Quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt chi nhánh cao bằng

133 3 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 11:09

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NÔNG ĐỨC THANH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH CAO BẰNG LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN – 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NÔNG ĐỨC THANH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH CAO BẰNG NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 8.34.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS TRẦN CHÍ THIỆN THÁI NGUYÊN – 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, cơng trình nghiên cứu riêng Những số liệu, thông tin kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ luận văn Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày tháng Tác giả Nông Đức Thanh năm 2019 ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi xin chân thành cảm ơn tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên, cảm ơn thầy, cô giáo truyền đạt cho tơi kiến thức q báu suốt q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt PGS.TS Trần Chí Thiện, người dành nhiều thời gian, tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn phương pháp khoa học cách thức thực nội dung đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt – Chi nhánh Cao Bằng phòng, ban anh chị đơn vị cung cấp thông tin, nhiệt tình giúp đỡ cho trình nghiên cứu hồn thiện đề tài Trong q trình nghiên cứu, cố gắng để hoàn thành luận văn, tham khảo nhiều tài liệu, trao đổi tiếp thu nhiều ý kiến thầy, cô bạn bè đồng môn, Song điều kiện, thời gian khả hạn chế nên khó tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tơi mong nhận quan tâm, đóng góp ý kiến thầy, cô giáo bạn để luận văn hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019 Tác giả Nông Đức Thanh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii LỤC MỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH ix MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .4 1.1 Cơ sở lý luận nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm NNL NHTM .5 1.1.3 Vai trò nguồn nhân lực ngân hàng thương mại .7 1.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực ngân hàng thương mại 1.2 Quản trị nguồn nhân lực ngân hàng 10 1.2.1 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực ngân hàng thương mại .10 1.2.2 Sự cần thiết phải quản trị nguồn nhân lực ngân hàng thương mại 12 1.2.3 Chức quản trị nguồn nhân lực ngân hàng thương mại13 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực ngân hàng thương mại 14 1.3 Nội dung quản trị nguồn nhân lực ngân hàng thương mại 16 1.3.1 Hoạch định chiến lược, quy hoạch kế hoạch phát triển nguồn nhân lực 16 1.3.2 Tổ chức quản trị nguồn nhân lực 19 1.3.3 Đánh giá kiểm soát nguồn nhân lực ngân hàng thương mại .24 1.4 Kinh nghiệm ngân hàng thương mại nước quản trị nguồn nhân lực 25 1.4.1 Kinh nghiệm NHTM Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).25 1.4.2 Kinh nghiệm NHTM Cổ phần Á Châu (ACB) .26 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt- Chi nhánh Cao 26 Bằng CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 28 2.2 Phương pháp nghiên cứu 28 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 28 2.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 28 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 29 2.3 Hệ thống .30 tiêu nghiên cứu 2.3.1 Nhóm tiêu phản ánh tình hình kết kinh doanh ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt- Chi nhánh Cao Bằng 30 2.3.2 Nhóm tiêu phản ánh hoạt động quản trị nguồn nhân lực ngân hàng TMCP Bưu điện Liên .31 Việt- chi nhánh Cao Bằng CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH CAO BẰNG .33 3.1 Giới thiệu ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt chi nhánh Cao Bằng 33 3.1.1 Giới thiệu trình hình thành phát triển ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt chi nhánh Cao Bằng 33 3.1.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt chi nhánh Cao Bằng 34 3.1.3 Đặc điểm nguồn nhân lực ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt chi nhánh Cao 43 Bằng 3.2 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt chi nhánh Cao 47 Bằng 3.2.1 Công tác hoạch định chiến lược, quy hoạch kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt chi nhánh Cao Bằng 47 3.2.2 Tổ chức quản trị nguồn nhân lực 52 3.2.3 Đánh giá kiểm soát phát triển nguồn nhân lực .64 3.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Cao Bằng 66 3.3.1 Nhân tố bên 66 3.3.2 Nhân tố bên 67 3.4 Đánh giá chung thực trạng quản trị nguồn nhân lực ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt chi nhánh Cao Bằng 70 3.4.1 Những kết đạt 70 3.4.2 Những hạn chế 71 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế 71 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH CAO BẰNG 73 4.1 Quan điểm quản 73 trị nguồn nhân lực 4.2 Định hướng phát triển ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt chi nhánh Cao Bằng .74 4.2.1 Mục tiêu phát triển ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt chi nhánh Cao Bằng 74 4.2.2 Định hướng quản trị nguồn nhân lực 76 4.3 Giải pháp quản trị nguồn nhân lực ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt chi nhánh Cao Bằng 77 4.3.1 Nâng cao nhận thức nhân viên mục tiêu phát triển, văn hóa Ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt chi nhánh Cao Bằng 77 4.3.2 Xây dựng chương trình đào tạo ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt chi nhánh Cao Bằng nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lực cho nguồn nhân lực 78 4.3.3 Giải pháp tạo động lực cho nguồn nhân lực .80 cần thiết để đảm bảo công việc thực tốt cấp nhân viên - Thứ ba, phẩm chất cá nhân nhân viên: phẩm chất thể qua hành vi chủ động vấn đề, ham học hỏi có ý kiến đóng góp hữu ích cho chi nhánh, tinh thần làm việc nhóm, giúp đỡ đồng nghiệp hay quan tâm chăm sóc khách hàng Tùy thuộc vào nhân viên, vị trí cơng việc mà họ đảm nhận mà ngân hàng có mức đánh giá phù hợp - Cuối cùng, dựa vào tiềm phát triển nhân viên: luôn làm việc có trách nhiệm, khơng chối bỏ trách nhiệm, có tiến thủ vươn lên khỏi khó khăn thử thách công việc, sáng tạo giá trị cho chi nhánh, khả lãnh đạo; khả làm việc độc lập; khả tổ chức Thực tế tất doanh nghiệp sử dụng vài phương pháp đánh giá giống phổ biến đánh giá việc hoàn thành tiêu KPIs mà doanh nghiệp giao cho cụ thể nhân viên Tuy nhiên việc xây dựng khung đánh giá nhân viên giúp chi nhánh dễ dàng việc theo dõi, đánh giá lực nhân viên, từ xếp bố trí nhân lực làm việc hiệu để xét lương thưởng, đề bạt thăng tiến 4.3.4 Giải pháp nâng cao cơng tác đánh giá kiểm sốt nguồn nhân lực Bên cạnh công tác tạo động lực cho nguồn nhân lực ngân hàng việc đánh giá kiểm soát nguồn nhân lực việc làm cần thiết Trong thời gian qua công tác đánh giá kiểm soát nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - chi nhánh Cao Bằng chưa thực hiệu chưa có phối kết hợp phòng ban khác chi nhánh Cấp quản lý tổ chức đánh giá nhân viên theo kỳ kiểm tra trình độ chun mơn nghiệp vụ, viết báo cáo thu hoạch sau đào tạo; hay nhận biết thông qua vấn khảo sát phận nhân Đánh giá nhân viên thơng qua khảo sát mức độ hài lòng nhóm khách hàng mà nhân viên phụ trách cung cấp sản phẩm dịch vụ Đây hình thức đánh giá thực tế quan trọng, vừa nói lên lực, thái độ phục vụ khách hàng nhân viên, vừa cho biết cảm nhận khách hàng chất lượng nhân viên ngân hàng, từ cấp quản lý đưa phương hướng giải Đánh giá kết mà đội ngũ nhân lực tạo cho ngân hàng so với chi phí đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khoản khen thưởng dành cho nhân viên xem nguồn nhân lực có mang lại hiệu kinh tế cho ngân hàng hay không Đi với cơng tác đánh giá cơng tác kiểm soát nguồn nhân lực hoạt động cần diễn liên tục để cấp quản lý lãnh đạo nhận biết tình hình nhân lực thực tế ngân hàng nay, từ đưa phương án giải thời gian nhanh Đồng thời, trình kiểm sốt cần hướng tới việc hồn thành mục tiêu giao cho nhân viên kỳ tập trung vào phân tích kết khứ Tuy nhiên hoạt động kiểm soát nên diễn mức độ hợp lý tránh xảy trường hợp kiểm soát gắt gao khiến cho nhân viên lúng túng, cảm thấy khơng có thoải mái trình làm việc bị can thiệp mức, gây phản ứng tiêu cực từ phía nhân viên dẫn đến sai lệch mục tiêu việc kiểm soát giảm suất làm việc nhân viên Do cấp quản lý, lãnh đạo vừa cần trì mức độ kiểm sốt hợp lý, vừa cần thực tốt chức tư vấn khuyến khích đội ngũ nhân viên 4.3.5 Các giải pháp khác - Cải tiến chất lượng quản lý Triết lý Kaizen “Kai” có nghĩa “thay đổi”, “zen” có nghĩa “tốt hơn” Từ đó, thuật ngữ “Kaizen” (có nguồn gốc từ Nhật Bản) hiểu “sự thay đổi để tốt lên” hay “sự thay đổi từ từ liên tục” Việc ứng dụng triết lý Kaizen vào tổ chức hỗ trợ nhân viên thúc đẩy việc cải thiện yếu tố cơng việc mình, với suy nghĩ ln tin rằng: chưa có hồn hảo, thứ tốt Quản trị NNL suy cho thay đổi Mà thay đổi thường gặp phải khó khăn thói quen tạo lập trước đó, xuất ý nghĩ người Do vậy, thay đổi mạnh mẽ đường đột thường khó khăn nhiều Triết lý Kaizen đề xuất ý tưởng “bước nhỏ” giúp cá nhân tổ chức vượt qua rào cản Các ngân hàng Nhật Bản đơn vị kinh doanh giới tương đối thành công việc áp dụng triết lý Kaizen, điều tạo niềm tin tưởng cho việc áp dụng triết lý đơn vị khác nói chung Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt -chi nhánh Cao Bằng nói riêng Mà phát triển liên tục NNL Triết lý Kaizen áp dụng vào nên tập trung vào mảng nhiều hạn chế đào tạo khen thưởng Khuyến khích hành động nhỏ “mỗi ngày ý tưởng cho phát triển Trao tặng quà nhỏ ý nghĩa kịp thời Bắt đầu từ việc dễ làm để hình thành thói quen sau tăng dần mức độ Như để khuyến khích nhân viên đọc sách, từ chỗ phát động ngày trang sách hay tháng sách đến chỗ tuần (ngày) sách” - Áp dụng hệ thống thông tin quản trị phục vụ quản trị NNL Do điều kiện làm việc phân tán, việc liên kết truyền nhận thông tin quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt -chi nhánh Cao Bằng phụ thuộc nhiều vào hạ tầng mạng “Do đó, việc thiết lập trì hoạt động kênh liên lạc điện tử quan trọng để đảm bảo khả cập nhật liên tục, thường xuyên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt -chi nhánh Cao Bằng cần tăng cường khả ứng cứu khẩn cấp với hệ thống mạng nội Thiết lập niêm yết công khai danh sách số điện thoại, hộp thư điện tử chức nơi bán hàng để thuận tiện trình phối hợp cơng tác cơng tác Bên cạnh đó, trì cập nhật mức độ hợp lý tảng phần mềm quản lý nhân vào tổ chức Cần quy định rõ trách nhiệm thời hạn phản hồi thông tin, quy định chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất trách nhiệm giải trình Tuy nhiên, khơng nên q lệ thuộc vào hệ thống Tổ chức cần khuyến khích quản lý (đặc biệt quản lý cấp cao) phân bổ lịch trình cơng tác cho gặp gỡ, thăm hỏi không báo trước đến nhân viên cấp thấp hơn; hay dành thời gian tham gia diễn đàn chung nhân viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng họ cách chân thực nhất” - Nâng cao sức khỏe người lao động Định kỳ theo năm, chi nhánh mời bác sĩ bệnh viên để thực khám sức khỏe định kỳ cho người lao động đơn vị, sử dụng dịch vụ khám sức khỏe định kỳ bệnh viện Bên cạnh đó, ngân hàng trọng đến vấn đề môi trường làm việc, điều kiện không gian làm việc để giảm thiểu tai nạn lao động, nâng cao sức khỏe cho NNL Đội ngũ chuyên trách quản trị NNL Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt -chi nhánh Cao Bằng cần bổ sung thêm người cho phận quản lý nhân nói chung cần thêm cán chuyên trách quản trị NNL Hiện cán phụ trách nhân có 01 người phụ trách hầu hết mảng công việc Việc bổ sung người cần thiết để đảm bảo mức độ chun mơn hóa hợp lý Giúp gắn trách nhiệm điều phối công tác quản trị NNL cho cá nhân cách có hiệu Bên cạnh việc nâng cao nhận thức ban lãnh đạo vấn đề nhân đồng thời phải nâng cao nhận thức cán bộ, nhân viên vấn đề nhân ngân hàng Mỗi cá nhân xét hai khía cạnh: lực chun mơn, lòng nhiệt tình niềm đam mê Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt -chi nhánh Cao Bằng phát triển lên theo tầm nhìn, sứ mệnh đặt từ trước, theo mục tiêu cụ thể giao đoạn, để ngân hàng phát triển mục tiêu cá nhân phải trùng với mục tiêu tổ chức, hay cá nhân phải nắm vững mục tiêu ngân hàng để hướng hoạt động theo mục tiêu chung Ngân hàng cần có bổ sung trang thiết bị phục vụ cho phận nhân nhằm đáp ứng yêu cầu công việc Thiết kế vách ngăn không gian làm việc riêng cho người phòng làm việc chung 4.4 Kiến nghị Quản trị NNL Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt -chi nhánh Cao Bằng nói riêng, quản trị NNL ngành tài - ngân hàng Việt Nam nói chung, q trình lâu dài Đòi hỏi hệ thống giải pháp đồng nỗ lực chung tất bên liên quan 4.4.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước với ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh Cao Bằng NHNN cần có kênh điều phối trình tái cấu trúc lại NHTM, đảm bảo tính tốn NNL ngành để kịp thời có tham mưu cho Chính phủ q trình hoạch định sách vĩ mơ NHNN cần đầu mối trog công tác nghiên cứu khoa học chuyên ngành, có vân đề NNL, học tập chuyển giao nâng cao trình đọ hcuyeen mơn hỗ trợ từ tổ chức quốc tế Ngân hàng Nhà nước cần đầu mối tích cực phát triển nghiên cứu khoa học chuyên ngành (trong có vấn đề NNL); học tập, chuyển giao kinh nghiệm kêu gọi hỗ trợ cộng đồng quốc tế NHNN nên xây dựng diễn đàn đối thoại song phương đa phương với NHTM, xây dựng chế phối hợp nhằm tạo điều kiện tốt cho NHTM đơn vị đào tạo để tạo chương trình thống đào tạo đội ngũ NNL cho ngân hàng 4.4.2 Kiến nghị NHTM khác Các NHTM cần trì việc hỗ trợ phân phối NNL để chi nhánh ngân hàng có điều kiện tốt để vận hành tham gia vào thực mục tiêu ngân hàng liên quan đến NNL Các NHTM cần thường xuyên tổ chức hoạt động truyền thống nhằm tạo liên kết hiểu biết lẫn thành viên ngân hàng, đặc biệt có giao lưu hỗ trợ phát triển với đơn vị thành lập Từ đó, đảm bảo thúc đẩy phát triển giá trị sắc riêng ngân hàng Mở rộng tiêu đào tạo đơn vị quy mơ chất lượng, chương trình thời gian đào tạo Bên cạnh đó, ngân hàng nên mở rộng chi phí có sách ưu tiên dành cho đối tượng cử học 4.4.3 Đối với sở đào tạo nhân lực có liên quan Đối với sở đào tạo sỏ đại học, học viện chuyên đào tạo cán bộ, NNL cho ngân hàng cần có cải thiện chương trình đào tạo, gắn thêm yếu tố thực tiễn chương trình đào tạo để tránh sinh viên sau trường ngân hàng phải đào tạo lại Sinh viên sau trường tiếp cận nhanh: Làm thật mơi trường ngân hàng Thêm vào đó, cơng tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp nên sở giáo dục quan tâm Các trường cần mở rộng hợp tác quốc tế tăng cường liên kết với ngân hàng Các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tài chính, ngân hàng cần có chương trình mới, cập nhật kiến thức pháp luật, kiến thức liên quan đến ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu công việc bối cảnh hội nhập Thêm vào đó, sở giáo dục thể trao đổi mơ hình - giải pháp nghiệp vụ có tính kỹ thuật, với tham gia giảng dạy chuyên gia giỏi từ nước nhằm giúp NNL tiếp thu kiến thức KẾT LUẬN Quản trị NNL việc làm cần thiết để đảm bảo phát triển NHTM nhân lực nhân tố quan trọng doanh nghiệp, nguồn lực trực tiếp tham gia vào trình hoạch định chiến lược; thiết lập kế hoạch; vận hành hệ thống; dựng xây gìn giữ thương hiệu, sắc doanh nghiệp Quản trị NNL bao gồm hoạt động: Hoạch định chiến lược, quy hoạch kế hoạch phát triển NNL; Tổ chức quản trị NNL; Đánh giá kiểm soát NNL Quản trị NNL NHTM chịu ảnh hưởng yếu tố bên (Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi chiến lược phát triển NHTM; Quan điểm, triết lý, phẩm chất lực đội ngũ lãnh đạo cấp cao NHTM; ) yếu tố bên ngồi (Chính sách Nhà nước quản trị NNL; Thực trạng nguồn cung nhân lực; Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội; ) Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - chi nhánh Cao Bằng đơn vị trực thuộc Ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt bước khẳng định trở thành ngân hàng chiếm thị phần thuộc nhóm đầu Cao Bằng sau ngân hàng Agribank Cao Bằng Vietinbank Cao Bằng Tuy nhiên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - chi nhánh Cao Bằng vẫn tồn hạn chế cơng tác quản trị NNL Sau phân tích thực trạng quản trị NNL Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - chi nhánh Cao Bằng, hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn công tác quản trị NNL nhân tố ảnh hưởng, công tác quản trị NNL Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - chi nhánh Cao Bằng có số thành tựu như: “Công tác xây dựng chiến lược chương trình lớn quản trị NNL ngân hàng tốt; Công tác tuyển dụng tạo điểm nhấn quan trọng với việc hướng tập trung tìm kiếm người tài; Việc đào tạo cho nhân viên hồn thành tốt; Trong cơng tác bố trí sử dụng nhân lực, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - chi nhánh Cao Bằng tạo chế mềm dẻo để hoán đổi hay điều chuyển nhân sự; Các mức đãi ngộ nhân viên tương đối tốt giúp cho nhân viên có đời sống vật chất đảm bảo; Nhưng bên cạnh thành tựu, công tác quản trị NNL Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - chi nhánh Cao Bằng có số hạn chế như: Việc truyền thông chiến lược quản trị NNL với mục tiêu dài hạn chưa quan tâm thoả đáng; Quy mô chương trình đào tạo hạn chế; Lương, thưởng chưa đáp ứng kỳ vọng nhân viên ghi nhận công bằng; Các chế lắng nghe phản hồi thể mức độ cầu thị nhân viên yếu; Cơng tác đánh giá quản trị NNL chưa thật bao quát đầy đủ tồn diện khía cạnh” Từ đó, Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Quản trị NNL Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - chi nhánh Cao Bằng sau: - Nâng cao nhận thức nhân viên mục tiêu phát triển, văn hóa Ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt - chi nhánh Cao Bằng - Xây dựng chương trình đào tạo ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt chi nhánh Cao Bằng nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lực cho NNL - Giải pháp tạo động lực cho NNL - Giải pháp nâng cao công tác đánh giá kiểm soát NNL số giải pháp khác Bên cạnh giải pháp, nghiên cứu đề xuất số kiến nghị nhằm phát triển công tác quản trị NNL ngân hàng, giúp NHTM nâng cao suất lao động, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển bền vững tương lai DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Văn Nhơn (2006), Giáo trình Quản lý Quản trị NNL xã hội, NXB Tư pháp , Hà Nội Chính phủ, (2018), Nghị định số 39/2018/NĐ-CP phủ ngày 11 tháng năm 2018 Hồ Như Hải, Vũ Hoàng Giang (2012), “Thu hút sử dụng nhân tài doanh nghiệp nhỏ vừa”, Kỷ yếu ngày Nhân Việt Nam 2012, NXB Thông tin Truyền thông, Hà Nội, trang 200 – 202 Lê Thị Mỹ Linh (2009), Quản trị NNL doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam trình hội nhập kinh tế, Luận án tiến sĩ Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2004), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội Nguyễn Thanh Hội (2002), Giáo trình Quản trị nhân sự, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Ngọc Hưng (2012), “Tầm nhìn lãnh đạo với phát triển nguồn lực doanh nghiệp thời hội nhập”, Kỷ yếu ngày Nhân Việt Nam 2012, NXB Thông tin Truyền thông, Hà Nội, trang 77 – 81 Nguyễn Tấn Thịnh (2003), Giáo trình Quản lý nhân lực doanh nghiệp, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội Nguyễn Tiệp (2007), Giáo trình NNL, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 10 Nguyễn Duy Hưng, “Quản trị NNL khối tín dụng tiêu dùng Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng”, luận văn thạc sỹ, trường đại học Lao Động Xã Hội 11 Nguyễn Thị Mùi, (2016), Giáo trình nghiệp vụ NHTM, NXB Tài Chính 12 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt -chi nhánh Cao Bằng, Báo cáo kết kinh doanh năm 2016, 2017, 2018 13 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt -chi nhánh Cao Bằng, Báo cáo chi tiết Thu nhập Chi phí năm 2016, 2017, 2018 14 Phòng Quản lý hành - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt -chi nhánh Cao Bằng, Báo cáo nhân năm 2016, 2017, 2018 15 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng 16 Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình Kinh tế NNL, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 17 Tô Ngọc Hưng (2011), Quản trị NNL chất lượng cao cho hệ thống NHTM Việt Nam, Nghiên cứu khoa học cấp ngành 18 Tạ Ngọc Hải (2008), Một số nội dung NNL phương pháp đánh giá NNL 19 Trần Kim Dung (2003), Giáo trình Quản trị NNL, NXB Thống kê, Hà Nội 20 Võ Xuân Tiến (2010), Một số vấn đề đào tạo phát triển NNL 21 Website NHTM cổ phần Bưu điện https://www.lienvietpostbank.com.vn/ 22 WB, (2000), World Development Indicators - London: Oxford Liên Việt: PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Chào anh/chị! Tôi thực nghiên cứu quản trị NNL ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt chi nhánh Cao Bằng, ý kiến đóng góp anh chị giúp tơi có đánh giá xác thực tế quản trị NNL chi nhánh, từ có đề xuất nhằm đẩy mạnh quản trị NNL chi nhánh Những ý kiến anh/chị phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học I Phần thơng tin chung Họ tên người trả lời: Tuổi: Giới tính: Chức danh: II Thơng tin chi tiết Anh/chị có biết chiến lược quản trị NNL ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Cao Bằng?   Có Khơng Nếu có, nguồn thơng tin anh chị biết đến do:     Vơ tình biết Do tổ chức phổ biến Được tham gia xây dựng Khác Anh/chị đánh quy trỉnh tuyển dụng ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nào?  Rất tốt  Rất khơng tốt Tốt Bình thường  Khơng tốt Anh chị có tham gia khóa đào tạo ngân hàng chưa?  Chưa Đã Nếu tham gia khóa đào tạo, số lần anh/chị tham gia khóa đào tạo? Anh chị đánh nội dung đào tạo 4.1 Kiến thức, kỹ chương trình đào tạo phù hợp với cơng việc    Rất phù hợp Khơng phù hợp Ít phù hợp 4.2 Kiến thức kỹ chương trình đào tạo phù hợp với mong muốn    Rất phù hợp Khơng phù hợp Ít phù hợp Anh/chị đánh bầu khơng khí làm việc ngân hàng?      Rất không hài lòng Khơng hài lòng Bình thường Hài lòng Rất hài lòng Anh/chị có biết lộ trình thăng tiến thân ngân hàng?  Không biết  Biết Anh/chị có hài lòng cách tính lương mức lương ngân hàng?      Rất khơng hài lòng Khơng hài lòng Bình thường Hài lòng Rất hài lòng Mức độ khen thưởng ngân hàng với nhân viên?      Rất mạnh Tương đối mạnh Bình thường Tương đối yếu Khơng đáng kể Kết thực công việc anh/chị tổ chức đánh giá dựa trên?     Đo lường thơng qua giá trị đóng góp hữu hình Đo lường qua giá trị đóng góp vơ hình Cả a b Ý kiến khác (Giá trị đóng góp hữu ngày cơng làm việc thực tế, thành tích kinh doanh… Giá trị đóng góp vơ tham gia kèm cặp nhân viên mới…) Trân trọng cảm ơn anh/chị! ... quản trị nguồn nhân lực ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt chi nhánh Cao Bằng Chương 4: Một số giải pháp quản trị nguồn nhân lực ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt chi. .. chi nhánh Cao Bằng cho NHTM cổ phần Bưu điện Liên Việt -Chi nhánh Cao Bằng Chính lý vậy, tác giả lựa chọn đề tài: Quản trị nguồn nhân lực ngân hàng thương mại cổ phần cổ phần Bưu điện Liên Việt- ... THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH CAO BẰNG .33 3.1 Giới thiệu ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt chi nhánh Cao Bằng 33
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt chi nhánh cao bằng , Quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt chi nhánh cao bằng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn