Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất lúa trên địa bàn huyện nho quan, tỉnh ninh bình

98 2 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 19:57

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM HỒNG SƠN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NƠNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM HỒNG SƠN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH Ngành: Kinh tế nơng nghiệp Mã số: 62 01 15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Tâm THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khoa học khác Mọi trích dẫn rõ nguồn gốc, tác giả hồn tồn chịu trách nhiệm tính xác thực nguyên luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả Phạm Hồng Sơn Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành tới TS Nguyễn Văn Tâm người bảo, hướng dẫn giúp đỡ tơi tận tình suốt thời gian thực hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, khoa Sau Đại học sở đào tạo tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi suốt thời gian nghiên cứu hồn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn tới Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan, Phòng Nơng nghiệp PTNT huyện Nho Quan, quan, tổ chức, cá nhân giúp đỡ nguồn tư liệu phục vụ cho việc thực đề tài Cuối xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, cán bộ, công chức nơi công tác động viên, ủng hộ, giúp đỡ tơi tập trung nghiên cứu hồn thành luận văn thạc sỹ Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả Phạm Hồng Sơn Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Nghĩa BQ Bình quân BVTV Bảo vệ thực vật ĐVT Đơn vị tính GO Tổng giá trị sản xuất GO/1 đ chi phí Giá trị sản xuất đồng chi phí GO/ha Giá trị sản xuất hecta GO/IC Giá trị sản xuất đồng chi phí trung gian GTSX Giá trị sản xuất GTSX TM - DV Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ 10 HQKT Hiệu kinh tế 11 IC Chi phí trung gian 12 IPM Phòng trừ dịch hại tổng hợp 13 KT - XH Kinh tế xã hội 14 LĐ Lao động 15 MI Thu nhập hỗn hợp 16 MI/1đ chi phí Thu nhập hỗn hợp đồng chi phí 17 MI/IC Thu nhập hỗn hợp đồng chi phí trung gian 18 Pr Lợi nhuận 19 Pr/1đ chi phí Lợi nhuận đồng chi phí 20 Pr/IC Lợi nhuận đồng chi phí trung gian 21 PTBQ Phát triển bình quân 22 UBND Ủy ban nhân dân 23 VA Giá trị gia tăng 24 VA/1đ chi phí Giá trị gia tăng đồng chi phí 25 VA/IC Giá trị gia tăng đồng chi phí trung gian Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN THẠC SỸ viii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Những đóng góp ý nghĩa luận văn .3 4.1 Đóng góp luận lý 4.2 Đóng góp thực tiễn 4.3 Ý nghĩa luận văn CHƯƠNG 1: CỞ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý luận phát triển sản xuất lúa .5 1.1.1 Các khái niệm phát triển sản xuất lúa .5 1.1.2 Những vấn đề phát triển sản xuất lúa .10 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất lúa 14 1.2 Cơ sở thực tiễn phát triển sản xuất lúa số nước giới Việt Nam 18 1.2.1 Tình hình phát triển sản xuất lúa số nước giới 18 1.2.2 Thực trạng phát triển sản xuất lúa Việt Nam 24 1.4 Các nghiên cứu liên quan đến đề tài 31 CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 33 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 34 2.1.3 Những thuận lợi khó khăn điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình 36 2.2 Nội dung nghiên cứu 37 2.3 Phương pháp nghiên cứu 38 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 38 2.3.2 Phương pháp xử lý số liệu .39 2.3.3 Phương pháp phân tích số liệu 39 2.4 Hệ thống tiêu phân tích 40 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43 3.1 Thực trạng phát triển sản xuất lúa huyện Nho Quan 43 3.1.1 Diện tích, suất, sản lượng lúa huyện Nho Quan giai đoạn 2016 - 2018 43 3.1.2 Kỹ thuật sản xuất lúa huyện Nho Quan 45 3.1.3 Tình hình tiêu thụ lúa huyện Nho Quan giai đoạn 2016 - 2018 45 3.2 Thực trạng phát triển sản xuất lúa xã điều tra huyện Nho Quan 48 3.2.1 Biến động quy mơ diện tích lúa 48 3.2.2 Năng suất sản lượng lúa năm gần 50 3.2.3 Xu áp dụng khoa học kỹ thuật phát triển sản xuất lúa 52 3.3 Hiệu kinh tế phát triển sản xuất lúa hộ điều tra 55 3.3.1 Hộ sử dụng yếu tố đầu vào cho phát triển sản xuất lúa 55 3.3.2 Chi phí sản xuất hộ 56 3.3.3 Thu nhập lúa qua năm gần 58 3.3.4 Hiệu lúa lúa huyện Nho Quan 59 3.3.5 Xu hướng chuyển dịch thị trường tiêu thụ sản phẩm lúa .61 3.3.6 Kết thăm dò ý kiến nơng dân phát triển sản xuất lúa 63 3.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển sản xuất lúa huyện Nho Quan .65 3.4.1 Ảnh hưởng trình độ người sản xuất đến phát triển sản xuất lúa 65 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 3.4.2 Ảnh hưởng công tác khuyến nông đến phát triển sản xuất lúa 66 3.4.3 Ảnh hưởng khâu sơ chế, bảo quản sau thu hoạch đến phát triển sản xuất lúa .66 3.4.4 Ảnh hưởng biến động giá bán sản phẩm thị trường tiêu thụ đến phát triển sản xuất lúa .67 3.4.5 Ảnh hưởng chế, sách đến phát triển sản xuất lúa 68 3.4.6 Ảnh hưởng sở hạ tầng đến phát triển sản xuất lúa 69 3.5 Những thành công tồn việc phát triển sản xuất lúa 69 3.5.1 Những thành công 69 3.5.2 Những tồn nguyên nhân 70 3.5.3 Những học kinh nghiệm cho phát triển sản xuất lúa địa bàn huyện Nho Quan 72 3.6 Định hướng giải pháp phát triển sản xuất lúa huyện Nho Quan .72 3.6.1 Định hướng phát triển sản xuất lúa 72 3.6.2 Giải pháp phát triển sản xuất lúa .74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 Kết luận 79 Kiến nghị 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Dự báo tình hình sản xuất lúa gạo giới đến năm 2030 15 Bảng 2.2 Tổng hợp sản lượng lúa Thế giới Châu lục (2011- 2015) 19 Bảng 3.1 Tình hình sản xuất lúa huyện Nho Quan giai đoan 2016 - 2018 43 Bảng 3.2 Hiện trạng bố trí trồng huyện Nho Quan Năm 2018 47 Bảng 3.3 Biến động diện tích lúa khu vực điều tra từ giai đoạn 2016-2018 48 Bảng 3.4 Sự phát triển số giống lúa chất lượng cao huyện Nho Quan giai đoạn 2016-2018 49 Bảng 3.5 Biến động suất lúa khu vực điều tra 50 Bảng 3.6 So sánh tốc độ phát triển suất lúa so với lúa thường .51 Bảng 3.7 Biến động sản lượng lúa khu vực điều tra từ Năm 2016-2018 51 Bảng 3.8 Xu hướng sử dụng phân bón cho phát triển sản xuất lúa huyện Nho Quan 52 Bảng 3.9 Tỷ lệ nơng dân bón phân khuyến cáo cho lúa 53 Bảng 3.10 Tình hình tập huấn hỗ trợ kỹ thuật năm 2017-2018 54 Bảng 3.11 Hộ sử dụng yếu tố đầu vào cho phát triển sản xuất lúa 55 Bảng 3.12 Chi phí sản xuất bình qn cho sản xuất lúa hộ .56 Bảng 3.13 Xu hướng chuyển dịch thu nhập lúa 58 Bảng 3.14 Hiệu kinh tế sản xuất lúa hộ .59 Bảng 3.15 So sánh hiệu sản xuất lúa khác huyện Nho Quan năm 2018 60 Bảng 3.16 Tình hình tiêu thụ lúa hộ điều tra qua năm 2017-2018 .62 Bảng 3.17 Xu hướng thay đổi liên kết sản xuất tiêu thụ lúa hộ 62 Bảng 3.18 Cơ cấu tiêu thụ sản phẩm lúa hộ điều tra 63 Bảng 3.19 Các khó khăn sản xuất lúa hộ 64 Bảng 3.20 Kế hoạch phát triển sản xuất lúa lúa đến năm 2025 địa bàn huyện Nho Quan .73 Bảng 3.21 Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm gạo lúa lai .76 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn TRÍCH YẾU LUẬN VĂN THẠC SỸ Họ tên: Pham Hồng Sơn Chun ngành: Kinh tế nơng nghiệp Mã số: 8620115 Khóa học: 2017-2019 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Tâm Tên luận văn Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất lúa địa bàn huyện Nho Quan Lý chọn đề tài Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế, tác động cạnh tranh, ngành sản xuất lúa gạo Việt Nam cần phải nhanh chóng đạt đến trình độ sản xuất cao, sử dụng hiệu thành tựu khoa học kỹ thuật để tăng suất chất lượng, giảm giá thành Vì lẽ đó, thâm canh tăng suất, nâng cao chất lượng nông sản phương châm chiến lược nước ta sản xuất nơng nghiệp nói chung sản xuất lúa gạo nói riêng Chính vậy, việc nghiên cứu, ứng dụng thành tựu sản xuất lương thực phủ quan tâm đầu tư Huyện Nho Quan - với diện tích lúa gần 12.384 hệ số sử dụng đất 2,5 lần - sản xuất bình quân 71.660 lúa năm Đặc biệt, năm 2018, sản lượng lúa huyện đạt đến 71.992 cao so với năm 2016 Song, thu nhập bình qn lao động nơng thơn (kể lao động trồng lúa) huyện năm 2018 khoảng 25,80 triệu đồng/người/năm, xấp xỉ 41% thu nhập bình quân đầu người tồn huyện (62,72 triệu đồng) [6] Đó hệ việc sản xuất nông nghiệp bị lệ thuộc vào tự nhiên, giá đầu vào đầu biến động thất thường, thiếu hệ thống bảo hiểm rủi ro nông nghiệp, hệ thống giao thông phát triển đặc biệt thiếu vốn Mặt khác, thiếu Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn so với sản xuất lúa thương phẩm trước đây, tạo lượng nông sản hàng hóa lớn, có chất lượng - Người nơng dân yên tâm sản xuất bao tiêu sản phẩm với giá bán cao, mang lại lợi ích thiết thực cho người nông dân - Đã chủ động phần lớn nguồn giống lúa chất lượng cao cho huyện, cho tỉnh số tỉnh lân cận - Khắc phục phần phụ thuộc vào loại giống nhập ngoại vụ sản xuất trước - Bước đầu tạo mơ hình sản xuất nơng nghiệp hàng hóa có giá trị kinh tế cao - Dự án sản xuất giống lúa chất lượng cao huyện Nho Quan tạo mô hình liên kết thực có hiệu sản xuất nông nghiệp Nhà nước (UBND tỉnh, UBND huyện) - Nhà Khoa học (Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam) - Nhà nông - Nhà Doanh nghiệp (Công ty TNHH vật tư Nông nghiệp Hồng Quang), đảm bảo hài hòa lợi ích bên, trước hết đảm bảo lợi ích người nơng dân - Từ dự án nói hình thành mơ hình để triển khai ứng dụng sản phẩm nghiên cứu khoa học, thành khoa học quan tạo đưa vào sản xuất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cách nhanh chóng thiết thực Hình thành cách làm để nhà khoa học, doanh nghiệp trực tiếp đến với nông dân, nông thôn, đầu tư phát triển cho nông nghiệp 3.5.2 Những tồn nguyên nhân Sau thời gian nghiên cứu phát triển sản xuấtl lúa huyện Nho Quan số khó khăn, tồn sau: * Về kỹ thuật: - Mặc dù tập huấn quy trình sản xuất giống, nhận thức người nông dân sản xuất giống với sản xuất đại trà hạn chế, số hộ chưa tuân thủ nghiêm ngặt quy trình như: mật độ cấy, chế độ phân bón, khâu khử lẫn ngồi đồng ruộng, việc khử lẫn cỏ lồng vực đồng ruộng chưa triệt để… - Thời vụ gieo cấy vụ xuân sớm so với đại trà từ 15 – 20 ngày gây khó khăn cho cơng tác đạo điều hành khâu dịch vụ như: lấy nước, làm đất, công tác bảo vệ thực vật… - Thời tiết diễn biến khó lường, vụ xn khơng khí lạnh liên tiếp xảy làm ảnh hưởng giai đoạn mạ, đẻ nhánh kéo dài thời gian sinh trưởng, - Với tiềm cho suất huyện lớn, trình độ thâm canh cao hàm lượng chất hữu cơ, dinh dưỡng khoáng (cả tổng số dễ tiêu) đất mức trung bình thấp; đồng thời người dân lạm dụng phân hóa học q mức mà khơng bón bổ sung phân hữu cơ, phân chuồng ảnh hưởng lớn đến khả cho suất phát triển bền vững - Sản lượng lúa giống tạo nhiều điều kiện để phơi sấy, bảo quản phụ thuộc nhiều vào thời tiết * Về thị trường tiêu thụ: - Về thị trường tiêu thụ: gạo sản xuất chưa có thị trường tiêu thụ rộng rãi, phương thức thương mại đơn giản… Khả cạnh tranh gạo hàng hóa nhìn chung chưa cao phương diện giá cả, chất lượng, mẫu mã, trình độ gia cơng chế biến, sức mua xã hội chưa phổ biến, chậm cải thiện, làm cho khả tiêu thụ thấp - Hiện gạo sản xuất huyện Nho Quan chưa xây dựng Chỉ dẫn địa lý, Xuất xứ hàng hóa Vì khó khăn quản lý sản phẩm gạo với nguồn gốc chất lượng gạo, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm - Việc thu mua sản phẩm toán tiền Doanh nghiệp cho nhân dân có thời điểm chậm làm cho số hộ dân tự phá vỡ hợp đồng kinh tế, bán thóc giống cho đơn vị khác Cá biệt có hộ dân lợi ích cá nhân cố tình khơng bán giống cho Doanh nghiệp theo thỏa thuận * Về sở hạ tầng, thủy lợi, giao thơng: Tỉnh huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng sở hạ tầng thủy lợi cho vùng sản xuất giống (trạm bơm, kênh, cống điều tiết…) nhiên tiến độ xây dựng sở hạ tầng chậm, chưa đủ phục vụ nhu cầu sản xuất, vụ mùa để thiếu nước dẫn đến suất thấp * Về tổ chức quản lý, sách: Một hộ gia đình cấy nhiều loại lúa (ở vùng giống), dễ bị lẫn giống lúa trình thu hoạch, phơi, bảo quản Thủ tục cấp phát tốn kinh phí hỗ trợ tỉnh huyện cho sản xuất lúa giống QR1 chậm, rườm rà, gây thời gian cho hộ xã viên 3.5.3 Những học kinh nghiệm cho phát triển sản xuất lúa địa bàn huyện Nho Quan - Trình độ chun mơn kỹ thuật canh tác hộ xã viên thấp, giống lúa lai lại có thời vụ gieo cấy sớm giống lúa khác từ 15 – 20 ngày nên hộ xã viên chưa chủ động cơng tác chuẩn bị thời vụ - Sản phẩm lúa thương phẩm chưa gắn kết với công nghiệp chế biến, điều kiện bảo quản, phơi sấy phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết nên gây rủi ro lớn sản phẩm nông sản lúa - Người sản xuất thiếu thơng tin giá thị trường nên chưa tạo tâm lý sản xuất hàng hóa hộ xã viên vùng dự án - Thị trường tiêu thụ gạo bó hẹp phạm vi huyện, tỉnh nên chưa tạo thương hiệu gạo sản xuất Nho Quan, ảnh hưởng lớn đến hiệu kinh tế sản xuất giống lúa 3.6 Định hướng giải pháp phát triển sản xuất lúa huyện Nho Quan 3.6.1 Định hướng phát triển sản xuất lúa 3.6.1.1 Cơ sở để định hướng phát triển sản xuất lúa Định hướng phát triển kinh tế - xã hội phát triển nông nghiệp đến năm 2025 huyện Nho Quan khai thác tiềm mạnh địa phương phát triển nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành số mơ hình sản xuất cơng nghệ cao gắn với thị trường tiêu thụ Hình thành vùng sản xuất lúa tập trung phù hợp với lợi địa phương, tạo hàng hóa nơng sản thực phẩm có hiệu kinh tế cao Căn vào kỹ thuật thâm canh: Giống lúa gieo cấy sớm so với sản xuất đại trà 15-20 ngày sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, trổ ngắn ngày khoảng ngày, số hữu hiệu cao (từ 9,8 - 10,5 bơng/khóm), số hạt đạt từ 113 - 122 hạt/bông, hạt gạo dài, tỷ lệ lép từ - 8%, tỷ lệ thấp, suất dự kiến đạt 60 - 63 tạ/ha, chất lượng gạo thơm ngon Lúa lai có chiều cao trung bình, cứng cây, dạng hình gọn, góc hẹp, đòng đứng, màu sắc xanh đến cuối vụ có tác động làm tăng độ mẩy hạt, tăng suất, thời gian sinh trưởng từ 120 - 125 ngày Lúa lai giống lúa cảm ôn, gieo cấy vụ năm, có tính thích ứng rộng, chống chịu sâu bệnh tốt, tỷ lệ phân bón 2/3 giống lúa khác, suất lại cao giống khác 30 - 40 kg/sào, gạo trắng trong, thời gian sinh trưởng phù hợp cấu trà xuân muộn trà mùa sớm Căn vào hiệu sản xuất lúa thể bảng 3.15 so sánh hiệu sản xuất lúa với số lúa khác địa bàn huyện 3.6.1.2 Kế hoạch phát triển sản xuất lúa đến năm 2025 Căn vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội, kỹ thuật thâm canh, hiệu sản xuất lúa để đưa kế hoạch phát triển sản xuất lúa thể qua bảng: Bảng 3.20 Kế hoạch phát triển sản xuất lúa lúa đến năm 2025 địa bàn huyện Nho Quan STT Giống lúa 2018 2025 DT (ha) % DT (ha) % 4.395,30 29,01 1754,3 12,92 Lúa lai a Nhị ưu 838 990,4 6,54 90,4 0,66 b Phú ưu 841,3 5,55 100,3 0,73 c Lai khác 2.563,60 16,92 1563,6 11,5 Khang dân 3.185,40 21,02 1585,4 11,67 Chất lượng cao 3.842,70 25,36 8052,4 59,31 a QR1 550 3,63 6000 44,19 b N7 982,4 6,48 982,4 7,23 c Bắc thơm 1.070 7,06 1070 7,88 d Chất lượng cao khác 1.390,30 9,18 1000,3 7,36 Nếp 1.443,90 9,53 900,4 6,63 Lúa khác 2.283,70 15,07 1283,7 9,45 15151 100 13576,2 100 Cộng Nguồn:Phòng Nơng nghiệp huyện Nho Quan Trên sở đánh giá thực trạng phát triển lúa địa bàn huyện, tham khảo ý kiến quan chuyên môn, nhận thấy việc xác định phân vùng địa bàn để phát triển lúa theo hướng tập trung cần thiết, qua hình thành vùng chun canh, thâm canh đáp ứng yêu cầu kinh tế, trị xã hội địa bàn Theo kế hoạch phát triển sản xuất lúa đến năm 2020 tổng diện tích lúa lên đến 6000 chiếm khoảng gần 50% tổng số diện tích trồng lúa tồn huyện 3.6.2 Giải pháp phát triển sản xuất lúa 3.6.2.1 Giải pháp vê kỹ thuật để phát triển sản xuất lúa Theo ý kiến người dân kỹ thuật chăm sóc tốt yếu tố khởi đầu để lúa có suất cao ổn định, giảm chi phí đầu tư trồng mang lại hiệu cao Vì vậy, thời gian tới cần có biện pháp: - Cán kỹ thuật cần thường xuyên mở lớp tập huấn kỹ thuật gieo cấy giống lúa tới tất hộ xã viên nhằm tăng hiểu biết xã viên giống, quy trình sản xuất giống nhằm đạt suất cao - Giám sát chặt chẽ quy trình gieo cấy hộ xã viên từ khâu chuẩn bị giống làm mạ công đoạn thu hoạch nhằm điều chỉnh sai sót xã viên trình canh tác - Cần chủ động khâu dịch vụ như: lấy nước, làm đất, công tác BVTV… nhằm đảm bảo kịp thời vụ gieo cấy vụ xuân - Cán kỹ thuật cần tăng cường hướng dẫn người dân cách thức cải tạo đất nhằm tăng độ phì đất, giúp tăng suất trồng 3.6.2.2 Nâng cao trình đợ sản xuất kiến thức thị trường cho nông dân để phát triển sản xuất lúa Vận động tuyên truyền nông dân nhằm nâng cao nhận thức bà nông dân thay đổi tập quán sản xuất, sử dụng giống lúa chất lượng cao Đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật giới hóa nơng nghiệp Đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền phổ biến sản xuất hàng hóa, kiến thức trồng lúa yếu tố chất lượng yêu cầu dư lượng hóa chất q trình sản xuất dây chuyền sản xuất lúa Kiến thức thị trường cần quyền địa phương quan tâm chọn lọc tuyên truyền tới bà nhiều hình thức 3.6.2.3 Giải pháp vê thị trường tiêu thụ sản phẩm lúa Khi sản xuất lúa địa bàn phát triển mạnh, mặt tạo khối lượng lương thực nhằm đảm bảo an ninh lương thực, mặt khác tạc khối lớn sản phẩm dư thừa sản xuất sản phẩm hàng hóa với mục đích kinh tế cần tiêu thụ Vì để khuyến khích thúc đẩy phát triển sản xuất, cần phải có giải pháp ổn định thị trường tiêu thụ cho người sản xuất: - Giải pháp phát triển thị trường + Đa dạng hoá kênh tiêu thụ sản phẩm nhằm góp phần giảm thiểu rủi ro thị trường Tăng cường hợp tác quan chức năng, doanh nghiệp, sở chế biến, xuất khẩu, hiệp hội, tư thương… tham gia vào lưu thơng hàng hóa, giúp quảng bá tiêu thụ sản phẩm cách: (1) Phát triển đa dạng loại hình HTX, hiệp hội sản xuất tiêu thụ sản phẩm hàng hóa bảo vệ người sản xuất lúa huyện Nho Quan Hướng HTX nông nghiệp có chức làm đại diện thu gom tiêu thụ lúa gạo cho nông dân để đứng ký hợp đồng với doanh nghiệp, HTX nông nghiệp phải trở thành chủ thể tài quyền vay vốn ngân hàng v,v… Thường xuyên theo dõi tình hình biến động thị trường tiêu thụ qua phương tiện thơng tin đại chúng ngồi để có định (2) Doanh nghiệp xuất gạo phải ký kết hợp đồng tiêu thụ lúa gạo theo phẩm cấp chất lượng, chủng loại độ ẩm lúa gạo, không mua ''vo'' nông dân yên tâm sản xuất Cần có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nhà sản xuất người thu mua, doanh nghiệp thu mua nông sản Chủ doanh nghiệp thu mua nơng sản ứng vốn cho nhà sản xuất người sản xuất phải thực quy trình kỹ thuật - Giải pháp bảo vệ thị trường Bảo vệ thị trường tiêu thụ mang ý nghĩa sống ngành sản xuất, doanh nghiệp sản xuất lúa theo hướng hàng hoá, cần quy hoạch vùng sản xuất giữ vững thương hiệu, chất lượng hàng hóa, muốn cần: - Xây dựng Chỉ dẫn địa lý, Xuất xứ hàng hóa, đăng bạ Thương hiệu cho sản phẩm " Gạo QR1 Ninh Bình " Cục Sở hữu trí tuệ - Triển khai sản xuất lúa chất lượng theo vùng chuyên canh, hỗ trợ nông dân vốn, giống, kỹ thuật, thông tin thị trường bảo đảm tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch - Để việc liên kết "bốn nhà" mang lại hiệu cao, "nhà" cần bàn bạc để rút kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc Trong đó, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo điều hành, tác động tích cực đến "nhà" khác qua việc đạo tổ chức tín dụng tạo điều kiện thơng thống cho nơng dân doanh nghiệp vay vốn; doanh nghiệp tăng cường ký hợp đồng tiêu thụ nông sản để người sản xuất yên tâm sản xuất yêu cầu chất lượng, hạ giá thành - Cần khuyến khích người nơng dân trồng giống lúa chất lượng cao QR1 có giá trị kinh tế cao nhằm thay giống lúa chất lượng thấp gieo cấy - Tăng cường cơng tác kiểm sốt chất lượng sản phẩm từ khâu trồng, thu gom, trình sơ chế, vận chuyển sản phẩm nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm - Tăng cường phát triển thị trường ngồi nước nhằm đưa thương hiệu gạo QR1 Ninh Bình phát triển rộng rãi, tìm chỗ đứng cho gạo QR1 Tóm tắt giải pháp phát triển bảo vệ thị trường tiêu thụ sản phẩm gạo giống lúa lai: Bảng 3.21 Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm gạo lúa lai Chỉ tiêu Nội dung cụ thể + Phát triển thị trường - Hạn chế phát triển sản xuất theo hướng tự phát chạy - Sản xuất gắn với nhu theo giá thị trường, đảm bảo sản xuất bền vững cầu thị trường - Đảm bảo chất lượng gạo lúa lai sản xuất - Đa dạng hoá kênh - Phát triển hiệp hội, HTX tổ hợp tác sản xuất tiêu thụ tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân + Bảo vệ thị trường - Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm - Xây dựng quy trình sản xuất cụ thể, nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa - Tăng cường hợp tác nông dân với doanh nghiệp, quan chức năng, với thị trường - Kiểm tra từ khâu sản xuất, thu gom, chế biến vận chuyển, đóng gói sản phẩm Nguồn: Tổng hợp từ tác giả 3.6.2.4 Giải pháp vê quy hoạch vùng sản xuất rà soát đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông thủy lợi cho phát triển sản xuất lúa - Khảo sát điều kiện đất, nông hóa thổ nhưỡng vào hướng dẫn cấp xây dựng vùng sản xuất lúa tập trung địa bàn xã với tổng diện tích lên đến 6000ha - Trên sở quy hoạch vùng sản xuất, rà soát đánh giá lại hệ thống thủy lợi, xây dựng dự án đầu tư nâng cấp công trình đầu mối, thống kê nội đồng phục vụ vùng quy hoạch, đáp ứng yêu cầu tưới tiêu khoa học - Đầu tư nâng cấp đường giao thông từ khu vực dân cư vào khu vực sản xuất để thuận tiện cho trình sản xuất, vận chuyển sản phẩm Hàng năm đầu tư nâng cấp, xây dựng hệ thống cơng trình thuỷ lợi địa bàn huyện Nho Quan Để nâng cao hiệu cơng trình thủy lợi có tăng thêm diện tích tưới ổn định 3.6.2.5 Giải pháp tổ chức quản lý, sách nhằm phát triển sản xuất lúa Sản xuất nông nghiệp nói chung lúa nói riêng, lĩnh vực mang lại hiệu kinh tế thấp liên quan đến đời sống phận lớn dân cư nông thơn nên cần có sách hỗ trợ Nhà nước Trong phạm vi đề tài nghiên cứu, chúng tơi đề xuất cấp quyền nên có sách sát thực tế, có tầm nhìn để khuyến khích phát triển sản xuất lúa sau: - Ngồi sách vĩ mơ Nhà nước, huyện cần có sách cụ thể để hỗ trợ phát triển lúa nông dân thuộc diện hộ nghèo, hộ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng dân tộc thiểu số khó khăn, kỹ thuật canh tác hạn chế - Tập trung quy hoạch vùng sản xuất để từ tạo vùng sản xuất đủ lớn kết hợp với thực tốt việc ký hợp đồng sản xuất tiêu thụ nông sản hàng hóa, thực theo chủ trương liên kết nhà - Cần tiến hành xây dựng đăng ký “Thương hiệu” cho sản phẩm “gạo QR1 Ninh Bình” Trước hết cần thành lập Hiệp hội sản xuất gạo, tuân thủ nguyên tắc sản xuất, chế biến gạo theo hướng hàng hóa chất lượng v.v - Sản xuất cần phải gắn liền với chế biến, bảo quản, vận chuyển sau thu hoạch, gắn liền với thị trường tiêu thụ sản phẩm Nâng cấp mở rộng sở chế biến có, đẩy mạnh, khuyến khích, kêu gọi nhà đầu tư nước xây dựng sở chế biến nông sản gắn với vùng nguyên liệu - Huyện cần có chế sách để thu hút vốn đầu tư thành phần kinh tế để mở rộng quy mô sản xuất chuyên canh, tăng cường cơng tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường ngồi nước, thơng tin kịp thời giá nhu cầu loại nông sản cho hộ nông dân nắm bắt để tổ chức sản xuất, cung ứng xây dựng thương hiệu lúa hàng hóa - Cần có sách hỗ trợ phù hợp đặc biệt giống, phân bón, vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hộ nông dân - Đi đôi với ứng dụng tiến khoa học công nghệ vào sản xuất phải tăng cường củng cố nâng cao lực điều hành ban quản trị HTX nơng nghiệp, khuyến khích thành phần kinh tế tham gia, đặc biệt người nơng dân trực tiếp tham gia Khi giải vấn đề đưa huyện Nho Quan thành vựa lúa miền Bắc tương xứng với ưu đãi thiên nhiên ban tặng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Luận văn làm rõ số vấn đề lý luận phát triển sản xuất lúa khái niệm phát triển, phát triển sản xuất, vấn đề phát triển sản xuất lúa ; mục tiêu, nguyên tắc yêu cầu kỹ thuật phát triển sản xuất lúa Bên cạnh luận văn giới thiệu thực tiễn tình hình phát triển sản xuất lúa số nước giới Qua nghiên cứu cho thấy diện tích trồng lúa huyện Nho Quan tăng giai đoạn vừa qua: Diện tích gieo cấy lúa xã tăng lên rõ rệt Năm 2017 tỷ trọng diện tích lúa bình qn chiếm 46,22% tổng diện tích gieo cấy năm 2018 tỷ trọng bình qn 90,85% tổng diện tích gieo cấy Có thay đổi vượt bậc năm 2017 dự án thí điểm cấy lúa huyện Nho Quan vào thực nên kết chưa cao Năm 2018 dự án nhân rộng để đạt mục tiêu trồng lúa diện tích 200ha nên diện tích gieo cấy tăng mạnh Phát triển sản xuất lúa Nho Quan phù hợp nhằm chuyển đổi cấu trồng theo hướng hàng hóa, lấy việc chuyển đổi cấu giống làm tiền đề nhằm phát huy lợi vùng Diện tích lúa mở rộng hai vụ tạo điều kiện tăng quỹ đất để sản xuất, góp phần nâng cao hệ số sử dụng ruộng đất tăng thu nhập cho người dân - Người dân tiếp thu tiến kỹ thuật sản xuất, nhiều quy trình phức tạp, tính kỹ thuật cao sản xuất lúa đến với bà nông dân Trình độ kỹ thuật mức đầu tư thâm canh cho sản xuất người dân ngày cao - Lúa mặt hàng nông sản dễ tiêu thụ, giá bán tương đối ổn định liên tục tăng qua năm đảm bảo cho người sản xuất bù đắp chi phí có lãi cao so với số mặt hàng nông sản khác - Được Nhà nước hỗ trợ khâu chuyển giao tiến kỹ thuật, trợ giá giống, vật tư tín dụng ưu đãi Cơ sở hạ tầng như: hệ thống sấy, chế biến trọng đầu tư - Sản xuất lúa Nho Quan phát triển với mong đợi bà nông dân, lúa thực trồng chính, xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện nâng cao thu nhập, nâng cao dân trí, giải cơng ăn việc làm cho người dân địa bàn huyện - Phân tích ảnh hưởng tới phát triển sản xuất lúa huyện Nho Quan cho thấy: có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất lúa yếu tố đầu tư, kỹ thuật, hình thức tổ chức sản xuất, biến động giá thị trường tiêu thụ; chế sách, cơng tác khuyến nơng - Qua phân tích thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất lúa địa bàn huyện; đề tài đề xuất giải pháp phát triển sản xuất lúa sau: Kỹ thuật, nâng cao trình độ sản xuất cho người dân, thị trường tiêu thụ sản phẩm lúa, quy hoạch vùng sản xuất, tổ chức quản lý sách Nhà nước Để thúc đẩy phát triển sản xuất lúa huyện Nho Quan nâng cao giá trị góp phần thúc đẩy phát triển ngành kinh tế huyện Kiến nghị * Đối với Nhà nước :Tăng cường đầu tư sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng cho sở hệ thống đường giao thơng, thủy lợi, điện, máy móc, thiết bị điều kiện phục vụ cho trình sản xuất lúa Có sách thúc đẩy cho doanh nghiệp, thương lái hợp tác tạo thành chuỗi giá trị sản xuất lúa * Đối với UBND tỉnh, huyện cấp quyên địa phương - Quy hoạch vùng sản xuất Lúa theo hướng tập trung nhằm khai thác mạnh điều kiện tự nhiên, lao động tập quán canh tác; - Tăng cường công tác khuyến nông, tập huấn kỹ thuật chuyển giao tiến kỹ thuật cho nơng dân; - Giải sách trợ giá giống, vật tư, tín dụng ưu đãi cho người trồng lúa - Các đơn vị chuyên môn huyện cần phối hợp chặt chẽ với hợp tác xã hướng dẫn người sản xuất thực tốt yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo tăng suất; - Tổ chức đào tạo đội ngũ cán kỹ thuật từ cấp huyện đến sở vững chuyên môn, thông qua đội ngũ để tập huấn chuyển giao kỹ thuật tới bà nông dân TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng Việt Ban đạo Tây Nam Bộ, “Báo cáo tổng kết năm 2013” Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn, 2012 Liên kết sản xuất lúa theo cánh đồng mẫu lớn, TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất Nơng nghiệp Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình, 2016,2017,2018 Niên giám thống kê :Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình Cục Trồng trọt, 2018 Xây dựng hướng dẫn bảo vệ môi trường vùng chuyên canh (lúa, rau) tỉnh phía bắc TP Hà Nội: Nhà xuất Nông nghiệp Cục Trồng trọt, 2011 Hướng dẫn sử dụng phân bón thuốc Bảo vệ thực vật sán xuất lúa cho tỉnh phía bắc TP Hà Nội: Nhà xuất Nông nghiệp, Nhà xuất Nơng nghiệp Lê Cao Đồn (1993), Phát triển kinh tế lịch sử học thuyết, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Ngọc Đệ (2008), Giáo trình lúa, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh Phạm Vân Đình Đỗ Kim Chung (1997), Giáo trình kinh tế nơng nghiệp, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội Bùi Đình Dinh, 1995 Tổng quan sử dụng phân bón Việt Nam Hợi thảo Quốc gia chiến lược phân bón v i đặc điểm đất Việt Nam, tr 17-27 Hội Khoa học Đất Hội Hóa học, Hà Nội, tháng 7/1995 10 Chu Văn Hách, 2012 Đánh giá thực trạng cung ứng, sử dụng ngun nhân gây thất phân bón vô đa lượng lúa ĐBSCL Viện hoa học Nông Nghiệp Việt Nam/Viện lúa ĐBSCL, tháng 12/2012 11 Chi cục Thống kê huyện Nho Quan, 2017 Kết tổng điêu tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản 2016 Nho Quan, chi cục thống kê 12 Lưu Thanh Đức Hải, 2005 Chi phí marketing kênh phân phối lúa gạo ĐBSCL Tạp chí khoa học Tr ờng Đại học Cần Thơ 3, tr 71-89 13 Đinh Phi Hổ, 2008 Giáo trình kinh tế học nơng nghiệp bên vững TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất Phương Đơng 14 Lê Xân Đình, 2014 Cây Lúa phân bón Tạp chí hoa học - Cơng nghệ Nghệ An, 10, tr 17- 23 15 Nguyễn Hữu Đặng, 2012 Hiệu kỹ thuật yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kỹ thuật hộ trồng lúa ĐBSCL Việt Nam giai đoạn 2008 - 2011 Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ 16 Nguyễn Ngọc Đệ, 2009 Giáo trình lúa TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất Đại học quốc gia 17 Nguyễn Quốc Nghi, 2011 Hệ thống phân phối lúa gạo TP Cần Thơ Tạp chí Phát triển kinh tế 250, tr 20-24 18 Nguyễn Thị Hải, 2011 Thực trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật giải pháp để phát triển bền vững cho sản xuất rau Việt Nam, tr 216–233 ỷ yếu hội nghị khoa học Môi trường Công nghệ sinh học, năm 2011 19 Nguyễn Thị Minh Hiền, Kawaguchi, T Suzuki, N., 2003 Nghiên cứu hiệu kĩ thuật sản xuất lúa gạo đồng b ng Sông Cửu Long - Việt Nam b ng phân tích biên ngẫu nhiên Tạp chí hoa nơng nghiệp 48, tr 325357 20 Nguyễn Văn Quang Lê Thanh Phong, 2007 Đánh giá ảnh hưởng mơ hình lúa -1 đậu nành đất lúa 03 vụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (2004 - 2007) Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ 8, tr 85-94 21 Tăng Minh Lộc (2012), Phát triển cánh đồng mẫu lớn xây dựng nông thôn mới, Báo cáo Hội thảo Cánh đồng mẫu lớn, 18/7/2012, Hà Nội; 22 Ðỗ Thị Thu Phương (2017), Nghiên cứu giải pháp phát triển cánh đồng mẫu huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, Luận văn Thạc sỹ, Học viện Nơng nghiệp Việt Nam; 23 Nguyễn Văn Sánh cộng sự, 2011 Phân tích đánh giá mối quan hệ “bốn nhà” đề xuất biện pháp cho sản xuất tiêu thụ lúa gạo ĐBSCL bối cảnh hội nhập kinh tế giới Đê tài cấp Bộ 24 Nguyễn Công Thành cộng sự, 2010 Đánh giá phát triển sản xuất, xuất lúa gạo tập huấn nâng cao nhận thức cho thành viên hoạt động Báo cáo nghiên cứu khoa học đê tài cấp tỉnh, tỉnh Hậu Giang Viện Lúa Đồng b ng sông Cửu Long 25 Phạm Thị Thủy (2017), Kinh tế mơ hình cánh đồng mẫu Việt Nam nay, Luận văn thạc sỹ Kinh tế trị, Ðại học Kinh tế, Ðại học Quốc gia Hà Nội 26 Phạm Lê Thông, 2011 Hiệu kỹ thuật kinh tế vụ lúa Đông Xuân ĐBSCL Tạp chí Nghiên cứu kinh tế 9(400), tr 34-42 27 Phạm Lê Thông, 2011 So sánh hiệu kĩ thuật vụ lúa Hè Thu Thu Đông ĐBSCL Tạp chí Phát triển kinh tế, số 250, tr 12-19 28 Trần Tiến Khai, 2010 Chính sách xuất lúa gạo Việt Nam vấn đề cần điều chỉnh ỷ yếu Hội thảo hoa Học Xã Hội Phát Triển bên vững Vùng ĐBSCL TP Cần Thơ, ngày 28/10/2010 29 Vũ Cao Thái, 1995 Một số vấn đề chiến lược sử dụng phát triển phân bón ĐBSCL Hợi thảo Quốc gia chiến lược phân bón v i đặc điểm đất Việt Nam, tr 116-119 Hội Khoa học Đất Hội Hóa học, Hà Nội, tháng 7/1995 30 Võ Hùng Dũng, 2012 Xuất gạo Việt Nam từ 1989-2011 Nhà xuất Đại học Cần thơ 31 Võ Thị Thanh Lộc Nguyễn Phú Son, 2011 Phân tích chuỗi giá trị lúa gạo vùng đồng b ng sơng cửu Long Tạp chí hoa học tr ờng Đại học Cần Thơ 19a, tr 96-108 32 https://vietnambiz.vn/fao-san-luong-gao-toan-cau-nam-2018-tang-nhe-so-voinam-ngoai-109963.htm 33 https://cuoituan.tuoitre.vn/tin/20190423/chuoi-gia-tri-lua-gao-cua-thailan/1497278.html 34 http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/nang-cao-hieu-qua-san-xuat-luatheo-mo-hinh-canh-dong-lon-tai-huyen-my-xuyen-soc-trang-302879.html ... giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất lúa thúc đẩy phát triển sản xuất lúa địa bàn huyện Từ đó, vận dụng vào thực tiễn phù hợp hộ sản xuất lúa địa bàn huyện Kết luận chủ yếu Phát triển sản xuất lúa. .. ảnh hưởng đến phát triển sản xuất lúa địa bàn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình - Luận văn phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất lúa địa bàn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình - Trên sở nghiên... Việc triển khai đề án phát triển sản xuất lúa nước tỉnh Ninh Bình sở để giúp huyện Nho Quan để thúc đẩy phát triển sản xuất lúa đạt hiệu kinh tế cao Để phát triển sản xuất lúa ngày phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất lúa trên địa bàn huyện nho quan, tỉnh ninh bình , Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất lúa trên địa bàn huyện nho quan, tỉnh ninh bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn