Nguyên tắc thống nhất lô gich lịch sử và sự vận dụng nó trong nghiên cứu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

85 6 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 15:50

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM THU HÀ NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT LÔ GICH-LỊCH SỬ VÀ SỰ VẬN DỤNG NÓ TRONG NGHIÊN CỨU KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM THU HÀ NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT LƠ GICH-LỊCH SỬ VÀ SỰ VẬN DỤNG NĨ TRONG NGHIÊN CỨU KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Triết học Mã số: 60 22 03 01 Chủ tịch Hội đồng Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Thúy Vân HÀ NỘI – 2017 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chứ viết tắt/ Cụm từ đầy đủ Ký hiệu ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á APEC NEP Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á -Thái Bình Dương Chính sách kinh tế WTO Tổ chức Thương mại giới BCHTƯ Ban chấp hành trung ương CNXH Chủ nghĩa xã hội CNTB Chủ nghĩa tư CNCS Chủ nghĩa cộng sản MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Tình hình nghiên cứu đề tài .2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu .9 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 10 Ý nghĩa lý luận thực tiễn 10 Kết cấu Luận văn: 10 NỘI DUNG 11 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT LÔGICH -LỊCH SỬ VÀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH ĐƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM 11 1.1 Một số khái quát chung nguyên tắc thống lô gich - lịch sử 11 1.1.1 Một số khái niệm .11 1.1.2 Nội dung nguyên tắc thống Lôgich - lịch sử 18 1.2 Một số khái quát chung kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam 25 1.2.1 Khái niệm kinh tế thị trường .25 1.2.2 Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam 30 1.2.3 Đặc điểm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt nam 33 CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT LÔ GICH LỊCH SỬ TRONG NGHIÊN CỨU NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 41 2.1 Tính lịch sử kinh tế thị trường cách nghiên cứu 41 2.2 Tính lơ gích phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta 54 2.3 Một số quan niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta từ cách tiếp cận thống lô gích lịch sử .61 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Thực tiễn đời sống thực chứng tỏ, phần lớn vấn đề chưa có lời giải thực tiễn, xuất phát từ việc chưa có đánh giá đắn khoa học vấn đề lý luận; nói cách khác, vấn đề chưa có soi tỏ lý luận cần thiết Vì vậy, để tránh sai lầm, vấp ngã khơng đáng có, phải có định hình mặt phương pháp luận nhận thức trước đem áp dụng chúng vào hoạt động thực tiễn Những biến động đời sống kinh tế, trị, xã hội giới Việt Nam năm qua đặt yêu cầu cấp thiết Đó lý do, cần trở lại với quan điểm nhà kinh điển mác xít phương pháp luận nghiên cứu tượng xã hội để có câu trả lời xác cho tượng phức tạp Nguyên tắc thống lôgich-lịch sử nguyên tắc phương pháp luận phép biện chứng Việc nắm vững nguyên tắc giúp cho nhận thức người tiến sâu vào tầng bậc chất, nắm bắt vấn đề có tính quy luật đối tượng, từ đó, có cách nhìn ứng xử đắn hoạt động thực tiễn nhằm đạt mục đích đặt Sự thống biện chứng lịch sử lơgich có ý nghĩa định việc nhận thức mối quan hệ lịch sử vật hình thức phát triển Vì để hiểu đắn thống góp phần giúp phát quy luật chung nhận thức trình phát triển khách quan thực, có quy luật phát triển lịch sử xã hội Đặc biệt, bối cảnh tồn cầu hóa hội nhập quốc tế, Việt Nam xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN Đây mơ hình kinh tế chưa tồn lịch sử phát triển kinh tế nhân loại, nên gặp khơng khó khăn vừa xây dựng kinh tế tuân theo quy luật thị trường, đồng thời phải phù hợp với mục tiêu CNXH Thực tiễn cần định hướng mặt phương pháp luận nhằm nắm vững tính quy luật phát triển để xây dựng thành cơng mơ hình kinh tế đất nước thời kỳ đổi Vì thế, việc tìm hiểu áp dụng phương pháp luận biện chứng vật nói chung, nguyên tắc thống lôgich-lịch sử rút từ triết học mác xít nói riêng, để từ ý nghĩa vận dụng nghiên cứu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam điều cần thiết Vì lý đó, nên chọn đề tài: “Nguyên tắc thống lôgich-lịch sử vận dụng nghiên cứu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay” Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài - Những nghiên cứu phương pháp luận biện chứng vật nói chung phương pháp thống lơgich-lịch sử nói riêng Những vấn đề phương pháp luận biện chứng vật nhà kinh điển Mác-Lênin đặt nghiên cứu từ năm 40 kỷ XIX, sở tiếp thu có chọn lọc giới quan vật phép biện chứng nhà triết học trước Hệ thống tư tưởng phát triển hồn thiện, thể số cơng trình tiêu biểu nhà kinh điển như: C Mác Ph Ăngghen (1993, 1995,1998, 2004), Toàn tập, tập1, 12, 24, 25, 26, 46 ) Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội; V.I Lênin (1974), Toàn tập, tập 1, tập 29, Nhà xuất Tiến bộ, Mátxcơva Cuối năm 60, 70 kỷ XX, nội dung phép biện chứng vật triển khai nghiên cứu sâu sắc cụ thể để từ rút vấn đề phương pháp luận giải số vấn đề xã hội tiếp tục nhà mác xít tác giả Xơ viết (Liên Xô cũ) nghiên cứu như: I.S.Narskji, A.P.Shevtulin, Rôdentan M ; P.V.Kovnin, Đ.I RôDenBe ; Z.M Arudzhev, Abdil’din, G.A Podôcrytov, N.A SaGuLốp (Chủ biên) E.V Ilencôv; A.M.Minasian, Viện hàn lâm khoa học Liên Xơ v.v Từ góc độ ngồi mác xít, số nhà khoa học đưa góc độ khác nghiên cứu phương pháp phương pháp luận Phương pháp luận xem lực tư tổng hợp, tư phức hợp, công cụ quan trọng trình nhận thức người đối tượng biểu đời sống xã hội Edgar Morin có nghiên cứu chuyên sâu nội dung phương pháp, ông coi phương pháp công cụ tiếp cận phức hợp giúp người có khả tư đắn việc nhận thức giới thực giải vấn đề nhận thức Những luận giải Edgar Morin thực vượt qua nguyên tắc phương pháp luận trước sẵn có, áp đặt từ bên để vươn tới vấn đề phương pháp sáng tạo nhận thức nảy sinh đồng thời trình phán ánh thực Có thể xem gợi mở quan trọng giá trị tính hữu dụng phương pháp Tác giả D.Q.Mcinerny lại nhấn mạnh nguyên tắc tư logich xem sở phương pháp đắn tư trình nhận thức Các tác giả như: Helga Nowontny, Peter Scott, Michael Gibbons lại đưa vấn đề mẻ, cho lực nhận thức người trình, thực phức tạp, hỗn độn bất định; vậy, việc xác lập nguyên tắc tư phương thức nhận thức tầng bậc cao nhằm điều chỉnh cho phù hợp với thay đổi thực Những nghiên cứu này, với phát triển nâng cao trình nhận thức, bước xây dựng phương pháp luận thành hệ thống lý thuyết hoàn thiện Liên quan đến nội dung nghiên cứu phương pháp thống lôgich-lịch sử nguyên tắc phương pháp luận phép biện chứng vật, hướng nghiên cứu phổ biến xem xét thống lịch sử lôgich phạm vi vấn đề triết học Lịch sử trình phát triển vật; lịch sử thực khách quan vận động vật thực; lơgich tính tất yếu rút q trình lịch sử đó, lôgich phản ánh tư tưởng thực Ngồi ra, có xu hướng bảo vệ củng cố nguyên tắc thống lịch sử thông qua việc phê phán quan điểm ngồi mác xít phát triển xã hội phương pháp luận khoa học Trong triết học cổ điển Đức, vấn đề mối quan hệ lôgich lịch sử thức đưa để xem xét Hêghen người đứng lập trường chủ nghĩa tâm để giải vấn đề Cho nên, ông thừa nhận khía cạnh vấn đề, là: thống lôgich tư với lịch sử hình thành lơgich Trên sở kế thừa giá trị tích cực phê phán hạn chế luận điểm Heghen vấn đề lịch sử, lôgich thống lơgich-lịch sử; nhà triết học Mác xít tiếp tục phát triển, hoàn thiện giải vấn đề sâu sắc Phương pháp thống lôgich-lịch sử có vai trò quan trọng việc tái lại chất vật thông qua trình hình thành phát triển vật Để từ thấy tính tất yếu quy luật tồn phát triển vật Đây xem phương pháp bỏ qua nghiên cứu phương pháp vật biện chứng Bộ “Tư bản” Mác, xem tác phẩm điển hình sử dụng thành công phương pháp thống lôgich-lịch sử nhằm phát chất tính quy luật phát triển phương thức sản xuất tư chủ nghĩa Hơn nghiên cứu “Tư bản” Mác rút giá trị thực phương pháp luận “Tư bản” So với hệ thống lý luận kinh tế khác, “Tư bản” cung cấp phương pháp luận cho khoa học, tức phải giải thích hình thái xã hội kinh tế, kiến tạo hệ thống lôgich phản ánh vận động Ăngghen đánh giá cao thay tình trạng phổ biến trọng phục vụ doanh nghiệp lớn khác Việt Nam dạng nhà cung cấp nhà thầu phụ với giá trị gia tăng thấp Doanh nghiệp cần mạnh dạn hợp tác quốc tế nữa, tránh tình trạng tự ti kinh nghiệm, quy mơ nguồn vốn mà không dám hợp tác cởi mở, công với cơng ty tồn cầu phương diện mua bán, chuyển giao công nghệ, hợp tác sản xuất tiêu thụ sản phẩm thị trường nước ngồi… “Muốn nhanh mình, muốn xa đi” Tỷ phú Warren Buffett, triết lý cho đường phát triển kinh tế kinh tế nước nhà thể rõ mục tiêu xã hội chủ nghĩa tính hợp tác q trình phát triển, khác xa, chí đối lập với cạnh tranh mang tính “hủy diệt” kinh tế thị trường tư chủ nghĩa Chính phủ cam kết liên tục cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng bình đẳng, minh bạch, an tồn thân thiện, tạo điều kiện để doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển thuận lợi Đối với doanh nghiệp tư nhân, cần liên kết, gắn kết, phát huy mạnh, lợi nhau, xác định mũi nhọn cụ thể, tránh phong trào, dàn hàng ngang; nắm rõ thị trường, hiểu thị trường; lường trước rủi ro, khó khăn; đổi sáng tạo, động, tham gia vào trình hội nhập quốc tế Cũng cần có cách đặt vấn đề cách hiểu vấn đề kinh tế mà thời đại có, thời đại lại có cách hiểu cách nhận thức khác Chẳng hạn vấn đề “bóc lột” kinh tế Vào nửa cuối kỷ XIX nghiên cứu phương thức sản xuất tư chủ nghĩa, Mác lý giải chất vấn đề bóc lột kinh tế tư Theo đó, người cơng nhân xã hội tư bản, khơng có sở hữu tư liệu sản xuất nên khơng thể tiến hành sản xuất để ni sống Để trì tồn tại, họ buộc phải bán sức lao động với giá rẻ mạt Nhà tư thu lợi nhuận bóc lột lao động không công người công nhân 65 dường tỷ lệ thu lợi nhuận nhà tư phụ thuộc vào mức độ bị bóc lột sức lao động người công nhân (dưới nhiều phương pháp hình thức khác nhau), nghĩa sức lao động người cơng nhân khai thác nhiều lợi nhuận nhà tư thu lớn Một vấn đề đặt là, điều hoàn toàn vào thời Mác với lý luận Học thuyết giá trị thặng dư, thật khó lý giải mặt chất phát triển lực lượng sản xuất, đặc biệt sức sản xuất thông qua việc cải tiến công cụ lao động phát triển khoa học kỹ thuật che mờ chất đích thực bóc lột Ngày nay, việc dùng máy móc nhờ làm thay đổi lớn việc tiêu dùng sức lao động Solomon Bennett Freehof cho rằng: nhà hóa học khám phá cách làm cho đất đai phì nhiêu gấp 100 lần sức sản xuất 10 triệu nông dân Vậy suất tạo nên lao động chất xám nhà hóa học khơng phải sức lao động người cơng nhân Có học giả lại lý luận rằng: người ta lặn xuống nước mò ngọc trai ngọc trai có giá trị, ngọc trai có giá trị khơng cơng sức thợ lặn dường yếu tố khoa học, ký thuật, cách tổ chức, quản lý góp phần vào giá trị giá tiền hàng hóa Mặt khác, yếu tố sức cầu cơng dụng hàng hóa (chứ lao động bỏ vào hàng hóa đó) làm nên lợi nhuận nhiều hay nhà tư Người ta lập luận rằng, đầu tư tư phát sinh lợi nhuận có bóc lột xã hội có bóc lột, kể XHCN Vậy chất vấn đề nằm đâu cần hiểu cho tượng Thực ra, khơng có khó lý giải tượng nêu Đúng Mác lập luận, tiền trở thành tư bản, tức bỏ vào để nhằm tạo giá trị thặng dư có bóc lột Hàng hóa có giá trị sử dụng nó, giá trị sử dụng khơng thực khơng đem trao đổi, mua bán thị trường chừng người sử dụng sức lao động không trả công với giá 66 cho người có sức lao động chừng hành vi bóc lột hữu Tuy nhiên, thời Mác, nhà tư hiểu người mà suốt trình tạo sản phẩm, hàng hóa khơng có (hoặc có ít) tham gia lao động quản lý trực tiếp mà sống làm giàu chủ yếu nhờ đầu tư tư chiếm đoạt giá trị thặng dư cơng nhân làm th tạo có tham gia vào trình sản xuất, quản lý thu nhập lại lớn gấp nhiều lần sức lao động mà bỏ (vi phạm quy luật giá trị) Còn thời đại nay, việc xác định lợi nhuận có từ hoạt động kinh doanh xác định lợi nhuận có từ nhiều nguồn Ngồi nguồn từ giá trị thặng dư công nhân làm liên quan đến lao động quản lý vai trò chủ sở hữu đầu tư tư liệu sản xuất Mặt khác, nguồn có từ giá trị thặng dư tính chất tương thích kiến trúc thượng tầng điều phối cách hài hòa để hạn chế tối đa chênh lệch phân phối giá trị thặng dư, khó nói bóc lột hình thức sở hữu chất nhà nước thay đổi Theo cách hiểu giá trị thặng dư tổng sản phẩm xã hội trừ khấu hao tư tiền lương trả cho lao động Gía trị thặng dư bao gồm tiền lãi ngân hàng, tiền vốn chia cho cổ đơng, lợi nhuận xí nghiệp Như vậy, thể chế XHCN TBCN có giá trị thặng dư, khác vấn đề sở hữu, tức nhà nước (và tập thể) trực tiếp nắm hết phân phối lại xí nghiệp tư nhân cá nhân nắm phần lớn Mặt khác, nghiên cứu giá trị thặng dư, C Mác đưa nhận định có tính chất dự báo khoa học mà dựa vào hồn tồn lý giải tượng “bóc lột” xã hội đại nay, là: "Mục đích thường xuyên sản xuất tư chủ nghĩa làm để với tư ứng trước tối thiểu, sản xuất giá trị thặng dư hay sản phẩm thặng dư tối đa; chừng mực mà kết đạt lao động sức người công nhân, khuynh hướng tư bản, thể nguyện vọng muốn sản xuất sản phẩm định với chi phí sức lực tư liệu, tức 67 khuynh hướng kinh tế tư dạy cho lồi người biết chi phí sức lực cách tiết kiệm đạt tới mục đích sản xuất với chi phí tư liệu" [9; 804] Nhận định đưa định hướng quan trọng trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta Điều có nghĩa chừng mực đó, quan hệ bóc lột chưa thể bị xóa bỏ ngay, trơn theo cách tiếp cận giáo điều xơ cứng cũ Càng phát triển kinh tế nhiều thành phần thấy rõ, chừng quan hệ bóc lột có tác dụng giải phóng sức sản xuất thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, chừng phải chấp nhận diện Mặt khác sai lầm lớn nhà tư tưởng tư sản số không nhỏ nhà lý luận nước xã hội chủ nghĩa chỗ, họ đồng sụp đổ hệ thống XHCN với tính khơng đắn học thuyết Mác, tính lỗi thời, lạc hậu tư tưởng Sự sụp đổ mơ hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung khơng phải nguyên nhân việc dựa tảng chế độ cơng hữu mà tính chất tiên tiến quan hệ sở hữu khơng tương thích với lạc hậu, phát triển lực lượng sản xuất (ở Việt Nam thực tiễn thể rõ) Mác dự báo mơ hình xã hội tương lai, tính lịch sử phát triển đối tượng nắm tính quy luật phát triển Bởi vậy, mơ hình CNCS tương lai sản phẩm đơn sáng tạo lý trí mà phát triển đối tượng tính lịch sử Với phương pháp lơgichlịch sử, nghiên cứu đối tượng trạng thái thời với việc nắm tính quy định chất đối tượng, thiên tài Mác chỗ ông không mường tượng giải thích tồn phát triển đối tượng trình mà ơng vạch dự báo phát triển tương lai cách khoa học Với mở rộng giới hạn sở hữu tư nhân 68 xã hội tư đại ngày dường đường tới chế độ cơng hữu khơng xa Điều cho thấy, trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường nước ta nay, cần quán triệt nguyên tắc thống lôgich-lịch sử để làm rõ vấn đề trước hết mặt nhận thức từ chi phối hoạt động thực tiễn cách có hiệu tính quy luật đối tượng Thứ nhất, thành phần kinh tế muốn tồn phát triển cách bình đẳng cần tạo sân chơi cách bình đẳng Thứ hai, thực trì trệ kinh tế có nguyên nhân từ tăng trưởng nhanh với thành tích liên quan đến xóa đói giảm nghèo thành công thu hút đầu tư nước ngồi, việc đưa lao động nơng thơn vào công nghiệp, đầu tư mạnh vào đàu vào mang lại tăng trưởng thể ra, ví dụ đầu tư vào kinh tế v v Nhưng vấn đề dường lại nằm tầng bậc chất sâu xa vấn đề: tăng trưởng kinh tế cách đột phá có thời gian qua, thực chất kết việc nhận thức quy luật mạnh dạn chuyển đổi chế kinh tế từ tập trung, bao cấp sang kinh tế thị trường Đó lơgich vấn đề Chính lơgich làm bộc lộ tượng phát triển đối tượng, đặc biệt lĩnh vực kinh tế mà nguyên nhân ta thường thực nguyên nhân trực tiếp, cấp Bởi vậy, tăng trưởng kinh tế giai đoạn vừa qua thực chất việc khai thác vốn đầu tư nguồn nhân lực lao động chịu tác động trình di chuyển Đây khơng phải yếu tố q trình di chuyển Đây yếu tố cho phát triển bền vững, vậy, nguyên nhân khơng kinh tế lại rơi vào trì trệ, khủng hoảng Yếu tố phát triển bền vững phải phát triển sức sản xuất tiến mặt lực sản xuất Nó liên quan đến yếu tố từ nội lực phát triển kinh tế nước như: việc sử dụng hữu hiệu tài nguyên đất nước, yếu tố quản trị kinh tế để 69 làm giảm thiểu chi phí sản xuất hiệu sử dụng nguồn nhân lực Đơn cử ví dụ việc sử dụng khai thác tài nguyên nước ta thời gian qua: khai thác gần cạn kiệt nguồn tài nguyên khoáng sản mà nhiều than đá xuất dạng thô với giá rẻ Nhưng với đà khai thác vòng mươi mười lăm năm thơi phải nhập nguồn ngun liệu dạng tinh với giá đắt Hiện nay, vấn đề lạm phát; người ta thường nói, nguyên nhân lạm phát thể việc sử dụng đồng tiền không hiệu quả, nguồn chi lớn nguồn thu Nhưng từ góc độ lịch sử vấn đề, phải chất Không hẳn! tượng lạm phát mà phải đối mặt dường có nguyên nhân sâu xa từ việc để nguồn đầu tư nước vào cách ạt gia tăng tín dụng nội địa Thứ ba, kinh tế thị trường sở hữu tư nhân, với nhiều hạn chế rủi ro, dường thể chế kinh tế hữu hiệu để cơng dân tự phát huy khả năng, lực trình sống tồn Vấn đề tồn là, làm để nhà nước kiềm chế khắc phục hạn chế thể chế kinh tế đó, nương theo quy luật để khai thác tối đa ưu cho phát triển xã hội Vai trò chủ quan người việc nhận thức vận dụng quy luật xã hội nằm Nhóm học giải Đại học Havard, nghiên cứu kinh tế Việt Nam năm trước đánh giá tượng lạm phát Việt Nam phần lớn hậu cỏi cách điều chỉnh kinh tế vĩ mô với định đầu tư sai trái Những học kinh nghiệm luôn học rút hoạt động thực tiến phạm phải nhiều sai lầm, lại khơng nếm xỉa xem xét tới trình hoạt động thực tiễn Tính lịch sử đối tượng dường chưa quan tâm thỏa đáng nhận thức hoạt động thực tiễn 70 Khi nắm lơgich q trình phát triển nhận thức người hồn tồn lý giải thực tế diễn ra, chí với biểu mâu thuẫn đối lập Ví khủng hoảng, khủng hoảng, theo cách nói Sumpeter phá hủy - sáng tạo Cuộc khủng hoảng kinh tế giới lần sức phá hủy ghê gớm nên sức sáng tạo lớn Thế giới tự lột xác thơng qua khủng hoảng để có bước tiến chất Khủng hoảng hội để quốc gia tái cấu trúc kinh tế Song tái cấu trúc kinh tế theo hướng lại điều khơng dễ điều kiện nay, việc tái cấu trúc kinh tế định hướng phát triển bền vững khơng vấn đề kinh tế túy kiên quan đến vấn đề mơi trường cơng xã hội Chính từ khủng hoảng quan điểm tư phát triển triển khai hoạt động thực tiễn TIỂU KẾT CHƯƠNG II Chương II tác giải luận văn thứ nhất: tính lịch sử kinh tế thị trường cách nghiên cứu nó, giúp thấy trình hình thành phát triển kinh tế thị trường nước ta từ manh nha đến (từ năm 1986 đến nay); thứ hai: tính lơgich phát triển kinh tế thị trường nước ta, thấy q trình phát triển quy luật mang tính tất yếu khách quan, nhận thức nắm bắt quy luật phát triển có hướng phát triển cách đắn khoa học; thứ ba: nêu số quan điểm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta từ cách tiếp cận thống lôgich lịch sử, nhờ việc tiếp cận phương pháp thống lôgich lịch sử giúp có nhìn khái qt tồn diện vấn đề nghiên cứu, thấy thay đổi số quan niệm kinh té thị trường dần phù hợp bối cảnh kinh tế thị trường ngày phát triển 71 KẾT LUẬN Phương pháp thống lôgich-lịch sử phương pháp nhận thức khoa học tư biện chứng Nhờ mà khám phá tính quy luật chi phối đời sống phát triển lịch sử thực Như Ănghen nhận xét, Hêghen người có cơng lớn, ông quay trở phép biện chứng để coi phát triển quan niệm giới tự nhiên, lịch sử tinh thần trình, tức ln ln vận động phát triển Hơn thế, ơng cố gắng tìm mối liên hệ nội vận động Do vậy, để nhận thức chất vật, cần phải xem xét vận động, sinh thành phát triển Lênin đưa yêu cầu logich nhận thức lý luận hoạt động thực tiễn cần phải xem xét vấn đề quan điểm: vật xuất lịch sử? trải qua giai đoạn phát triển chủ yếu nào? Và đứng quan điểm phát triển để xem xét gì? Nhận thức đắn vật khơng thể tách rời q trình lịch sử cốt yếu vật Đây xem yêu cầu khách quan nguyên tắc thống lôgich-lịch sử đặc trưng logic biện chứng Phương pháp thống lôgich-lịch sử rút sở tổng kết khái quát tri thức thực khách quan nhằm phát mối liên hệ tất yếu, phổ biến ẩn đằng sau tượng, kiện riêng biệt thực Dựa vào mối liên hệ khách quan có tính quy luật ấy, tái hình ảnh tinh thần – phát triển khách thể nghiên cứu Tức nhận thức lý luận phương pháp hướng vào việc khám phá “sợi đỏ” xuyên suốt trình lịch sử, liên kết mặt kiện tách biệt thành chỉnh thể toàn vẹn Cụ thể tiến hành nghiên cứu phương pháp thống lôgich-lịch sử nghiên cứu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt nam nay, Tác giả luận văn trình bày tương đối có hệ thống vấn đề 72 kinh tế thị trường nói chung đặc điểm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng Các vấn đề lý luận phương pháp, phương pháp luận phương pháp thống lôgich-lịch sử cách cụ thể đầy đủ, giúp người đọc nhanh chóng nắm bắt nội dung kinh tế thị trường Việt Nam mối liên hệ trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vận dụng phương pháp thống lôgich-lịch sử nghiên cứu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt nam nay; thơng qua việc tìm hiểu q trình hình thành phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta thấy việc phát triển tất yếu khách quan; nhờ mà chuyển kinh tế lạc hậu, phát triển thành kinh tế đại, hội nhập chung vào kinh tế giới Chương luận văn khái quát tính lịch sử hình thành, phát triển kinh tế thị trường tính lơgich phát triển đó, giúp cho nắm bậc thang phát triển cốt lõi, giá trị vai trò quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Muốn hiểu kinh tế thị trường nước ta cần nắm yếu tố nhất, mà khơng cần phải nghiên cứu q trình hình thành kinh tế, mà rút đầy đủ nội dung thứ yếu Để từ hiểu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta kinh tế phát triển phù hợp với điều kiện phát triển chung đất nước; ngày đại phát triển với quy luật tất yếu khách quan kinh tế thị trường giới Có thể khẳng định đường đắn mà Đảng ta chọn nhằm phát triển kinh tế; để phát triển lực lượng sản xuất, khai thác hiệu tiềm đất nước để thực thành cơng nhiệm vụ cơng nghiệp hóa, đại hóa; làm cho dân giàu nước mạnh xã hội công dân chủ văn minh 73 Để nắm đầy đủ quy luật phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta việc vận dụng phương pháp thống lôgich-lịch sử cần thiết có ý nghĩa sâu sắc, từ xác định thời điểm, thời giai đoạn phát triển kinh tế tiến tới hội nhập đem lại hiệu cao nhất.Góp phần tạo nên động lực đường phát triển vượt bậc làm cho đất nước phát triển phồn vinh 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A P Septulin (1987), Phương pháp nhận thức biện chứng, Nxb, sách giáo khoa Mác – Lênin, Hà Nội C Mác Ph Ăngghen (2002), Toàn tập, t 20, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội C Mác Ph Ăngghen (2002), Toàn tập, t 23, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội C Mác Ph Ăngghen (2002), Toàn tập, t 46, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội C.Mác Ph Ăngghen (1980-1984) Tuyển tập (gồm tập) Nxb Sự thật, Hà Nội C Mác Ph Ăngghen (1998), Toàn tập, t 46 (gồm phần), Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội C.Mác Ph.Ănghen ( 1995) Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội C Mác Ph Ăngghen (1993, 1995,1998, 2004), Toàn tập, tập1, 12, 24,25,26,46 )Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội.V.I Lênin (1974), Toàn tập, tập 1, tập 29, Nhà xuất Tiến bộ, Mátxcơva C.Mác Ph.Ănghen, Tồn tập (1995), tập 26, phần II, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Bùi Thị Xuyến (2002), Vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động C Mác vào thực tiễn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, LATS triết học 11 Bách khoa triết học Liên xô, tập 12 Đỗ Hoài Nam (2009), Một số lý thuyết kinh tế khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Tạp chí cộng sản, 803, 31-35 13 ĐCSVN, (2011) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 ĐCSVN, (2010) Văn kiện đại hội Đảng thời kỳ đổi hội nhập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 ĐCSVN, (2016) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 75 16 ĐCSVN, (2001) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 ĐCSVN, (2017) Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 ĐCSVN, (2006) Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 ĐCSVN, (2001)Văn kiện đại hội, đại biểu tồn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 E V Ilencôv (2003), Logic học biện chứng, dịch giả: Nguyễn Anh Tuấn, Nxb Văn hóa – thông tin, Hà Nội 21 “Giới thiệu Bộ Tư Bản C.Mác I, II, III” (1969) Nxb Sự thật, Hà Nội 22 Nguyễn Thúy Vân, Nguyễn Anh Tuấn (2015) Giáo trình Lơ gich học biện chứng, Nhà xuất bản, ĐHQG, Hà Nội 23 Giáo trình triết học Mác- Lênin (2002) Nxb, Chính Trị Quốc gia, Hà Nội 24 Hồng Ngọc Hà (2005), “Các mơ hình thể chế kinh tế thị trường kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Tạp chí Cộng sản, 13, 26-30 25 Hồ Chí Minh (2000) Tồn tập, tập 11 Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội trang 109 (xuất lần 2) 26 Hội đồng Trung ương đạo biên soạn giáo trình quốc gia mơn khoa học Mác- Lênin, (1999) Tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo trình kinh tế học trị, Nxb Chính trị quốc gia 27 Lại Văn Toàn (1980) Đổi tư lý luận Tư lý luận nghiệp đổi Tạp chí triết học, số 28 “Lơ gích biện chứng”, (2003) Nxb Văn hố thơng tin 29 “Karl Marx dự đoán kỷ” (2008), http://www.banduong.vn/module/news/viewcontent.asp?langid=2&ID=7388 76 30 Lê Hữu Nghĩa (1987) Lịch sử logich, Nxb Sách giáo khoa Marx-Lênin, Hà Nội 31 “Lịch sử phép biện chứng Mác xít” (1998) Nxb, Chính trị Quốc gia, Hà Nội 32 Mai Ngọc Cường (2001), kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 33 Nguyễn Bá Dương (1999), Về đặc trưng tư biện chứng vật, Tạp chí Triết học số 5/1999 34 Nguyễn Bá Dương, (1998), Về việc xây dựng đề cương ý đồ phát triển phép biện chứng vật, Tạp chí Triết học, số 35 Nguyễn Cúc (1995), Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nxb Thống kê, Hà Nội 36 Nguyễn Kế Tuấn (chủ biên) (2010) “Vấn đề sở hữu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Nxb trị quốc gia, Hà Nội 37 Nguyễn Thúy Vân (Đề tài cấp ĐHQG, nghiệm thu 2013), Phương pháp Bộ Tư vận dụng nghiên cứu kinh tế thị trường Việt Nam 38 Ngơ Đình Giao, (1997) “Mơi trường kinh doanh đạo đức kinh doanh”, Nxb, Hà Nội 39 Những vấn đề phép biện chứng tư Mác (1962) Nxb Sự thật Hà Nội 40 Nhiều tác giả (2009), Kinh tế thị trường định hướng XHCN – lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 41 Phạm Hảo (Chủ biên) (2001), Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Đà Nẵng 42 “Phương pháp Bộ tư vấn đề kinh tế trị học chủ nghĩa xã hội” (1973) Nxb Sự thật, Hà Nội 77 43 Phùng Hữu Phú, Lê Hữu Nghĩa, Vũ Văn Hiền, Nguyễn Viết Thông (đồng chủ biên) (2016), Một số vấn đề lý luận- thực tiễn chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam qua 30 năm đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội 44 Phạm Thái Việt (1996), Sự thống logic lịch sử - nguyên tắc nhận thức lý luận, Viện Triết học, Hà Nội 45 Trần Nhâm (2004), Tư lý luận với nghiệp đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 46 Tuyển tập văn kiện quan trọng 30 năm cải cách mở cửa, thượng 47 Triết học Mác thời đại (2009) Nxb, Khoa học xã hội, Hà Nội 48 “Tư lý luận với nghiệp đổi (2004) Nxb.Chính trị Quốc gia, Hà Nội 49 Tài liệu nghiên cứu văn kiện hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII (2017),Ban tun giáo trung ương, Nxb Chính trị quốc gia thật, Hà Nội 50 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (2001), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 51 Vũ Văn Phúc (2001) “Một số vấn đề kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 52 V.I Lênin : toàn tập (1981), t.41, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 53 Vũ Đình Bách (2006), Đặc trưng kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 54 Vũ Đình Bách (chủ biên) (2008) : Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội 55 Vận dụng phương pháp luận khoa học phép biện chứng vật nhận thức nghiệp đổi nước ta (2002) Nxb Thông tin, Hà Nội 78 56 Vấn đề triết học tác phẩm C.Mác-Ph.Ăngghen, V.I.Lênin (2008) Nxb, Chính trị Quốc gia Hà Nội 57 Về xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Tạp chí Cộng sản, 7, 30-34 79 ... chung nguyên tắc thống l gich- lịch sử kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Phân tích vận dụng nguyên tắc thống l gich- lịch sử nghiên cứu kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ. .. NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM THU HÀ NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT LÔ GICH- LỊCH SỬ VÀ SỰ VẬN DỤNG NÓ TRONG NGHIÊN CỨU KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN... Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam 30 1.2.3 Đặc điểm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt nam 33 CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT LÔ GICH LỊCH
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên tắc thống nhất lô gich lịch sử và sự vận dụng nó trong nghiên cứu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay, Nguyên tắc thống nhất lô gich lịch sử và sự vận dụng nó trong nghiên cứu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn