Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên tại chi bộ hàng nón, phường hàng gai, quận hoàn kiếm, thành phố hà nội

36 6 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 14:36

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt ĐNĐV CNH, HĐH XHCN CTPTĐV ĐV đ/c CCB UBND THCS BCH TNCSHCM Tên đầy đủ Đội ngũ Đảng viên Cơng nghiệp hóa, đại hóa Xã hội chủ nghĩa Cơng tác phát triển đảng viên Đảng viên Đồng chí Cựu chiến binh Ủy ban nhân dân Trung học sở Ban chấp hành Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích, nhiệm vụ luận văn Đối tượng phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Kết cấu báo cáo Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN 1.1 Một số khái niệm .4 1.1.1 Đảng viên 1.1.2 Công tác phát triển Đảng viên 1.2 Chức năng, nhiệm vụ Đảng ủy phường 1.2.1 Chức 1.2.2 Nhiệm vụ 1.3 Ý nghĩa công tác phát triển đảng viên Đảng ủy phường .9 Tiểu kết chương 10 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TẠI CHI BỘ PHƯỜNG HÀNG GAI, QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 11 2.1 Khái quát chung Đảng ủy phường Hàng Gai 11 2.2 Công tác phát triển đảng viên phường Hàng Gai từ năm 2016 đến .13 2.2.1 Công tác quản lý hồ sơ đảng viên dự bị: 13 2.2.2 Công tác quản lý hồ sơ đảng viên: 14 2.2.3 Về việc phát thẻ đảng viên: .14 2.2.4 Về giới thiệu sinh hoạt đảng: 15 2.2.5 Về thực xét tặng, truy tặng HHĐ đảng viên: .15 2.2.6 Việc xét cho đảng viên xin miễn công tác sinh hoạt đảng: 16 2.3 Quy trình xét kết nạp đảng viên 16 2.3.1 Điều kiện kết nạp vào Đảng 16 2.3.2 Quy trình kết nạp Đảng chuyển Đảng thức 17 2.4 Đánh giá công tác phát triển đảng viên chi phường Hàng Gai .23 Tiểu kết chương 24 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TẠI CHI BỘ HÀNG NÓN PHƯỜNG HÀNG GAI 25 3.1 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng công tác phát triển đảng .25 3.2 Chủ động làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng .25 3.3 Thực đầy đủ, nghiêm túc quy trình phát triển đảng 26 3.4 Kết hợp chặt chẽ kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện sàng lọc đảng viên 26 3.5 Phát huy sức mạnh tổng hợp tổ chức, lực lượng công tác phát triển đảng .27 Tiểu kết chương 27 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 PHỤ LỤC 32 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Theo Chỉ thị số 52CT/TƯ ngày 21/01/2002 Bộ Chính trị khẳng định: kết nạp đảng viên nhiệm vụ quan trọng, thường xun, có tính qui luật cơng tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường thêm sức chiến đấu bảo đảm kế thừa phát triển Đảng Đảng thể trị - xã hội sống, có q trình hình thành, phát triển đào thải riêng Vì vậy, phát triển Đảng đòi hỏi tự nhiên, qui luật tất yếu, nhằm để bù đắp số lượng giảm tạo thêm sinh lực cho Đảng, trẻ hóa Đảng, bảo đảm kế thừa, tạo thêm nhân tố việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên (ĐNĐV) Ngày nay, cơng đổi mới, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa (CNH, HĐH) đất nước, niên có vị trí, vai trò quan trọng phát triển lên dân tộc Nghị Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII rõ: nghiệp đổi có thành cơng hay khơng, đất nước bước vào kỷ XXI có vị trí xứng đáng cộng đồng giới hay khơng, cách mạng Việt Nam có vững bước theo đường XHCN hay không, phần lớn tùy thuộc vào lực lượng niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện hệ niên Là cấp sở hệ thống trị, phường địa bàn mà chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước thực hóa Nằm địa bàn đô thị, phường nơi diễn hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt trị, xã hội sơi động Những tác động tích cực tiêu cực diễn Điều tác động cách trực tiếp đến lý tưởng, động cơ, lối sống niên thành phố Hiện nay, Đà Nẵng đảng viên sinh hoạt Đảng ủy phường đa dạng không đồng đều, xét theo nhiều khía cạnh Chính vậy, tác giả chọn đề tài: “Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên chi Hàng Nón, phường Hàng Gai, quận Hồn Kiếm, thành phố Hà Nội” Tình hình nghiên cứu đề tài Hiện nay, phạm vi nước có nhiều cơng trình, báo nghiên cứu CTPTĐV Đảng, giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng trị, đạo đức cách mạng cho niên như: "Xây dựng đội ngũ đảng viên niên sinh viên trường đại học, cao đẳng địa bàn thành phố Hà Nội", luận án tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Trang, 2001; “Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu đảng xã, thị trấn thủ đô Hà Nội nay”, PGS,TS Vũ Ngọc Ninh, chủ biên, Nxb CTQG, 2004; “Nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên đơn vị sở làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu binh đoàn chủ lực tình hình nay”, Phạm Đình Nhịn, 1999; “Nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên nông thôn đồng sông Hồng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa đại hóa đất nước”, luận án tiến sĩ Cao Thị Thanh Vân, 2002; “Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên vùng có đồng bào cơng giáo tỉnh ven biển đồng Bắc Bộ giai đoạn nay”, luận án tiến sĩ lịch sử Nguyễn Văn Giang, 2003; “Chất lượng đội ngũ Đảng viên học viên trường tạo sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam”, Nguyễn Thị Minh, 2007; “Đảng cơng sản Việt Nam với q trình xây dựng đội ngũ đảng viên từ năm 1996 đến năm 2006”, luận văn thạc sĩ Đặng Thị Huệ, 2009 Về cơng tác phát triển Đảng có cơng trình "Phát triển đảng viên sinh viên trường đại học cơng an nhân dân phía Bắc giai đoạn nay", luận văn thạc sĩ Vũ Thế Kỳ, 2001; "Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên học viên hệ đào tạo sĩ quan nhà trường thuộc Qn chủng Phòng khơng - Không quân thời kỳ mới", luận văn thạc sĩ Lê Văn Lương, 2002; "Công tác phát triển đảng viên sinh viên đại học Đà Nẵng nay", luận văn thạc sĩ Lê Thưởng, 2001; "Công tác phát triển Đảng sinh viên số trường đại học Hà Nội nay, thực trạng giải pháp", luận văn thạc sĩ Dương Trung Ý, 2001 Riêng đề tài “Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên chi Hàng Nón, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội” quan tâm đẩy mạnh nhiên đến chưa có cơng trình nghiên cứu Vì vậy, việc nghiên cứu để góp phần thực tốt nhiệm vụ phát triển đảng viên chi phường Hàng Gai việc làm cần thiết cấp bách Mục đích, nhiệm vụ luận văn * Mục đích: Góp phần đẩy mạnh CTPTĐV Chi Hàng Nón phường Hàng Gai giai đoạn * Nhiệm vụ: Làm rõ vai trò ĐV địa bàn phường nói riêng nghiệp CNH, HĐH theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta; Phân tích, đánh giá thực trạng niên địa bàn phường CTPTĐV niên Đảng ủy phường Hàng Gai từ năm 2016 đến Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên chi Hàng Nón, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội * Phạm vi không gian: Công tác PTĐV chi Hàng Nón, Hàng Gai *Phạm vi thời gian: Từ 2015 – 2020 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm Đảng ta xây dựng Đảng xây dựng CNXH; phương pháp luận mác xít, đặc biệt ý phương pháp như: phương pháp lơgíc lịch sử, phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, thống kê lý luận gắn liền với thực tiễn Kết cấu báo cáo Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung đề tài gồm chương: Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TẠI CHI BỘ HÀNG NÓN, PHƯỜNG HÀNG GAI, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC PHÁTTRIỂN ĐẢNG VIÊN TẠI CHI BỘ HÀNG NÓN PHƯỜNG HÀNG GAI Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Đảng viên Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay gọi Đảng viên người gia nhập kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời sinh hoạt tổ chức Ở Việt Nam, từ Đảng viên đa số hiểu thành viên Đảng Cộng sản Việt Nam có Đảng cộng sản tồn hợp pháp lãnh đạo Việt Nam theo định hướng Xã hội chủ nghĩa Nhiều người dân lớn tuổi gọi Đảng viên Bôn-sê-vich hay Bôn, theo nghĩa tiếng Nga Đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô Theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đảng viên phải công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên người phải thừa nhận tự nguyện thực Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn nhiệm vụ đảng viên, hoạt động tổ chức sở Đảng (Chi bộ, Đảng ) nhân dân tín nhiệm, sau giới thiệu kết nạp, thử thách, sinh hoạt công nhận thức Trích Điều Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định Đảng viên: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chiến sĩ cách mạng đội tiên phong giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng Đảng, đặt lợi ích Tổ quốc, giai cấp công nhân nhân dân lao động lên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, Nghị Đảng pháp luật Nhà nước; có lao động, hồn thành tốt nhiệm vụ giao; có đạo đức lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật Đảng, giữ gìn đồn kết thống Đảng” 1.1.2 Công tác phát triển Đảng viên Công tác phát triển đảng viên nhiệm vụ quan trọng công tác xây dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, lực lãnh đạo Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế cho tổ chức sở đảng đơn vị Thực tế gần 90 năm qua, nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên, Đảng ta khơng ngừng lớn mạnh Từ chỗ có 5.000 đảng viên trước giành quyền, Đảng ta phát triển lên hàng triệu đảng viên, với hàng vạn sở đảng, đủ sức lãnh đạo nhân dân ta hồn thành thắng lợi nghiệp giải phóng dân tộc, thống đất nước Chủ tịch Hồ Chí Minh coi phát triển Đảng công việc quan trọng, thường xuyên công tác xây dựng Đảng Người khẳng định Đảng “cũng xã hội”, Đảng thể sống, tồn phát triển theo quy luật khách quan, có hấp thụ, có đào thải, “Nếu Đảng ta chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí đâu có ngày nay” Người vạch rõ tính tất yếu, yêu cầu, phương châm, phương pháp công tác phát triển đảng “để làm tròn nhiệm vụ nặng nề vẻ vang Đảng phải phát triển tổ chức cách thận trọng, vững rộng rãi quần chúng”, phát triển Đảng “coi trọng chất lượng” Người nhắc nhở: “Đảng cần số cho nhiều, nhiều tốt phải có chất người đảng viên” Đảng mạnh số lượng đảng viên định Số lượng đảng viên trở thành sức mạnh đạt yêu cầu chất lượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiêu chuẩn người đảng viên làm để thu nạp quần chúng tốt vào Đảng Khi vận dụng tiêu chuẩn đảng viên để xem xét kết nạp, Người dặn tổ chức Đảng phải đặc biệt quan tâm đến giác ngộ, lòng trung thành, thái độ trách nhiệm với Đảng, với nhân dân người xin vào Đảng 1.2 Chức năng, nhiệm vụ Đảng ủy phường 1.2.1 Chức Đảng bộ, chi sở quan hạt nhân trị, lãnh đạo thực đường lối, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; tham gia lãnh đạo xây dựng thực có hiệu chủ trương, nhiệm vụ công tác quan; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, công chức người lao động; xây dựng đảng bộ, chi quan vững mạnh Xác định công tác xây dựng Đảng then chốt, nhiệm vụ trọng tâm Chi đề xây dựng Đảng sạch, vững mạnh, sinh hoạt Chi ln trọng đến việc xây dựng Chi vững mạnh tư tưởng tổ chức, thực nguyên tắc tập trung dân chủ sinh hoạt, thường xuyên thực phê bình tự phê bình, đấu tranh chống biểu tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, hội, lối sống thực dụng, ích kỷ, bè phái, “lợi ích nhóm”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội Nhiệm vụ kiểm tra giám sát Chi thực nghiêm túc, nội dung kiểm tra thực NQTW4 (khóa XI khóa XII), việc chấp hành thị nghị hoạt động công tác Đảng gắn với việc tiếp tục thực Chỉ thị 03CT/TW Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị (khóa XII) Chi tiếp nhận đảng viên giới thiệu giữ mối liên hệ với Chi ủy chi nơi cư trú theo qui định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 Bộ Chính trị (khóa IX) để thực nghĩa vụ cơng dân nơi cư trú Đảng viên chấp hành tốt qui định địa phương, tuyên truyền vận động gia đình nhân dân thực tốt chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia phong trào khu dân cư phát động, góp phần xây dựng chi khu dân cư ngày vững mạnh Chế độ sinh hoạt trì định kỳ vào ngày mồng hàng tháng, nội dung sinh hoạt đánh giá việc thực nghị tháng trước, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng tới, thảo luận tìm biện pháp giải cơng việc tồn đọng khu dân cư 1.2.2 Nhiệm vụ Một là, lãnh đạo thực nhiệm vụ trị, an ninh, quốc phòng 1- Lãnh đạo cán bộ, công chức người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng thực có hiệu nhiệm vụ trị quan theo đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước 2- Lãnh đạo cán bộ, công chức người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức tham mưu, nghiên cứu, đề xuất kiến nghị với lãnh đạo quan vấn đề cần thiết; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu công tác, thực tốt nhiệm vụ giao 3- Lãnh đạo xây dựng thực Quy chế dân chủ sở quan, phát huy quyền làm chủ cán bộ, công chức người lao động, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu biểu tiêu cực khác Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc cán bộ, công chức người lao động 4- Lãnh đạo thực nhiệm vụ quốc phòng tồn dân, giữ vững an ninh trị trật tự an tồn xã hội quan Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu ''diễn biến hòa bình'' lực thù địch, giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ trị nội bộ, bảo vệ tài sản Nhà nước quan Hai là, lãnh đạo công tác tư tưởng 1- Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức tác phong Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức người lao động; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần làm chủ, xây dựng tình đồn kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cán bộ, đảng viên, quần chúng để giải báo cáo lên cấp 2- Kịp thời phổ biến, quán triệt để cán bộ, công chức người lao động nắm vững chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước chủ trương, nhiệm vụ quan; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ trị, kiến thức lực công tác cho cán bộ, đảng viên 3- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên quần chúng đấu tranh chống quan điểm sai trái, chống tư tưởng hội, thực dụng, cục bộ, vị, hành vi nói, viết làm trái với đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà b Hoàn tất hồ sơ đề nghị Trong khoảng thời gian (ba) tuần sau họp, đơn vị gửi hồ sơ lên cấp (Đối tượng gửi hồ sơ lên Đoàn trường, đối tượng gửi hồ sơ lên Cơng đồn trường), hồ sơ bao gồm:  Biên họp đơn vị,  Biên kiểm phiếu;  Phiếu tín nhiệm; - Sau nhận hồ sơ, BCH BTV Đồn trường, Cơng đồn trường họp nhận xét theo 04 nội dung nêu (những trường hợp đạt phải đồng ý 50% số người tham dự họp) - Đồn trường, Cơng đồn trường Nghị giới thiệu, chuyển hồ sơ trường hợp đạt qua Chi sinh viên (đối với quần chúng sinh viên) Chi phòng, khoa (đối với quần chúng cán - giảng viên) nơi quần chúng sinh hoạt, công tác - Các Chi họp cho ý kiến đồng ý không đồng ý cho khai lý lịch Cuộc họp phải đảm bảo số lượng đảng viên (từ 2/3 trở lên); ý kiến nhận xét tỷ lệ phiếu tín nhiệm (trên 2/3 tổng số đảng viên thức trở lên) - Chi xem xét, đồng ý cho khai lý lịch trường hợp đạt phân công Đảng viên thức chi theo dõi, giúp đỡ quần chúng Đảng viên thức phải đảng viên cơng tác, lao động, học tập năm với người giới thiệu vào đảng Nếu đảng viên giúp đỡ người vào đảng chuyển đơn vị cơng tác chi phân cơng đảng viên thức khác theo dõi, giúp đỡ người vào đảng liên tục (khơng thiết đảng viên cơng tác với người vào đảng năm) Nếu quần chúng đối tượng giới thiệu chuyển đơn vị cơng tác Chi tiến hành bàn giao Chi để tiếp tục trình theo dõi, giúp đỡ - Các chi liên hệ Văn phòng Đảng ủy để nhận "Lý lịch người xin vào đảng" Đảng viên phân công khoảng thời gian (một) tuần phải chuyển Lý lịch hướng dẫn quần chúng khai lý lịch đầy đủ rõ ràng khoảng thời gian (hai) tuần kể từ ngày nhận "Lý lịch người xin vào 19 đảng", trừ trường hợp có lý đáng c Thẩm tra lý lịch Trong thời gian (hai) tuần làm việc, hồ sơ thẩm tra lý lịch phải gửi để thẩm tra Công tác thẩm tra lý lịch bao gồm thẩm tra lý lịch thân gia đình, thẩm tra vấn đề sinh hoạt chấp hành chủ trương, sách Đảng Nhà nước Người cử xác minh lý lịch đảng viên phân công hướng dẫn quần chúng Tuy nhiên, tùy tình hình Chi cử Đảng viên khác Trường hợp quần chúng có cha, mẹ, anh, chị, em ruột đảng viên thẩm tra nơi quản lý hồ sơ đảng người Nếu Chi cử người thẩm tra báo cáo BTV Đảng ủy để phân cơng người thẩm tra Trong trường hợp cử Đảng viên xác minh trực tiếp gửi lý lịch qua đường bưu điện, đề nghị Chi nơi cần xác minh tiến hành xác minh gửi Văn phòng Đảng ủy trường Chú ý: Người cử xác minh lý lịch phải đảng viên thức d Xét kết nạp a Trình tự  Sau thẩm tra lý lịch, đảng viên phân công hướng dẫn viết giấy giới thiệu quần chúng vào đảng  Đối với quần chúng CB – GV trưởng thành Đồn phải có biên họp đơn vị nơi cơng tác, có 50% ý kiến biểu đồng ý giới thiệu quần chúng vào Đảng  Chi họp Nghị đề nghị kết nạp đảng viên  Ban Tổ chức, Bảo vệ trị nội Đồn thể Đảng ủy tổng hợp hồ sơ xét kết nạp đảng trình Đảng ủy định b Hồ sơ xét kết nạp đảng bao gồm: 1) Lý lịch người xin vào Đảng (đã xong phần thẩm tra); 2) Đơn xin vào Đảng (viết tay, không đánh máy – thêm phần tự nhận xét); 3) Giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng: 20  Nếu người xin vào Đảng sinh hoạt Đồn phải có 01 đảng viên thức giới thiệu BCH BTV Đồn trường giới thiệu;  Nếu người xin vào Đảng trưởng thành Đồn phải có 01 đảng viên thức giới thiệu BCH BTV Cơng đồn Trường giới thiệu; 4) Nhận xét đồn thể:  Tổ Cơng đoàn nơi người xin vào Đảng trực tiếp sinh hoạt Ban chấp hành Cơng đồn (nếu người xin vào đảng hết tuổi sinh hoạt đoàn niên);  Chi đoàn nơi người xin vào Đảng trực tiếp sinh hoạt (nếu người xin vào Đảng tuổi sinh hoạt đoàn niên) 5) Tổng hợp ý kiến nhận xét đoàn thể nơi cư trú; 6) Bản giấy chứng nhận học lớp nhận thức Đảng; 7) Bảng điểm học tập có xác nhận Phòng Đào tạo (đối với sinh viên) 8) Biên họp chi xét kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng Nghị quyết; 9) Nghị xét đề nghị kết nạp đảng viên Chi bộ; 10) Nghị xét đề nghị kết nạp đảng viên Đảng bộ; e Tổ chức lễ kết nạp Khi có định kết nạp đảng viên cấp có thẩm quyền, thời gian không qúa tháng, chi phải tổ chức lễ kết nạp đảng viên Lễ kết nạp Đảng viên phải tổ chức trang nghiêm; tiến hành kết nạp người (nếu kết nạp từ hai người trở lên lễ) Lễ kết nạp Đảng bao gồm phần: Nghi thức Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca); Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Người vào Đảng đọc đơn xin vào Đảng Đại diện đảng viên phân công đọc lời giới thiệu người vào Đảng; Đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đọc lời giới thiệu đồn viên ưu tú vào Đảng (đối với quần chúng đoàn viên) Bí thư chi đại diện chi ủy đọc định kết nạp đảng viên cấp ủy có thẩm quyền (tồn thể đảng viên đứng nghiêm) Đảng viên đọc lời tuyên thệ (toàn thể đảng viên đứng nghiêm) 21 Đại diện chi ủy nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn người đảng viên, nhiệm vụ chi nơi đảng viên sinh hoạt phân cơng đảng viên thức giúp đỡ đảng viên dự bị Đại diện Đảng ủy cấp phát biểu ý kiến (nếu có) 10 Bế mạc (chào cờ) f Giai đoạn đảng viên dự bị Thời gian dự bị 12 tháng tính từ ngày Chi tổ chức lễ kết nạp Trong giai đoạn này, đảng viên dự bị có quyền nghĩa vụ đảng viên thức (trừ quyền bầu cử, ứng cử biểu quyết) Chi tiếp tục theo dõi bồi dưỡng đảng viên dự bị Thủ tục chuyển Đảng thức a Trình tự Sau 12 tháng kể từ ngày kết nạp, Đảng viên dự bị phải làm kiểm điểm làm đơn đề nghị Chi xem xét chuyển đảng thức BCH BTV Đoàn trường họp cho ý kiến nhận xét (Đối với đảng viên sinh hoạt đồn) Tổ Cơng đồn họp cho ý kiến nhận xét (Đối với đảng viên dự bị CB – GV trưởng thành đoàn) Chi họp cho ý kiến nhận xét biểu b Hồ sơ xét chuyển đảng thức Hồ sơ xét chuyển đảng thức bao gồm: Đơn xin chuyển Đảng thức; Bản nhận xét đảng viên phân công giúp đỡ Ý kiến nhận xét BCH Cơng đồn (hoặc tổ cơng đồn, có xác nhận BCH Cơng đồn sở) BCH Đoàn sinh hoạt Đoàn Bản nhận xét cấp uỷ nơi cư trú đảng viên dự bị Tổng hợp ý kiến nhận xét tổ chức Cơng đồn (hoặc Đồn niên) Chi nơi đảng viên dự bị cư trú Giấy chứng nhận tốt nghiệp chương trình ly luận trị phổ thông (lớp bồi dưỡng đảng viên mới) 22 Biên họp Chi xét chuyển thức Nghị Chi đề nghị công nhận đảng viên thức Nghị Đảng uỷ đề nghị cơng nhận Đảng viên thức c Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng: Để chuyển sinh hoạt Đảng cách đơn giản, dễ dàng, bạn cần ý điều sau: Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng cần đầy đủ từ giấy giới thiệu sinh hoạt đảng thức, thẻ đảng viên hồ sơ kết nạp đảng viên dự bị, hồ sơ Đảng viên Cũng chấp hành yêu cầu mà Đảng địa phương đưa ra, thời gian chờ đợi chuyển sinh hoạt Đảng tháng Hồ sơ bao gồm: - Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng thức (loại 10 ơ) - Quyết định cấp có thẩm quyền thay đổi nơi làm việc nơi cư trú - Phiếu đảng viên (khi đảng viên chuyển sinh hoạt đảng khỏi đảng cấp trực tiếp tổ chức sở đảng) - Thẻ đảng viên hồ sơ kết nạp đảng viên dự bị - Hồ sơ đảng viên (có bổ sung lý lịch, trình cơng tác; mục lục hồ sơ đảng viên đến thời điểm chuyển đi) - Bản tự kiểm điểm đảng viên, có nhận xét cấp ủy sở nơi giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng 2.4 Đánh giá công tác phát triển đảng viên chi phường Hàng Gai Trong thời gian qua, bên cạnh việc tập trung lãnh đạo thực nhiệm vụ trị, việc tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Chi bộ, công tác phát triển đảng viên nhiệm vụ quan trọng mà Chi ủy Chi trọng thực hiện, theo đó, việc tăng cường cơng tác trị tư tưởng đảng viên, nâng cao nhận thức công tác xây dựng Đảng, đảng viên phải làm công tác phát triển đảng viên theo quy định Điều lệ Đảng Mỗi đảng viên phải quan tâm làm công tác vận động quần chúng nơi đơn vị cơng tác nơi đơn vị sinh hoạt ghép chi bộ, từ thực 23 công tác phát triển đảng viên Bên cạnh đó, quần chúng có ước nguyện đứng hàng ngũ Đảng ln phải tự rèn luyện thân, phấn đấu tất phương diện như: phẩm chất đạo đức, học tập, tham gia hoạt động đồn thể,… việc xây dựng mục tiêu vào Đảng đắn có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ toàn Chi tình hình Tiểu kết chương Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng yêu cầu khách quan, đồng thời vấn đề có ý nghĩa cấp bách toàn Đảng giai đoạn cách mạng Trong suốt trình lãnh đạo cách mạng, phát triển đảng Đảng ta quan tâm sâu sắc, coi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu xây dựng đảng nhằm tăng cường sức mạnh Đảng đủ sức hoàn thành sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân dân tộc giao cho 24 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TẠI CHI BỘ HÀNG NÓN PHƯỜNG HÀNG GAI Để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng, cấp ủy tổ chức đảng cần tập trung thực tốt số nội dung, biện pháp sau: 3.1 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng công tác phát triển đảng Các cấp ủy, tổ chức đảng phải có nhận thức đúng; nắm vững phương châm, quan điểm quy trình phát triển đảng nội dung tiêu chuẩn đảng viên thời kỳ mới; khắc phục tình trạng số cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành cơng tác phát triển đảng mang nặng tính chủ quan, phiến diện; quy trình, thủ tục khơng tn thủ nghiêm túc, tùy tiện, giản đơn 3.2.Chủ động làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng Đây khâu quy trình phát triển đảng, giải pháp quan trọng khơng cấp ủy, tổ chức đảng bộc lộ bất cập, lúng túng, bị động Một quần chúng tốt, có động phấn đấu vào Đảng đắn, không quan tâm cấp ủy, tổ chức đảng việc bồi dưỡng, rèn luyện để kết nạp ý chí, động phấn đấu bị mai một, hội đứng hàng ngũ Đảng Công tác tạo nguồn phải việc xác định kế hoạch, lựa chọn đối tượng Căn yêu cầu, nhiệm vụ tổ chức đảng, hàng năm, cấp ủy phải xác định rõ kế hoạch phát triển đảng, lựa chọn đối tượng để đưa vào nguồn bồi dưỡng, thử thách Yêu cầu lựa chọn phải xác, mang tính tồn diện cấu thành phần, lai lịch trị, động phấn đấu; khắc phục việc lựa chọn theo ý chí chủ quan làm cho xong kế hoạch Bên cạnh việc lựa chọn phải làm tốt bước bồi dưỡng nhận thức Đảng, giác ngộ mục tiêu, lý tưởng Đảng, giao nhiệm vụ, thử thách, định hướng hoạt động thực tiễn…, để quần chúng xác định đắn động phấn đấu vào Đảng, trình phấn đấu rèn luyện diễn bền bỉ, vững vàng Khi quần 25 chúng có nhận thức tốt, có q trình phấn đấu đạt đủ tiêu chuẩn người đảng viên theo quy định cấp ủy tổ chức đảng phải chủ động có kế hoạch kết nạp quần chúng vào Đảng Làm tốt khâu quy trình phát triển đảng góp phần khắc phục tư tưởng bè phái, cục địa phương, chủ quan, đồng thời ngăn chặn người hội, thực dụng chui vào hàng ngũ Đảng 3.3 Thực đầy đủ, nghiêm túc quy trình phát triển đảng Để thực đầy đủ, nghiêm túc quy trình, thủ tục, hướng dẫn công tác phát triển đảng, cần thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể cấp ủy, tổ chức đảng quan, tổ chức cơng tác phát triển đảng Quy trình, thủ tục phát triển đảng thực đầy đủ, nghiêm túc góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, ngăn chặn phần tử hội vào hàng ngũ Đảng Cần thường xuyên, tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực quy trình, thủ tục phát triển đảng, kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh cấp ủy, tổ chức đảng thực chưa tốt 3.4 Kết hợp chặt chẽ kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện sàng lọc đảng viên Phát triển đảng phải đôi với củng cố Đảng, tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên kết nạp, đưa khỏi Đảng phần tử hội, thối hóa, biến chất, làm cho tổ chức đảng thực sạch, vững mạnh, tạo niềm tin đảng viên nhân dân vào lãnh đạo Đảng Đảng viên kết nạp cần tiếp tục giáo dục, rèn luyện, thử thách, qua để tơi luyện tự khẳng định Thực tế năm qua, khơng đảng viên sau kết nạp xuất tư tưởng thỏa mãn, dừng lại, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng Đây nguyên nhân làm cho số tổ chức đảng có số lượng đảng viên đơng vai trò lãnh đạo sức chiến đấu khơng cao Do đó, cấp ủy, tổ chức đảng phải có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện thử thách đảng viên; tin tưởng, mạnh dạn giao nhiệm vụ nặng nề hơn, yêu cầu đòi hỏi cao hơn, qua để đảng viên tự vươn lên, tự khẳng định đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn người đảng viên Điều lệ Đảng quy định 26 Cùng với kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt việc sàng lọc đưa khỏi Đảng phần tử hội, đảng viên thối hóa, biến chất, khơng đủ tiêu chuẩn, đảng viên có biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu để xây dựng nội Đảng thực sạch, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng 3.5 Phát huy sức mạnh tổng hợp tổ chức, lực lượng công tác phát triển đảng Phát triển đảng nhiệm vụ cấp ủy tổ chức đảng cấp Tuy nhiên, để công tác thực có chất lượng, đạt mục tiêu đề ra, phải biết khơi dậy phát huy sức mạnh tổng hợp tổ chức, lực lượng xã hội, trước hết tổ chức quần chúng đoàn niên, hội phụ nữ, tổ chức cơng đồn Đây tổ chức mà trước vào Đảng, quần chúng trực tiếp tham gia hoạt động Một vai trò tổ chức rèn luyện, bồi dưỡng thành viên giới thiệu với cấp ủy, tổ chức đảng Với vai trò lãnh đạo mình, cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên đạo, định hướng tổ chức quần chúng thực tốt công tác phát triển đảng thông qua nghị quyết, thị, kế hoạch chương trình hành động Các cấp ủy đảng cần động viên, khơi dậy quan tâm xây dựng đảng tầng lớp dân cư xã hội; tham gia giám sát trình phấn đấu, rèn luyện quần chúng đảng viên quan, đơn vị, địa phương Tiểu kết chương Chất lượng công tác phát triển đảng nâng cao tổ chức đảng nắm vững vận dụng đắn quan điểm, nguyên tắc, phương châm, phương hướng, quy định Đảng công tác này; giải tốt mối quan hệ số lượng với chất lượng, kết nạp với củng cố, kết nạp với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên, kết nạp với sàng lọc đảng viên “Công tác phát triển đảng phải làm tăng thêm sinh lực cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ, bảo đảm kế thừa phát triển Đảng Làm tốt công tác tạo 27 nguồn để lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp người ưu tú, có đủ tiêu chuẩn đồn viên niên, cơng nhân, nơng dân, trí thức, chiến sĩ lực lượng vũ trang ; ý sở trọng yếu, nơi chưa có đảng viên Coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, bảo đảm chặt chẽ nguyên tắc, đồng thời khơng định kiến hẹp hòi” 28 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Bằng hình thức hoạt động, hàng năm Chi Hàng Nón kịp thời giới thiệu cho Đảng ủy phường đảng viên mới, đảm bảo số lượng chất lượng đảng viên hàng năm Sau kết nạp, đội ngũ đảng viên phát huy vai trò tích cực lĩnh vực mình, ln thể tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao Tuy nhiên, với thực tế nay, công tác phát triển đảng viên chi Hàng Nón gặp số hạn chế định Số lượng đảng viên kết nạp chưa đồng số mặt: độ tuổi (còn có chênh lệch lớn đảng viên kết nạp lớn tuổi sinh năm 1976, đảng viên nhỏ tuổi sinh năm 1993); giới tính nam chiếm tỉ lệ nhiều nữ Chất lượng đảng viên kết nạp chưa cao thể thơng qua trình độ học vấn có người chưa tốt nhiệp đại học Ý thức việc phát huy vai trò tiên phong, xung kích phong trào chi Hàng Nón đảng viên chưa mạnh… Nguyên nhân hạn chế hầu hết niên sau tốt nghiệp cấp III học làm ăn xa nên niên có trình độ tri thức địa phương ngày ít; có số thuộc vùng có lý lịch trị khơng đảm bảo u cầu để kết nạp đảng; ngồi xã có số thành phần dân cư theo tôn giáo nên việc vận động kết nạp vào đảng gặp nhiều khó khăn… Kiến nghị đề xuất Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để quần chúng chi Hàng Nón, đặc biệt đội ngũ niên nhận thức sâu sắc Đảng, hiểu rõ ý nghĩa, mục đích đứng hàng ngũ Đảng, từ tự nguyện phấn đấu vào Đảng Cần nâng cao chất lượng công tác theo dõi, xét chọn quần chúng ưu tú đơn vị, trạm y tế để đảm bảo đủ yêu cầu, tiêu chuẩn việc kết nạp đảng viên Thứ hai, Đảng ủy cần có kế hoạch kết nạp đảng viên sát với tình hình thực tế địa phương Làm tốt công tác tạo nguồn, quy trình, coi trọng số lượng chất lượng đảng viên Gắn công tác phát triển đảng viên với việc 29 quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán địa phương Chỉ đạo chặt chẽ, giao trách nhiệm cho chi đoàn thể xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên quý, 06 tháng, 01 năm Thứ ba, thực tốt việc phân công nhiệm vụ cán bộ, đảng viên, việc giúp đỡ quần chúng ưu tú vào Đảng Nâng cao vai trò, trách nhiệm đảng viên thức theo dõi quần chúng cảm tình đảng Mặt khác, cần trọng giáo dục, rèn luyện đảng viên dự bị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trẻ Thứ tư, xây dựng Đảng sạch, vững mạnh, thực nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh tuyên truyền việc thực học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh; thường xuyên giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao phẩm chất, lực đội ngũ cán bộ, đảng viên Đặc biệt, Đảng cần quán triệt việc thực Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị khóa XII “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Thứ năm, cấp ủy, quyền cần có chủ trương, sách phù hợp để tuyên truyền, vận động quần chúng có tôn giáo địa bàn phấn đấu đứng vào hàng ngũ Đảng Từ nâng cao tinh thần đồn kết lương giáo giúp cho đội ngũ đảng viên địa bàn chi ngày phong phú với thành phần khác Trên sở kiến nghị, đề xuất nêu hy vọng vọng thời gian tới với nổ lực cố gắng, tinh thần đoàn kết, lãnh đạo đắn cấp uỷ cấp trên, công tác phát triển đảng viên Chi Hàng Nón mang lại hiệu cao, góp phần xây dựng Đảng ủy phường ngày sạch, vững mạnh, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Chi Hàng Nón Đảng ủy phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội ngày phát triển./ 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Mỹ Trang ,2001; Xây dựng đội ngũ đảng viên niên sinh viên trường đại học, cao đẳng địa bàn thành phố Hà Nội Vũ Thế Kỳ, 2001; Phát triển đảng viên sinh viên trường đại học công an nhân dân phía Bắc giai đoạn Lê Văn Lương, 2002; Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên học viên hệ đào tạo sĩ quan nhà trường thuộc Qn chủng Phòng khơng - Khơng qn thời kỳ Lê Thưởng, 2001; Công tác phát triển đảng viên sinh viên đại học Đà Nẵng PGS,TS Vũ Ngọc Ninh, chủ biên, Nxb CTQG, 2004; Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu đảng xã, thị trấn thủ Hà Nội Phạm Đình Nhịn, 1999; Nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên đơn vị sở làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu binh đoàn chủ lực tình hình Cao Thị Thanh Vân, 2002; Nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên nông thôn đồng sông Hồng thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Ngũn Văn Giang, 2003; Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên vùng có đồng bào cơng giáo tỉnh ven biển đồng Bắc Bộ giai đoạn Nguyễn Thị Minh, 2007; Chất lượng đội ngũ Đảng viên học viên trường tạo sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam 10 Đặng Thị Huệ, 2009; Đảng cơng sản Việt Nam với q trình xây dựng đội ngũ đảng viên từ năm 1996 đến năm 2006 11 Dương Trung Ý, 2001; Công tác phát triển Đảng sinh viên số trường đại học Hà Nội nay, thực trạng giải pháp 12 Đảng ủy phường Hàng Gai; Báo cáo tổng kết cơng tác trị Đồn niên phường Hàng Gai năm 2016, 2017, 2018, 2019 31 PHỤ LỤC (Một số hình ảnh hoạt động Đảng ủy phường Hàng Gai) Ảnh Ảnh 32 Ảnh Ảnh 33 ... Đối tượng nghiên cứu: Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên chi Hàng Nón, phường Hàng Gai, quận Hồn Kiếm, thành phố Hà Nội * Phạm vi không gian: Công tác PTĐV chi Hàng Nón, Hàng Gai *Phạm vi thời... nghĩa công tác phát triển đảng viên Đảng ủy phường .9 Tiểu kết chương 10 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TẠI CHI BỘ PHƯỜNG HÀNG GAI, QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI... sĩ Dương Trung Ý, 2001 Riêng đề tài Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên chi Hàng Nón, phường Hàng Gai, quận Hồn Kiếm, thành phố Hà Nội quan tâm đẩy mạnh nhiên đến chưa có cơng trình nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên tại chi bộ hàng nón, phường hàng gai, quận hoàn kiếm, thành phố hà nội , Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên tại chi bộ hàng nón, phường hàng gai, quận hoàn kiếm, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn