Truyền thông về chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm” trên báo chí quảng ninh

130 10 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 11:36

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - LƯU THỊ THUỲ LINH TRUYỀN THÔNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH “MỖI XÃ, PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM” TRÊN BÁO CHÍ QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH BÁO CHÍ Hà Nội - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LƯU THỊ THUỲ LINH TRUYỀN THƠNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH “MỖI XÃ, PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM” TRÊN BÁO CHÍ QUẢNG NINH Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Báo chí học Mã số: 60320101 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang Hà Nội-2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, công trình tơi nghiên cứu Thơng tin, trích dẫn số liệu luận văn rõ ràng trung thực Các kết luận luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lưu Thị Thùy Linh LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành, trước hết, nỗ lực nghiêm túc nghiên cứu tác giả, không kể đến giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình, trách nhiệm nhiều người Những giúp đỡ hướng dẫn giúp tác giả hồn thành luận văn tiến độ đóng góp vào hoạt động nghiên cứu truyền thông cho chương trình “Mỗi xã, phường sản phẩm” Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trân trọng tới: Các thầy, giáo Khoa Báo chí Truyền thông (Trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn, bảo cung cấp kiến thức để thân nâng cao trình độ nghiệp vụ báo chí, phát thanh, truyền hình suốt thời gian qua Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang – người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn này! Lãnh đạo quan Đài Phát Truyền hình Quảng Ninh, Báo Quảng Ninh, Ban điều hành OCOP Quảng Ninh đồng nghiệp, bạn bè người thân tạo điều kiện giúp đỡ, góp ý, động viên tơi suốt khóa học thời gian nghiên cứu luận văn Trong khuôn khổ luận văn, giới hạn thời gian kinh nghiệm nên khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp q báu thầy bạn! Tác giả luận văn Lưu Thị Thùy Linh DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HĐND: Hội đồng nhân dân NQ: Nghị NTM: Nông thôn NXB: Nhà xuất OCOP: Mỗi xã, phường sản phẩm PTTH: Phát truyền hình QĐ: Quyết định TW: Trung ương UBND: Uỷ ban nhân dân XHCN: Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC MƠ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA BÁO CHÍ TRONG TRUYỀN THƠNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH “ MỖI XÃ, PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM” 11 1.1 Khái niệm .11 1.2 Vai trò báo chí tun truyền sách, chủ trương Đảng Nhà nước nói chung, truyền thơng chương trình “Mỗi xã, phường sản phẩm” .16 1.3 Các yếu tố tác động đến chất lượng truyền thông báo chí xây dựng nơng thơn nói chung, chương trình “Mỗi xã phường sản phẩm” nói riêng .20 1.4 Thực tiễn chương trình “Mỗi xã, phường sản phẩm” Quảng Ninh .24 TIỂU KẾT CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG BÁO CHÍ QUẢNG NINH TRUYỀN THƠNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH “MỖI XÃ, PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM” 32 2.1 Giới thiệu quan báo chí Quảng Ninh diện khảo sát .32 2.2 Khảo sát báo chí Quảng Ninh truyền thơng chương trình “Mỗi xã, phường sản phẩm” 35 2.3 Đánh giá chung thành công hạn chế báo chí Quảng Ninh truyền thơng chương trình “Mỗi xã, phường sản phẩm” .63 TIỂU KẾT CHƯƠNG 72 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRUYỀN THÔNG VỀ MỘT SỰ KIỆN KINH TẾ TRÊN BÁO CHÍ ĐỊA PHƯƠNG TRONG THỜI GIAN TỚI 74 3.1 Nhiệm vụ truyền thơng chương trình “Mỗi xã, phường sản phẩm” giai đoạn tới 74 3.2 Những giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng chương trình “Mỗi xã, phường sản phẩm” báo chí Quảng Ninh 76 TIỂU KẾT CHƯƠNG 89 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 MƠ ĐẦU Lí lựa chọn đề tài: Quảng Ninh tỉnh miền núi, biên giới, hải đảo nằm phía Đơng Bắc tổ quốc Do tỉnh nằm vùng văn hố Bắc Bộ mang đặc tính duyên hải Sự đa dạng văn hóa, xã hội, phức tạp địa hình thách thức không nhỏ tỉnh Quảng Ninh trình phát triển kinh tế, xã hội Tuy nhiên đa dạng phong phú điều kiện tự nhiên xã hội tạo đa dạng sản vật sản phẩm truyền thống địa phương Đó sản vật từ biển, từ rừng, sản phẩm ẩm thực, nhiều danh lam thắng cảnh, lễ hội truyền thống Vấn đề tồn với sản phẩm truyển thống Quảng Ninh nhiều sản phẩm chưa thương mại hóa thương mại hóa khó tiêu thụ Để khắc phục yếu đó, ngày 22/10/2013, UBND tỉnh Quảng Ninh phê quyệt đề án số 2870/QĐ-UBND “Tỉnh Quảng Ninh- xã, phường sản phẩm” giai đoạn 2013-2016 [66] “Mỗi xã phường sản phẩm”- OCOP chương trình mở, chưa có tiền lệ phương pháp luận, chế sách chưa có mơ hình hiệu để học tập nước Là tỉnh triển khai chương trình, cơng tác tun truyền chương trình “Mỗi xã, phường sản phẩm” phương tiện thơng tin đại chúng báo chí đóng vai trò quan trọng hàng đầu định thành cơng chương trình Truyền thơng cho Chương trình “Mỗi xã, phường sản phẩm” báo chí Quảng Ninh xác định chương trình dài hơi, cần đánh giá, nhìn nhận, rút kinh nghiệm qua giai đoạn, đặc biệt tỉnh Quảng Ninh vừa kết thúc giai đoạn chương trình “Mỗi xã, phường sản phẩm”, triển khai giai đoạn chương trình với thời gian thực từ năm 2017 đến năm 2020 Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn định triển khai chương trình “Mỗi xã, phường sản phẩm” phạm vi toàn quốc Việc nghiên cứu, khảo sát, đánh giá việc làm chưa báo chí Quảng Ninh vấn đề truyền thơng chương trình “Mỗi xã, phường sản phẩm” cần thiết hết, nhằm đưa giải pháp đề xuất nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí truyền thơng cho chương trình “Mỗi xã phường sản phẩm” Đây lí học viên lựa chọn đề tài: Truyền thơng chương trình "Mỗi xã, phường sản phẩm” báo chí Quảng Ninh (Khảo sát Đài Phát Truyền hình Quảng Ninh, Báo Quảng Ninh, Báo Điện tử Quảng Ninh từ tháng 1/2017 đến tháng năm 2017) Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong năm qua, có nhiều cơng trình nghiên cứu công bố vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân Trong số nghiên cứu xuất sách, có số tác phẩm đáng ý sau: Sách “Con đường cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nông thôn” tác giả PGS.TS Chu Hữu Quý, PGS.TS Nguyễn Kế Tuấn, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2001 Trong cơng trình khoa học nhà nghiên cứu làm rõ số vấn đề như: vấn đề lí luận cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nông thôn theo yêu cầu rút ngắn; nghiên cứu thực trạng thực cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn; tác giả đưa đường, bước giải pháp chiến lược đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thơn giai đoạn tiếp theo.[47] Sách “ Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa nước ta” GS.TS Hồng Ngọc Hòa, Nxb Chính trị Quốc gia 2008 Trong sách, tác giả xem xét, đánh giá thực trạng trình bày suy ngẫm phương hướng phát triển nơng nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta thời kỳ Thơng qua việc nhìn nhận thành tựu bật điều hạn chế sau 20 năm tiến hành công đổi đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, sách nêu lên số giải pháp thiết thực nhằm góp phần vào nghiệp to lớn này.[30] Sách “Nông nghiệp nông thôn Việt Nam sau 20 năm đổi mới: Quá khứ tại”- Nguyễn Văn Bích, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2007 Với cách nhìn khái quát, sách coi tổng kết lĩnh vực nông nghiệp nước ta Được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, phản ánh đầy đủ, toàn diện, có thống kê số liệu qua thời kỳ lịch sử xây dựng, phát triển kinh tế nông nghiệp nước ta lãnh đạo Đảng, sách làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận thực tiễn nông nghiệp, nông thôn, quan hệ sản xuất, chế quản lý Đặc biệt, sách nêu lên bối cảnh phát triển kinh tế nước ta nói chung, nơng nghiệp, nơng thơn nói riêng.[6] Cơng trình nghiên cứu: “Nơng nghiệp, nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới” PGS,TS Nguyễn Sinh Cúc, Nxb Thống kê, năm 2003 Đây cơng trình nghiên cứu dài cơng phu tác giả ngồi phân tích có tính thuyết phục q trình đổi nơng nghiệp Việt Nam sau gần 20 năm, cơng trình cung cấp hệ thống tư liệu phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta Niên giám thống kê nơng nghiệp thu nhỏ Cơng trình luận giải rõ q trình đổi mới, hồn thiện sách nơng nghiệp, nông thôn nước ta năm đổi mới, thành tựu vấn đề đặt trình phát triển nơng nghiệp, nơng thơn Việt Nam Những gợi mở vấn đề cần giải phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta vấn đề đầu tư, vấn đề phân hoá giàu nghèo, vấn đề nâng cao khả cạnh tranh, xuất nông sản tác giả lý giải với nhiều luận có tính thuyết phục [13] Trung học chuyên nghiệp, cao đẳng  Đại học Sau đại học Nghề nghiệp: Nông dân Công nhân viên chức Tiểu thương Nghề khác: Thu nhập bình quân hộ/ năm: 5 triệu 10 triệu 10 triệu trở lên Thu nhập gia đình từ: Ni trồng thuỷ sản Trồng lúa Trồng ăn trái Trồng hoa màu Chăn nuôi gia súc, gia cầm Kinh doanh nông nghiệp Khác (Nếu thu nhập từ nhiều nguồn đánh dấu vào nguồn đó) B THỰC TRẠNG TIẾP CẬN TRUYỀN THƠNG CHƯƠNG TRÌNH “MỖI XÃ, PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM” OCOP C 10 Ơng có độc báo, nghe phát thanh, xem truyền hình internet khơng? Báo in Phát Truyền Hình Internet Có Có Có Có Khơng Khơng Khơng Khơng 11 Ơng bà thường xun xem chương trình truyền hình nào? Thời  Chuyên đề  Phim Ca nhạc Gameshow  Chương trình khác (Ghi rõ) 12 Ơng bà thường xun xem chương trình phát nào? Thời  Chuyên đề Ca nhạc  Chương trình khác (Ghi rõ) 13.Ơng bà có đọc báo thường xun khơng? Có  Khơng 14 Ơng bà xem truyền hình vào thời gian ngày? Buổi sáng Buối trưa Buổi chiều  Buổi tối 15 Ông bà nghe phát vào thời gian ngày? Buổi sáng Buối trưa Buổi chiều  Buổi tối 16 Ông bà đọc báo thường xuyên vào buổi nào? Buổi sáng Buối trưa Buổi chiều  Buổi tối 17 Ông bà xem chương trình truyền hình, chun đề truyền thơng cho chương trình OCOP vào thời gian nào? Buổi sáng Buối trưa Buổi chiều  Buổi tối 18 Ông bà đọc báo truyền thơng cho chương trình OCOP vào thời gian nào? Buổi sáng Buối trưa Buổi chiều  Buổi tối 19 Ơng bà xem chương trình, chun đề truyền thơng cho chương trình OCOP sóng Truyền hình Quảng Ninh nào? Thường xuyên Thỉnh Thoảng Ít Khơng xem 20 Ơng bà nghe chương trình, chun đề truyền thơng cho chương trình OCOP sóng Phát Quảng Ninh nào? Thường xuyên Thỉnh Thoảng Ít Khơng xem 21 Ơng bà xem chương trình, chun đề truyền thơng cho chương trình OCOP sóng Phát thanh- Truyền hình Quảng Ninh nào? Thường xun Thỉnh Thoảng Ít Khơng xem 22.Trong chương trình, chuyên đề, chuyên mục phát truyền hình chuyên trang báo in Quảng Ninh truyền thơng chương trình OCOP, ơng bà thường xuyên xem thường xuyên đọc chương trình nhất? Đánh dấu (x) vào cột phù hợp STT Nội dung Thường Không Không xuyên thường xem xuyên Các tin thời tỉnh đài PT-Th Quảng Ninh Chuyên mục khuyến nông ( Đài PTTH Quảng Ninh) 24h Khám phá( Đài PTTH Quảng Ninh) Đát người Quảng Ninh (Đài PTTH Quảng Ninh) Nông thôn mới, hội tụ lan toả( Đài PTTH Quảng Ninh) Mỗi xã, phường sản phẩm (Đài PTTH Quảng Ninh) Nụ cười Hạ Long (Đài PTTH Quảng Ninh) Nông thôn mới- Hội tụ lan toả(Đài PTTH Quảng Ninh) Nông nghiệp nông thôn (Báo Quảng 10 Ninh Báo Quảng Ninh điện tử) Chính trị (Báo Quảng Ninh Báo 11 Quảng Ninh điện tử) Kinh tế (Báo Quảng Ninh Báo 12 13 Quảng Ninh điện tử) Văn hoá- Xã hội ( Báo Quảng Ninh) QUẢNG NINH - ĐẤT VÀ NGƯỜI Sản phẩm từ làng (Báo Quảng Ninh Báo Quảng Ninh điện tử) 14 Du lịch - Giải trí: Cẩm nang du lịch (Báo Quảng Ninh Báo Quảng Ninh điện tử) 15 Nông dân (Báo Quảng Ninh Báo 16 Quảng Ninh điện tử) Khoa học công nghệ (Báo Quảng 17 Ninh Báo Quảng Ninh điện tử) Du lịch giải trí Hương vị quê nhà(Báo Quảng Ninh 18 Báo Quảng Ninh điện tử) Các chương trình, chuyên đề, chuyên mục khác (Ghi rõ) 23.Theo ông bà, việc tiếp nhận thông tin chủ chương, sách Đảng Nhà Nước chương trình “Mỗi xã, phường sản phẩm” báo chí Quảng Ninh nào? Rất tốt Tốt Hơi tốt Không tốt Ý kiến khác: 24 Theo ông bà, việc tiếp nhận thông tin kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ hải sản báo chí Quảng Ninh nào? Rất tốt Tốt Hơi tốt Không tốt Ý kiến khác: 25 Theo ông bà, kiến thức kỹ thuật sản xuất nông nghiệp ni trờng thuỷ hải sản Đài truyền hình Quảng Ninh ông bà áp dụng vào sản xuất sao? Rất tốt Tốt Hơi tốt Không tốt Thường xuyên Thỉnh thoảng 26 Theo ông bà, kiến thức kỹ thuật sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thuỷ hải sản Báo Quảng Ninh Quảng Ninh ông bà áp dụng vào sản xuất sao? Rất tốt Tốt Hơi tốt Không tốt Thường xuyên Thỉnh thoảng 27 Theo ông bà, kiến thức kỹ thuật sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thuỷ hải sản Báo Quảng Ninh Điện tử ông bà áp dụng vào sản xuất sao? Rất tốt D Tốt Hơi tốt Không tốt Thường xuyên Thỉnh thoảng Đánh giá việc truyền thơng chương trình “Mỗi xã, phường sản phẩm” OCOP báo chí Quảng Ninh 28 Ơng bà đánh vế chất lượng nội dung, hình thức thể hiện, hình ảnh chương trình, trang báo quảng bá chương trình OCOP báo chí Quảng Ninh cách đánh dấu (x) vào cột phù hợp TT Nội dung Rất tốt Tốt Không Phong Chưa tốt Về nội dung Hình thức thể Ngôn ngữ Chưa Không phú, phong dẫn hấp đa phú, dẫn dạng đa dạng Hấp ý kiến Ảnh Hình ảnh Người dẫn chương trình Ý kiến khác 29 Theo ông bà, việc tổ chức truyền thơng chương trình “Mỗi xã, phường sản phẩm” OCOP báo chí Quảng Ninh nào? Rất cần thiết Cần thiết Ít cần thiết Khơng cần thiết Ý kiến khác 30 Ơng bà có đọc, xem tivi, nghe tác phẩm báo chí truyền thơng cho chương trình OCOP báo chí Quảng Ninh hay khơng? Có Chưa Khơng quan tâm 31 Theo ơng bà, việc truyền thơng chương trình “Mỗi xã, phường sản phẩm” báo chí Quảng Ninh hiệu quả? Mơ hình nơng dân, ngư dân làm kinh tế giỏi Mơ hình doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm OCOP Giới thiệu sản phẩm OCOP tiếng địa phương Quảng bá sản phẩm OCOP có chất lượng báo chí Quảng Ninh 32 Để việc tiếp nhận thơng tin tốt hơn, theo ông bà, quan báo chí Quảng Ninh cần đổi gì? Nội dung HÌnh thức thể Kết cấu chương trình Người dẫn chương trình Hình ảnh, âm Lời bình, thuyết minh Phát viên Ý kiến khác: 33 Theo ông bà, kiến thức sản phẩm OCOP ơng bà có từ đâu? Truyền hình Báo in Cán khuyến nông Hội thảo Phát Internet Bạn bè Ý kiến khác 34 Ông bà đánh chất lượng sản phẩm OCOP nay? Rất tốt Tốt Hơi tốt Không tốt Không ý kiến 35 Theo ông bà, thu nhập người nông dân tăng nào? 5% 10% 20% Giảm Vẫn cũ 30% 40% Khác 36 Theo ơng bà, báo chí Quảng Ninh có vai trò việc truyền thơng cho chương trình “Mỗi xã, phường sản phẩm” hay khơng? Có Khơng Khơng ý kiến Ý kiến khác: 37 Ông bà đánh giá chất lượng sản phẩm báo chí Quảng Ninh truyền thơng cho chương trình OCOP địa phương sao? Chương trình, chuyên mục Rất tốt Các tin thời tỉnh đài PTTh Quảng Ninh Chuyên mục khuyến nông ( Đài PTTH Quảng Ninh) 24h Khám phá( Đài PTTH Quảng Ninh) Đát người Quảng Ninh (Đài PTTH Quảng Ninh) Tốt Hơi Không Không tốt tốt ý kiến Nông thôn mới, hội tụ lan toả( Đài PTTH Quảng Ninh) Mỗi xã, phường sản phẩm (Đài PTTH Quảng Ninh) Nụ cười Hạ Long (Đài PTTH Quảng Ninh) Nông thôn mới- Hội tụ lan toả(Đài PTTH Quảng Ninh) Nông nghiệp nông thôn (Báo Quảng Ninh Báo Quảng Ninh điện tử) Chính trị (Báo Quảng Ninh Báo Quảng Ninh điện tử) Kinh tế (Báo Quảng Ninh Báo Quảng Ninh điện tử) Văn hoá- Xã hội ( Báo Quảng Ninh) QUẢNG NINH - ĐẤT VÀ NGƯỜI Sản phẩm từ làng (Báo Quảng Ninh Báo Quảng Ninh điện tử) Du lịch - Giải trí: Cẩm nang du lịch (Báo Quảng Ninh Báo Quảng Ninh điện tử) Nông dân (Báo Quảng Ninh Báo Quảng Ninh điện tử) Khoa học công nghệ (Báo Quảng Ninh Báo Quảng Ninh điện tử) Du lịch giải trí Hương vị quê nhà(Báo Quảng Ninh Báo Quảng Ninh điện tử) Các chương trình, chuyên đề, chuyên mục khác (Ghi rõ) E PHẦN ĐÁNH GIÁ DÀNH CHO NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG XEM TRUYỀN HÌNH, NGHE PHÁT THANH, ĐỌC BÁO IN, BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ: 38 Nếu khơng xem truyền hình, đọc báo in, báo mạng điện tử ơng bà có nguồn thông tin sản phẩm OCOP từ đâu? Bạn bè, người thân Truyền thông đường phố  Các kì hội chợ OCOP Khác (ghi rõ) 39 Vì ông bà không xem truyền hình, nghe phát thanh, đọc báo in, báo mạng điện tử? Khơng có thời gian  Khơng thích Phải tốn phí Xin chân thành cám ơn q ơng (Bà) hợp tác trả lời PHỤ LỤC CÁC BẢN ĐỒ, TRANH ẢNH LIÊN QUAN ĐẾN OCOP VÀ QUẢNG NINH 2.1 Bản đồ địa lí Quảng Ninh ( Nguồn “Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh http www.quangninh.gov.vn) 2.2 Trang Kinh Tế, Báo Quảng Ninh, số ngày 20/2/2017 2.3 Quầy bán sản phẩm OCOP huyện Tiên Yên hội chợ OCOP Quảng Ninh xuân 2016 (Nguồn Báo Quảng Ninh điện tử) 2.4 Khâu nhục Tiên Yên 2.5 Thịt gà đồi Tiên Yên (Nguồn Báo Quảng Ninh điện tử) (Nguồn Báo Quảng Ninh điện tử) 2.5 Gỏi ngán (Nguồn Báo Quảng Ninh điện tử) 2.6.Bánh gio- Sản phẩm OCOP huyện Hải Hà, Quảng Ninh (Nguồn Báo Quảng Ninh điện tử) 2.7 Chả rươi Đông Triều (Nguồn Báo Quảng Ninh điện tử) 2.8 Mực nắng Cô Tô (Nguồn Báo Quảng Ninh điện tử) ... tiễn chương trình “Mỗi xã, phường sản phẩm” Quảng Ninh .24 TIỂU KẾT CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG BÁO CHÍ QUẢNG NINH TRUYỀN THƠNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH “MỖI XÃ, PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM”... chương: Chương1 : Những vấn đề lý luận thực tiễn báo chí truyền thơng chương trình “Mỗi xã, phường sản phẩm” Chương 2: Thực trạng báo chí Quảng Ninh truyền thơng chương trình “Mỗi xã, phường sản. .. tập viên phụ trách chương trình “Mỗi xã, phường sản phẩm” báo Quảng Ninh đài PT-TH Quảng Ninh nhằm hiểu hoạt động truyền thơng chương trình “Mỗi xã, phường sản phẩm” quan báo chí Cụ thể, tác giả
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyền thông về chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm” trên báo chí quảng ninh , Truyền thông về chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm” trên báo chí quảng ninh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn