Nghiên cứu hiện trạng sản suất và khảo sát bộ giống rau cải xanh phục vụ sản xuất rau an toàn theo hướng vietgap ở lào cai

101 2 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 11:09

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG ĐỨC CƯỜNG NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG SẢN SUẤT VÀ KHẢO SÁT BỘ GIỐNG RAU CẢI XANH PHỤC VỤ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN THEO HƯỚNG VIETGAP Ở LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Thái Nguyên – 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG ĐỨC CƯỜNG NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG SẢN SUẤT VÀ KHẢO SÁT BỘ GIỐNG RAU CẢI XANH PHỤC VỤ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN THEO HƯỚNG VIETGAP Ở LÀO CAI Ngành: Khoa học trồng Mã số: 8.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn Điền Thái Nguyên – 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết công bố luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng bảo vệ học vị Các thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nơng Đức Cường Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy PGS.TS Trần Văn Điền người hướng dẫn tận tình cho tơi suốt q trình thực đề tài Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ thầy cô giáo khoa Nơng học, Phòng Đào tạo thầy tham gia giảng dạy chương trình cao học - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Tôi xin chân thành cảm ơn q thầy giáo, tồn thể gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, hỗ trợ tơi thời gian học tập hồn thànhluận vănnày, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu Tơi mong nhận góp ý thầy, giáo bạn để khóa luận hồn chỉnh Tơi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Nơng Đức Cường Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC BẢNG vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêunghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học 1.2 Tình hình sản xuất nghiên cứu rau cải xanh nước 1.2.1 Nguồn gốc, phân bố 1.2.2 Phân loại 1.2.3 Đặc điểm thực vật học cải xanh: 1.2.4 Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh cải xanh: 1.2.5 Vai trò rau cải xanh 1.2.6 Tình tình nghiên cứu sử dụng giống cải xanh sản xuất giới 10 1.2.7 Tình tình nghiên cứu sử dụng giống cải xanh sản xuất Việt Nam 15 1.3 Khái niệm rau an toàn VietGAP 19 1.4 Tình hình sản xuất rau Lào Cai 20 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 24 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu: 24 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu: 24 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 24 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu 24 2.2.2 Thời gian nghiên cứu: 25 2.3 Nội dung nghiên cứu 25 2.4 Phương pháp nghiên cứu 25 2.5 Các tiêu phương pháp theo dõi 26 2.6 Phương pháp xử lý số liệu 29 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30 3.1 Đánh giá thực trạng sản xuất rau tỉnh Lào Cai 30 3.1.1 Hình thức canh tác rau hộ dân 30 3.1.2 Diện tích, suất, sản lượng rau cải bình quân theo hộ 31 3.1.3 Các loại rau trồng phổ biến điểm nghiên cứu 33 3.1.4 Nguồn giống, thời vụ, suất số loại rau cải điều tra điểm nghiên cứu 34 3.1.4 Các biện pháp kỹ thuật áp dụng trồng rau cải phổ biến điểm nghiên cứu 34 3.1.4 Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật rau điểm nghiên cứu 38 3.1.5 Tình hình thu hoạch tiêu thụ rau 39 3.1.6 Những thuận lợi, khó khăn sản xuất rau giải pháp phát triển 40 3.2 Xác định số giống rau cải xanh (Brasica juncea L.) thích hợp cho sản xuất rau an toàn 42 3.2.1 Thời gian sinh trưởng phát triển giống rau cải xanh qua giai đoạn 42 3.2.2 Sinh trưởng phát triển chiều cao giống rau cải xanh sau bén rễ hồi xanh 44 3.2.3 Động thái tăng trưởng số giống cải thí nghiệm 46 3.2.3 Khả khép tán giống cải khảo nghiệm 48 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 3.2.4 Mức độ nhiễm sâu bệnh hại giống cải xanh tham gia thí nghiệm 50 3.2.5 Năng suất giống cải xanh khảo nghiệm 53 3.2.6 Một số tiêu chất lượng giống cải xanh 56 3.2.7 Hiệu kinh tế 57 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 59 Kết luận 59 Đề nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT cs : Cộng CV : Coefficient of Variantion (Hệ số biến động) Đ/c : Đối chứng FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations (Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên HợpQuốc) LSD.05 : Least Significant Difference (Sai khác nhỏ có ý nghĩa mức 95%) NS : Năng suất NSLT : Năng suất lý thuyết NSTT : Năng suất thực thu RAT : Rau an tồn VietGAP : Thực hành nơng nghiệp tốt Việt Nam WHO : Tổ chức Y tế giới Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Thành phần dinh dưỡng 100 g phần ăn đượccủa số loại rau cải Việt Nam 10 Bảng 1.2 Tình hình sản xuất rau giới qua năm 11 Bảng 1.3 Tình hình sản xuất rau số khu vực năm 2018 11 Bảng 1.4 Tình hình sản xuất rau Châu Á qua năm 12 Bảng 1.5 Tình hình sản xuất rau số nước châu Á Việt Nam năm 2018 12 Bảng 1.6 Diện tích, suất, sản lượng số loại rau cải Việt Nam từ năm 2011-2016 16 Bảng 1.7 Diện tích suất sản lượng rau toàn tỉnh Lào Caigiai đoạn 2013-2017 21 Bảng 3.1: Thời vụ trồng số công thức luân canh rau 31 hộ dân 31 Bảng 3.2: Diện tích, suất, sản lượng rau bình quân theo hộ 32 Bảng 3.3 Những loại rau trồng phổ biến điểm nghiên cứu 33 Bảng 3.4 Nguồn giống, thời vụ, suất số loại rau cải điều tra 34 Bảng 3.5 Các biện pháp kỹ thuật rau hộ điều tra 35 Bảng 4.6 Kỹ thuật bón phân phòng trừ sâu bệnh người dân chuyên canh rau cải 37 Bảng 3.7 Những loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng rau 38 Bảng 3.8 Thu hoạch tiêu thụ rau cải 39 Bảng 3.9 Thời gian sinh phát triển giống rau cải xanhqua giai đoạn (ngày) 42 Bảng 3.10 Chiều cao giống rau cải xanh giai đoạn sau bén rễ hồi xanh 44 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vii Bảng 3.11 Số giống rau cải xanh giai đoạn sinh trưởng 46 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 45,7 gam/cây Kết xử lý thống kê cho thấy giống cải cho suất cá thể thấp chắn so với giống đối chứng * Năng suất lý thuyết: Năng suất lý thuyết sở để đánh giá tiềm cho suất giống Ở rau cải xanh suất lý thuyết quy định số cây/m2 Theo bảng 3.14 cho thấy giống cải Xanh cao Trang Nơng có suất lý thuyết cao 20,94 tấn/ha; tiếp giống cải Xanh tàu chuối (20,29 tấn/ha), cao so với đối chứng (18,95 tấn/ha) Các giống cải lại có suất lý thuyết từ 18,28-19,41 tấn/ha tương đương với giống đối chứng * Năng suất thực thu: Xét sở lý luận suất thực thu biểu giá trị kiểu hình trongmột điều kiện mơi trường cụ thể loại trồng giống Là suất thực tế thu đơn vị diện tích Nó sở để đánh giá hiệu sản xuất tính khả thi áp dụng biện pháp kỹ thuật thực tế Năng suất thực thu nhỏ suất lý thuyết chịu tác động yếu tố ngoại cảnh thời tiết, vận chuyển, sâu bệnh… Năng suất thực thu cao giống cải xanh cao Trang nông đạt 17,25 tấn/ha, sau giống xanh tàu chuối đạt 17,15 tấn/ha, cao so với đối chứng (15,37 tấn/ha) Giống cải xanh mỡ cao sản (16 tấn/ha), giống cải Xanh lùn Thanh Giang (15,42 tấn/ha) có suất tương đương đối chứng Các giơng cải lại có suất thực thu thấp đối chứng, thấp giống cải xanh vàng đạt 11,94 tấn/ha Kết xử lý thống kê cho thấy giống xải xanh vàng, xanh mỡ số xanh mơ Hồng Mai có suất thực thực thu tương đương thấp chắn so với giống chứng mức tin cậy 95% Các giống cải xanh lùn Thanh Giang, xanh mỡ cao sản có suất thực thu tương đương với đối chứng Các giống cải xanh tàu chuối cải xanh cao sản Trang Nơng có suất tương đương cao chắn so với đối chứng 3.2.6 Một số tiêu chất lượng giống cải xanh thí nghiệm Lào Cai năm 2018 Chất lượng sản phẩm định khả tiêu thụ thị trường (đầu sản phẩm) yếu tố thúc đẩy sản xuất rau phát triển Độ dòn độ đắng hai tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng rau cải xanh Kết đánh giá độ dòn độ đắng giống rau cải xanh thể số liệu bảng sau: Bảng 3.15 Một số tiêu chất lượng giống cải xanh thí nghiệm Lào Cai năm 2018 Hàm Giống cải Độ đắng lượng Độ giòn NO3(mg/kg) Giới hạn cho phép Xanh mỡ Trang Nông (Đ/c) 2 131,7 Đạt Xanh lùn Thanh Giang 331 Đạt Xanh vàng 1 190 Đạt Xanh mỡ số 167,3 Đạt Mơ Hoàng Mai 1 299,4 Đạt Xanh cao Trang Nông 277,3 Đạt Xanh mỡ cao sản 125,1 Đạt Xanh tàu chuối 284,6 Đạt Ghi chú: Độ đắng: 1: đắng, 2: đắng, 3: khơng đắng; Độ dòn: dai; 2: dòn -Độ đắng, giòn: Kết nghiên cứu cho thấy, giống cải: Mơ Hoàng Mai, Xanh vàng ăn đắng, dai, người thích Các giống cải: Xanh mỡ Trang Nông (đ/c), Xanh mỡ cao sản Xanh tàu chu ối đắng dai Các giống cải l ại là: Xanh Lùn Thanh Giang, Xanh mỡ số 6, Xanh cao Trang Nông ăn ngọt, khơng đắng, rấtdòn, ngon người thích - Hàm lượng NO3: Các giống rau khác dư lượng NO3- khác (Tạ Thu Cúc, 2005) Theo quy ết định số 99/2008/QĐBNN, mức giới hạn tối đa cho phép hàm lượng NO3- rau cải 500 mg/kg Kết phân tích mẫu cho thấy, giống rau cải trồng khỏa Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn nghiệm Lào Cai năm 2018 có hàm lượng nitrat 500 mg/kg đạt yêu cầu chất lượng Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Trong giống rau cải có hàm lượng NO3- thấp giống rau cải Xanh mgiống ỡ cao sản 125,1 mg/kg, sau xanh vàng 190 mg/kg Giống cải có hàm lượng NO3 cao giống Mơ Hoàng Mai 299,4 mg/kg, giống cải xanh mỡ cao sản 277,3 mg/kg Tuy nhiên hàm lượng NO3 mức cho phép đạt tiêu chuẩn rau an toàn 3.2.7 Hiệu kinh tế Hiệu kinh tế giống rau khảo nghiệm thu kết sau: Bảng 3.16 Hiệu kinh tế giống cải xanh thí nghiệm Lào Cai năm 2018 Tổng Lợi chi nhuận (triệu (triệu đồng) đồng) 23.055 9.800 13.255 1.500 23.130 9.800 13.330 11,94 1.500 17.910 9.800 8.110 Xanh mỡ số 12,43 1.500 18.645 9.800 8.845 Mơ Hoàng Mai 12,21 1.500 18.315 9.800 8.515 17,25 1.500 25.875 9.800 16.075 Xanh mỡ cao sản 16 1.500 24.000 9.800 14.200 Xanh tàu chuối 17,15 1.500 25.725 9.800 15.925 Năng Giá bán Tổng thu suất (triệu (triệu (tạ/ha) đồng) đồng) 15,37 1.500 15,42 Xanh vàng Giống Xanh mỡ Trang Nông (Đ/c) Xanh lùn Thanh Giang Xanh cao Trang Nơng Tổng chi: Các giống rau cải xanh có mức chi phí 9.800.000 đồng/ha gồm chi phí cho mua giống, vật tư phân bón cơng lao động Tổng thu lợi nhuận: Các giống cải xanh có giá bán thị trường tương đương nhau, 15.000 đồng/kg Do suất thu giống Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn khác mà giá trị trổng thu giống khác Trong đó, tổng thu lớn Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn giống Cải xanh cao Trang Nông đạt 25.875.000 đồng/ha, sau trừ chi phí lợi nhuận thu 16.075.000 đồng Sau giống cải xanh tàu chuối có tổng thu 25.725.000 đồng lơi nhuận 15.925.000 Giống cải xanh cao sản có tổng thu 24.000.000 đồng lợi nhuận đạt 14.200.000 đồng Các giống cải xanh mỡ Trang Nông, cải xanh lùn Thanh Giang có lợi nhuận thu từ 13.255.000-13.300.000 đồng/ha Các giống cải xanh vàng, cải xanh mỡ số cải xanh mơ Hoàng Mai lợi nhuận thu thấp 8.110.000-8.845.000 đồng/ha, nguyên nhân suất giống cải thấp Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Hiện trạng sản xuất rau Lào Cai - Cây rau trồng mũi nhọn địa phương Các giống rau đa dạng trồng chủ yếu cải xanh (1,7%), với diện tích trồng rau trung bình 633,3 m2/hộ, suất đạt 14,9 tấn/ha, sản lượng đạt trung bình 0,94 tấn/hộ/vụ - Nguồn nhân lực dồi người sản xuất rau có nhiều kinh nghiệm điều kiện để phát triển rau Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm vấn đề nan giải sản xuất rau nay, qui trình sản xuất rau an toàn ban hành song việc tổ chức sản xuất kiểm tra giám sát thực qui trình kém, kết hợp với trình độ dân trí tính tự giác thấp người sản xuất, giảm sức cạnh tranh nông sản - Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chưa có thị trường tiêu thụ ổn định nên việc sản xuất rau gặp nhiều khó khăn Tiêu thụ nước không nhiều giá thất thường phụ thuộc vào lượng hàng nông sản cung cấp mức tiêu thụ hạn chế dẫn đến tình trạng mặt hàng nơng sản có năm đắt, có năm lại rẻ ảnh hưởng đến tính bền vững sản xuất Khảo sát giống rau cải xanh Các giống cải xanh thích nghi với điều kiện khí hậu, canh tác, thổ nhưỡng địa phương, thích hợp cho sản xuất rau an toàn VietGap địa bàn tỉnh Lào Cai Cụ thể là: Giống cải xanh tàu chuối có thời gian sinh trưởng ngắn 41ngày, khả chống chịu với sâu bệnh khá, đặc biệt khả kháng rệp tốt giống thí nghiệm Giống cải xanh cao Trang Nông, giống cải xanh tàu chuối cho suất thực thu đạt 17,25 17,21 tấn/ha cao giống khácvà cao đối chứng; Hiệu kinh tế thu 16.075.000 15.925.000 đồng/ha Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Hàm lượng nitrat giống rau cải xanh thấp ngưỡng cho phép, cải ăn giòn, khơng có vị đắng Đề nghị - Bố trí giống cải xanh cao Trang Nông giống cải xanh tàu chuối vào cấu giống rau tỉnh Lào Cai - Phát triển số vùng sản xuất rau cải thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo hướng an tồn Cần có biện pháp phòng trừ sâu bệnh cách có hiệu quả, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc hoá học bảo vệ thực vật chế phẩm sinh học phòng trừ sâu hại TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Bộ Nông nghiệp PTNT (2008) Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày15/10/2008 việc ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, chè an toàn Hà Nội Bộ Nông nghiệp PTNT (2008) Quyết định số 379/2008/QĐ-BNN KHCNngày 28/01/2008 việc ban hành quy trình thực hành s ản xuất nông nghiệp tốt cho rau, tươi an toàn Hà Nội Bộ Khoa học công nghệ (2011) Báo cáo tổng kết dự án xây dựng mơ hình thực hành nơng nghiệp tốt (VIETGAP) để sản xuất rau an toàn Nghệ An Nghệ An tháng 5/2011 Trang 4 Nguyễn Minh Chung (2012) Nghiên cứu giải pháp công nghệ sản xuất số loại rau ăn trái vụ phương pháp thủy canh Luận án tiến sĩ,Trường Đại Học Thái Nguyên Tạ Thu Cúc cs., (2007) Giáo trình Kỹ thuật trồng rau NXB Hà Nội Trang – 8, 19 – 28, 88 - 89 Nguyễn Thanh Hải (2009) Tính thích ứng số loại rau vùng Bắc Trung Bộ Tạp chí Thơng tin khoa học cơng nghệ Nghệ An, số 3/2009 Phạm Hồng Hộ (2003) Cây cỏ Việt Nam, I NXB trẻ TPHCM, trang 602 Nguyễn Phi Hùng, Lê Thị Ý Yên, Phạm Thị Xuyến (2009) “Nghiên cứu tuyển chọn phát triển số giống rau cải cho vùng núi phía Bắc” Tạp chí Khoa học Cơng ngh ệ nơng nghiệp Việt Nam, số 1/2008 Phạm Văn Lầm (2009) Các biện pháp phòng chống dịch hại trồng nơngnghiệp, Nhà xuấtbản Nông nghiệp Hà Nội 279 trang 10 Nguyễn Cẩm Long (2014) Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật sản xuất cải xanh an toàn theo hướng VietGAP tỉnh Quảng Bình luận án tiến sỹ trường đại học nơng Lâm Huế 11 Hồng Thị Sản, (2007) Phân loại học thực vật NXB Giáo Dục Trang115 12 Hoàng Thị Sản, Trần Văn Ba, (2001) Hình thái- Giải phẫu học thực vật NXB giáo dục Trang 147 13 Số liệu thống kê tỉnh Lào Cai năm 2018 14 Nguyễn Thị Quỳnh Trang, (2009) Nghiên cứu môi trường dinh dưỡng thích hợp trồng cải xanh (Brassica juncea (L) Czern) phương pháp thủy canh, Đề tài khoa học công nghệ cấp trường, Đại học Thái Nguyên 15 Trần Khắc Thi (2011) Kỹ thuật trồng rau an toàn Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội 2011, trang - 81 16 Trần Khắc Thi, Nguyễn Công Hoan (2007) Kỹ thuật trồng rau an toàn chế biến rau xuất Nhà xuất Hà Nội 2007, 199 trang II Tài liệu tiếng anh 17 Brown J.R and Smith G.E (1966), Soil Fertilization and NitrateAccumulation in Vegetables Published in Agron J 58: 209 - 212 AmericanSociety of Agronomy 677 S.SegoeRd.,Madison 18 Doddabhimappa R., Gangapur B., Prakash G., Channayya P Hiremath (2010) Genetic Diversity Analysis of Indian Mustard (Brassica juncea L.) Electronic Journal of Plant Breeding, 1(4):407-413 19 Ellis P.R., Farrell J.A (1995) Resistance to cabbage aphid (Brevicoryne brassicae) in six brassica accessions in NewZealand New Zealand Journal ofCrop and Horticultural Science, Vol 23: 25 - 29 20 Fathy S El-Nakhlawy and Ahmed A Bakhashwain (2009) Performance of Canola (Brassica napas L.) Seed Yield, yield components and seed quality under the effects of four genotypes and nitrogen fertilizer rates Faculty of Meteorology, Environment and Arid Land Agriculture Science., Vol.20, No 2, pp: 33 - 47 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 21 Hall J C., K J Sytsma H H Iltis (2002).Phylogeny of Capparaceae and Brassicaceae based on chloroplast sequence data American Journal of Botany 89: 1826-1842 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 22 Haly Lury Ingle (2010) The effect of environment and management on yieldand NO3-N concentrations in organically managed leafy greens Departmentof Crop and Soil Sciences, Washington State University, pp: 52 - 54 23 Korus A, Lisiewska Z (2009) Effect of Cultivar and Harvest Date of Kale (Brassica Oleracea L.Var Acephala) on Content of Nitrogen Compounds Polish J.of Environ Stud Vol 18, No.2 (2009), pp 235– 241 24 Maryam Boroujerdnia, Naser Alemzaded Ansari and Farided Sedighie Dehcordie (2007) Effect of Cultivars, Harvesting time and Level of Nitrogen Fertilizer on Nitrate and Nitrite Content, Yield in Romaine Lettuce Asian Jounal of Plant Sciences 6(3): 550 – 553, 2007 25 Muhammad Aslam, Muhammad Razaq and Asif Shahzad (2005) Comparision of Different Canola (Brassica napus L) Varieties for Resistance Against Cabbage Aphid (Brevicoryne brassicae L) Internationaljournal of Agriculture & Biology, Vol 7, No.5 26 Pradeepkumar (2005) Effect of spacing, fertilizer levels and time of fungicidal application on seed yield and quality in mustard [brassica juncea (l.) czern coss] thesis master of science, university of agricultural sciences, dharwad - 580 005 27 Venkaraddis Iraddi (2008), Resonse of mustard [Brassica juncea (L) Czernjand Cosson] varieties to date of sowing and row spacing in northern transition zone of karnataka Msc Thesis, University of AgriculturalSciences Dharwad 28 Weerakoon1 S.R., and Somaratne1 S (2011) Seasonal variation of growth and yield performance of musturd (Brassica juncea (L.) Czern genotypes in srilanka The Journal of Agricultural Sciences, 2011, vol 6, no1 29 FAOSTAT Databases (8/2019) Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ... LÂM NÔNG ĐỨC CƯỜNG NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG SẢN SUẤT VÀ KHẢO SÁT BỘ GIỐNG RAU CẢI XANH PHỤC VỤ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN THEO HƯỚNG VIETGAP Ở LÀO CAI Ngành: Khoa học trồng Mã số: 8.62.01.10... rau cải xanh phục vụ sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP Lào Cai Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng sản xuất rau cải xanh địa bàn tỉnh Lào Cai, từ xác định thuận lợi, khó khăn đề xuất. .. triển sản xuấtrau So sánh giống cải xanh, lựa chọn giống có suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất rau cải xanh theo hướng VietGAP tỉnh Lào Cai Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hiện trạng sản suất và khảo sát bộ giống rau cải xanh phục vụ sản xuất rau an toàn theo hướng vietgap ở lào cai , Nghiên cứu hiện trạng sản suất và khảo sát bộ giống rau cải xanh phục vụ sản xuất rau an toàn theo hướng vietgap ở lào cai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn