Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

99 1 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2020, 16:09

1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TN NGUYỄN VŨ NHẬT TUẤN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TN NGUYỄN VŨ NHẬT TUẤN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8.31.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN PHƯƠNG THẢO THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu luận văn có nguồn gốc rõ ràng hoàn toàn trung thực, chưa sử dụng để bảo vệ học vị khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn sử dụng nghiên cứu tác giả cảm ơn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Vũ Nhật Tuấn ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, Khoa Sau đại học thầy giáo giúp đỡ tơi suốt q trình học tập Trường Tôi xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Phương Thảo giúp đỡ tận tình suốt thời gian thực hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, cán phòng, ban, ngành huyện Đồng Hỷ cán làm việc UBND xã tổ chức, cá nhân liên quan giúp đỡ nguồn tư liệu phục vụ cho việc thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo, đồng nghiệp quan, bạn bè, gia đình động viên, tạo điều kiện giúp tơi hồn thành đề tài Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Vũ Nhật Tuấn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ viii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học luận văn Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VÊ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 1.1 Cơ sở lý luận quản lý đầu tư XDCB 1.1.1 Những vấn đề chung đầu tư XDCB 1.1.2 Quản lý đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý đầu tư XDCB 17 1.2 Cơ sở thực tiễn quản lý đầu tư xdcb từ nguồn vốn NSNN 20 1.2.1 Kinh nghiệm thành phố Bắc Ninh 20 1.2.2 Kinh nghiệm số huyện tỉnh Thái Nguyên 21 1.2.3 Bài học kinh nghiệm rút cho huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 23 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 25 2.2 Phương pháp nghiên cứu 25 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 25 2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 28 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 28 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 29 2.3.1 Nhóm tiêu mơ tả tình hình đầu tư XDCB 29 2.3.2 Nhóm tiêu mơ tả cơng tác quản lý đầu tư XDCB 30 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XDCB 32 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN 32 3.1 Đặc điểm tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 32 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 32 3.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 34 3.2 Thực trạng đầu tư xây dựng địa bàn huyện Đồng Hỷ 35 3.3 Thực trạng quản lý đầu tư XDCB địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 36 3.3.1 Quy hoạch phân bổ vốn đầu tư 36 3.3.2 Thẩm định dự án đầu tư 38 3.3.3 Lựa chọn nhà thầu 41 3.3.4 Cơng tác đền bù giải phóng mặt 43 3.3.5 Công tác giải ngân vốn 45 3.3.6 Công tác thi công xây dựng cơng trình 47 3.3.7 Quyết tốn dự án hồn thành 52 3.3.8 Thanh tra kiểm tra, kiểm toán 54 3.4 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý đầu tư XDCB 56 3.4.1 Nhân tố khách quan 56 3.4.2 Nhân tố chủ quan 57 3.5 Đánh giá công tác quản lý đầu tư XDCB địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 60 3.5.1 Kết đạt 60 3.5.2 Hạn chế 61 3.5.3 Nguyên nhân hạn chế 63 Chương GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XDCB TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN 67 4.1 Phương hướng mục tiêu quản lý đầu tư XDCB địa bàn huyện Đồng Hỷ 67 4.1.1 Phương hướng 67 4.1.2 Mục tiêu 69 4.2 Giải pháp tăng cường quản lý đầu tư XDCB huyện Đồng Hỷ 70 4.2.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi chế, sách quản lý 70 đầu tư xây dựng 70 4.2.2 Nâng cao lực, trình độ cho cán quản lý đầu tư XDCB 71 4.2.3 Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đầu tư 73 4.2.4 Nâng cao chất lượng cơng tác xây dựng dự tốn phân bổ dự tốn cho cơng tác đầu tư XDCB hàng năm 73 4.2.5 Thực tốt công tác chuẩn bị đầu tư dự án 74 4.2.6 Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra 74 4.2.7 Một số giải pháp khác 76 4.3 Một số kiến nghị 78 4.3.1 Đối với Trung ương 78 4.3.2 Đối với tỉnh Thái Nguyên 78 4.3.3 Đối với UBND huyện Đồng Hỷ 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHIẾU ĐIÊU TRA 84 PHIẾU ĐIÊU TRA 87 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Dạng viết tắt Dạng đầy đủ BQLDA Ban Quản lý dự án CCN Cụm công nghiệp GPMB Giải phóng mặt GTSX Giá trị sản xuất NSNN Ngân sách Nhà nước TSCĐ Tài sản cố định UBND Ủy ban nhân dân VĐT Vốn đầu tư XDCB Xây dựng vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Cơ cấu kinh tế huyện Đồng Hỷ 34 Bảng 3.2: Số dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn NSNN 35 Bảng 3.3: Vốn đầu tư xây dựng giai đoạn 2015 – 2018” 36 Bảng 3.4: Đánh giá công tác quy hoạch, phân bổ vốn đầu tư 38 Bảng 3.5: Tình hình phê duyệt dự án 39 Bảng 3.6: Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu tư 40 Bảng 3.7 Tình hình quản lý đấu thầu giai đoạn 2015-2018 42 Bảng 3.8: Đánh giá công tác quản lý thầu 43 Bảng 3.9: Tình hình đền bù giải phóng mặt 44 Bảng 3.10: Đánh giá công tác giải phóng mặt 45 Bảng 3.11: Tình hình tốn vốn đầu tư xây dựng 46 Bảng 3.12: Đánh giá công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng 47 Bảng 3.13: Đánh giá công tác quản lý thi cơng cơng trình 48 Bảng 3.14: Tổng hợp dự án đầu tư XDCB hoàn thành 52 Bảng 3.15:Tổng hợp tốn vốn đầu tư XDCB dự án hồn thành 53 Bảng 3.16: Đánh giá cơng tác tốn dự án hoàn thành 54 Bảng 3.17: Đánh giá cơng tác tra, kiểm tốn 56 viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Quy trình quản lý đầu tư XDCB 10 Sơ đồ 3.1 Bản đồ hành huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 33 + Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền: Giám sát, kiểm tra trung tâm “điều phối quyền, nghĩa vụ lợi ích chủ thể tham gia” theo quy định pháp luật Tạo phối hợp tốt nhân tố định thành công dự án + Chính quyền địa phương: Cần nắm rõ quy hoạch quản lý quy hoạch theo quy định, có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với đơn vị công tác GPMB nhằm thúc đẩy GPMB để đảm bảo tiến độ dự án, tham gia giám sát thi công dự án, đơn vị hưởng lợi trực tiếp dự án + Chủ đầu tư: Thực theo quy trình quản lý đầu tư, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, quyền địa phương báo cáo kịp thời quan có thẩm quyền để giải tồn tại, vướng mắc nhằm đẩy nhanh thời gian thực dự án + Các đơn vị tư vấn, nhà thầu có liên quan: Phải tuyệt đối chấp hành quy định đầu tư xây dựng cơng trình, chịu trách nhiệm chất lượng cơng trình theo quy định Tn thủ hướng dẫn, yêu cầu bên theo quy định báo cáo kịp thời quan nhà nước để giải khó khăn, khúc mắc suốt thời gian triển khai dự án - Thực kiểm tra thường xun, kiểm tra tồn diện xun suốt q trình thực dự án đầu tư, qua tất khâu tất đối tượng liên quan đến dự án Đồng thời để đảm bảo tính khách quan, nên áp dụng thêm việc kiểm tra đột xuất - Công khai kết công tác điểu tra, rút kinh nghiệm Xử lý nghiêm vi phạm để nâng cao ý nghĩa công tác tra - kiểm tra hiệu lực “Luật pháp quản lý đầu tư XDCB” - Khuyến khích phát huy “Cơng tác giám sát cộng đồng cơng khai tài đầu tư”, giúp phát hành vi tiêu cực gây thất thốt, lãng phí tài sản Nhà nước, làm giảm hiệu đầu tư dự án Như vậy, đẩy mạnh công tác kiểm tra, tra, giám sát cộng đồng cơng khai tài biện pháp quan trọng góp phần tăng cường cơng tác quản lý đầu tư XDCB - Xây dựng bồi dưỡng đội ngũ tra có lực, trình độ; đảm bảo chế độ phạm vi quyền hạn phù hợp 4.2.7 Một số giải pháp khác 4.2.7.1 Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu - Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, tiến tới “chun mơn hố chun nghiệp hố” công tác đấu thầu cho cán chuyên môn tham gia hoạt động đấu thầu - Thường xuyên tổ chức đợt kiểm tra, giám sát công tác đấu thầu theo quy định “Điều 125, 126 – Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu” - Xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật Nhà nước đấu thầu, nhằm đảm bảo công bằng, tránh thất thoát nguồn vốn đầu tư Nhà nước 4.2.7.2 Hồn thiện khâu tốn vốn đầu tư - Tăng cường phối hợp Chủ đầu tư Cơ quan thẩm tra tốn Phòng Tài – Kế hoạch phải theo dõi sát tiến độ thực dự án, vào thời điểm bàn giao dự án đưa vào sử dụng để đôn đốc chủ đầu tư thời hạn toán dự án hồn thành theo quy định - Đồng thời, để cơng tác toán dự án thực quy định, phải tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán làm cơng tác tốn Thực chun mơn hóa cơng tác tốn, cần bố trí đầy đủ nhân lực có đủ lực thực cơng tác thẩm tra tốn, khơng giao cơng việc kiêm nhiệm khác 4.2.7.3 Thực tốt cơng tác giải phóng mặt để xây dựng Công tác GPMB để xây dựng có nhiều phức tạp Nhiều cơng trình tiền đền bù GPMB lớn tiền chi cho xây lắp Nguyên nhân tình hình phức tạp hậu việc cấp đất, cấp phép xây dựng trước bừa bãi, không thiếu “Quy hoạch xây dựng tổng thể” “Quy hoạch chi tiết”, hậu tốn vốn, thời gian, không thi công Do vậy, cần ban hành khung giá đền bù đất, cơng trình đất phù hợp với quy định giá thị trường thời điểm, đồng thời thống khung giá thu hồi đất để sử dụng vào mục đích “Quốc phòng – an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng” với giá đền bù đất nhà đầu tư để tránh tượng dân chống đối Chính quyền địa phương không chịu chấp hành việc di chuyển để GPMB bàn giao cho dự án Khi công tác đền bù đầy đủ, thoả đáng mà hộ khơng chấp hành kiên xử lý cưỡng chế theo luật pháp 4.2.7.4 Xử lý tốt tình trạng nợ đọng - Không triển khai dự án dự án khơng tn thủ quy định hành, thủ tục đầu tư chưa đầy đủ nguồn vốn chưa cân đối theo tiến độ trước duyệt (“Chỉ thị 1792 Thủ tướng Chính phủ tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN vốn trái phiếu Chính phủ”) - Các dự án khởi công Huyện phải phù hợp với quy hoạch phê duyệt, phải có định đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán duyệt theo quy định “Quy chế quản lý đầu tư xây dựng” - Ưu tiên toán trước “nợ vốn đầu tư XDCB” từ năm trước Tiếp đến khoản “nợ vay tín dụng ưu đãi” để triển khai cơng trình như: đường liên xã, đường nơng thơn, hạ tầng thủy sản, kênh mương… Sau đó, phân bổ vốn để triển khai đến cơng trình XDCB - Bảo đảm thời gian hoàn thành quy định cho dự án phê duyệt bố trí vốn đầu tư để thực cơng trình xây dựng - Tăng cường kiểm soát cam kết “Chi ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước huyện” nhằm giảm phát sinh nợ đọng đầu tư XDCB xuyên suốt thực “Chi ngân sách Nhà nước” cho hoạt động đầu tư XDCB Huyện 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Đối với Trung ương - Hoàn thiện “Các văn quy phạm pháp luật lĩnh vực đầu tư xây dựng bản”, bao gồm: rà sốt, xem xét, sửa đổi tồn vướng mắc văn liên quan để “đơn giản hóa thủ tục hành chính”; sửa đổi tồn vướng mắc, giải kịp thời dứt điểm vấn đề trình tự, thủ tục đầu tư… từ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Thực phân cấp, phân quyền cao tinh thần “tự chủ, tự chịu trách nhiệm” cho bộ, ngành địa phương - Nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư XDCB Đặc biệt, để phát huy hiệu quản lý, sử dụng vốn cần tiếp tục cải cách khâu thẩm định giám sát đánh giá chương trình dự án đầu tư công - Nghiên cứu để thống đầu mối “Quản lý NSNN đầu tư XDCB”: Chỉ nên phân giao cho quan thực (như Cơ quan tài Cơ quan kế hoạch) Như vậy, giúp quy đầu mối chịu trách nhiệm chính; đồng thời chu trình ngân sách thực thống nhất, khép kín quan từ khâu: “Lập dự toán - Thực dự toán Quyết toán” 4.3.2 Đối với tỉnh Thái Nguyên - Không để đơn vị tư vấn thẩm định mà giao cho quan quản lý Nhà nước có chuyên môn xây dựng thẩm định để đảm bảo dự án có hiệu quả, tránh lãng phí - Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật tivi, báo, đài phát phương tiện đại khác internet Những văn ban hành, sửa đổi có liên quan đến cơng tác quản lý đầu tư XDCB dự án như: “Quy định lập dự án”, “ Quy định quản lý thiết kế - dự toán”, “Quy định pháp luật đất đai”, “Quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thanh, tốn cơng trình, dự án” tuyên truyền, phổ biến rộng rãi góp phần dễ dàng khâu quản lý khâu thực 4.3.3 Đối với UBND huyện Đồng Hỷ - Thiết kế xây dựng “Mơ hình quản lý dự án đầu tư XDCB” để xã, thị trấn áp dụng cách động tích cực - Nêu rõ quy định chủ thể tham gia xây dựng cơng trình (chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu xây dựng, đơn vị giám sát đầu tư…) thật rõ ràng, cụ thể Gắn trách nhiệm tổ chức cá nhân quản lý dự án đầu tư XDCB - Thường xuyên mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán làm công tác quản lý dự án xã, thị trấn KẾT LUẬN Quản lý đầu tư XDCB lĩnh vực quản lý phức tạp, rộng, gồm nhiều nội dung quản lý riêng biệt, trình quản lý thường dài thường liên quan đến nhiều chủ thể khác Do vậy, việc đưa giải pháp tăng cường công tác quản lý đầu tư XDCB địa bàn huyện Đồng Hỷ cần thiết Luận văn tổng hợp, phân tích vấn đề sau: - Đã nghiên cứu, hệ thống hóa, phân tích số vấn đề lý luận đầu tư XDCB quản lý đầu tư XDCB - Đã tiến hành đánh giá thực trạng công tác quản lý đầu tư XDCB huyện Đồng Hỷ năm gần Từ đó, đưa hạn chế quản lý đầu tư XDCB địa bàn Huyên nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tồn - Đã đưa giải pháp phù hợp với thực tế địa phương có tính hiệu quả, khả thi, góp phần tăng cường cơng tác quản lý đầu tư XDCB thời gian tới địa bàn huyện Từ nghiên cứu phân tích đó, luận văn rút số kết luận sau: Một là, để công tác quản lý đầu tư XDCB đánh giá tốt cần có chế sách phù hợp, đồng Cơ chế sách bao gồm: sách chung Nhà nước sách áp dụng riêng địa phương Hai là, công tác quản lý, điều hành địa phương cần gắn trách nhiệm tổ chức, cá nhân quản lý dự án đầu tư XDCB Ba là, đề xuất chế sách giải pháp công tác điều hành không thực thiếu điều kiện để bảo đảm thực giải pháp như: hoàn thiện ban hành đồng văn “quản lý đầu tư XDCB”, đẩy mạnh trình cải cách hành địa bàn Huyện, tăng cường cơng tác phân cấp quản lý đầu tư xây dựng, đào tạo - đào tạo lại đội ngũ cán tham gia quản lý đầu tư XDCB, tăng cường hợp tác các quan chức địa bàn Huyện công tác quản lý Nhà nước đầu tư xây dựng Đây điều kiện đủ để đảm bảo cho việc thực thi giải pháp Trong khuôn khổ giới hạn đề tài luận văn nguồn số liệu thu thập, chắn luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết định Nhưng hy vọng vấn đề nêu luận văn đóng góp phần nhỏ bé việc tăng cường quản lý đầu tư XDCB địa bàn huyện Đồng Hỷ nói riêng tồn tỉnh Thái Ngun nói chung TÀI LIỆU THAM KHẢO Mai Văn Bưu (1998), “Hiệu quản lý dự án Nhà nước”, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội “Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 Chính phủ quản lý chất lượng cơng trình xây dựng” “Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình” “Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 06 năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu” “Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 Chính phủ sửa đổi bổ sung sơ điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 Chính phủ việc quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình” Nguyễn Huy Chí (2016), “Quản lý Nhà nước đầu tư XDCB Ngân sách Nhà nước Việt Nam”, luận án tiến sĩ quản lý cơng, học viện Hành quốc gia, Hà Nội Trần Văn Hồng (2002), “Đổi chế quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB Nhà nước”, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội Báo cáo đầu tư xây dựng huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên năm 2015, 2016, 2017, 2018 Báo cáo đầu tư xây dựng huyện Võ Nhai năm 2018 10 Báo cáo đầu tư xây dựng Thành phố Bắc Ninh năm 2017 11 Báo cáo đầu tư xây dựng Thị xã Phổ Yên năm 2018 12 Thái Bá Cẩn (2007), “Quản lý tài lĩnh vực đầu tư XDCB”, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 13 Luật Đấu thầu, 2012 14 Luật Đầu tư công, 2014 15 Luật Đầu tư xây dựng, 2014 16 Bộ Tài (2010), “Thơng tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 quy định việc toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm, Hà Nội” 17 Bộ Xây dựng (2009), “Thông tư số 27/2009/TT-BXD hướng dẫn số nội dung Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng, Hà Nội” 18 Bộ Xây dựng (2010), “Thông tư số 04/2010/TT-BXD hướng dẫn số nội dung Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình, Hà Nội” 19 “Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình” PHIẾU ĐIÊU TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XDCB (Phiếu dành cho đối tượng Chủ đầu tư, nhà thầu) Kính thưa q Ơng/Bà! Hiện tơi viết Luận văn nghiên cứu “Quản lý đầu tư XDCB địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên” Những thông tin Ông/Bà cung cấp giúp cho nghiên cứu đưa giải pháp nhằm tăng cường quản lý đầu tư XDCB địa bàn huyện Mọi thông tin để phục vụ cho việc viết luận văn thạc sĩ, xin cam kết tất thông tin thu từ phiếu điều tra giữ bí mật tuyệt đối Xin chân thành cảm ơn! I Thông tin người hỏi Họ tên:……………………………… Trình độ học vấn: …………………………… Chuyên ngành:……………………………… Đơn vị công tác:……………………………………………………… Dự án thực TT Tên DA Vị trí đảm nhiệm  Chủ đầu tư  Nhà thầu  Chủ đầu tư  Nhà thầu  Chủ đầu tư  Nhà thầu II Nội dung khảo sát Vui lòng sử dụng phương tiện đánh giá sau đây: Mức độ Mức đánh giá Ý nghĩa Hồn tồn khơng đồng ý Kém Khơng đồng ý Yếu Bình thường Trung bình Đồng ý Khá Hồn tồn đồng ý Tốt Xin vui lòng đánh dấu (x) vào câu trả lời công tác đầu tư XDCB sử dụng vốn NSNN huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Hãy trả lời cách cẩn thận, khách quan, không để lại mục trống TT Nội dung Văn quy định quản lý đầu tư XDCB rõ ràng, cụ thể Các văn hướng dẫn ban hành kịp thời Đội ngũ cán quản lý đầu tư XDCB có hiểu biết sâu sắc lĩnh vực phụ trách Công tác quy hoạch phù hợp mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Công tác phân bổ vốn đầu tư kịp thời, tiến độ Tất công trình đầu tư XDCB quan chức thẩm định trước trình phê duyệt Cơng tác thẩm định dự án ln xác, quy định Công tác lựa chọn nhà thầu khách quan, minh bạch, công bằng, quy định Mức độ TT Nội dung Mức độ Nhà thầu chọn đáp ứng yêu cầu dự án 10 Công tác GPMB tiến độ 11 Giá đền bù, hỗ trợ GPMB phù hợp, quy định 12 Giải ngân vốn đầu tư kịp thời, tiến độ 13 Giải ngân vốn thực quy định 14 Chất lượng dự án đảm bảo 15 Dự án thực theo tiến độ 16 17 18 19 Có trang thiết bị hỗ trợ an tồn cho người, máy móc cơng trường Mơi trường xây dựng đảm bảo có biện pháp xử lý bụi, nước thải… Công tác tốn cơng trình, dự án đầu tư XDCB ln kịp thời, trình tự Cơng tác tra cơng trình, dự án đầu tư XDCB diễn thường xuyên, minh bạch 20 Kết tra cơng bố rộng rãi III Ý kiến đóng góp khác (nếu có): ………… … ……… …………………………………… ……………… … ……… …………………………………… ……………… … ……… …………………………………… Xin chân thành cảm ơn! PHIẾU ĐIÊU TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XDCB (Phiếu dành cho đối tượng Chuyên viên) Kính thưa Ông/Bà! Hiện viết Luận văn nghiên cứu “Quản lý đầu tư XDCB địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Ngun” Những thơng tin Ơng/Bà cung cấp giúp cho nghiên cứu đưa giải pháp nhằm tăng cường quản lý đầu tư XDCB địa bàn huyện Mọi thông tin để phục vụ cho việc viết luận văn thạc sĩ, xin cam kết tất thông tin thu từ phiếu điều tra giữ bí mật tuyệt đối Xin chân thành cảm ơn! I Thông tin người hỏi - Họ tên:………… .…………… - Tuổi:……… …………… - Giới tính: Nam/ Nữ; - Trình độ học vấn:…………………………………………………… - Đơn vị công tác:……… ………………………………… II Nội dung khảo sát Vui lòng sử dụng phương tiện đánh giá sau đây: Mức độ Mức đánh giá Ý nghĩa Hoàn toàn không đồng ý Kém Không đồng ý Yếu Bình thường Trung bình Đồng ý Khá Hồn tồn đồng ý Tốt Xin vui lòng đánh dấu (x) vào câu trả lời công tác đầu tư XDCB sử dụng vốn NSNN huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Hãy trả lời cách cẩn thận, khách quan, không để lại mục trống TT Nội dung Văn quy định quản lý đầu tư XDCB rõ ràng, cụ thể Các văn hướng dẫn ban hành kịp thời Đội ngũ cán quản lý đầu tư XDCB có hiểu biết sâu sắc lĩnh vực phụ trách Công tác quy hoạch phù hợp mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Công tác phân bổ vốn đầu tư kịp thời, tiến độ Tất cơng trình đầu tư XDCB quan chức thẩm định trước trình phê duyệt Cơng tác thẩm định dự án ln xác, quy định Cơng tác lựa chọn nhà thầu khách quan, minh bạch, công bằng, quy định Nhà thầu chọn đáp ứng yêu cầu dự án 10 Công tác GPMB tiến độ 11 Giá đền bù, hỗ trợ GPMB phù hợp, quy định 12 Giải ngân vốn đầu tư kịp thời, tiến độ 13 Giải ngân vốn thực quy định 14 Chất lượng dự án đảm bảo 15 Dự án thực theo tiến độ Mức độ TT 16 17 18 19 Nội dung Mức độ Có trang thiết bị hỗ trợ an toàn cho người, máy móc cơng trường Mơi trường xây dựng đảm bảo có biện pháp xử lý bụi, nước thải… Cơng tác tốn cơng trình, dự án đầu tư XDCB ln kịp thời, trình tự Cơng tác tra cơng trình, dự án đầu tư XDCB diễn thường xuyên, minh bạch 20 Kết tra công bố rộng rãi III Ý kiến đóng góp khác (nếu có): ………… … ……… …………………………………… ……………… … ……… …………………………………… ……………… … ……… …………………………………… Xin chân thành cảm ơn! ... địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VÊ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 1.1 Cơ sở lý luận quản lý đầu tư XDCB 1.1.1 Những vấn đề chung đầu tư XDCB 1.1.1.1... Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VÊ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 1.1 Cơ sở lý luận quản lý đầu tư XDCB 1.1.1 Những vấn đề chung đầu tư XDCB 1.1.2 Quản lý đầu tư XDCB... Nguyên nhân hạn chế 63 Chương GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XDCB TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN 67 4.1 Phương hướng mục tiêu quản lý đầu tư XDCB địa bàn huyện Đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên , Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn