Nghiên cứu hiện trạng sản suất và khảo sát bộ giống rau cải xanh phục vụ sản xuất rau an toàn theo hướng vietgap ở lào cai

73 3 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 11:13

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG ĐỨC CƯỜNG NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG SẢN SUẤT VÀ KHẢO SÁT BỘ GIỐNG RAU CẢI XANH PHỤC VỤ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN THEO HƯỚNG VIETGAP Ở LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Thái Nguyên – 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG ĐỨC CƯỜNG NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG SẢN SUẤT VÀ KHẢO SÁT BỘ GIỐNG RAU CẢI XANH PHỤC VỤ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN THEO HƯỚNG VIETGAP Ở LÀO CAI Ngành: Khoa học trồng Mã số: 8.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn Điền Thái Nguyên – 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết công bố luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng bảo vệ học vị Các thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nơng Đức Cường Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy PGS.TS Trần Văn Điền người hướng dẫn tận tình cho tơi suốt q trình thực đề tài Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ thầy cô giáo khoa Nơng học, Phòng Đào tạo thầy tham gia giảng dạy chương trình cao học - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Tôi xin chân thành cảm ơn q thầy giáo, tồn thể gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, hỗ trợ tơi thời gian học tập hồn thànhluận vănnày, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu Tơi mong nhận góp ý thầy, giáo bạn để khóa luận hồn chỉnh Tơi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Nơng Đức Cường Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêunghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học 1.2 Tình hình sản xuất nghiên cứu rau cải xanh nước 1.2.1 Nguồn gốc, phân bố 1.2.2 Phân loại 1.2.3 Đặc điểm thực vật học cải xanh: 1.2.4 Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh cải xanh: 1.2.5 Vai trò rau cải xanh 1.2.6 Tình tình nghiên cứu sử dụng giống cải xanh sản xuất giới 10 1.2.7 Tình tình nghiên cứu sử dụng giống cải xanh sản xuất Việt Nam 15 1.3 Khái niệm rau an toàn VietGAP 19 1.4 Tình hình sản xuất rau Lào Cai 20 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 24 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu: 24 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu: 24 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iv 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 24 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu 24 2.2.2 Thời gian nghiên cứu: 25 2.3 Nội dung nghiên cứu 25 2.4 Phương pháp nghiên cứu 25 2.5 Các tiêu phương pháp theo dõi 26 2.6 Phương pháp xử lý số liệu 29 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30 3.1 Đánh giá thực trạng sản xuất rau tỉnh Lào Cai 30 3.1.1 Hình thức canh tác rau hộ dân 30 3.1.2 Diện tích, suất, sản lượng rau cải bình quân theo hộ 31 3.1.3 Các loại rau trồng phổ biến điểm nghiên cứu 33 3.1.4 Nguồn giống, thời vụ, suất số loại rau cải điều tra điểm nghiên cứu 34 3.1.4 Các biện pháp kỹ thuật áp dụng trồng rau cải phổ biến điểm nghiên cứu 34 3.1.4 Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật rau điểm nghiên cứu 38 3.1.5 Tình hình thu hoạch tiêu thụ rau 39 3.1.6 Những thuận lợi, khó khăn sản xuất rau giải pháp phát triển 40 3.2 Xác định số giống rau cải xanh (Brasica juncea L.) thích hợp cho sản xuất rau an toàn 42 3.2.1 Thời gian sinh trưởng phát triển giống rau cải xanh qua giai đoạn 42 3.2.2 Sinh trưởng phát triển chiều cao giống rau cải xanh sau bén rễ hồi xanh 44 3.2.3 Động thái tăng trưởng số giống cải thí nghiệm 46 3.2.3 Khả khép tán giống cải khảo nghiệm 48 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn v 3.2.4 Mức độ nhiễm sâu bệnh hại giống cải xanh tham gia thí nghiệm 50 3.2.5 Năng suất giống cải xanh khảo nghiệm 53 3.2.6 Một số tiêu chất lượng giống cải xanh 56 3.2.7 Hiệu kinh tế 57 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 59 Kết luận 59 Đề nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT cs : Cộng CV : Coefficient of Variantion (Hệ số biến động) Đ/c : Đối chứng FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations (Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên HợpQuốc) LSD.05 : Least Significant Difference (Sai khác nhỏ có ý nghĩa mức 95%) NS : Năng suất NSLT : Năng suất lý thuyết NSTT : Năng suất thực thu RAT : Rau an tồn VietGAP : Thực hành nơng nghiệp tốt Việt Nam WHO : Tổ chức Y tế giới Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Thành phần dinh dưỡng 100 g phần ăn đượccủa số loại rau cải Việt Nam 10 Bảng 1.2 Tình hình sản xuất rau giới qua năm 11 Bảng 1.3 Tình hình sản xuất rau số khu vực năm 2018 11 Bảng 1.4 Tình hình sản xuất rau Châu Á qua năm 12 Bảng 1.5 Tình hình sản xuất rau số nước châu Á Việt Nam năm 2018 12 Bảng 1.6 Diện tích, suất, sản lượng số loại rau cải Việt Nam từ năm 2011-2016 16 Bảng 1.7 Diện tích suất sản lượng rau toàn tỉnh Lào Caigiai đoạn 2013-2017 21 Bảng 3.1: Thời vụ trồng số công thức luân canh rau 31 hộ dân 31 Bảng 3.2: Diện tích, suất, sản lượng rau bình qn theo hộ 32 Bảng 3.3 Những loại rau trồng phổ biến điểm nghiên cứu 33 Bảng 3.4 Nguồn giống, thời vụ, suất số loại rau cải điều tra 34 Bảng 3.5 Các biện pháp kỹ thuật rau hộ điều tra 35 Bảng 4.6 Kỹ thuật bón phân phòng trừ sâu bệnh người dân chuyên canh rau cải 37 Bảng 3.7 Những loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng rau 38 Bảng 3.8 Thu hoạch tiêu thụ rau cải 39 Bảng 3.9 Thời gian sinh phát triển giống rau cải xanhqua giai đoạn (ngày) 42 Bảng 3.10 Chiều cao giống rau cải xanh giai đoạn sau bén rễ hồi xanh 44 Bảng 3.11 Số giống rau cải xanh giai đoạn sinh trưởng 46 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn viii Bảng 3.12 Đường kính tán giống rau cải xanh giai đoạn sinh trưởng 48 Bảng 3.13 Tình hình sâu hại cải xanh Lào Cai 50 Bảng 4.14 Năng suất giống cải xanh khảo nghiệm Lào Cai năm 2018 54 Bảng 3.15 Một số tiêu chất lượng giống cải xanh khảo nghiệm Lào Cai năm 2018 53 Bảng 3.16 Hiệu kinh tế giống rau cải xanh khảo nghiệm Lào Cai năm 2018 57 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 49 Xanh cao Trang Nông 11 18,7 25,1 31,27 33,83 34,69 11,33 16,53 20,33 23,93 26,83 27,51 12,2 20,2 24,27 27,23 29,77 30,53 P - - - - -
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hiện trạng sản suất và khảo sát bộ giống rau cải xanh phục vụ sản xuất rau an toàn theo hướng vietgap ở lào cai , Nghiên cứu hiện trạng sản suất và khảo sát bộ giống rau cải xanh phục vụ sản xuất rau an toàn theo hướng vietgap ở lào cai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn