Dự báo nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính phủ điện tử tại bộ nội vụ đến năm 2025

93 7 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 16:16

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN *** - ĐÀO LÂM TÙNG DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHỤC VỤ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TẠI BỘ NỘI VỤ ĐẾN NĂM 2025 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Hà Nội, 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN *** - ĐÀO LÂM TÙNG DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THƠNG TIN PHỤC VỤ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TẠI BỘ NỘI VỤ ĐẾN NĂM 2025 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÃ SỐ: 60.34.04.12 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS HOÀNG MAI Hà Nội, 2017 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Mẫu khảo sát Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu 10 Kết cấu luận văn 10 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ BÁO NHÂN LỰC CNTT VÀ XÂY DỰNG CPĐT Ở VIỆT NAM 11 1.1 Một số khái niệm liên quan 11 1.1.1 Dự báo 11 1.1.2 Nhu cầu 12 1.1.3 Nguồn nhân lực CNTT 14 1.1.4 Chính phủ điện tử 15 1.2 Xây dựng CPĐT Việt Nam nhu cầu nguồn nhân lực CNTT phục vụ xây dựng CPĐT Việt Nam 22 1.2.1 Thực trạng trình xây dựng CPĐT Việt Nam 22 1.2.2 Nguồn nhân lực CNTT phục vụ xây dựng CPĐT Việt Nam 28 1.3 Vai trò việc dự báo nguồn nhân lực CNTT xây dựng CPĐT 30 1.4 Một số phƣơng pháp dự báo nguồn nhân lực đƣợc áp dụng Việt Nam 32 1.4.1 Phương pháp chuyên gia 32 1.4.2 Phương pháp ngoại suy xu 32 1.4.3 Phương pháp mô hình hố 33 1.4.4 Phương pháp điều tra 34 * Kết luận Chƣơng 38 CHƢƠNG NGUỒN NHÂN LỰC CNTT VÀ MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN CPĐT CỦA BỘ NỘI VỤ 39 2.1 Khái quát nguồn nhân lực CNTT Bộ Nội vụ 39 2.2 Định hƣớng phát triển nguồn nhân lực CNTT Bộ Nội vụ đến năm 2025 41 2.3 Định vị phát triển CPĐT Bộ Nội vụ thời điểm 44 2.4 Mục tiêu nguyên tắc phát triển CPĐT Bộ Nội vụ 46 2.4.1 Mục tiêu nhiệm vụ 46 2.4.2 Về nguyên tắc xây dựng CPĐT Bộ Nội vụ 49 * Kết luận Chƣơng 50 CHƢƠNG NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THƠNG TIN PHỤC VỤ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TẠI BỘ NỘI VỤ ĐẾN NĂM 2025 52 3.1 Nhân lực CNTT phục vụ xây dựng CPĐT Bộ Nội vụ đến năm 2025 qua khảo sát, điều tra 52 3.1.1 Thực trạng nguồn nhân lực CNTT Bộ Nội vụ 52 3.1.2 Về khối lượng công việc theo năm 56 3.1.3 Về vấn đề bổ sung nhân chuyên trách CNTT cho hoạt động ứng dụng CNTT xây dựng CPĐT đến năm 2025 58 3.1.4 Về sách nhân lực CNTT Bộ 63 3.2 Một số khuyến nghị đảm bảo nguồn nhân lực CNTT phục vụ xây dựng CPĐT Bộ Nội vụ đến năm 2025 65 3.2.1 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho đội ngũ nhân lực CNTT Bộ 65 3.2.2 Chú trọng nâng cao kiến thức hành chính, tổ chức, cải cách hành nhà nước cho đội ngũ nhân lực CNTT Bộ 66 3.2.3 Xây dựng sách phát triển nhân lực CNTT 68 3.2.4 Lập kế hoạch bổ sung nhân lực CNTT theo tiến độ xây dựng CPĐT Bộ 69 * Kết luận Chƣơng 69 KẾT LUẬN 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 79 LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn TS Hoàng Mai, PGS.TS Mai Hà, TS Hà Quang Trƣờng, thầy tận tình hƣớng dẫn, định hƣớng giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn thầy cô Khoa Khoa học Quản lý, Hội đồng, từ Hội đồng bảo vệ đề cƣơng đến Hội đồng bảo vệ cấp mơn có nhiều kiến đóng góp q báu giúp tơi nghiên cứu bổ sung trình thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Trung tâm Thông tin – Bộ Nội vụ tạo điều kiện cho suốt thời gian thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Trung tâm Thông tin – Ban Tơn giáo Chính phủ, Trung tâm tin học – Cục Văn thƣ Lƣu trữ nhà nƣớc, Trung tâm thông tin – Ban Thi đua – Khen thƣởng Trung ƣơng đồng nghiệp ủng hộ, giúp đỡ đồng hành suốt trình học tập, nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn bạn đồng nghiệp quan nghiên cứu có liên quan, anh chị học viên khóa giúp tơi q trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn Tác giả luận văn Đào Lâm Tùng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ CĐ: Cao đẳng CNTT: Công nghệ thông tin CNTT&TT: Công nghệ thông tin truyền thơng CPĐT: Chính phủ điện tử ĐH: Đại học THCN: Trung học chuyên nghiệp VN: Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1 Tổng hợp sơ nguồn nhân lực CNTT phục vụ xây dựng CPĐT Bộ Nội vụ nay………………………………………………………… 34 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Cơ cấu trình độ chun mơn CNTT……………………………… 52 Hình 3.2: Cơ cấu độ tuổi nhân lực CNTT……………………………… 53 Hình 3.3: Tƣơng quan số lƣợng nhân lực CNTT với khối lƣợng công việc ……………………………… ……………………………… … 54 Hình 3.4: Tƣơng quan chất lƣợng nhân lực CNTT với khối lƣợng công việc tại……………………………… ……………………………… 54 Hình 3.5: Mức độ phù hợp lực chun mơn với cơng việc đƣợc giao……………………………… ……………………………… …………….55 Hình 3.6: Vị trí cơng việc chun mơn……………………………… 56 Hình 3.7: Khối lƣợng công việc gia hàng năm cá nhân…………… 57 Hình 3.8: Khối lƣợng cơng việc gia hàng năm quan, đơn vị…….57 Hình 3.9: Ý kiến vấn đề bổ sung nhân cho việc ứng dụng CNTT xây dựng CPĐT Bộ Nội vụ đến năm 2025……………………………… .58 Hình 3.10: Đánh giá lại số lƣợng, chất lƣợng nhân lực CNTT Bộ Nội vụ nay……………………………… ……………………………… ……59 Hình 3.11: Hạn chế nhân lực CNTT ngồi nhà nƣớc…………………….60 Hình 3.12: Tăng nhân theo tỷ lệ tăng khối lƣợng cơng việc……… 61 Hình 3.13: Vị trí cơng việc chun môn thiếu vắng nhân lực triển khai công việc đến năm 2025……………………………… ……………………….62 Hình 3.14: Nhân lực CNTT ƣu tiên tuyển dụng……………………………….63 Hình 3.15: Thời gian tìm đƣợc ngƣời thay nhân rời bỏ vị trị cơng tác……………………………… ……………………………… 64 Hình 3.16: Giải pháp giữ chân nhân lực CNTT có…………………… 64 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Dự báo nhu cầu, mong muốn có thực ngƣời nhằm hoạch định chủ động đón nhận thực tế xảy tƣơng lai Nhờ có phát triển khoa học có phát triển CNTT, công tác dự báo ngày xác điều bác bỏ quan điểm số nhà nghiên cứu cho việc dự báo khơng cần thiết khơng thể dự báo, kết có khơng xác việc dự báo thƣờng dựa giả thiết không hiệu lực Đối với dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, thời đại ngày nay, việc trở thành công cụ quan trọng giúp xây dựng sách nhân lực, định tuyển dụng, sử dụng, đạo tạo ngƣời quan, tổ chức Việt Nam thực đƣờng lối đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế, xây dựng kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa với sức ép lớn từ yêu cầu đảm bảo thực dân chủ hóa đời sống xã hội, phát huy quyền làm chủ nhân dân yêu cầu phát triển kinh tế, ổn định trị Do nhu cầu dự báo nguồn nhân lực ngày trở nên cần thiết lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội nói chung lĩnh vực CNTT nói riêng Đặt bối cảnh CNTT – truyền thông phát triển vƣợt bậc, internet thƣơng mại điện tử đời tác động tới mặt đời sống kinh tế - xã hội có hoạt động máy nhà nƣớc vấn đề cải cách đƣợc đặt cách cấp thiết, đặc biệt công tác cải cách hành có u cầu ứng dụng CNTT xây dựng CPĐT nhằm góp phần tạo xu hƣớng thu hẹp phạm vi hoạt động máy quản lý hành nhà nƣớc, tăng cƣờng chuyển đổi chức quản lý từ trực tiếp sang gián tiếp không làm thay việc ngƣời dân, doanh nghiệp Để làm đƣợc việc cần huy động phận lớn nhân lực CNTT tham gia vào trình xây dựng, triển khai CPĐT quan bộ, ngành địa phƣơng CPĐT Bộ với việc không tập hợp đủ số liệu khứ tạo liên kết trình triển khai, nghiên cứu triển khai sử dụng phƣơng pháp dự báo thông qua việc điều tra Luận văn triển khai xây dựng bảng hỏi với 20 câu, phát 43 phiếu hỏi tới đội ngũ cán chuyên môn lãnh đạo CNTT Bộ Số thiếu thu đƣợc 40 phiếu Thông qua việc xử lý số liệu điều tra cho thấy cần phải thực việc bổ sung nhân lực CNTT phục vụ xây dựng CPĐT Bộ theo lộ trình, theo đặc trƣng lao động ngành CNTT, thực đào tạo, bồi dƣỡng để nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 70 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu, luận văn tiếp tục củng cố cho quan điểm, thời đại nay, dự báo công cụ quan trọng giúp xây dựng sách có sách nhân lực, định tuyển dụng, sử dụng, đào tạo ngƣời quan, tổ chức Đặc biệt, Việt Nam giai đoạn đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế, xây dựng kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, bối cảnh CNTT – truyền thông phát triển vƣợt bậc, internet thƣơng mại điện tử đời tác động tới mặt đời sống kinh tế - xã hội có hoạt động máy nhà nƣớc với việc hình thành CPĐT, tạo áp lực, xuất tình trạng thiếu nhân lực có chất lƣợng cao có nhân lực CNTT Việc xây dựng CPĐT tất yếu phải huy động phận lớn nhân lực CNTT tham gia vào trình xây dựng, triển khai CPĐT quan bộ, ngành địa phƣơng nguồn lực đáp ứng đƣợc phần công việc Đối với Bộ Nội vụ - quan quản lý nhà nƣớc đa ngành, đa lĩnh vực đồng thời quan thƣờng trực Ban đạo cải cách hành Chính phủ, xây dựng CPĐT đƣợc xác định nhiệm vụ phải tập trung thực hiện, gƣơng mẫu đầu Bộ Nội vụ theo quy định ứng dụng CNTT hoạt động quan nhà nƣớc, theo hƣớng dẫn Bộ Thông tin Truyền thông triển khai thực xây dựng CPĐT Bộ Tuy nhiên theo thang đo, đánh giá phát triển CPĐT giới, CPĐT Bộ bƣớc Các giai đoạn đòi hỏi yêu cầu lớn hơn, với độ phức tạp cao yêu cầu đội ngũ nhân lực CNTT tham gia vào nhiều hơn, cụ thể hơn, đồng thời bắt buộc phải có chất lƣợng cao Qua khảo sát, đánh giá cho thấy, yêu cầu số lƣợng, chất lƣợng nguồn nhân lực hai nhóm cán chun mơn CNTT lãnh 71 đạo CNTT với tƣ cách công chức, viên chức Bộ từ đến 2025 liên tục phải tăng cƣờng Trong yếu tố phải tăng cƣờng, bên cạnh số lƣợng phân theo lĩnh vực ngành CNTT, kiến thức chuyên môn CNTT, kiến thức tổ chức, hành tiếp tục đƣợc đặt yêu cầu quan trọng sở để để đội ngũ xây dựng quy trình điện tử cách hợp lý khoa học, có tính liên thơng, liên kết, thơng hệ thống chung CPĐT Về số liệu dự báo, không thu thập đủ thông tin nguồn nhân lực CNTT, khối lƣợng công việc triển khai đồng với nguồn nhân lực quan chuyên trách CNTT Bộ nên khơng hình thành đƣợc liệu mang tính hệ thống, liên tục theo thời gian chi tiết qua giúp cho việc triển khai đồng thời số mơ hình dự báo khác nhằm củng cố thêm cho số liệu dự báo Những số nghiên cứu đƣa cần tiếp tục có thẩm định, đánh giá, nhiên sở quan trọng phục vụ cho việc xây dựng CPĐT Bộ triển khai cơng tác quy hoạch, xây dựng sách phù hợp để phát triển nguồn nhân lực CNTT với tƣ cách công chức, viên chức quan đơn vị, giữ chân đƣợc nhân lực có chất lƣợng cao lại làm việc Bộ 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Đỗ Văn Chấn (1984), Dự đoán nhu cầu triển vọng cán chuyên môn nước ta, Viện Nghiên cứu Đại học THCN Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng (2000), Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 đẩy mạnh ứng dụng phát triển CNTT phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa Bộ Chính trị (2014), Nghị 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 đẩy mạnh ứng dụng, phát triển Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế Bộ Nội vụ (2010), Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động Bộ Nội vụ giai đoạn 2011 - 2015 Bộ Nội vụ (2016), Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động Bộ Nội vụ giai đoạn 2016 - 2020 Bộ Nội vụ (2016), Đề cƣơng chi tiết khung kiến trúc CPĐT Bộ (kèm theo công văn số 6258/BNV-TTTT ngày 30 tháng 12 năm 2016 Bộ Nội vụ) Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tƣ, Bộ Thông tin Truyền thông (2012), Thông tƣ liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15 tháng 02 năm 2012 hƣớng dẫn quản lý sử dụng kinh phí thực Chƣơng trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nƣớc Bộ Thông tin Truyền thông (2007), Quyết định số 05/2007 ngày 26/10 năm 2007 Bộ Thông tin Truyền thông việc phê duyệt quy hoạch nguồn nhân lực CNTT Việt Nam đến năm 2020 (Lê Dỗn Hợp ký) 10 Bộ Thơng tin Truyền thông (2011), Thông tƣ số 01/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2011 Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin quan nhà nƣớc; 73 11 Bộ Thông tin Truyền thông (2014), Thông tƣ số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng năm 2014 quy định chuẩn kỹ sử dụng Công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức 12 Chính phủ (1993), Nghị số 49/CP ngày 4/8/1993 phát triển công nghệ thông tin (Võ Văn Kiệt) 13 Chính phủ (2007), Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 ứng dụng CNTT hoạt động quan nhà nƣớc 14 Chính phủ (2009), Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 quản lý đầu tƣ ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc 15 Chính phủ (2013), Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 13/11/2013 việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử chữ ký số dịch vụ chứng thực chữ ký số Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 26/2007/NĐ-CP 16 Chính phủ (2015), Nghị 26/NQ-CP Chƣơng trình hành động thực Nghị số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 Bộ Chính trị đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế 17 Chính phủ (2015), Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử 18 Cục Ứng dụng công nghệ thông tin (nay Cục Tin học hóa) “Xu hƣớng phát triển Chính phủ điện tử giới”, http://aita.gov.vn/tin-tuc/560/xuhuong-phat-trien-chinh-phu-dien-tu-tren-the-gioi, ngày 25/11/2010 19 Cục Ứng dụng công nghệ thông tin (nay Cục Tin học hóa), Một số mơ hình đánh giá phủ điện tử giới, http://aita.gov.vn/tintuc/940/mot-so-mo-hinh-danh-gia-chinh-phu-dien-tu-tren-the-gioi, 06/01/2012 74 ngày 20 Ngô Thị Kim Dung Hà Xuân Quang (2008), Đảm bảo chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực CNTT đáp ứng nhu cầu xã hội, Báo cáo Hội thảo quốc gia đào tạo nhân lực CNTT&TT theo nhu cầu xã hội 21 Chu Tiến Dũng (2009), Một vài khía cạnh tranh CNTT CNPM VN 2009, Tham luận Hội thảo Toàn cảnh CNTT VN 2009, Hội Tin học Tp.HCM 22 Nguyễn Thế Hà (2011), Công tác dự báo thị trƣờng lao động Việt Nam, mơ hình kết dự báo đến năm 2020, Kỷ yếu hội thảo khoa học: “Thành tựu nghiên cứu thống kê, dự báo giáo dục nhân lực”, Trung tâm Phân tích Dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực, Viện KHGD Việt Nam 23 Thu Hẳng, Nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin tăng cao, http://vieclam.nld.com.vn/cam-nang/nhu-cau-nhan-luc-cong-nghe-thong-tintang-cao-705924.html-24845-nd.html, 25/5/2016 24 Nguyễn Đăng Hậu, Nguyễn Hoài Anh, Ao Thu Hoài (2010) Chính phủ điện tử, Nxb Thơng tin Truyền thơng 25 Nguyễn Hoàng Nhiên (2008), Đào tạo phát triển nguồn nhân lực CNTT Tp.HCM đến năm 2020, Luận văn thạc sĩ, ĐH Kinh tế Tp.HCM 26 Nguyên lý cung - cầu, https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%C3%AAn_l% C3%BD_cung_-_c%E1%BA%A7u 27 Phạm Kim Sơn (2011), Vấn đề đảm bảo nhân lực cho triển khai Chính phủ điện tử - góc nhìn địa phƣơng, Hội thảo quốc gia Chính phủ điện tử tồn cảnh CNTT -TT Việt Nam 2011 28.Tháp nhu cầu Maslow, https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1 p_nhu_c%E1%BA%A7u_c%E1%BB%A7a_Maslow 29 Trần Minh Tiến, Nguyễn Thành Phúc (2004), Chính phủ điện tử, NXB Bƣu điện 30 Trần Minh Tiến, Phạm Mạnh Lâm, Trần Minh Tuấn, Ngô Quốc Thái, Cao Trần Việt Nga, Bùi Thu Hà, Lê Thị Thanh Hà (2008), Xây dựng quy hoạch nguồn nhân lực CNTT quốc gia giai đoạn 2006-2010 định hƣớng 2015, Báo cáo đề tài cấp bộ, Viện Chiến lược BCVT & CNTT 75 31 Nguyễn Đình Thắng (2009), Về trạng nhu cầu nguồn lực cho công nghiệp phần mềm dịch vụ CNTT VN, Báo cáo Hội thảo hợp tác phát triển CNTT - TT VN lần XIII 32 Cao Hào Thi (2011), Đề tài: Dự báo nguồn nhân lực CNTT Tp.HCM giai đoạn 2011 đến 2020, Sở Khoa học Công nghệ Tp HCM 33 Phan Ngọc Thọ (2011) Giải pháp ứng dụng cơng cụ phục vụ quyền điện tử Tỉnh Thừa thiên Huế, Hội thảo quốc gia Chính phủ điện tử toàn cảnh CNTT -TT Việt Nam 2011 34 Thủ tƣớng Chính phủ (1995), Quyết định số 211/TTg ngày 29/2/1995 phê duyệt Chƣơng trình quốc gia CNTT- Kế hoạch tổng thể đến năm 2000 35 Thủ tƣớng Chính phủ (2001), Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/67/2011, phê duyệt Đề án Tin học hóa quản lý hành nhà nƣớc giai đoạn 2001-2005 36 Thủ tƣớng Chính phủ (2001), Quyết định số 81/2001/QĐ-TTg 24/5/2001về việc phê duyệt Chƣơng trình hành động triển khai Chỉ thị số 58CT/TW Bộ Chính trị đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin nghiệp công nghiệp hoá đại hoá giai đoạn 2001 2005 37 Thủ tƣớng Chính phủ (2002), Quyết định số 95/2002/QĐ-TTg 17/7/2002, phê duyệt Kế hoạch tổng thể ứng dụng phát triển CNTT Việt Nam đến 2005 38 Thủ tƣớng Chính phủ (2008), Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 03/12/2008 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT hoạt động quan nhà nƣớc năm 2008 39 Thủ tƣớng Chính phủ (2008), Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg việc tăng cƣờng sử dụng hệ thống thƣ điện tử hoạt động quan nhà nƣớc 40 Thủ tƣớng Chính phủ (2009), Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT hoạt động quan nhà nƣớc giai đoạn 2009-2010 76 41 Thủ tƣớng Chính phủ (2010), Quyết định số 1605/QĐ-TTg 27/8/2010 phê duyệt Chƣơng trình quốc gia ứng dụng CNTT hoạt động quan nhà nƣớc giai đoạn 2011-2015 42 Thủ tƣớng Chính phủ (2015), Quyết định số 1819/QĐ-TT ngày 26/10/2015 phê duyệt Chƣơng trình quốc gia ứng dụng cơng nghệ thông tin hoạt động quan nhà nƣớc giai đoạn 2016 – 2020 43 Nguyễn Anh Tuấn (2011), Xây dựng quyền điện tử gắn với cải cách hành Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo quốc gia Chính phủ điện tử tồn cảnh CNTT -TT Việt Nam 2011 44 VietnamWorks - Navigos Group Việt Nam (2017), Báo cáo Lƣơng, Phúc lợi nhân viên Kỹ ngành Công nghệ thông tin năm 2017, https://www.topitworks.com/vi/reports/IT-salary-report-vietnam-2017, ngày 06/03/2017 Tài liệu tiếng Anh 45 Gregory G Curtin (2003), The world of E – government, Political Science 46 Francis X Diebold (2006), “Elements of Forecasting”, University of Pennsylvania 47 Information Technology Association of America (1997), Help Wanted: The IT Workforce Gap at the Dawn of a New Century, Arlington, VA 48 Governor’s Commission on Information Technology (1999), Investing in the Future: Toward a 21st Century Information Technology Workforce, Virginia, Office of the Governor 49 Latif Al Hakim (2006) Global E - government: Theory, application and benchmarking, IGI Global 50 Kim Mathew (2010), E – Government in the United State: Steps to advande its Success,University of Indiana 51 Wiener N (1953) A Machine Wiser Than Its Maker // Electronics 1953 - Vol 26 - № pg 368 -374 52 Paul Nixon, Vassiliki N Koutrakou (2007), E – Government in Europe, Routledge, 2007 77 53 James SL Yong (2005), E – Government in Asia, Times Editions Marshall Cavendish 78 PHỤ LỤC Ngày … tháng năm 2017 PHIẾU KHẢO SÁT VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THƠNG TIN PHỤC VỤ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TẠI BỘ NỘI VỤ ĐẾN NĂM 2025 (Dành cho lãnh đạo cán chuyên trách CNTT Bộ Nội vụ) Kính thưa Anh/Chị Để xác định thực trạng nguồn nhân lực phục vụ cho việc xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Nội vụ, chúng tơi đề nghị anh/chị vui lòng cho biết ý kiến theo nội dung câu hỏi Ý kiến anh/chị quan trọng cho việc đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực CNTT phục vụ nhiệm vụ xây dựng CPĐT Bộ Nội vụ giai đoạn từ đến năm 2025 Ý kiến anh/chị sử dụng cho mục đích nghiên cứu Để trả lời câu hỏi, xin anh/chị đọc kỹ, lựa chọn phương án trả lời, đánh dấu X vào ô vuông tương ứng điền thông tin vào khoảng trống có sẵn Xin trân trọng cảm ơn! I THÔNG TIN CỦA NGƢỜI TRẢ LỜI PHIẾU Tuổi: ……………… Giới tính:  Nam  Nữ Số năm cơng tác: ………… Trình độ chun mơn CNTT:  TSKH  Tiến sĩ  Thạc sĩ  Đại học  Trung cấp, cao đẳng  Khác Tên quan, đơn vị công tác: II NỘI DUNG CÂU HỎI Câu Theo Anh (chị), số lƣợng cán chuyên trách CNTT quan đơn vị đáp ứng đƣợc % với yêu cầu công việc tại? 79  10-30%  30-40%  40-50%  50-70%  70-100% Câu Theo Anh (chị), trình độ chun mơn cán chun trách CNTT quan đơn vị đáp ứng đƣợc % so yêu cầu công việc tại?  10-30%  30-40%  40-50%  50-70% Câu Theo thang điểm từ đến 10, anh (chị) tự  70-100% 10 đánh giá công việc đƣợc giao có phù hợp với lực chun mơn không? (1 Không phù hợp, 10 Rất phù hợp) Câu Để đáp ứng yêu cầu công việc tại, anh (chị) nhận thấy có cần phải đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng thêm hay khơng?  Có  Không Câu Căn theo việc phân loại công việc ngƣời phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, anh (chị) đảm nhận công việc quan, đơn vị với tƣ cách là:  Lãnh đạo công nghệ thông tin  Đào tạo, chuyển giao hỗ trợ kỹ thuật  Kỹ sƣ công nghệ thông tin  Quản trị an ninh thông tin  Quản trị sở liệu  Quản trị hệ thống  Thiết kế phát triển phần mềm  Thông tin thƣ viện Câu Theo anh (chị), khơng có biến động số lƣợng, chất lƣợng nhân lực, đội ngũ đáp ứng u cầu cơng việc nhiều tới thời điểm  từ tới 2018  từ tới 2020  từ tới 2025 Câu Anh (chị) lƣợng định khối lƣợng công việc đƣợc giao tăng trung bình hàng năm phần trăm  10-30%  30-40%  40-50%  50-70% 80  70-100% Câu Anh (chị) có nắm đƣợc kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 – 2020 quan đơn vị khung kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Nội vụ phiên 1.0?  Có  Khơng  Ý kiến khác:………………………………………………………………………………… Câu Theo anh (chị) triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 – 2020 quan đơn vị xây dựng Chính phủ điện tử theo Khung kiến trúc CPĐT Bộ Nội vụ phiên 1.0, khối lƣợng công việc quan đơn vị tăng bình quân hàng năm phần trăm?  10-30%  30-40%  40-50%  50-70%  70-100%  Ý kiến khác (ghi rõ):……………………………………………………………… Câu 10 Theo anh (chị) triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 – 2020 quan đơn vị xây dựng Chính phủ điện tử theo Khung kiến trúc CPĐT Bộ Nội vụ phiên 1.0 từ đến 2025 có phải bổ sung nhân lực cơng nghệ thông tin cho đơn vị chuyên trách CNTT Bộ hay khơng?  Có  Khơng  Ý kiến khác (ghi rõ) Câu 11 Theo anh (chị), triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 – 2020 quan đơn vị xây dựng Chính phủ điện tử theo Khung kiến trúc CPĐT Bộ Nội vụ phiên 1.0 thiếu vắng nguồn nhân lực CNTT vị trí nào?  Lãnh đạo công nghệ thông tin  Đào tạo, chuyển giao hỗ trợ kỹ thuật  Kỹ sƣ công nghệ thông tin  Quản trị an ninh thông tin  Quản trị sở liệu  Quản trị hệ thống  Thiết kế phát triển phần mềm  Thông tin thƣ viện  Tất vị trí nói 81 Câu 12 Anh (chị) đánh giá mức độ ƣu tiên vị trí nhân lực theo phân loại công việc cần bổ sung triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 – 2020 quan đơn vị xây dựng Chính phủ điện tử theo Khung kiến trúc CPĐT Bộ Nội vụ phiên 1.0 theo lộ trình (ưu tiên hàng đầu tích vào số 1, ưu tiên cuối tích vào số 8; đánh giá mức độ ưu tiên tích ô) Lãnh đạo công nghệ thông tin Đào tạo, chuyển giao hỗ trợ kỹ thuật Kỹ sƣ công nghệ thông tin Quản trị an ninh thông tin Quản trị sở liệu Quản trị hệ thống Thiết kế phát triển phần mềm Thông tin thƣ viện Câu 13 Căn từ công việc thực tế chuyên trách CNTT, theo anh (chị) số lƣợng ngƣời làm việc có cần phải tăng tƣơng ứng tỷ lệ với khối lƣợng công việc hay không? Lý sao?  Có  Khơng  Khơng chắn Lý do: Câu 14 Anh (chị) cho biết thứ tự ƣu tiên đƣợc thuê nhân lực theo phân loại công việc ứng dụng phát triển công nghệ thông tin, triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 – 2020 quan đơn vị xây dựng Chính phủ điện tử theo Khung kiến trúc CPĐT Bộ Nội vụ (ưu tiên hàng đầu tích vào số 1, ưu tiên cuối tích vào số 8; đánh giá mức độ ưu tiên tích ơ) Lãnh đạo công nghệ thông tin Đào tạo, chuyển giao hỗ trợ kỹ thuật Kỹ sƣ công nghệ thông tin 82 Quản trị an ninh thông tin Quản trị sở liệu Quản trị hệ thống Thiết kế phát triển phần mềm Thông tin thƣ viện Câu 15 Theo anh (chị), hạn chế nhân lực công nghệ thông tin Bộ Nội vụ triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 – 2020 quan đơn vị xây dựng Chính phủ điện tử theo Khung kiến trúc CPĐT Bộ Nội vụ tập trung vấn đề gì?  Số lƣợng khơng đủ  Chất lƣợng chƣa đảm bảo  Cả hai phƣơng án  Ý kiến khác (nêu cụ thể):…………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………….… ……………………………… ……………………………………………………………….… … ……………………………………………………………… …………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 16 Theo anh (chị), liệu có khả thi hay khơng thuê hết nhân lực phải bổ sung khu vực tƣ để thực nhiệm nhiệm vụ ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 – 2020 quan đơn vị xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Nội vụ? Lý sao?  Có  Khơng Lý do? ………………………………………………………………… ……………………………… … ……………………………… ……………………………………………………………….… … ……………………………………………………………… ………………………………… … …………………………… …………………………………………………………….…… …… Câu 17 Theo anh (chị), điểm hạn chế lớn nhân lực công nghệ thơng tin khu vực ngồi nhà nƣớc gì? (chọn không 02 đáp án)  Chuyên môn CNTT  Trình độ ngoại ngữ  Kiến thức hành chính, tổ chức máy hành nhà nƣớc  Kỹ làm việc nhóm 83  Kỹ làm việc độc lập  Hay nhảy việc Câu 18 Với mức lƣơng nhƣ hiên nay, anh (chị) có lúc có ý định rời bỏ vị trí cơng tác để chuyền sang làm cho khu vực tƣ để có thu nhập cao hay khơng? Lý sao? Có  Khơng Lý do: …………………………………… …………………………………………………………….… … ………………………………………………………………… ……………………………… Câu 19 Nếu rời bỏ vị trí cơng tác tại, theo anh (chị) phải thời gian quan tìm đƣợc ngƣời thay thế, đảm nhiệm đƣợc công việc nhƣ anh chị?  đến tháng 9 tháng đến năm  đến tháng 6 đến tháng  năm Câu 20 Theo anh (chị) để giữ chân đồng thời thu hút đƣợc nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ cho khu vực công, Nhà nƣớc cần có sách giải pháp cụ thể nào?  Có sách lƣơng đặc thù  Có sách hỗ trợ đào tạo, bồi dƣỡng  Có ƣu đãi tuyển dụng, sử dụng  Các phƣơng án  Các sách giải pháp khác (ghi cụ thể) …………………………………… …………………………………………………………….… … ………………………………………………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………… …………………………………………………………….… Xin cảm ơn Anh (chị) dành thời gian hoàn tất phiếu khảo sát này! 84 ... 50 CHƢƠNG NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHỤC VỤ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TẠI BỘ NỘI VỤ ĐẾN NĂM 2025 52 3.1 Nhân lực CNTT phục vụ xây dựng CPĐT Bộ Nội vụ đến năm 2025 qua khảo sát,... cứu Dự báo nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin phục vụ xây dựng CPĐT Bộ Nội vụ đến năm 2025 Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Đi vào vấn đề dự báo nhu cầu nhân lực CNTT, thấy dự báo mang... để dự báo nhu cầu nhân lực CNTT phục vụ xây dựng CPĐT Bộ Nội vụ Thực việc điều tra xã hội học nhu cầu nguồn nhân lực CNTT phục vụ xây dựng CPĐT Bộ Nội vụ công chức, viên chức Trung tâm Thông tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự báo nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính phủ điện tử tại bộ nội vụ đến năm 2025 , Dự báo nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính phủ điện tử tại bộ nội vụ đến năm 2025

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn