Chính sách thúc đẩy sử dụng công nghệ thân thiện môi trường tại các khu công nghiệp ở nước CHDCND lào

110 4 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 15:50

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Xà HỘI VÀ NHÂN VĂN - KHAMPHETH SAENGKHAMPHONG CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU CƠNG NGHIỆP Ở NƯỚC CỘNG HỒ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Xà HỘI VÀ NHÂN VĂN - KHAMPHETH SAENGKHAMPHONG LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, là công trình nghiên cứu của tôi, có sự hỗ trợ của giáo viên hướng dẫn khoa học và các đồng nghiệp Các số liệu nêu luận văn là trung thực Những kết luận khoa học của luận văn chưa được công bố bất kỳ công trình nào TÁC GIẢ LUẬN VĂN KHAMPHETH SAENGKHAMPHONG LỜI CẢM ƠN Trong hai năm học cao học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, tác giả luận văn được học và sinh sống môi trường giáo dục tốt nhất Việt Nam Với lòng say mê học hỏi và yêu mến đất nước, người Việt Nam, tác giả luận văn rất vinh dự được học tập Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội Tác giả luận văn xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến tập thể cán bộ, giảng viên Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, Khoa Khoa học quản lý và Khoa Sau Đại học Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội Đặc biệt là thầy PGS.TS Vũ Cao Đàm hướng dẫn, bảo tận tình cho tác giả luận văn quá trình học tập và làm luận văn tốt nghiệp TÁC GIẢ LUẬN VĂN KHAMPHETH SAENGKHAMPHONG MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU…………………………………………………………………… 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Tình hình nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu .4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Tính đóng góp đề tài Phương pháp nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu .6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH CÔNG NGHỆ THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP……………… 1.1 Dẫn nhập 1.2 Khái niệm công nghệ thân thiện môi trường 1.3 Khái niệm khu công nghiệp 15 1.4 Khái niệm ô nhiễm môi trường 21 1.4.1 Khái niệm môi trường .21 1.4.2 Khái niệm ô nhiễm môi trường .23 1.5 Vai trò công nghệ thân thiện môi trườngđối với bảo vệ môi trường khu công nghiệp 25 1.6 Mối quan hệ sách cơng nghệ thân thiện môi trường bảo vệ môi trường khu công nghiệp 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG …27 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ THÂN THIỆN MƠI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC CHDCND LÀO…………………………………………………………………… 28 2.1 Dẫn nhập 28 2.2 Sơ lược hình thành phát triển quy định sách thúc đẩy ứng dụng cơng nghệ thân thiện môi trường nước CHDCND Lào .28 2.3 Chính sách thúc đẩy ứng dụng cơng nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp nước CHDCND Lào 32 2.3.1 Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường 33 2.3.2 Chính sách phát triển ng̀n nhân lực công nghệ thân thiện với môi trường các khu công nghiệp 36 2.3.3 Các sách tín dụng, sách giá và các sách tài khác các khu công nghiệp 39 2.3.4 Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ thân thiện với môi trường 40 2.3.5 Chiến lược phát triển công nghiệp Lào từ năm 2016 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 43 2.3.6 Chế tài xử lý đối với doanh nghiệp áp dụng công nghệ thiếu thân thiện với môi trường các khu công nghiệp Lào 44 2.4 Thực trạng ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp Lào 47 2.4.1 Một số kết đạt được ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường các khu công nghiệp Lào 47 2.4.2 Những khó khăn, hạn chế việc ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường các khu công nghiệp Lào 50 2.5 Đánh giá chung sách thúc đẩy ứng dụng cơng nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp Lào 55 2.5.1 Ưu điểm 55 2.5.2 Nhược điểm .56 2.6 Nhận xét sách phát triển khu công nghiệp theo cụm công nghiệp (cluster) Lào .57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2………………………………………………………… 58 CHƯƠNG GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC CHDCN LÀO…………………………………………………………… 60 3.1 Dẫn nhập 60 3.2 Một số kinh nghiệm quốc tế sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp Lào 60 3.2.1 Kinh nghiệm của Singapore sách phát triển công nghiệp công nghệ thân thiện với môi trường 61 3.2.2 Kinh nghiệm của Hàn Q́c sách phát triển công nghiệp công nghệ thân thiện với môi trường 66 3.2.3 Bài học rút cho Lào .69 3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu áp dụng sách thúc đẩy ứng dụng cơng nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp Lào 70 3.3.1 Nhóm giải pháp chung sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường các khu công nghiệp Lào 70 3.3.2 Nhóm giải pháp cụ thể sách thúc đẩy ứng dụng cơng nghệ thân thiện môi trường các khu công nghiệp Lào 72 3.3.3 Nhóm các giải pháp khác 90 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3………………………………………………………… 93 KẾT LUẬN CHUNG………………………………………………………………94 KHUYẾN NGHỊ……………………………………………………………………96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CHDCND : Cộng hoà dân chủ nhân dân DN : Doanh nghiệp DNVV&N : Doanh nghiệp vừa nhỏ KH&CN : Khoa học Công nghệ R&D : (research & development) Nghiên cứu phát triển KCN : Khu công nghiệp KCX : Khu chế xuất ÔNMT : Ô nhiễm môi trường BVMT : Bảo vệ môi trường 10 Đảng NDCM Lào : Đảng Nhân dân cách mạng Lào 11 REN : Quỹ phát triển lượng tái tạo quốc gia Lào 12 DNNN : Doanh nghiệp nước 13 WEF : Diễn đàn kinh tế giới 14 NUS : Đại học Quốc gia Singapore 15 NTU : Đại học Công nghệ Nanyang Singapore 16 NC&PT : Nghiên cứu phát triển 17 CNTTMT : Công nghệ thân thiện môi trường 18 ĐMCN : Đổi cơng nghệ PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Lào giai đoạn cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước Hàng loạt khu công nghiệp tập trung xây dựng vào hoạt động Sự hình thành phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Lào đã, tiếp tục mang lại hiệu thiết thực cho kinh tế quốc dân Tuy nhiên, trình phát triển khu công nghiệp bộc lộ số khuyết điểm việc xử lý chất thải đảm bảo chất lượng mơi trường Tình trạng nhiễm mơi trường (nhất nguồn nước) khu công nghiệp việc quy hoạch phát triển khu công nghiệp Lào chưa hợp lý, thiếu nguồn lực cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển Thêm vào đó, q trình hoạt động, nhiều khu cơng nghiệp thay đổi quy hoạch ngành nghề so với định phê duyệt đầu tư, sử dụng công nghệ lạc hậu thiếu thân thiện với môi trường không đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bền vững Từ lý trên, tác giả luận văn chọn đề tài: “Chính sách thúc đẩy sử dụng cơng nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào” làm luận văn thạc sĩ tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường xử lý ô nhiễm môi trường đề tài lớn quan tâm nhiều học giả, nhà khoa học giới: * Ở nước ngồi: Ở Việt Nam tiêu biểu có số cơng trình như: Nguyễn Thị Quang- “Sử dụng cơng cụ tài thúc đẩy ứng dụng cơng nghệ xanh lĩnh vực xử lý rác thải (nghiên cứu trường hợp số doanh nghiệp Hà Nội), luận văn thạc sĩ Khoa học quản lý, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2014; Trần Thị Mĩ Hạnh -“Nghiên cứu đặc trưng dòng thải đề xuất sơ đồ công nghệ xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An”, luận văn thạc sĩ Khoa học quản lý, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2014; đề án “Phát triển ứng dụng công nghệ sinh học lĩnh vực bảo vệ môi trường đến năm 2020”được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt Quyết định số 1660/QĐ-TTg chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước “nghiên cứu KHCN phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên”, đề tài “ứng dụng công nghệ enzyme vào xử lý ô nhiễm môi trường” Nguyễn Thanh Liêm – Nguyễn Minh Hiếu – Nguyễn Văn Luân – Vũ Văn Phương năm 2012; Báo cáo chuyên đề công nghệ sinh học môi trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh Vai trò cơng nghệ sinh học xử lý nước thải năm 2009… Ở Trung Quốc tiêu biểu có số cơng trình: Wang Jianlong – “Technologies for water pollution control” – Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh năm 2006; W Shen, W Zhao, F He - TiO2 Photocatalytic Reactions and Its Applications in Wastewater Treatment năm 1998; G Wang, B Zheng-Shanxi Aluminum Plant Environment Safety Countermeasures năm 2001… Ở Nhật Bản tiêu biểu có số cơng trình: A Fujishima, K Honda Electrochemical Photolysis of Water at a Semiconductor Electrode năm 1972; M.V Sharma, V Kumari, M Subrahmanyam - TiO2 Supported over SBA-15: An Efficient Photocatalyst for the Pesticide Degradation Using Solar Light năm 2008… Nhìn chung cơng trình nghiên cứu học giả nước đề cập đến vấn đề lý luận thực tiễn quan trọng sách cơng nghệ Việt Nam, Trung Quốc Nhật Bản…nhưng bản, sách cơng nghệ Việt Nam, Trung Quốc Nhật Bản nghiên cứu giác độ công nghệ cụ thể, chuyên biệt cơng nghệ kiểm sốt nhiễm nguồn nước: bùn hoạt tính, xử lý hiếu khí, xử lý kỵ khí, sinh học điều trị, Xử lý sinh học, xử lý hóa chất, keo hạt (Wang Jianlong), cơng nghệ enzyme xử lý ô nhiễm môi trường (Nguyễn Thanh Liêm – Nguyễn Minh Hiếu – Nguyễn Văn Luân – Vũ Văn Phương) hay nghiên cứu sử dụng công nghệ phạm vi không gian địa lý hẹp: khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, số doanh nghiệp Hà Nội * Ở nước: Chưa có nhiều cơng trình nghiên cứu sách thúc đẩy sử dụng cơng nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp Tuy vậy, có số cơng trình đáng ý sau: luận văn thạc sĩ đề tài: “Ứng dụng khoa học cơng nghệ tăng cường hiệu kiểm sốt nhiễm môi trường CHDCND Lào” Poumy Sinlatanathamatheva, bảo vệ Đại học Quốc gia Lào năm 2007; luận văn tốt nghiệp đề tài: “Tăng cường lực nghiên cứu, ứng dụng hoạt động khoa học công nghệ công tác bảo vệ môi trường bảo tồn đa dạng sinh học CHDCND Lào” Somphone Sibounhueng, bảo vệ Đại học Quốc Gia Lào năm 2009… Kết nghiên cứu cơng trình khoa học cho thấy với mục tiêu nhiệm vụ khác nhau, cơng trình nghiên cứu chủ yếu nêu quy định pháp luật môi trường nhằm thúc đẩy sử dụng công nghệ lĩnh vực công nghệ xanh hay sử dụng khoa học công nghệ bảo vệ môi trường bảo tồn đa dạng sinh học mà chưa sâu phân tích cách đầy đủ có hệ thống sách thúc đẩy sử dụng công nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp Lào Nhiều vấn đề liên quan đến sách thúc đẩy sử dụng cơng nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp chưa đề cập nghiên cứu cách đầy đủ tồn diện có đề cập nghiên cứu mức độ nghiên cứu chưa sâu Tuy vậy, tài liệu nghiên cứu quan trọng tác giả lựa chọn tham khảo thực việc nghiên cứu đề tài luận văn Chính vậy, Luận văn với chủ đề nghiên cứu “Chính sách thúc đẩy sử dụng công nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp nước Lào” quan trọng cần thiết mặt lý luận thực tiễn 3 Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu tổng quát Mục tiêu đề tài đưa sách thúc đẩy sử dụng cơng nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp Lào 3.2 Mục tiêu cụ thể Để đạt mục tiêu tổng quát đề cập trên, cần thực mục tiêu cụ thể sau: - Nghiên cứu vấn đề lý luận sách thúc đẩy sử dụng cơng nghệ thân thiện mơi trường: sách, cơng nghệ thân thiện môi trường, khu công nghiệp, ô nhiễm môi trường; Mối quan hệ sách cơng nghệ với xử lý nhiễm mơi trường - Phân tích thực trạng sử dụng công nghệ thân thiện môi trường khu cơng nghiệp CHDCND Lào - Đánh giá sách liên quan sử dụng công nghệ/công nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp Lào - Đề xuất giải pháp sách thúc đẩy sử dụng cơng nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp Lào Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài sách thúc đẩy sử dụng công nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp Lào - Phạm vi nghiên cứu + Phạm vi nội dung: nghiên cứu đề xuất giải pháp sách nhằm thúc đẩy sử dụng công nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp Lào + Phạm vi không gian: Nghiên cứu thực trạng ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp Lào 3.3.3 Nhóm giải pháp khác - Cần xem xét điều chỉnh thống luật Khoa học công nghệ Lào năm 2013 Luật Khuyến khích đầu tư Lào năm 2009 quy định sách ưu đãi khu công nghệ thân thiện với môi trường Nên đưa việc xây dựng chế, sách ưu đãi riêng thí điểm cho khu cơng nghệ, khu, cụm công nghiệp công nghệ thân thiện môi trường quốc gia vào Nghị Quốc hội, cho phép Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét định số sách vượt khung, chồng chéo Luật - Chính phủ cần đạo ưu tiên bố trí vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật sở vật chất Khu công nghệ thân thiện với mơi trường Bên cạnh đó, hỗ trợ cho BQL triển khai hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ thân thiện môi trường cho Khu công nghệ, khu, cụm công nghiệp công nghệ thân thiện với môi trường; tăng cường hoạt động nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực; ban hành tiêu chí dự án công nghiệp hỗ trợ công nghệ thân thiện với môi trường để thu hút đầu tư vào phân khu Khu công nghệ, khu, cụm công nghiệp công nghệ thân thiện với môi trường … Bộ Khoa học Cơng nghệ cần sớm xem xét, phân tích có phân cấp quản lý, điều hành cho Ban quản lý Khu công nghệ, khu, cụm công nghiệp công nghệ thân thiện với mơi trường nước để tăng tính chủ động có định nhanh, phù hợp, sát với tình hình đặc thù địa phương; có tranh thủ đón đầu dự án FDI muốn vào hoạt động - Rà sốt sách phát triển công nghiệp hỗ trợ công nghệ thân thiện với mơi trường để bổ sung sách dự án đầu tư sản phẩm công nghiệp hỗ trợ kèm dự án sản xuất sản phẩm công nghệ thân thiện môi trường Khu công nghệ, khu, cụm công nghiệp công nghệ thân thiện với môi trường; ưu tiên bố trí vốn theo nhu cầu, tiến độ để BQL Khu công nghệ, khu, cụm công nghiệp công nghệ thân thiện với môi trường quốc gia tổ chức triển khai thi công hạ tầng theo cam kết với nhà đầu tư; xây dựng phê quyệt định hướng lĩnh vực công nghệ thân thiện với môi trường, ưu tiên thu hút đầu tư Khu công nghệ, khu, cụm công nghiệp công nghệ thân thiện với môi trường nằm quy hoạch tổng thể phát triển đến năm 2030 - Tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật xã hội đồng bộ, có chất lượng cao (từ hệ thống giao thơng, điện, thơng tin truyền thơng, cấp nước đến dịch 90 vụ vận tải, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, y tế, giáo dục…) Tổ chức thực nghiêm quy hoạch; nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư, tập trung tập trung vào địa cụ thể, Công ty, Tập đoàn lớn nước phát triển Thực tốt cơng tác tu bảo dưỡng cơng trình hạ tầngkỹ thuật Khu công nghệ, khu, cụm công nghiệp công nghệ thân thiện với môi trường, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự Khu công nghệ, khu, cụm công nghiệp công nghệ thân thiện với môi trường phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp - Thúc đẩy hình thành, phát triển sản phẩm hàng hóa thương hiệu Lào công nghệ tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường - Đồng thời, cần phát triển mạnh thị trường khoa học công nghệ theo hướng phát triển mạng lưới tổ chức trung gian môi giới chuyển giao, tư vấn, đánh giá định giá cơng nghệ - Chủ động nắm bắt tình hình hoạt động doanh nghiệp, kịp thời phối hợp với quan chức giải vấn đề vướng mắc doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, giải việc làm cho người lao động tăng nguồn thu cho ngân sách; phối hợp với quan chức liên quan tăng cường tuyên truyền, giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật lao động nâng cao nhận thức chủ sử dụng lao động người lao động; phối hợp với quan chức liên quan thực kiểm tra, tra việc chấp hành quy định pháp luật lao động, việc thực chế độ sách người lao động để có biện pháp xử lý kịp thời đơn vị vi phạm; bám sát doanh nghiệp Khu công nghệ, khu, cụm công nghiệp công nghệ thân thiện với môi trường vào hoạt động, phát chủ động phối hợp với quan chức giải nhanh chóng vụ bất thường an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đình cơng, lãn cơng xảy Khu công nghệ, khu, cụm công nghiệp công nghệ thân thiện với môi trường, không để xảy an ninh trật tự ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh - Đẩy mạnh hợp tác hội nhập quốc tế khoa học, công nghệ Trên sở đó, triển khai có hiệu chương trình tìm kiếm, giải mã chuyển giao cơng nghệ từ nước ngồi Lào 91 - Chính phủ Lào cần tích cực triển khai cơng tác hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp công nghệ thân thiện với mơi trường Cấn có sách chế đặc thù, cụ thể hỗ trợ đất đai, sở hạ tầng , mở rộng lĩnh vực phát triển công nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp Lào KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương luận văn, tác giả phân tích làm rõ vấn đề sau: Thông qua việc phân tích kinh nghiệm Singapore Hàn Quốc việc xây dựng sách ứng dụng cơng nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp, tác giả luận văn rút học kinh nghiệm việc xây dựng sách ứng dụng cơng nghệ thân thiện môi trường Lào 92 Những tồn khó khăn, vướng mắc sách việc thực sách sử dụng cơng nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp Lào chương 2, tác giả đưa số giải pháp nhằm hồn thiện sách ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường Lào Các giải pháp hồn thiện sách sử dụng cơng nghệ thân thiện môi trường Lào tác giả đề xuất bao gồm: hồn thiện sách, quy định pháp luật Lào ban hành đảm bảo thực thi sách, pháp luật nhằm khuyến khích, hỗ trợ cho doanh nghiệp ứng dụng CNTTMT; giải pháp tăng cường lực thông tin cho doanh nghiệp; giải pháp tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp v.v… Trong giải pháp đề xuất, việc xây dựng hồn thiện sách cơng nghệ xanh, cơng nghệ sạch, cơng nghệ chất thải, mơ hình phát triển khu cơng nghiệp theo cluster giải pháp cấp bách mà Đảng Nhân dân cách mạng Nhà nước Lào cần ưu tiên thực Với giải pháp trên, tác giả hi vọng sách sử dụng cơng nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp Lào hồn thiện hơn, góp phần nâng cao hiệu kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thực mục tiêu cơng nghiệp hố, đại hoá mà Đảng nhân dân cách mạng Lào đề KẾT LUẬN CHUNG Luận văn phân tích, luận giải số vấn đề lý luận sách cơng nghệ thân thiện mơi trường khu công nghiệp khái niệm công nghệ thân thiện mơi trường, sách cơng nghệ thân thiện môi trường, khu công nghiệp, ô nhiễm môi trường; vai trò cơng nghệ thân thiện mơi trường bảo vệ môi trường 93 khu công nghiệp mối quan hệ sách cơng nghệ thân thiện môi trường bảo vệ môi trường khu công nghiệp Luận văn khái quát hình thành phát triển quy định sách cơng nghệ thân thiện mơi trường khu công nghiệp Lào Qua giai đoạn lịch sử khác nhau, sách cơng nghệ thân thiện môi trường Lào quy định theo hướng ngày khuyến khích ứng dụng cơng nghệ thân thiện mơi trường Mặc dù, Chính sách cơng nghệ thân thiện mơi trường Lào tồn bất cập hạn chế Tuy nhiên, sách cơng nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp Lào rõ ràng, cụ thể, phù hợp với phát triển kinh tế xã hội Lào Trên sở kết nghiên cứu lý luận sách công nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp, tác giả luận giải để làm rõ thực trạng sách cơng nghệ thân thiện mơi trường khu công nghiệp Lào Luận văn phân tích sách cơng nghệ thân thiện mơi trường Singapore Hàn Quốc, từ tiếp thu thành tựu nhận thức hạn chế q trình xây dựng sách cơng nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp Lào Đó đầu tư phát triển ngành công nghiệp công nghệ môi trường song hành với hoạt động kinh tế khác nhằm tạo nước Lào xanh, sạch, ổn định tăng trưởng bền vững Những ưu điểm hạn chế sách công nghệ thân thiện môi trường, thực tiễn ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp Lào sở để tác giả đề xuất giải pháp nhằm xây dựng hồn thiện sách cơng nghệ thân thiện mơi trường khu công nghiệp Lào Đề xuất Luận văn kết việc tổng hợp kết nối toàn kết nghiên cứu lý luận thực tiễn sách cơng nghệ thân thiện mơi trường Lào Những đề xuất có giá trị tham khảo cho việc hồn thiện sách cơng nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp Lào Chính sách cơng nghệ thân thiện mơi trường phát triển cụm cơng nghiệp (như phân tích luận văn) tảng cho phát triển bền vững bảo vệ môi trường mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược lâu dài phát triển kinh tế Lào Mơ hình khu cơng nghiệp truyền thống Lào bộc lộ hạn chế, thiếu sót sử dụng tài 94 nguyên, cơng nghệ vận hành, ngun nhân gây nhiều chất thải, ngun nhân gây nhiễm mơi trường Do đó, phát triển cơng nghiệp theo cụm công nghiệp (cluster) phải mục tiêu phát triển mà Lào cần hướng tới KHUYẾN NGHỊ Trên sở kết nghiên cứu luận văn, tác giả xin đưa số khuyến nghị với Chính phủ nước Cộng hồ DCND Lào sách thúc đẩy sử dụng công nghệ thân thiện môi trường khu cơng nghiệp sau: 95 Chính phủ cần bổ sung chiến lược phát triển công nghiệp theo cụm công nghiệp cluster vào Chiến lược phát triển công nghiệp Lào từ năm 2016 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm tạo sở pháp lý cho việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp Lào Đồng thời phải tiến hành rà sốt, hồn thiện văn quy phạm pháp luật, hệ thống quản lý bảo vệ môi trường KCN, lồng ghép vấn đề quy hoạch KCN với quy hoạch môi trường, áp dụng cơng nghệ sạch, tiêu thụ lượng, chất thải, tái chế, tái sử dụng tối đa, áp dụng tiêu chí thân thiện mơi trường, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển đổi KCN gây ô nhiễm mơi trường nghiêm trọng sang mơ hình KCN TTMT tiên tiến đại hơn, đáp ứng ngày đầy đủ tiêu chí nghiệp phát triển bền vững theo nhu cầu xây dựng sản xuất công nghiệp xanh - - đẹp hướng tới sinh thái cơng nghiệp có tiêu chuẩn thân thiện mơi trường cao Chính phủ cần tiếp tục trì sách miễn giảm phí thuê đất cho doanh nghiệp người thuê đất hỗ trợ tài q trình thay đổi cơng nghệ, đào tạo nguồn nhân lực để khuyến khích cá nhân doanh nghiệp tham gia KCN TTMT 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng Việt Lê Thị Vân Anh (2014), Hoàn thiện pháp luật Việt Nam phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao từ kinh nghiệm của Singapore, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội Chính phủ Việt Nam (2012), Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học lĩnh vực bảo vệ môi trường đến năm 2020, Hà Nội Ngô Văn Điển, (2000), Các khu công nghiệp và khu chế xuất Việt Nam – Thực trạng và các giải pháp áp dụng, Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam Porter E M (2012), Lợi thế cạnh tranh quốc gia (The Competitive advantage of Nation), NXB Trẻ, Hà Nội Thu Giang (2017), Kinh nghiệm phát triển kinh tế thần kỳ của các cường quốc châu Á, Báo điện tử Bộ Xây dựng Việt Nam, địa chỉ: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/kinh-nghiem-phat-trien-kinh-tethan-ky-cua-cac-cuong-quoc-chau-a.html, ngày truy cập 10 tháng 10 năm 2017 Hoàng Giang (2013), Hậu khủng khiếp từ thảm họa tràn dầu vịnh Mexico, trang điện tử vtv.vn, ngày truy cập 09 tháng 05 năm 2017 Trần Thị Mĩ Hạnh (2014), Nghiên cứu đặc trưng của dòng thải và đề xuất sơ đồ công nghệ xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, luận văn thạc sĩ Khoa học quản lý, Trường Đại học Xã hội Nhân văn Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội Trần Ngọc Hùng (2004), Thớng nhất khún khích và bảo đảm đầu tư giữa đầu tư nước ngoài và đầu tư nước, Thông tin khu công nghiệp Việt Nam Lee Seo-won (2014), Chính sách tăng trưởng xanh, hàm lượng các bon thấp của phủ Hàn Quốc, địa chỉ: http://world.kbs.co.kr, ngày truy cập 21 tháng 09 năm 2017 10 Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Văn Luân, Vũ Văn Phương (2012), Ứng dụng công nghệ enzyme vào xử lý ô nhiễm môi trường, Thành phố Hồ Chí Minh 11 Nguyễn Thị Quang (2014), Sử dụng cơng cụ tài thúc đẩy ứng dụng công nghệ xanh lĩnh vực xử lý rác thải (nghiên cứu trường hợp số doanh nghiệp Hà Nội), luận văn thạc sĩ Khoa học quản lý, Trường Đại học Xã hội Nhân văn Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội 12 S.V.Kalesnik (1970), Các quy luật địa lí chung của trái đất M.1970 13 Nguyễn Ngọc Sơn (2017), Phát triển cụm ngành công nghiệp Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế, Hội thảo khoa học quốc tế Chính sách cơng nghiệp quốc gia Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, địa chỉ: https://kinhtetrunguong.vn/web/guest/hoi-thao-hoi-nghi? p_p_id= 101& p_p _lif ecycle=0 & p_p_sta te=pop _up&p_p_mo de=view&p_p_col_ id=column-1& p_p _col_co un t=1&_1 01 _stru ts_a ctio n=%2 Fasset_publ isher %2Fview_content&_101_assetEntryId=957833&_101_viewMode=print&_101_t ype=content&_101_urlTitle=phat-trien-cum-nganh-cong-nghiep-o-viet-namtrong-boi-canh-hoi-nhap-quoc-te, ngày truy cập 11 tháng 08 năm 2017 14 Trần Văn Thọ (2002), Công nghiệp hoá, hiện đại hoá Việt Nam thời đại châu Á Thái Bình Dương, Nxb Thế giới, Hà Nội 15 Times Higher Education (THE) (2016), Xếp hạng các trường đại học thế giới năm 2015-2016, địa chỉ: https://www.timeshighereducation.com/worlduniversity-rankings/2016/world-ranking, ngày truy cập tháng 10 năm 2017 16 Viện Nghiên cứu lập pháp Việt Nam (2013), Kinh nghiệm số nước thế giới xây dựng pháp luật bảo vệ môi trường, Hà Nội 17 Viengphone Soukhavong (2013), Nghề dệt thổ cẩm Lào : qua trường hợp làng Mường Xang, huyện Sầm Nưa tỉnh Hủa Phăn và làng Noỏng Bua Thoong Tạy thủ đô Viêng Chăn, Luận án tiến sĩ Văn hoá dân gian, Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội 18 World Economic Forum (WEF), Báo cáo lực cạnh tranh toàn cầu,tr.240241, địa chỉ: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitiveness Report_2014-15.pdf, ngày truy cập 21/06/2017 Tài liệu tham khảo tiếng Anh 19 A Fujishima, K Honda (1972), Electrochemical Photolysis of Water at a Semiconductor Electrode 20 M.V Sharma, V Kumari, M Subrahmanyam (2008), TiO2 Supported over SBA15: An Efficient Photocatalyst for the Pesticide Degradation Using Solar Light 21 Ministry of Foreign Affairs of Lao PDR (2010), Laos built 41 special deltas, http://www.laoembassy.com/Laos%2520to%2520build%252041%2520special% 2520economic%2520zones.pdf&prev=search, accessed September 1, 2017 22 Singapore Government (2007), Chính phủ Singapre (2017), National Science and Technology Development Plan 2006 (MTI), https:// www.nap.edu/read/12920 /chapter/10&prev=search, accessed 12 October 2017 23 Singapore Ministry of Education (2016), Education system in Singapore, www.moe.gov.sg/education/, accessed October 2017 24 Singapore Ministry of Environment and Water Resources (2016), Green Plan 2012, https://www.mewr.gov.sg, (Số điện thoại: RSING 363.70095957 SIN) accessed October 2017 25 W Shen, W Zhao (1998), F He - TiO2 Photocatalytic Reactions and Its Applications in Wastewater Treatment 26 Wang Jianlong (2006), Technologies for water pollution control – Tsinghua University – THU Beijing Tài liệu tham khảo tiếng Lào 27 Hidetoshi Nishimura (2016), ຍຍຸ ດທະສາດການພພດທະນາອຍຸ ດສະຫະກກາລາວ 20162025 ແລະວວໄສທພດເຖ ວງປ ປ 2030, ໂຮງພພມປະຊາທພປະໄຕແຫຫງຊາດລາວ, ວຽງຈຈນ (Hidetoshi Nishimura (2016), Chiến lược phát triển công nghiệp Lào năm 2016 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, Nxb Chính trị quốc gia Lào, Viêng Chăn) 28 Phouphet Kyophilavong (2008), ການພພດທະນາທຍຸ ລະກວດຂະຫນາດນນອຍແລະຂະຫ ນາດກາງໃນລາວ, ວພທະຍາໄລໃນການຄຄຄມຄອງວພທະຍາສາດແລະເຕຈກໂນໂລຢຢ, ມະຫາ ວພທະຍາໄລແຫຫງຊາດວຽງຈຈນ, ວຽງຈຈນ (Phouphet Kyophilavong (2008), Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ Lào, Luận văn thạc sĩ quản lý KH & CN, Đại học Quốc gia Viêng Chăn, Viêng Chăn) 29 Poumy Sinlatanathamatheva (2007), ການນກາໃຊນວ ວທະຍາສາດແລະເຕພກໂນໂລຢເປ ພພອ ພ ປບພ ປຍຸ ງການຄວບຄຍຸ ມມ ມນລະພວດສວງພ ແວດລນອມໃນສປປລາວ, ຫຫຈກສສູດວພ ທະຍາ ສ າດການ ຄຄຄມຄອງ, ມະຫາວພທະຍາໄລແຫຫງຊາດລາວ (Poumy Sinlatanatham -atheva (2007), Ứng dụng khoa học công nghệ tăng cường hiệu kiểm soát ô nhiễm môi trường CHDCND Lào, Luận văn thạc sĩ khoa học quản lý, Đại học Quốc gia Lào) 30 Somphone Sibounhueng (2009), ເສປມສນາງຄວາມສາມາດໃນການຄມນ ນ ຄວນາ, ນກາໃຊນ ມ ກ ພ ຮພກສາສວງພ ແວດລນອມແລະການ ກວດຈະກກາວວທະຍາສາດແລະເຕພກໂນໂລຢໃປ ນການປກປ ອະນຍຸ ລພກຊປວະນາໆພພນໃນສປປລາວ,ໂຮງຮຽນແຫຫງຊາດລາວ, ວຽງຈຈນ (Som phone Sibounhueng (2009), Tăng cường lực nghiên cứu, ứng dụng hoạt động khoa học và công nghệ công tác bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học của CHDCND Lào, Luận văn thạc sĩ khoa học quản lý, Đại học quốc gia Lào, Viêng Chăn) 31 ມະຫາວພທະຍາໄລແຫຫງຊາດລາວ (2009), ຫຫ ພກສສູດການຄຍຸ ມ ນ ຄອງວວທະຍາສາດແລະ ເຕພກໂນໂລຢ,ປ ຜສູຄຈຈດພພມ ນະໂຍບາຍແຫຫງຊາດ, ວຽງຈຈນ (Trường Đại học quốc gia Lào (2009), Giáo trình Quản lý Khoa học và cơng nghệ, NXB Chính trị quốc gia, Vientianes) 32 ຫຄອງການປະສານງານທາງການເມມອງຂອງສປປລາວ (2016), ບມດລາຍງານທາງດນານ ການເມ ພອງຂອງສປປລາວ 2016-2021,ວຽງຈຈນ (Nxb Chính trị quốc gia Lào (2016), Báo cáo trị của Đảng NDCM Lào 2016 – 2021, Vientianes) 33 ເຮມອນປະຊາທພປະໄຕແຫຫງຊາດລາວ (2015), ຍຍຸ ດທະສາດສກາລພບການພພດທະນາເຂດ ເສດຖະກວດພວເສດແລະເຂດເສດຖະກວດສະເພາະຂອງລາວ, ວຽງຈຈນ (Nxb Chính trị quốc gia Lào (2015), Chiến lược phát triển khu kinh tế đặc biệt khu kinh tế cụ thể Lào, Viêngchăn) ພ າວ, ວຽງຈຈນ (Nxb 34 ໂຮງພພມປະຊາທພປະໄຕແຫຫງຊາດລາວ (2013), ຜນາໄຫມດພງນ ເດປມຢສູ ລ Chính trị quốc gia Lào (2013), Đặc sắc nghề dệt lụa truyền thống Lào, Viêng Chăn) PHỤ LỤC Phụ lục 1: Khu khuyến khích đầu tư nước CHDCND Lào Nguồn: Cục xúc tiến đầu tư thương mại – Bộ Kế hoạch & Đầu tư Lào (website: http://www.investlaos.gov.la/) Phụ lục 2: Các Đặc khu kinh tế khu công nghiệp nước CHDCND Lào STT Các Khu kinh tế đặc biệt & Khu CN Thành lập Khu kinh tế đặc biệt Savan-Seno Năm 2003 Khu đô thị đặc biệt Boten Năm 2003 Khu kinh tế đặc biệt Tam giác vàng Năm 2007 Khu Thương mại Công nghiệp Vientiane Năm 2011 Khu Phát triển Saysetha Năm 2010 Khu kinh tế đặc thù Phơkhyo Năm 2010 Khu kinh tế đặc biệt hồ Thatluang Năm 2011 Khu kinh tế đặc thù LongthanhVientiane Năm 2012 Khu kinh tế đặc thù Dongphosy Năm 2012 10 Khu kinh tế đặc thù Thakhek Năm 2012 Nguồn: Cục xúc tiến đầu tư thương mại – Bộ Kế hoạch & Đầu tư Lào (website: http://www.investlaos.gov.la/) Phụ lục 3: Đầu tư công vào nghiên cứu đổi KH&CN Singapore Kế hoạch Kế hoạch Công nghệ Quốc gia năm 1995 Ngân sách tỷ USD Kế hoạch Khoa học Công nghệ Quốc gia năm 2000 tỷ USD Kế hoạch Khoa học Công nghệ 2005 Kế hoạch Khoa học & Công nghệ 2010 tỷ USD 13,5 tỷ USD Kế hoạch nghiên cứu, đổi kế hoạch doanh nghiệp năm 2015 Nghiên cứu, Đổi Kế hoạch Doanh nghiệp 2020 16 tỷ USD 19 tỷ USD Nguồn: Vụ Nghiên cứu quốc gia nghiên cứu đổi doanh nghiệp (http://www.nrf.gov.sg/rie2020) ... tích cách đầy đủ có hệ thống sách thúc đẩy sử dụng công nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp Lào Nhiều vấn đề liên quan đến sách thúc đẩy sử dụng công nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp. .. trạng sử dụng cơng nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp CHDCND Lào - Đánh giá sách liên quan sử dụng công nghệ /công nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp Lào - Đề xuất giải pháp sách thúc. .. thúc đẩy sử dụng cơng nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp Lào Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài sách thúc đẩy sử dụng công nghệ thân thiện môi trường khu công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách thúc đẩy sử dụng công nghệ thân thiện môi trường tại các khu công nghiệp ở nước CHDCND lào , Chính sách thúc đẩy sử dụng công nghệ thân thiện môi trường tại các khu công nghiệp ở nước CHDCND lào

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn