Thái độ của học sinh trường THPT chợ đồn, huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn về vấn đề BLHĐ

190 9 0
  • Loading ...
1/190 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 11:36

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ MÂY THÁI ĐỘ CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHỢ ĐỒN, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN VỀ VẤN ĐỀ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tâm lý học Hà Nội - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ MÂY THÁI ĐỘ CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHỢ ĐỒN, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN VỀ VẤN ĐỀ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG CHUYÊN NGÀNH: TÂM LÝ HỌC MÃ SỐ: 60.31.04.01 Người hướng dẫn: PGS.TS PHẠM THỊ THU HOA Hà Nội – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, kết đạt đề tài nghiên cứu hồn tồn mới, khơng có chép nghiên cứu khác Các kết nghiên cứu chưa cơng bố sử dụng hình thức Lời cam đoan thực tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Học viên Nguyễn Thị Mây LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn em nhận nhiều giúp đỡ, đóng góp ý kiến bảo nhiệt tình thầy cơ, gia đình bạn bè Em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến PGS.TS Phạm Thị Thu Hoa người tận tình hướng dẫn, truyền đạt nhiều tri thức kinh nghiệm theo sát, hướng dẫn mặt nội dung phương pháp cho em suốt trình làm luận văn Trong trình làm luận văn em gặp phải nhiều khó khăn, ân cần động viên để em hồn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Tâm lý học giúp em có sở lý thuyết vững vàng tạo điều kiện giúp đỡ em suốt q trình học tập hồn thành luận văn Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy cô cảm ơn em học sinh trường THPT Chợ Đồn nhiệt tình giúp đỡ em trình điều tra Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè tạo điều kiện, quan tâm, giúp đỡ, động viên em suốt q trình học tập hồn thành luận văn tốt nghiệp Mặc dù cố gắng khả có hạn nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận lời góp ý thầy để luận văn hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017 Học viên Nguyễn Thị Mây MỤC LỤC Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu .3 Đối tượng khách thể nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Khách thể nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Nghiên cứu lý luận .3 4.2 Nghiên cứu thực trạng Giới hạn phạm vi nghiên cứu .3 5.1 Giới hạn nội dung nghiên cứu 5.2 Giới hạn khách thể nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Những nghiên cứu bạo lực học đường 1.1.1.1 Nghiên cứu bạo lực học đường nước .5 1.1.1.2 Nghiên cứu bạo lực học đường Việt Nam 1.1.2 Những nghiên cứu thái độ 12 1.1.2.1 Nghiên cứu thái độ nước 12 1.1.2.2 Nghiên cứu thái độ Việt Nam .15 1.1.3 Những nghiên cứu thái độ học sinh với vấn đề bạo lực học đường 17 1.2 Một số vấn đề lý luận đề tài 18 1.2.1 Lý Luận thái độ 18 1.2.1.1 Khái niệm thái độ .18 1.2.1.2 Đặc điểm thái độ 20 1.2.1.3 Chức thái độ 21 1.2.1.4 Cấu trúc thái độ 21 1.2.2 Lý luận bạo lực học đường 23 1.2.2.1 Khái niệm bạo lực 23 1.2.2.2 Khái niệm bạo lực học đường 25 1.2.2.3 Các hình thức bạo lực học đường .26 1.2.2.4 Nguyên nhân bạo lực học đường 28 1.2.3 Khái niệm thái độ học sinh trung học phổ thông bạo lực học đường 31 1.2.3.1 Một số đặc điểm tâm sinh lý học sinh trung học phổ thông 31 1.2.3.2 Khái niệm thái độ học sinh trung học phổ thông bạo lực học đường 34 1.3 Yếu tố ảnh hưởng đến thái độ học sinh với vấn đề bạo lực học đường 35 1.3.1 Các yếu tố chủ quan 35 1.3.1.1 Nhu cầu .35 1.3.1.2 Kỹ xử lý tình kỹ kiểm sốt thân 36 1.3.2 Yếu tố khách quan 37 1.3.2.1 Gia đình .37 1.3.2.2 Nhà trường 38 1.3.2.3 Đời sống xã hội xung quanh em 38 Tiểu kết chương .40 Chương 2: Tổ chức nghiên cứu phương pháp nghiên cứu 41 2.1 Vài nét địa bàn khách thể nghiên cứu 41 2.2 Tổ chức nghiên cứu 42 2.2.1 Giai đoạn nghiên cứu xác định đề tài .42 2.2.2 Giai đoạn nghiên cứu xây dựng đề cương 42 2.2.3 Giai đoạn xây dựng sở lý luận 42 2.2.3.1 Mục đích nghiên cứu lý luận 42 2.2.3.2 Nội dung nghiên cứu lí luận: 42 2.2.4 Nghiên cứu thực tiễn 43 2.2.4.1 Mục đích nghiên cứu thực tiễn 43 2.2.4.2 Nội dung nghiên cứu thực tiễn .43 2.3 Các phương pháp nghiên cứu .44 2.3.1 Phương pháp nghiên cứu văn tài liệu .44 2.3.2 Phương pháp điều tra bảng hỏi 44 2.3.2.2 Giai đoạn điều tra thử 45 2.3.2.3 Giai đoạn điều tra thức .46 2.3.4 Phương pháp quan sát 2.3.3 Phương pháp vấn sâu 49 2.3.5 Phương pháp thống kê toán học xử lý số liệu 50 Chương 3: Kết nghiên cứu 53 3.1 Thái độ học sinh trường Trung học phổ thông chợ Đồn vấn đề bạo lực học đường .53 3.1.1 Thái độ học sinh với vấn đề bạo lực học đường thể mặt nhận thức .53 3.1.2 Thái độ học sinh vấn đề bạo lực học đường thể mặt cảm xúc 65 3.1.3 Thái độ học sinh với vấn đề bạo lực học đường thể mặt hành vi70 3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ học sinh vấn đề bạo lực học đường 82 3.2.1 Yếu tố cá nhân học sinh 83 * Nhu cầu khẳng định thân học sinh 83 * Kỹ xử lý tình mối quan hệ bạn bè 84 3.2.2 Yếu tố khách quan 87 Yếu tố gia đình 87 Yếu tố nhà trường 89 Xã hội, phương tiện truyền thông đại chúng 90 Tiểu kết chương .93 Kết luận 94 Khuyến nghị 95 2.1 Đối với xã hội 95 2.2 Đối với nhà trường 96 2.3 Đối với gia đình 96 2.4 Đối với học sinh 97 DANH MỤC BẢNG Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu .3 Đối tượng khách thể nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Khách thể nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Nghiên cứu lý luận .3 4.2 Nghiên cứu thực trạng Giới hạn phạm vi nghiên cứu .3 5.1 Giới hạn nội dung nghiên cứu 5.2 Giới hạn khách thể nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Những nghiên cứu bạo lực học đường 1.1.1.1 Nghiên cứu bạo lực học đường nước .5 1.1.1.2 Nghiên cứu bạo lực học đường Việt Nam 1.1.2 Những nghiên cứu thái độ 12 1.1.2.1 Nghiên cứu thái độ nước 12 1.1.2.2 Nghiên cứu thái độ Việt Nam .15 1.1.3 Những nghiên cứu thái độ học sinh với vấn đề bạo lực học đường 17 1.2 Một số vấn đề lý luận đề tài 18 1.2.1 Lý Luận thái độ 18 1.2.1.1 Khái niệm thái độ .18 1.2.1.2 Đặc điểm thái độ 20 1.2.1.3 Chức thái độ 21 1.2.1.4 Cấu trúc thái độ 21 1.2.2 Lý luận bạo lực học đường 23 1.2.2.1 Khái niệm bạo lực 23 1.2.2.2 Khái niệm bạo lực học đường 25 1.2.2.3 Các hình thức bạo lực học đường .26 1.2.2.4 Nguyên nhân bạo lực học đường 28 1.2.3 Khái niệm thái độ học sinh trung học phổ thông bạo lực học đường 31 1.2.3.1 Một số đặc điểm tâm sinh lý học sinh trung học phổ thông 31 1.2.3.2 Khái niệm thái độ học sinh trung học phổ thông bạo lực học đường 34 1.3 Yếu tố ảnh hưởng đến thái độ học sinh với vấn đề bạo lực học đường 35 1.3.1 Các yếu tố chủ quan 35 1.3.1.1 Nhu cầu .35 1.3.1.2 Kỹ xử lý tình kỹ kiểm sốt thân 36 1.3.2 Yếu tố khách quan 37 1.3.2.1 Gia đình .37 1.3.2.2 Nhà trường 38 1.3.2.3 Đời sống xã hội xung quanh em 38 Tiểu kết chương .40 Chương 2: Tổ chức nghiên cứu phương pháp nghiên cứu 41 2.1 Vài nét địa bàn khách thể nghiên cứu 41 2.2 Tổ chức nghiên cứu 42 2.2.1 Giai đoạn nghiên cứu xác định đề tài .42 2.2.2 Giai đoạn nghiên cứu xây dựng đề cương 42 2.2.3 Giai đoạn xây dựng sở lý luận 42 2.2.3.1 Mục đích nghiên cứu lý luận 42 2.2.3.2 Nội dung nghiên cứu lí luận: 42 2.2.4 Nghiên cứu thực tiễn 43 2.2.4.1 Mục đích nghiên cứu thực tiễn 43 dung than the ban 12 khac gioi Total 104 1.08 456 045 99 1.17 300 1.09 430 025 1.04 1.14 Group Statistics C13.1 Gioi tinh N Mean Std Deviation Std Error Mean C9.1 Trong nam hoc vua qua, Nam 157 1.14 560 045 khi: gay goc, dao, kiem, Nu con… 143 1.01 084 007 C9.2 Trong nam hoc vua qua, Nam 157 1.40 912 073 143 1.15 459 038 em da co hanh vi Danh co em da co hanh vi Dam, da, dap vao ban khac Nu Independent Samples Test Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances F Sig t df Sig (2- Mean Std Error Difference Difference tailed) 95% Confidence Interval of the Difference Lower C9.1 Upper Trong Equal nam hoc vua variances 33.991 000 2.814 298 005 133 047 040 226 2.943 163.625 004 133 045 044 222 298 003 254 085 088 421 3.092 234.891 002 254 082 092 417 qua, em da co assumed hanh vi Danh co khi: gay goc, dao, kiem, con… C9.2 Trong nam hoc vua qua, em da co hanh vi Dam, da, dap vao ban khac Equal variances not assumed Equal variances 38.636 000 3.007 assumed Equal variances not assumed Group Statistics 161 C13.1 Gioi N Mean tinh Std Std Error Deviation Mean C9.3 Trong nam hoc vua qua, em da co hanh vi Cai Nam 157 1.89 1.072 086 voi ban khac 143 1.64 875 073 Nu Independent Samples Test Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances F Sig t df Sig Mean Std 95% (2- Differe Error Confidence tailed nce Differen Interval of the ce Difference ) Lower Trong Equal nam hoc vua variances qua, em da co assumed Upper C9.3 6.183 013 2.186 Cai Equal voi ban variances not khac assumed 298 hanh vi 294 2.206 595 030 248 114 025 472 028 248 113 027 470 Group Statistics C13.1 Gioi tinh N Mean Std Std Deviation Error Mean C9.5 Trong nam hoc vua qua, em da co Nam 157 1.38 755 060 hanh vi Lo di xem nhu khong co ban 143 1.28 686 057 Nu Independent Samples Test Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances F Sig t df Sig Mean (2- Differe Error tailed) nce Std 95% Confidence Diffe Interval of the rence Difference Lower C9.5 Trong nam Equal variances 4.512 034 1.15 hoc vua qua, em da assumed 162 298 251 096 084 -.068 Upper 260 co hanh vi Lo di xem nhu khong co ban Equal variances 1.15 297 999 not assumed 249 096 083 -.068 260 Group Statistics C13.1 Gioi N Mean tinh Std Std Deviation Error Mean C9.6 Trong nam hoc vua qua, em da co Nam 157 1.56 950 076 hanh vi Khong noi chuyen voi ban 143 1.41 798 067 Nu ndependent Samples Test Levene's t-test for Equality of Means Test for Equality of Variances F Sig t df Sig Mean Std 95% Confidence (2- Differe Error Interval of the tailed) nce Differe Difference nce C9.6 Trong nam hoc vua qua, em da co hanh vi Khong noi chuyen voi ban Equal variances 7.85 assumed 005 Equal variances not 1.52 298 1.53 296 133 assumed Lower Upper 129 155 102 -.045 355 126 155 101 -.044 354 Group Statistics C13.1 N Mean Std Deviation Std Gioi Error tinh Mean C9.7 Trong nam hoc vua qua, em da co hanh vi Noi Nam 157 1.28 750 060 voi nhung nguoi ban khac de co lap ban nao 143 1.15 556 047 Nu Independent Samples Test Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances F Sig t df 163 Sig Mean Std 95% Confidence (2- Differe Error Interval of the tailed) nce Difference Differe Lower Upper nce C9.7 Trong nam Equal hoc vua qua, em variances 11.514 1.73 001 da co hanh vi assumed Noi voi nhung nguoi ban khac de co lap ban nao Equal 1.76 variances 298 133 077 -.018 285 079 133 076 -.016 283 N Mean 286 not assumed 083 54 Group Statistics C13.1 Gioi tinh Std Std Error Deviation Mean C9.9 Trong nam hoc vua qua, em da co hanh vi Nam 157 1.34 756 060 Co loi ham doa, canh bao, xuc pham ban khac 143 1.12 563 047 Nu Independent Samples Test Levene's t-test for Equality of Means Test for Equality of Variances F Sig t df Sig (2tailed) Mean Std Error 95% Confidence Differen Difference ce Interval of the Difference Lower Equal C9.9 Trong nam variances hoc vua qua, em da assumed co hanh vi Co loi Equal ham doa, canh bao, variances xuc pham ban khac not 27.5 2.82 54 000 298 2.85 286 934 Upper 005 219 078 066 371 005 219 077 068 369 assumed Group Statistics C13.1 Gioi tinh N Mean Std Std Deviation Error Mean Nam 164 157 1.39 829 066 C9.10 Trong nam hoc vua qua, em da co hanh vi Nhin deu, to thai khinh thuong ban Nu 143 1.20 620 052 Independent Samples Test Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances F Sig t df Sig Mean (2- Std 95% Differen Error tailed) ce Confidence Diffe Interval of the rence Difference Lower C9.10 Trong nam hoc vua qua, em da co hanh vi Nhin deu, to thai khinh thuong ban Upper Equal variances 15.940 000 2.263 298 024 193 085 025 360 023 193 084 027 358 assumed Equal variances 2.293 not assumed 287 267 Group Statistics C13.1 Gioi N Mean tinh Std Std Error Deviation Mean C9.11 Trong nam hoc vua qua, em da co hanh vi Nam 157 1.41 848 068 Chui boi, noi canh khoe ban 143 1.15 561 047 Nu Independent Samples Test Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances F Sig t df Sig Mean Std 95% Confidence (2- Differen Error Interval of the tailed) ce Differen Difference ce C9.11 Trong nam hoc vua qua, em da co hanh vi Chui boi, noi canh khoe ban Equal variances assumed 32.2 57 000 3.10 298 Lower Upper 002 260 084 095 425 002 260 082 098 422 Equal variances not 3.16 272.69 assumed 165 Group Statistics C13.1 Gioi N Mean tinh Std Std Error Deviation Mean C9.12 Trong nam hoc vua qua, em da co hanh vi Nam 157 1.40 846 068 Khieu khich ban 143 1.14 469 039 Nu Independent Samples Test Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances F Sig t df Sig Mean (2- Differe Difference tailed) Std Error nce 95% Confidence Interval of the Difference Lower Equal Trong variances nam hoc vua assumed C9.12 38.554 3.26 000 qua, em da co Equal hanh vi Khieu variances khich ban 298 not 3.34 247 901 Upper 001 261 080 104 419 001 261 078 108 415 assumed Group Statistics C13.1 Gioi N Mean tinh Std Std Deviation Error Mean C9.15 Trong nam hoc vua qua, em da co hanh Nam 157 1.31 765 061 vi Noi xau sau lung ban be, thay co 143 1.32 688 058 Nu Independent Samples Test Levene's t-test for Equality of Means Test for Equality of Variances F Sig t df Sig Mean (2- Differ Difference tailed) ence Std Error 95% Confidence Interval of the Difference Lower 166 Upper C9.15 Trong Equal nam hoc vua variances 011 917 -.189 298 850 -.016 084 -.182 150 849 -.016 084 -.181 149 qua, em da co assumed hanh vi Noi Equal xau sau lung variances 297 -.190 ban be, thay not co assumed 953 Group Statistics C13.1 Gioi N Mean tinh Std Std Error Deviation Mean C9.17 Trong nam hoc vua qua, em da co hanh vi Nam 157 1.18 618 049 Viet thu khung bo tinh than 143 1.01 118 010 Nu Independent Samples Test Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances F Sig t df Sig Mean (2- Differ Difference tailed) Std Error 95% Confidence Interval of the ence Difference Lower C9.17 Trong nam hoc vua qua, em da co hanh vi Viet thu khung bo tinh than Equal variances assumed 48.662 000 3.24 298 Upper 001 171 053 067 274 001 171 050 071 270 Equal variances not 3.39 168.39 assumed Group Statistics C13.1 N Mean Gioi tinh C9.18 Trong nam hoc vua qua, em da co hanh vi Chup Nam anh, quay phim va dua len mang thong tin ac y ve ban be, thay co 167 Nu Std Std Error Deviation Mean 157 1.11 408 033 143 1.08 337 028 Independent Samples Test Levene's t-test for Equality of Means Test for Equality of Variances F Sig t df Sig Mean Std 95% Confidence (2- Differen Error Interval of the tailed) ce Differen Difference ce C9.18 Trong nam Equal hoc vua qua, em da variances co hanh vi 2.80 095 Chup assumed anh, quay phim va Equal dua len mang variances 868 298 295 .876 thong tin ac y ve not ban be, thay co assumed 324 Lower Upper 386 038 043 -.048 123 382 038 043 -.047 122 Mean Std Std Error Deviation Mean Group Statistics C13.1 Gioi N tinh C9.4 Trong nam hoc vua qua, em da co hanh vi Co Nam 157 1.27 722 058 tinh pha hong dac cua ban 143 1.16 613 051 Nu Independent Samples Test Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances F Sig t df Sig (2- Mean Std Error Difference Difference tailed) 95% Confidence Interval of the Difference Lower Trong Equal nam hoc vua variances qua, em da co assumed C9.4 7.40 007 1.4 56 298 Co Equal tinh pha hong variances 1.4 296.5 dac 67 Upper 147 113 078 -.040 266 144 113 077 -.039 265 hanh vi ban cua not 68 assumed 168 Group Statistics C13.1 Gioi N Mean tinh Std Std Error Deviation Mean C9.13 Trong nam hoc vua qua, em da co hanh vi Nam 157 1.27 644 051 Vay tien nhung co tinh khong tra 143 1.04 201 017 Nu Independent Samples Test Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances F Sig t df Sig Mean (2- Differ Difference tailed) Std Error 95% Confidence ence Interval of the Difference Lower C9.13 Trong nam hoc vua qua, em da co hanh vi Vay tien nhung co tinh khong tra Equal variances assumed 73.3 23 000 4.011 298 Upper 000 226 056 115 336 000 226 054 119 332 Equal variances 4.16 188.81 not assumed Group Statistics C13.1 Gioi N Mean tinh C9.16 Trong nam hoc vua qua, em da Nam co hanh vi De doa de lay tien cua ban khac Nu Std Std Error Deviation Mean 157 1.15 564 045 143 1.00 000 000 Independent Samples Test Levene's Test fort-test for Equality of Means Equality of Variances F Sig t df Sig (2-Mean Std Error95% Confidence tailed) Differen Differenc Interval ce e of Difference Lower Upper 169 the C9.16 Trong nam hoc vua qua, em da co hanh vi doade De laytiencua ban khac Equal variances 42.059 000 3.105 298 002 146 047 054 239 001 146 045 058 235 assumed Equal variances not 156.00 3.254 assumed Independent Samples Test Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances F Sig t df Sig Mean Std 95% (2- Difference Error Confidence Differe Interval of the nce Difference tailed) Lower C9.8 Equal Trong variances 11.404 001 1.844 Upper 298 066 165 090 -.011 342 1.863 293.431 063 165 089 -.009 340 nam hoc assumed vua qua, em da co hanh vi Treu choc, noi nhung loi thieu te nhi lien quan Equal variances not assumed den van de duc tinh ve ban khac Group Statistics C13.1 Gioi N Mean tinh Std Std Error Deviation Mean C9.14 Trong nam hoc vua qua, em da co hanh vi Co Nam 157 1.23 758 061 tinh om, hon, so soang ban khac gioi du bi phan doi 143 1.12 537 045 Nu 170 Independent Samples Test Levene's t-test for Equality of Means Test for Equality of Variances F Sig t df Sig Mean (2- Std Error 95% Confidence Differenc Difference tailed) Interval of the e Difference Lower Upper C9.14 Trong Equal nam hoc vua variances 8.525 004 1.442 298 150 110 077 -.040 261 1.465 281.386 144 110 075 -.038 259 qua, em da co assumed hanh vi Co tinh om, hon, so soang ban khac gioi du bi phan doi Equal variances not assumed Group Statistics C13.1 Gioi N Mean tinh Std Std Error Deviation Mean C9.19 Trong nam hoc vua qua, em da co hanh vi Lua Nam 157 1.15 564 045 gat de lam dung than the ban khac gioi 143 1.03 184 015 Nu Independent Samples Test Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances F Sig t df Sig Mean Std 95% Confidence (2- Differen Error Interval of the tailed ce Differen Difference ) C9.19 Trong nam Equal hoc vua qua, em variance 21.746 000 2.25 da co hanh vi s Lua gat de lam assumed 171 298 025 ce 112 049 Lower 014 Upper 209 Equal dung than the ban variance khac gioi s 2.34 not 191.83 020 112 048 018 205 assumed Descriptives N Mea n Std Std 95% Confidence Deviati Error Interval for Mean on Lower Upper Bound Bound Minim Maximu um m 10 88 1.07 254 027 1.01 1.12 2 11 108 1.08 435 042 1.00 1.17 12 104 1.07 424 042 98 1.15 Total 300 1.07 385 022 1.03 1.12 10 88 1.41 753 080 1.25 1.57 11 108 1.27 635 061 1.15 1.39 12 104 1.13 558 055 1.03 1.24 Total 300 1.26 655 038 1.19 1.34 10 88 1.67 1.003 107 1.46 1.88 C11.3 Hanh vi da xay voi 11 108 1.75 1.042 100 1.55 1.95 em Bi ban be noi xau sau lung 12 104 1.65 943 092 1.47 1.84 Total 300 1.69 995 057 1.58 1.81 10 88 1.68 965 103 1.48 1.89 11 108 1.69 981 094 1.51 1.88 12 104 1.66 1.020 100 1.47 1.86 Total 300 1.68 987 057 1.57 1.79 10 88 1.63 862 092 1.44 1.81 C11.5 Hanh vi da xay voi 11 108 1.66 968 093 1.47 1.84 em Bi cac ban lam ngo, lo di 12 104 1.54 902 088 1.36 1.71 Total 300 1.61 914 053 1.50 1.71 10 88 1.60 989 105 1.39 1.81 C11.6 Hanh vi da xay voi 11 108 1.58 996 096 1.39 1.77 em Nhin deu 12 104 1.42 832 082 1.26 1.58 Total 300 1.53 941 054 1.43 1.64 10 88 1.16 544 058 1.04 1.27 C11.7 Hanh vi da xay voi 11 108 1.25 582 056 1.14 1.36 em Bi co lap 12 104 1.21 618 061 1.09 1.33 Total 300 1.21 583 034 1.14 1.28 C11.8 Hanh vi da xay voi 10 88 1.14 406 043 1.05 1.22 108 1.31 716 069 1.17 1.44 C11.1 Hanh vi da xay voi em Bi danh co khi: Gay, dao, kiem, ma tau… C11.2 Hanh vi da xay voi em Bi ban khac dam, da, dap vao nguoi C11.4 Hanh vi da xay voi em Hoi chuyen nhung cac ban co tinh khong tra loi em Bi ham doa, canh bao 11 172 12 104 1.13 534 052 1.02 1.23 Total 300 1.19 581 034 1.13 1.26 10 88 1.25 630 067 1.12 1.38 11 108 1.44 846 081 1.27 1.60 12 104 1.34 732 072 1.19 1.48 Total 300 1.35 749 043 1.26 1.43 10 88 1.28 660 070 1.14 1.42 11 108 1.44 812 078 1.28 1.59 12 104 1.20 613 060 1.08 1.32 Total 300 1.31 709 041 1.23 1.39 10 88 1.31 701 075 1.16 1.46 C11.11 Hanh vi da xay voi 11 108 1.39 795 077 1.24 1.54 em Bi khieu khich 12 104 1.24 615 060 1.12 1.36 Total 300 1.31 710 041 1.23 1.39 10 88 1.43 855 091 1.25 1.61 11 108 1.55 911 088 1.37 1.72 12 104 1.46 880 086 1.29 1.63 Total 300 1.48 883 051 1.38 1.58 10 88 1.30 697 074 1.15 1.44 11 108 1.38 770 074 1.23 1.53 12 104 1.48 975 096 1.29 1.67 Total 300 1.39 829 048 1.30 1.48 10 88 1.07 254 027 1.01 1.12 C11.14 Hanh vi da xay voi 11 108 1.09 350 034 1.03 1.16 em Giao vien danh 12 104 1.06 306 030 1.00 1.12 Total 300 1.07 308 018 1.04 1.11 10 88 1.09 326 035 1.02 1.16 11 108 1.14 463 045 1.05 1.23 3 12 104 1.10 512 050 1.00 1.20 Total 300 1.11 446 026 1.06 1.16 10 88 1.14 507 054 1.03 1.24 11 108 1.07 354 034 1.01 1.14 12 104 1.05 256 025 1.00 1.10 Total 300 1.08 379 022 1.04 1.13 10 88 1.20 628 067 1.07 1.34 11 108 1.21 670 065 1.09 1.34 12 104 1.13 534 052 1.02 1.23 Total 300 1.18 613 035 1.11 1.25 10 88 1.23 723 077 1.07 1.38 C11.9 Hanh vi da xay voi em Bi ban khac to khinh thuong C11.10 Hanh vi da xay voi em Ban khac, chui boi, noi canh khoe C11.12 Hanh vi da xay voi em Ban khac vay tien nhung khong tra C11.13 Hanh vi da xay voi em Giao vien chui boi hoc sinh C11.15 Hanh vi da xay voi em Bi de doa, tran lot tien hoac dung khac C11.16 Hanh vi da xay voi em Viet thu khung bo tinh than C11.17 Hanh vi da xay voi em Dua len mang nhung thong tin ac y 173 C11.18 Hanh vi da xay voi 11 108 1.16 550 053 1.05 1.26 em Ban khac gioi lua gat, lam 12 104 1.14 614 060 1.02 1.26 dung tinh duc Total 300 1.17 626 036 1.10 1.24 C11.19 Hanh vi da xay voi 10 88 1.32 766 082 1.16 1.48 em Ban be cham choc, noi 11 108 1.26 741 071 1.12 1.40 nhung loi thieu te nhi lien 12 104 1.11 538 053 1.00 1.21 quan den van de tinh duc 300 1.22 689 040 1.15 1.30 Total ANOVA Sum of df Squares C11.1 Hanh vi da xay voi em Bi Between Groups 008 danh co khi: Gay, dao, kiem, ma Within Groups 44.370 297 149 tau… 44.387 299 C11.2 Hanh vi da xay voi em Bi ban khac dam, da, dap vao nguoi C11.3 Hanh vi da xay voi em Bi ban be noi xau sau lung Between Groups 3.596 Within Groups 124.601 297 Total 128.197 299 Between Groups Within Groups 295.232 297 994 Total 295.787 299 026 chuyen nhung cac ban co tinh khong Within Groups 291.229 297 981 tra loi 291.280 299 C11.5 Hanh vi da xay voi em Bi cac ban lam ngo, lo di C11.6 Hanh vi da xay voi em Nhin deu C11.7 Hanh vi da xay voi em Bi co lap C11.8 Hanh vi da xay voi em Bi ham doa, canh bao C11.9 Hanh vi da xay voi em Bi ban khac to khinh thuong Total Between Groups 396 Within Groups 248.795 297 838 Total 249.587 299 Between Groups 791 1.953 Within Groups 262.714 297 Total 264.667 299 Between Groups Within Groups 101.369 297 341 Total 101.770 299 Within Groups Total 98.655 297 026 974 472 624 885 201 2.131 279 757 976 1.104 333 Between Groups 401 057 945 420 278 051 Sig 1.798 4.285 015 C11.4 Hanh vi da xay voi em Hoi Between Groups 555 F Square Total 017 Mean 588 556 1.066 3.208 042 332 100.787 299 Between Groups 1.679 Within Groups 166.267 297 Total 167.947 299 Between Groups 174 2.966 840 1.500 225 560 1.483 2.992 052 C11.10 Hanh vi da xay voi em Ban Within Groups 147.204 297 khac, chui boi, noi canh khoe 150.170 299 C11.11 Hanh vi da xay voi em Bi khieu khich C11.12 Hanh vi da xay voi em Ban khac vay tien nhung khong tra C11.13 Hanh vi da xay voi em Giao vien chui boi hoc sinh C11.14 Hanh vi da xay voi em Giao vien danh C11.15 Hanh vi da xay voi em Bi de doa, tran lot tien hoac dung khac C11.16 Hanh vi da xay voi em Viet thu khung bo tinh than C11.17 Hanh vi da xay voi em Dua len mang nhung thong tin ac y C11.18 Hanh vi da xay voi em Ban khac gioi lua gat, lam dung tinh duc Total Between Groups 1.174 Within Groups 149.373 297 Total 150.547 299 Between Groups 587 1.167 313 503 356 Within Groups 232.206 297 782 Total 232.917 299 Between Groups 711 496 1.655 Within Groups 203.715 297 Total 205.370 299 Between Groups 828 1.206 301 686 034 Within Groups 28.319 297 095 Total 28.387 299 Between Groups 068 071 Within Groups 59.228 297 199 Total 59.370 299 Between Groups 142 386 Within Groups 42.531 297 Total 42.917 299 Between Groups Within Groups 111.795 297 376 Total 112.280 299 186 Within Groups 116.615 297 393 Total 116.987 299 C11.19 Hanh vi da xay voi em Ban Between Groups 2.368 be cham choc, noi nhung loi thieu te Within Groups 139.668 297 nhi lien quan den van de tinh duc 142.037 299 Total 175 356 700 143 242 372 356 701 193 1.348 261 Between Groups 485 455 635 644 526 473 624 1.184 2.518 082 470 ...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ MÂY THÁI ĐỘ CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHỢ ĐỒN, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN VỀ VẤN ĐỀ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG CHUYÊN... trên, lựa chọn đề tài Thái độ học sinh trường Trung học phổ thông Chợ Đồn, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn vấn đề bạo lực học đường” nhằm tìm hiểu thái độ học sinh vấn đề BLHĐ, từ làm rõ ngun nhân... Thái độ học sinh với vấn đề bạo lực học đường thể mặt nhận thức .53 3.1.2 Thái độ học sinh vấn đề bạo lực học đường thể mặt cảm xúc 65 3.1.3 Thái độ học sinh với vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thái độ của học sinh trường THPT chợ đồn, huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn về vấn đề BLHĐ , Thái độ của học sinh trường THPT chợ đồn, huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn về vấn đề BLHĐ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn