Family and friends 3 unit 10- Giáo án powerpoint

31 7 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 16:05

Đây là giáo án powerpoint, có file âm thanh kèm theo, rất hay và tiện ích cho giáo viên. Giáo viên không cần chuẩn bị gì thêm ngoài giáo trình này. 1 Listen and point Listen and repeat path grass flower garbage can /p{T/ /gra:s/ /flaU@(r)/ /ga:bIdZ k{n/ trees fountain litter /trI:z/ /faUtIn/ /lIt@(r)/ Listen and read Listen to the story and repeat Act Listen and repeat Listen and repeat Listen and point dream ice cream queen green /drI:m/ /aIskri:m/ /kwi:n/ /gri:n/ /dZelI/ jelly happy /h{pI/ Listen and chant Read the chant again Circle the words with ee, ea and y Write the words in the correct box teacher family eat week funny please sheep twenty Listen and repeat Listen and point shout chase /SaUt/ /tSeIs/ /mI:t/ meet catch /k{tS/ cross /krO:s/ Describe what is happening in the pictures below Listen and read Listen and read Listen and read Read and write T (true) or F (false) F T F F T Read and write T (true) or F (false) F T F F T Listen and write the numbers 3 5 Look at the picture and say or and and
- Xem thêm -

Xem thêm: Family and friends 3 unit 10- Giáo án powerpoint, Family and friends 3 unit 10- Giáo án powerpoint

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn