Giáo dục kỷ luật cho sinh viên tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh đại học thái nguyên

127 1 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 17:12

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NÔNG LA DUY GIÁO DỤC KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN, 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NÔNG LA DUY GIÁO DỤC KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Ngành: Giáo dục học Mã số: 8.14.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ THANH THÁI NGUYÊN, 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng hướng dẫn TS Nguyễn Thị Thanh Các số liệu luận nêu luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình nào./ Thái Ngun, tháng năm 2019 TÁC GIẢ Nơng La Duy Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo công tác Đại Học sư phạm Thái Nguyên, Khoa Tâm lý - Giáo dục tận tình giảng dạy, hướng dẫn em trình học tập nghiên cứu Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thị Thanh, người trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình nghiên cứu thực luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc, lãnh đạo Phòng, Khoa tập thể đội ngũ giảng viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình học tập triển khai đề tài Cảm ơn gia đình tập thể lớp Cao học Giáo dục học K25A gắn bó, động viên, giúp đỡ tơi trình học tập nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2019 TÁC GIẢ Nơng La Duy Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc đề tài Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Những cơng trình nghiên cứu nước 1.1.2 Những cơng trình nghiên cứu Việt Nam 1.2 Một số khái niệm đề tài 1.2.1 Kỷ luật 1.2.2 Giáo dục 1.2.3 Giáo dục kỷ luật 10 1.2.4 Giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh 10 1.3 Một số lý luận kỷ luật sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh 11 1.3.1 Đặc điểm sinh viên học tập Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh 11 1.3.2 Biểu tính kỷ luật sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh 13 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 1.3.3 Các giai đoạn hình thành kỷ luật sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh 14 1.4 Giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh 16 1.4.1 Yêu cầu giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh 16 1.4.2 Mục tiêu giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh 16 1.4.3 Nội dung giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh 18 1.4.4 Các phương pháp giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh 19 1.4.5 Các hình thức giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh 25 1.4.6 Kiểm tra, đánh giá kết giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh 27 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới trình giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh 29 1.5.1 Những yếu tố chủ quan 29 1.5.2 Các yếu tố khách quan 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 Chương 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 34 2.1 Khái quát khảo sát thực trạng 34 2.1.1 Vài nét khách thể khảo sát 34 2.1.2 Mục tiêu khảo sát 37 2.1.3 Nội dung khảo sát 37 2.1.4 Đối tượng, địa bàn khảo sát 37 2.1.5 Phương pháp điều tra, khảo sát 38 2.1.6 Thời gian khảo sát 38 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 2.2 Kết khảo sát 38 2.2.1 Thực trạng nhận thức giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh - Đại học Thái Nguyên 38 2.2.2 Đánh giá giảng viên sinh viên thái độ học tập rèn luyện sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Thái Nguyên 44 2.2.3 Thực trạng giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh 48 2.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Thái Nguyên 60 2.3 Đánh giá chung thực trạng giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Thái Nguyên 64 2.3.1 Những ưu điểm 64 2.3.2 Những hạn chế 65 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 Chương 3: BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 68 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Thái nguyên 68 3.1.1 Đảm bảo tính đồng tính hệ thống 68 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 68 3.1.3 Đảm bảo tính kế thừa phát huy 69 3.2 Đề xuất biện pháp giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Thái Nguyên 70 3.2.1 Tăng cường giáo dục trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức kỷ luật cho SV Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Thái Nguyên 70 3.2.2 Tổ chức thực nghiêm chế độ ngày theo nếp sống quân cho SV Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Thái Nguyên 71 3.2.3 Đổi nội dung rèn luyện kỷ luật quân đội cho sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Thái Nguyên 74 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 3.2.4 Tổ chức mô hình trung đội (lớp) SV tự quản Giáo dục quốc phòng an ninh Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Thái Nguyên 76 3.2.5 Thực hình thức hoạt động ngoại khóa nhằm Giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Thái Nguyên 80 3.2.6 Đổi kiểm tra, đánh giá giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Thái Nguyên 84 3.3 Mối quan hệ biện pháp 90 3.4 Khảo nghiệm tính khả thi tính cần thiết biện pháp 91 3.4.1 Các bước khảo nghiệm 91 3.4.2 Kết khảo nghiệm 92 KẾT LUẬN CHƯƠNG 97 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 Kết luận 98 Kiến nghị 98 2.1 Đối với trường thuộc Đại học Thái Nguyên 98 2.2 Đối với giảng viên, cán quản lý sinh viên cơng tác Đồn Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Thái Nguyên 99 2.3 Đối với sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Thái Nguyên 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHẦN PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Chữ viết tắt STT Chữ viết đầy đủ AN An ninh GV Giảng viên GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GDQP&AN Giáo dục quốc phòng an ninh Nxb Nhà xuất QP Quốc phòng SGK Sách giáo khoa SV Sinh viên TB Thứ bậc 10 Tr Trang 11 XHCN Xã hội chủ nghĩa Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Nhận thức Cán bộ, GV SV Trung tâm GDQP&AN Đại học Thái Nguyên tầm quan trọng giáo dục kỷ luật 39 Bảng 2.2 Đánh giá GV biểu tính kỷ luật SV Trung tâm GDQP&AN - Đại học Thái Nguyên 41 Bảng 2.3 Đánh giá SV Trung tâm GDQP&AN - Đại học Thái Nguyên biểu tính kỷ luật thân 43 Bảng 2.4: Đánh giá GV biểu vi phạm kỷ luật SV Trung tâm GDQP&AN - Đại học Thái Nguyên 44 Bảng 2.5: Đánh giá sinh viên biểu vi phạm kỷ luật SV Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh 46 Bảng 2.6 Ý kiến GV mức độ thực mục tiêu giáo dục kỷ luật cho SV Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Thái Nguyên 49 Bảng 2.7 Đánh giá GV việc thực nội dung giáo dục kỷ luật cho SV Trung tâm GDQP&AN - Đại học Thái Nguyên 51 Bảng 2.8 Đánh giá GV phương pháp giáo dục tính kỷ luật cho SV Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh 53 Bảng 2.9 Đánh giá giảng viên việc sử dụng hình thức tổ chức giáo dục kỷ luật cho SV Trung tâm GDQP&AN - Đại học Thái Nguyên 56 Bảng 2.10 Đánh giá GV hình thức kiểm tra, đánh giá giáo dục kỷ luật cho SV Trung tâm GDQP&AN - Đại học Thái Nguyên 59 Bảng 2.11 Đánh giá giảng viên yếu tố ảnh hưởng tới giáo dục kỷ luật cho SV Trung tâm GDQP&AN - Đại học Thái Nguyên 60 Bảng 2.12 Đánh giá SV yếu tố ảnh hưởng tới giáo dục kỷ luật cho SV Trung tâm GDQP&AN - Đại học Thái Nguyên 62 Bảng 3.1 Đánh giá mức độ cần thiết biện pháp đề xuất 92 Bảng 3.2 Đánh giá mức độ khả thi biện pháp đề xuất 94 Bảng 3.3 Tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp 95 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn STT Tính kỷ luật SV mệnh lệnh, thị người huy yêu cầu GV trình học tập, rèn luyện Trung tâm Thực kế hoạch, thời gian học tập, nghiên cứu Có tác phong làm việc khẩn trương, xác Tích cực phê phán đấu tranh với hành vi vi phạm kỷ luật Thực đủ chế độ quy định ngày, tuần Trung tâm Tác phong, mang mặc, giao tiếp ứng xử nội qui Trung tâm 10 Có tinh thần sẵn sàng nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ giao tình thời gian quy định Rất tốt Đánh giá Tương Không Tốt đối tốt tốt Câu 4: Theo đồng chí biểu vi phạm kỷ luật sinh viên Trung tâm nào? Đánh giá STT Biểu Vi phạm quy chế, quy định, chế độ yêu cầu nhà trường trung tâm Vi phạm thời gian (Tự chơi; chơi quy định; chậm học tập; ngồi khơng báo cáo theo quy định điều lệnh quân đội; chậm thực yêu cầu điều lệnh… ) Vi phạm lễ tiết tác phong ra, vào Trung tâm (Như: Mang mặc sai tác phong không đội mũ, không đeo biển, phù hiệu, không mang tắt lưng…) Vi phạm quy chế học tập, thi kiểm tra Vi phạm luật lệ giao thông Uống rượu, bia say, hút thuốc vi phạm quy định trung tâm Lười học tập, rèn luyện Còn có thói quen sinh hoạt tự do, tuỳ tiện 10 Chống lại yêu cầu giáo viên mệnh lệnh người huy Có biểu (hành vi) cá độ, lơ đề, đánh ăn tiền Có Tương đối nhiều nhiều Có Khơng có Câu 4: Đồng chí vui lòng đánh giá việc thực mục tiêu giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm nào? Đánh giá STT Mục tiêu Rất tốt Trang bị kiến thức hiến pháp, pháp luật nhà nước, điều lệnh, điều lệ quân đội qui định nhà trường; hiểu biết hình thức kỷ luật, bước thi hành kỷ luật nhà trường quân đội; đấu tranh phê bình, chống lại nhận thức, biểu sai trái Nâng cao cao nhận thức, niềm tin tự giác thực pháp luật Nhà nước, điều lệnh, điều lệ quân đội qui định nhà trường ý chí tâm khắc phục khó khăn, chủ động phòng ngừa kiên đấu tranh loại bỏ tác động, ảnh hưởng xấu vượt qua tình dễ nảy sinh vi phạm kỷ luật; Rèn luyện SV có tính tổ chức, tính kỷ luật, tinh thần chịu đựng, tính kiên trì, ý chí tâm vượt khó, vượt khổ giành kết cao học tập; thói quen thực lễ tiết tác phong mang, mặc, sinh hoạt, phát ngôn giải mối quan hệ, giao tiếp hàng ngày; rèn luyện tác phong chấp hành nghiêm chế độ, quy định, kế hoạch học tập hàng ngày Trung tâm Tương Tốt đối tốt Không tốt Câu 5: Xin đồng chí cho biết việc thực nội giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm nào? STT Nội dung Về nâng cao nhận thức gồm: Trang bị hiến pháp, pháp luật, điều lệ, quy chế, quy định, yêu cầu quân đội nhà trường trình đào tạo cho SV Về xây dựng thái độ, niềm tin gồm: Giáo dục tính tất yếu khách quan, vai trò tầm quan trọng kỷ luật, yêu cầu kỷ luật người SV trình đào tạo, tổ chức xã hội quân đội Về xây dựng thói quen hành vi kỷ luật gồm: Rèn luyện cho SV hành động với nội dung, yêu cầu Hiến pháp, pháp luật Nhà nước; điều lệnh, điều lệ, chế độ qui định quân đội Nhà trường Rất tốt Đánh giá Tương Không Tốt đối tốt tốt Câu 6: Xin đồng chí cho biết việc sử dụng phương pháp giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm nào? Sử dụng STT Phương pháp - Phương pháp thuyết phục - Phương pháp đối thoại - Phương pháp tranh luận - Phương pháp nêu gương tốt - Phương pháp luyện tập - Phương pháp đòi hỏi sư phạm - Phương pháp tạo tình giáo dục - Phương pháp thi đua - Phương pháp động viên, khen thưởng 10 - Phương pháp trách phạt Rất thường xuyên Thường xuyên Ít thường xuyên Khơng Câu 7: Xin đồng chí cho biết việc sử dụng các hình thức tổ chức giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm nào? Đánh giá STT Hình thức tổ chức - Thông qua dạy học giảng đường ngồi thao trường Trung tâm Thơng qua tổ chức hướng dẫn hoạt động tự học, tự luyện tập cho SV Trung tâm Thông qua tổ chức chế độ rèn luyện đơn vị quân đội qui chế, qui định Trung tâm Thông qua sinh hoạt trị, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thi tìm hiểu điều lệnh, điều lệ quân đội, pháp luật Nhà nước, vận động trì kỷ luật quân đội… Trung tâm Rất thường xun Thường xun Ít thường xun Khơng Câu 8: Xin đồng chí đánh giá hình thức kiểm tra, đánh giá giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm nào? Đánh giá STT Hình thức kiểm tra, đánh giá Rất tốt Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: kiểm tra buổi sáng, kiểm tra buổi chiều, kiểm tra buổi tối việc thực nghiêm túc chế độ luyện tập, sinh hoạt, học tập thao trường, lớp sinh hoạt ký túc xá… Kiểm tra, đánh giá định kỳ: kiểm tra, đánh giá, nhận xét việc thực nghiêm chế độ quy định nhà trường, trung tâm vào cuối tuần, cuối tháng Trung tâm GDQP&AN Kiểm tra, đánh giá tổng kết: kiểm tra tiến hành cuối khoá để đánh giá, nhận xét thay đổi sinh viên nhận thức, thái độ thói quen hành vi kỷ luật đạt sau khoá đào tạo Tương Tốt đối tốt tốt Khơng tốt Câu 9: Xin đồng chí cho biết mức độ ảnh hưởng yếu tố sau tới giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm nào? Đánh giá STT Rất Nội dung ảnh hưởng - Nhận thức lối sống SV Ý thức tự rèn luyện SV Thói quen sinh hoạt, học tập SV Quan điểm, thái độ đội ngũ GV GDQP&AN giáo dục kỷ luật cho SV Mơi trường qn đội đặc điểm q trình đào tạo Trung tâm GDQP&AN Đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước Các phong trào hoạt động chung Trung tâm Sự tác động điều kiện kinh tế - xã hội việc giáo dục kỷ luật Xin trân thành cảm ơn hợp tác đồng chí! Ảnh Ít ảnh hưởng hưởng Không ảnh hưởng Phiếu PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh Đại học Thái Nguyên) Để có sở đánh giá thực trạng Giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Đại học Thái Nguyên Nhằm tìm biện pháp nâng cao hiệu công tác giáo dục kỷ luật cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo đơn vị Chúng mong nhận ý kiến đánh giá Bạn, người trực tiếp tham gia học tập Trung tâm GDQP&AN Xin Bạn vui lòng đánh dấu “X” vào mà lựa chọn Xin trân trọng cảm ơn! Câu 1: Xin Bạn cho biết tầm quan trọng việc giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm ninh nào? + Rất quan trọng ; + Quan trọng ; + Bình thường ; + Khơng quan trọng ; Câu 2: Xin Bạn cho ý kiến đánh giá biểu tính kỷ luật sinh viên Trung tâm nay? STT Tính kỷ luật SV Chấp hành nghiêm yêu cầu luật pháp Nhà nước, quy định kỷ luật quân đội Trung tâm Nhận thức rõ chức trách, nhiệm vụ thân Tự giác, chủ động chấp hành nghiêm quy chế, quy định học tập, thi cử, kiểm tra… nhà trường Trung tâm Thực nhanh chóng, xác yêu cầu Rất tốt Đánh giá Tương Không Tốt đối tốt tốt STT Tính kỷ luật SV mệnh lệnh, thị người huy yêu cầu GV trình học tập, rèn luyện Trung tâm Thực kế hoạch, thời gian học tập, nghiên cứu Có tác phong làm việc khẩn trương, xác Tích cực phê phán đấu tranh với hành vi vi phạm kỷ luật Thực đủ chế độ quy định ngày, tuần Trung tâm Tác phong, mang mặc, giao tiếp ứng xử nội qui Trung tâm 10 Có tinh thần sẵn sàng nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ giao tình thời gian quy định Rất tốt Đánh giá Tương Không Tốt đối tốt tốt Câu 3: Theo Bạn biểu vi phạm kỷ luật sinh viên Trung tâm nào? Đánh giá STT Biểu Có nhiều Vi phạm quy chế, quy định, chế độ yêu cầu nhà trường trung tâm Vi phạm thời gian (Tự chơi; chơi quy định; chậm học tập; ngồi khơng báo cáo theo quy định điều lệnh quân đội; chậm thực yêu cầu điều lệnh…) Vi phạm lễ tiết tác phong ra, vào Trung tâm (Như: Mang mặc sai tác phong không đội mũ, không đeo biển, phù hiệu, không mang tắt lưng…) Vi phạm quy chế học tập, thi kiểm tra Vi phạm luật lệ giao thông Uống rượu, bia say, hút thuốc vi phạm quy định Trung tâm Lười học tập, rèn luyện Còn có thói quen sinh hoạt tự do, tuỳ tiện 10 Chống lại yêu cầu giáo viên mệnh lệnh người huy Có biểu (hành vi) cá độ, lô đề, đánh ăn tiền Có tương đối nhiều Có Khơng có Câu 4: Xin Bạn cho biết mức độ ảnh hưởng yếu tố sau tới giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm nào? Đánh giá STT Nội dung Rất ảnh hưởng - Nhận thức lối sống SV Ý thức tự rèn luyện SV Thói quen sinh hoạt, học tập SV Quan điểm, thái độ đội ngũ GV GDQP&AN giáo dục kỷ luật cho SV Môi trường quân đội đặc điểm trình đào tạo Trung tâm GDQP&AN Đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước Các phong trào hoạt động chung Trung tâm Sự tác động điều kiện kinh tế - xã hội việc giáo dục kỷ luật Xin trân thành cảm ơn hợp tác Bạn! Ảnh Ít ảnh hưởng hưởng Khơng ảnh hưởng Phiếu PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho CB, GV Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Thái Nguyên) Để có sở đưa biện pháp ứng dụng có hiệu Giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Đại học Thái Ngun Chúng tơi mong nhận ý kiến đánh giá đồng chí, người trực tiếp tham gia cơng tác giáo dục Xin Đồng chí vui lòng đánh dấu “X” vào mà lựa chọn Xin trân trọng cảm ơn! Câu 1: Xin Đồng chí cho biết mức độ cần thiết biện pháp giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm nào? Đánh giá TT Biện pháp Rất cần thiết Tăng cường giáo dục trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức kỷ luật cho SV Tổ chức thực nghiêm chế độ ngày theo nếp sống quân cho SV Đổi nội dung rèn luyện kỷ luật quân đội cho SV Tổ chức mơ hình trung đội (lớp) SV tự quản GDQP&AN Thực đa dạng hóa hình thức hoạt động ngoại khóa nhằm Giáo dục kỷ luật cho SV Đổi kiểm tra, đánh giá giáo dục kỷ luật cho SV Cần thiết Bình Khơng thường cần thiết Câu 2: Xin đồng chí cho biết mức độ mức độ khả thi biện pháp giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm nào? Đánh giá TT Biện pháp Rất khả thi Tăng cường giáo dục trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức kỷ luật cho SV Tổ chức thực nghiêm chế độ ngày theo nếp sống quân cho SV Đổi nội dung rèn luyện kỷ luật quân đội cho SV Tổ chức mô hình trung đội (lớp) SV tự quản GDQP&AN Thực đa dạng hóa hình thức hoạt động ngoại khóa nhằm Giáo dục kỷ luật cho SV Đổi kiểm tra, đánh giá giáo dục kỷ luật cho SV Xin trân thành cảm ơn hợp tác đồng chí! Khả thi Bình Khơng thường khả thi ... sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Thái Nguyên 80 3.2.6 Đổi kiểm tra, đánh giá giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Thái Nguyên. .. luật cho sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh 16 1.4.1 Yêu cầu giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh 16 1.4.2 Mục tiêu giáo dục kỷ luật cho. .. giá kết giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh 27 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới trình giáo dục kỷ luật cho sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục kỷ luật cho sinh viên tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh đại học thái nguyên , Giáo dục kỷ luật cho sinh viên tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh đại học thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn