Giải pháp huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện pác nặm tỉnh bắc kạn

96 2 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 11:09

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN XUÂN NON GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PÁC NẶM TỈNH BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Thái Nguyên - Năm 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN XUÂN NON GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PÁC NẶM TỈNH BẮC KẠN Ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 8.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: TS HÀ THỊ HÒA Thái Nguyên - Năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Bắc Kạn, ngày 15 tháng 08 năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Xuân Non ii LỜI CẢM ƠN Trước hết với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn đến giáo TS Hà Thị Hòa - Người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Kinh tế Phát triển nông thơn, Thầy Cơ thuộc phòng Đào tạo, Khoa Kinh tế & PTNT - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trực tiếp giảng dạy giúp đỡ suốt q trình học tập nghiên cứu Tơi xin cảm ơn UBND huyện Pác Nặm; UBND xã: Cổ Linh, Giáo Hiệu, Bộc Bố huyện Pác Nặm hộ gia đình xã cung cấp số liệu thực tế thông tin cần thiết để tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè, tồn thể gia đình, người thân động viên tơi thời gian học tập nghiên cứu đề tài Bắc Kạn, ngày 15 tháng 08 năm 2019 Tác giả luận văn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa đề tài 4.1 Ý nghĩa khoa học 4.2 Ý nghĩa thực tiễn Chương CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Cộng đồng nguồn lực cộng đồng 1.1.2 Huy động nguồn lực cộng đồng phát triển nông thôn 1.1.3 Sự tham gia cộng đồng phát triển nông thơn 1.1.4 Cơ chế sách huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng NTM 1.2 Cơ sở thực tiễn vấn đề nghiên cứu 10 1.2.1 Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng 10 1.2.2 Quy chế tổ chức huy động, quản lý sử dụng khoản đóng góp tự nguyện nhân dân để xây dựng sở hạ tầng 11 1.2.3 Cơ chế huy động tham gia cộng đồng chương trình thí điểm xây dựng NTM thời kỳ CNH-HĐH 12 1.2.4 Cơ chế huy động cộng đồng chương trình MTQG xây dựng NTM 14 1.2.5 Quy chế dân chủ sở 15 1.2.6 Nội dung chủ yếu chương trình xây dựng nông thôn 17 1.3 Một số nghiên cứu vấn đề huy động nguồn lực xây dựng nông thôn 24 1.3.1 Trên giới 24 1.4.2 Trong nước 29 1.4 Đánh giá chung rút từ tổng quan tài liệu 33 Chương ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 34 2.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Pác Nặm 34 2.1.2 Điều kiện kinh tế- xã hội huyện Pác Nặm 37 2.1.2.2 Tình hình dân số - lao động việc làm 38 2.1.3 Đánh giá thuận lợi khó khăn phát triển kinh tế địa bàn huyện Pác Nặm 41 2.2 Nội dung nghiên cứu 43 2.3 Phương pháp nghiên cứu 43 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 43 2.3.2 Phương pháp xử lý số liệu 45 2.3.3 Phương pháp phân tích số liệu thống kê 45 2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 46 2.4.1 Nhóm tiêu phản ánh tình hình chung 46 2.4.2 Nhóm tiêu phản ánh tham gia người dân tổ chức xã hội 46 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 48 3.1 Tình hình xây dựng nơng thơn địa bàn huyện Pác Nặm 48 3.1.1 Kết năm thực Chương trình xây dựng NTM địa bàn huyện Pác Nặm 48 3.1.2 Kết huy động nguồn lực xây dựng nông thôn địa bàn huyện Pác Nặm 50 3.1.3 Tình hình phân bổ nguồn vốn xây dựng nơng thơn huyện Pác Nặm 51 3.1.2 Đánh giá chung sau năm (2016-2018) triển khai xây dựng NTM huyện Pác Nặm 52 3.2 Tình hình huy động nguồn lực cộng đồng cho chương trình xây dựng NTM xã nghiên cứu 53 3.2.1 Khái quát chung xã nghiên cứu 53 3.2.2 Sự hiểu biết người dân cán xã, thôn chương trình xây dựng nơng thơn 55 3.2.3 Tình hình huy động nguồn lực xây dựng NTM xã Giáo Hiệu 57 3.2.4 Tình hình huy động nguồn lực xây dựng NTM xã Bộc Bố 60 3.2.5 Tình hình huy động nguồn lực xây dựng NTM xã Cổ Linh 63 3.2.6 Những đóng góp người dân cộng đồng vào chương trình xây dựng NTM 65 3.2.7 Những khó khăn việc huy động nguồn lực cộng đồng vào chương trình xây dựng NTM 67 3.3 Một số nguyên nhân, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức cho việc huy động nguồn lực cộng đồng cho chương trình xây dựng NTM huyện Pác Nặm 70 3.3.1 Một số nguyên nhân dẫn đến việc huy động nguồn lực cộng đồng cho chương trình xây dựng NTM huyện Pác Nặm khó khăn 70 3.3.2 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức (SWOT) cho việc huy động nguồn lực cộng đồng cho xây dựng nông thôn huyện Pác Nặm 71 3.4 Những giải pháp để huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn huyện Pác Nặm 72 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 Kết luận 76 Kiến nghị 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa BCĐ Ban đạo BQL Ban quản lí CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa CSHT Cơ sở hạ tầng HTX Hợp tác xã KT-XH Kinh tế xã hội MTQG Mục tiêu quốc gia NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn NTM Nông thôn PTNT Phát triển nông thôn TTCN Tiểu thủ công nghiệp UBND Ủy ban nhân dân VSMT Vệ sinh môi trường VHXH Văn hố – Xã hội XĐGN Xóa đói giảm nghèo DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình sử dụng đất huyện Pác Nặm 36 Bảng 2.2 Tình hình dân số, lao động huyện Pác Nặm 39 năm 2016 – 2018 39 Bảng 3.1: Tổng hợp kết rà sốt tiêu chí NTM huyện Pác Nặm tính đến tháng 12/2018 50 Bảng 3.2: Kết huy động nguồn lực xây dựng NTM huyện Pác Nặm giai đoạn 2016 - 2018 50 Bảng 3.3 Phân bố nguồn vốn xây dựng nông thôn huyện Pác Nặm giai đoạn 2016-2018 51 Bảng 3.4: Một số thông tin xã nghiên cứu thời điểm cuối năm 2018 55 Bảng 3.5: Sự hiểu biết người dân chương trình xây dựng NTM 56 Bảng 3.6: Đánh giá cán người dân việc triển khai xây dựng NTM địa phương 57 Bảng 3.7: Nguồn vốn cho xây dựng NTM xã Giáo Hiệu tính đến tháng 12/2018 59 Bảng 3.8: Nguồn vốn cho xây dựng NTM xã Bộc Bố tính đến tháng 12/2018 62 Bảng 3.9: Nguồn vốn xây dựng NTM xã Cổ Linh đến tháng 12/2018 64 Bảng 3.10: Những công việc người dân tham gia vào xây dựng nơng thơn địa phương (n=135) 65 Bảng 3.11: Ý kiến đánh giá cán xã, thôn tham gia cộng đồng xây dựng NTM (n = 30) 66 Bảng 3.12: Ý kiến hộ dân việc huy động nguồn lực cho chương trình xây dựng NTM 67 Bảng 3.13: Ý kiến cán xã, thơn khó khăn huy động nguồn lực đóng góp tiền (n = 30) 69 Bảng 3.14: Ý kiến cán xã, thôn khó khăn huy động nguồn lực đóng góp đất đai (n = 30) 69 tiền mặt vào chương trình xây dựng nơng thơn địa phương Tuy nhiên, có số hộ cho việc đóng góp chưa phù hợp với hộ gia đình mình, hộ gia đình đa phần hộ có hồn cảnh khó khăn, hộ tuổi lao động, hộ bị bệnh tật mà khơng giảm tiền đóng góp cho việc xây dựng sở hạ tầng thơn, xã Chỉ có 51,85% hộ dân đồng ý mức huy động hiến đất địa phương hợp lý lại cho huy động hiến đất không đền bù khơng hợp lý Còn việc huy động mức đóng góp cơng lao động cho chương trình xây dựng NTM hộ cho phù hợp (100% hộ đồng ý mức huy động phù hợp) Về cách thức huy động đóng góp tiền mặt tỷ lệ người dân cho hợp lý tương đối cao (80,7%), có 51,85% người dân đồng ý cách thức huy động người dân hiến đất phù hợp Khi hỏi tự nguyện đóng góp cho việc xây dựng NTM địa phương, hầu hết gia đình có ý kiến tự nguyện đóng góp tiền mặt, đất đai số hộ chưa tự nguyện, chưa đồng ý hiến đất Việc huy động nguồn lực cộng đồng tiền mặt thơn xã nghiên cứu có cách thức huy động khác nhau, có thơn đóng góp theo khẩu, có thơn huy động đóng góp theo hộ Có thơn đóng góp cộng đồng tức thơn đóng góp (Các thơn xã Bộc Bố), có thơn đoạn đường làm qua hộ hộ chia đóng (các thơn xã Giáo Hiệu xã Cổ Linh) Việc đóng góp theo đoạn đường làm cho số hộ gia đình khó khăn việc phải đóng số tiền q lớn, ví dụ khu Hang Rắn thơn xã Giáo Hiệu phải đóng tới 830.000 đồng tiền mặt, có hộ phải đóng gần triệu để làm đoạn đường qua nhà Nhưng nhìn chung, việc huy động đóng góp tiền dễ dàng so với việc huy động đóng góp đất đai Đặc biệt số hộ có đất gần với dự án Núi Pháo hai xã Giáo Hiệu Bộc Bố họ trông chờ vào đền bù Núi Pháo với mức đền bù tương đối cao Vì vậy, việc huy động hiến đất khơng có đền bù hộ dân khó khăn Bảng 3.13: Ý kiến cán xã, thơn khó khăn huy động nguồn lực đóng góp tiền (n = 30) STT Nội dung câu hỏi Tỷ lệ đồng ý (%) Người dân chưa hiểu rõ chương trình xây dựng NTM (mục tiêu, tiêu chí, cách thức 86,27 thực hiện, vai trò người dân ) Nhận thức dân hạn chế, tâm lý ỷ lại, trông 48,32 chờ nhà nước hỗ trợ Thu nhập người dân thấp 70,84 Nguồn: Kết điều tra tác giả, 2018 Theo ý kiến cán xã, thôn ngun dẫn đến khó khăn huy động nguồn lực là: 86,27% ý kiến cán cho người dân chưa hiểu rõ chương trình xây dựng NTM; 48,32% ý kiến cho nhận thức người dân hạn chế, tâm lý ỷ lại, trông chờ vào hỗ trợ Nhà nước, 70,84% cán cho thu nhập người dân thấp nguyên nhân khiến cho việc huy động dân đóng góp gặp khó khăn Bảng 3.14: Ý kiến cán xã, thôn khó khăn huy động nguồn lực đóng góp đất đai (n = 30) TT Nội dung câu hỏi Tỷ lệ đồng ý (%) 66,67 Nhận thức dân hạn chế, khơng tích cực tham gia đóng góp Người dân muốn đền bù hiến đất 95,16 Diện tích đất đai hộ gia đình hạn chế 43,67 Nguồn: Số liệu điều tra tác giả, 2018 Huy động nguồn lực đóng góp người dân đất đai cho vấn đề khó khăn xã nghiên cứu Khi vấn 30 cán xã, thơn cho thấy 66,67% tỷ lệ cán hỏi cho nhận thức hộ dân hạn chế nên hộ khơng tích cực tham gia đóng góp; 95,16% ý kiến cán cho người dân muốn đền bù hiến đất có 43,67% ý kiến cán xã, thơn cho diện tích đất đai hộ gia đình hạn chế nên người dân khơng muốn hiến đất không đền bù 3.3 Một số nguyên nhân, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức cho việc huy động nguồn lực cộng đồng cho chương trình xây dựng NTM huyện Pác Nặm 3.3.1 Một số nguyên nhân dẫn đến việc huy động nguồn lực cộng đồng cho chương trình xây dựng NTM huyện Pác Nặm khó khăn Từ thực trạng vấn đề khó khăn gặp phải huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng NTM xã nghiên cứu tìm hiểu trên, chúng tơi đưa số nguyên nhân dẫn đến việc huy động nhóm nguồn lực nghiên cứu (tiền, tài sản, lao động, ý kiến đóng góp) khó khăn sau: Một là, cán xã thôn trực tiếp tham gia đạo, quản lý chưa có kiến thức sâu sắc chương trình xây dựng NTM Hai là, cơng tác tuyên truyền xây dựng NTM xã địa bàn huyện có triển khai thực kết chưa tốt dẫn đến nhận thức người dân chương trình NTM hạn chế Ba là, chế sách có nhiều văn quy định tham gia người dân chưa đầy đủ cụ thể, thông tư liên tịch số 26 nêu số hoạt động cần lấy ý kiến người dân chưa nêu rõ quy trình thực hiện, Cơ chế huy động vốn chưa ban hành Bốn là, nhiều hộ gia đình địa bàn huyện có hồn cảnh khó khăn, thu nhập thấp nên việc đóng góp tiền cho chương trình vấn đề khó khăn Năm là, việc vận động hiến đất khơng đền bù để thực chương trình xây dựng NTM vấn đề khó khăn Sáu là, việc triển khai lấy ý kiến người dân chưa hợp lý nên người dân tham gia ý kiến vào khâu xây dựng quy hoạch, lập đề án, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu cơng trình xây dựng NTM thơn xã 3.3.2 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức (SWOT) cho việc huy động nguồn lực cộng đồng cho xây dựng nông thôn huyện Pác Nặm Điểm mạnh - Nguồn lao động dồi - Hệ thống sở hạ tầng giao thơng liên xã, liên xóm, trụ sở làm việc Đảng ủy nhân dân HĐND -UBND, trường học xã địa bàn xây dựng đồng - Có tiềm phát triển lâm nghiệp (trồng rừng) - Người dân cần cù, chịu khó, có nhiều kinh nghiệm, kiến thức địa sản xuất Điểm yếu - Nhận thức phận người dân chương trình xây dựng NTM hạn chế, trơng chờ vào hỗ trợ Nhà nước - Kiến thức NTM đội ngũ cán xã, thơn hạn chế - Diện tích đất nơng nghiệp nhỏ lẻ, manh mún - Thu nhập người dân nhiều xã địa bàn thấp, đời sống khó khăn Cơ hội - Chương trình xây dựng NTM nhận quan tâm, đạo sát cấp, ngành địa bàn tỉnh, huyện, xã Thách thức - Tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá biến động mạnh, suy giảm kinh tế toàn cầu tác động ảnh hưởng nhiều đến sản xuất đời sống nhân dân 3.4 Những giải pháp để huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn huyện Pác Nặm Qua trình thu thập thông tin kết điều tra xã nghiên cứu đưa số giải pháp để huy động nhiều nguồn lực cộng đồng cho chương trình xây dựng NTM Những giải pháp với xã nghiên cứu, đồng thời vấn đề cần quan tâm việc triển khai thực Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Pác Nặm nói riêng, tỉnh Bắc Kạn nói chung Thứ nhất, thường xuyên nâng cao lực cán sở Xây dựng NTM trình lâu dài, gồm nhiều nội dung Chính cần tập trung đào tạo cho cán xây dựng NTM xã, thành viên tiểu ban phát triển nông thôn kiến thức xây dựng NTM Cán có lực, có trình độ chun mơn vận động người dân tham gia xây dựng NTM Khi chương trình MTQG triển khai, cơng trình có giá trị tỷ đồng phân cấp làm chủ đầu tư cho xã Nếu cán xã yếu lực phát huy hiệu từ đồng vốn đầu tư nhà nước, không vận động tham gia nhân dân Cán xã, thôn lực lượng chủ yếu để vận động tổ chức hướng dẫn cho nhân dân xây dựng NTM, nghiệp thành cơng hay thất bại phụ thuộc lớn vào tâm huyết lực tổ chức thực cán Vì cần phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ, nhiệm vụ xây dựng NTM phù hợp với phân cấp, đầu tư Trung ương Cách làm xã phần lớn cán tuyên truyền giới thiệu NTM mời dân đến đọc lại toàn nội dung văn hướng dẫn Trung ương, cách làm đưa tinh thần nhiệm vụ xây dựng NTM cho người dân hiểu để thân họ hăng hái tham gia Thứ hai, coi trọng công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức người dân Tun truyền đóng vai trò quan trọng để nhân dân trước tiên phải hiểu NTM gì, lại xây dựng NTM, vai trò chủ thể người dân xây dựng NTM cần phát huy nào… Công tác tuyên truyền giúp cộng đồng nắm rõ mục tiêu chương trình xây dựng NTM, 19 tiêu chí NTM, bước xây dựng NTM, vai trò đơn vị liên quan Ngồi việc tun truyền kênh thơng tin đại chúng, xã địa bàn huyện nên in tờ rơi, biên soạn tài liệu chuẩn bị chương trình xây dựng NTM phát cho hộ dân Các xã tăng cường treo bảng hiệu nơi công cộng: bảng hiệu viết tên tiêu chí NTM để người dân nắm được; Các xã nên bố trí họp để thảo luận chương trình NTM với người dân khơng nên lồng ghép nhiều chương trình vào họp thơn Thứ ba, cần có văn riêng quy định tham gia cộng đồng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM Trong cần quan tâm đến vấn đề sau: Cần cụ thể hóa cách thức lấy ý kiến tham gia người dân nội dung chương trình xây dựng NTM; Cần cụ thể hóa chế huy động khoản đóng góp tự nguyện dân cho xây dựng CSHT quy định Nghị định số 24/1999/NĐ-CP Chính phủ; Cần xem xét chế huy động nguồn lực cộng đồng từ việc hiến đất cho công trình cơng cộng khơng đền bù nên việc huy động nguồn lực gặp phải nhiều khó khăn Thứ tư, hộ gia đình có hồn cảnh khó khăn việc đóng góp tiền mặt gặp khó khăn áp dụng số giải pháp sau: - Chuyển sang hình thức đóng góp cơng lao động nhóm hộ Muốn làm công trình khơng đòi hỏi kỹ thuật phức tạp nên giao tồn cho cộng đồng quản lý khốn chất lượng Như người dân phấn khởi nhiệt tình tham gia họ trực tiếp sử dụng đồng tiền họ đóng góp khoản hỗ trợ Nhà nước, địa phương - Có thể đưa bàn bạc trước họp thơn đưa mức đóng góp phù hợp với hộ có hồn cảnh khó khăn (có thể đóng góp so với hộ lại) - Các xã nên theo hình thức huy động tất người dân thơn đóng góp sau triển khai làm đoạn đoạn đường giảm bớt gánh nặng cho hộ khó khăn hộ mà đoạn đường có hộ gia đình - Cần có hình thức tun dương, khen thưởng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, HTX có nhiều đóng góp cho xây dựng NTM xã, thôn Cách làm động viên hộ tham gia đóng góp cách tự nguyện, dù nhiều hay ít, để khơng vắng tên bảng khen Thứ năm, hộ không đồng ý hiến đất áp dụng số giải pháp sau: - Các tổ chức đồn thể thơn, xã nên vào tận hộ gia đình để vận động họ hiến đất - Vận động dân tự nguyện hiến đất, biểu dương hộ tích cực hiến đất họp thôn, họp xã qua đài phát - Thơng qua đồn thể họp thôn, thực tuyên truyền, vận động, giải thích cho hộ phải hiến đất hiểu lợi ích chung riêng hộ hiến đất cho cơng trình cơng cộng - Với trường hợp khơng đồng ý hiến đất, dùng biện pháp “lấy dân vận động dân” nhờ người nhà họ vận động giúp Thứ sáu, để huy động tham gia đóng góp ý kiến người dân nên chia nhỏ cụ thể nội dung cần lấy ý kiến, có hướng dẫn chi tiết cách tham gia ý kiến người dân có người dân tham gia ý kiến vào nội dung chương trình xây dựng NTM Xây dựng NTM trình, xuất phát từ việc đánh giá trạng xã, xây dựng quy hoạch, đề án, đến giai đoạn triển khai thực đề án nghiệm thu nội dung Xây dựng NTM khơng có điểm kết thúc mà q trình diễn liên tục thường xuyên, theo kế hoạch định kỳ Trong q trình cơng tác đào tạo nâng cao lực cán sở đòi hỏi tất yếu Song quan trọng cơng tác huy động tham gia nhân dân cộng đồng Sự tham gia khơng đóng góp cho hoạt động chung, cho xây dựng cơng trình cơng cộng, mà việc thân người dân tích cực phát triển kinh tế, có đóng góp cho hộ gia đình Đó coi tham gia người dân, thể vai trò chủ thể người dân xây dựng NTM Một mặt khác, trình xây dựng NTM, ý kiến tham gia kiến thức địa, kinh nghiệm hiểu biết người dân, phong tục tập quán giá trị truyền thống cộng đồng cần phát huy vào hoạt động xây dựng NTM KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Kết nghiên cứu luận văn khẳng định lại việc huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng NTM đặc biệt quan trọng, có tính định cho thành công xây dựng NTM xã, địa phương Những học kinh nghiệm nước quốc tế cho thấy phát huy tốt nguồn lực từ cộng đồng thực mục tiêu xây dựng NTM Xây dựng NTM gồm nhiều nội dung, nội dung cần có tham gia đóng góp cộng đồng theo nhiều hình thức khác Thực tế nghiên cứu xã rõ cộng đồng góp tiền, góp sức, góp tài sản, góp ý kiến hầu hết hoạt động xây dựng NTM Tuy nhiên, việc huy động nguồn lực cộng đồng tồn hai mặt: Một mặt, phận người dân cán tồn tâm lý ỷ lại, mong chờ hỗ trợ từ bên Mặt khác, có thay đổi đáng kể nhận thức cộng đồng xây dựng NTM, họ tích cực tham gia đóng góp nhiều hơn, họ khơng mong chờ nhà nước cho không mà mong vay vốn ưu đãi cho phát triển sản xuất, họ sẵn sàng góp vốn, góp sức nhiều mà đầu tư nhà nước giảm dần… Việc triển khai chương trình xây dựng nơng thơn gặp nhiều khó khăn, bất cập huyện Pác Nặm đạt kết định: Công tác quy hoạch triển khai liệt đáp ứng yêu cầu đặt ra; Công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, hiến tài sản, đóng góp tiền, ngày cơng lao động có bước chuyển biến tích cực; Cơng tác đạo ban hành văn triển khai thực đồng Về việc huy động nguồn lực cho xây dựng nông thơn xã lựa chọn nghiên cứu huyện Pác Nặm nói chung chủ yếu nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước; nguồn vốn tín dụng; vốn doanh nghiệp vốn nhân dân đóng góp chiểm tỷ trọng thấp Đề tài nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến khó khăn việc huy động nguồn lực cộng đồng cho xây dựng nông thôn huyện Pác Nặm, là: Nhận thức phận cán tham gia đạo, quản lý chương trình xây dựng NTM hạn chế; Việc tun truyền chương trình NTM chưa hiệu quả, người dân chưa hiểu rõ chương trình xây dựng NTM; Cơ chế sách huy động nguồn lực cộng đồng cho xây dựng NTM chưa đầy đủ, cụ thể; Nhiều hộ gia đình địa bàn huyện có hồn cảnh khó khăn, thu nhập thấp; Việc triển khai lấy ý kiến người dân chưa hợp lý nên chưa thu hút người dân tham gia đóng góp ý kiến cho chương trình xây dựng nơng thơn Kết nghiên cứu luận văn cho thấy để huy động nguồn lực cộng đồng cho xây dựng nông thôn xã lựa chọn nghiên cứu địa bàn huyện Pác Nặm thực nhiều biện pháp khác Có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đề tài đưa số giải pháp huy động nguồn lực cộng đồng áp dụng cho địa phương khác được, là: - Để huy động tốt nguồn lực từ cộng đồng xã xây dựng NTM cần thực tốt công việc sau: nâng cao lực cán sở; coi trọng công tác truyên truyền, vận động nâng cao nhận thức người dân; cần có văn quy định cụ thể tham gia người dân xây dựng NTM Các giải pháp cụ thể để huy động người dân đóng góp nguồn lực: tiền mặt, tài sản, ý kiến: + Đối với hộ gia đình có hồn cảnh khó khăn việc đóng góp tiền mặt gặp khó khăn chuyển sang hình thức đóng góp cơng lao động nhóm hộ Muốn làm cơng trình thơn, xã phải giao cho người dân thơn, xã trực tiếp thi cơng thực Hoặc có số thôn địa bàn huyện đưa việc bàn bạc trước họp thôn định hộ có hồn cảnh khó khăn đóng so với hộ lại + Đối với hộ khơng đồng ý hiến đất tổ chức đồn thể thơn, xã nên vào tận hộ gia đình để vận động họ hiến đất Hoặc nhờ người nhà họ vận động nên có hình thức biểu dương hộ tích cực hiến đất qua đài phát thanh, họp thôn, xã để động viên hộ tham gia hiến đất + Để huy động tham gia đóng góp ý kiến người dân nên chia nhỏ cụ thể nội dung cần lấy ý kiến, có hướng dẫn chi tiết cách tham gia ý kiến người dân có người dân tham gia ý kiến vào nội dung chương trình xây dựng NTM Kiến nghị Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Pác Nặm triển khai năm, với phương châm “dựa vào nguồn lực cộng đồng” chính, nhiên kết nghiên cứu cho thấy chưa thực phát huy vai trò cộng đồng chương trình xây dựng NTM Qua kết nghiên cứu từ đề tài này, đề xuất số kiến nghị sau với Ban đạo trung ương xây dựng NTM để áp dụng cho chương trình MTQG, nhằm tăng cường hiệu tham gia cộng đồng xây dựng nơng thơn mới: - Cần có giải pháp tăng cường đào tạo, nâng cao lực cho cán địa phương, từ cấp tỉnh cấp thôn, Năng lực không kiến thức xây dựng NTM mà gồm kỹ tuyên truyền, vận động, cách tổ chức họp… Kinh nghiệm Hàn Quốc Trung Quốc cho thấy lực cán bộ, đặc biệt cán sở, đào tạo tốt họ tổ chức, dẫn dắt cộng đồng, huy động tham gia cộng đồng Để thực điều này, BCĐ trung ương xây dựng NTM cần tổ chức lại cách thức đào tạo cán làm chương trình thí điểm, giao cho Trường học, Viện nghiên cứu đào tạo cán địa phương - Đơn giản hoá thủ tục đầu tư, tốn cơng trình xây dựng CSHT Chương trình thí điểm có chế đặc thù để thử nghiệm triển khai song đánh giá cán xã điểm nhận định khó khăn dẫn đến khó huy động tham gia cộng đồng - Có văn riêng quy định việc huy động tham gia cộng đồng chương trình MTQG xây dựng NTM Trong quan tâm đến vấn đề sau: + Cụ thể hoá quy trình lấy ý kiến tham gia dân nội dung có tham gia dân nêu Thông tư liên tịch 26 Đặc biệt, việc lấy ý kiến dân quy hoạch đề án NTM, cần yêu cầu xã cụ thể hoá thành nội dung chi tiết, giúp dân hiểu rõ vấn đề, từ tổ chức thành nhiều họp theo chủ đề riêng để dân tham gia ý kiến Trách nhiệm đơn vị tư vấn cần nêu rõ nội dung + Cụ thể hoá chế huy động khoản đóng góp tự nguyện dân cho xây dựng CSHT quy định từ năm 1999 theo Nghị định số 24/1999/NĐ-CP Chính phủ Trong nêu rõ trách nhiệm đơn vị liên quan vai trò Ban giám sát cộng đồng + Cần xem xét chế huy động nguồn lực cộng đồng từ việc hiến đất cho cơng trình cơng cộng (giao thơng, kênh mương, nhà văn hố) Do khơng đền bù nên nhiều hộ gặp khó khăn phải hiến đất Vì thế, cần quy định trường hợp đặc biệt có đền bù để tạo điều kiện cho xã để huy động tham gia dân + Với cơng trình cấp thơn, có hỗ trợ phần nhà nước, cần giao tồn cho thơn thực sở thôn chủ đầu tư có cam kết chất lượng, tiến độ thực + Mỗi tỉnh, huyện xây dựng chế biểu dương, khen thưởng cho xã đạt kết tốt, cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho xây dựng NTM Hàng năm BCĐ trung ương tổ chức Hội nghị khen thưởng cấp quốc gia, tạo thành phong trào phấn đấu xây dựng NTM toàn quốc TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban đạo chương trình thí điểm xây dựng mơ hình NTM Ban bí thư (2010) Báo cáo sơ kết thực Chương trình thí điểm xây dựng mơ hình NTM đến cuối năm 2010 triển khai kế hoạch Chương trình năm 2017 Bộ Chính trị (2009), Đề án Chương trình xây dựng thí điểm mơ hình NTM thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố (triển khai thực theo Kết luận số 32-KL/TW ngày 20/11/2008) Bộ NN&PTNT (2009), Sổ tay hướng dẫn xây dựng NTM cấp xã Bộ Nông nghiệp PTNT (2006) Đề án thí điểm xây dựng mơ hình NTM cấp thơn, (ban kèm Quyết định số 2614/QĐ/BNN-HTX ngày 8/9/2006) Bộ Nông nghiệp PTNT (2005), Báo cáo sơ kết năm triển khai thực chương trình NTM cấp xã giai đoạn 2001- 2004 Vũ Trọng Bình (2008), Phát triển nông thôn Trung Quốc - Hiện trạng, lý luận, sách giải pháp Vũ trọng Bình, (2009), Kinh nghiệm quốc tế tham gia cộng đồng xây dựng NTM Các văn đạo triển khai Chương trình thí điểm NTM Chương trình MTQG xây dựng NTM Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn (2017), Niên giám thống kê huyện Pác Nặm 10 Nguyễn Tiến Định (2010), Nghiên cứu sở khoa học đề xuất chế sách huy động nội lực từ người dân vùng miền núi phía Bắc tham gia xây dựng NTM 11 Chu Tiến Quang (2004), Cơ chế sách đầu tư sở hạ tầng thực cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nông thôn 12 Đặng Kim Sơn, Phan Sỹ Hiếu (2001), Phát triển nông thôn bằng phong trào nông thôn (Saemaul Undong) Hàn Quốc 13 UBND tỉnh Bắc Kạn (2017), Báo cáo kết năm thực chương trình xây dựng NTM tỉnh Bắc Kạn 14 UBND huyện Pác Nặm (2017), Báo cáo kết năm thực chương trình xây dựng NTM huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 15 UBND huyện Pác Nặm (2016), Thực công tác Quy hoạch xây dựng nông thôn huyện Pác Nặm 16 UBND xã Bộc Bố (2018), Báo cáo kết năm thực chương trình xây dựng NTM xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 17 UBND xã Cổ Linh (2018), Báo cáo kết năm thực chương trình xây dựng NTM xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 18 UBND xã Giáo Hiệu (2018), Báo cáo kết năm thực chương trình xây dựng NTM xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 20 Viện ngôn ngữ học (1992), Từ điển tiếng việt ... khăn, tồn việc huy động nguồn lực cộng đồng phục vụ xây dựng NTM địa bàn huy n Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn - Đề xuất số giải pháp để huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn huy n Pác Nặm Đối tượng... khăn, tồn việc huy động nguồn lực cộng đồng phục vụ xây dựng NTM địa bàn huy n Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn - Đề xuất số giải pháp để huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn huy n Pác Nặm Đối tượng... giá thực trạng xây dựng nông thôn địa bàn huy n Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn - Đánh giá tình hình huy động nguồn lực cộng đồng cho xây dựng nông thôn địa bàn huy n Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn - Xác định khó
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện pác nặm tỉnh bắc kạn , Giải pháp huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện pác nặm tỉnh bắc kạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn