trắc nghiệm toán 9 theo từng chương cả năm có đáp an (file word)

83 36 1
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 04:39

Chương I (Đại số) CĂN BẬC HAI, CĂN BẬC BA A ĐỀ BÀI Hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời (từ số đến số 8) Căn bậc hai 25 A ; B 5 ; C 5 ; D 625 Căn bậc hai 30 A 30 ; B 30  30 ; C  30 ; Căn bậc hai A a  b ; a b C ;  a  b D Cả ba câu sai B b  a ; D a  b b  a Căn bậc hai x  y A x  y ; C  x  y ; 2 B x2  y D x y 2 ; 2  x  y Nghiệm phương trình x  2, A x  2, ; B x   2, ; C x  � 2, ; D.Cả ba câu sai 121 Căn bậc hai số học  11 A ; B 11 ; C 11 11 ; D.Cả ba câu sai 15 Căn bậc hai số học A  15 ; B 15 ; C 225 ; D 225  a  b  Căn bậc hai số học   a  b ab   a  b A a  b ; B ; C ; D a  b Điền dấu “x” vào ô Đúng Sai tương ứng với khẳng định sau: Các khẳng định Đúng Sai Nếu a �Q phương trình x  a ln có nghiệm Q Nếu a �Q phương trình x  a ln có nghiệm Q Nếu a �R phương trình x  a ln có nghiệm R Nếu a �R phương trình x  a ln có nghiệm R Nếu a �Z phương trình x  a ln có nghiệm Z 10 Điền dấu “x” vào ô Đúng Sai tương ứng với khẳng định sau: Các khẳng định Đúng Sai Nếu a �N ln có x �N cho x  a Nếu a �Z ln có x �Z cho x  a Nếu a �Q ln có x �Q cho x  a Nếu a �R ln có x �R cho x  a Nếu a �R ln có x �R cho x  a 11 12 Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) a) Căn bậc hai số a không âm … b) Số dương a có hai bậc hai … c) Số có bậc hai … d) Số âm b … e) Với số không âm a, số a gọi …  , ,   thích hợp vào vng: Điền dấu Với a, b số khơng âm, ta có: a) Nếu a  b a b) Nếu a  b a c) Nếu a  b a b; b; b; d) Nếu a  b a b 13 Điền số thích hợp vào trống bảng sau: x -5 13 0,09 x x 0,1 - 0,1 x2 14  , ,   thích hợp vào trống: Điền dấu 28 ; a) 26 b) c) 10 ; 50 7; d)  80  15 Hãy khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời a) Giá trị x để x  12 A x  144 ; B x  144 ; C x  12 ; b) Giá trị x để x  70 A x  980 ; B x  14 ; C x  196 ; c) Giá trị x để x  A x  ; B �x  ; d) Giá trị x để x  A x  12 ; B x  12 ; D x   12 D x  196 C x  ; D x  C �x  12 ; D x  e) Giá trị x để  x  10 A x  20 ; B x  20 ; C  x  20 ; D x  16 Điền dấu “x” vào ô Đúng Sai tương ứng với khẳng định sau: Các khẳng định Đúng Sai 4a  4a  xác định với a  b xác định b �2 b�  3x xác định a  xác định a �2 17 Điền hệ thức cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) a a) có nghĩa … b) 3a có nghĩa … c) a  có nghĩa …  a có nghĩa … d) e)  a có nghĩa … Hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời (từ số 18 đến số 26) 18 Kết phép khai a A  ; C a 5  a  5 ; B  a ; D Cả ba câu sai � �1 �  � � 19 Kết phép tính � 1 1 1    3; 2; 3; A B C 20 Kết phép tính A  ; C 21 22 B  ; D Cả ba câu sai Kết phép tính B  2 1 ; C  ; D 3 2 Kết phép tính x   x  x  với x  A x  ; B 0; x  C 0; D Cả ba câu sai 23 Kết phép tính A 2a ; B 2b ; 24 1   52; A  ; D  Giá trị x để  a  b   a  b với x  C 2a ; D 2b x2  A x  ; B x  8 ; C x  �8 ;  x     x 25 Giá trị x để A x  ; B x  ; C x �4 ; D x  64 2 Giá trị x để  10 x  25 x  1  x 1 x� x� x � 5; 5; 5; A B C 27 Điền số thích hợp vào vng: D x �4 26 a) 122  b)  8 c)  3 5 d) 28   6      3  ; ; 2 Điền số thích hợp vào vuông: 5  b)  15  c)  5  5  3;   3   3  45 ; 128 ; Kết phân tích đa thức x  15 thành nhân tử ghi cột trái Hãy viết luận khẳng định vào ô trống tương ứng cột phải bảng sau: Các khẳng định Luận khẳng định x2   x  152 ; a) d) 29  D x �   15   x  15 15  30 Phân tích thành nhân tử x  x  cách viết tiếp kết tìm vào trống tương ứng bảng Luận khẳng định Các khẳng định Viết số 4   giữ nguyên hạng tử lại Nhóm riêng hạng tử thứ nhất, thứ hai, thứ ba 2 Biểu thức có dạng A  B Kết phân tích thành nhân tử 31 Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) a) Muốn khai phương tích số khơng âm, ta … b) Muốn nhân thức bậc hai số không âm, ta … a c) Muốn khai phương thương b số a khơng âm b dương, ta … d) Muốn chia bậc hai số a không âm cho bậc hai số b dương, ta có thể… 32 Trong khẳng định đây, khẳng định đúng, khẳng định sai? Với A �B  , ta có A A  B; A A.B  A B ; B B C A  B  A  B ; D A  B  A  B 33 Điền số chữ thích hợp vào vng: a) 81a 2b8  b) x 8x3  c) d) 34 Điền dấu a) 25  16   16 169  196 99  11 b4  ; ;  ;   , ,   thích hợp vào trống: 25  16 ; 16  ; 2005 ; c) 2004  2006 ab ab d) (với a �0 , b �0 ); ab a b 2 e) (với a �0 , b �0 ) b) 35 16  Hãy khoanh tròn trước câu trả lời 10m 40n 20 mn B 20mn ; C ; a) Kết phép tính A 20mn ; 16 x y b) Kết phép tính 1 A 2x ; B 2x ; 20 mn 64 x y  D (với x  , y �0 ) C 4x ;  D 4x a  a 1 c) Kết phép tính   20 a  a  (với a �0 )  a 1 1 a   1 a    1 a   a 1 a 1 a 1 a 1 A ; B ; C ; D 36 Trong lời giải toán 2x  2 x  “Tìm x, biết ” Lời giải đúng, lời giải sai? Vì sao? 2x  2x  2�  � x   x  � x    x  1 � x  � x  0,5 x  x  a) Vậy x  0, 2x  2� x 1 2x  2 x 1 b) Điều kiện xác định x  �0 x   Giải tiếp tục câu a) tìm x  0,5 Ta thấy 2.0,5   2  ; 0,5   0,5  nên x  0,5 không thỏa mãn điều kiện xác định Vậy khơng có x thỏa mãn � x    x  1 2x  2x  2� 4�� � x  0,5 x 1 x 1 x �1 � c) Vậy x  0,5 37 Trong lời giải tốn “Tìm x, biết x  25  x   ” Lời giải đúng, lời giải sai? Vì sao? a) x  25  x   � x  25  x  � x  25  x  �  x  5  x    x  Vậy x  4 b) � x   � x  4 x  25  x   � x  25  x  � x  25  x  �  x  5  x  4  x5 � �� x  4 � Vậy x  4 x  c) x  25  x   Điều kiện xác định x  25 �0 x  �0 Tiếp tục giải câu b) tìm x  4 x  Đối chiếu với điều kiện, ta lấy x  d) x  25  x   � x 5   x  1  � x   Từ tìm x  4 x  38 Trong lời giải toán x  1  “Tìm x, biết 16 x  10 ” Lời giải đúng, lời giải sai? Vì sao? 100 10 16 x  10 � 16 x  100 � x  �x x 16 hay a) 16 x  10 �  x   10 � x  10 � x  b) 5 16 x  10 �  x   10 � x  10 � x  � x  � 2 c) 100 16 x  10 � 16 x  100 � x  � x� 16 d) 39 Trong khẳng định sau, khẳng định đúng, khẳng định sai: a 2b  a b a �0; b �0 ; a 2b  a b a  0; b �0 ; a) b) a 2b  a b a �0; b �0 ; a 2b  a b a  0; b �0 ; c) d) e) a3b  a b a  ; a 3b  a b a   , ,   thích hợp vào vng: 40 Điền dấu 2 2; a) 1  27  12 b) ; g) 9; c) 10 d) 3 41 Hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời 2  a) Giá trị biểu thức  2  2 A 8 ; B ; C 12 ; D 12 x 5 x  20   x  45  B ; b) Giá trị x để A ; C ; D Cả ba câu sai 42 Điền biểu thức thích hợp vào vng (với điều kiện chữ làm cho biểu thức có nghĩa)   a  1   a4  a 1  a 1  a) a 1   ; �   x2 � ��   x :  � � � �  x  x � �  x � � b) � �� � 1 a a 1 a a  a  a � � � � �1  a ��1  a � �� � c) �   �1  a � � 1 a �   1 a    ;  ��  a  a �  a ��  a� ��  a � �� �  1   2 a  ; � m m m 1 �   � �: � m 2 m4 � m 2 � �m4 d) m  m     m4 m4 43 Ghép dòng cột trái với dòng cột phải để khẳng định đúng:  xy  x y  y  thành nhân x x b) x c) x d)  xy  x y  y  thành nhân e) 1) Kết phân tích xy  x y  y  2) Kết phân tích xy  x y  y  thành nhân tử 3) Kết phân tích xy  x y  y  4) Kết phân tích tử 5) Kết phân tích tử thành nhân tử thành nhân tử a)   y  1 y  1   y  1 y  1  y  1 y  1  y  1 y 1  x  y 1  y 1 44 Ghép dòng cột trái với dòng cột phải để khẳng định đúng: 1) Kết phân tích x  x  thành nhân tử 2) Kết phân tích x  x  thành nhân tử 3) Kết phân tích x  x  thành nhân tử 4) Kết phân tích x  x  thành nhân tử 45   b)  c)  d) a)  x  1  x  1  x  1  x 1  x  2 x  2 x  2 x 2 Hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời   10 a) Khử mẫu biểu thức  10 10  3 A ; B ;  kết 30  3 C ;  30 D 2 b) Trục thức mẫu biểu thức  kết  10  10  10 3 ; 3 A ; B C ; D 46 Điền biểu thức thích hợp vào vng a) 15  10     10    2 5  1   3 1 ; �   �  15   � � �5   � 52     1 c)  2005 2006  2005   47     b)   3 2        15   ;  1 2005   Điền dấu “x” vào ô Đ (đúng), S (sai) tương ứng với khẳng định sau: Các khẳng định Căn bậc ba 125 Căn bậc ba 27 3 Căn bậc ba  25 Đ S 43  53 48 Trong khẳng định sau, khẳng định đúng, khẳng định sai?  a a) b) ; 3 a a a;  a c) d) 3 a ; a 3b  a b ; a b a b; a ab  b ; g) b e) 3   c a  ab  b c  3 a b h) a  b 49 Hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời a) Giá trị x cho x �3 A x �27 ; B x �27 ; x � C x �9 ; D  x  b) Giá trị x cho 1 x � x � x� 8; 8; 8; A B C c) Giá trị x cho x   A x  13 ; B x  14 ; C x  ; d) Giá trị x cho x   x  A x  ; B x  ; C x  ;  , ,   thích hợp vào vng: 50 Điền dấu 220 ; a) x� D D x  D x  0, x  1, x  53 ; b) 3 23 ; c) 20 200 33 d) 51 Hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời 7 7   a) Giá trị biểu thức  A ; B 12 ; C ; 15  6  15  6 1 x � x� 8; 8; B C D 12 b) Giá trị biểu thức A 30 ; x� D 2  2 c) Giá trị x cho    A ; B ; C x  ; D 52 Điền biểu thức thích hợp vào vng để hoàn thành rút gọn biểu thức B(với điều kiện chữ làm cho biểu thức có nghĩa) 10 B - HƯỚNG DẪN – LỜI GIẢI – ĐÁP SỐ a) Sai; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Sai a) Đúng; b) Sai; c) Sai; d) Sai Khoanh tròn chữ B Khoanh tròn chữ D Khoanh tròn chữ A Khoanh tròn chữ B Khoanh tròn chữ C 10 Khoanh tròn chữ B 11 Khoanh tròn chữ A 12 Khoanh tròn chữ C 13 Khoanh tròn chữ D 14 Khoanh tròn chữ A 15 Khoanh tròn chữ D 16 Khoanh tròn chữ C 17 Khoanh tròn chữ A 18 Khoanh tròn chữ B 19 Khoanh tròn chữ B 20 Khoanh tròn chữ C 21 Khoanh tròn chữ B 22 Khoanh tròn chữ C 23 Luận khẳng định Các khẳng định Phân tích vế trái thành nhân tử, ta phương trình x 3,5x  2,5  tích x  0;3,5x  2,5  Giải phương trình tích Nghiệm phương trình tích x1  0; x2  24 Luận khẳng định Phân tích vế trái thành nhân tử, ta phương trình Các khẳng định Giải phương trình tích x  0;  2x   Nghiệm phương trình tích x1  0; x2  Luận khẳng định Phân tích vế trái thành nhân tử, ta phương trình Các khẳng định x 1,7x  4,1  Giải phương trình tích Nghiệm phương trình tích x  0;1,7x  4,1  41 x1  0; x2   17 Luận khẳng định Phân tích vế trái thành nhân tử, ta phương trình Các khẳng định �1 7� x�  x  � 6� �5 Giải phương trình tích x  0;  x   35 x1  0; x2   tích   x  2x   25 tích 26 tích Nghiệm phương trình tích 27  2x  2 2 20 69  2x  2 2 2x   � 2 Suy x1  2 2 x2  2 2 28 �1 � �4  x� 16 ; � � �1 � �4  x� �4 � � Suy 1 x 1   ; 4 1 x2    4 29  5x  3 6 5x   � Suy x1   3 x2  3 30  2,1x  1,2 9 2,1x  1,2  �  �3 Suy x1   3 1,2 : 2,1  2; x2   3 1,2 : 2,1   18  21 31 70 x2  8x  12  x2  2.4x  16  12   16  x  4  12  16  x  4  2 x   �2 Suy x1    x2  2   32 3x2  2x  42  x2  2x  14  x2  2x   14    x  2  16 x   �4 Suy x1   2; x2  4  33 x  5x  12,5  x2  5x  25  x2  5x   25     x   30 x   � 30 Suy x1  30     61 ;   x2   30   1 34 Cột A Cột B 71 a) x1  2001; x2  2009 1) 2005x  2006  vô nghiệm b) x1  5; x2   c) x1  2; x2   2) 3x2  12  2;  2 3) 5x  25  5;  d) x1  6; x2   4) 2005x  2005  0,5; 0,5 e) x1  3; x2   5) 5x2  180  6;  f) x1  0,5; x2  0,5 6) 2005x2  2005  3;   x  2005 7) g) Khơng có số x1 , x2 Phương trình vơ nghiệm h) x1  2001; x2  2009 35 Cột A a) x1  0,4; x2  0,4 1) b) Khơng có số Phương trình vơ nghiệm c) 2  16  2001; 2009 Cột B x1 , x2 x1  0; x2   10x2  2x  0;  2 vô nghiệm 2) 0,4x  1,6x  0;4 3) 2005x2  0,09 2005   0,3;0,3 d) x1  0; x2  e) x1  0; x2  f) x1  0,3; x2  0,3 4) 2005x  2005  vô nghiệm  x  2005 5)  25 2010;2000 6) 6x  0,96  0,4; 0,4 g) x1  2010; x2  2000 7) 2x2  2x  0;3 h) x1  2001; x2  2000 36 a) 5 hai nghiệm phương trình: hay  x  2  x  5  x2  3x  10  b) 0,5 hai nghiệm phương trình: 72  x  0,5  x  3  hay x2  2,5x  1,5  c) 10 20 hai nghiệm phương trình: hay  x  10  x  20  x2  30x  200  d)  nghiệm kép phương trình: hay x x  x2  2x      e)  hai nghiệm phương trình: hay x x     g) hai nghiệm phương trình: hay � 4�  x  3  �x  � � � h) 5 hai nghiệm phương trình: hay  x  5 x     i) 1 1 hai nghiệm phương trình: hay x  1 x  1     k)  1 hai nghiệm phương trình: hay x  x  1     l)  2   3 x  13 x 4 x2    x2  5 x  5  x2  2x     x2  x    hai nghiệm phương trình: � 2� x x  � � � � � �  37 x2   a)Giải phương trình hay x2  x  1 2x2  5x   73   25  17 5 17 5 17 x2  b)Giải phương trình 8x2  8x   x1  '  16  16  x1  x2  4 1  15x2  3x   c) Giải phương trình d) Giải phương trình    360  Phương trình vơ nghiệm x2  6x   '  9  11 x1  3 11 x2  3 11 e)Giải phương trình '  49  45 x  7x   x1  7  45  7  x2  7  45  7  g)Giải phương trình 5x2  13x   '  13 10   13   13  x2  x1  h)Giải phương trình 3x2  2(1 3)   '  (1 3)2   (1 3)2 2 3 x2  x1  i)Giải phương trình   x2  1 x   2  74    '  (1 2)2  2 2  x1  1   38 39 40 41 x2  1   2 a)Phương trình có hai nghiệm : 1) ; 5) ; 7) b)Phương trình có nghiệm kép : 3) ; 4) c)Phương trình vơ nghiệm : 2) ; 6) a)Phương trình có hai nghiệm : 1) ; 3) b)Phương trình có nghiệm kép : 4) ; 6) ; 7) c)Phương trình vơ nghiệm : 2) ; 5) a)Phương trình có hai nghiệm : 1) ; 3) ; 7) b)Phương trình có nghiệm kép : 2) ; 4) c)Phương trình vơ nghiệm : 5) ; 6) a) 23x  9x  32  32 x1  1 ; x2  ; 23 x1  ; b) 2x  2006x  2004  c) x  2004x  2005  d) 2x2  2x   42 a) 1973x  1975x   b) 3x  0,75 3x  1,75  c) 3,11x  5,09x  1,98  x 1 1 ; x2  6 x 1 ; x 1 1 1973 x2  1,75 43 a) 0,07x  0,09x  0,02  x 1 ; d) (1 2)x  (  3)x   44 a) x  2005x  2004  b) 0,12x  0,02x  0,1  x2  ; ; x  1 x  1 x 1 ; x 1 ; x 1 ; 198 311 1975 x2  1979 x2  2009 x2  x2  x2  x 1 ; x 1 1 x2  2005 x 1 ; d) 1979x  4x  1975  b) 3x 2006x  2009  c) 5x  5x   x2  1002 ; ; ; x2  1 x2  2004 x2   1,2 75 x 1 1 c) 2005x  2010x   x 1 ; x 1 1 45 a) 2x  2005x  2004  b) ; x 1 1 d) 3x  (  5)x    2x2  2x   c) (1 2)x  3(1 2)x  2 2  x2   ; 3 x2  1002 x2  ; x2  x 1 ; x2  x 1 1 d) 2(2  3)x  (6  3)x    401 ; x2   46 Phương trình a 0,2x  0,7x  0,2  x2  x   3 b 16 x2  x   5 c d 2x  2x   Tổng hai nghiệm x1  x2  3,5 Tích hai nghiệm x1.x2  x1  x2  x1.x2   x1  x2  2 x1.x2   16 x1  x2  x1.x2  47 Phương trình a 0,14x  0,3x  0,12  11 x  x 0 12 b c 4x  3x   Tổng hai nghiệm 15 x1  x2  4,5 x1  x2  x1  x2  2004 2005 d 2005x  2004x  2005  x1  x2  Phương trình Tổng hai nghiệm Tích hai nghiệm x1.x2  x1.x2  5,5 x1.x2   x1.x2  1 48 a 0,5x  0,1x  0,2  1 x  x  b 2 c 5x  5x   x1  x2   5 x1  x2  x1  x2  Tích hai nghiệm 2 x1.x2  x1.x2   x1.x2   76 d  5 2 x   5 2 x  10  x1  x2   5 x1.x2   5 10 5 49 Phương trình a 0,1x  0,6x  0,8  x  x 0 25 50 b 25 c 333x  999x  1332   d    x2  3x    Tổng hai nghiệm x1  x2  x1  x2   Tích hai nghiệm x1.x2  x1.x2   x1  x2  3 x1  x2  x1.x2  4 x1.x2  1 2 50 x1  x2  b 2   2 a  c   a 2( 3) Khoanh tròn chữ C x1.x2  51  2k  1 x2  8x   vô nghiệm khi: Phương trình   42  6 2k  1  11 Vậy số nguyên k nhỏ để phương trình vơ nghiệm k  Khoanh tròn chữ B 52 Áp dụng định lí Vi-ét ta có: x1  x2   m x1.x2  n � 16  12k   � k  x13  x23   p x x  Mặt khác x13.x23  q  x13  x23  3x1x2  x1  x2   m hay   p  3n m � m3   p  3mn Vậy p  m  3mn Khoanh tròn chữ C 53 Áp dụng định lí Vi-ét với phương trình, ta có : b�  c�  b (1) b�� c  c b c  b (2) bc  c� (3) (4) 77 Cộng b vào hai vế (1) ; cộng b’ vào hai vế (2) ta có : b b�  c�  0; b b�  c  � b b�  c�  b b�  c � c  c' So sánh  3  4 ta có: bc  b'c' c  c' �0, theo giả thiết nên b  b'  Vậy b c  b' c'  b b  1 1 2 Khoanh tròn chữ D 54 Theo định lí Vi-ét ta có :  n  2 m n  m  1 mn  2 suy m vào  1 , ta có Vì n �0 nên từ 1 n  1 Vậy m n  1  1 Khoanh tròn chữ A 55 �  p2  4q  Và hai nghiệm là: x1  ( p  p2  4q) x2  ( p  p2  4q) x  x  p2  4q  � p2  4q Hiệu hai nghiệm p  4q p Vậy Khoanh tròn chữ D 56 Khoanh tròn chữ A 57 Áp dụng định lí Vi-ét cho phương trình Cho phương trình Biết nghiệm x1 Biết a) x  mx   b) x  13x  m c) 4x  3x  m2  3m d)  x1  2 x1  12,5 x1  x1   nghiệm x2 x2  3 x2  0,5 Tính m m m 0,25 m1  3 13 : m2  3 13 x2  1 x2  m  x2  1 x  2m 58 Áp dụng định lí Vi-ét cho phương trình Biết Cho phương trình nghiệm x2 Tính nghiệm x2 Tính m 78 x2  m 2 x1  x1  m x1  x2  m x2  x   a) x1   b) x  3x  4m c)   x2  m x  0 d) 3x  2 m 3 x   x1  3 m x2  m  11 59 Hai số u,v cần tìm nghiệm phương trình x  7x  12  :   49 48  1�   �1 7  7  x1   3 x2   4 2 ; , u  3 u  4 Hai số là: v  4 v  3 60 Hai kích thước u, v nhà nghiệm phương trình: x2  14x  40  ; �  49  40  �  �  �3 ; x1    10 x2    ; Hai kích thước cần tìm 11Equation Section (Next) 61 Cho chương trình x2  2x   Giải phương trình   b2  4ac    Phương trình có nghiệm kép x1  x2  2 62 Cho phương trình Giải phương trình �1 � x  �  �x  0 �2 �   1 2   x1   x2  79 63 Cho phương trình x   Giải phương trình   3x   x  3x  2  x  3x  2  6 x  3x  2  Ta có �  x  3x  2  x  3x   6  2 2 Vậy phương trình có bốn nghiệm x1  1 x2  2 ; x3  64 Cho phương trình x x  0 3 ; x4  4 Giải phương trình x  x   � 2x4  3x2   3 Phương trình có bốn nghiệm x1  1 x2  ; x3   2 ; 65 a) Sai ; b) Đúng ; c) Sai ; d) Sai 66 a) Đúng ; b) Đúng ; c) Sai ; d) Đúng 67 a) Sai ; b) Đúng ; c) Đúng ; d) Sai 68 a) Sai ; b) Đúng ; c) Sai ; d) Đúng 69 Hai vòi chảy Thời gian riêng Trong vào bể vòi chảy đầy chảy bể (giờ) Vòi thứ x;x x bể Vòi thứ hai x+2 x4  2 Trong vòi chảy 12 35 bể x  bể 1 12   Ta có phương trình x x  35 hay 6x  23x  35  70 Quãng đường Chu vi (m) (m) Bánh trước 100 x;x Bánh sau 100 x + 1,5 Số vòng quay 100 x 100 x  1,5 80 100 100   15 Ta có phương trình x x  1,5 71 Máy bay Quãng đường bay (km) Vận tốc (km/h) Thời gian (giờ) Máy bay cánh 600 x;x 600 x Máy bay phản 600 x + 300 600   x  300 quạt lực 600 600    x  300 hay x2  300x  540000  Ta có phương trình x 72 Xuồng máy Quãng đường Vận tốc (km/h) Thời gian (giờ) (km) 30 Xi dòng 30 x+3 x 28 Ngược dòng 28 x-3 x Sơng n lặng 59,5 59,5 x;x x 30 28 59,5   x hay x2  4x  357  Ta có phương trình x  x  81 Chương B HƯỚNG DẪN – LỜI GIẢI – ĐÁP SỐ 1  2 2 2 �� 224 b  ab� ; c  ac� ; h  bc ; ah  bc ; h b c a) � 4) ; b) � 1) ; c) � 2) ; d) � 5) ; e) � 3) 225 b2 ab� b�   ac� c�nên khoanh tròn vào B 226 Do c a c a b   227 Do ah  bc nên b h ; b  ab�nên b b� a c  c  ac�nên c c� Vậy chọn phương án sai C 228 Vận dụng linh hoạt hệ thức cạnh đường cao tam giác vng để tính Chẳng hạn, biết a  13 , b  ta có c  a2  b2  132  52  12 ; h bc 12.5 60   a 13 13 ; b2 52 25   a 13 13 ; 25 144 c�  a b�  13  13 13 ; b�  ah 13.60   30 2.13 Tương tự, tính tốn điền vào bảng sau: a 13 5 b 5 21 c 12 5 28 2,4 h 60 13 1,8 b� 25 13 � 4 c 3,2 144 S S 13 30 229 Trên hình 12, ta có Vậy khoanh tròn vào chữ D 230 Trên hình 13, ta có 92  x.15 � x  16 25 20 15 15 15 12 15 16 15 150 81  5,4 y  15 x  15 5,4  9,6 15 ; x2  1. 1 3  y2  3. 1 3  12 nên x  ; nên y  Vậy khoanh tròn vào chữ B 82 1  2 2 xy  6.8 Trên hình 14, ta có x nên x  4,8 ; nên 231 y 232 233 48  10 4,8 Vậy khoanh tròn chữ B (h.27) �  CAH � � � ABH ∽ CAH (vì có ABH AHB  CHA  90�) AH AB AH AB 15.4   CH   20 Suy CH AC nên CH AC , (cm) Vậy khoanh tròn chữ A Trên hình 28, ta có  x.2x � x  (cm) QR  3x   (cm) Vậy khoanh tròn chữ A 83 ... ln có nghiệm Q  Nếu a �Q phương trình x  a ln có nghiệm Q x x Nếu a �R phương trình x  a ln có nghiệm R  Nếu a �R phương trình x  a ln có nghiệm R x x Nếu a �Z phương trình x  a ln có nghiệm. .. 17 a) a �0; b) a �0; c) Với a �R d) a �3; e) a  18 Khoanh 19 Khoanh 20 Khoanh 21 Khoanh 22 Khoanh 23 Khoanh 24 Khoanh 25 Khoanh 26 Khoanh 27 a ) tròn tròn tròn tròn tròn tròn tròn tròn tròn...  36 ta có 25  16  25  16     d) Sai; chẳng hạn A  25, B  16 ta có 33 a) 81a 2b8  81 a b8  a b b) x x  x.8 x3  16.x  x c) 1 69 1 69 13   196 196 14 d) 34 a ) 35 99 99   11
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm toán 9 theo từng chương cả năm có đáp an (file word), trắc nghiệm toán 9 theo từng chương cả năm có đáp an (file word)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn