KHBVMT lo dot than PHAN văn DŨNG (eatung, ea na)

23 4 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 15:17

Lò đốt than củi Phan Dũng của hộ gia đình ông Phan Văn Dũng tại Thôn Ea Tung, xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh ĐăkLăk dự kiến được xây dựng và hoạt đồng vào quý 2 năm 2020.Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường đã được đảng và Nhà nước coi trọng. Được sự quan tâm hướng dẫn của các cơ quan ban ngành tại địa phương, chúng tôi nhận thấy Lò đốt than củi Phan Dũng của gia đình thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tại mục số107 cột 5 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 402019NĐCP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Kế hoạch bảo vệ mơi trường - Lò đốt than củi Phan Dũng - Ông Phan Văn Dũng MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương MƠ TẢ SƠ LƯỢC VỀ LỊ ĐỐT THAN CỦI PHAN DŨNG 1.1 Thông tin chung 1.2 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu sử dụng sản phẩm dự án .6 1.3 Các hạng mục cơng trình dự án 1.4 Hiện trạng môi trường khu vực thực dự án .8 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN; DỰ BÁO CÁC LOẠI CHẤT THẢI PHÁT SINH VÀ CÁC CƠNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG 2.1 Dự báo tác động đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn triển khai xây dựng dự án 2.1.1 Dự báo tác động đến mơi trường q trình triển khai xây dựng9 Lán trại công nhân thường nơi cư trú tạm thời công nhân nên điều kiện vệ sinh sinh hoạt thường thấp kém, nước thải sinh hoạt công nhân chứa chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng vi sinh vật gây bệnh Nước mưa chảy tràn theo đất cát, dầu mỡ, vật liệu xây dựng rác .9 2.1.2 Các cơng trình, biện pháp bảo vệ mơi trường đề xuất thực trình triển khai xây dựng dự án .10 - Phun nước thường xuyên lên mặt khu vực thi công vào ngày nắng, khoảng cách lần phun đảm bảo cho mặt đạt độ ẩm hợp lý 10 - Không dùng xe cũ không chở vật liệu đầy, tải, trang bị đầy đủ phương tiện thi công hạn chế tiếng ồn, khí thải trình xây dựng 10 - Không vận hành máy đào, máy xúc vào ban đêm 10 - Lập rào chắn cho khu vực nguy hiểm (trạm biến thế, kho gas, vật liệu dễ cháy nổ), lắp đèn chiếu sáng, che chắn khu vực phát sinh bụi .10 - Khi thi công, yêu cầu công nhân tuân thủ điều kiện an toàn lao động trang bị thiết bị bảo hộ cần thiết 10 - Cung cấp đầy đủ chất đốt cho công nhân .10 - Tăng cường sử dụng nhân lực địa phương; 10 - Các xe vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị thi cơng sử dụng xăng khơng pha chì .10 - Xây dựng lán trại đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho công nhân cống rãnh, nhà vệ sinh, nhà tắm, hố rác… .11 - Thu gom rác thải, có kế hoạch thi cơng hợp lý, thiết bị đảm bảo chất lượng.11 - Tận dụng rác thải trình xây dựng để làm cơng trình phụ trợ khác 11 2.2 Dự báo tác động đề xuất biện pháp, cơng trình bảo vệ môi trường giai đoạn dự án vào vận hành .11 2.2.1 Dự báo tác động đến môi trường trình hoạt động lò đốt than 11 Kế hoạch bảo vệ mơi trường - Lò đốt than củi Phan Dũng - Ơng Phan Văn Dũng 2.2.2 Các cơng trình, biện pháp bảo vệ mơi trường q trình hoạt động lò đốt than 16 * Biện pháp quản lý, xử lý chất thải lỏng .16 * Biện pháp quản lý, xử lý chất thải khí 20 * Biện pháp quản lý, xử lý tiếng ồn độ rung .21 * Giảm thiểu tác động khác 21 + Gia đình phối hợp với quan chức phòng chống cháy nổ an tồn lao động để hướng dẫn, huấn luyện công tác biện pháp áp dụng để xử lý tình .21 2.2.3 Tiến độ hồn thành cơng trình, biện pháp bảo vệ môi trường 21 Chương 21 TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP 21 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 21 3.1 Kế hoạch tổ chức thực biện pháp bảo vệ môi trường 21 3.2 Kế hoạch quan trắc môi trường .22 PHỤ LỤC 23 DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT: ÔNMT: Ô nhiễm mơi trường ƠN: Ơ nhiễm UBND: Ủy ban nhân dân CV: Công văn CTR: Chất thải rắn SCR: Song chắn rác DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẺ: Kế hoạch bảo vệ mơi trường - Lò đốt than củi Phan Dũng - Ông Phan Văn Dũng Bảng 1:Tải lượng chất gây ƠNMT khơng xử lý Bảng 2: Nồng độ tối đa chất gây ÔN nước thải sinh hoạt Bảng 3: Thành phần hóa học phân hầm cầu Bảng 4: Lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thơng Bảng 5: Hệ số ƠN khí thải hoạt động giao thông Bảng 6: Dự báo tải lượng ƠN tư phương tiện giao thơng Bảng 7: Nồng độ chất gây ÔNMT nước sau khỏi bể tự hoại Hình 1: Hình ảnh lò đốt than gạch Hình 2: Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt Hình 3: Sơ đồ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt Hình 4: Sơ đồ thu gom nước mưa chảy tràn HỘ GIA ĐÌNH PHAN VĂN DŨNG Số: 01/CV Về việc Đăng ký kế hoạch Bảo vệ mơi trường Lò đốt than củi Phan Dũng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Krơng Ana, ngày tháng năm 2019 Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Krông Ana Kế hoạch bảo vệ mơi trường - Lò đốt than củi Phan Dũng - Ơng Phan Văn Dũng Hộ gia đình ơng Phan Văn Dũng chủ đầu tư Lò đốt than củi Phan Dũng thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường quy định mục số 107 cột Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2019 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường Chúng đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường sau: Tên chủ dự án: Hộ gia đình ơng Phan Văn Dũng Địa điểm thực lò đốt than: Thơn Ea Tung, xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk Địa liên hệ: Thôn Ea Tung, xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk Điện thoại: 0865516718 Chúng gửi đến Ủy ban nhân dân huyện Krông Ana, hồ sơ gồm: - Ba (03) kế hoạch bảo vệ môi trường - Một (01) phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Lò đốt than - Một (01) điện tử hồ sơ nêu Chúng cam kết bảo đảm độ trung thực, xác số liệu, tài liệu văn nêu Nếu có sai trái, chúng tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Krông Ana xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Lò đốt than củi Phan Dũng./ Nơi nhận: CHỦ CƠ SỞ - Như trên; - Phòng TN&MT; - Lưu sở Phan Văn Dũng MỞ ĐẦU Lò đốt than củi Phan Dũng hộ gia đình ơng Phan Văn Dũng Thôn Ea Tung, xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh ĐăkLăk dự kiến xây dựng hoạt đồng vào quý năm 2020 Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường đảng Nhà nước coi trọng Được quan tâm hướng dẫn quan ban ngành địa phương, chúng tơi nhận thấy Lò đốt than củi Phan Dũng gia đình thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường quy định mục số107 cột Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2019 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường Kế hoạch bảo vệ mơi trường - Lò đốt than củi Phan Dũng - Ơng Phan Văn Dũng Vì vậy, để thực tốt quy định nhà nước bảo vệ mơi trường hộ gia đình chúng tơi xin xây dựng Kế hoạch bảo vệ mơi trường Lò đốt than củi Phan Dũng; kính đề nghị cấp xem xét xác nhận để gia đình chúng tơi thực nhiệm vụ Chương MƠ TẢ SƠ LƯỢC VỀ LỊ ĐỐT THAN CỦI PHAN DŨNG 1.1 Thơng tin chung - Tên dự án, sở: Lò đốt than củi Phan Dũng - Tên chủ dự án: Hộ gia đình ông Phan Văn Dũng - Địa liên hệ: Thôn Ea Tung, xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk - Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Văn Dũng - Phương tiện liên lạc với chủ dự án: 0865516718 Kế hoạch bảo vệ môi trường - Lò đốt than củi Phan Dũng - Ơng Phan Văn Dũng - Nguồn vốn tiến độ thực dự án: + Nguồn vốn: 200.000.000 đồng, vốn tự có vay gia đình + Tiến độ thực dự án: dự kiến hoàn thiện vào hoạt động vào tháng 4/2020 - Quy mô, công suất; cơng nghệ loại hình dự án: Hộ gia đình chuyên cung cấp than củi chủ yếu than củi cà phê để phục vụ cho nhu cầu địa bàn xã xã lân cận có nhu cầu Quy trình lần đốt lò vòng 45 ngày Cơng nghệ đốt than lò đốt hầm xây dựng gạch Nguyên liệu sử dụng: khoảng 50 khối củi cà phê loại củi khác thu gom từ hộ gia đình địa bàn huyện Krơng Ana huyện Cư Kuin Sản phẩm than thành phẩm: Khoảng than/ tháng Hộ gia đình đốt than với quy mơ nhỏ, đốt khoảng đến 10 mẽ năm Lò xây dựng theo cơng nghệ hầm hơi, xây dựng theo hình cầu với đường kính lò mét 7, chiều cao mét, gồm có 04 ống khói để đưa khói lên cao - Vị trí địa lý nơi thực dự án: Lò đốt than củi hộ gia đình ơng Phan Văn Dũng nằm địa bàn xã Ea Na, xã nông huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, miền Tây Nguyên Phía Nam giáp xã Dray Sáp, phía Bắc giáp xã Hòa Phú thuộc thành phố Bn Ma Thuột Phía Tây giáp tỉnh Đắk Nơng, phía Đơng giáp xã Hòa Khánh thuộc thành phố Bn Ma Thuột Lò đốt than củi Phan Dũng hộ gia đình ơng Phan Văn Dũng xây dựng Thôn Ea Tung, xã Ea Na, huyện Krơng Ana, tỉnh Đắk Lắk; lò nằm đất số 262, có diện tích khoảng 5985 m đất trồng lâu năm gia đình Vị trí nằm gần nguồn nguyên liệu để đốt nên thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên liệu sản phẩm đến người tiêu dùng 1.2 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu sử dụng sản phẩm dự án Nguyên liệu sử dụng: khoảng 50 khối củi cà phê, thu gom từ hộ gia đình địa bàn huyện Krơng Ana huyện Cư Kuin Ngồi sử dụng trấu ngun liệu tạp khác để mồi Sản phẩm than thành phẩm: Khoảng than/ tháng 1.3 Các hạng mục cơng trình dự án - Hạng mục cơng trình hầm đốt than xây dựng với cấu trúc sau: Kế hoạch bảo vệ môi trường - Lò đốt than củi Phan Dũng - Ơng Phan Văn Dũng Hình 1: Cấu tạo lò hầm than gạch Hầm đốt than có cấu trúc hình cầu xây dựng gạch vữa xi măng có đường kính từ - 7m, cao 3m với quy trình sau: + Bước 1: Tuyển chọn củi nguyên liệu: phải chọn củi tươi, củi nặng Cắt dài 50-70cm, đường kính từ 5cm trở lên, đường kính lớn 30cm phải dùng cưa xe đơi + Bước 2: Chất củi ngun liệu vơ lò: nguyên liệu nằm theo dãy có lớp đà kê đáy lò u cầu phải thật sít thật chặt cao tới tận đỉnh lò + Bước 3: Đốt lò giai đoạn đầu, ngày đầu chụm đốt phải dùng củi khô, đốt mạnh chí phải dùng quạt điện thổi vào buồn đốt để tạo nhiệt nhằm sấy khô nước thân củi nguyên liệu, trình kéo dài đến ngày tuỳ thuộc vào người kỹ thuật chụm lò nguyên liệu đốt Ở giai đoạn giữa, Sau sấy khơ ngun liệu, khói ống khói bắt đầu chuyển mùi cay, mùi cay nồng nặc bắt đầu khép ống khói (dùng gạch chèn bớt lỗ ống khói), chèn khoảng 2/3 ống khói lại chừng 5cm, động tác nhằm mục đích hãm bớt trao đổi khí nhằm ém khí khơng cho cháy mà cháy âm ỉ (cũng lý nên anh em ngành gọi lò ém khí lò yếm khí) Lưu ý giai đoạn không dùng củi khô để chụm, chủ yếu chụm củi tươi củi tạp có độ bốc đốt trì lửa buồng chụm luôn phải đỏ ‘lưỡi gà’ Đây cũn g giai đoạn định thành bại mẻ than, chụn mạnh, khí mạnh than nhẹ, chụn lửa ém khí tốt than nặng đạt tiêu chuẩn Tại trình quan sát ống khói ta thấy có nhựa dầu đen kịt kéo dài đến 10 ngày Ở giai đoạn Kế hoạch bảo vệ môi trường - Lò đốt than củi Phan Dũng - Ơng Phan Văn Dũng cuối, giai đoạn chín than đến ngày, giai đoạn khói bắt đầu chuyển mùi thơm dễ chịu, khói thưa thớt giảm hẳn thấy nhiệt chủ yếu Tại ống khói dầu nhựa khơ bắt đầu bám rêu dấu hiệu than chín, giai đoạn người kỹ thuật phải thử than lỗ thăm, chín gần tới đáy cơng đoạn cuối bít hồn tồn ống khói buồng đốt gạch bùn để kết thúc việc chụm đốt Lưu ý bịt phải bịt thật kỹ, bịt hở tạo khe khơng khí vào lò lâu tắt nguộn mà chí khơng thể dập tắt + Bước 4: chờ nguội than, thời gian chờ cho lò tắt nguộn dần 1015 ngày Để đảm bảo an tồn mở cửa lò lấy than phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ phòng cháy chữa cháy tránh trường hợp than phát lửa Than phải để nơi khơ có lót bạt, có mái che mưa nắng để đảm bảo cho than không bị ẩm ướt - Các hạng mục cơng trình phụ trợ: Phần diện tích lại dùng để xây dựng nhà cơng trình phù trợ phục vụ cho sinh hoạt cơng trình xử lý chất thải như: + Bể tự hoại + Khu vực lưu trữ rác thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải rắn + Khu vực bể chứa nước, cát thực cơng tác phục vụ phòng cháy, chửa cháy - Ngồi sở bố trí khoảng sân rộng rãi, thoáng mát dễ dàng cho loại xe vào 1.4 Hiện trạng môi trường khu vực thực dự án Lò đốt than củi hộ gia đình Phan Văn Dũng nằm Thôn Ea Tung, xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk lại xây dựng diện tích đất tương đối rộng, cách xã khu dân cư; vị trí mơi trường khơng khí cảm quan tương đối ổn định khơng có dấu hiệu bị nhiễm mơi trường Vì vị trí tương đối cách biệt khu dân cư nên vào hoạt động việc gây ảnh hưởng đến môi trường khu dân cư tương đối thấp Mơ hình sản xuất kinh doanh hộ gia đình khơng phát sinh nước thải sản xuất nên nguồn tiếp nhận nước thải chủ yếu nước thải sinh hoạt sau xử lý qua bể tự hoại cho thấm vào môi trường đất khu vực Chương Kế hoạch bảo vệ mơi trường - Lò đốt than củi Phan Dũng - Ông Phan Văn Dũng ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN; DỰ BÁO CÁC LOẠI CHẤT THẢI PHÁT SINH VÀ CÁC CƠNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2.1 Dự báo tác động đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn triển khai xây dựng dự án 2.1.1 Dự báo tác động đến mơi trường q trình triển khai xây dựng * Nguồn khí thải trình xây dựng Cơ sở đốt than dự kiến xây dựng thời gian ngắn khoảng 15 ngày, trình xây dựng gây số tác động có hại đến mơi trường xung quanh, nhiên tác động chất ô nhiễm giai đoạn đến môi trường không đáng kể, sau trình xây dựng kết thúc nguồn gây ô nhiễm không nữa, gia đình kết hợp với đơn vị thi cơng thực biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nhằm hạn chế thấp ảnh hưởng tiêu cực đến mơi trường Trong thi cơng có hai nguồn gây ô nhiễm không khí là: Nguồn ô nhiễm di động xe vận chuyển nguyên vật liệu (đất, đá, xi măng, sắt thép ) nguồn ô nhiễm tương đối cố định thiết bị thi công (trạm trộn bê tông tươi, trạm trộn bê tông atphan ), q trình san lấp - Ơ nhiễm bụi, đất gió gây q trình san ủi mặt bằng, đào đất; - Ơ nhiễm bụi q trình vận chuyển, bốc xếp máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng (xi măng, đất cát, đá…); - Khí thải phương tiện vận tải máy thi công giới có chứa bụi, SO2, NOx, CO, tổng hydrocacbon (THC), tác nhân ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân thi công dân cư sống xung quanh; - Tiếng ồn, độ rung phương tiện vận tải xe thi cơng giới; - Khói hàn có chứa bụi, CO, tổng hydrocacbon chì (Pb) * Nước thải trình xây dựng Các tác động đến môi trường nước giai đoạn thi công nước thải sinh hoạt từ lán trại công nhân nước mưa chảy tràn Lán trại công nhân thường nơi cư trú tạm thời công nhân nên điều kiện vệ sinh sinh hoạt thường thấp kém, nước thải sinh hoạt công nhân chứa chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng vi sinh vật gây bệnh Nước mưa chảy tràn theo đất cát, dầu mỡ, vật liệu xây dựng rác * Chất thải rắn trình xây dựng: Chất thải rắn giai đoạn chủ yếu đất đá, VLXD, gỗ cốt pha phế thải, xi măng, sắt thép vụn, giấy, loại rác thải sinh hoạt từ lán trại công nhân… Kế hoạch bảo vệ mơi trường - Lò đốt than củi Phan Dũng - Ơng Phan Văn Dũng 2.1.2 Các cơng trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực trình triển khai xây dựng dự án * Nguồn khí thải q trình xây dựng Trong q trình xây dựng, Công ty yêu cầu đơn vị thi cơng quan tâm có phương án khống chế nhiễm, đảm bảo an toàn lao động, hạn chế tác động có hại, biện pháp cụ thể đưa vào hợp đồng xây dựng bao gồm: - Phun nước thường xuyên lên mặt khu vực thi công vào ngày nắng, khoảng cách lần phun đảm bảo cho mặt đạt độ ẩm hợp lý - Không dùng xe cũ không chở vật liệu đầy, tải, trang bị đầy đủ phương tiện thi công hạn chế tiếng ồn, khí thải q trình xây dựng - Khơng vận hành máy đào, máy xúc vào ban đêm - Lập rào chắn cho khu vực nguy hiểm (trạm biến thế, kho gas, vật liệu dễ cháy nổ), lắp đèn chiếu sáng, che chắn khu vực phát sinh bụi - Khi thi công, yêu cầu công nhân tuân thủ điều kiện an toàn lao động trang bị thiết bị bảo hộ cần thiết - Cung cấp đầy đủ chất đốt cho công nhân - Tăng cường sử dụng nhân lực địa phương; - Các xe vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị thi công sử dụng xăng khơng pha chì * Nước thải trình xây dựng Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh ngày trình xây dựng khoảng 0.5m³/ngày Nước thải sinh hoạt thu gom đến hầm tự hoại xử lý men vi sinh theo định kỳ Nước thải sinh hoạt sau qua song chắn rác, dẫn đến bể tự hoại Bể tự hoại cơng trình xử lý thực hai chức chủ yếu: Lắng cặn lên men cặn lắng tác dụng vi sinh vật yếm khí Phân hầm cầu Nước thải sinh hoạt 10 Song Bể tựchắn hoạirác Kế hoạch bảo vệ môi trường - Lò đốt than củi Phan Dũng - Ơng Phan Văn Dũng Hình 2: Sơ đồ thu gom xử lý nước thải sinh hoạt Nước thải sau qua hệ thống xử lý tự hoại dẫn vào giếng thấm thấm vào môi trường * Chất thải rắn trình xây dựng - Xây dựng lán trại đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho công nhân cống rãnh, nhà vệ sinh, nhà tắm, hố rác… - Thu gom rác thải, có kế hoạch thi cơng hợp lý, thiết bị đảm bảo chất lượng - Tận dụng rác thải trình xây dựng để làm cơng trình phụ trợ khác 2.2 Dự báo tác động đề xuất biện pháp, cơng trình bảo vệ môi trường giai đoạn dự án vào vận hành 2.2.1 Dự báo tác động đến môi trường q trình hoạt động lò đốt than * Chất thải rắn sinh hoạt Rác thải sinh hoạt trung bình 0,5 kg/người/ngày, lượng rác thải phát sinh sở khoảng 0.5 x người = 1kg/ngày Chất thải rắn loại chứa nhiều chất hữu dễ phân huỷ, khơng thu gom xử lý sinh mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến sức khỏe làm vẻ mỹ quan sở * Chất thải rắn sản xuất Trong trình bán hàng, xuất nhập hàng bao gồm loại bao bì, thùng chứa, dẻ lau bị dính chất thải dầu nhớt…đây loại chất thải nguy hại gây ảnh hưởng nhiều đến môi trường Các loại than củi vương vãi trình sản xuất than * Nguồn chất thải lỏng Trong giai đoạn hoạt động nguồn phát sinh nước thải chất ô nhiễm bao gồm: Nước thải sinh hoạt chứa cặn bã, chất lơ rắn lơ lửng (SS), 11 Kế hoạch bảo vệ mơi trường - Lò đốt than củi Phan Dũng - Ông Phan Văn Dũng chất hữu (BOD/COD), chất dinh dưỡng (N,P) vi sinh ;nước mưa chảy tràn theo bụi, rác… - Nước thải sản xuất: trình hoạt động cửa hàng khơng có sử dụng nước nên khơng có nước thải sản xuất - Nước thải sinh hoạt: nước thải sinh hoạt có chứa chủ yếu chất cặn bã, chất rắn lơ lửng (SS), chất hữu (BOD, COD), chất dinh dưỡng (N,P) vi sinh thải môi trường gây ô nhiễm nguồn nước khơng xử lý Vì sở có 02 người chuyên coi sở xây dựng khu vực nhà gia đình nên sinh hoạt sinh hoạt gia đình, nước thải sinh hoạt xử lý theo quy định Ước tính lưu lượng nước cấp cho người lại 100L/người/ngày, cho công nhân không lưu trú 50L/người/ngày, lưu lượng nước cấp sinh hoạt: Q = Nxq 1000 = 2x 50 1000 = 0.1 (m3/ngày) Trong đó: q tiêu chuẩn dùng nước; N tổng số lao động Lưu lượng thoát nước 80% lưu lượng cấp nước lượng nước thải ngày khoảng 0,16 m3 Theo tính tốn thống kê nhiều quốc gia phát triển, tải lượng chất ô nhiễm người thải vào môi trường ngày (nếu không xử lý) sau: Chất ô nhiễm Khối lượng (g/người/ngày) Nhu cầu õy sinh hóa, BOD5 45 - 54 Nhu cầu oxy hóa học, COD 72 - 102 Hàm lượng chất rắn lo lửng, SS 70 - 145 Tổng Nitơ - 12 Amoniac, NH4 2.4 – 4.8 Dầu mỡ 10 - 30 Tổng Phospho 06 – 4.5 Bảng 1: Tải lượng chất ô nhiễm thải vào môi trường không xử lý (Nguồn số liệu: Tổ chức Y tế giới (WHO), 1993) Từ tính tải lượng nồng độ tối đa chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt, kết liệt kê bảng sau: Chất ô nhiễm Tải lượng Nồng độ (kg/ngày) (mg/ngày) QCVN 14:2008/BTNMT BOD5 0.108 360 50 COD 0.204 680 12 Kế hoạch bảo vệ mơi trường - Lò đốt than củi Phan Dũng - Ông Phan Văn Dũng SS 0.290 96.6 100 Tổng Nitơ 0.0024 80 - NH4 0.0092 30.6 10 Dầu mỡ 0.0006 200 20 Tổng Phospho 0.0090 30 10 Bảng 2: nồng độ tối đa chất có nước thải sinh hoạt Theo nồng độ tối đa chất có nước thải sinh hoạt so với QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, hầu hết chất nhiễm có nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý có nồng độ vượt giới hạn cho phép nhiều lần Nước thải không xử lý ảnh hưởng đến sức khỏe người môi trường tự nhiên thải - Nước mưa chảy tràn Vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn theo chất bẩn bám bề mặt đất, gây ô nhiễm môi trường nước mặt Tuy nhiên, sở không để xảy tình trạng nước mưa tiếp xúc với mùn than ảnh hưởng khơng đáng kể dự án thiết kế hệ thống thoáng nước mưa riêng So với nước thải khác, nước mưa thuộc loại cần thiết kế hệ thống thu gom riêng mà cho thải vào môi trường sau qua hệ thống song chắn rác để giữ lại rác cặn có kích thước lớn - Phân hầm cầu Phân hầm cầu chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh, vi sinh vật gây bệnh cho người, việc sử lý phân hầm cầu cần phải có phương pháp riêng để tránh lây lan bệnh tật Thành phần hóa học phân hầm cầu: STT Các số Lượng phân/ người/ngày Phân hầm cầu Ghi 100-400 g 01 – 1,3L Nước 70-85% 93 – 96% Nitơ tổng số 05 – 07% 15 – 19 % P2O5 – 5,4 % 2,5 – % K2O – 2,5 % – 4,5 % CaO 4,5 – % 4,5 – 6,5 % C/N 60/10 BOD 15 - 20g 10g 13 Kế hoạch bảo vệ mơi trường - Lò đốt than củi Phan Dũng - Ơng Phan Văn Dũng Bảng 3: Thành phần hóa học phân hầm cầu * Nguồn chất thải khí Theo dây chuyên công nghệ dự án tài liệu kỹ thuật có liên quan, xác định nguồn gây nhiễm khơng khí chủ yếu hoạt động sản xuất dự án chủ yếu từ nguồn sau: Khí thải từ phương tiện vận chuyển nguyên phụ liệu cho sản xuất vận chuyển sản phẩm như: Bụi, CO 2, SO2, CO, NO2…Khí thải khói đốt lò nguồn phân tán nên khó có biện pháp cụ thể nhiên lò đốt cơng nghệ hầm xây dựng bít kín nên lượng khói phát sinh ít, ngồi sở xa khu dân cư nên việc ảnh hưởng - Khí thải từ phương tiện giao thơng Khí thải sinh từ phương tiện giao thơng vận tải có chứa chất nhiễm như: Bụi, CO2, SO2, NO2, CO, HC… tiếng ồn Tuy nhiên số lượng xe vào ít, trung bình tháng lượt, lại xe tải nhỏ xe gắn máy nên khí thải hoạt động giao thông gây hại cho môi trường không đáng kể Theo thông báo “Nghiên cứu biện pháp kiểm sốt nhiễm khơng khí giao thơng đường TP Hồ Chí Minh” cho thấy lượng ngun liệu tiêu thụ trung bình tính chung cho loại xe gắn máy bánh 0.03 lít/Km, cho loại tơ chạy xăng 0.15lít/km loại xe tơ chạy dầu 0.3lít/km Ước tính loại phương tiện chạy 5km/ ngày lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thơng trình bày sau: STT Động Mức tiêu thụ Số lượt xe (L/km) Tổng nhiên liệu (L/ngày) Xe gắn máy 50cc 100 0.03 6.0 Xe tải nhẹ < 3.5 (chạy xăng) 20 0.15 6.0 Xe tải 3.5-10 (chạy xăng) 15 0.15 4.5 Bảng 4: Lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông (Nguồn: Báo cáo nghiên cứu biện pháp kiểm sốt nhiểm khơng khí giao thơng đường Tp Hồ Chí Minh, 2006.) Hệ số nhiểm khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông theo tài liệu đánh giá nhanh Tổ chức Y tế Thế giới trình bày bảng sau: STT Động Hệ số ô nhiễm (kg/1000L) Bụi SO2 NO2 CO VOC Xe gắn máy 50cc - 20s 52.5 80 Xe tải nhẹ
- Xem thêm -

Xem thêm: KHBVMT lo dot than PHAN văn DŨNG (eatung, ea na), KHBVMT lo dot than PHAN văn DŨNG (eatung, ea na)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn