Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng chè xanh giống chè kim tuyên

235 4 0
  • Loading ...
1/235 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 11:09

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– NGUYỄN XUÂN CƯỜNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHE SÁNG ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CHÈ XANH GIỐNG CHÈ KIM TUYÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– NGUYỄN XUÂN CƯỜNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHE SÁNG ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CHÈ XANH GIỐNG CHÈ KIM TUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC CÂY TRỒNG MÃ NGÀNH: 9.62.01.10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS Trần Ngọc Ngoạn TS Đặng Văn Thư THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan tồn số liệu kết luận án hoàn toàn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu Thái Ngun, tháng năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Xuân Cường Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thiện luận án này, nhận giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Đầu tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến GS.TS Trần Ngọc Ngoạn, TS Đặng Văn Thư người thầy tâm huyết tận tình hướng dẫn, động viên khích lệ, dành nhiều thời gian định hướng bảo suốt q trình học tập, nghiên cứu để tơi hồn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Viện, Ban lãnh đạo cán đồng nghiệp Trung tâm nghiên cứu phát triển chè giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi triển khai thí nghiệm, phân tích…để tơi hồn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn thầy Phòng đào tạo, thầy Khoa Nông học thuộc Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi để hồn thành luận án Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè người giúp đỡ, động viên tạo điều kiện để tơi hoàn thành luận án Tác giả xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Xuân Cường Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU vii DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học giá trị thực tiễn đề tài Điểm luận án Phạm vi nghiên cứu Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Cơ sở khoa học việc nghiên cứu che sáng 1.1.2 Cơ sở khoa học việc phân bón điều kiện che sáng 1.1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến tích lũy chất hóa học búp chè 1.2 Tình hình nghiên cứu biện pháp che sáng phân bón cho chè Thế giới 17 1.2.1 Tình hình nghiên cứu kỹ thuật che sáng cho chè Thế giới 17 1.2.2 Tình hình nghiên cứu phân bón cho chè giới 30 1.3 Tình hình nghiên cứu biện pháp che sáng phân bón cho chè Việt Nam 35 1.3.1 Tình hình nghiên cứu kỹ thuật che sáng cho chè Việt Nam 35 1.3.2 Tình hình nghiên cứu phân bón cho chè Việt Nam 39 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 1.4 Một số nhận xét rút từ tổng quan tài liệu 45 Chương 2: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 48 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 2.1 Vật liệu nghiên cứu 48 2.1.1 Giống chè 48 2.1.2 Vật liệu khác 48 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 49 2.2.1 Thời gian nghiên cứu 49 2.2.2 Địa điểm nghiên cứu 49 2.3 Nội dung nghiên cứu 49 2.4 Phương pháp nghiên cứu 50 2.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 50 2.4.2 Phương pháp theo dõi 55 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 61 3.1 Mối quan hệ cường độ ánh sáng, nhiệt độ khơng khí ẩm độ khơng khí đến suất chất lượng chè xanh giống chè Kim Tuyên 61 3.1.1 Mối quan hệ cường độ ánh sáng với nhiệt độ ẩm độ khơng khí 61 3.1.2 Mối quan hệ cường độ ánh sáng với suất giống chè Kim Tuyên 63 3.1.3 Mối quan hệ cường độ ánh sáng với chất lượng nguyên liệu giống chè Kim tuyên 65 3.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng kỹ thuật che sáng đến suất, chất lượng nguyên liệu giống chè Kim Tuyên 76 3.2.1 Ảnh hưởng che sáng giảm cường độ ánh sáng đến suất, chất lượng nguyên liệu giống chè Kim Tuyên vụ hè 76 3.2.2 Nghiên cứu ảnh hưởng chiều cao che sáng đến suất, chất lượng nguyên liệu giống Kim Tuyên vụ hè 91 3.2.3 Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian che sáng đến suất, chất lượng nguyên liệu giống Kim Tuyên 105 3.3 Nghiên cứu xác định cơng thức bón phân khống cho giống chè Kim Tuyên điều kiện có che sáng vụ hè 119 3.3.1 Ảnh hưởng phân bón điều kiện che sáng đến số yếu tố Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn cấu thành suất suất giống chè Kim Tuyên vụ hè 119 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 3.3.2 Ảnh hưởng phân bón điều kiện che sáng đến thành phần giới búp giống chè Kim Tuyên 122 3.3.3 Ảnh hưởng phân bón điều kiện che sáng đến số lồi sâu hại giống chè Kim Tuyên 124 3.3.4 Ảnh hưởng phân bón điều kiện che sáng đến đến thành phần sinh hóa búp giống Kim Tuyên 127 3.3.5 Ảnh hưởng phân bón điều kiện che sáng đến chất lượng giống chè Kim Tuyên vụ hè 130 3.3.6 Ảnh hưởng phân bón điều kiện che sáng đến thành phần hóa học đất 132 3.3.7 Tóm tắt kết nghiên cứu cơng thức phân bón điều kiện che sáng với giống chè Kim Tuyên vụ hè 134 3.4 Ứng dụng kết nghiên cứu đề tài sản xuất giống chè Kim Tuyên 135 3.4.1 Kết áp dụng biện pháp kỹ thuật đến suất yếu tố cấu thành suất 136 3.4.2 Kết áp dụng biện pháp kỹ thuật đến thành phần giới búp chè 137 3.4.3 Kết áp dụng biện pháp kỹ thuật đến thành phần sinh hóa búp chè 138 3.4.4 Kết đánh giá cảm quan chè xanh áp dụng mơ hình 139 3.4.5 Kết áp dụng biện pháp kỹ thuật đến số loài sâu hại 139 3.4.6 Sơ tính hiệu kinh tế mơ hình 140 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 143 Kết luận 143 Đề nghị 145 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 146 TÀI LIỆU THAM KHẢO 147 KẾT QUẢ XỬ LÍ SỐ LIỆU MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ============================================================================= CT$ 174000E-01 580002E-02 46.40 0.000 NL 650000E-03 325000E-03 2.60 0.153 * RESIDUAL 750002E-03 125000E-03 * TOTAL (CORRECTED) 11 188000E-01 170910E-02 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CSTHOM FILE SHTG 14/ 1/19 11:42 :PAGE VARIATE V006 CSTHOM LN SO DF MEAN ER SQUARE LN UR SU SQUA F S RES ====================== ====================== CT$ 21.0 17 69 11.0 NL 27 * RESIDUA 1.27 * TOTAL (CORRECTED) 11 19.2542 1.75038 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SHTG 14/ 1/19 11:42 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ C T T AX DU C A IT2 ON2 S4 2 2 2 SE( 3) 0.61 0.8 5%L 6D 0.21 0.2 N= 2147 660 SD F 1751 995 N O MEANS FOR EFFECT NL N L T AX DU C A IT2 ON2 S4 2 2 SE( 4) 0.53 0.7 5%L 6D 0.18 0.2 N= 0134 499 SD F 3382 594 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SHTG 14/ 1/19 11:42 :PAGE N O F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VA RI T AXIA TAM DUO NGK C S G ST | ( R -AN | NL NN -B | A | O T B1 O 0 1 | | | | Thí nghiệm 4: Ảnh hưởng phân bón điều kiện che sáng đến số yếu tố cấu thành suất suất giống chè Kim Tuyên BALANCED ANOVA FOR VARIATE MDB FILE TN5 7/11/18 10:59 :PAGE TN 5: Anh huong bon phan voi che anh sang den nang suat VARIATE V003 MDB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 287.835 2 30.3005 CT$ 71 LN * 42.1503 RES - Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn * TOTAL (CORRECTED) 14 360.285 25.7347 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLB FILE TN5 7/11/18 10:59 :PAGE TN 5: Anh huong bon phan voi che anh sang den nang suat VARIATE V004 KLB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 804000E-02 402000E-02 1.97 0.200 LN 100267E-01 250667E-02 1.23 0.371 * RESIDUAL 162933E-01 203667E-02 * TOTAL (CORRECTED) 14 343600E-01 245429E-02 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDB FILE TN5 7/11/18 10:59 :PAGE TN 5: Anh huong bon phan voi che anh sang den nang suat VARIATE V005 CDB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 1.30564 652820 39.04 0.000 LN 283560 708899E-01 4.24 0.040 * RESIDUAL 133760 167200E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 1.72296 123069 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NS FILE TN5 7/11/18 10:59 :PAGE TN 5: Anh huong bon phan voi che anh sang den nang suat VARIATE V006 NS LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 1.50256 751280 5.26 0.035 LN 259773 649433E-01 0.45 0.769 * RESIDUAL 1.14311 142888 * TOTAL (CORRECTED) 14 2.90544 207531 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN5 7/11/18 10:59 :PAGE TN 5: Anh huong bon phan voi che anh sang den nang suat MEANS FOR EFFECT CT$ MD C NS 6D SE( 5) 1.026 0.1 5%L 8D 3.347 N= 53 0.5 690 SD F 40 512 C T N O MEANS FOR EFFECT LN MD C NS 6D SE(N= 1.325 0.2 5%L 8D 4.321 3) 24 0.7 182 SD F 48 116 L N N O Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN5 7/11/18 10:59 :PAGE TN 5: Anh huong bon phan voi che anh sang den nang suat F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VAR IAT G ST | ( R -AN | LN NN -B | O A T | M B1 O D 0 K L C D NS | | | | Thí nghiệm 4: Ảnh hưởng phân bón điều kiện che sáng đến phẩm cấp nguyên liệu giống chè Kim Tuyên BALANCED ANOVA FOR VARIATE BANH TE FILE TPCGBPB 13/ 1/19 18: :PAGE VARIATE V003 BANHTE LN SO DF M ER SQUARE UR SU S E LN S Q ============================================================================= CT$ 5.61924 1.40481 65.23 0.000 NL 349200E-01 174600E-01 0.81 0.481 * RESIDUAL 172281 215351E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 5.82644 416174 BALANCED ANOVA FOR VARIATE MU XOE FILE TPCGBPB 13/ 1/19 18: :PAGE VARIATE V004 MUXOE LN SO DF M ER SQUARE UR SU S E LN S Q ============================================================================= CT$ 3.19643 799107 110.42 0.000 NL 397734E-01 198867E-01 2.75 0.123 * RESIDUAL 578934E-01 723668E-02 * TOTAL (CORRECTED) 14 3.29409 235292 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TOM FILE TPCGBPB 13/ 1/19 18: :PAGE VARIATE V005 TOM LN SO DF MEAN ER SQUARE LN UR SU SQUA F S RES ====================== ====================== CT$ 2.71 76 0.10 NL 1.65 46 0.25 * RESIDUA 2.28 * TOTAL (CORRECTED) 14 6.27284 448060 BALANCED ANOVA FOR VARIATE LA FILE TPCGBPB 13/ 1/19 18: :PAGE VARIATE V006 LA1 LN SO DF M ER SQUARE UR SU S E LN S Q ============================================================================= CT$ 428400E-01 107100E-01 1.64 0.256 NL 656401E-01 328200E-01 5.01 0.039 * RESIDUAL 523600E-01 654500E-02 * TOTAL (CORRECTED) 14 160840 114886E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE LA FILE TPCGBPB 13/ 1/19 18: :PAGE VARIATE V007 LA2 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN ER http://lrc.tnu.edu.vn SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 3.16956 792391 2.45 0.130 NL 474040 237020 0.73 0.513 * RESIDUAL 2.58376 322970 * TOTAL (CORRECTED) 14 6.22736 444812 BALANCED ANOVA FOR VARIATE LA FILE TPCGBPB 13/ 1/19 18: :PAGE VARIATE V008 LA3 LN SO DF M ER SQUARE UR SU S E LN S Q ============================================================================= CT$ 2.70924 677310 180.13 0.000 NL 433197E-01 216598E-01 5.76 0.028 * RESIDUAL 300804E-01 376005E-02 * TOTAL (CORRECTED) 14 2.78264 198760 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CUONG FILE TPCGBPB 13/ 1/19 18: :PAGE VARIATE V009 CUONG LN SO DF M ER SQUARE UR SU S E LN S Q ============================================================================= CT$ 4.36116 1.09029 175.43 0.000 NL 169480 847399E-01 13.63 0.003 * RESIDUAL 497210E-01 621513E-02 * TOTAL (CORRECTED) 14 4.58036 327169 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TPCGBPB 13/ 1/19 18: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ C T B M T L A1 U4 5O 9A SE( 3) 0.84 0.4 0.3 5%L 8D 0.27 0.1 N= 7252 911 073 SD F 6280 601 00 C N L L C 1A 3A T O U 3 3 9 3 2 SE( 3) 0.32 0.4 5%L 8D 1.069 N= 8111 0.1 551 SD F 94 484 N O 3 3 MEANS FOR EFFECT NL NL SE( 5%L N= SD )8 D NL N O S N O S B MU A XOE N1 33 26 00.3 0.1 804 240 LA L A 11 33 33 T O 6.M 16 11 0.2 0.7 380 764 CU ON 32 G 32 L A 0 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn SE( 5) 0.25 5%L 8D 0.82 N= 4153 SD F 8769 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TPCGBPB 13/ 1/19 18: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VAR IAT BAN HMU XO T O L A L A L CA U GRA STANDARD (N= ND -DEVIATION 15) -NO BASED ON OBS BASED TOTAL ON SS RESID 15 0 SS .0 26 0 96 18 30 33 0 1 32 | | | NL | | | | | 0.480 0.122 0.250 0.038 0.513 0.028 0.002 Thí nghiệm 4: Ảnh hưởng phân bón điều kiện che sáng đến số loài sâu hại giống chè Kim Tuyên BALANCED ANOVA FOR VARIATE RX FILE TN55 16/ 1/19 11:37 :PAGE VARIATE V003 RX LN SO DF M ER SQUARE UR SU S E LN S Q ============================================================================= CT$ 3.10224 775560 300.02 0.000 NL 252000E-02 126000E-02 0.49 0.635 * RESIDUAL 206799E-01 258499E-02 * TOTAL (CORRECTED) 14 3.12544 223246 BALANCED ANOVA FOR VARIATE ND FILE TN55 16/ 1/19 11:37 :PAGE VARIATE V004 ND LN SO DF M ER SQUARE UR SU S E LN S Q ============================================================================= CT$ 2.22564 556410 450.54 0.000 NL 412000E-02 206000E-02 1.67 0.248 * RESIDUAL 987990E-02 123499E-02 * TOTAL (CORRECTED) 14 2.23964 159974 BALANCED ANOVA FOR VARIATE BCT FILE TN55 16/ 1/19 11:37 :PAGE VARIATE V005 BCT LN SO DF M ER SQUARE UR SU S E LN S Q ============================================================================= CT$ 2.58000 645000 186.42 0.000 NL 185200E-01 925999E-02 2.68 0.128 * RESIDUAL 276799E-01 345999E-02 * TOTAL (CORRECTED) 14 2.62620 187586 BALANCED ANOVA FOR VARIATE BXM FILE TN55 16/ 1/19 11:37 :PAGE VARIATE V006 BXM LN SO DF M ER SQUARE UR SU S E LN S Q ============================================================================= CT$ 218760 546900E-01 22.88 0.000 NL 346799E-01 173399E-01 7.26 0.016 * RESIDUAL 191201E-01 239002E-02 * TOTAL (CORRECTED) 14 272560 194686E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN55 16/ 1/19 11:37 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ C T ND B B 3 3C 1X 2 2 2 SE( 3) 0.29 0.2 5%L 8D 0.95 0.9 N= 3541 822 SD F 7208 204 N O MEANS FOR EFFECT NL N L N O ND B 2C B 1X 2 SE(N= 5) 0.227376E-01 0.157162E-01 0.263058E-01 0.218633E-01 5%LSD 8DF 0.741450E-01 0.512488E-01 0.857807E-01 0.712940E-01 -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN55 16/ 1/19 11:37 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VAR IAT G ST ( -R AN NN -B A O T RX B1 O0 ND B C B X | | NL | | | | | | Thí nghiệm 4: Ảnh hưởng phân bón điều kiện che sáng đến thành phần sinh hóa búp chè vụ hè BALANCED ANOVA FOR VARIATE TANIN FILE SHPB 13/ 1/19 18:10 :PAGE VARIATE V003 TANIN LN SO DF M ER SQUARE UR SU S E LN S Q ============================================================================= CT$ 26.2326 6.55815 ****** 0.000 NL 108005E-02 540024E-03 0.44 0.660 * RESIDUAL 972141E-02 121518E-02 * TOTAL (CORRECTED) 14 26.2434 1.87453 BALANCED ANOVA FOR VARIATE AXITAMIN FILE SHPB 13/ 1/19 18:10 :PAGE VARIATE V004 AXITAMIN LN SO DF M ER SQUARE UR SU S E LN S Q ============================================================================= CT$ 303600E-01 758999E-02 31.62 0.000 NL 207999E-02 104000E-02 4.33 0.053 * RESIDUAL 192001E-02 240002E-03 * TOTAL (CORRECTED) 14 343600E-01 245428E-02 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DUONGKHU FILE SHPB 13/ 1/19 18:10 :PAGE VARIATE V005 DUONGKHU LN SO DF M ER SQUARE UR SU S E LN S Q ============================================================================= Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 18 2 CT$ 236400E.4 NL 144000E* RES 256001E * TOTAL (CORRECTED) 14 276400E-01 197429E-02 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CSTHOM FILE SHPB 13/ 1/19 18:10 :PAGE VARIATE V006 CSTHOM LN SO DF M ER SQUARE UR SU S E LN S Q ============================================================================= CT$ 9.58404 2.39601 ****** 0.000 NL 532017E-02 266008E-02 1.51 0.278 * RESIDUAL 140804E-01 176005E-02 * TOTAL (CORRECTED) 14 9.60344 685960 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SHPB 13/ 1/19 18:10 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ C T N O T AX DU A IT2 ON2 2 2 2 2 C S4 8 SE(N= 3) 0.201261E-01 0.894430E-02 0.103280E-01 0.242215E-01 5%LSD 8DF 0.656291E-01 0.291665E-01 0.336785E-01 0.789840E-01 MEANS FOR EFFECT NL N L N O T AX DU A IT2 ON2 2 2 C S4 7 SE(N= 5) 0.155896E-01 0.692823E-02 0.800002E-02 0.187619E-01 5%LSD 8DF 0.508361E-01 0.225922E-01 0.260873E-01 0.611807E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SHPB 13/ 1/19 18:10 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VA RI T AXIA TAM DUO NGK C S G ST | ( R -AN | NL NN -B | A | O T B1 O 0 | | | | Các yếu tố cấu thành suất suất mơ hình năm 2018 BALANCED ANOVA FOR VARIATE MDB FILE MH 7/11/18 11:27 :PAGE Nang suat tren cac mo hinh VARIATE V003 MDB LN SO DF MEAN ER SQUARE LN UR SU SQUA F S RES ====================== CT$ 97 27.6 ====================== 97 60.1 LN 48 * RESIDUA 7.52 * TOTAL (CORRECTED) 105.462 21.0925 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLB FILE MH 7/11/18 11:27 :PAGE Nang suat tren cac mo hinh VARIATE V004 KLB LN SO DF M ER SQUARE UR SU S E LN S Q ============================================================================= CT$ 150000E-03 150000E-03 1.00 0.424 LN 999998E-04 499999E-04 0.33 0.750 * RESIDUAL 300001E-03 150000E-03 * TOTAL (CORRECTED) 550001E-03 110000E-03 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NS FILE MH 7/11/18 11:27 :PAGE Nang suat tren cac mo hinh VARIATE V005 NS LN SO DF M ER SQUARE UR SU S E LN S Q ============================================================================= CT$ 375000 375000 25.00 0.035 LN 999998E-02 499999E-02 0.33 0.750 * RESIDUAL 299999E-01 150000E-01 * TOTAL (CORRECTED) 415000 830000E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE MH 7/11/18 11:27 :PAGE Nang suat tren cac mo hinh MEANS FOR EFFECT CT$ C T MD NS 2 SE( 3) 1.083 5%L 2D 6.503 N= 73 SD F 15 N O MEANS FOR EFFECT LN L N MD NS 1 1 1 SE(N= 1.327 5%L 2D 7.964 2) 29 SD F 70 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE MH 7/11/18 11:27 :PAGE Nang suat tren cac mo hinh N O F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VAR IAT G ST | ( R -AN | LN NN -B | A | O T M B6 O D 0 K L 0 NS | | | | Thành phần giới búp mơ hình năm 2018 BALANCED ANOVA FOR VARIATE BANHTE FILE TPCGBMH 14/ 1/19 23:30 :PAGE Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn VARIATE V003 BANHTE LN SO DF MEAN SQUARE UR SU SQUAR F S ES ================== ================== CT$ 160 LN 74 * RESIDUA * TOTAL (CORRECTED) 1.40720 281440 BALANCED ANOVA FOR VARIATE MUXOE FILE TPCGBMH 14/ 1/19 23:30 :PAGE VARIATE V004 MUXOE LN SO DF M ER SQUARE UR SU S E LN S Q ============================================================================= CT$ 1.16160 1.16160 318.25 0.002 LN 151000E-01 754999E-02 2.07 0.326 * RESIDUAL 729999E-02 364999E-02 * TOTAL (CORRECTED) 1.18400 236800 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TOM FILE TPCGBMH 14/ 1/19 23:30 :PAGE VARIATE V005 TOM LN SO DF M ER SQUARE UR SU S E LN S Q ============================================================================= CT$ 539999E-02 539999E-02 2.25 0.273 LN 399999E-03 200000E-03 0.08 0.923 * RESIDUAL 479999E-02 240000E-02 * TOTAL (CORRECTED) 106000E-01 212000E-02 BALANCED ANOVA FOR VARIATE LA1 FILE TPCGBMH 14/ 1/19 23:30 :PAGE VARIATE V006 LA1 LN SO DF M ER SQUARE UR SU S E LN S Q ============================================================================= CT$ 734994E-02 734994E-02 11.31 0.077 LN 249997E-02 124999E-02 1.92 0.342 * RESIDUAL 129999E-02 649996E-03 * TOTAL (CORRECTED) 111499E-01 222998E-02 BALANCED ANOVA FOR VARIATE LA2 FILE TPCGBMH 14/ 1/19 23:30 :PAGE VARIATE V007 LA2 LN SO DF M ER SQUARE UR SU S E LN S Q ============================================================================= CT$ 375008E-02 375008E-02 10.71 0.081 LN 730016E-02 365008E-02 10.43 0.088 * RESIDUAL 699975E-03 349988E-03 * TOTAL (CORRECTED) 117502E-01 235004E-02 BALANCED ANOVA FOR VARIATE LA3 FILE TPCGBMH 14/ 1/19 23:30 :PAGE VARIATE V008 LA3 LN SO DF M ER SQUARE UR SU S E LN S Q ============================================================================= CT$ 960013E-02 960013E-02 16.00 0.055 LN 279998E-02 139999E-02 2.33 0.300 * RESIDUAL 119990E-02 599951E-03 * TOTAL (CORRECTED) 136000E-01 272000E-02 - Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn BALANCED ANOVA FOR VARIATE CUONG FILE TPCGBMH 14/ 1/19 23:30 :PAGE VARIATE V009 CUONG LN SO DF M ER SQUARE UR SU S E LN S Q ============================================================================= CT$ 150003E-01 150003E-01 25.00 0.035 LN 279998E-02 139999E-02 2.33 0.300 * RESIDUAL 119990E-02 599952E-03 * TOTAL (CORRECTED) 190002E-01 380004E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TPCGBMH 14/ 1/19 23:30 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ C T SE( 5%L N= SD 3) 2D F C T N O B M T 6O A U 0.53 0.3 0.2 0.1 0.32 0.2 5414 488 0.1 828 0.8 471 1287 093 697 832 N LA L C 3A O U 3 L 9A SE(N= 3) 0.108010E-01 0.141416E-01 0.141416E-01 5%LSD 2DF 0.648141E-01 0.848596E-01 0.848597E-01 MEANS FOR EFFECT LN L N B M T L 6O 9A N O A U 2 SE(N= 2) 0.655745E-01 0.427200E-01 0.346410E-01 0.180277E-01 5%LSD 2DF 0.393495 0.256351 0.207871 0.108179 LN N LA2 L C 3A O U 2 3 3 0.1 SE( 080.1 N= 5%LSD) 2DF 731 731 0.793807E-01 0.103931 0.103931 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TPCGBMH 14/ 1/19 23:30 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VAR IAT BA NH M UT O L A L A L CA U G ST ( R -AN NN -B O A T B6 O0 6 | | LN | | | | | | Thành phần sinh hóa búp chè mơ hình năm 2018 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TANIN FILE SHMH 14/ 1/19 22:37 :PAGE VARIATE V003 TANIN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 5.88060 5.88060 ****** 0.001 LN 301002E-01 150501E-01 3.31 0.233 * RESIDUAL 910037E-02 455019E-02 - Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn * TOTAL (CORRECTED) 5.91980 1.18396 BALANCED ANOVA FOR VARIATE AXAMIN FILE SHMH 14/ 1/19 22:37 :PAGE VARIATE V004 AXAMIN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 337500E-01 337500E-01 42.19 0.019 LN 275989E-17 137994E-17 0.00 1.000 * RESIDUAL 160000E-02 800000E-03 * TOTAL (CORRECTED) 353500E-01 707001E-02 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DUONG FILE SHMH 14/ 1/19 22:37 :PAGE VARIATE V005 DUONG LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 216000E-01 216000E-01 36.00 0.023 LN 399999E-03 200000E-03 0.33 0.750 * RESIDUAL 120000E-02 600000E-03 * TOTAL (CORRECTED) 232000E-01 464001E-02 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CHATTHOM FILE SHMH 14/ 1/19 22:37 :PAGE VARIATE V006 CHATTHOM LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 2.41935 2.41935 662.83 0.001 LN 930008E-02 465004E-02 1.27 0.440 * RESIDUAL 730003E-02 365001E-02 * TOTAL (CORRECTED) 2.43595 487189 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SHMH 14/ 1/19 22:37 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ C N T A D CH T O A X2 U AT4 2 SE( 3) 0.38 5%L 2D 0.23 N= 9452 SD F 3700 MEANS FOR EFFECT LN L N T A D CH N O A X2 U AT4 2 2 SE( 2) 0.47 0.2 0.1 0.4 5%L 2D 0.28 0.1 N= 6979 000 0.1 732 0.2 272 SD F 6222 200 039 563 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SHMH 14/ 1/19 22:37 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VA RI T AA XD CHAU TTH G ST | ( R -AN | LN NN -B | A | O T B6 O 6 | | | | Tình hình số loại sâu hại mơ hình năm 2018 BALANCED ANOVA FOR VARIATE RX FILE MH1 14/ 1/19 21: :PAGE VARIATE V003 RX Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 384000E-01 384000E-01 19.69 0.044 LN 999998E-04 499999E-04 0.03 0.977 * RESIDUAL 389999E-02 195000E-02 * TOTAL (CORRECTED) 424000E-01 848001E-02 BALANCED ANOVA FOR VARIATE ND FILE MH1 14/ 1/19 21: :PAGE VARIATE V004 ND LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 726000E-01 726000E-01 69.14 0.011 LN 489999E-02 245000E-02 2.33 0.300 * RESIDUAL 210000E-02 105000E-02 * TOTAL (CORRECTED) 796000E-01 159200E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE BCT FILE MH1 14/ 1/19 21: :PAGE VARIATE V005 BCT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 173400 173400 165.14 0.004 LN 183000E-01 914998E-02 8.71 0.104 * RESIDUAL 209999E-02 105000E-02 * TOTAL (CORRECTED) 193800 387600E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE BXM FILE MH1 14/ 1/19 21: :PAGE VARIATE V006 BXM LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 173400 173400 31.82 0.027 LN 210000E-02 105000E-02 0.19 0.838 * RESIDUAL 109000E-01 545001E-02 * TOTAL (CORRECTED) 186400 372800E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE MH1 14/ 1/19 21: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS RX ND BCT BXM 2.44000 2.48000 2.57000 2.39000 2.28000 2.26000 2.23000 2.73000 SE(N= 3) 0.254951E-01 0.187083E-01 0.187082E-01 0.426224E-01 5%LSD 2DF 0.152989 0.112263 0.112263 0.255765 MEANS FOR EFFECT LN L N ND B B 2 2C 2X N O 2 2 2 0.312250E-01 0.229129E-01 0.229128E-01 0.522016E-01 SE(N= 2) 5%LSD 2DF 0.187372 0.137494 0.137494 0.313247 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE MH1 14/ 1/19 21: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VAR G ST | | ( IAT R -AN | LN | NN -B | | A | O T | RX B6 O0 ND B C B X Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM Hình 2.2 Thí nghiệm che ánh sáng trước thu hoạch 2.3 Thí nghiệm thời gian che ánh sáng trước thu hoạch http:/Hình /lrc.tnu.edu.vn Hình 2.4 Thí nghiệm giảm cường độ ánh sáng Hình 2.5 Thí nghiệm phân bón điều kiện che ánh sáng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Hình 2.6 Thí nghiệm chiều cao che sáng trước thu hoạch Hình 2.7 Đồn Nhật Bản thăm thí nghiệm che sáng NOMAFSI Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ... ánh sáng với chất lượng nguyên liệu giống chè Kim tuyên 65 3.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng kỹ thuật che sáng đến suất, chất lượng nguyên liệu giống chè Kim Tuyên 76 3.2.1 Ảnh hưởng. .. xuất Nghiên cứu sinh thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp kỹ thuật che sáng đến suất, chất lượng chè xanh giống chè Kim Tuyên Nhằm góp phần nâng cao chất lượng, giá trị hiệu cho ngành chè. .. hưởng che sáng giảm cường độ ánh sáng đến suất, chất lượng nguyên liệu giống chè Kim Tuyên vụ hè 76 3.2.2 Nghiên cứu ảnh hưởng chiều cao che sáng đến suất, chất lượng nguyên liệu giống Kim Tuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng chè xanh giống chè kim tuyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng chè xanh giống chè kim tuyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn