Điện tâm đồ: hướng dẫn học tập

72 14 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 18:08

Hình ảnh cuồng động nhĩ trên điện tâm đồCác sóng P’ đó có tần số khoảng 300 mỗi phút, biên độ lớn hơn sóng P bình thường, nhất là ở D2, D3 và aVF.Hình ảnh rung thất, rung nhĩ trên điện tâm đồRung nhĩ cũng giống như rung thất, là tình trạng nhĩ không bóp nữa mà từng thớ của nó rung lên, do tác động của những xung động rất nhanh, và rất không đều.Hình ảnh nhịp nhanh kịch phát trên thất, thấtQRS giãn rộng, trát đậm, có móc, mỗi phức bộ có thể có một vài chi tiết khác nhau, ST và T trái chiều với QRS.Hình ảnh ngoại tâm thu thất, nhĩ (trên thất) điện tâm đồTrường hợp là ngoại tâm thu nghỉ bù, ta có thể thấy đi kèm vào thất đồ ngoại tâm thu, có một sóng P nó có thể rơi vào bất kỳ trước, trong hay sau thất đồ mà không có liên hệ gì với nó.Hình ảnh nhịp bộ nối, thoát bộ nối và phân ly nhĩ thấtP và QRS không có liên hệ gì với nhau, P lúc thì đứng trước, lúc thì đứng sau, lúc thì chồng lên QRS, nhưng các khoảng PP vẫn bằng nhau, cả các khoảng RR cũng thế. Tachyarrhythmias Dr Mohammed HABIB Cardiologist MD PhD European Gaza Hospital Myocardial Action Potential +40 0 mV AP -100 ECG AP ECG Measured in the Cardiac Cell Measured at the Skin Surface Resting Potential = -90mV Resting Potential = Isoelectric Line Depolarization = Phase Repolarization = Phase Depolarization = +/deflection Repolarization = “T-Wave” Mechanisms of Arrhythmogenesis Tachyarrythmias Mechanisms of Arrhythmia Abnormal automaticity – automatic impulse generation from unusual site or sinus node Triggered activity – secondary depolarization during or after repolarization – Dig toxicity, Torsades de Pointes Reentry – 90 % of arrhythmias Abnormal automaticity From: Berne and Levy, “Physiology”, Mosby, 1983 • hypothermia decrease, hyperthermia increase phase slope • hypoxia & hypercapnia both increase phase slope • cardiac dilation increases phase slope • hypokalemia increases phase slope, increases ectopics, prolongs repolarization • hyperkalemia decreases phase slope; slow conduction, blocks Triggered Activity A third general mechanism for generating tachyarrhythmias (in addition to enhanced/abnormal automaticity and reentry) When triggered activity occurs, a normal action potential is followed by oscillations of the membrane potential, known as afterdepolarizations This triggers additional depolarization which have the potential to lead to extra atrial or ventricular contractions, and/or tachyarrhythmias Triggered Activity (early afterdepolarizations) Early afterdepolarizations occur during either phase or phase of the action potential, and are seen most commonly in QT prolongation Triggered Activity (late afterdepolarizations) Late afterdepolarizations occur shortly after completion of repolarization, and are seen most commonly in digitalis intoxication and high catecholamine states Atrial fibrilation Atrial fibrillation: Identifying ECG features Rhythm interpretation: Grossly irregular (unless ventricular rate is very rapid, in which case the rhythm becomes more regular) Rate: Atrial: 400 beats/minute or more; not measurable on surface ECG Ventricular: Varies with number of impulses conducted through atrioventricular node to ventricles; ventricular rate is controlled if rate is less than 100 beats/minute, uncontrolled if it is greater than 100 beats/minute P waves:absent PR interval: Not measurable QRS complex: Normal (0.10 second or less) Atrial flautter Atrial flautter Cardioversion Cardioversion VT Ventricular VPBs premature beats Ventricular tachycardia Ventricular fibrilation Ventricular fibrilation Defibrillation Torsade de Pointes EKG Characteristics: Irregular wide-complex tachycardia The morphology, amplitude, and axis of the QRS complexes cycle through a sinusoidal pattern No discernable P waves Torsade de Pointes Torsade de pointes means “twisting of the points” It is most commonly seen in the setting of a prolonged QT interval (either congenital or acquired), and is caused by early afterdepolarizations This rhythm is usually short lived, and resolves spontaneously within seconds, but can progress to ventricular fibrillation if prolonged ... depolarization during or after repolarization – Dig toxicity, Torsades de Pointes Reentry – 90 % of arrhythmias Abnormal automaticity From: Berne and Levy, “Physiology”, Mosby, 1983 • hypothermia... slope; slow conduction, blocks Triggered Activity A third general mechanism for generating tachyarrhythmias (in addition to enhanced/abnormal automaticity and reentry) When triggered activity... depolarization which have the potential to lead to extra atrial or ventricular contractions, and/or tachyarrhythmias Triggered Activity (early afterdepolarizations) Early afterdepolarizations occur during
- Xem thêm -

Xem thêm: Điện tâm đồ: hướng dẫn học tập, Điện tâm đồ: hướng dẫn học tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn