ÔN TẬP MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH HVTC

423 4 0
 • Loading ...
1/423 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 11:26

Câu 1: Khái niệm, Vai trò, nhiệm vụ kế toán tài chính trong doanh nghiệpVai trò kế toán tài chính trong công tác quản lý Kế toán là công cụ phục vụ quản lý kinh tế, gắn liền với hoạt động quản lý và xuất hiện cùng với sự hình thành đời sống kinh tế xã hội loài người. Cùng với sự phát triển và sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, kế toán cũng đã có sự thay đổi, phát triển không ngừng về nội dung, phương pháp... để đáp ứng được yêu cầu quản lý ngày càng cao của nền sản xuất xã hội.Theo uỷ ban thực hành Kiểm toán Quốc tế thì “một hệ thống kế toán là hàng loạt các loại các nhiệm vụ ở một doanh nghiệp mà nhờ hệ thống này các nghiệp vụ được xử lý như một phương tiện duy trì các ghi chép tài chính”. Câu 1: Khái niệm, Vai trò, nhiệm vụ kế tốn tài doanh nghiệp Vai trò kế tốn tài cơng tác quản lý Kế tốn cơng cụ phục vụ quản lý kinh tế, gắn liền với hoạt động quản lý xuất với hình thành đời sống kinh tế xã hội lồi người Cùng với phát triển tiến khoa học kỹ thuật, kế tốn có thay đổi, phát triển không ngừng nội dung, phương pháp để đáp ứng yêu cầu quản lý ngày cao sản xuất xã hội Theo uỷ ban thực hành Kiểm tốn Quốc tế “một hệ thống kế toán hàng loạt loại nhiệm vụ doanh nghiệp mà nhờ hệ thống nghiệp vụ xử lý phương tiện trì ghi chép tài chính” Khi định nghĩa kế tốn, Liên đồn Kế tốn Quốc tế (IFAC) cho : “Kế toán nghệ thuật ghi chép, phân loại, tổng hợp theo cách riêng có khoản tiền, nghiệp vụ kiện mà chúng có phần tính chất tài trình bày kết nó” Trong Luật kế tốn có nêu: “Kế tốn việc thu thập xử lý, kiểm tra, phân tích cung cấp thơng tin kinh tế, tài hình thức giá trị, vật thời gian lao động Các khái niệm kế toán nêu trên, cho ta thấy nhận thức, quan niệm kế toán phạm vi, góc độ khác gắn kế tốn với việc phục vụ cho cơng tác quản lý Do vậy, kế tốn cơng cụ khơng thể thiếu hệ công cụ quản lý kinh tế, kế toán khoa học thu nhận, xử lý cung cấp tồn thơng tin tài sản vận động tài sản, hoạt động kinh tế tài đơn vị, nhằm kiểm tra, giám sát tồn hoạt động kinh tế, tài đơn vị Phân loại Tại khoản điều 10 có quy định: “ Kế tốn đơn vị kế tốn bao gồm: kế tốn tài kế tốn quản trị” - Kế tốn tài việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích cung cấp thơng tin kinh tế, tài báo cáo tài cho đối tượng sử dụng thơng tin đơn vị kế toán - Kế toán quản trị việc thu thập, xử lý, phân tích cung cấp thơng tin kinh tế, tài theo yêu cầu quản trị định kinh tế, tài nội đơn vị kế toán Cũng điều 10, khoản Luật có quy định: “ Khi thực cơng việc kế tốn tài kế tốn quản trị đơn vị kế toán phải thực kế toán tổng hợp kế toán chi tiết” - Kế toán tổng hợp phải thu thập, xử lý, ghi chép cung cấp thông tin tổng quát hoạt động kinh tế tài đơn vị Kế tốn tổng hợp sử dụng đơn vị tiền tệ để phản ánh tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản, tình hình kết hoạt động kinh tế, tài đơn vị kế toán - Kế toán chi tiết phải thu thập, xử lý, ghi chép cung cấp thông tin chi tiết đơn vị tiền tệ, đơn vị vật đơn vị thời gian lao động theo đối tượng kế toán cụ thể đơn vị kế toán Kế toán chi tiết minh hoạ cho kế toán tổng hợp Số liệu kế toán chi tiết phải khớp với số liệu kế toán tổng hợp kỳ kế toán Sản phẩm cuối kế tốn tài hệ thống báo cáo tài chính, chứa đựng thơng tin cần thiết cho đối tượng sử dụng để định quản lý phù hợp với mục đích sử dụng thơng tin Các đối tượng sử dụng thơng tin kế tốn tài xử lý, tổng hợp cung cấp chia thành: - Các nhà quản lý doanh nghiệp; - Những đối tượng có lợi ích trực tiếp; - Những đối tượng có lợi ích gián tiếp Các nhà quản lý doanh nghiệp: Chủ doanh nghiệp, Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, trình định quản lý, họ nghiên cứu thơng tin trình bày báo cáo kế tốn để tìm câu trả lời cho câu hỏi khác nhau: - Năng lực sản xuất đơn vị ? - Đơn vị SXKD có lãi hay khơng? - Tình hình cơng nợ khả tốn cơng nợ? - Hàng hố tồn kho nhiều hay ít? - Quy mơ sản xuất nên thu hẹp hay mở rộng? - Có nên chuyển hướng kinh doanh hay khơng? - Có thể tăng giá trị sản phẩm hay sản xuất giới thiệu sản phẩm hay không ? Như vậy, thông qua thông tin báo cáo tài cung cấp, nhà quản lý doanh nghiệp biết tình hình sử dụng loại tài sản, lao động vật tư tiền vốn, tình hình chi phí kết hoạt động SXKD nhằm phục vụ cho việc điều hành, quản lý kịp thời việc phân tích, đánh giá tình hình, kết hoạt động SXKD, tính hiệu quả, đắn giải pháp quản lý đề thực trình SXKD nhằm phục vụ cho việc điều hành, quản lý kịp thời việc phân tích, đánh giá tình hình, kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp từ mà đề biện pháp, định phù hợp đường hướng phát triển doanh nghiệp Những đối tượng có lợi ích trực tiếp thơng tin kế toán cung cấp chủ đầu tư, chủ nợ, cổ đông, đối tác liên doanh.Căn vào thơng tin kế tốn doanh nghiệp họ định đầu tư, cho vay, góp vốn nhiều hay ít, đầu tư vào lĩnh vực ngành nghề nào, sách đầu tư ? Các chủ nợ định cho vay phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển doanh nghiệp thông qua thơng tin báo cáo kế tốn doanh nghiệp, họ định cho vay nhiều hay ít, vay với điều kiện, lãi suất nào, chủ hàng có bán hàng cho DN theo phương thức trả chậm hay khơng? Những đối tượng có lợi ích gián tiếp tới thơng tin kế tốn, quan quản lý chức năng: Thuế, tài chính, thống kê phủ Các quan quản lý chức Nhà nước dựa vào thông tin kế tốn tài cung cấp để kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD doanh nghiệp, để kiểm tra việc chấp hành, thực sách, chế độ quản lý kinh tế tài chính, để quản lý điều hành thống toàn KTQD Cũng sở thơng tin kế tốn tài doanh nghiệp mà quan quản lý chức năng, quan ban hành sách, chế độ tổng hợp nghiên cứu, hồn thiện sách chế độ quản lý hành đề sách, chế độ thích hợp, nhằm thực kế hoạch, đường lối phát triển nhanh chóng tồn diện kinh tế quốc dân Qua điều phân tích đây, ta thấy mục đích kế tốn tài thu thập xử lý, cung cấp thơng tin cần thiết cho đối tượng sử dụng khác nhau, với mục đích khác nhau, để định quản lý phù hợp Điều nói lên vai trò quan trọng kế tốn tài công tác quản lý vi mô vĩ mô Nhà nước Nhiệm vụ kế tốn tài doanh nghiệp Điều luật Kế toán quy định nhiệm vụ kế toán, bao gồm: Thu thập, xử lý thơng tin, số liệu kế tốn theo đối tượng nội dung cơng việc kế tốn, theo chuẩn mực chế độ kế toán Kiểm tra, giám sát khoản thu chi tài nghĩa vụ thu, nộp, toán nợ; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản nguồn hình thành tài sản; Phát ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật tài chính, kế tốn Phân tích thơng tin, số liệu kế toán, tham mưu, đề xuất giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị định kinh tế, tài đơn vị kế tốn Cung cấp thơng tin, số liệu kế tốn theo quy định pháp luật Căn vào nhiệm vụ quy định cho kế tốn nói chung, KTTC doanh nghiệp xác định nhiệm vụ cụ thể phù hợp với chức năng, yêu cầu KTTC doanh nghiệp Câu 2:Những ngun tắc kế tốn tài Mặc dù quốc gia có hệ thống kế tốn nói chung chế độ kế tốn tài nói riêng để phục vụ yêu cầu quản lý KTQD phù hợp với chế quản lý quốc gia Mặc dù tồn mơ hình kế tốn khác quan niệm khác kế toán Song, để thực công cụ quản lý với chức cung cấp, kiểm tra thông tin kinh tế - tài điều kiện kinh tế “mở” quốc gia, hội nhập hệ thống kế tốn việc ghi chép, phản ánh, xử lý, cung cấp thơng tin kế tốn cần phải tn theo khái niệm, nguyên tắc kế toán thừa nhận, phù hợp với chuẩn mực quốc tế kế toán điều kiện phát triển kinh tế yêu cầu trình độ quản lý quốc gia Vì lý trên, Liên đồn Kế tốn Quốc tế (IFAC) nghiên cứu ban hành nhiều tài liệu kế toán, đặc biệt khái niệm, nguyên tắc kế toán thừa nhận chuẩn mực quốc tế kế toán, giúp cho tổ chức kế toán quốc gia dựa vào để xây dựng, thiết kế ban hành hệ thống, chế độ kế toán phù hợp Những khái niệm nguyên tắc kế toán thừa nhận chuẩn mực chung, kim nam cho việc đánh giá, ghi chép, phân loại, tổng hợp báo cáo cung cấp thông tin hoạt động SXKD doanh nghiệp Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01 (chuẩn mực chung) quy định nguyên tắc kế tốn đây: Cơ sở dồn tích : Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải ghi sổ kế toán vào thời điểm thực tế phát sinh nghiệp vụ, không vào việc phát sinh dòng tiền Báo cáo tài lập sở dồn tích phản ánh tình hình tài doanh nghiệp khứ, tương lai Hoạt động liên tục Kế toán đơn vị việc ghi chép, phản ánh tình hình hoạt động doanh nghiệp cho dù khả hoạt động doanh nghiệp là: - Tiếp tục hoạt động: - Có thể ngừng hoạt động Tuy vậy, theo khái niệm hoạt động liên tục cơng việc kế toán đặt điều kiện giả thiết đơn vị tiếp tục hoạt động vô thời hạn hoạt động thời gian năm Khái niệm hoạt động liên tục có liên quan đến việc lập hệ thống báo cáo tài Vì giả thiết đơn vị tiếp tục hoạt động, nên lập báo cáo tài người ta khơng quan tâm đến giá thị trường loại tài sản, vốn, công nợ thực tế giá thị trường thay đổi, mà phản ánh tài sản đơn vị theo trị giá vốn - hay gọi “giá phí” Hơn nữa, quan niệm doanh nghiệp tiếp tục hoạt động nên việc bán tài sản dùng cho hoạt động SXKD doanh nghiệp theo giá thị trường không đặt Chính mà giá thị trường khơng thích hợp thực không cần thiết phải phản ánh giá trị tài sản báo cáo tài Mặc dù vậy, trường hợp đặc biệt giá thị trường thấp giá vốn, kế tốn sử dụng giá thị trường yêu cầu nguyên tắc “thận trọng” Mặt khác, doanh nghiệp chuẩn bị ngừng hoạt động: Phá sản, giải thể, bán khái niệm “hoạt động liên tục” khơng tác dụng việc lập báo cáo, mà giá trị thị trường có tác dụng Như vậy, báo cáo tài phải lập sở giả định doanh nghiệp hoạt động tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường tương lai gần, nghĩa doanh nghiệp khơng có ý định không buộc phải ngừng hoạt động phải thu hẹp đáng kể quy mơ hoạt động Trường hợp thực tế khác với giả định hoạt động liên tục báo cáo tài phải lập sở khác giải thích sở sử dụng để lập báo cáo tài Giá gốc (giá vốn) Nguyên tắc “giá gốc” nguyên tắc kế toán Nguyên tắc đòi hỏi tất loại tài sản, vật tư, hàng hố, khoản cơng nợ, chi phí phải ghi chép, phản ánh theo giá gốc chúng, tức theo số tiền mà đơn vị bỏ để có tài sản Giá gốc tài sản tính theo số tiền tương đương tiền trả, phải trả tính theo giá trị hợp lý tài sản vào thời điểm tài sản ghi nhận Giá gốc tài sản khơng thay đổi trừ có quy định khác chuẩn mực kế toán cụ thể Nguyên tắc “giá gốc” có mối quan hệ chặt chẽ với khái niệm thước đo tiền tệ nguyên tắc hoạt động liên tục Chính giả thiết đơn vị tiếp tục hoạt động, không bị giải thể tương lai gần, nên người ta không quan tâm đến giá thị trường loại tài sản ghi chép phản ánh chúng báo cáo tài chính, giá thị trường lại ln biến động, nên kế tốn dùng giá thị trường để ghi chép, lập báo cáo tài Một lý khác để tính tốn, xác định kết kinh doanh lãi hay lỗ người ta phải so sánh giá bán với giá gốc Qua việc nghiên cứu khái niệm thước đo tiền tệ, nguyên tắc hoạt động liên tục nguyên tắc “giá gốc” ta thấy nhiều trường hợp bảng cân đối kế tốn đơn vị “không phải ánh lượng tiền” mà tài sản đơn vị bán thay Mặt khác, bảng cân đối kế toán “khơng phản ánh đúng” giá đơn vị, tài sản đơn vị bán cao thấp số tiền phản ánh thời điểm lập báo cáo Đây mặt “hạn chế” báo cáo tài việc thực nguyên tắc “giá gốc” Vận dụng nguyên tắc “giá gốc” có quy định việc ghi chép, phản ánh loại tài sản theo trị giá vốn thực tế thời điểm khác nhau: - Đối với tài sản, vật tư, hàng hố mua ngồi nhập kho, giá trị vốn thực tế giá mua cộng chi phí mua cộng với thuế nhập (nếu có) - Đối với loại chứng khốn trị giá vốn thực tế chúng giá mua cộng với chi phí mua (chi phí mơi giới, chi phí thơng tin, khoản lệ phí, phí ngân hàng ) - Đối với tài sản, vật tư tự sản xuất, gia công chế biến : giá trị vốn thực tế giá thành sản xuất thực tế - Đối với tài sản, vật tư, hàng hoá xuất bán trị giá vốn thực tế giá thực tế thời điểm xuất kho - TSCĐ, giá gốc tính đến thời điểm TSCĐ đc sử dụng NG= Pmua+CP lắp đặt chạy thử- giá trị thu hồi chạy thử VD tính giá gốc: C1= tổng số tiền trả ( giá trị tại) C2= tổng số tiền phải trả (giá trị tương lai , TH phải quy đổi giá trị tại, lãi phải trả tính vào 635) C3( ko áp dụng đc cách trên)= giá trị hợp lý; thường đc dùng TH cho tặng biếu or TS tài chính= giá đc thỏa thuận bên vs đk bên có đầy đủ hiểu biết sp thị trg Nguyên tắc trọng yếu Thông tin coi trọng yếu trường hợp thiếu thông tin thiếu xác thơng tin làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến định kinh tế người sử dụng báo cáo tài Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn tính chất thơng tin sai sót đánh giá hồn cảnh cụ thể Tính trọng yếu thông tin phải xem xét phương diện định lượng định tính Nguyên tắc trọng yếu - hay gọi “thực chất”, giúp cho việc ghi chép kế toán đơn giản, hiệu đảm bảo tính chất trung thực, khách quan Nguyên tắc trọng đến yếu tố, khoản mục chi phí mang tính trọng yếu định chất, nội dung kiện kinh tế, đồng thời lại cho phép bỏ qua không ghi chép nghiệp vụ, kiện không quan trọng, không làm ảnh hưởng tới chất, nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh Nguyên tắc phù hợp Kết hoạt động SXKD đơn vị sau kỳ hoạt động số chênh lệch (lãi lỗ) doanh thu bán hàng chi phí tính cho số hàng bán Việc ghi nhận doanh thu chi phí phải phù hợp với Khi ghi nhận khoản doanh thu phải ghi nhận khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo doanh thu Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí kỳ tạo doanh thu, chi phí kỳ trước chi phí kỳ sau liên quan đến doanh thu Nguyên tắc phù hợp đưa hướng dẫn việc xác định chi phí để tính kết Chi phí để tính tốn, xác định kết hoạt động SXKD tất chi phí cấu thành số hàng bán (đó giá thành tồn hàng bán) Nói cách khác, nguyên tắc phù hợp đưa việc xác định phần chi phí tương ứng với doanh thu thực Nguyên tắc thận trọng Nguyên tắc đề cập đến việc lựa chọn giải pháp vô số giải pháp, cho ảnh hưởng tới nguồn vốn chủ sở hữu, Với lựa chọn vậy, kế toán ghi khoản thu nhập có chứng chắn, chi phí ghi chưa có chứng cớ chắn Với tài sản có xu hướng giảm giá, giá khơng bán được, cần phải dự tính khoản thiệt hại để thực việc trích lập dự phòng tính vào chi phí, cố gắng tính hết khoản chi phí cho số sản phẩm, hàng hoá bán để số sản phẩm hàng hố chưa bán chịu phần chi phí Như vậy, nguyên tắc thận trọng đòi hỏi : - Phải lập khoản dự phòng khơng lập q lớn - Không đánh giá cao giá trị tài sản khoản thu nhập(ko ghi nhận TS cao) - Không đánh giá thấp giá trị khoản nợ phải trả chi phí.( ko ghi nhận NPT thấp) - Doanh thu thu nhập ghi nhận có chắn khả thu lợi ích kinh tế chi phí phải ghi nhận có chứng khả phát sinh Nguyên tắc quán Nguyên tắc đòi hỏi việc áp dụng, thực khái niệm, nguyên tắc, chuẩn mực phương pháp kế toán phải thống suốt niên độ kế toán Trong trường hợp đặc biệt, có thay đổi sách kế tốn lựa chọn đơn vị phải giải trình lý ảnh hưởng thay đổi thuyết minh báo cáo tài Thực nguyên tắc quán đảm bảo cho số liệu thơng tin kế tốn trung thực, khách quan đảm bảo tính thống nhất, so sánh chi tiêu kỳ với Cần lưu ý khái niệm, nguyên tắc kế toán nêu cần hiểu khái niệm, nguyên tắc áp dụng cho kế tốn tài Còn phạm vi kế tốn nói chung điều Luật Kế tốn Việt Nam có nêu ngun tắc kế toán sau: Giá trị tài sản tính theo giá gốc bao gồm chi phí mua, chi phí bốc xếp, vận chuyển, lắp ráp, chế biến chi phí liên quan trực tiếp khác đến đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng Đơn vị kế tốn khơng tự điều chỉnh lại giá trị tài sản ghi sổ kế toán, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác Các quy định phương pháp kế toán chọn phải áp dụng quán kỳ kế toán năm; trường hợp có thay đổi quy định phương pháp kế tốn chọn đơn vị kế tốn phải giải trình báo cáo tài Đơn vị kế tốn phải thu thập, phản ánh khách quan đầy đủ, thực tế kỳ kế tốn mà nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh Thông tin số liệu báo cáo tài năm đơn vị kế tốn phải cơng khai theo quy định nội dung công khai báo cáo tài Luật kế tốn Đơn vị kế toán phải sử dụng phương pháp đánh giá tài sản phân bổ khoản thu chi cách thận trọng, không làm sai lệch kết hoạt động kinh tế, tài đơn vị kế tốn Cơ quan Nhà nước, đơn vị nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN ngồi việc thực quy định khoản 1, 2, 3, 4, nên phải thực kế tốn theo mục lục ngân sách Nhà nước Về nguyên tắc thừa nhận phạm vi quốc tế nguyên tắc quy định luật kế toán khơng có mâu thuẫn chúng hồn tồn quán bổ xung cho mà Câu 3: Kế tốn vốn tiền Để góp phần quản lý tốt tài sản doanh nghiệp, kế toán vốn tiền, đầu tư ngắn hạn, khoản phải thu ứng trước cần thực tốt nhiệm vụ sau đây: 1) Phản ánh xác, đầy đủ , kịp thời số có tình hình biến động loại vốn tiền, đầu tư ngắn hạn, khoản phait thu ứng trước 2) Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành chế độ, quy định, thủ tục quản lý vốn tiền, đầu tư ngắn hạn, khoản phải thu ứng trước Vốn tiền phận vốn sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thuộc tài sản lưu động hình thành chủ yếu trình bán hàng quan hệ tốn Vốn tiền doanh nghiệp bao gồm: Tiền mặt tồn quỹ, Tiền gửi ngân hàng Tiền chuyển (kể ngoại tệ, vàng bạcm đá quý, kim khí quý) Kế toán vốn tiền phải tuân thủ theo nguyên tắc, chế độ quản lý tiền tệ Nhà nước sau đây: - Kế toán phải mở sổ kế tốn ghi chép liên tục theo trình tự phát sinh khoản thu chi nhập xuất tiền, ngoại tệ quỹ tk ngân hàng để tiện kiểm tra đối chiếu - Các khoản tiền DN khác cá nhân ký cược, ký quỹ DN đc hạch toán tiền DN - Khi thu chi phải có phiếu thu, chi đầy đủ chữ ký theo quy định chế độ chứng từ kế toán - Sử dụng đơn vị tiền tệ thống Đồng Việt Nam Khi phát sinh giao dịch ngoại tệ kế tốn phải quy đổi VNĐ để theo dõi, phát sinh lãi tỷ giá hạch toán vào DT TC, lỗ hạch toán vào CP TC - Các loại vàng bạc, đá quý, kim khí quý phải đánh giá tiền tệ thời điểm phát sinh theo giá thực tế ( nhập, xuất) phải theo dõi chi tiết số lượng, trọng lượng, quy cách phẩm chất loại - Vào cuối kỳ, kế toán phải đánh giá lại loại ngoại tệ vàng tiền tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế A, Kế toán tiền mặt  Tiền mặt số vốn tiền thủ quỹ bảo quản quỹ (két) doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt nam, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim khí quý, tín phiếu ngân phiếu  Trong doanh nghiệp có lượng tiền mặt định quỹ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày Số tiền thường xuyên tồn quỹ phải tính tốn định mức hợp lý, mức tồn quỹ tuỳ thuộc vào quy mơ, tính chất hoạt động, số tiền doanh nghiệp phải gửi tiền vào Ngân hàng tổ chức tài khác  Mọi khoản thu chi, bảo quản tiền mặt thủ quỹ chịu trách nhiệm thực hiện.Thủ quỹ khơng đợc trực tiếp mua bán vật tư, hàng hố, tiếp liệu, không kiêm nhiệm công tác kế toán Tất khoản thu, chi tiền mặt phải có chứng từ hợp lệ chứng minh phải có chữ ký Kế tốn trưởng Thủ trưởng đơn vị.Sau thực thu chi tiền, thủ quỹ giữ lại chứng từ để cuối ngày ghi vào sổ quỹ kiêm báo cáo quỹ Sổ quỳ kiêm báo cáo quỹ lập thành liên, liên lưu làm sổ quỹ, liên làm báo cáo quỹ kèm theo chứng từ thu, chi gửi cho kế toán quỹ.Số tồn quỹ cuố ngày phải khớp với số dư cuối ngày sổ quỹ B Kế toán TGNH Kế toán sử dụng Tài khoản 112 “Tiền gửi Ngân hàng” để phản ánh tình hình tăng giảm số có khoản tiền gửi doanh nghiệp, TK 112 có kết cấu sau: Bên Nợ : Các khoản tiền Việt nam, ngoại tệ, vàng bạc gửi vào ngân hàng chênh lệch tăng tỷ giá hối đối đánh giá lại Bên Có : Các khoản tiền Việt nam, ngoại tệ, vàng bach rút từ ngân hàng chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái Số dư bên Nợ : Số tiền gửi gửi ngân hàng Kế tốn vốn tiền liên quan ngoại tệ - Việc hạch toán ngoại tệ phải quy đổi Đồng Việt Nam đơn vị tiền tệ thức sử dụng kế toán (nếu chấp thuận) theo nguyên tắc: doanh nghiệp phải vào tỷ giá giao dịch thực tế nghiệp vụ kinh tế phát sinh tỷ giá giao dịch bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Ngân hàng Nhà nước công bố thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế (Gọi tắt tỷ giá giao dịch ) để ghi sổ kế toán - Đối với Tài khoản thuộc loại chi phí, doanh thu, thu nhập, vật tư, hàng hoá, tài sản cố định, bên Nợ tài khoản vốn tiền, tài khoản Nợ phải thu bên Có tài khoản Nợ phải trả Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngoại tệ phải ghi sổ kế toán theo tỷ giá giao dịch - Đối với bên Có tài khoản vốn tiền, tài khoản Nợ phải thu bên Nợ tài khoản Nợ phải trả có nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngoại tệ phải đuực ghi sổ kế toán theo tỷ giá ghi sổ kế toán ( Tỷ giá xuất quỹ tính theo phương pháp bình qn gia quyền ; nhập trứơc xuất trước; nhập sau xuất trước , tỷ giá nhận nợ ) - Cuối năm tài chính, doanh nghiệp phải đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng NHNN Việt Nam công bố thời điểm lập bảng CĐKT - Trường hợp mua bán ngoại tệ đồng Việt Nam hạch tốn theo tỷ giá thực tế mua, bán Tiền gửi số tiền mà doanh nghiệp gửi ngân hàng, kho bạc Nhà nước cơng ty tài bao gồm tiền Việt Nam, loại ngoại tệ, vàng bạc đá quý Căn để ghi chép nghiệp vụ liên quan đến tiền gửi doanh nghiệp giấy báo Có , giấy baó Nợ bảng kê ngân hàng kèm theo chứng từ gốc uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, séc chuyển khoản Khi nhận chứng từ ngân hàng gửi đến, kế toán phải tiến hành kiểm tra đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo Trường hợp có chênh lệch số liệu kế toán đơn vị với ngân hàng vẩn phải ghi theo chứng từcủa ngân hàng, số chênh lệch theo dõi riêng tài khoản phải thu phải trả khác thông báo cho ngân hàng đối chiếu xác minh lại Đối vơi doanh nghiệp có tổ chức, phận trực thuộc, mở tài khoản chuyên thu, chuyên chi, mở tài khoản toán phù hợp để thuận tiện cho việc giao dịch, toán Kế toán phải tổ chức kế toán chi tiết theo ngân hàng, kho bạc, cơng ty tài để tiện cho việc kiểm tra đói chiếu Kế tốn hàng tồn kho Nhiệm vụ Các loại vật tư doanh nghiệp tài sản ngắn hạn dự trữ cho trình sản xuất kinh doanh bao gồm nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, công cụ, dụng cụ… Doanh nghiệp cần phải có kế hoạch mua, dự trữ đầy đủ, kịp thời loại vật tư số lượng, chất lượng kết cấu nhằm đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh tiến hành bình thường Kế toán loại vật tư cần thực tốt nhiệm vụ chủ yếu sau : 1/ Phản ánh đầy đủ, kịp thời số có tình hình biến động loại vật tư giá trị vật ; tính tốn xác giá gốc (hoặc giá thành thực tế ) loại, thứ vật tư nhập, xuất tồn kho; đảm bảo cnng cấp đầy đủ, kịp thời thông tin phục vụ cho yêu cầu quản lý vật tư doanh nghiệp 2/ Kiểm tra, giám sát tình hình thực kế hoạch mua, dự trữ sử dụng loại vật tư đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nguyên tắc đánh giá vật tư cách đánh giá vật tư Nguyên tắc đánh giá vật tư Các loại vật tư thuộc hàng tồn kho doanh nghiệp, nguyên tắc đánh giá vật tư phải tuân thủ nguyên tắc đánh gía hàng tồn kho Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 " hàng tồn kho " hàng tồn kho doanh nghiệp đánh giá theo giá gốc (trị giá vốn thực tế ) trường hợp giá trị thực thấp giá gốc phải tính theo giá trị thực Giá trị thực vật tư giá ước tính vật tư kỳ SXKD bình thường trừ chi phí ước tính để hồn chỉnh sản phẩm chi phí ước tính phục vụ cho việc tiêu thụ sản phẩm Giá gốc vật tư xác định cụ thể cho loại, bao gồm chi phí mua ; chi phí chế biến chi phí khác có liên quan đến việc sở hữu loại vật tư Chi phí mua vật tư bao gồm giá mua, loại thuế khơng hồn lại , chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trình mua vật tư trừ khoản chiết khấu thương mại giảm giá hàng mua Chi phí chế biến vật tư bao gồm chi phí có liên quan trực tiếp đến sản xuất chế biến loại vật tư Trường hợp sản xuất nhiều loại vật tư quy trình cơng nghệ thời gian mà tách chi phí chế biến phải phân bổ chi phí theo tiêu chuẩn thích hợp 10 1b) 17 Giá trị hao mòn lũy kế 18 Chênh lệch giá vốn đầu tư giá ghi sổ (500) (5a) (500) 0.000 0.000 1195.8 506.0 00 00 1.415.9 20 Phải trả người bán 100.00 100.0 00 (8)36.00 164.00 0 Các khoản phải trả khác 200.00 100.0 00 300.00 Vốn đầu tư chủ sở hữu 500.00 200.0 00 (1a)160 500.00 000 Công nợ vốn chủ sở hữu 19 20 21 (2)40.00 22 Lãi chưa phân phối 395.80 106.0 00 (1a)80.0 390.72 00 (1b)4.00 (2)20.00 (4)1.200 (5a)5.30 (7)1.000 420(9a) 23 60.000( 2) Cổ đông thiểu số 61.200 1.200(4) 0.000 0.000 1.195.8 506.0 00 00 150.680 1.415.9 771.000 20 409 Bảng số IV.Theo số liệu ví dụ xin đưa phương pháp lập báo cáo tài hợp dựa sở bút toán hợp theo phương pháp sử dụng định khoản kế tốn để tham khảo(THEO CHUẨN MỰC KẾ TỐN THƠNG DỤNG TRÊN THẾ GIỚI) A.Trình tự lập báo cáo tài hợp  Bảng cân đối thử công ty mẹ công ty  Các tài liệu liên quan khác Báo cáo KQKD hợp Báo cáo phân phối lãi hợp Bảng cân đối kế toán hợp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp Sơ đồ 2-trình tự lập báo cáo tài hợp B.Bù trừ giá vốn khoản đầu tư vào công ty S vốn chủ sở hữu công ty S, xác định lợi thương mại lợi ích cổ đông thiểu số vào thời điểm hợp Công ty P Công ty S Bảng cân đối kế toán hợp P & S 410   Tài sản khác   Tài sản       Đs – Vs    Tài sản khác         Phân loại Giá hợp lý – giá ghi sổ lại Lợi thương mại Đs   Bù trừ Công nợ    Vp  Công nợ     Công nợ   Vốn chủ sở hữu  Vs      Cổ đông thiểu số Phân loại lại Sơ đồ  Vp vốn chủ sở hữu công ty P  Vs vốn chủ sở hữu công ty S  Đs khoản đầu tư P vào công ty S Điểm nhấn mạnh  Lợi ích cổ đơng thiểu số xác định theo % quyền lợi ích cổ đơng thiểu số vốn sở hữu công ty theo giá ghi sổ (chuẩn mực 25 chưa đề cập đến) IAS22 cho phép xác định theo giá ghi sổ giá hợp lý, IFRS3 yêu cầu xác định theo giá hợp lý  Lợi thương mại phân bổ cho cổ đông công ty P, không phân bổ cho cổ đông 411 thiểu số (chuẩn mực 25 chưa đề cập đến) IAS 22 & IFRS3 cho phép phân bổ lợi thương mại C Lập bảng cân đối kế toán hợp lúc mua a Xác định tiêu liên quan đến ghi sổ (Bảng số 1) b Bút toán ghi sổ cơng ty P bút tốn điều chỉnh lập bảng cân đối kế toán hợp b1 Bút toán ghi sổ sách kế tốn cơng ty P (b11) Đầu tư vào công ty S Nợ Có 310.00 Tiền mặt 310.000 (ghi sổ giá vốn đầu tư vào công ty S công ty P) (b12) Nợ Đầu tư vào công ty liên kết A Có 30.00 Tiền mặt 30.00 (ghi sổ số tiền đầu tư vào công ty liên kết A) b2 Bút toán điều chỉnh loại trừ hợp (1 Chênh lệch giá vốn đầu tư giá ghi sổ vốn chủ sở ) Nợ hữu S 70.000 Vốn đầu tư chủ sở hữu - Công ty S 200.00 Lãi chưa phân phối 100.00 412 Có Đầu tư vào cơng ty S 310.00 Cổ đông thiểu số 60.000 (bù trừ khoản đầu tư vào công ty S P vốn chủ sở hữu S, xác định phần lợi ích cổ đơng thiểu số) (2 ) Nợ Hàng tồn kho 4.000 Tài sản cố định hữu hình 48.000 Quyền sử dụng đất 8.000 Lợi thương mại 10.000 Chênh lệch giá vốn đầu tư giá ghi sổ tài sản Có S 70.000 (điều chỉnh số chênh lệch giá vốn đầu tư giá ghi sổ tài sản ròng S, phản ánh số lợi thương mại phát sinh) Ở Nhật Bản, trình tự bút toán bù trừ loại trừ thực sau (1) Nợ Hàng tồn kho 4.000 Tài sản cố định hữu hình Quyền sử dụng đất Có 48.000 8.000 Vốn chủ sở hữu công ty S (chênh lệch đánh giá lại tài sản) 60.000 (ghi sổ chênh lệch giá hợp lý giá ghi sổ tài sản ròng cơng ty S) (2) Nợ Có Vốn đầu tư chủ sở hữu 200.00 Lãi chưa phân phối 100.00 Vốn chủ sở hữu công ty S (chênh lệch đánh giá lại tài sản) 60.000 Lợi thương mại 10.000 Đầu tư vào công ty S 310.00 413 Cổ đông thiểu số 60.000 (bù trừ giữ giá vốn đầu tư P vào S với vốn chủ sở hữu S, ghi sổ lợi thương mại cổ đông thiểu số) +++ Cả cách ghi sổ phản ánh nội dung nghiệp vụ kết sau điều chỉnh, bù trừ c.Lập bảng cân đối kế toán hợp lúc mua Bảng tổng hợp kết hợp Bảng cân đối kế tốn cơng ty mẹ P công ty S ngày 31/12/N Chỉ tiêu Cơng ty P Cơng Bút tốn điều ty S chỉnh Bảng cân đối kế Nợ tốn hợp Có Tài sản 40.000 50.00 90.000 Phải thu khách hàng 75.000 50.00 125.000 Hàng tồn kho 100.00 60.00 4.000(2 ) 164.000 Tài sản cố định hữu hình 400.00 300.0 48.000( 00 2) 748.000 Quyền sử dụng đất 175.00 40.00 8.000(2 ) 223.000 Đầu tư vào công ty liên kết A 30.000 Tiền mặt 10.000( 2) Lợi thương mại Đầu tư vào công ty S Chênh lệch giá vốn đầu tư giá ghi sổ 30.000 310.00 0.000 10.000 (1)310 000 0.000 70.000( 1) (2)70.0 00 0.000 0.000 414 tài sản công ty S 1.130 000 500.0 00 1,390.000 Phải trả người bán 100.00 100.0 00 200.000 Các khoản phải trả khác 200.00 100.0 00 300.000 Vốn đầu tư chủ sở hữu 500.00 200.0 200.000 00 (1) 500.000 Lãi chưa phân phối 330.00 100.0 100.000 00 (1) 330.000 Tổng tài sản Công nợ vốn chủ sở hữu Cổ đông thiểu số 0.000 Tổng công nợ vốn chủ sở hữu  0.000 0.000 (1)60.0 00 60.000 1,130 500.0 000 00 440.000 440.000 1,390.000      Bảng số 2’ Giải thích nội dung bút toán điều chỉnh bảng số2’ (2) Bù trừ khoản đầu tư vào công ty (trên bảng cân đối kế tốn cơng ty P) vốn chủ sở hữu công ty S (trên bảng cân đối kế tốn cơng ty S), xác định lợi ích cổ đông thiểu số (3) Điều chỉnh số chênh lệch giá hợp lý giá ghi sổ tài sản ròng cơng ty S, xác định lợi thương mại phát sinh hợp D Bút toán ghi sổ cơng ty P bút tốn điều chỉnh lập báo cáo tài hợp sau năm kể từ ngày mua công ty S đầu tư vào công ty liên kết A Đối với khoản đầu tư vào công ty S a Trên sổ sách kế tốn cơng ty P (cơng ty P áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho), bút toán sau ghi sổ năm N+1 (a1 ) Nợ Tiền mặt Có Doanh thu hoạt động tài 24.00 24.00 415 (ghi nhận cổ tức nhận từ công ty S: 30.000 x 0.8) (a2) Nợ Phải thu khách hàng (cơng ty S) Có 36.000 Doanh thu bán hàng 36.000 (ghi sổ doanh thu bán hàng cho S) (a3) Nợ Giá vốn hàng bán Có 30.000 Hàng tồn kho 30.000 (ghi sổ giá vốn hàng bán cho S) b.Trên sổ sách kế tốn cơng ty S (Cơng ty S áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho), bút toán sau ghi sổ năm N+1 (b 1) Nợ Hàng tồn kho Có 36.00 36.00 Phải trả người bán (công ty P) (ghi nhận hàng mua nội từ công ty P) (b 2) Nợ Tiền mặt Có 50.00 50.00 Doanh thu bán hàng (ghi nhận doanh thu bán hàng bên tập đồn) (b 3) Nợ Giá vốn hàng bán Có Hàng tồn kho 30.00 30.00 (ghi nhận giá vốn hàng hố bán bên ngồi tập đồn) c Bút toán điều chỉnh hợp 416 *Căn số liệu bảng 3, bảng 4, bảng 5, bảng v bảng (1 ) Nợ Có Vốn đầu tư chủ sở hữu-Công ty S 200.00 Lãi chưa phân phối ngày 1/1/N+1 100.00 Chênh lệch giá giá vốn đầu tư giá ghi sổ vốn chủ sở hữu S 70.000 Đầu tư vào công ty S 310.00 Cổ đông thiểu số 60.000 (loại trừ giá vốn đầu tư vào S P vốn chủ sở hữu công ty S, xác định lợi ích cổ đơng thiểu số) (2 ) Nợ Có Giá vốn hàng bán 4.000 Quyền sử dụng đất 8.000 Tài sản cố định hữu hình 48.000 Lợi thương mại 10.000 Chênh lệch giá vốn đầu tư giá ghi sổ vốn chủ sở hữu 70.000 (phân bổ số chênh lệch giá vốn đầu tư giá ghi sổ tài sản ròng S (3 ) Nợ Doanh thu hoạt động tài Có 24.000 Phân phối cổ tức 24.000 (loại trừ cổ tức nhận từ công ty S) (4 ) Nợ Lợi nhuận phân bổ cho cổ đơng thiểu số Có 7.200 Phân phối lãi 6.000 Cổ đông thiểu số 1.200 (phân bổ lợi nhuận cho cổ đông thiểu số) 417 {50.000 – (50.000 x 28%)} x 20% (5 ) Nợ Các khoản chi phí lại (chi phí khấu hao) 5.300 Giá trị hao mòn lũy kế (khấu hao tài sản cố định Có hữu hình) 4.800 Giá trị hao mòn lũy kế (khấu hao tài sản cố định vơ hình) 500 (khấu hao-phân bổ số chênh lệch giá hợp lý giá ghi sổ tài sản công ty S kỳ) (6) Nợ Có Doanh thu bán hàng 36.000 36.00 Giá vốn hàng bán (loại trừ doanh thu bán hàng nội điều giá vốn hàng bán nội bộ) (7) Nợ Có Giá vốn hàng bán 1.000 Hàng tồn kho 1.000 (loại trừ lãi nôi chưa thực điều chỉnh giá vốn hàng bán hợp nhất) (8) Nợ Có Phải trả người bán (cơng ty P) Phải thu khách hàng (công ty S) 36.000 36.00 (loại trừ khoản phải trả nội phải thu nội bộ) 418 * Đối với khoản đầu tư vào công ty liên kết A a Trên sổ sách kế tốn cơng ty P, bút tốn sau ghi sổ Nợ Tiền mặt Có 1.000 Doanh thu hoạt động tài 1.000 (ghi sổ số cổ tức nhận từ công ty liên kết A: 5.000 x 20%) b Bút toán điều chỉnh hợp Bút toán điều chỉnh theo phương pháp vốn chủ sở hữu hợp (9) Nợ Khoản đầu tư vào công ty liên kết A Có 420 Doanh thu hoạt động tài 420 (điều chỉnh doanh thu tài khoản vốn đầu tư vào công ty liên kết A theo phương pháp vốn chủ sở hữu) c Sơ đồ tài khoản chữ T dùng để kiểm tra, đối chiếu doanh thu hoạt động tài số dư khoản đầu tư vào công ty liên kết A theo phương pháp vốn chủ sở hữu: Sơ đồ Tiền mặt xxx 1.000  Doanh thu hoạt động tài Đầu tư vào công ty liên kết A  (công ty liên kết A)  1.000 (1)  Số dư đầu kỳ 30.000 419  1.200 1.200 500 (2)  500 280 420  280 Số dư cuối kỳ 30.420 1420 (4) (3) Doanh thu hoạt động tài cho khoản đầu tư vào công ty liên kết A 1.420 (theo phương pháp vốn chủ sở hữu, ghi nhận kỳ 1.000 nên điều chỉnh tăng lên 1.420 –1.000 =420) Số dư cuối kỳ theo phương pháp vốn chủ sở hữu 30.420 (số dư cuối kỳ theo phương pháp giá vốn 30.000 nên số điều chỉnh tăng lên 30.420 – 30.000 =420) Chú giải bút toán (1) Ghi nhận số cổ tức phân phối năm N+1, đồng thời xác định doanh thu hoạt động tài theo phương pháp giá vốn (cơng ty P ghi sổ năm N+1) (2) Phản ánh số lãi năm N+1 công ty A chưa phân phối (3) Ghi nhận doanh thu hoạt động tài giảm số khấu hao lợi thương mại cho năm N+! phát sinh từ nghiệp vụ đầu tư vào công ty liên kết A (4) Ghi nhận doanh thu hoạt động tài giảm tính thêm số khấu hao tài sản cố định hữu hình tăng giá vốn hàng bán tăng giá hợp lý khoản mục lớn giá ghi sổ chúng Bảng tổng hợp báo cáo tài hợp ST T Khoản mục    Báo cáo kết KD Doanh thu bán hàng Doanh thu hoạt động tài Cơng ty S Cơng ty P Công ty S     Bút tốn điều chỉnh Nợ Có Hợp  400.00 200.00 36.000( 0 6) 564.00 24.000( 0.000 3) 0.000 24.000 420 Công ty liên kết A Cộng phát sinh bên có Giá vốn hàng bán 1.000 (9)420 425.00 200.00 0 1.420 565.42 170.00 115.00 4.000(2 (6)36.0 254.00 0 ) 00 1.000(7 ) Chi phí khác (chưa tính thuế TNDN) Cộng phát sinh bên nợ Tổng lãi trước thuế 5.300(5 90.000 35.000 ) 130.30 260.00 150.00 0 384.30 165.00 50.000 181.12 39.200 Thuế TNDN (28%) Lãi kỳ thuộc cổ đông thiểu số Lãi sau thuế *** 14.00 0+++ 53.200 7.200(4 ) 7.200 125.80 36.000 120.72 Báo cáo phân phối lãi Lãi chưa phân phối đầu năm (1/1/N+1) 330.00 100.00 0 Lãi sau thuế 125.80 36.000 120.72 60.000 30.000 (3)24.0 00 60.000 10 Phân phối cổ tức 100.00 0(1) 330.00 (4)6.00 11 Lãi chưa phân phối cuối năm 395.80 106.00 0 390.72 Bảng cân đối kế toán 421 Tài sản 155.80 61.000 216.80 13 Phải thu khách hàng 75.000 50.000 (8)36.0 00 89.000 14 Hàng tồn kho 100.00 75.000 (7)1.00 174.00 0 15 Tài sản cố định hữu hình 400.00 300.00 48.000( 0 2) Giá trị hao mòn lũy kế-TSCĐ 16 hữu hình (50.00 (20.00 0) 0) 17 Quyền sử dụng đất 175.00 8.000(2 40.000 ) 223.00 18 Đầu tư vào công ty liên kết A 30.000 30.420 19 Đầu tư vào công ty S 310.00 12 Tiền mặt 20 Lợi thương mại 0.000 (5)4.80 74.800 420(9) (1)310 000 0.000 10.000( 0.000 2) 21 Giá trị hao mòn lũy kế Chênh lệch giá vốn đầu tư 22 giá ghi sổ 0.000 748.00 0.000 10.000 (5)500 (500) 70.000( (2)70.0 0.000 1) 00 0.000 1195.8 506.00 00 1415.9 20 23 Phải trả người bán 100.00 100.00 36.000( 0 8) 164.00 24 Các khoản phải trả khác 200.00 100.00 0 300.00 25 Vốn đầu tư chủ sở hữu 500.00 200.00 0 26 Lãi chưa phân phối 395.80 106.00 0 Công nợ vốn chủ sở hữu 27 Cổ đông thiểu số 200.00 0(1) 500.00 390.72 (1)60.0 00 422 0.000 0.000 1.195 506.00 800 (4)1.20 0.000 61.200 549.92 549.92 1415.9 20 Bảng số 8’ Chú giải bút toán trên: (1) Loại trừ vốn đầu tư vào công ty S vốn chủ sở hữu công ty S, xác định lợi ích cổ đơng thiểu số (2) Phân bổ số chênh lệch giá hợp lý giá ghi sổ tài sản ròng S (3) Loại trừ cổ tức nhận từ công ty S (4) Phân bổ lợi nhuận kỳ cho cổ đông thiểu số (5) Phân bổ, khấu hao số chênh lệch giá hợp lý giá ghi sổ tài sản công ty S để xác định chi phí hợp (6) Loại trừ doanh thu bán hàng nội giá vốn hàng bán nội (7) Loại trừ lãi nội chưa thực cuối kỳ hàng tồn kho điều chỉnh giá vốn hàng bán hợp (8) Loại trừ khoản phải trả nội khoản phải thu nội (9) Điều chỉnh khoản đầu tư vào công ty liên kết A doanh thu hoạt động tài từ cơng ty liên kết A theo phương pháp vốn chủ sở hữu *** Thuế TNDN công ty P = { 165.000 – (24.000 + 1.000)} x 28% = 39.200 +++ Thuế TNDN công ty S = 50.000 x 28% = 14.000 423 .. .kế toán Kế toán chi tiết minh hoạ cho kế toán tổng hợp Số liệu kế toán chi tiết phải khớp với số liệu kế toán tổng hợp kỳ kế toán Sản phẩm cuối kế tốn tài hệ thống báo cáo tài chính, chứa... tế, tài phát sinh Thông tin số liệu báo cáo tài năm đơn vị kế tốn phải cơng khai theo quy định nội dung công khai báo cáo tài Luật kế tốn Đơn vị kế toán phải sử dụng phương pháp đánh giá tài. .. tắc kế toán thừa nhận chuẩn mực quốc tế kế toán, giúp cho tổ chức kế tốn quốc gia dựa vào để xây dựng, thiết kế ban hành hệ thống, chế độ kế toán phù hợp Những khái niệm nguyên tắc kế toán thừa
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN TẬP MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH HVTC, ÔN TẬP MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH HVTC

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn