Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng bưởi diễn tại huyện chương mỹ, hà nội

89 3 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 17:12

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––––––––– NGUYỄN VĂN TRỌNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ẢNH HƯỞNG TỚI NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG BƯỞI DIỄN TẠI HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––––––––– NGUYỄN VĂN TRỌNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ẢNH HƯỞNG TỚI NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG BƯỞI DIỄN TẠI HUYỆN CHƯƠNG MỸ - HÀ NỘI Ngành: Khoa học trồng Mã số: 8.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Đào Thanh Vân THÁI NGUYÊN, 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả Nguyễn Văn Trọng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS TS Đào Thanh Vân tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi suốt thời gian học tập thực đề tài q trình hồn chỉnh luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, cô Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên; Trung tâm nghiên cứu phát triển có múi – Viện Nghiên cứu Rau Quả nhiệt tình giúp thời gian thực đề tài hồn chỉnh luận văn tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, hỗ trợ thời gian học tập hoàn thiện luận văn Tác giả Nguyễn Văn Trọng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix MỞ ĐẦU .1 1.Tính cấp thiết đề tài Mục đích yêu cầu .2 2.1 Mục đích .2 2.2 Yêu cầu .2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Cơ sở khoa học điều chỉnh sinh trưởng, phát triển khoanh vỏ, cuốc gốc 1.1.2 Cơ sở khoa học thụ phấn bổ sung .5 1.1.3 Cơ sở khoa học sử dụng phân bón qua 1.2 Nguồn gốc phân loại 1.2.1 Nguồn gốc 1.2.2 Phân loại nguồn gốc số giống bưởi trồng phổ biến 1.3 Tình hình sản xuất bưởi giới Việt Nam 15 1.3.1 Tình hình sản xuất bưởi giới 15 1.3.2 Tình hình sản xuất, tiêu thụ bưởi Việt Nam 17 1.4 Các nghiên cứu bưởi liên quan đến nội dung đề tài .20 1.4.1 Nghiên cứu khoanh vỏ cuốc rễ 20 1.4.2 Nghiên cứu thụ phấn, thụ tinh 23 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iv 1.4.3 Một số nghiên cứu sử dụng phân bón qua .28 1.5 Một số kết luận rút từ tổng quan tài liệu 31 CHƯƠNG ĐỐI TƯƠNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Đối tượng nghiên cứu .33 2.2 Vật liệu nghiên cứu 33 2.3 Phạm vi nghiên cứu 33 2.4 Nội dung nghiên cứu 33 2.5 Phương pháp nghiên cứu tiêu theo dõi 37 2.5.1 Các tiêu lộc 38 2.5.2 Các tiêu hoa 38 2.5.3 Các tiêu yếu tố cấu thành suất .38 2.5.4 Các tiêu giới 39 2.5.5 Các tiêu chất lượng .40 2.5.6 Điều tra thành phần sâu hại: 40 2.6 Phương pháp phân tích xử lý số liệu .40 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 41 3.1 Ảnh hưởng số biện pháp cuốc gốc, khoanh vỏ đến suất bưởi giống bưởi Diễn .41 3.1.1.Ảnh hưởng biện pháp cuốc gốc khoanh vỏ đến thời gian xuất khả sinh trưởng lộc Xuân 41 3.1.2.Ảnh hưởng biện pháp cuốc gốc khoanh vỏ đến thời gian hoa, đậu bưởi Diễn 42 3.1.3.Ảnh hưởng biện pháp cuốc gốc khoanh vỏ đến tăng trưởng bưởi Diễn 44 3.1.4.Ảnh hưởng biện pháp cuốc gốc khoanh vỏ đến yếu tố cấu thành suất suất giống bưởi Diễn 47 3.1.5 Ảnh hưởng biện pháp cuốc gốc khoanh vỏ đến tình hình sâu bệnh hại bưởi Diễn 50 3.2 Ảnh hưởng thụ phấn bổ sung đến tình hình hoa, đậu suất, chất lượng bưởi Diễn .52 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn v 3.2.1 Ảnh hưởng thụ phấn bổ sung đến thời gian hoa, đậu bưởi Diễn 52 3.2.2.Ảnh hưởng thụ phấn bổ sung đến tăng trưởng bưởi Diễn .53 3.2.3 Ảnh hưởng thụ phấn bổ sung đến tình hình sâu bệnh hại đến bưởi Diễn 59 3.3.Ảnh hưởng phân bón qua đến sinh trưởng, phát triển suất, chất lượng bưởi Diễn 60 3.3.1.Ảnh hưởng phun phân bón qua đến thời gian xuất khả sinh trưởng lộc Xuân .60 3.3.2.Ảnh hưởng phân bón qua đến thời gian hoa, đậu bưởi Diễn 62 3.3.3.Ảnh hưởng phân bón qua đến tăng trưởng bưởi Diễn 64 3.3.4.Ảnh hưởng phân bón qua đến yếu tố cấu thành suất suất giống bưởi Diễn .66 3.3.5.Ảnh hưởng phân bón qua đến tình hình sâu hại bưởi Diễn 71 3.3.6 Ảnh hưởng phân bón qua đến hiệu kinh tế sản xuất bưởi Diễn .72 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .74 Kết luận 74 Đề nghị 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Diện tích, suất sản lượng bưởi giới 15 Bảng 1.2 Diện tích, suất sản lượng bưởi giới năm 2017 16 Bảng 1.3 Tình hình sản xuất bưởi Việt Nam giai đoạn 2015 - 2017 18 Bảng 3.1: Ảnh hưởng biện pháp cuốc gốc khoanh vỏ đến thời gian khả sinh trưởng lộc Xuân bưởi Diễn 41 Bảng 3.2: Ảnh hưởng biện pháp cuốc gốc khoanh vỏ đến 43 thời gian hoa 43 Bảng 3.3 Ảnh hưởng biện pháp cuốc gốc khoanh vỏ đến tỷ lệ đậu giống bưởi Diễn 44 Bảng 3.4: Ảnh hưởng biện pháp cuốc gốc khoanh vỏ đến động thái 45 tăng trưởng kích thước bưởi Diễn 45 Bảng 3.5 Ảnh hưởng biện pháp cuốc gốc khoanh vỏ đến suất yếu tố cấu thành suất bưởi Diễn 47 Bảng 3.6: Ảnh hưởng biện pháp cuốc gốc khoanh vỏ đến số tiêu chất lượng 49 Bảng 3.7 Ảnh hưởng biện pháp cuốc gốc khoanh vỏ đến tình hình sâu bệnh hại bưởi Diễn 51 Bảng 3.8: Ảnh hưởng thụ phấn bổ sung đến thời gian hoa bưởi Diễn 52 Bảng 3.9 Ảnh hưởng thụ phấn bổ sung đến tỷ lệ đậu 52 bưởi Diễn 52 Bảng 3.10 : Ảnh hưởng thụ phấn bổ sung đến động thái tăng trưởng kích thước bưởi Diễn 54 Bảng 3.11 Ảnh hưởng thụ phấn bổ sung đến suất yếu tố cấu thành suất bưởi Diễn 56 Bảng 3.12: Ảnh hưởng thụ phấn bổ sung đến số tiêu chất lượng bưởi Diễn 58 Bảng 3.13 Ảnh hưởng thụ phấn bổ sung đến tình hình sâu bệnh hại bưởi Diễn 60 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vii Bảng 3.14 Ảnh hưởng phun phân bón qua đến thời điểm lộc tăng trưởng lộc Xuân bưởi Diễn 61 Bảng 3.15 Ảnh hưởng phân bón qua đến thời điểm nở hoa kết thúc nở hoa bưởi Diễn 62 Bảng 3.16 Ảnh hưởng phân bón qua đến tỷ lệ đậu bưởi Diễn 63 Bảng 3.17: Ảnh hưởng phân bón qua đến động thái tăng trưởng 64 bưởi Diễn 64 Bảng 3.18: Ảnh hưởng phân bón qua đến suất yếu tố cấu thành suất bưởi Diễn 66 Bảng 3.19: Ảnh hưởng phun phân bón qua đến số tiêu chất lượng bưởi Diễn 69 Bảng 3.20 Ảnh hưởng phân bón qua đến tình hình sâu bệnh hại bưởi Diễn71 Bảng 3.21 Sơ hạch tốn thu, chi sử dụng phân bón qua cho bưởi Diễn72 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1: Ảnh hưởng biện pháp cuốc gốc khoanh vỏ đến động thái tăng trưởng chiều cao 46 Hình 2: Ảnh hưởng của biện pháp cuốc gốc khoanh vỏ đến động thái tăng trưởng đường kính 46 Hình 3: Ảnh hưởng biện pháp cuốc gốc khoanh vỏ đến suất bưởi Diễn 48 Hình 4: Ảnh hưởng thụ phấn bổ sung đến động thái tăng trưởng chiều cao 55 Hình 5: Ảnh hưởng thụ phấn bổ sung đến động thái tăng trưởng đường kính 55 Hình 6: Ảnh hưởng thụ phấn bổ sung đến đến suất bưởi Diễn 56 Hình 7: Ảnh hưởng phân bón qua đến động thái tăng trưởng chiều cao 65 Hình 8: Ảnh hưởng phân bón qua đến động thái tăng trưởng đường kính 65 Hình 9: Ảnh hưởng phân bón qua đến suất bưởi Diễn 67 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 64 Số liệu bảng 3.16 cho thấy: Ở cơng thức thí nghiệm có tỷ lệ đậu cao vào ngày sau tắt hoa tương đối cao (từ 7,70% - 9,20%), giảm nhanh giai đoạn từ 15 - 30 ngày, dần ổn định giai đoạn từ 45 – 60 Ở cơng thức có tỷ lệ đậu ổn định sớm hơn, cao hẳn so với công thức và đối chứng để tự nhiên (CT1) Điều cho phép rút kết luận: Khi có tác động việc phun dinh dưỡng qua cho bưởi Diễn sớm giúp ổn định tỷ lệ đậu sớm hơn, đậu cao 3.3.3.Ảnh hưởng phân bón qua đến tăng trưởng bưởi Diễn Theo dõi khả sinh trưởng bưởi tiến hành đo chiều cao đường kính định kỳ 30 ngày lần từ ổn định không rụng tháng đến thời điểm tháng Sự tăng kích thước phụ thuộc vào nhiều yếu tố có ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng có thành phần loại phân bón qua lá, chúng làm ảnh hưởng đến giãn nở tế bào thực vật Vì vậy, phun phân bón qua có ảnh hưởng định đến động thái tăng trưởng kích thước bưởi Diễn Kết nghiên cứu ảnh hưởng phân bón qua đến động thái tăng trưởng bưởi Diễn trình bày bảng 3.17: Bảng 3.17: Ảnh hưởng phân bón qua đến động thái tăng trưởng bưởi Diễn Chỉ tiêu CT CT1 (ĐC) CT2 CT3 CT4 CV(%) LSD0.05 Sau 30 Sau 60 Sau 90 ngày (12/6) (12/4) (12/5) Cao ĐK Cao ĐK Cao ĐK quả quả quả (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 3,66 Sau 120 ngày (12/7) Cao (cm) ĐK (cm) Sau 150 ngày (12/8) Cao (cm) ĐK (cm Sau 180 ngày (12/9) Cao (cm) ĐK (cm 4,15 7,06 7,44 8,84 9,65 10,19 10,81 11,14 11,91 11,38 11,99 4,26 4,60 4,34 4,74 4,48 4,89 5,30 7,00 0,10 0,12 7,36 7,39 7,51 7,74 7,77 7,86 9,32 9,92 10,43 10,92 11,31 11,87 11,70 12,24 9,37 9,89 10,35 10,84 11,46 12,46 11,89 12,59 9,49 10,00 10,47 10,99 11,48 12,64 12,19 13,05 7,10 7,40 0,15 0,23 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 65 Hình 7: Ảnh hưởng phân bón qua đến động thái tăng trưởng chiều cao Hình 8: Ảnh hưởng phân bón qua đến động thái tăng trưởng đường kính Vai trò phân bón qua trồng tác động tổng hợp nhóm nguyên tố đa lượng, trung lượng vi lượng, chúng có vai trò quan trọng đời sống trồng Về ảnh hưởng phân bón qua đến động thái tăng trưởng đường kính quả, kết nghiên cứu bảng 3.17 cho thấy sử dụng loại phân bón qua khác có ảnh hưởng chắn đến tăng trưởng đường kính bưởi Diễn Trong đó, Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 66 kết thí nghiệm theo dõi tháng 8, tháng cho thấy sử dụng phân bón qua Flower 94 (CT4) có tăng trưởng đường kính cao (13,05 cm), cao so với công thức 3, công thức đối chứng (11,99 cm) Qua số liệu bảng 3.17 hình 7; Hình cho thấy: Phun phân bón qua có ảnh hưởng đến chiều cao đường kính Tại thời điểm 180 ngày sau đậu, chiều cao lớn CT4 (12,19 cm), cao công thức 2và 3, công thức đối chứng (11,38 cm) Như vây, phân bón qua giúp bưởi Diễn sinh trưởng mạnh làm tăng đường kính bưởi Trong đó, sử dụng phân bón qua Flower 94 cho hiệu tốt 3.3.4.Ảnh hưởng phân bón qua đến yếu tố cấu thành suất suất giống bưởi Diễn Các yếu tố suất số quả/cây, khối lượng Chính vậy, số nhiều khối lượng quả/cây lớn cho suất cao Năng suất yếu tố định biện pháp kỹ thuật Năng suất phụ thuộc vào số khối lượng trung bình Để đánh giá ảnh hưởng phân bón qua đến yếu tố cấu thành suất bưởi Diễn tiến hành cân, đếm số Kết nghiên cứu ảnh hưởng việc phun phân bón qua đến yếu tố cấu thành suất suất giống bưởi Diễn thu số liệu bảng 3.18 Bảng 3.18: Ảnh hưởng phân bón qua đến suất yếu tố cấu thành suất bưởi Diễn Công thức Khối lượng TB/quả (g) Số TB/cây (quả) 53,33 82,00 91,33 94,67 Năng suất (Kg/cây) Năng suất thực thu (kg/cây) 46,21 82,56 98,19 103,49 Năng suất lý thuyết (tạ/ha) 192,03 338,51 400,07 419,91 CT1(ĐC) 900,15 48,00 CT2 1032,05 84,63 CT3 1095,09 100,02 CT4 1108,92 104,98 CV(%) 7,20 LSD0.05 3,75 (Mật độ Bưởi vườn thí nghiệm x m tương đương 400 cây/ ha) Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 67 Hình 9: Ảnh hưởng phân bón qua đến suất bưởi Diễn * Tổng số cây: Số tiêu quan trọng định suất bưởi, số nhiều suất cao ngược lại Do đó, mà việc áp dụng biện pháp kỹ thuật nhằm tăng số cây, hạn chế số rụng thụ phấn bổ khuyết, phun phân bón qua …đã ý quan tâm nhằm nâng cao suất, hiệu sản xuất người dân Kết thu bảng 3.18 hình cho thấy: Các cơng thức phân bón qua khác ảnh hưởng khác tới số Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón qua đến tổng số quả/cây, kết cho thấy có khác biệt cơng thức tổng số quả/cây cách chắn Trong đó, cơng thức phân bón qua Flower 94 có tổng số quả/cây cao (94,67 quả/cây), cao so với công thức đối chứng (53,33 quả/cây) cách chắn Nhìn chung, việc sử dụng phân bón qua giúp tăng suất bưởi so với không sử dụng đạt hiệu rõ rệt sử dụng phân bón qua Flower 94 Đối với loại ăn nói chung bưởi nói riêng chất lượng không đánh giá hàm lượng chất dinh dưỡng mà thơng qua đặc điểm hình thái độ lớn hình dạng màu sắc Quả bưởi có độ lớn trung bình khoảng 700 – 1000 g hình dạng cân đối màu sắc bóng đẹp Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 68 phẩm chất tốt đem lại giá trị thương mại cao thị trường giới nước chấp nhận Để đánh giá chất lượng bưởi Diễn cần phân tích thành phần giới, hàm lượng chất dinh dưỡng quả, kết hợp với việc đánh giá cảm quan Kết phân tích trình bày bảng 3.19: So sánh số tiêu chất lượng bưởi qua công thức phân bón qua cho thấy: Các tiêu chất lượng công thức sai khác không nhiều Nghiên cứu ảnh hưởng cơng thức bón phân đến mẫu mã số tiêu chất lượng thu kết bảng 3.19 : Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 69 Bảng 3.19: Ảnh hưởng phun phân bón qua đến số tiêu chất lượng bưởi Diễn CT Chiều Đường Màu cao kính sắc vỏ quả (cm) (cm) vàng nhạt vàng tươi vàng nhạt vàng tươi Số múi/ Chỉ tiêu theo dõi Hàm Số Tỷ lệ hạt/ phần ăn lượng chất khô (%) (%) CT1 11,75 12,24 CT2 12,16 12,39 CT3 12,34 12,68 CT4 12,41 13,18 CV(%) 7,10 7,80 7,70 7,40 LSD0.05 0,05 0,12 0,40 0,25 Hàm Hàm lượng lượng đường VTM C tổng số (mg/100g) (%) Axit tổng số (%) Độ Brix (%) 11,53 61,67 45,15 12,39 8,45 48,56 0,252 10,8 12,07 55,30 47,14 12,95 8,87 51,58 0,184 11,1 12,83 47,00 46,62 13,11 9,06 53,57 0,206 11,3 12,67 46,73 48,08 13,22 9,18 52,86 0,179 11,4 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 70 Bảng số liệu 3.19: Cho thấy tất công thức thí nghiệm phun phân bón qua Các tiêu hàm lượng chất khô hàm lượng đường tổng số vitamin C độ Brix cao so với đối chứng, hàm lượng axit thấp cơng thức đối chứng Các tiêu số múi, số hạt tỷ lệ phần ăn công thức có khác biệt Ngồi ra, ta thấy bổ sung phân bón qua làm tăng khối lượng màu sắc vỏ đẹp đối chứng Ở công thức bổ sung dinh dưỡng phân qua cho Bưởi làm tăng khối lượng cách đáng kể Cụ thể khối lượng cao CT4 phun phân bón qua Flower 94 đạt 1108,92 g/quả công thức đối chứng đạt 900,15 g/quả Như vậy, bưởi Diễn bổ sung phân bón làm cho to bóng đẹp làm tăng giá trị thương phẩm Tóm lại, phun dinh dưỡng qua cho giải pháp kỹ thuật giúp cải thiện suất chất lượng Bưởi Diễn trồng vùng đất gò đồi nghèo dinh dưỡng huyện Chương Mỹ Sử dụng phân bón qua Flower 94 cho hiệu tốt phun Đầu Trâu 701 Siêu lân 10-55-10+TE Qua bảng 3.19 ta thấy công thức phun phân bón qua khơng có sai khác công thức số tiêu màu sắc, chất lượng bưởi Nhưng có sai khác kích thước, khối lượng, số lượng hạt số múi Số hạt công thức phun phân qua cho thấy giảm đáng kể so với đối chứng, từ 61,67 hạt 46,73 - 55,30 hạt/quả Điều cho thấy phun bổ dinh dưỡng qua cho có tác dụng làm giảm số hạt bưởi Tỷ lệ phần ăn công thức phun phân qua cao hẳn so với đối chứng Ở CT4 (phun phân bón qua Flower 94) tỷ lệ phần ăn đạt cao 48,08%, CT2 (Phân phân bón qua đầu trâu 701) tỷ lệ phần ăn đạt 47,14% , CT3 ( phun phân bón siêu lân 10-55-10+TE) tỷ lệ phần ăn đạt 46,62% thấp CT1 (phun nước lã) đạt 45,15% tất cơng thức có sai khác có ý nghĩa Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 71 3.3.5.Ảnh hưởng phân bón qua đến tình hình sâu hại bưởi Diễn Cũng có múi khác bưởi Diễn bị nhiều loại sâu bệnh gây hại, ảnh hưởng đến suất phẩm chất Việc theo dõi, phát để đưa biện pháp phòng trừ đối tượng gây hại cách có hiệu điều cần thiết Ngồi ra, nước ta nằm khu vực có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm mưa nhiều nên thuận lợi cho nhiều loại sâu, bệnh sinh trưởng, phát triển làm cho vòng đời sâu ngắn lại Đồng thời sử dụng thuốc hóa học khơng hợp lý dẫn đến sâu bệnh kháng thuốc, việc phòng trừ bệnh tối ưu phương pháp phòng trừ tổng hợp (IPM), vừa đem lại hiệu kinh tế, vừa đảm bảo môi trường không gây hại tới sức khỏe người Hiện nay, việc áp dụng biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế gây hại sâu bệnh quan tâm ứng dụng nhiều vùng loại trồng, đặc biệt ăn Đối với giống bưởi nói chung bưởi Diễn nói riêng việc sử dụng biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế sâu bệnh tăng chất lượng sử dụng phân bón qua số nghiên cứu ứng dụng, nhiên chưa phổ biến Sâu bệnh hại bưởi làm rụng quả, làm xấu quả, vẹo, giảm chất lượng Các loại sâu bệnh gây hại chủ yếu bưởi gồm: Nhện đỏ, nhện trắng, ruồi đục quả, ngài chích hút bệnh loét, bệnh muội đen v.v tình hình sâu bệnh hại trình bày bảng 3.20: Bảng 3.20 Ảnh hưởng phân bón qua đến tình hình sâu bệnh hại bưởi Diễn Sâu hại Công thức CT1(ĐC) Bệnh hại Sâu vẽ Ruồi vàng hại Nhện đỏ Rệp sáp bùa(Phyll Loét(Xanth (Panonychu (Planococ ocnistis (Bactrocera omonas s citri) cus citri) citrella) sp) campestris) + ++ ++ ++ + Bộ phận hại Lá, CT2 + - + - + Lá, CT3 - - - - Lá, CT4 - - - - Lá, Ghi -: Rất phổ biến (tần suất xuất 50%) Kết cho thấy bưởi Diễn thí nghiệm xuất loại sâu bệnh hại sâu vẽ bùa, rệp sáp, nhện đỏ, ruồi vàng hại bệnh loét Chưa thấy xuất sâu đục gốc rầy chổng cánh gây hại Ở công thức (ĐC) mức độ gây hại sâu vẽ bùa, nhện đỏ bệnh loét gây hại phổ biến so với cơng thức thí nghiệm lại mức bị hại Bệnh loét xuất gây hại công thức đối chứng mức phổ biến, cơng thức thí nghiệm lại mức độ gây hại từ phổ biến đến phổ biến 3.3.6 Ảnh hưởng phân bón qua đến hiệu kinh tế sản xuất bưởi Diễn Hiệu kinh tế mục đích cuối người nông dân Một biện pháp kỹ thuật nâng cao hiểu kinh tế dễ dàng người dân chấp nhận làm theo Bảng 3.21 Sơ hạch toán thu, chi sử dụng phân bón qua cho bưởi Diễn Đơn vị: 1000 đồng/ha Phần chi Cơng thức Phân Thuốc bón NPK+ BVTV qua chuồng CT1 (ĐC) 25.000 Phần thu Công lao động Tổng chi Năng suất Giá bán/ (tạ/ha) kg Tổng Lãi thu 61.000 64.000 150.000 192,03 14 268.842 118.842 CT2 25.000 2.100 61.000 70.250 158.350 338,51 15 507.765 349.415 CT3 25.000 2.626 61.000 70.250 158.876 400,07 15 600.105 441.229 CT4 25.000 2.800 61.000 70.250 159.050 419,91 16 671.856 512.806 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 73 Kết thu bảng 3.21 cho thấy: Các cơng thức phân bón qua có hiệu kinh tế từ 349.415– 512.806 nghìn đồng/ha Trong đó, cơng thức sử dụng phân bón qua Flower 94 có hiệu kinh tế cao đạt 512.806 nghìn/ha (CT4), tiếp đến cơng thức sử dụng phân bón qua Siêu lân 10-55-10+TE đạt 441.229 nghìn/ha (CT3), thứ cơng thức sử dụng phân bón qua đầu trâu 701 có lãi đạt 349.415 nghìn/ha (CT2) thấp cơng thức khơng sử dụng phân bón qua có lãi đạt 118.842 nghìn/ha (CT1) Từ kết thu ta thấy việc sử dụng phân bón qua làm tăng suất bưởi Diễn, mẫu mã đẹp hạn chế sâu bệnh hại có giá bán cao so với khơng phun phân bón qua Việc sử dụng phân bón qua Flower 94 cho hiệu kinh tế cao (512.806 nghìn/ha), cao so với khơng phun phân bón qua gần 393.964 nghìn đồng/ha Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 74 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Sử dụng biện pháp kỹ thuật cuốc rễ khoanh vỏ cành cấp vào thời điểm ngày15/12 bưởi Diễn làm tăng tỷ lệ đậu quả, đạt 1,8%, nâng cao suất, đạt 81,72 kg/cây, cho phẩm chất tốt với hàm lượng đường tổng số 9,47% độ Brix đạt 11,4% 2.Thụ phấn bổ sung cho bưởi Diễn phấn bưởi chua có tác dụng rõ rệt việc nâng cao tỷ lệ đậu quả, đạt 1,7%, tăng suất, đạt 90,41 kg/cây có hàm lượng đường tổng số 9,25 %, độ Brix đạt 11,4 % Phun phân bón qua Flower 94 làm tăng tỷ lệ đậu quả, đạt 1,8%, suất cao đạt 104,98 kg/cây, chất lượng tốt với hàm lượng đường tổng số 9,18 % độ Brix đạt 11,4 % Đề nghị Có thể áp dụng biện pháp kỹ thuật bưởi Diễn: Cuốc gốc khoanh vòng vỏ cấp vào thời điểm ngày 15/12, thụ phấn bổ sung cho Bưởi Diễn phấn bưởi Chua phun phân bón Flower 94 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Đỗ Đình Ca, Nguyễn Văn Dũng, Vũ Việt Hưng (2005), Nghiên cứu ảnh hưởng bón phân, tưới nước đến khả hoa đậu quả, suất, phẩm chất bưởi Phúc Trạch Hương Khê - Hà Tĩnh, Kết nghiên cứu ăn vùng duyên hải miền Trung - Nhà xuất Nông Nghiệp Đỗ Đình Ca (2008), Nghiên cứu khai thác phát triển nguồn gen số giống bưởi Thanh Trà, Phúc Trạch hai tỉnh Thừa Thiên Huế Hà Tĩnh phục vụ nội tiêu xuất khẩu, Báo cáo tổng kết đề án Lý Gia Cầu (1993), Kỹ thuật trồng bưởi suất cao tiếng Trung Quốc, NXB khoa học kỹ thuật Quảng Tây (Tài liệu dịch Nguyễn Văn Tôn) Nguyễn Minh Châu (1997), Sử dụng phân bón cho có múi, Tài liệu tập huấn ăn - Viện nghiên cứu ăn miền Nam Cục thống kê tỉnh Yên Bái, 2016 Niên giám thống kê Bùi Huy Đáp (1960), Cây ăn nhiệt đới, tập 1, NXB Nông thôn Vũ Công Hậu (1996), Trồng ăn Việt Nam, NXB Nông Nghiệp Hà Nội Vũ Việt Hưng (2010), Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất, phẩm chất bưởi Phúc Trạch Hương Khê - Hà Tĩnh, Luận án khoa học Nông Nghiệp Vũ Khắc Nhượng (1997), Bệnh vàng cam quýt nước ta, Tạp chí khoa học kỹ thuật rau quả, tháng 1/1997 tr 21 - 23 10 Nguyễn Ngọc Nơng (1999), Giáo trình Nơng hóa học NXB Nông nghiệp, HàNội 11 Đỗ Thị Ngọc Oanh, Hồng Văn Phụ (2012), Giáo trình phương pháp thí nghiệm đồng ruộng, NXBNN 2012 12 Võ Tá Phong (2004), Nghiên cứu xác định nguyên nhân hoa, đậu không ổn định bưởi Phúc Trạch xây dựng, đề xuất giải pháp khắc phục, Báo cáo kết đề tài - Trung tâm Khoa học khuyến nông khuyến lâm Hà Tĩnh 13 Nguyễn Thị Phượng (2011), Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học số biện Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 76 pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất, chất lượng giống bưởi diễn trồng huyện Hiệp Hòa - Tỉnh Bắc Giang, Luận văn Thạc sỹ Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 14 Nguyễn Thị Kim Sơn cs (2003), Bệnh chảy gôm nâm Phytopthora spp hại ăn có múi số tỉnh miền Bắc biện pháp phòng chống, Báo cáo kết thực đề tài - Viện Nghiên cứu Rau 15 Sở Nơng nghiệp & PTNT, Các tài liệu tình hình sản xuất nơng nghiệp, đất đai sử dụng đất từ năm 2005-2015, Sở tài nguyên - Môi trường tỉnh Yên Bái, Tài liệu nội 16 Võ Hữu Thoại, Nguyễn Minh Châu, 2003, Hiệu số loại phân bón bưởi Năm Roi, Kết Nghiên cứu khoa học công nghệ Rau 2002 – 2003 Viện Nghiên cứu Cây ăn Miền Nam 17 Nguyễn Hữu Thọ (2015), “Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học số biện pháp kỹ thuật giống bưởi Diễn (Citrus grandis) tỉnh Thái Nguyên” 18 Trần Đăng Thổ (1993), Kỹ thuật chăm sóc bưởi Sa Điền, NXB Khoa học kỹ thuật Quảng Tây 19 Nguyễn Đình Tuệ (2010), Nghiên cứu khả phát triển số biện pháp kỹ thuật thâm canh cam sen Yên Bái, Luận án tiến sĩ nông nghiệp, ĐH Nông lâm Thái Nguyên, Thái Nguyên, tr 26 -33 20 Nguyễn Ngọc Thuý (2001), Cẩm nang sử dụng chất dinh dưỡng trồng phân bón cho nang suất cao, NXB Nông nghiệp - Hà Nội, Trang 195 - 238 21 Tổng cục thống kê – số liệu thống kê nông lâm ngư nghiệp, 2018 22 Lý Văn Tri, Lý Kim Bảng, Đặng Quang Vinh, Lê Quang Chính Sổ tay sử dụng chế phẩm điều hòa sinh trưởng cho trồng, NXB KHKT Hà Nội 1990 23 Tơn Thất Trình (1995), Tìm hiểu loại ăn có triển vọng xuất khẩu, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 24 Trần Thế Tục (1967), Điều tra ăn quả, NXBNN 25 Trần Thế Tục (1977), “ Kết nghiên cứu bước đầu bưởi (Citrus grandis Osbeek) số tỉnh”, Báo cáo khoa học nơng nghiệp, NXB Nơng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 77 Nghiệp Hà Nội 26 Huỳnh Ngọc Tư, Bùi Xuân Khôi (2003), Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng đạm, lân kali đến suất phẩm chất bưởi Đường cam, Kết Nghiên cứu khoa học công nghệ Rau 2002 - 2003 Viện Nghiên cứu Cây ăn Miền Nam 27 UBND huyện Yên Bình, Các tài liệu tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương từ năm 2005 đến 2015, tài liệu nội 28 Đào Thanh Vân, Ngơ Xn Bình (2003), Giáo trình ăn (dành cho cao học), NXB NN Hà Nội 29 Trần Như Ý, Đào Thanh Vân, Nguyễn Thế Huấn (2000), Giáo trình Cây ăn Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội II TÀI LIỆU TIẾNG ANH 30 Chawalit Niyomdham (1992), Plant resources of South - East Asia Edible fruit and nut Indonesia, P128 - 131 31 Chomchalow N, Wunnachil W, Lim M (1987), Characterization of pummelo in Thailan, Neusletter, IBPGR - Regional - Comittee for southeast Asia, Special - ISSUE, 97p 32 Erickson L.C (1968), “The general physiology of citrus”, The Citrus Industry, University of California Press, California, P: 86 - 126 33 Feinstein (1975), Evaluation of growth regulator inhibitors for controlling post bloom fruit drop of citrus, Hort Sci 41, P: 1317-1321 34 Gandhi S.G (1973), “Cam quýt ấn Độ”, Cây ăn nhiệt đới tập II - Cam, Quýt, Chanh, Bưởi, NXB khoa học kỹ thuật (tài liệu dịch Đỗ Ngọc Anh, Huỳnh Lý, Ngơ Bích Nga, Nguyễn Văn Trung), trang 400 – 434 35 Ghosh S.P (1985), Citrus, Fruist tropical and subtropical, P: 42 - 65 36 Ko W.W (1999), Conservation of Citrus and Citroid Germplasm in Malaysia, Proceedings of the Citrus Germplasm Conservation Workshop Brisbane, Australia, October 1997, pp 112–130 37 Singh S.P, Roa N, Kumar K.K (1988), Field screening of citrus germplasm against the citrus leafminer phullonitic citrella stainton, Indian journal of Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 78 entonology, P: 69 - 75 38 Somsri Song Pol and Suchat Vuchirananda (2007), Tropical fruit production and marketing in Thai Lan, Horticultrure Reaserch Institute, Bangkok - Thailan 39 Talon M, Zacarias L, Primo-Millo E (1990), Hormonal changes associated with fruit set and development in mandarins differing in their parthenocarpic ability, Physiol Plant 79, P: 400 - 406 40 Tucker D.P.H, Alva A.K, Jackson L.K and Wheaton T.A (1995), Nutrition of Florida Citrus Trees, University of Florida 41 Woo – Nang Chang, Jan Bay – Petersen 2003 Citrus production, A manual for Asian farmers Food fertilizer Technology Center III TÀI LIỆU INTERNET 42 Agroviet (2009), Đã có hướng khắc phục tình trạng liên tục mùa bưởi đặc sản Đoan Hùng, http://xttm.agroviet.gov.vn/Site/vi-vn/64/194/ 27660/Default aspx3/8/2009 43 Đỗ Văn Công (2014), “Trồng chăm sóc bưởi Da Xanh”, Sở NN PTNT Bến Tre http://www.thegioicaygiong.com/2014/02/buoi-da- xanh-giong-caytrai-kho-tinh-co.html, ngày18.2.14 44 FAOSTAT, 2019 http://aloquatet.com/Buoi-long-co-co-san-pham-120.html 45 Viện Nghiên cứu Rau (2011), Quy trình trồng chăm sóc bưởi Phúc Trạch,http://favri.org.vn/vi/san-pham-khcn/san-pham-khcn/cay-an-qua/ quytrinh-ky-thuat-cay-an-qua/212-quy-trinh-ky-thuat-cham-soc-buoi-phuctrach.htm Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ... suất, chất lượng bưởi Diễn huyện Chương Mỹ, Hà Nội 2.2 Yêu cầu - Nghiên cứu ảnh hưởng thời điểm cuốc rễ khoanh vòng vỏ đến suất chất lượng bưởi Diễn huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội - Nghiên cứu ảnh hưởng. .. –––––––––––––––––––––––– NGUYỄN VĂN TRỌNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ẢNH HƯỞNG TỚI NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG BƯỞI DIỄN TẠI HUYỆN CHƯƠNG MỸ - HÀ NỘI Ngành: Khoa học trồng Mã số: 8.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC... xuất bưởi Diễn, góp phần xây dựng nông nghiệp sinh thái đô thị bền vững Đó lý thực đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật ảnh hưởng tới suất, chất lượng bưởi Diễn huyện Chương Mỹ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng bưởi diễn tại huyện chương mỹ, hà nội , Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng bưởi diễn tại huyện chương mỹ, hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn