Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo ở tỉnh tuyên quang hiện nay

109 8 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 11:35

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  NGUYỄN THỊ HOÀI YÊN NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XĨA ĐĨI, GIẢM NGHÈO Ở TỈNH TUYÊN QUANG HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Chính trị học Hà Nội - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  NGUYỄN THỊ HOÀI YÊN NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XĨA ĐĨI, GIẢM NGHÈO Ở TỈNH TUN QUANG HIỆN NAY Chuyên ngành: Chính trị học Mã số: 60 31 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Xuân Lý Hà Nội - 2017 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hoài Yên MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đói nghèo chống đói nghèo vấn đề mang tính chất tồn cầu, mối quan tâm hàng đầu nhiều quốc gia, tổ chức giới nói chung Việt Nam nói riêng Xóa đói giảm nghèo chủ trương lớn Đảng Nhà nước Việt Nam năm qua nhằm cải thiện đời sống cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách trình độ phát triển vùng, miền dân tộc, nhóm dân cư Theo đánh giá Liên hiệp quốc, thành tựu xóa đói giảm nghèo có ý nghĩa quan trọng phát triển bền vững Việt Nam Là 38 quốc gia có thành tích bật cơng xóa đói giảm nghèo, năm 2014, Việt Nam hoàn thành 90% mục tiêu phát triển thiên niên kỷ Liên hợp quốc xóa đói giảm nghèo nằm 18 quốc gia Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) chứng nhận việc sớm đạt mục tiêu thiên niên kỷ Thời gian qua, Đảng Nhà nước Việt Nam quan tâm tới cơng tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm tiến công xã hội Sau 30 năm thực đường lối đổi mới, với nhiều chương trình dự án, đặc biệt thực Chương trình 135, Nghị 30a Chính phủ hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững nước, Việt Nam đạt thành tựu to lớn cơng tác xóa đói, giảm nghèo Việc thực sách xóa đói giảm nghèo chung sách giảm nghèo đặc thù tiếp tục triển khai sách mua cấp thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo cận nghèo hỗ trợ thẻ BHYT; sách miễn giảm học phí cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh tất địa phương Năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo 5,97%, cuối năm 2015 5% Đối với xã nghèo thuộc diện 30a, tỷ lệ hộ nghèo khoảng 28% Sau năm thực mục tiêu giảm nghèo quốc gia, Việt Nam giới đánh giá quốc gia hoàn thành mục tiêu trước thời hạn điểm sáng thực mục tiêu giảm nghèo Tuyên Quang tỉnh miền núi phía Bắc nhiều khó khăn, địa hình chủ yếu đồi núi, với 38 dân tộc sinh sống Thời gian qua, cơng tác xóa đói giảm nghèo ln cấp ủy, quyền cấp tỉnh coi trọng lãnh đạo, đạo thực gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác Tỷ lệ giảm nghèo tỉnh Tuyên Quang đạt kết khả quan Nếu đầu năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo tỉnh chiếm 34,83% tổng số hộ toàn tỉnh đến đầu năm 2016 tỷ lệ chiếm 9,31% Tuy nhiên, q trình triển khai thực cơng tác xóa đói giảm nghèo cho thấy, kết giảm nghèo chưa thật vững chắc, tỷ lệ hộ nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn cao (các huyện Lâm Bình, Na Hang), số hộ nghèo phát sinh hàng năm tỷ lệ hộ cận nghèo tồn tỉnh cao Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo có chủ hộ dân tộc thiểu số giảm nhanh, tỷ trọng hộ nghèo có chủ hộ dân tộc thiểu số so với tổng số hộ nghèo chung cao (năm 2015 84,6%, tăng 9,45% so với năm 2011) Việc xem xét, đánh giá thực sách xóa đói giảm nghèo địa bàn tỉnh Tuyên Quang nhằm tìm phương hướng, giải pháp bền vững để thực hiệu sách xóa đói giảm nghèo thời gian tới vấn đề vừa có ý nghĩa lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn thiết thực Về phương diện khoa học, vấn đề xóa đói giảm nghèo nghiên cứu nhiều đến chưa có cơng trình nghiên cứu chun sâu góc độ trị học nâng cao hiệu thực sách xóa đói giảm nghèo tỉnh Tun Quang Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài: “Nâng cao hiệu thực sách xóa đói giảm nghèo tỉnh Tuyên Quang nay” làm Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Chính trị học Tình hình nghiên cứu đề tài Đói nghèo xóa đói, giảm nghèo lĩnh vực ln quan tâm hệ thống trị, nhà khoa học Tổng hợp cơng trình, viết liên quan đến vấn đề xóa đói, giảm nghèo cơng bố, chia thành nhóm sau: Nhóm 1: Nghiên cứu xóa đói giảm nghèo Việt Nam có cơng trình, viết tiêu biểu như: - Võ Thị Thu Nguyệt: Xóa đói giảm nghèo Malaixia Thái Lan - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: Trình bày chiến lược xóa đói giảm nghèo Malaixia Thái Lan có so sánh với Việt Nam, đồng thời rút học kinh nghiệm cho nước ta để thực có hiệu sách xóa đói giảm nghèo - Lê Quốc Lý (Chủ biên): Chính sách xóa đói giảm nghèo - Thực trạng giải pháp: Nhóm tác giả trình bày khái qt việc thực sách xóa đói giảm nghèo từ năm 2001 đến năm 2010, đồng thời đưa định hướng, mục tiêu giải pháp xóa đói giảm nghèo Việt Nam giai đoạn 2011-2020 - Nguyễn Thị Hằng: Vấn đề xóa đói giảm nghèo nông thôn nước ta nay, NXB Chính trị Quốc gia, 1997: Tác giả đánh giá đầy đủ thực trạng nghèo đói Việt Nam biện pháp xóa đói giảm nghèo nơng thơn Việt Nam đến năm 2000 - TS Đàm Hữu Đắc, TS Nguyễn Hải Hữu: Những định hướng chiến lược chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010, NXB Lao động xã hội, 2004: Tác giả nêu định hướng để tiếp tục thực Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, có đề giải pháp tiếp tục thực sách hành có điều chỉnh đề xuất sách thời gian tới - TS Trần Thị Hằng: Vấn đề giảm nghèo kinh tế thị trường Việt Nam nay, NXB Thống kê, 2001: Cuốn sách đánh giá kết 15 năm đổi đất nước với thành tựu to lớn, có cơng tác xóa đói giảm nghèo Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo cao cần có giải pháp thực sách giảm nghèo Việt Nam thời kỳ phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa - Lê Thị Quế: Việt Nam qua thập niên xóa nghèo, Tạp chí nghiên cứu kinh tế, số 12-2004: Bài viết nêu nỗ lực vượt bậc cơng tác xóa đói giảm nghèo, tồn tại, hạn chế cần khắc phục - Nguyễn Quốc Dương: Giải pháp dân vận góp phần thúc đẩy thực có hiệu sách xóa đói giảm nghèo, Tạp chí Dân vận, số 7-2008: Bài viết khẳng định vai trò công tác vận động quần chúng nhân dân thực sách giảm nghèo - TS Nguyễn Hải Hữu tập thể tác giả, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động – Thương binh Xã hội, Đề tài khoa học cấp Bộ: Luận khoa học xây dựng chiến lược giảm nghèo giai đoạn 2011-2020: Các tác giả nêu luận khoa học bảo đảm thực chiến lược giảm nghèo bền vững - TS Trần Hữu Trung tập thể tác giả, Cục Bảo trợ xã hội Bộ Lao độngThương binh Xã hội, Đề tài khoa học cấp bộ: Báo cáo nghiên cứu xu hướng nghèo đói phân hóa giàu nghèo Việt Nam giai đoạn 2011-2020: Bài viết cho thấy, việc phân hóa giàu nghèo Việt Nam ngày cao, việc chênh lệch thu nhập người dân thành thị nông thôn xu hướng đến năm 2020 - GS, TS Trần Ngọc Hiên, Học viện Chính trị- hành Quốc gia Hồ Chí Minh: Về thực sách xóa đói giảm nghèo Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Tạp chí Cộng sản, tháng 3-2017 Bài viết nêu thực trạng đói nghèo giới quan điểm Đảng Nhà nước ta cơng tác xóa đói giảm nghèo, giải pháp trước mắt lâu dài - Nghiên cứu J.Rdeedy: Kinh nghiệm tổ chức phi phủ quốc tế Việt Nam, Tạp chí Khoa học xã hội, số 1-1993 nghiên cứu Ngân hàng Thế giới: Việt Nam tiến vào kỷ XXI- Trụ cột phát triển: Hai ấn phẩm tổng kết hoạt động tổ chức phi phủ, định chế tài quốc tế Việt Nam trình thực dự án phát triển xã hội xóa đói giảm nghèo - Báo cáo Đại học Harvard: Lựa chọn thành công học từ Đông Á Đông Nam Á cho tương lai Việt Nam, Đại học Harvard – Chương trình Châu Á- 2007: Báo cáo phân tích vấn đề tiềm ẩn nguy xung đột xã hội Việt Nam tác động tồn cầu hóa, sách phát triển thiếu hợp lý thời gian qua đặt nguy tái nghèo cao - Báo cáo nghiên cứu sách Ngân hàng Thế giới: Chính sách đất đai cho tăng trưởng xóa đói giảm nghèo, NXB Văn hóa - Thơng tin, 2004: Báo cáo nêu việc thực sách đất đai có hiệu thiết thực góp phần xóa đói giảm nghèo Việt Nam khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ Nhóm 2: Nghiên cứu xóa đói giảm nghèo khu vực, địa phương nước, có cơng trình, viết tiêu biểu sau: - Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tỉnh ủy Trà Vinh: Hội thảo khoa học “Xóa đói, giảm nghèo bền vững đồng bào dân tộc tỉnh, thành phía Nam” tháng 11-2014: Hội thảo nêu kết quả, thành tựu chủ xã, hạ tầng viễn thông vùng nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiếp cận thông tin qua hệ thống internet, nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại, tiếp cận thông tin xem truyền hình thường xuyên Trợ giúp pháp lý cho người nghèo: Thực có hiệu sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người dân tộc thiểu số đối tượng yếu theo Kế hoạch 58/KH-UBND ngày 12/8/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh việc triển khai thực sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận với sách trợ giúp pháp lý có hiệu Khuyến khích tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật thuộc tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật cho người dân, từ có hành vi ứng xử pháp luật, hạn chế rủi ro sống, sản xuất, kinh doanh thiếu hiểu biết pháp luật, đồng thời giúp người nghèo, đối tượng yếu xã hội tiếp cận dịch vụ pháp lý bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp trước pháp luật Thực sách trợ giúp khác Duy trì thực sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo chế độ, sách hỗ trợ trực tiếp Nhà nước người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định Triển khai có hiệu sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn đặc biệt khó khăn theo quy định Chính phủ, gắn với thực giảm nghèo bền vững, quan tâm đến dân tộc người, 92 trình độ dân trí hạn chế; cơng tác định canh, định cư, bố trí dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, ổn định dân di cư tự do, dân cư trú khu rừng đặc dụng Thường xun rà sốt, nắm tình hình đời sống nhân dân, đặc biệt hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn bố trí đủ nguồn lực hỗ trợ kịp thời cho hộ bị thiếu đói lương thực, hộ gặp tai nạn, rủi ro, thiên tai Chủ động có phương án đối phó, giảm thiểu rủi ro thiên tai, dịch bệnh, mùa, ảnh hưởng biến đối khí hậu, nhiễm mơi trường diện rộng địa bàn toàn tỉnh 3.3.5 Phát huy vai trò già làng, trưởng thực sách xóa đói giảm nghèo; hạn chế dần xóa bỏ luật tục, phong tục lạc hậu ảnh hưởng tiêu cực đến thực sách xóa đói giảm nghèo Những già làng, trưởng người có uy tín có vai trò, vị lớn dân tộc thiểu số địa bàn dân cư Họ người có khả vận động, khuyến khích người dân cộng đồng dân cư thực có hiệu chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Để phát huy vai trò già làng, trưởng triển khai thực sách xóa đói giảm nghèo cần phải có quan tâm đặc thù họ như: Thăm hỏi người uy tín ốm đau, gia đình gặp thiên tai hoạn nạn; đưa người uy tín trao đổi, học tập kinh nghiệm địa phương nước; thăm hỏi, động viên, tặng quà dịp lễ, tết; có chế độ phụ cấp hàng tháng Cung cấp thơng tin kịp thời sách xóa đói giảm nghèo cho già làng, trưởng cho họ tham gia lớp tập huấn xóa đói giảm nghèo, cấp tài liệu, sách vở, văn đạo cấp cơng tác xóa 93 đói giảm nghèo Đây sách quan trọng mà người uy tín đón nhận, giúp người uy tín tiếp cận thơng tin, đồng thời hướng dẫn người dân áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vận độngvà giúp đỡ người dân tự lực, tự cường vươn lên sống, phát triển kinh tế gia đình Phát huy vai trò già làng, trưởng việc nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng đáng người dân, khó khăn, vướng mắc cộng đồng dân cư sách xóa đói giảm nghèo Từ phản ánh với cấp ủy, quyền địa phương nghiên cứu, xem xét, giải Tuyên truyền tầng lớp nhân dân, bà người dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức, chấp hành chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; xây dựng thực nếp sống văn minh việc cưới, việc tang lễ hội; bước xóa bỏ tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế- xã hội như: tục thách cưới (ở mức cao), tục nối dòng (loạn ln), tảo hơn; tin vào bùa ngải, ma lai, thầy cúng, thầy mo ốm đau; tổ chức ăn uống dài ngày có đám tang, gây tốn kém, lãng phí ngun nhân gây đói nghèo 94 95 Tiểu kết chương Trên sở trình bày yếu tố tác động đến việc thực sách giảm nghèo, chương đề xuất phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu sách giảm nghèo địa bàn tỉnh Tuyên Quang thời gian tới Phương hướng chung là, giai đoạn tới, q trình thực sách xóa đói giảm nghèo tỉnh Tuyên Quang cần đổi khâu triển khai nhằm đạt tới hiệu cao mục tiêu giảm nghèo bền vững Phương châm giúp người nghèo cần câu cho họ cá”, tức để họ tự lập, tự vươn lên, không làm hộ, làm thay cho họ; thực sách xóa đói giảm nghèo phải trở thành quy trình khép kín từ đầu vào đến đầu ra, từ khâu khảo sát, lập kế hoạch, triển khai, đến khâu giám sát, đánh giá kết Hoàn thiện hệ thống văn hướng dẫn, tổ chức thực sách; loại bỏ sách khơng sát thực, hiệu quả; bổ sung sách đặc thù để giải vấn đề đói nghèo theo vùng địa lý, khu dân cư, tộc người giải pháp đề xuất chương tập trung vào vào vấn đề nhận thức Đảng bộ, quyền tổ chức trị xã hội thực sách xóa đói, giảm nghèo; sách hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế; cải cách thủ tục hành thực sách xóa đói giảm nghèo; loại bỏ sách khơng phù hợp, hiệu quả, bổ sung sách đặc thù địa phương; vai trò già làng, trưởng thực sách xóa đói giảm nghèo; hạn chế dần xóa bỏ luật tục, phong tục lạc hậu KẾT LUẬN 96 Nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu thực sách xóa đói giảm nghèo tỉnh Tuyên Quang nay”, Luận văn làm rõ vấn đề sau: Trước hết, luận văn hệ thống hóa phân tích vấn đề lý luận sách cơng, đói nghèo thực sách xóa đói giảm nghèo Đây sở lý thuyết để đảm bảo tính khoa học khâu, quy trình hệ thống sách nhằm giải vấn đề đói nghèo Đây sở quan trọng để xác định đối tượng người nghèo đói thụ hưởng sách hỗ trợ Nhà nước, yếu tố để đánh giá tính hiệu lực hiệu triển khai thực sách xóa đói giảm nghèo Thứ hai luận văn hệ thống hóa phát triển sách xóa đói giảm nghèo Việt Nam đánh giá khái qt tình hình thực sách nhà nước, cấp, ngành xóa đói giảm nghèo Đây tranh tổng thểtrong thực sách xóa đói giảm nghèo nước để làm xem xét q trình thực sách tỉnh Tuyên Quang Thứ ba, luận văn khái quát hóa yếu tố ảnh hưởng điều kiện cần thiết để thực sách xóa đói giảm nghèo Việt Nam Để giúp cho quyền cấp có biện pháp nhằm hạn chế yếu tố ảnh hưởng, tạo điều kiện cần thiết để giải tốt vấn đề đói nghèo thời gian tới Luận văn đề xuất điều kiện cần đảm bảo thực sách là: Hệ thống sách cần phải hồn thiện; đảm bảo chất lượng, chế hoạt động linh hoạt máy đội ngũ cán bộ; hưởng ứng tích cực người dân, đặc biệt người nghèo; tâm cao lãnh đạo, quản lý cấp ủy, quyền Thứ tư, luận văn phân tích, đánh giá khái qt thực trạng thực sách xóa đói giảm nghèo tỉnh Tuyên Quang giai đoạn từ năm 2011 đến 97 2016 Qua đó, cho thấy nhìn tồn diện vấn đề nghèo đói tỉnh, q trình triển khai thực sách từ tỉnh đến sở, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân học kinh nghiệm; đánh giá tính hiệu lực hiệu sách triển khai thực tỉnh Tuyên Quang thời gian vừa qua Thứ năm, luận văn đề xuất nhóm giải pháp thực sách xóa đói giảm nghèo tỉnh Tun Quang từ đến năm 2020 Hệ thống giải pháp bám sát vào điều kiện thực tiễn, xuất phát từ ưu nhược điểm trình thực sách giai đoạn trước vấn đề đặt cơng xóa đói giảm nghèo tỉnh Nêu công việc cần phải làm chủ thể khâu sách; từ hồn thiện hệ thống sách, máy sách, chế thực hiện, người nghèo huy động nguồn lực cho thực sách… đề xuất khn khổ nghiên cứu Để thực có hiệu sách xóa đói giảm nghèo địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ đến năm 2020, cần phải có nghiên cứu sâu lĩnh vực, sách cụ thể mà luận văn chưa thực được, chẳng hạn như: sách với dân tộc đặc biệt khó khăn, sách hỗ trợ nhà ở, sách đào tạo nghề cho lao động nghèo…; chế xác định đối tượng hưởng lợi sách; việc huy động nguồn lực thực sách; tiêu chí đánh giá hiệu việc thực sách… Đói nghèo vấn đề đòi hỏi nhà nước địa phương phải có sách hữu hiệu để giải vấn đề Đây ln vấn đề nóng, nan giải, liên quan đến nhiều mặt sống, xem chiến lược mang tính quốc gia, quốc tế thời đại Nghiên cứu q trình triển khai thực sách xóa đói giảm nghèo đòi hỏi phải tiếp cận đa chiều 98 sâu vào thực tiễn trình thực hiểu rõ vấn đề Hơn khâu quan trọng chu trình sách, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành tham gia thực Nghiên cứu thực phạm vi tỉnh miền núi biên giới, chia tách thành lập, với đặc điểm kinh tế - xã hội nhiều vấn đề đặt Cho nên, dù cố gắng để hoàn thành luận văn tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong muốn nhận ý kiến đóng góp chuyên gia, nhà khoa học để hồn thiện nghiên cứu 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo Đại học Harvard (2007): Lựa chọn thành công học từ Đông Á Đông Nam Á cho tương lai Việt Nam, Đại học Harvard – Chương trình Châu Á Báo cáo nghiên cứu sách Ngân hàng Thế giới (2004): Chính sách đất đai cho tăng trưởng xóa đói giảm nghèo, NXB Văn hóa Thơng tin Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tỉnh ủy Trà Vinh: Hội thảo khoa học “Xóa đói, giảm nghèo bền vững đồng bào dân tộc tỉnh, thành phía Nam” tháng 11-2014; Chính phủ, Chương trình hành động Chính phủ thực nghị thị Đảng (2005), Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Chính phủ, Nghị số 03/2008/NQ - CP, ngày 11/01/2008, Ban hành Chương trình hành động Chính phủ nhiệm kỳ 2007 - 2011, Hà Nội Chính phủ, Nghị số 30a/2008/NQ - CP, ngày 27/12/2008, Về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 61 huyện nghèo, Hà Nội Chính phủ, Nghị số 80/NQ - CP, ngày 19/5/2011, định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 - 2020, Hà Nội Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc Việt Nam, Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (2014) www.undp.org.vn C.Mác Ph.Ăng-ghen (2002) Toàn tập, Nhà xuất Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 21 tr243 100 10 Bùi Văn De (2016): Chính sách ưu đãi tín dụng giải pháp quan trọng giảm nghèo bền vững (qua kinh nghiệm thực tế tỉnh Đồng Tháp), Tạp chí Lý luận Chính trị, tháng 8-2016 11 Nguyễn Quốc Dương: Giải pháp dân vận góp phần thúc đẩy thực có hiệu sách xóa đói giảm nghèo, Tạp chí Dân vận, số 7-2008; 12 Nguyễn Văn Dương (2003): Nghiên cứu kinh nghiệm học xóa đói giảm nghèo tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban Dân tộc Chính phủ năm 2003 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ VIII, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi (Đại hội VI, VII, VIII, IX), Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 19 Đàm Hữu Đắc, Nguyễn Hải Hữu (2004): Những định hướng chiến lược chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010, NXB Lao động xã hội 101 20.Vũ Thị Hồng Điệp (2015): Thực sách xóa đói giảm nghèo huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 21 Lê Hải Đường (2014): Xóa đói giảm nghèo, vấn đề giải pháp tỉnh miền núi phía Bắc, NXB Nơng nghiệp 22 Vũ Cao Đàm (2011): Giáo trình khoa học sách, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 23 Hồ Chí Minh (2000) Tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tập tr 62 24 Hồ Chí Minh (2002) Tồn tập, tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Hồ Chí Minh (1995) Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 26 Nguyễn Việt Hùng (2014), Đánh giá công tác quản lý nguồn vốn Chương trình 135 huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006-2013, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế, trường Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên 27 Đỗ Thị Thu Hiền (2013), Thực sách xóa đói giảm nghèo tỉnh Hà Giang – Thực trạng giải pháp, Luận văn thạc sĩ khoa học trị, Học viên trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 28 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – Viện Chính trị học (2014), Giáo trình đào tạo trình độ thạc sỹ (Đề án 1677) 29 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – Viện Chính trị học (2006), Lựa chọn cơng cộng tiếp cận nghiên cứu sách cơng (Tài liệu tham khảo) 30 Trần Thị Hằng (2001): Vấn đề giảm nghèo kinh tế thị trường Việt Nam nay, Nhà xuất Thống kê 102 31 Trần Ngọc Hiên, Học viện Chính trị- hành Quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, tháng 3-2017: Về thực sách xóa đói giảm nghèo Việt Nam giai đoạn 2011-2020 32 Hồng Thị Hiền (2005): Xóa đói giảm nghèo đồng bào dân tộc người tỉnh Hòa Bình- Thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 33 Nguyễn Hải Hữu tập thể tác giả, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động – Thương binh Xã hội, Đề tài khoa học cấp Bộ (2011): Luận khoa học xây dựng chiến lược giảm nghèo giai đoạn 2011-2020 34 Đinh Văn Hùng (2006): Ninh Bình phát triển kinh tế gắn với xóa đói giảm nghèo, Tạp chí Cộng sản, số 11-2006 35 Nguyễn Thị Hằng (1997): Vấn đề xóa đói giảm nghèo nơng thơn nước ta nay, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 36 Phạm Văn Khôi (2009): “Giải pháp hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững huyện nghèo Bắc Hà tỉnh Lào Cai giai đoạn 2009-2020”, Tạp chí Lao động xã hội (số 359) 37 Nguyễn Quốc Luân (2015), Xóa đói, giảm nghèo huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 38 Lê Quốc Lý (2004): Chính sách xóa đói giảm nghèo - Thực trạng giải pháp 39 Ngô Thắng Lợi (2011), Hoạch định phát triển kinh tế - xã hội, lý luận thực tiễn Việt Nam, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 40 Liên Hợp quốc (2011), Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) 103 41 Lê Như Nhất (2007): Đảng tỉnh Kon Tum lãnh đạo xóa đói giảm nghèo giai đoạn nay, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 42 Võ Thị Thu Nguyệt (2010), Xóa đói giảm nghèo Malaixia Thái Lan, học kinh nghiệm cho Việt Nam, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 43 Nghiên cứu J.Rdeedy: Kinh nghiệm tổ chức phi phủ quốc tế Việt Nam, Tạp chí Khoa học xã hội, số 1-1993 nghiên cứu Ngân hàng Thế giới: Việt Nam tiến vào kỷ XXI- Trụ cột phát triển; 44 Lê Thị Quế: Việt Nam qua thập niên xóa nghèo, Tập chí nghiên cứu kinh tế, số 12-2004; 45 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 07/NQ-CP ngày 28/01/2011 việc điều chỉnh địa giới hành huyện Na Hang huyện Chiêm Hóa để thành lập huyện Lâm Bình thuộc tỉnh Tuyên Quang, Hà Nội 46.Trần Hữu Trung tập thể tác giả, Cục Bảo trợ xã hội (2011) Bộ Lao động- Thương binh Xã hội, Đề tài khoa học cấp bộ: Báo cáo nghiên cứu xu hướng nghèo đói phân hóa giàu nghèo Việt Nam giai đoạn 2011-2020; 47 Nguyễn Đình Tấn, Trần Thị Bích Hằng (2010), Nhận thức, thái độ, hành vi cộng đồng dân tộc thiểu số sách dân tộc Đảng Nhà nước giai đoạn nay, thực trạng giải pháp, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 104 48 Tỉnh ủy- Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (2014), Địa chí Tuyên Quang, Nhà xuất Chính trị Quốc gia- Sự thật, Hà Nội 49.Tỉnh ủy Tuyên Quang (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 – 2015 50 Tỉnh ủy Tuyên Quang (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 51 Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang (2016), Kế hoạch thực chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 52 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (2009), Quyết định số 122/QĐUBND Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang việc phê duyệt đề án hỗ trợ hộ nghèo nhà ở, Tuyên Quang 53 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (2011), Báo cáo số 492 /BCUBND sơ kết năm thực Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2013, Tuyên Quang 54 Ủy an nhân dân tỉnh Tuyên Quang (2013),Quyết định số 427 /QĐUBND Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang việc phê duyệt đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh bền vững huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013 – 2017, Tuyên Quang 55 Ủy an nhân dân tỉnh Tuyên Quang (2012), Kế hoạch số 35 /KH-UBND thực Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2012-2015, Tuyên Quang; 56 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (2013), Văn số 2188/UBNDVX ngày 16/9/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang việc làm nhà cho hộ nghèo, Tuyên Quang 105 57 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (2013), Văn số 2792/UBND - VX ngày 13/11/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang việc làm nhà cho hộ nghèo, Tuyên Quang 58 Ủy an nhân dân tỉnh Tuyên Quang (2015), “Báo cáo thực Chương trình giảm nghèo năm 2014”, Tuyên Quang; 59 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (2012), Kế hoạch thực chương trình giảm nghèo giai đoạn 2012-2015 địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 60 Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (2015), Kết thực chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 61 Viện Chính trị học, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh (2010), Các chuyên đề giảng Chính trị học (Dành cho cao học chuyên Chính trị học), Hà Nội 62 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2008), Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 63 Viện Chính sách Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (2008), Nông nghiệp, nông thôn nông dân Việt Nam hôm mai sau, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 106 ... Trên sở làm rõ lý luận sách xóa đói, giảm nghèo khảo sát việc thực sách xóa đói, giảm nghèo tỉnh Tuyên Quang từ năm 2011 – 2016, luận văn đề xuất số phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực. .. nghèo thực sách xóa đói giảm nghèo - Làm rõ nhân tố thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến việc thực mục tiêu xóa đói giảm nghèo tỉnh Tuyên Quang - Khảo sát thực trạng thực sách xóa đói giảm nghèo địa... đối tượng hưởng lợi từ sách giảm nghèo Thứ năm, mức độ giải sách xóa đói, giảm nghèo Mỗi sách giảm nghèo xây dựng khởi nguồn từ việc xác định vấn đề sách – thực trạng xóa đói giảm nghèo hay phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo ở tỉnh tuyên quang hiện nay , Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo ở tỉnh tuyên quang hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn