Tăng cường quản lý ngân sách sử dụng ở trường đại học chính trị

158 1 0
  • Loading ...
1/158 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2020, 11:59

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN TRƯỜNG MINH TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH SỬ DỤNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN TRƯỜNG MINH TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH SỬ DỤNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN VĂN CƠNG THÁI NGUN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, thông tin trích dẫn trọng luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 01 năm 2019 Tác giả Nguyễn Trường Minh ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, tồn thể thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức suốt trình theo học tại trường tạo điều kiện thuận lợi thời gian học tập nghiên cứu nhằm hồn thành chương trình Cao học Với tình cảm trân trọng nhất, tơi xin bày tỏ cảm ơn chân thành, sâu sắc tới TS Nguyễn Văn Cơng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn quan nơi công tác nghiên cứu luận văn, toàn thể đồng nghiệp, gia đình bạn bè tạo điều kiện, cung cấp tài liệu cho tơi hồn thành chương trình học góp phần thực tốt cho cơng tác thực tế sau Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 01 năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Trường Minh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học Bố cục luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận ngân sách nhà nước, ngân sách quốc phòng quản lý ngân sách sử dụng 1.1.1 Một số khái niệm ngân sách 1.1.2 Một số khái niệm Ngân sách sử dụng 1.1.3 Nội dung quản lý ngân sách nhà sử dụng 12 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý ngân sách sử dụng tại trường Đại học Chính trị 24 1.2 Kinh nghiệm quản lý ngân sách sử dụng tại học viện nhà trường quân đội 26 1.2.1 Kinh nghiệm Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng 26 1.2.2 Bài học kinh nghiệm cho trường Đại học Chính trị 35 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 37 2.2 Phương pháp nghiên cứu 37 2.2.1 Phương pháp tiếp cận 37 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 37 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 39 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 40 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH SỬ DỤNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ - BỘ QUỐC PHỊNG 40 3.1 Đặc điểm tình hình nhiệm vụ Trường Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng có liên quan đến cơng tác lập, chấp hành toán ngân sách 42 3.1.1 Chức năng, nhiệm vụ tổ chức máy, biên chế 42 3.1.2 Nhiệm vụ, tổ chức biên chế ngành tài Nhà trường 46 3.1.3 Cơ chế quản lý tài chính, ngân sách sử dụng tại trường Đại học trị - Bộ Quốc phòng 49 3.1.4 Một số đặc điểm bảo đảm tài Trường Đại học Chính trị 50 3.2 Thực trạng Công tác quản lý NSSD giai đoạn 2016-2018 Trường Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng 51 3.2.1 Lập dự toán ngân sách 51 3.2.2 Chấp hành ngân sách 59 3.2.3 Kế toán toán ngân sách sử dụng 65 3.2.4 Kiểm tra, tra chi ngân sách sử dụng 74 3.2.5 Đánh giá công tác quản lý ngân sách sử dụng trường Đại học Chính trị qua kết điều tra 76 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý ngân sách sử dụng tại trường Đại học Chính trị 81 3.3.1 Yếu tố bên 81 3.3.2 Yếu tố bên 83 3.4 Đánh giá thực trạng công tác quản lý ngân sách sử dụng Trường Đại học Chính trị 86 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 3.4.1 Những kết đạt 86 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 3.4.2 Những hạn chế, bất cập 92 3.4.3 Nguyên nhân 94 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH SỬ DỤNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ 96 4.1 Mục tiêu phương hướng tăng cường quản lý ngân sách sử dụng trường Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng 96 4.1.1 Mục tiêu 96 4.1.2 Phương hướng 96 4.2 Một số biện pháp tăng cường quản lý NSSD trường Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng 97 4.2.1 Tiếp tục quán triệt thực tốt chế quản lý nâng cao vai trò lãnh đạo, lực huy, đạo cấp ủy Đảng, huy cấp quản lý ngân sách sử dụng 97 4.2.2 Nâng cao chất lượng chu trình quản lý ngân sách sử dụng 102 4.2.3 Phát huy vai trò tham mưu Ban Tài tăng cường phối hợp chặt chẽ quan tài ngành nghiệp vụ, đơn vị tổ chức quản lý ngân sách sử dụng 104 4.2.4 Nghiên cứu xây dựng cụ thể hóa nội dung quản lý ngân sách sử dụng sở văn quy định chế độ cấp 108 4.2.5 Thực khoán chi số nội dung chi kinh phí nghiệp vụ hành 110 4.2.6 Nâng cao chất lượng máy quản lý ngân sách sử dụng 112 4.2.7 Phát huy vai trò kế toán, tăng cường kiểm soát chi ngân sách, làm tốt cơng tác kiểm tra, tra, kiểm tốn ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý ngân sách sử dụng 114 4.3 Một số kiến nghị, đề xuất 116 KẾT LUẬN 117 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 119 PHỤ LỤC 122 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BQP Bộ Quốc phòng CNV Cơng nhân viên CNVQP Cơng nhân viên quốc phòng DBĐV Dự bị động viên DCCD Dụng cụ cấp dưỡng DTNS Dự toán ngân sách HSQ-BS Hạ sĩ quan - Binh sĩ HVSQ Học viên sĩ quan KBNN Kho bạc nhà nước NSBĐ Ngân sách bảo đảm NSNN Ngân sách nhà nước NSQP Ngân sách quốc phòng NSSD Ngân sách sử dụng QĐNDVN Quân đội nhân dân Việt nam QNCN Quân nhân chuyên nghiệp QTNS Quyết toán ngân sách QTTX Quân trang thường xuyên SPQP Sản phẩm quốc phòng SQ Sĩ quan SSCĐ Sẵn sàng chiến đấu TCHC Tổng cục Hậu cần TGSX Tăng gia sản xuất Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Bảng so sánh số dự toán lập, số cấp phân bổ số thực chi xin toán ngân sách sử dụng 2016-2018 .53 Bảng 3.2: Tổng hợp tình hình thực quân số năm 2016 - 2018 .58 Bảng 3.3: Tình hình phân bổ dự tốn kinh phí nghiệp vụ hành giai đoạn 2016-2018 .61 Bảng 3.4: Tình hình tạm ứng tốn kinh phí 2016, 2016, 2018 64 Bảng 3.5: Tình hình thực tiêu ngân sách sử dụng từ 20162018 70 Bảng 3.6: Chi tiết thực ngân sách sử dụng năm 2016- 2018 71 Bảng 3.7: Ý kiến đánh giá cán điều tra phân cấp quản lý ngân sách sử dụng trường Đại học Chính trị (n=30) 77 Bảng 3.8: Ý kiến đánh giá cán điều tra thực quy trình ngân sách nhà sử dụng Trường Đại học Chính trị (n=30) 78 Bảng 3.9: Ý kiến đánh giá cán điều tra số điều kiện quản lý ngân sách sử dụng trường Đại học Chính trị (n=30) 79 Bảng 3.10: Ý kiến đánh giá cán điều tra kết quản lý ngân sách nhà nước trường Đại học Chính trị (n=30) 80 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 113 môn vững vàng, vừa có lực quản lý, tham mưu tốt cho lãnh đạo, huy quan, đơn vị quản lý tốt NSSD đơn vị Nâng cao ý thức trách nhiệm đội ngũ cán sĩ quan, QNCN CNVQP, phát huy sức mạnh tập thể đơn vị mình, trước hết thủ trưởng đơn vị phải người gương mẫu đầu chịu trách nhiệm giáo dục, đôn đốc nhắc nhở cán bộ, chiến sỹ quyền phải rèn luyện nêu cao tinh thần trách nhiệm hoạt động đơn vị Mỗi cán sĩ quan, QNCN quan, đơn vị sử dụng NSSD chấp hành nghiêm chỉnh chế độ tiêu chuẩn, định mức Nhà nước, BQP ban hành thường xuyên phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo đảm, tổ chức chi tiêu kinh phí nghiệp vụ tại đơn vị trực thuộc nhằm hạn chế việc chi sai nội dung ngân sách cấp; chấp hành tốt quy định quản lý, sử dụng NS, tài sản Nhà nước theo quy định pháp luật chế độ chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản cố định… Nâng cao chất lượng máy quản lý chi NSSD cần thực số biện pháp sau: - Xác định trách nhiệm, quyền hạn chủ tài khoản đơn vị quản lý NSSD Thực tế công tác tổ chức, quản lý điều hành chi NSSD tại đơn vị trực tiếp sử dụng NS để phục vụ công tác chuyên môn tốt, phấn đấu hồn thành cơng việc cấp giao cho công việc cần phải phối hợp chặt chẽ ngành, đơn vị việc phân cơng cơng việc, tổ chức chi NSSD cho có hiệu quả; đòi hỏi người huy (chủ tài khoản) đơn vị phải điều hành linh hoạt công tác bảo đảm, công việc giao trách nhiệm người trực tiếp chi tiêu NSSD, trách nhiệm huy đơn vị việc giám sát hiệu chi tiêu kinh phí tốn - Tăng cường mối quan hệ lãnh đạo, huy, ngành đơn vị cấp thuộc quyền 114 Công tác bảo đảm quản lý chi tiêu NSSD tại đơn vị trực thuộc cần xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ chế độ phân cấp quản lý kinh phí Để cơng tác quản lý tốt, đòi hỏi người lãnh đạo người huy đơn vị cần phải phối hợp nhịp nhàng với việc phân công công việc, công tác quản lý NSSD đơn vị 4.2.7 Phát huy vai trò kế toán, tăng cường kiểm soát chi ngân sách, làm tốt cơng tác kiểm tra, tra, kiểm tốn ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý ngân sách sử dụng Chức kế tốn khơng dừng lại việc ghi chép, phản ánh mà kế toán phải thực hệ thống thơng tin kinh tế - tài cung cấp xác, trung thực, kịp thời tình hình tăng, giảm, thu, chi cấp phát NSSD Chất lượng cơng tác kế tốn trước hết thể tính hữu ích thơng tin mà kế tốn cung cấp tình hình thu, chi, sử dụng nguồn kinh phí, đồng thời phản ánh nội dung chi mục chi ngân sách, phản ánh tình hình thu kinh phí hoạt động từ cấp, từ hoạt động làm kinh tế Đặc biệt phải phân tích tình hình quản lý, điều hành ngân sách thơng qua hệ thống báo cáo tài kế tốn để nắm tình hình đơn vị Vì vậy, cơng tác kế tốn nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng quản lý ngân sách nói chung NSSD nói riêng Để tăng cường vai trò cơng tác kế tốn kiểm sốt NSSD cần thực tốt số biện pháp sau: Một là, nâng cao vai trò kiểm sốt chi NSSD kế toán tất khâu từ dự toán chi NS, cấp phát, chi tiêu sử dụng đến toán Chú trọng việc kiểm soát điều kiện chi, kiểm soát chứng từ chi tiêu, toán nội dung NS Hai là, nâng cao chất lượng báo cáo tài Nội dung số liệu báo cáo có mối quan hệ khớp chặt chẽ Thông qua hệ thống báo cáo, quan tài cấp thủ trưởng đơn vị đọc, phân tích 115 nắm tình hình chi tiêu, sử dụng, toán NSSD đơn vị, từ có định đạo kịp thời Tăng cường kiểm soát chi nội dung quan trọng trình quản lý NSSD nhằm bảo đảm cho trình chấp hành NS thực quy định pháp luật, sử dụng kinh phí nội dung, mục đích, nguyên tắc, tiết kiệm, hiệu cao Tăng cường công tác kiểm soát chi NSSD từ khâu phê duyệt kế hoạch, dự toán đến khâu cấp phát, toán Duy trì thường xuyên khâu kiểm duyệt, kiểm tra chứng từ chi tiêu Chính sách, chế mức độ tiến hành kiểm sốt chi giai đoạn có ảnh hưởng lớn đến hiệu sử dụng NSSD, có tác động tích cực đến cơng tác quản lý tài đơn vị tồn Nhà trường Kiểm tra, tra, kiểm toán nội dung, đồng thời cơng cụ có hiệu lực quản lý ngân sách Luật Ngân sách Nhà nước quy định: phạm vi quyền hạn nhiệm vụ mình, quan quản lý Nhà nước đơn vị DTNS có trách nhiệm kiểm tra việc thực chế độ thu, chi quản lý ngân sách, quản lý tài sản Nhà nước Thanh tra tài có nhiệm vụ tra việc chấp hành pháp luật thu, chi quản lý NS, kinh phí, quản lý tài sản Nhà nước tổ chức, cá nhân Kiểm tốn nhằm xác định tính đắn, hợp pháp số liệu báo cáo toán NSSD, toán NS theo luật kiểm toán Nhà nước Do vậy, nâng cao chất lượng quản lý chi NSSD cần thiết phải làm tốt cơng tác kiểm tra, tra, kiểm tốn Để thực có hiệu giải pháp quan, đơn vị cần trọng số nội dung sau: + Kiện toàn hệ thống kiểm tra, tra tài kiểm tốn nội bộ, lựa chọn cán cơng tâm, có lực phát vấn đề, có trình độ nghiệp vụ kế tốn, tài giỏi, đào tạo, bồi dưỡng pháp luật bố trí vào tổ chức kiểm tra, tra NS nói chung, chi NSSD nói riêng + Thực tốt cơng tác tự kiểm tra tài - kế tốn theo Điều lệ Cơng tác Tài Qn đội nhân dân Việt Nam, 116 + BTC Nhà trường, phải xác định kế hoạch tự kiểm tra công tác tài chính, kế tốn hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt thực chức trách, nhiệm vụ công tác tra, kiểm tra, kiểm tốn Thơng qua thực cơng tác kiểm tra, tra, kiểm tốn để chấn chỉnh kịp thời sai phạm, thiếu sót cơng tác quản lý NSSD Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lý NSSD Nhà trường, cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo, huy, xây dựng hệ thống mạng nội để điều hành, quản lý cơng tác tài quan, đơn vị Trước mắt cần tập trung vào nội dung là: + Nâng cấp, đổi hệ thống máy móc, trang thiết bị cơng nghệ thơng tin đơn vị đầu mối trực thuộc ngành nghiệp vụ thực nối mạng nội bộ, có lộ trình bồi dưỡng cán tài chính, quản lý NS, kinh phí ngành có trình độ khai thác sử dụng thiết bị công nghệ thông tin phục vụ điều hành quản lý NS, đồng thời trọng công tác bảo mật, bảo đảm an tồn thơng tin + Bám sát Cục Tài - BQP để chuẩn hóa chương trình phần mềm tiện dụng quản lý NS Đảm bảo tính phân tích quản lý NSSD đối tượng cung cấp thông tin Kết nối phần mềm liệu với nhau, đồng thời có liên thơng BTC với quan chức có liên quan quản lý NSSD Trường Đại học Chính trị 4.3 Một số kiến nghị, đề xuất Đối với Bộ Quốc phòng (đơn vị dự tốn cấp I) Thứ nhất: biên chế tổ chức tinh gọn, bước thu hẹp chi phí cho thường xuyên để tăng chi phí cho giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học cải tiến, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho dạy học Thứ hai: kịp thời xây dựng ban hành định mức, tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đơn vị; bổ sung, sửa đổi định mức lạc hậu, không phù hợp Đặc biệt định mức, tiêu chuẩn giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học học viện, nhà trường quân đội 117 KẾT LUẬN Ngân sách sử dụng tại trường Đại học trị phận cấu thành Ngân sách Quốc phong, Ngân sách Nhà nước Quản lý tài nói chung tăng cường quản lý Ngân sách sử dụng trường Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng có ý nghĩa quan trọng trình thực nhiệm vụ quân đội Nhà trường Với mục tiêu góp phần tăng cường quản lý NSSD Trường Đại học Chính trị, luận văn tập trung nghiên cứu đạt kết sau: Hệ thống hoá số lý luận cơng tác quản lý ngân sách nói chung quản lý NSSD nói riêng Trong tập trung đề cập đến nội dung có liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu NSSD; yêu cầu, nguyên tắc, tổ chức quản lý NSSD; vấn đề chất lượng nâng cao chất lượng, tiêu chí đánh giá, yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác quản lý NSSD đơn vị dự toán quân đội Đây kiến thức mà cán bộ, nhân viên ngành tài quân đội phải nắm chắc, làm sở để thực nhiệm vụ, chức quản lý NSQP nói chung, quản lý NSSD nói riêng Đồng thời sở để phân tích thực trạng cơng tác quản lý NSSD Trường Đại học Chính trị Đã khảo sát, phân tích thực trạng cơng tác quản lý NSSD Trường Đại học Chính trị giai đoạn từ năm 2016 - 2018, sở lý luận đề cập làm rõ chương 1, soi dọi vào thực tiễn Nhà trường, cho thấy: năm qua, công tác quản lý NSSD Nhà trường có nhiều cố gắng, đạt kết tương đối tốt, quản lý NSSD, đáp ứng nhu cầu, góp phần hồn thành nhiệm vụ Nhà trường Tuy nhiên tồn tại số khuyết điểm, hạn chế, bất cập khâu xây dựng lập dự toán ngân sách, chấp hành thực ngân sách, c ông tác tra kiểm tra cho thấy công tác quản lý ngân sách sử dụng Nhà trường chưa thực đáp ứng quy định Luật Ngân sách nhà nước 118 Trước yêu cầu đòi hỏi phải tăng cường quản lý NSQP nói chung, NSSD nói riêng giai đoạn mới, sở mục tiêu, phương hướng hạn chế yếu kém, bất cập Nhà trường, luận văn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý NSSD, góp phần nâng cao chất lượng cơng tác tài Nhà trường, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, quản lý chặt chẽ, có hiệu NSSD, phục vụ tốt cho nhiệm vụ trị trung tâm Nhà trường thời gian tới Các đề xuất có sở khoa học, có tính khả thi, vận dụng tốt Trường Đại học Chính trị vận dụng vào học viện, nhà trường, đơn vị dự toán khác quân đội 119 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội (2002), Luật Ngân sách Nhà nước số: 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 Bộ Quốc phòng (2001), Chỉ thị số 3300/2001/CT-BQP ngày 10/12/2001 tăng cường quản lý sử dụng ngân sách quốc phòng tình hình nay, Hà Nội Bộ Quốc phòng (2004), Chỉ thị số 64/2004/CT-BQP ngày 13/9/2004 việc đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đơn vị quản lý tài tốt, Hà Nội Bộ Quốc phòng (2004), Chỉ thị số 66/2004/CT-BQP ngày 13/5/2004 thời gian lập, chấp hành toán NSNN theo Thông tư liên tịch số 23/2004 TTLT - BTC - ngày 26/3/2004, Hà Nội Bộ Quốc phòng (2005), Thông tư số 156/2005/TT-BQP ngày 11/10/2005 hướng dẫn thực Quyết định số 192/2004/QĐ - TTg ngày 16/11/2004 công khai tài đơn vị dự tốn, Hà Nội Bộ Quốc phòng (2005), Thơng tư số 156/2005/TT-BQP ngày 11/10/2005 Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực quy chế cơng khai tài đơn vị dự toán ngân sách Quân đội, Hà Nội Bộ Quốc phòng (2016), Quyết định số 4418/QĐ-BQP ngày 11/11/2016 việc giao tiêu ngân sách Quốc phòng năm 2016, Hà Nội Bộ Quốc phòng (2016), Quyết định số 4375/QĐ-BQP ngày 11/11/2011 việc giao tiêu ngân sách Quốc phòng năm 2017, Hà Nội Bộ Quốc phòng (2016), Quyết định 5112/QĐ-BQP ngày 03/12/2016 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng việc giao dự tốn thu, chi Ngân sách năm 2018, Hà Nội 10 Bộ Quốc phòng (2018), Quyết định số 4318/QĐ-BQP ngày 05/11/2012 việc giao tiêu ngân sách Quốc phòng năm 2018, Hà Nội 11 Bộ Quốc phòng (2018), Chỉ thị 94/CT-BQP ngày 25/5/2018 Bộ Quốc Phòng việc thực nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2018, Hà Nội 120 12 Bộ Quốc Phòng (2018), Quyết định số 436/QĐ-BQP ngày 21/02/2018 việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Hà Nội 13 Bộ Tài (2016), Luật Ngân sách Nhà nước văn hướng dẫn thực hiện, Nxb Tài chính, Hà Nội 14 Chính phủ (2004), Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 7/1/2004 quy định quản lý, sử dụng ngân sách tài sản Nhà nước số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, Hà Nội 15 Cục Tài - Bộ Quốc phòng (2016), Văn hướng dẫn lập, chấp hành toán ngân sách nhà nước quân đội, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 16 Cục Tài (2002), Tài dự toán Quân đội, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 17 Cục Tài (2004), Văn hướng dẫn lập, chấp hành QTNS Nhà nước Quân đội, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 18 Cục Tài (2007), Điều lệ cơng tác Tài Qn đội Nhân dân Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 19 Cục Tài (2016), Kế tốn dự tốn quân đội, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 20 Học viện Hậu cần (2004), Giáo trình Tài dự toán Quân đội đơn vị sở, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 21 Phạm Quang Phiếu (2010), “Nâng cao chất lượng điều hành quản lý ngân sách năm 2010”, Tạp chí Tài quân đội số - 2009, tr.101, Hà Nội 22 Quân ủy trung ương (2011), Quy chế 499-QC/QUTW ngày 23/11/2011 Quân ủy trung ương lãnh đạo cấp ủy đảng cơng tác tài (nay quy chế 707-QC/QHTW ngày 16/10/2014), Hà Nội 23 Quân ủy trung ương (2012), Nghị 513-NQ/QUTW ngày 21/9/2012 Quân ủy Trung ương cơng tác tài qn đội đến năm 2020 năm tiếp theo, Hà Nội 24 Quốc hội (2016), Luật Ngân sách Nhà nước số: 83/2016/QH13 ngày 25/6/2016 121 25 Trung tâm Từ điển bách khoa quân quốc phòng (2004), Từ điển bách khoa quân Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 26 Trường Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng, Quyết định 08/QĐ-SQCT việc ban hành quy chế quản lý tài trường Đại học Chính trị, Bắc Ninh 27 Trường Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng ( 2009), Chỉ thị số 340/CTSQCT ngày 10/3/2009 Hiệu trưởng Nhà trường quy định việc sử dụng quản lý ngân sách, Bắc Ninh 28 Trường Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng (2013), Nghị số 387/NQ/ĐU ngày 03/4/2013 Đảng ủy Nhà trường công tác tài đến năm 2016 năm tiếp theo, Bắc Ninh 29 Trường Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng (2016), Quy chế số 35-QC/ĐU ngày 30/10/2016 Đảng ủy Nhà trường lãnh đạo công tác tài Đảng Trường Đại học Chính trị nhiệm kỳ 2016-2020, Bắc Ninh 30 Trường Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng (2016; 2016; 2018), Dự tốn ngân sách năm 2016; 2016; 2018, Bắc Ninh 31 Trường Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng (2016), Báo cáo tốn ngân sách tổng kết cơng tác tài năm 2016, ngày 31/01/2016, Bắc Ninh 32 Trường Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng (2018), Báo cáo tốn ngân sách tổng kết cơng tác tài năm 2017, ngày 31/01/2018, Bắc Ninh 33 Trường Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng (2018), Báo cáo tốn ngân sách tổng kết cơng tác tài năm 2018, ngày 31/01/2018, Bắc Ninh 34 Như Ý (1998), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hố - Thơng tin, Hà Nội 122 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Đánh giá công tác quản lý NSSD trường Đại học Chính trị Mục đích phiếu điều tra: Nhằm thu thập thông tin cần thiết liên quan đến công tác quản lý ngân sách sử dụng trường Đại học Chính trị Trên sở nghiên tìm giải pháp tăng cường quản lý ngân sách sử dụng tại trường Đại học Chính trị Việc thu thập thơng tin phục vụ cho đề tài luận văn thạc sĩ không sử dụng vào việc khác Xin đồng chí vui lòng cung cấp số thơng tin theo câu hỏi Rất mong nhận ủng hộ hợp tác đồng chí Phần I: Thông tin cá nhân - Họ tên: - Giới tính Năm sinh - Trình độ chuyên mơn: (Khoanh tròn vào trình độ tương ứng) Trung cấp Đại học Tiến sỹ Cao đẳng Thạc sỹ Trình độ khác - Chức vụ: - Cơ quan, đơn vị công tác: Phần II: Kết đánh giá Xin đồng chí cho biết ý kiến cơng tác quản lý NSSD tại trường Đại học Chính trị đánh dấu (X) vào tương ứng theo mức độ hài lòng sau: Hồn tồn khơng đồng ý; Khơng đồng ý; Khơng có ý kiến; Đồng ý; 5.Hồn tồn đồng ý; 123 I Về sách quản lý NSNN Phân cấp quản lý Phân cấp quản lý NSSD đáp ứng yêu cầu      Mục tiêu phân cấp quản lý NSSD      Nguyên tắc phân cấp quản lý NSSD      Quản lý NSSD trường Đại học Chính trị Cơng tác lập, phân bổ, giao dự tốn NSSD trường      Tình hình chấp hành dự toán chi NSSD trường      Cơng tác tốn NSSD Nhà trường      Công tác tra, kiểm tra NSSD tại Nhà trường      Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý NSSD Hạn chế thể chế tài      Cơ quan tham mưu quản lý ngân sách sử dụng      Nguồn nhân lực cho quản lý ngân sách      Phối hợp quan liên quan đến quản lý NSSD      Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý NSSD      Kết quản lý ngân sách sử dụng trường Kết quản lý chi cho cá nhân      Kết quản lý chi nghiệp vụ hành      II Sự quan tâm ý kiến đề xuất ông/bà cơng tác quản lý ngân sách Theo đồng chí để tăng cường công tác quản lý NSSD trường Đại học Chính trị cần có giải pháp nào? Theo ơng/ bà cần có giải pháp để quản lý tốt dự tốn chi trường Đại học Chính trị ? 124 Theo ơng/ bà cần có giải pháp để củng cố máy nâng cao lực trình độ cán quản lý ngân sách tại Nhà trường ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Theo đồng chí cần có giải pháp để cơng tác tra, kiểm tra đạt hiệu cao ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Đồng chí có đề xuất Trung ương, Bộ Quốc phòng, Cục Tài cơng tác quản lý ngân sử dụng tại Nhà trường ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin cám ơn đồng chí trả lời phiêu điều tra nay! Ngày….tháng….năm 2018 Ngươi trả lơi vấn 125 PHỤ LỤC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUÂN SỐ GIAI ĐOẠN 2016-2018 Năm 2016 SQ Nội dung KH I Q.số theo biên chế II Quân số 01/01 HSQCS TH KH 667 QNCN TH 87 KH CNVQP TH 254 KH + TH 234 KH TH 1242 1872 1803 2110 2085 418 412 85 84 4485 4384 1395 1367 1030 1129 25 23 10 2460 2527 90 85 90 85 530 523 1035 1007 10 300 381 550 549 475 460 2440 2493 35 30 0 90 90 0 1290 1311 550 549 475 460 53 86 4505 4418 85 2603 III Q.số tăng năm a Tân binh b Tuyển sinh c Tuyển 500 482 dụng CNVQP 10 d Đơn vị khác chuyển đến 150 148 140 223 e Thay đổi quân hàm 280 275 270 274 465 453 1265 1274 20 18 10 f Chuyển chế độ phục vụ 10 140 133 15 12 g Tăng khác IV Q.số giảm năm a.Hưu 1030 1080 b Phục viên c Xuất ngũ 90 85 d Thôi việc e Đi đơn vị khác 965 970 310 327 g Thay đổi quân hàm 280 275 270 274 360 356 15 10 h Chuyển chế độ phục vụ i.Giảm khác V Q.số có 31/12 2002 1896 110 102 38 2110 2134 303 302 90 VI Q.số cấp phát b.quân 980 1169 369 năm 2017 Nội dung SQ KH HSQCS TH KH TH QNCN KH TH CNVQP KH TH + KH TH 126 Năm 2016 Nội dung SQ KH I Q.số theo biên chế II Quân số 01/01 HSQCS TH KH QNCN TH KH CNVQP TH KH + TH KH TH 678 86 229 213 1206 1062 1767 314 78 3221 III Q.số tăng 1523 năm 1576 a Tân binh b Tuyển sinh c Tuyển 490 503 1746 1786 118 121 495 535 30 15 26 10 10 3300 3398 118 121 1001 1050 7 676 697 1218 1240 257 257 30 26 100 3215 3221 18 18 0 84 95 0 1566 1576 1260 1240 252 257 35 35 dụng CNVQP d Đơn vị khác chuyển đến 269 271 400 417 e Thay đổi quân hàm 510 546 708 694 249 249 25 19 1490 1652 1614 f Chuyển chế độ phục vụ g Tăng khác 8 IV Q.số giảm năm a.Hưu 18 17 17 14 90 b Phục viên c Xuất ngũ 84 90 d Thôi việc e Đi đơn vị khác 908 915 645 654 g Thay đổi quân hàm 515 546 745 694 242 245 20 21 12 1 h Chuyển chế độ phục vụ i.Giảm khác 15 V Q.số có 31/12 14 6 1075 1857 300 67 3299 1064 1880 303 69 3316 VI Q.số cấp phát b.quân Năm 2018 SQ Nội dung KH I Q.số theo biên chế HSQCS TH KH TH QNCN KH TH CNVQP KH TH + KH 678 86 229 213 1206 II Quân số 01/01 1078 1850 650 70 3648 III Q.số tăng 1605 1651 2058 2050 325 333 46 51 4034 TH 4085 127 Năm 2016 Nội dung SQ KH HSQCS TH KH QNCN TH CNVQP + KH TH KH TH KH TH 15 897 906 8 777 807 1970 1976 350 350 35 38 năm a Tân binh b Tuyển sinh c Tuyển 480 492 408 397 dụng CNVQP d Đơn vị khác chuyển đến 275 303 495 495 e Thay đổi quân hàm 840 846 1130 1130 f Chuyển chế độ phục vụ g Tăng khác 310 10 10 25 28 1688 2077 2071 310 40 40 IV Q.số giảm năm a.Hưu 10 10 27 26 42 44 3826 3829 16 16 0 45 42 0 1395 1398 1975 1976 350 350 45 47 b Phục viên c Xuất ngũ 40 36 d Thôi việc e Đi đơn vị khác 810 814 567 567 g Thay đổi quân hàm 840 846 1135 1130 305 306 30 32 17 16 1 h Chuyển chế độ phục vụ i.Giảm khác V Q.số có 31/12 15 15 40 41 974 2344 336 25 3679 1024 2343 304 61 3732 VI Q.số cấp phát b.quân ... 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH SỬ DỤNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ 96 4.1 Mục tiêu phương hướng tăng cường quản lý ngân sách sử dụng trường Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN TRƯỜNG MINH TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH SỬ DỤNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ Ngành: Quản lý kinh tế Mã số:... Một số khái niệm Ngân sách sử dụng 1.1.3 Nội dung quản lý ngân sách nhà sử dụng 12 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý ngân sách sử dụng tại trường Đại học Chính trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường quản lý ngân sách sử dụng ở trường đại học chính trị , Tăng cường quản lý ngân sách sử dụng ở trường đại học chính trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn