Tăng cường cho vay đối với hộ mới thoát nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh lào cai

151 1 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2020, 11:59

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM HUỆ TĂNG CƯỜNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ MỚI THOÁT NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2020 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM HUỆ TĂNG CƯỜNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ MỚI THOÁT NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI Ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 8.31.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS BÙI THỊ MINH HẰNG THÁI NGUYÊN - 2020 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Tăng cường cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, kết luận văn trung thực kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học trước Thái Nguyên, tháng 02 năm 2020 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Kim Huệ ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập thực đề tài luận văn tốt nghiệp, đến tơi hồn thành luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế với đề tài: “Tăng cường cho vay hộ thoát nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai” Trước hết, Tơi xin chân thành cảm ơn Phòng Đào tạo, Khoa Quản lý Luật kinh tế, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực đề tài nghiên cứu khoa học Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Bùi Thị Minh Hằng người định hướng, bảo hết lòng tận tụy, dìu dắt tơi suốt q trình học tập nghiên cứu đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến người thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, cổ vũ, tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu khoa học Nếu khơng có giúp đỡ với cố gắng thân thu kết mong đợi Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Thị Kim Huệ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Ý nghĩa khoa học đề tài Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TĂNG CƯỜNG CHO VAY HỘ MỚI THOÁT NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CSXH 1.1 Cơ sở lý luận tăng cường cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 1.1.1 Khái quát Ngân hàng sách xã hội Việt Nam 1.1.2 Các khái niệm tăng cường cho vay hộ nghèo 20 1.1.3 Vai trò tăng cường cho vay hộ thoát nghèo 21 1.1.4 Nội dung tăng cường cho vay hộ thoát nghèo 23 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng cường cho vay 26 1.1.6 Căn để tiến hành cho vay hộ thoát nghèo 32 1.2 Cơ sở thực tiễn cho vay hộ thoát nghèo 33 1.2.1 Ngân hàng Nông nghiệp Hợp tác xã tín dụng Thái Lan 33 1.2.3 Bài học kinh nghiệm việc xóa đói giảm nghèo bền vững từ ngân hàng CSXH huyện Yên Bình - Yên Bái 37 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 39 2.2 Phương pháp thu thập số liệu 39 2.2.1 Số liệu sơ cấp 39 2.2.2 Số liệu thứ cấp 40 2.2.3 Phương pháp xử lý, tổng hợp thông tin 40 2.2.4 Phương pháp phân tích số liệu 41 2.2.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu định lượng 42 Chương THỰC TRẠNG TĂNG CƯỜNG CHO VAY HỘ MỚI THOÁT NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI 45 3.1 Khái quát Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai 45 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 45 3.1.2 Cơ cấu tổ chức máy 46 3.1.3 Chức năng, nhiệm vụ 48 3.1.4 Tổng quan kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai 49 3.2 Thực trạng tăng cường cho vay hộ thoát nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai 52 3.2.1 Thực trạng hoạt động cho vay Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai 52 3.2.2 Thực trạng hoạt động cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2018 57 3.2.3 Kết điều tra hộ thoát nghèo 73 3.3 Đánh giá khái quát hiệu cho vay hộ thoát nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai 79 3.3.1 Đánh giá kết đạt 79 3.3.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cho vay hộ thoát nghèo tỉnh Lào Cai 80 3.3.3 Một số hạn chế, tồn 81 3.3.4 Nguyên nhân 83 Chương GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ MỚI THOÁT NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI 89 4.1 Mục tiêu chương trình xóa đói giảm nghèo tỉnh Lào Cai 89 4.1.1 Mục tiêu tổng quát 89 4.1.2 Mục tiêu cụ thể 89 4.2 Giải pháp tăng cường cho vay hộ thoát nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai 90 4.2.1 Ngân hàng sách xã hội với quan chức phân loại hộ thoát nghèo địa bàn tỉnh Lào Cai theo tiêu chí Chính phủ 90 4.2.2 Tạo lập quản lý có hiệu nguồn vốn đáp ứng nhu cầu địa bàn 92 4.2.3 Thực quy định cho vay 92 4.2.4 Lập kế hoạch công bố cơng khai số hộ nghèo tiếp cận vốn theo thời gian phù hợp 93 4.2.5 Hướng dẫn hộ thoát nghèo tiếp cận vốn sử dụng tiền vay mục đích, hiệu 93 4.2.6 Phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn niên thường xuyên kiểm tra q trình sử dụng vốn hộ nghèo 94 4.2.7 Đẩy mạnh công tác đào tạo, bao gồm đào tạo cán Ngân hàng Chính sách xã hội, đào tạo ban quản lý tổ vay vốn, đào tạo cán hội nhận ủy thác 95 4.2.8 Phối hợp với tổ chức trị xã hội tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến sách cho vay hộ nghèo 97 4.3 Một số kiến nghị 97 4.3.1 Đối với Chính phủ 97 4.3.2 Đối với Ngân hàng CSXH Việt Nam 98 4.3.3 Đối với cấp ủy Đảng, quyền địa phương cấp tỉnh Lào Cai 99 KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC 105 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu BAAC Nguyên nghĩa Ngân hàng nơng nghiệp hợp tác xã tín dụng Thái Lan CSXH Chính sách xác hội CTXH Chính chị xã hội NHCSXH Ngân hàng Chính sách Xã hội NHCSXHVN Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng Thương Mại ODA Hỗ trợ phát triển thức SXKD Sản xuất kinh doanh 10 TK&VV Tiết kiệm vay vốn 11 TMCP Thương mại cổ phần 12 TƯ Trung ương 13 UBND Ủy ban nhân dân 14 XĐGN Xóa đói giảm nghèo vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 3.1: 53 Nguồn huy động vốn cho vay ngân hàng CSXH Lào Cai Bảng 3.2: Kết hoạt động cho vay ngân hàng giai đoạn 2016 - 2018 55 Bảng 3.3: Kết cho vay hộ nghèo ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2016-2018 58 Bảng 3.4: Tình hình dư nợ cho vay hộ nghèo theo địa bàn giai đoạn 2016- 2018 60 Bảng 3.5: Kết hoạt động tổ TK & VV tính đến năm 2018 63 Bảng 3.6: Tình hình ủy thác qua hội đoàn thể NHCSXH Lào Cai giai đoạn 2016 - 2018 65 Bảng 3.7: Chất lượng tín dụng hộ nghèo 68 Bảng 3.8: Thống kê thông tin phiếu điều tra 74 Bảng 3.9: Thống kê mục đích hiệu sử dụng vốn tín dụng 74 Bảng 3.10: Thống kê mục đích vay vốn quy mô vốn 75 Bảng 3.11: Kết phân tích thống kê mơ tả nhóm tiêu chí 76 Sơ đồ 1.1: Sơ đồ cho vay hộ thoát nghèo 18 Sơ đồ 2.1 Mơ hình tổ chức NHCSXH tỉnh Lào Cai 48 Biểu đồ 3.1: Cơ cấu nguồn vốn huy động NHCSXH Lào Cai giai đoạn 2016 - 2018 54 Biểu đồ 3.2: Tình hình cho vay hộ thoát nghèo 59 Biểu đồ 3.3: Tình hình cho vay ủy thác thơng qua tổ chức giai đoạn 2016 - 2018 66 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Đảng Nhà nước ta coi xố đói giảm nghèo (XĐGN) chủ trương lớn, nhiệm vụ quan trọng chiến lược phát triển kinh tế xã hội, với định hướng tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến xã hội khẳng định nghèo đói ảnh hưởng tiêu cực tới ổn định trị, kinh tế môi trường Ngày 27 tháng 12 năm 2008, Chính phủ thơng qua Nghị số 30a/2008/NQ-CP bắt đầu thức triển khai Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 61 huyện nghèo, chương trình phát triển kinh tế - xã hội nhằm tạo chuyển biến nhanh đời sống vật chất tinh thần cho hộ nghèo, người dân tộc thiểu số 64 huyện nghèo nước (những huyện có tỷ lệ hộ nghèo tổng số hộ huyện lớn 50%) năm 2020 ngang với huyện khác khu vực Nhìn lại 10 năm thực Nghị 30a/2008/NQ-CP cho thấy cơng tác xóa đói, giảm nghèo huyện nghèo nước đạt nhiều kết bước đầu, đóng góp tích cực vào cơng tác xóa đói, giảm nghèo nước, cộng đồng quốc tế ghi nhận Những thành tựu cơng tác giảm nghèo góp phần thực mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội Việc nâng cao đời sống người dân vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh trị, củng cố lòng tin nhân dân vào lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước tâm giảm đói nghèo, tạo công xã hội Tuy nhiên, thời gian qua, công tác giảm nghèo bền vững tồn nhiều bất cập Theo Báo cáo kết năm thực Nghị số 76/2014/QH13 Quốc hội đẩy mạnh thực mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 (giai đoạn 2017 - 2018): Tính đến tháng - 2018, có 99 cao, việc đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán làm công tác cho vay hộ nghèo đối tượng sách khác NHCSXH công tác phải làm thường xuyên, liên tục Tập huấn nghiệp vụ cán NHCSXH, cán tổ chức nhận uỷ thác, ban quản lý tổ vay vốn * Đào tạo cán NHCSXH Lào Cai - Đối với cán NHCSXH Lào Cai ngồi kiến thức chun mơn nghiệp vụ giỏi phải có chuyên môn SXKD, để giúp hộ nghèo sử dụng vốn mục đích có hiệu quả, tư vấn cho khách hàng nên vay vốn để làm gì? Số tiền vay bao nhiêu? - Coi trọng công tác đào tạo cán ngân hàng, làm cho tất cán nhân viên ngân hàng tinh thông nghiệp vụ, nắm vững chủ trương Đảng nhà nước tín dụng sách Hàng tuần, vào chiều thứ cán NHCSXH học nghiệp vụ, hàng quý tập huấn nghiệp vụ như: Tín dụng, kế toán, kiểm tra, tin học * Đào tạo ban quản lý tổ vay vốn Lào Cai Để ban quản lý tổ vay vốn hoạt động tốt NHCSXH tổ chức hội thường xuyên tập huấn cho ban quản lý tổ nghiệp cho vay ngân hàng, ghi chép sổ sách tổ; thành thạo việc tính lãi thành viên, trích hoa hồng ; để thành viên ban quản lý tổ nắm vững nghiệp vụ cho vay NHCSXH cán ngân hàng Đào tạo ban quản lý tổ vay vốn thành cán NHCSXH “không chuyên” thực cánh tay vươn dài NHCSXH Từ đó, hướng dẫn hộ vay làm thủ tục liên quan đến vay vốn, trả nợ, xử lý nợ hạn, xử lý nợ gặp rủi ro Đồng thời, thành viên ban quản lý tổ cán tuyên truyền sách cho vay NHCSXH Ban quản lý tổ phải thường xuyên dự lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư Các văn nghiệp vụ ban hành có liên quan đến cho vay, Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 100 thu nợ NHCSXH, tổ chức hội NHCSXH huyện gửi kịp thời đến tất tổ trưởng tổ vay vốn * Đào tạo cán nhận ủy thác Trong thời gian qua, việc tập huấn nghiệp vụ cho vay NHCSXH đội ngũ cán nhận làm dịch vụ uỷ thác cấp huyện, xã thực thường xuyên hàng năm Tuy nhiên, số cán đào tạo với nhiều lý khác nhau, có số người không làm Nên việc đào tạo cho cán nhận ủy thác phải làm thường xuyên; đồng thời với việc mở lớp tập huấn nghiệp vụ, định kỳ hàng quý thông qua họp giao ban NHCSXH với tổ chức hội cấp tỉnh, huyện, xã; ngân hàng thơng báo sách tín dụng cho cán hội biết 4.2.8 Phối hợp với tổ chức trị xã hội tăng cường cơng tác tuyên truyền phổ biến sách cho vay hộ nghèo Nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu hoạt động cấp ủy, quyền địa phương cấp tổ chức đoàn thể trị - xã hội cơng tác thống kê, rà soát hộ thoát nghèo để tạo điều kiện cho đối tượng kịp thời vay vốn Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội Lào Cai việc tuyên truyền phổ biến sách cho vay ưu đãi hộ thoát nghèo để hộ thực sản xuất kinh doanh từ giảm nghèo bền vững Thực nghiêm túc cơng tác bình xét cho vay đảm bảo công khai, dân chủ từ thôn, Việc xác nhận đối tượng phải Ban giảm nghèo xã, phường thị trấn xét duyệt chặt chẽ Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát cấp, ngành tín dụng sách… cần tăng cường 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Đối với Chính phủ Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 101 - Theo quy định nước ta áp dụng tiêu chí chuẩn hộ nghèo cho giai đoạn, song tác động yếu tố giá tăng, lạm phát chuẩn nghèo q thấp Do đó, đề nghị Chính phủ sớm điều chỉnh lại chuẩn hộ thoát nghèo mới, để nhiều hộ thoát nghèo thụ hưởng nhiều sách ưu đãi Nhà nước Trong dài hạn chuẩn nghèo nên điều chỉnh theo năm thay cho giai đoạn Chính phủ cần có chế sách tạo lập nguồn vốn đủ ổn định cho NHCSXH vay hộ nghèo đối tượng sách khác - Hộ thoát nghèo chủ yếu sinh sống nông thôn, tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực nơng nghiệp giá trị tăng thêm Vì vậy, Chính phủ cần phải điều chỉnh lãi suất phù hợp để tạo điều kiện cho hộ thoát nghèo có thêm tích lũy để cải thiện đời sống nghèo bền vững - Chính phủ nên có sách khuyến khích hộ trợ chi nhánh Phòng giao dịch NHCSXH q trình đại hóa cơng nghệ, đầu tư sở hạ tầng, thiết bị văn phòng đáp ứng tốt trình hoạt động 4.3.2 Đối với Ngân hàng CSXH Việt Nam - Các huyện vùng núi Tỉnh Lào Cai huyện có thu nhập tương đối thấp, hộ thoát nghèo chủ yếu dựa vào hoạt động sản xuất nông nghiệp Đề nghị NHCSXH cần hỗ trợ thêm nguồn vốn để đáp ứng ngày tốt nhu cầu vốn cho hộ thoát nghèo để họ thực sản xuất kinh doanh nhỏ - NHCSXH nên đề xuất với Ngân hàng Nhà nước Chính phủ xem xét giảm lãi suất cho vay mức phù hợp để hỗ trợ tốt cho hộ thoát nghèo Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 102 - Chi phí sản xuất ngày cao đòi hỏi lượng vốn đầu tư ngày tăng NHCSXH nên đề xuất với Chính phủ NHNN tăng mức cho vay cho hộ nghèo Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 103 4.3.3 Đối với cấp ủy Đảng, quyền địa phương cấp tỉnh Lào Cai - Đề nghị cấp ủy Đảng, quyền địa phương cấp tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để NHCSXH tỉnh Lào Cai hoạt động có hiệu Tiếp tục đạo thực Chỉ thị số 09/2004/CT-TTg, ngày 16/3/2004 Thủ Tướng Chính phủ việc nâng cao lực hiệu hoạt động NHCSXH Đề nghị UBND tỉnh huyện đạo sở phòng Tài chính, trích đủ nguồn vốn từ ngân sách địa phương hàng năm để tăng nguồn vốn cho vay hộ thoát nghèo, trang bị thêm máy móc, phương tiện làm việc cho NHCSXH tỉnh Lào Cai - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay NHCSXH, để vốn ngân hàng đầu tư đối tượng, hộ vay sử dụng mục đích, có hiệu cao Ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng thu phí, lệ phí hộ nghèo vay vốn - Thường xuyên mở lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật SXKD, để hộ thoát nghèo tham gia học tập, nhằm góp phần nâng cao hiệu SXKD cho hộ thoát nghèo - Chỉ đạo quyền cấp xã, phường làm tốt cơng tác bình xét, xác nhận phê duyệt danh sách đối tượng sách đủ điều kiện vay vốn, đảm bảo đối tượng, sách Nhà nước UBND cấp xã, phường phải thực trách nhiệm giao việc thực thi sách tín dụng ưu đãi hộ thoát nghèo theo quy định phủ Phải khắc phục tượng nể nang, né tránh, tùy tiện, gia đình chủ nghĩa tạo kẻ hở việc cho vay không đối tượng người thụ hưởng sách, phải xử lý dứt điểm tượng vay ké, dẫn đến tham ô tài sản Nhà nước - Chỉ đạo quan ban, ngành địa phương như: Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án, Tư pháp đơn vị có liên quant ham gia hỗ trợ cho quyền xã, phường, hội đồn thể nhận ủy thác cho vay Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 100 NHCSXH việc xử lý khoản nợ xấu, chiếm dụng, xử lý hộ vay có đủ điều kiện trả nợ cố tình chây ỳ khơng trả nợ cho Nhà nước - Chỉ đạo quan truyền thông phối hợp với NHCSXH làm tốt công tác tuyên truền, phổ biến pháp luật, sách, giúp người dân hiểu rõ Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 101 KẾT LUẬN Trong năm qua, với quan tâm phủ, cấp ủy, quyền địa phương, quan ban ngành nỗ lực phấn đấu nhcsxh tỉnh Lào Cai góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt góp phần tích cực vào chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tiến nâng cao chất lượng sống dân cư địa phương Hoạt động tín dụng nhcsxh tỉnh Lào Cai tốt, dư nợ tăng trưởng cao qua năm Đặc biệt, hoạt động cho vay hộ thoát nghèo triển khai mạnh mẽ tới người dân Cụ thể: dư nợ cho vay hộ thoát nghèo tăng lên hàng năm, quy mô số hộ thoát nghèo tiếp cận với nguồn vốn ngân sách ngày lớn Tuy nhiên, trước xu hội nhập hồn thành chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, để hồn thành nhiệm vụ mà Đảng nhà nước giao cho nhcsxh tỉnh Lào Cai, việc tiếp tục tăng cường cho vay hộ thoát nghèo để đáp ứng tốt nhu cầu người dân tiếp tục đẩy mạnh để tăng cường thoát nghèo bền vững Tuy nhcsxh tỉnh Lào Cai thực hoạt động cho vay hộ thoát nghèo chưa đồng địa bàn Ở số nơi, số hộ nghèo tiếp xúc với nguồn vốn ngân sách khó khăn Trong q trình làm việc nghiên cứu thực tế tăng cường cho vay hộ thoát nghèo ngân hàng CSXH Lào Cai tác giả trình bày nội dung sau: - Lý luận cho vay hộ thoát nghèo tăng cường cho vay hộ thoát nghèo - Phương hướng nghiên cứu cách thức đánh giá việc tăng cường cho vay hộ thoát nghèo ngân hàng CSXH Lào Cai Ở chương 2, tác giả Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 102 đưa tiêu đánh giá định tính định lượng dư nợ cho vay, doanh số cho vay, tỷ lệ hộ thoát nghèo vay vốn, tỷ lệ nợ hạn, tỷ lệ nợ xấu mục đích vay, mức độ đáp ứng nhu cầu ngân hàng nhân viên ngân hàng hộ thoát nghèo muốn vay vốn - Đưa thực trạng cho vay ngân hàng CSXH Lào Cai nói chung thực trạng cho vay hộ thoát nghèo ngân hàng CSXH Lào Cai nói riêng Với 15 hoạt động, ngân hàng CSXH Lào Cai người bạn đồng hành đáng tin cậy đối tượng sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hộ thoát nghèo Đặc biệt ba năm trở lại đây, thực sách Đảng, ngân hàng ý việc cho vay hộ thoát nghèo để hộ dân thoát nghèo bền vững Điêu thể việc dư nợ cho vay hộ thoát nghèo ngày tăng (tăng đến 50% sau năm), số hộ thoát nghèo tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ngày tăng lên (đến cuối năm 2018 có 1682 hộ nghèo có dư nợ với ngân hàng) , hộ thoát nghèo sử dụng vốn mục đích Hơn nữa, ngân hàng hội đồn thể ln nỗ lực giúp đỡ, hỗ trợ hộ thoát nghèo sử dụng vốn có hiệu cách đào tạo kỹ thuật nuôi trồng, giám sát nhắc nhở trình trả nợ hộ dân đặn vào ngày cố định hàng tháng tổ chức quy trình ngân hàng trực tiếp điểm giao dịch xã Ngân hàng nhân viên ngân hàng đánh giá 3,84/5 Đây mức điểm tốt - Đưa số giải pháp kiến nghị dành cho ngân hàng CSXH Lào Cai để tăng cường cho vay hộ thoát nghèo Luận văn thực với mục đích đóng góp phần vào việc tăng cương cho vay hộ thoát nghèo ngân hàng CSXH Lào Cai Tuy nhiên, luận văn khơng tránh thiếu sót, bất cập Do vậy, tác Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 103 giả mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo để luận văn đầy đủ hồn thiện Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 28/2015/QĐ-TTg Ngày21/07/2015, Về tín dụng hộ thoát nghèo 750/QĐ-TTg Ngày 01/06/2015 Về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay số chương trình tín dụng sách NHCSXH 175/TB-VPCP Ngày 21/05/2015 Về việc thông báo kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 năm (2009 2014) triển khai thực Nghị số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 Chính phủ Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững huyện nghèo 73/TB-VPCP Ngày 06/03/2015 Về việc Thông báo ý kiến đạo Thủ tướng Chính phủ buổi làm việc với NHCSXH 297/QĐ-TTg Ngày 05/03/2015 Về việc Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 01/CT-TTg Ngày 06/01/2017 Về việc tăng cường đạo thực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 365/TB-VPCP Ngày 11/11/2016 Về việc Thông báo Kết luận Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 2020 Bài viết báo VBSP.ORG.VN ngày 24/07/2018: Hiệu tín dụng sách xã hội vùng cao biên giới Lào Cai Bài viết báo VBSP.ORG.VN ngày 24/05/2018: Thốt nghèo nhờ nguồn vốn sách 10 Bài viết báo VBSP.ORG.VN ngày 20/04/2018: Đi lên từ nguồn vốn vay Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 105 PHỤ LỤC KHẢO SÁT VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI LÀO CAI (Dành cho đối tượng hộ thoát nghèo vay vốn ngân hàng) Á Phần I: THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Thông tin chung người vấn: Họ tên: ……………… …… tuổi:…, giới tính: Nam Nữ Địa thường trú: ………………………………………………… Trình độ văn hố: …………………… B THƠNG TIN CHUNG VỀ HỘ GIA ĐÌNH Khu vực định cư: Xã:……………………huyện …………….……… Nguồn thu nhập chính: Chăn ni Trồng trọt Kinh doanh Khác Tổng số nhân hộ: …………………người Số lao động hộ: ……………… người Diện tích đất đai hộ năm 2015: Dưới 1.000 m2 Từ 1.000 - 3.000 m2 10 Trên 3.000 m2 11 Thu nhập bình quân đầu người/tháng 12 700.000 đ trở xuống 13 Từ 701.000 đ đến 1.000.000 đ 14 Từ 1.001.000 đ trở lên Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 106 PHẦN II: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ MỚI THOÁT NGHÈO Câu 1: Mục đích vay vốn Chăn ni Sản xuất nơng nghiệp Đi xuất lao động Trồng ăn quả, CN, LN Mục đích khác Câu 2: Nhu cầu vay vốn: Từ 10 triệu trở xuống Từ 10 triệu đến 20 triệu Từ 20 triệu đến 50 triệu Câu 3: Hình thức vay Vay trực tiếp từ ngân hàng Vay thơng qua hội, đồn thể Câu 4: Sử dụng vốn vay Đúng mục đích sử dụng Sai mục đích sử dụng Sai phần mục đích sử dụng Câu 5: Đánh giá khả trả nợ, trả lãi Trả nợ hạn Trả nợ trước hạn Trả nợ khó khăn Trả nợ có lúc hạn, có lúc hạn Trả nợ không hạn Câu 6: Hiệu sử dụng vốn ngân hàng Rất tốt Tốt Khá Trung bình Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 107 Kém Câu 7: Quý khách hàng vui lòng cho biết mức độ hài lòng chất lượng dịch vụ hoạt động cho vay hộ thoát nghèo ngân hàng sách xã hội Lào Cai thơng qua tiêu chí cụ thể Mức độ hài lòng thể theo thang điểm từ - đó: Hồn tồn khơng hài lòng Khơng hài lòng Bình thường Hài lòng Hồn tồn hài lòng Đánh giá sở vật chất Câu hỏi đánh giá 5 Vị trí điểm giao dịch ngân hàng cấc huyện/ xã thuận lợi, phù hợp với nhu cầu khách hàng Cơ sở vật chất phòng giao dịch tiện nghi Cách bố trí quầy giao dịch hợp lý, giúp khách hàng dễ nhận biết Hệ thống địa giao dịch có khắp thị trấn / xã Đánh giá nhân viên ngân hàng Câu hỏi đánh giá Có trang phục gọn gàng, lịch Chủ động, sẵn sàng tư vấn sản phẩm dịch vụ phù hợp Hướng dẫn thủ tục cho khách hàng đầy đủ, dễ hiểu Xử lý nghiệp vụ nhanh chóng, xác Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 108 Giải thỏa đáng câu hỏi thắc mắc khách hàng phát sinh vấn đề Đánh giá q trình giao dịch chăm sóc khách hàng sau giao dịch Câu hỏi đánh giá 1 5 Mẫu biểu quy định sử dụng giao dịch rõ ràng, dễ hiểu; Thủ tục thực giao dịch đơn giản, thuận tiện Thời gian xử lý giao dịch nhanh, cam kết Dịch vụ chăm sóc khách hàng sau giao dịch Lãi suất thời gian vay vốn Đánh giá hiệu phục vụ ngân hàng Câu hỏi đánh giá Nhân viên ngân hàng ý đến nhu cầu khách hàng Nhân viên ngân hàng sẵn sàng giúp đỡ khách hàng Ngân hàng cung cấp dịch vụ nhanh chóng kịp thời Ngân hàng ln cố gắng giúp đỡ khó khăn khách hàng Đánh giá chung: Câu hỏi đánh giá Quý khách có cảm thấy hài lòng với hoạt động cho vay hộ thoát nghèo ngân hàng? PHẦN III: Ý KIẾN KHÁC (Ngồi nội dung nói trên, Q khách hàng có ý kiến khác, vui lòng ghi rõ nhằm giúp ngân hàng CSXH Lào Cai cải tiến để hoạt động cho vay hộ nghèo) Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 109 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ... - xã hội tỉnh Lào Cai 49 3.2 Thực trạng tăng cường cho vay hộ thoát nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai 52 3.2.1 Thực trạng hoạt động cho vay Ngân hàng Chính sách xã hội. .. pháp tăng cường cho vay hộ thoát nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai 90 4.2.1 Ngân hàng sách xã hội với quan chức phân loại hộ thoát nghèo địa bàn tỉnh Lào Cai theo tiêu chí Chính. .. tăng cường cho vay hộ thoát nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng tăng cường cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường cho vay đối với hộ mới thoát nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh lào cai , Tăng cường cho vay đối với hộ mới thoát nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh lào cai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn