Luận văn thạc sĩ, đề tài thực trạng giáo dục hoà nhập cho trẻ mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ tại trường tiểu học trung hoà, quận cầu giấy, TP hà nộ

127 26 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 14:40

MU1. Lý do ch n tài“Nghèo” là m t v n mang tính xã h i “Nóng” và th ng xuyênc a ra th o lu n trong các di n àn kinh t xã h i trên th gi i nóichung và Vi t Nam nói riêng. Hi n nay, v i h n 1 t ng i trên tráit thì 1,25 USD là kho n chi tiêu h ng ngày cho th c ph m, thu c men vàch là kho n chi tiêu v t kh n ng chi tr i v i h . Theo ó, Ngân hàngth gi i (The World Bank) ã x p th c t kh c nghi t n m m này vàonhóm “nghèo ói cùng c c”.Trên th c t , “ ói nghèo” không ch làm cho hàngtri u ng i không cóc h i c h ng nh ng thành qu v n minh ti n b c a loài ng i mà còngây ra nh ng h u qu nghiêm tr ng v kinh t xã h i i v i s phát tri n, tànphá môi tr ng sinh thái. Vì v y, n u v n n n “ ói nghèo” v n di n ra và cód u hi u gia t ng trên kh p các châu l c và ch a có gi i pháp h u hi u nàoa ra t hi u qu , chính vì l ó không m t m c tiêu, ch tiêu nào mà c ngng qu c t , c ng nh m i qu c gia t ra trong nh ng n m qua nh t ngtr ng kinh t , c i thi n i s ng, bình ng gi i, hoà bình n nh, b o mcác quy n con ng i c th c hi n có hi u qu . C ng nh các n c trongkhu v c và trên th gi i, ng và Nhà n c ta luôn luôn t con ng i là vtrí trung tâm c a s phát tri n, coi xoá ói gi m nghèo là m t trong nh ngm c tiêu c b n c a chi n l c phát tri n kinh t xã h i. Nh ng n m g nây, nh chính sách i m i, kinh t n c ta t ng tr ng nhanh, i s ng ib ph n nhân dân ã c nâng lên m t cách rõ r t. X GN t ch là phongtrào (giai o n 19921997) t n m 1998 n nay xóa ói, gi m nghèo ã trthành ch ng trình m c tiêu qu c gia và c a vào k ho ch nh k 5n m c a Chính ph và các a ph ng, n nay ã qua 4 giai o n (1998 2000; 2001 2005; 2006 2010; 20112015). tính n nay ã có kho ng 432tri u ng i dân Vi t Nam thoát kh i nghèo ói, t l nghèo gi m t m c 29%n m 2002, xu ng ch còn 8,4% n m 2014 1.Tuy nhiên, m t b ph n không nh dân c , c bi t là các vùng cao,vùng sâu, vùng xa v n ang ch u c nh ói nghèo, thi u th n, ch a m b oc nh ng i u ki n t i thi u c a cu c s ng.Thái Bình, ch ng trình m c tiêu qu c gia v gi m nghèo luôn ccoi là nhi m v tr ng tâm trong t ng th phát tri n kinh t xã h i c a t nh. Saunhi u n m th c hi n, c bi t 5 n m th c hi n Ch ng trình gi m nghèo giaio n 20112015, k t qu gi m nghèo trên a bàn t nh ã thu c nh ngthành công nh t nh, c th hi n rõ nét b ng s quan tâm, quy t tâm c ang b , chính quy n và nhân dân trên a bàn t nh, c th : t l h nghèo t8,12% (n m 2011) xu ng còn 2,90% vào n m 2015 (giai o n 20112015),gi m 5,22%, bình quân m i n m gi m 1,04%. S h nghèo t 46.388 h gi mxu ng còn 17.809 h , gi m 28.570 h , bình quân m i n m gi m 5.715 h 2 .Bên c nh nh ng k t qu t c v n ang còn nhi u khó kh n, thách th c,t l h nghèo ã gi m; t l h tái nghèo còn cao , t l thoát nghèo ch a b nv ng và kho ng cách chênh l ch v thu nh p gi a nhóm h giàu nh t vànhóm h nghèo nh t, gi a khu v c nông thôn và thành th có n i ch a cthu h p.ông H ng n m gi a trung tâm t nh Thái Bình, phía ông giáphuy n Thái Th y, phía B c giáp huy n Qu nh Ph , phía Tây và Tây B c giáphuy n H ng Hà, phía Tây Nam giáp huy n V Th , chính gi a phíaNam giáp thành ph Thái Bình, phía ông Nam giáp huy n Ki n X ng.Huy n ông H ng có di n tích t t nhiên 191,76km2. a gi i hànhchính g m 43 xã và 01 th tr n, v i dân s là 246.355 ng i3Theo k t qu t ng i u tra rà soát h nghèo, h c n nghèo theo chu nnghèo qui nh t i Quy t nh 59Q TTg (áp d ng cho giai o n 20162020), toàn t nh có 32.340 h nghèo chi m t l 5,27%, trong ó huy n ôngH ng có 4.371 h nghèo chi m t l 5,17%Hi n ã có nhi u nghiên c u v th c tr ng, nguyên nhân, gi i pháp c axóa ói gi m nghèo. Tuy nhiên, nghiên c u v phát tri n c ng ng i v ing i nghèo trong gi m nghèo b n v ng d i góc công tác xã h i là cònm i và khá ít. Vì v y, nghiên c u v th c tr ng ho t ng phát tri n c ngng i v i ng i nghèo trong gi m nghèo b n v ng và các y u t nhh ng n th c tr ng này r t c n thi t a ra m t s ki n ngh nh m nângcao tính hi u qu và chuyên nghi p trong vi c gi m nghèo b n v ng t i huy nông H ng, t nh Thái Bình. Xu t phát t lý do th c ti n nêu trên, v i kinhnghi m trên 06 n m ho t ng tr c ti p trong l nh v c gi m nghèo, trong th igian t i b n thân mong mu n góp m t ph n nh vào công cu c gi m nghèoc a huy n ông H ng, chính vì mong mu n ó tác gi ch n tài: “ Ho tng Phát tri n c ng ng i v i ng i nghèo t th c ti n huy n ôngH ng, t nh Thái Bình” làm tài cho lu n v n t t nghi p c a mình I M CL C DANH M C CÁC T VI T T T VI DANH M C B NG BI U V DANH M C BI U L IM VI U 1 Lý ch n tài Tình hình nghiên c u liên quan n tài 3 M c ích, nhi m v nghiên c u 12 it ng ph m vi nghiên c u 12 Ph ng pháp nghiên c u 13 CH NG 1: C S LÍ LU N V GIÁO D C HÒA NH P CHO TR M C H I CH NG R I LO N PH T K 15 1.1 M t s khái ni m c b n 15 1.1.1 Khái ni m tr em 15 1.1.2 Khái ni m h i ch ng 15 1.1.3 Khái ni m r i lo n ph t k 16 1.1.4 Khái ni m h i ch ng r i lo n ph t k 17 1.1.5 Khái ni m tr m c h i ch ng r i lo n ph t k 18 1.1.6 Khái ni m giáo d c hòa nh p 20 1.1.7 Khái ni m h tr giáo d c hòa nh p cho tr m c h i ch ng r i lo n ph t k 23 1.2 Lý lu n v tr m c h i ch ng r i lo n ph t k 26 1.2.1 Nguyên nhân 26 1.2.2 Phân lo i 27 1.2.3 c i m c a tr m c h i ch ng r i lo n ph t k 28 1.3 Lý lu n v công tác xã h i ho t ng h tr giáo d c hòa nh p cho tr m c h i ch ng r i lo n ph t k 35 1.3.1 H tr trang b ki n th c, k n ng 37 1.3.2 H tr tham v n 41 II 1.3.3 H tr gia ình ti p c n sách, ngu n h tr 44 1.4 Các y u t nh h ng n giáo d c hòa nh p cho tr m c h i ch ng r i lo n ph t k 45 1.4.1 Y u t t b n thân tr m c h i ch ng r i lo n ph t k 45 1.4.2 Y u t t gia ình tr m c h i ch ng r i lo n ph t k 46 1.4.3 Y u t t h c sinh bình th ng 47 1.4.4 Y u t t gia ình h c sinh bình th ng 48 1.4.5 Y u t giáo viên 49 1.4.6 Y u t nhà tr ng 50 1.5 H th ng sách pháp lu t v tr m c h i ch ng r i lo n ph t k 50 CH NG 2: TH C TR NG H R I LO N PH T K T I TR TR GIÁO D C HÒA NH P V I TR NG TI U H C TRUNG HÒA 54 2.1 Th c tr ng a bàn, khách th nghiên c u 54 2.1.1 Th c tr ng v a bàn nghiên c u 54 2.1.2 Th c tr ng tr m c h i ch ng r i lo n ph t k h c hòa nh p t i tr ng Ti u h c Trung Hòa 60 2.2 Th c tr ng ho t ph t k t i tr ng v h tr giáo d c hòa nh p cho tr r i lo n ng Ti u h c Trung Hòa, C u Gi y, Hà N i 63 2.2.1 Th c tr ng ho t ng h tr trang b ki n th c, k n ng 63 2.2.2 Th c tr ng ho t ng h tr tham v n 74 2.2.3 Th c tr ng ho t ng h tr gia ình tr ti p c n sách, ngu n h tr 81 2.3 Th c tr ng y u t nh h ng n ho t ng h tr giáo d c hòa nh p cho tr m c h i ch ng r i lo n ph t k vào h c hòa nh p t i tr ng Ti u h c Trung Hòa, C u Gi y, Hà N i 83 2.3.1 Y u t t b n thân tr m c h i ch ng r i lo n ph t k 84 2.3.2 Y u t t gia ình có tr m c h i ch ng r i lo n ph t k 86 III 2.3.3 Y u t t h c sinh bình th ng 88 2.3.4 Y u t t gia ình h c sinh bình th ng 90 2.3.5 Y u t giáo viên 91 2.3.6 Y u t nhà tr CH ng 94 NG 3: GI I PHÁP, XU T NH M NÂNG CAO HI U QU GIÁO D C HÒA NH P CHO TR M C H I CH NG R I LO N PH T K 97 3.1 i v i b n thân tr m c h i ch ng r i lo n ph t k .97 3.2 i v i gia ình có tr m c h i ch ng r i lo n ph t k 97 3.3 i v i h c sinh bình th 3.4 i v i gia ình h c sinh bình th 3.5 i v i giáo viên .99 3.6 i v i nhà tr ng 98 ng 99 ng 100 K T LU N 105 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 106 PH L C 110 PH L C 120 IV DANH M C CÁC T GDHN Giáo d c hòa nh p GVHT Giáo viên h tr GVCN Giáo viên ch nhi m RLPTK R i lo n ph t k THTH Ti u h c Trung Hòa VI T T T V DANH M C B NG BI U Trang B ng 2.1: Nhi m v c a giáo d c hòa nh p cho tr m c ch ng r i 59 lo n ph t k B ng 2.2: S l ng h c sinh RLPTK h c hòa nh p t i tr h c Trung Hòa giai o n t n m 2013 n 2018 ng Ti u 60 nv: H c sinh B ng 2.3: M c hi u qu vi c trang b ki n th c cho tr RLPTK 67 nv % B ng 2.4: M c hi u qu tham v n cho ph huynh, gia ình v v n c a tr r i lo n ph t k nv % 75 B ng 2.5: Các y u t nh h ng n th c tr ng giáo d c hòa nh p cho tr t i tr ng ti u h c Trung Hòa 83 B ng 2.6: M c nh h ng t phía giáo viên h tr n th c tr ng giáo d c hòa nh p cho tr t i tr ng Ti u h c Trung Hòa nv % 92 VI DANH M C BI U Trang Bi u 2.1: S n m kinh nghi m làm vi c c a h tr làm vi c t i tr 2.2: Trình Hòa 55 ng Ti u h c Trung Hòa – C u Gi y – Hà N i tính Bi u i ng giáo viên n n m 2018 h c v n c a GVHT tr nv % ng Ti u h c Trung 56 nv % Bi u 2.3: Th c tr ng trình chun mơn c a GVHT tr ng Ti u h c Trung Hòa – C u Gi y – Hà N i n m 2018 nv % 57 Bi u 2.4: T l GVHT tr ng Ti u h c Trung Hòa – C u Gi y – Hà N i ã c t o c p ch ng ch giáo d c c bi t nv % 58 Bi u 2.5: T l gi i tính c a nhóm tr RLPTK t i tr h c Trung Hòa nv % ng Ti u 62 Bi u 2.6: M c trí tu c a tr RLPTK t i tr Trung Hòa n m h c 2017-1018 ng Ti u h c 63 Bi u 2.7: T n xu t th c hi n h tr trang b ki n th c, k 66 n ng cho tr ph huynh, gia ình tr r i lo n ph t k t i tr ng Ti u h c Trung Hòa nv % Bi u 2.8: M c hi u qu vi c trang b k n ng i v i tr r i lo n ph t k t i tr ng Ti u h c Trung Hòa nv % 68 Bi u 2.9: M c 69 hi u qu c a vi c h tr trang b ki n th c cho ph huynh, gia ình tr r i lo n ph t k t i tr Bi u ng Ti u h c Trung Hòa 2.10: M c nv % hi u qu c a vi c h tr trang b k n ng cho ph huynh, gia ình tr r i lo n ph t k t i tr ng Ti u h c Trung Hòa nv % 70 VII Bi u 2.11: K t qu h c t p c a tr m c r i lo n ph t k tr ng Ti u h c Trung Hòa n m h c 2017-2018 nv % 73 Bi u 2.12: M c th c hi n nhi m v tham v n cho ph huynh, gia ình v v n c a tr r i lo n ph t k nv % 74 Bi u 2.13: M c hi u qu h tr tr ph huynh, gia ình tr r i lo n ph t k ti p c n sách, ngu n l c h tr n v % 82 Bi u 2.14: Bi u 2.14 M c nh h ng c a b n thân tr n th c tr ng giáo d c hòa nh p cho tr t i tr ng Ti u h c Trung Hòa nv % 84 Bi u 2.15: M c nh h ng t gia ình n th c tr ng giáo d c hòa nh p cho tr t i tr ng Ti u h c Trung Hòa nv % 86 Bi u 2.16: 89 Bi u 2.17: M c Bi u M c nh h ng t phía b n thân h c sinh bình th ng n th c tr ng giáo d c hòa nh p cho tr t i tr ng Ti u h c Trung Hòa n v % nh h ng t phía gia ình h c sinh bình th ng tr ng Ti u h c Trung Hòa 2.18: M c 90 n th c tr ng giáo d c hòa nh p cho tr t i nh h ng t nv % phía cán b tr ng tr ng Ti u h c Trung Hòa qu n lý nhà n th c tr ng giáo d c hòa nh p cho tr t i nv % 94 L IM Lý ch n tài Tr em nh búp cành, t s ng, ng lai c a tn c giáo d c phát tri n m t môi tr ta bi t r ng giáo d c nhà tr c at U c Tr em c n ng t t nh t có th Chúng ng t o nh ng ng ng lai Giáo d c Vi t Nam nêu rõ t t c m i tr em c t i tr i cho xã h i n tu i i h c u ng Nh ng th c t hi n có m t b ph n tr em khuy t t t nói chung, tr em m c h i ch ng r i lo n ph t k nói riêng khơng tr c c n ng, ho c g p r t nhi u khó kh n vi c h c t p Th c tr ng tr em Vi t Nam m c h i ch ng r i lo n ph t k ngày t ng, nh t nh ng n m g n ây t i thành ph l n Vi t Nam T n m 2000 n nay, s tr c ch n oán i u tr ch ng t k t i c s y t công l p ngày t ng, n m sau cao h n n m tr c Theo s li u c a Khoa Ph c h i ch c n ng thu c B nh vi n Nhi Trung ng, n m 2000 s 122% so v i n m tr tr t c n m 2007 s tr t k k n khám t ng lên 268% T i Tp.H Chí Minh, n m 2000 ch có tr t k tr n khám mu n t i B nh vi n Nhi Trung n ng chi m t n i u tr ch ng t k b ng ph l r t cao (43,86% c thành l p n m 2012, n v châm c u i u tr ch m sóc b i não (B nh vi n Châm c u Trung n khám 324, c ch n oán m c ch ng 36 tháng tu i) tu i [1,104-107] Tuy m i nh ng n n B nh vi n Nhi ng khám i u tr ch ng t k , n m 2008 s tr t ng h n 160 l n S n khám t ng ng) c ng c bi t cho t k , ã thu nh n 1.926 tr ng pháp châm c u, c y ch S li u th ng kê c a Khoa Tâm th n (B nh vi n Nhi Trung ng) c ng cho th y, có s khác bi t k gi a t l tr em trai m c ch ng t k so v i tr em gái (s bé trai nhi u h n t -6 l n so v i bé gái) v i nông thôn Theo thành th m c nhi u h n so c tính c a m t s t ch c n c ngoài, Vi t Nam hi n có 165.325 ng i t k Theo th ng kê tháng 4/2016 Vi t Nam có h n 200.000 tr , thông tin c a t i h i th o qu c t “T k Vi t Nam hi n thách th c” di n t i Hà N i [38] H u hêt tr em sau c ánh giá m c h i ch ng R i lo n ph t k , ph huynh r i vào tâm lí hoang mang, lo l ng H khơng tin r ng h ,m t v n a tr xinh x n nh bao c a tr a tr khác l i m c h i ch ng c ch p nh n, h b t u lo l ng cho tr v m i th nh u ng, giáo d c, giao ti p, ch c n ng xã h i… Lo l ng thi p s m, can thi p úng cách môi tr Ph n l n nh ng tr hành vi, h c t p, v n d c t i tr n tr n c can ng giáo d c t t nh t cho tr u g p khó kh n v n giao ti p, ngôn ng , ng, ch c n ng xã h i… Môi tr ng M m non giáo ng chuyên bi t l a ch n cu i c a cha m có m c h i ch ng Nh ng v n tr l n t i v i nh ng cha m có tr m c hôi ch ng n tu i i h c ti u h c Các tr sau t t nghi p M m non t i ng chuyên bi t s vào l p theo tu i, môi tr m t hòa nh p v i các b n, t h c theo ch cho th y tr khơng bình th tr ã khơng làm ng m i tr ph i t ng trình…nh ng th c t c i u Chính tr có nh ng hành vi ng, khơng th t h c m t mình… nên i h c ã b nhà ng ph n ánh tr v v i lí do, tr khơng h c l p, nói không nghe l i, trêu b n…làm nh h huynh c m th y th c s b t c c, ngh ch t ng n l p Lúc ph n tu i i h c mà không tr ng, h c ng không th tr ng chuyên bi t hay tr i tâm th n…H ln mong mu n h có mơi tr ct i nhà ch m tr c ngày c ng không th g i l i vào ng h c hòa nh p v i b n t i tr ng h c t t h n, b i tr m c h i ch ng r i lo n ph t k ch a c tr có th phát tri n c pháp lu t công nh n m t d ng khuy t t t nên ch a có sách, pháp lu t, quy n l i riêng cho tr r i lo n ph t k , tr ch u nhi u thi t thòi q trình h c t p phát tri n hòa nh p c ng h c t p hòa nh p t t nh t có th ng V y nên c n t o cho tr môi tr ng tr phát tri n b n thân, khơng gánh n ng cho gia ình xã h i, th c hi n c nh ng ch c n ng xã h i.Th c t nhi u cá nhân, t ch c nghiên c u v v n liên quan ã có n tr m c h i ch ng r i lo n ph t k Tuy nhiên nghiên c u ph n l n tr ng vi c a nh ng “Test”/ ki m tra, ánh giá tr , nh ng ph thi p s m, ph ng pháp giáo d c c th cho nh ng v n n ng pháp can c th l a tu i M m non V i s m nh giúp thân ch / h c sinh i phó v i nh ng tình hu ng khó kh n cu c s ng g n k t h v i nh ng ngu n l c c ng giúp h v t qua khó kh n Cơng tác xã h i tr công tác th c hi n ho t ng, ng h c có vai trò to l n ng giáo d c hòa nh p cho tr m c h i ch ng r i lo n ph t k c ng nh c u n i giúp em l i l i ích cao nh t cho h c sinh V i t m quan tr ng v lí lu n th c ti n v v n nhân viên công tác xã h i tr ho t nêu trên, m t ng h c, m t cán b tr c ti p th c hi n ng giáo d c hòa nh p t i tr ng ti u h c, th c hi n nghiên c u “Th c tr ng Giáo d c hòa nh p cho tr m c h i ch ng r i lo n ph t k t i tr ng Ti u h c Trung Hòa - C u Gi y- Hà N i” làm tài nghiên c u c a Tình hình nghiên c u liên quan n 2.1 M t s nghiên c u th gi i Hi n nay, v n it tài tr em m c h i ch ng ngày m t gia t ng, nhóm ng ngày thu hút s quan tâm c a toàn xã h i, nhà nghiên c u khoa h c B i nh h ình xã h i Có r t nhi u ng r t nhi u t i b n thân a tr , gia tài nghiên c u th gi i liên quan n tr 106 DANH M C TÀI LI U THAM KH O Ti ng Vi t Nguy n Th H ng Giang, Tr n Th Thu Hà (2008), “Nghiên c u xu th m c m t s t i B nh vi n Nhi trung c i m d ch t h c c a tr t k ng giai o n 2000 i u tr n 2007”, T p chí Y h c th c hành, s Nguy n Th Ng c Hà (2015): “Công tác xã h i i v i tr t k t th c ti n t nh Qu ng Ninh” (Lu n v n th c s CTXH) inh H ng H i (2012): C u trúc lu n nghiên c u bi u t t kí hi u h c n nhân h c bi u t ng ng Website:www:viettems.com V Th Bích H nh (2007): Tài li u T k - Phát hi n s m can thi p s m ng V Th Nh Hòa, “Th c tr ng ch m sóc giáo d c cho tr t k t i gia ình Nguy n Kim H thành ph N ng” ng (2015), “nghiên c u v Bi n pháp giáo d c hòa nh p cho tr t k tu i M m non thành ph Thái Nguyên” Nguy n Th Mai Lan (2013), Tr t k khía c nh lý lu n th c ti n, Nxb T n c ta hi n - M t vài i n Bách khoa Leo Kanner (1943), “Nghiên c u l p lu n v tr t k ” Liên Hi p Qu c (1990), “Công c qu c t v Quy n tr em, n m1990 10 Nguy n Th Thanh Minh, (bacsinoitru.vn) 11 V Th Thanh Nga (2014), “Công tác xã h i v i v n c a tr m c h i ch ng t k t i tr ng ti u h c hòa nh p a bàn Hà N i” 12 Nguy n Th Quyên, “Tâm tr ng c a cha m có t k ”, n m 2013 107 13 Nguy n Th Thanh Tâm (2014) , “Hồn thi n mơ hình Cơng tác xã h i h tr tr t k thích nghi v i q trình hồ nh p t i tr ng ti u h c” 14 Nguy n Ph ng Th o, “K n ng giao ti p cho tr t k ”, Tr ng i H c KHXH&NV 15 Thu Th y (2006), “M t s bi n pháp gi m thi u hành vi b t th ng c a tr t k tu i m m non” 16 GS Ts Nguy n Th Hoàng Y n , “Nghiên c u bi n pháp can thi p s m giáo d c hòa nh p cho tr t k n c ta hi n 17 GS Ts Nguy n Th Hoàng Y n, “Giáo d c c bi t nh ng thu t giai o n 2011-2020” ng c b n” 18 (2005), “Can thi p s m giáo d c hòa nh p tr khuy t t t”, t p 1, 2, Tài li u t p hu n cán b , gi ng viên tr 19 (2006), “Giáo d c hòa nh p tr khuy t t t d ng s ph m ti u h c”, Tài li u b i ng giáo viên ti u h c, NXB Giáo d c 20 Vi n CL & CTGD (2006), “Giáo d c hòa nh p tr khuy t t t ngôn ng b c ti u h c”, NXB Lao ng xã h i 21 Vi n CL & CTGD (2006), “Giáo d c hòa nh p tr m thính b c ti u h c”, NXH Lao ng xã h i 22 Vi n CL & CTGD (2006), “Giáo d c hòa nh p tr ch m phát tri n trí tu b c ti u h c”, NXH Lao ng xã h i 23 (2006), “Hòa nh p tr có nhu c u vào tr qu c gia c bi t giáo d c hòa nh p ng h c”, Tài li u dành cho giáo viên, NXB Chính tr 108 24 H i tr giúp ng h c Lao i khuy t t t Vi t Nam, USAID Tr ng xã h i (2014), Công tác xã h i v i ng NXB Lao ng i i khuy t t t, ng xã h i, Hà N i 25 Ph c h i ch c n ng tr khuy t t t t i gia ình, Nhà xu t b n giáo d c y h c Hà N i 26 Qu n lí giáo d c hòa nh p tr khuy t t t Ti u h c – NXB Giáo d c 27 Tài li u t p hu n – Tr 28 Theo t ng chuyên bi t Ánh Sao (tretuky.org.vn) i n Ti ng vi t 29 Theo Bách khoa toàn th Wikipedia 30 Trung tâm h c li u: Irc.tnu.edu.vn 31 https://tamlytreem.com/tu-ky-la-gi/ Ti ng Anh 32 American Psychiatric Association (2013) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition Arlington, VA American Psychiatric Association, Web [access date: June 2013] dsm.psychiatryonline.org 33 BondyA & FrostL.(1991) The Picture Echange communication System Focus on Autistic Behavior 34 Bjorn Ekman, Nguyen Thanh Liem, Ha Anh Duc and Henrik Axelson (2008), Health insurance reform in Vietnam: a review of recent developments and future challenges, Health Policy and Planning 35 Chaste P, Leboyer M (2012) “Autism risk factors: genes, environment, and gene-environment interactions” 36 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM-IV 109 37 Hodgdon L.A (2003), Solving Behavior Problemsin Austism, Quirk Robets Publishing, Michigan, USA 38 Ministry of Health and Health Partnership Group (2013), Joint annual health review 2013: Towards Universal Health Coverage,Hanoi, Ministry of Health 39 Raise your child’s soclal IQ (Nâng cao kh n ng giao ti p cho tr ) 40 The Empty Fortress: Infantile autism and the birth of the self (1967) 110 PH L C PHI U KH O SÁT (Dành cho GVHT t i tr ng Ti u h c Trung Hòa – C u Gi y – Hà N i) Th a quý th y cô! ph c v cho m c ích nghiên c u Th c tr ng Giáo d c hòa nh p cho tr m c h i ch ng r i lo n ph t k t i tr ng Ti u h c Trung Hòa Chúng tơi r t mong q th y cô cho nh ng ý ki n làm sáng t mơi tr ng giáo d c hòa nh p c a tr r i lo n ph t k t i tr ng M i thông tin thu c s giúp chúng tơi có nhìn t ng qt v th c tr ng giáo d c hòa nh p t i tr ng, t ó a nh ng gi i pháp giúp tr gia ình tr r i lo n ph t k , nh m nâng cao hi u qu giáo d c hòa nh p cho tr r i lo n ph t k Chúng r t mong Th y/Cô tham gia tr l i b ng h i d i ây M i thơng tin cung c p s c gi bí m t ch s d ng cho m c ích nghiên c u Th y vui lòng ánh d u (X) vào tr ng c a câu tr l i phù h p v i s l a ch n c a Xin trân tr ng c m n! A THÔNG TIN CÁ NHÂN A1: Th y vui lòng cho bi t i u v b n thân (1) Tên th y (có th ghi ho c khơng ghi)…………………………… (2) Th y cô GVHT c a tr …………………… l p……………… A2: N m kinh nghi m làm vi c c a th y cô A D i n m B T - n m C Trên n m A3: Trình h c v n c a th y cô A Trung c p B Cao ng 111 C ih c D Sau i h c chuyên mơn c a th y (th y có th l a ch n nhi u áp án) A4: Trình A B C D E F Giáo d c M m non Giáo d c Ti u h c Giáo d c c bi t Tâm lí h c Công tác xã h i Ngành khác (ghi rõ)……………………… A5: Th y ã có ch ng ch giáo d c c bi t ch a? A Có B Khơng B THÔNG TIN V TH C TR NG GIÁO D C HÒA NH P C A TR M C H I CH NG R I LO N PH T K T I TR NG B1: Th y cô hi u giáo d c hòa nh p cho tr m c h i ch ng r i lo n ph t k gì? A Giáo d c hòa nh p cho tr m c h i ch ng r i lo n ph t k hình th c giáo d c cho tr r i lo n ph t k h c chung v i tr bình th B Giáo d c hòa nh p cho tr r i lo n ph t k giáo d c tr t k l p h c bình th Tùy thu c vào m c t k c a tr , nhà tr ng t i ng c hi u hình th c a bàn n i tr s ng ng ti p nh n a tr vào l p h c phù h p C Giáo d c hòa nh p cho tr m c h i ch ng r i lo n ph t k hình th c giáo d c cho tr m c h i ch ng r i lo n ph t k bình th c h c v i tr ng t i n i tr sinh s ng Giáo d c hòa nh p d a quan i m xã h i, m i tr u có quy n bình ng nh nhau, c a cá nhân, gia ình, xã h i, tr n tr c nh n s quan tâm, giúp ng ch ng m t ch ng 112 trình giáo d c, c trang b ki n th c, k n ng nh m mang l i hi u qu cho tr trình hòa nh p D Ý ki n khác………………………………………………………… B2: Theo th y giáo d c hòa nh p cho tr m c h i ch ng r i lo n ph t k có nhi m v gì? (th y có th l a ch n nhi u áp án) A Trang b ki n th c, k n ng cho tr gia ình tr m c h i ch ng r i lo n ph t k nh m nâng cao hi u qu giáo d c cho tr r i lo n ph t k B Tham v n cho ph huynh, gia ình có tr r i lo n ph t k q trình h tr giáo d c hòa nh p cho tr r i lo n ph t k C H tr tr gia ình tr r i lo n ph t k ti p c n sách, ngu n l c B3: Th y cô cho bi t t i tr ng Ti u h c Trung Hòa có ang th c hi n nhi m v giáo d c hòa nh p cho tr m c h i ch ng r i lo n ph t k khơng? A Có th c hi n B Không th c hi n B4: Th y cô vui lòng cho bi t m c th c hi n trang b ki n th c, k n ng cho tr ph huynh, gia ình tr r i lo n ph t k t i tr ng Ti u h c Trung Hòa? M c TT Nhi m v b Th Trang th c ki n Trang b k n ng ng xuyên Bình th ánh giá ng Không th ng xuyên 113 B5: Th y cô cho bi t ý ki n ánh giá v m c ki n th c cho tr r i lo n ph t k ? th c hi n nhi m v trang b TT N i dung trang b ki n th c Trang b ki n th c c b n mơn Tốn, phù h p v i kh n ng ch ng trình h c: c vi t thành th o s m, th c hi n thành thào b n phép tính c ng, tr , nhân, chia… Trang b ki n th c c b n môn Ti ng vi t v i k n ng: c, vi t, nghe vi t, có th t câu úng hồn c nh, vi t o n v n ng n… Trang b ki n th c xã h i t môn h c khác nh : o c, T nhiên xã h i, KhoaS - a… B6: Th y vui lòng cho bi t m c lo n ph t k ? K n ng TT Giao ti p T ng tác ng phó T ph c v Thi t l p m i quan h Gi im l ng l p h c L ng nghe giáo viên gi ng M c t c T t Khá T Bình Y u th c hi n k n ng M c T t Khá i v i tr r i t c T Bình Y u 114 B7: Th y cô cho bi t ý ki n ánh giá v m c th c hi n nhi m v trang b ki n th c cho ph huynh, gia ình tr r i lo n ph t k ? M c TT N i dung trang b ki n th c T t t c T Khá Y u Bình Trang b ki n th c nh n bi t v h i ch ng r i lo n ph t k tr em Trang b ki n th c ch m sóc tr r i lo n ph t k Trang b ki n th c giáo d c tr r i lo n ph t k B8: Th y cô xin cho bi t ý ki n ánh giá v m c th c hi n nhi m v trang b k n ng cho ph huynh, gia ình tr r i lo n ph t k ? M c TT N i dung trang b k n ng T t Khá t c T Y u Bình Trang b k n ng nh n bi t bi u hi n b t th ng c a tr r i lo n ph t k Trang b k n ng ch m sóc, giáo d c tr r i lo n ph t k Trang b k n ng ti p c n v i tr r i lo n ph t k Trang b k n ng ng phó v i hành vi b t h p tác, ch ng i c a tr r i lo n ph t k B9: K t qu h c t p c a tr n m h c 2017-2018 Môn h c TT ánh giá Hoàn thành xu t s c nhi m v h c t p rèn luy n Hoàn thành t t nhi m v h c t p rèn luy n Có ti n b h c t p rèn luy n C n c g ng h c t p ruy n luy n Không c ánh giá 1.Toán TV Th K –8 Th Âm 10 MT công Tin S d c nh c Anh 115 B10: Th y cô vui lòng cho bi t m c th c hi n nhi m v tham v n cho ph huynh, gia ình v v n c a tr r i lo n ph t k ? A Th ng xuyên B Bình th ng C Khơng th ng xun B11: Th y vui lòng cho bi t ý ki n ánh giá v m c th c hi n nhi m v tham v n i v i ph huynh, gia ình v v n c a tr r i lo n ph t k ? M c TT N i dung trang tham v n T t t c T Khá Y u Bình Tham v n tâm lí cho ph huynh tr RLPTK Tham v n cho gia ình tr cách ch m sóc, ni d ng, th m khám, tr li u cho tr RLPTK Tham v n cho gia ình ph ng pháp d y tr h c thêm mơn v n hóa nhà Tham v n cho gia ình ph ng pháp giáo d c k n ng cho tr : T ph c v , giao ti p, t ng tác… Tham v n t ch c giáo d c hòa nh p cho ph huynh tr B12: Th y cô cho bi t ý ki n ánh giá v m c th c hi n nhi m v h tr tr gia ình tr r i lo n ph t k ti p c n sách, ngu n l c xã h i? TT N i dung h tr Gi m m t ph n chi phí h tr h c hòa nh p cho tr r i lo n ph t k Mi n ti n h c phí ti t t ng c ng nh Ti ng anh, k n ng s ng Gi m ti n tham gia ho t ng ngo i khóa… M c t c T t Khá T Bình Y u 116 B13: Th y vui lòng cho bi t có nh ng y u t d th c tr ng giáo d c hào nh p cho tr t i tr i ây nh h ng n ng?(anh/ch có th l a ch n nhi u áp án) A T b n thân tr B T gia ình C T h c sinh bình th ng D T gia ình h c sinh bình th ng E T giáo viên h tr F T nhà tr ng, cán b qu n lí G Y u t khác (Ghi rõ c th )…………… B14 Th y vui lòng cho bi t m c nh h th c tr ng giáo d c hòa nh p cho tr t i tr ng thu c v b n thân tr ng Ti u h c Trung Hòa? M c TT Các y u t thu c v b n thân tr M c h i ch ng ph t k c a tr c i m nh n th c-hành vi c i m tâm lí nh h ng nhi u nh h nh h ng ng Không nh h ng n 117 B15: Th y vui lòng cho bi t m c nh h ng thu c v gia ình có tr b m c h i ch ng r i lo n ph t k n th c tr ng giáo d c hòa nh p cho tr t i tr ng Ti u h c Trung Hòa? M c TT Các y u t thu c v gia ình có tr m c h i ch ng RLPTK nh h ng nhi u S quan tâm c a thành viên gia ình i v i v n h c hòa nh p c a tr Nh n th c c a b m v v n h c hòa nh p c a tr Ph ng pháp giáo d c c a cha m Hoàn c nh kinh t gia ình nh h nh h ng ng Khơng nh h ng B16: Th y vui lòng cho bi t m c nh h ng thu c v h c sinh bình th ng có n th c tr ng giáo d c hòa nh p cho tr t i tr ng Ti u h c Trung Hòa? M c TT M c thu c v h c sinh bình th ng Nh n th c c a h c sinh bình th ng n vi c có b n b RLPTK h c B tác ng t ph huynh nh ng ng i khác Tâm lí c a h c sinh bình th ng nh h ng nhi u nh h ng nh Khơng h ng nh h ng 118 B17: Th y vui lòng cho bi t m c nh h ng thu c v phía ph huynh h c sinh bình th ng n th c tr ng giáo d c hòa nh p cho tr t i tr ng Ti u h c Trung Hòa? M c TT Các y u t thu c v ph huynh h c sinh bình th ng nh h ng nhi u nh h ng nh Khơng h ng nh h ng Nh n th c c a m t s ph huynh h c sinh bình th ng h n ch v v n tr RLPTK hi n Tâm lí B18: Th y vui lòng cho bi t m c nh h ng thu c v giáo viên h tr n th c tr ng giáo d c hòa nh p cho tr t i tr ng Ti u h c Trung Hòa? M c TT Các y u t thu c v GVHT Nh n th c c a GVHT v giáo d c hòa nh p cho tr RLPTK Ki n th c k n ng làm vi c v i tr RLPTK Ph ng pháp giáo d c tr môi tr ng h c hòa nh p o c ngh nghi p c a GVHT i v i tr RLPTK nh h ng nhi u nh h ng nh Khơng h ng nh h ng 119 B19: Th y vui lòng cho bi t m c nh h ng thu c v cán b qu n lí nhà tr ng n th c tr ng giáo d c hòa nh p cho tr t i tr ng Ti u h c Trung Hòa? M c TT Y u t thu c v cán b , qu n lí nhà tr ng Nh n th c c a cán b qu n lí v v n tr RLPTK hi n m b o quy n c n tr ng, th c hi n s công b ng cho tr RLPTK Tuyên truy n, nâng cao nh n th c cho toàn b ph huynh, giáo viên, công nhân viên h c sinh khác nhà nhà tr ng v vi c tr RLPTK h c hòa nh p t i tr ng ánh giá khách quan v kh n ng h c hòa nh p c a tr RLPTK Th c hi n m t s quy n l i cho tr RLPTK nh : mi n, gi m h c phí, h c phí ti ng anh, ng ph c, ho t ng dã ngo i… nh h ng nhi u nh h ng nh Không h ng nh h ng 120 PH L C PH NG V N SÂU Câu 1: Anh/ch phát hi n b RLPTK t bao gi ? Anh/ch ph ng pháp giáo d c cho con? Câu 2: Hành trình anh/ch i tìm mơi tr tr ã có nh ng ng giáo d c hòa nh p t i ng Ti u h c Trung Hòa nh th nào? Câu 3: Anh/ ch ngh v mơi tr ng giáo d c hòa nh p t i tr ng Ti u h c ng giáo d c hòa nh p t i tr ng Ti u h c Trung Hòa? Câu 4: theo h c mơi tr Trung Hòa, anh ch g p nh ng thu n l i khó kh n gì? Câu 5: Anh ch có xu t cho cán b qu n lí giáo viên h tr ? Câu 6: Vi c nh n h c sinh RPTK vào h c hòa nh p t i tr ng, nhà tr ng g p nh ng b t c p gì? Câu 7: Nhà tr ng ã có nh ng bi n pháp h tr ình tr q trình h c hòa nh p t i tr ng? giúp tr gia ... c Trung Hòa qu n lý nhà n th c tr ng giáo d c hòa nh p cho tr t i nv % 94 L IM Lý ch n tài Tr em nh búp cành, t s ng, ng lai c a tn c giáo d c phát tri n m t môi tr ta bi t r ng giáo d c nhà... ng n th c tr ng giáo d c hòa nh p cho tr t i tr ng ti u h c Trung Hòa 83 B ng 2.6: M c nh h ng t phía giáo viên h tr n th c tr ng giáo d c hòa nh p cho tr t i tr ng Ti u h c Trung Hòa nv % 92... t ây tài có quy mơ l n u tiên t i Vi t Nam v i s ph i h p c a ngành Y t - Giáo d c- B o tr xã h i [16] tài nghiên c u “Th c tr ng ch m sóc giáo d c cho tr t k t i gia ình Thành ph khoa Giáo d
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ, đề tài thực trạng giáo dục hoà nhập cho trẻ mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ tại trường tiểu học trung hoà, quận cầu giấy, TP hà nộ, Luận văn thạc sĩ, đề tài thực trạng giáo dục hoà nhập cho trẻ mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ tại trường tiểu học trung hoà, quận cầu giấy, TP hà nộ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn