đa tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn này Do thân nhiều hạn chế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo bạn Tơi xin chân cảm ơn! Tác giả Phạm Bích Ngọc MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 1.1 Quản lý nhân sở GD chuyên nghiệp 1.1.1 Lý luận quản lý nhân 1.1.2 Tầm quan trọng quản lý nhân 1.1.3 Nội dung quản lý nhân sở giáo dục chuyên nghiệp 10 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý nhân sở giáo dục chuyên nghiệp 20 1.2 Cơ sở thực tiễn quản lý nhân sở giáo dục chuyên nghiệp 22 1.2.1 Kinh nghiệm quản lý nhân số trường cao đẳng 22 1.2.2 Bài học kinh nghiệm quản lý nhân trường cao đẳng thuộc tỉnh Thái Nguyên 27 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 31 2.2 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 31 2.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 31 2.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 31 2.2.3 Phương pháp tổng hợp thông tin 35 2.3.4 Phương pháp phân tích thơng tin 35 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 37 2.3.1 Chỉ tiêu phản ánh quy mô, chất lượng nhân 37 2.3.2 Chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý nhân 37 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN 39 3.1 Khái quát thông tin trường cao đẳng thuộc tỉnh Thái Nguyên 39 3.1.1 Địa bàn nghiên cứu 39 3.1.2 Khái quát trường cao đẳng thuộc tỉnh Thái Nguyên 39 3.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý trường khảo sát 41 3.1.4 Đặc điểm chung công tác quản lý nhân trường cao đẳng thuộc tỉnh Thái Nguyên 46 3.2 Thực trạng quản lý nhân trường cao đẳng thuộc tỉnh Thái Nguyên 47 3.2.1 Công tác hoạch định nhân 47 3.2.2 Công tác tuyển dụng nhân 51 3.2.3 Công tác phân công nhân 57 3.2.4 Công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nhân 61 3.2.5 Công tác đánh giá thực công việc 66 3.2.6 Công tác tạo động lực nhân 72 3.2.7 Công tác quản lý hồ sơ nhân 79 3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhân trường cao đẳng thuộc tỉnh Thái Nguyên 80 3.3.1 Các yếu tố bên 80 3.3.2 Các yếu tố bên 83 3.4 Đánh giá quản lý nhân trường cao đẳng thuộc tỉnh Thái Nguyên 87 3.4.1 Những kết đạt 87 3.4.2 Những hạn chế, tồn 89 3.4.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 91 Chương GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN 94 4.1 Quan điểm, mục tiêu quản lý nhân trường cao đẳng thuộc tỉnh Thái Nguyên 94 4.1.1 Quan điểm xu hướng quản lý nhân Bộ Lao động-TBXH 94 4.1.2 Quan điểm quản lý nhân Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 95 4.1.3 Quan điểm quản lý nhân trường cao đẳng thuộc tỉnh Thái Nguyên 98 4.2 Giải pháp tăng cường quản lý nhân trường cao đẳng thuộc tỉnh Thái Nguyên 101 4.2.1 Giải pháp phát triển tổ chức quản lý 101 4.2.2 Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch nhân 105 4.2.3 Giải pháp công tác tuyển dụng 107 4.2.4 Giải pháp công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân 108 4.2.5 Giải pháp công tác sử dụng hợp lý đội ngũ nhân có 112 4.2.6 Giải pháp công tác đánh giá thực công việc nhân 114 4.2.7 Giải pháp công tác đãi ngộ đội ngũ nhân 117 4.2.8 Nâng cao vai trò nhà lanh đạo, thu hẹp dần khoảng cách nhà lãnh đạo đội ngũ nhân 118 4.3 Một số kiến nghị 120 4.3.1 Đối với Bộ Lao động thương binh xa hội 120 4.3.2 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 121 KẾT LUẬN 122 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 124 PHỤ LỤC 126 PHỤ LỤC 134 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NNL : Nguồn nhân lực TT : Thực tiễn CBGV : Cán giảng viên TLTK : Tài liệu tham khảo CĐ : Cao đẳng TN : Thái Nguyên CĐSP : Cao đẳng sư phạm HSSV : Học sinh, sinh viên CĐKTTC : Cao đẳng kinh tế tài UBND : Uỷ ban nhân dân CSLL : Cơ sở lý luận XHCN : Xa hội chủ nghĩa CBVC : Cán viên chức CBQL : Cán quản lý NCKH : Nghiên cứu khoa học NS : Nhân KTTT : Kinh tế thị trường GDCN : Giáo dục chuyên nghiệp GD-ĐT : Giáo dục – đào tạo GDNN : Giáo dục chuyên nghiệp QHQT : Quan hệ quốc tế QLNS : Quản lý nhân QCCT : Quy chế chi tiêu nội TC : Trung cấp DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 3.1 Cơ cấu nhân theo đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên Trường cao đẳng Kinh tế Tài Thái Nguyên năm 2019 41 Bảng 3.2 Cơ cấu nhân theo phận Trường CĐ Kinh tế Tài Thái Nguyên năm 2019 42 Bảng 3.3 Phân loại nhân theo chức danh đảm nhận Trường cao đẳng Y tế Thái Nguyên năm 2019 44 Bảng 3.4 Cơ cấu nhân theo đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên Trường cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên năm 2019 45 Bảng 3.5 Đánh giá công tác lập kế hoạch nhân công tác tuyển dụng nhân nhà trường thực 56 Bảng 3.6 Đánh giá CBQL, GV, nhân viên công tác phân công nhân 60 Bảng 3.7: Số lượng giảng viên, nhân viên trường đào tạo, bồi dưỡng từ năm 2016 – 2018 62 Bảng 3.8 Đánh giá CBQL GV, nhân viên công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nhân 64 Bảng 3.9 Đánh giá CBQL, GV, nhân viên công tác đánh giá THCV nhân 71 Bảng 3.10 Đánh giá CBQL, GV,, nhân viên công tác tiền lương 76 Bảng 3.11 Đánh giá CBQL, GV, nhân viên công tác thi đua khen thưởng 77 Bảng 3.12 Đánh giá cán quản lý, giảng viên, nhân viên chế độ phúc lợi 79 PHẦN 2: NỘI DUNG ĐIỀU TRA Ông/bà hay cho biết ý kiến nội dung điều tra cách đánh dấu + vào phương án trả lời phù hợp với Câu 1: Ơng (bà) đánh giá cơng tác lập kế hoạch nhân công tác tuyển dụng nhân nhà trường thực Hoàn Nội dung đánh giá tồn Khơng khơng đồng ý đồng ý Bình thườn g Hoàn Đồng toàn ý đồng ý Kế hoạch nhân xác định dựa sở phân tích kết thực cơng việc nhân Lập kế hoạch nhân phù hợp lực nhân thực Tất nội dung quản lý nhân có kế hoạch nhân cụ thể, rõ ràng Quy trình tuyển dụng Ơng/bà vào làm việc thực công khai, rõ ràng, xác phù hợp ngành đào tạo Cơng tác tuyển dụng Ông/bà vào làm việc thực sở phân tích cơng việc, vị trí việc làm tuyển dụng Câu 2: Ông (bà) đánh giá công tác phân công nhân nhà trường thực Hồn Nội dung đánh giá tồn Khơng khơng đồng ý đồng ý Bình thườn g Hồn Đồng tồn ý đồng ý Nhiệm vụ, trách nhiệm phân công Công viêc thú vị, thử thách Hiểu rõ nhiệm vu, yêu cầu công việc Khối lượng công việc hợp lý phù hợp với khả năng, sở trường Mức độ căng thẳng công việc chấp nhận Cân sống cá nhân công việc Làm vị trí u thích Hài lòng với vi trí cơng việc Câu Ông (bà) đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nhân nhà trường thực Nội dung đánh giá Được tham gia đầy đủ khóa huấn luyện cần thiết để làm việc hiệu Nội dung đào tạo phù hợp với công việc tương lai Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng ý Nội dung đánh giá Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho đào tạo đầy đủ Phương pháp đào tạo phù hợp Theo dõi đánh giá kết đào tạo phù hợp Kết THCV cải thiện nhiều sau đào tạo Hài lòng với cơng tác đào tạo Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng ý Câu Ơng (bà) đánh giá công tác đánh giá thực công việc nhân nhà trường thực Hồn tồn Nội dung đánh giá khơng đồng ý Khơng Bình đồng ý thường Hồn Đồng ý tồn đồng ý Hiểu rõ kết thực công việc đánh Tiêu chuẩn đánh giá thực công việc rõ ràng, hợp lý Đánh giá thực xác, cơng Chu kỳ đánh giá thực cơng việc hợp lý Ln có phản hồi kết thực công việc Kết đánh giá sử dụng hợp lý hoạt động quản lý nhân Hài lòng với cơng tác đánh giá THCV Câu Ơng (bà) đánh giá cơng tác tiền lương nhân nhà trường thực Hồn tồn khơng Nội dung đánh giá đồng ý Khơng Bình đồng ý thường Hồn Đồng ý tồn đồng ý Tiền lương hợp lý công dựa kết THCV Tiền lương trả đảm bảo công so với bên Tiền lương phân chia hợp lý chức danh Điều kiện xét tăng lương hợp lý Hài lòng với mức thu nhập Câu Ông (bà) đánh giá công tác thi đua khen thưởng nhà trường thực Hoàn toàn Nội dung đánh giá không đồng ý Các khoản thưởng phân chia công dựa kết THCV Tiêu thức xét khen thưởng rõ ràng, hợp lý Mức thưởng hợp lý Khen thưởng có tác dụng khuyến khích cao Hài lòng với mức thưởng nhận Khơng Bình đồng ý thường Hồn Đồng ý tồn đồng ý Câu Ông (bà) đánh giá chế độ phúc lợi nhà trường thực Hoàn toàn Nội dung đánh giá khơng đồng ý Khơng Bình đồng ý thường Hoàn Đồng ý toàn đồng ý Các khoản phúc lợi thể rõ ràng, cụ thể Hài lòng với sách phúc lợi nhà trường Hiểu biết rõ khoản phúc lợi nhận Câu Theo Ông/bà chu kỳ đánh hợp lý (Chỉ chọn phương án) Theo tuần Theo tháng Theo quý Theo năm Câu Kết đánh giá sử dụng cho (Có thể chọn nhiều phương án) Cơng tác lương thưởng Để nhân viên biết điểm mạnh, điểm yếu Để phục vụ cho cơng tác đào tạo Công tác kỷ luật Công tác thi đua Câu 10: Theo Ơng (bà), giải pháp tăng cường cơng tác quản lý nhân nhà trường tính cần thiết tính khả thi nào? STT Giải pháp Mức độ cần thiết Khơng Ít Có Mức độ khả thi Khơng Ít Có Giải pháp cấu tổ chức quản lý Sử dụng hợp lý đội ngũ giảng viên nhân viên có Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên nhân viên Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên nhân viên Tăng cường điều kiện đảm bảo cho giảng viên nhân viên thực nhiệm vụ giảng dạy nghiên cứu khoa học Tăng cường điều kiện đảm bảo cho giảng viên nhân viên thực nhiệm vụ giảng dạy nghiên cứu khoa học Câu 11: Các ý kiến khác ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn ! Ngay tháng năm 2019 Người thực phiếu khảo sát PHỤ LỤC MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA (Đối tượng giảng viên, nhân viên) Kính thưa Ơng/Bà! Bảng hỏi nhằm thu thập thông tin phục vụ nghiên cứu đề tài “Quản lý nhân các trường cao đẳng thuộc tỉnh Thái Nguyên” Tôi mong nhận hợp tác ủng hộ Ơng/Bà thơng qua việc cung cấp thông tin trả lời câu hỏi Tất thông tin cung cấp giữ kín sử dụng để phân tích tổng hợp đề tài Sự hợp tác Ông/Bà giúp tơi nhiều q trình hoàn thành đề tài Xin trân trọng cảm ơn quý Ông/Bà! PHẦN 1: NHỮNG THƠNG TIN CÁ NHÂN Họ tên (Có thể ghi khơng ghi): ……………………………………… Giới tính: (Chọn trả lời thích hợp) Nam Nữ Tuổi: (ghi rõ) ………………………………………………………………… Bộ phận cơng tác: (Ghi rõ nhóm cơng tác)…………………………………… Phòng, Khoa, phận cơng tác: ……………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………………………… 7.Chức danh công việc đảm nhiệm: (ghi rõ chức danh)………… ……………………………………………………………………………………… Trình độ chun mơn: (Chọn trả lời thích hợp) Trung cấp Cao đẳng Đại học Thạc sỹ Tiến sỹ Đang học Thạc sỹ Đang NCS Thâm niên công tác: (Chọn trả lời thích hợp) Ít năm 10 –
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhân sự tại các trường cao đẳng thuộc tỉnh thái nguyên , Quản lý nhân sự tại các trường cao đẳng thuộc tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn