Vai trò của nhà nước đối với phát triển du lịch Việt Nam sau khi hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)

216 0 0
  • Loading ...
1/216 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2020, 11:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM SAU KHI HÌNH THÀNH CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC) LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ HÀ NỘI, NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM SAU KHI HÌNH THÀNH CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC) Chuyên ngành: KINH TẾ CHÍNH TRỊ Mã số: 9310102 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀO THỊ PHƯƠNG LIÊN HÀ NỘI - NĂM 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày Người hướng dẫn khoa học PGS.TS.Đào Thị Phương Liên tháng năm 2020 Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ánh Tuyết ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH .ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .7 1.1 Tổng quan nghiên cứu 1.1.1 Về phát triển du lịch .7 1.1.2 Về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) 1.1.3 Các nghiên cứu vai trò nhà nước .12 1.1.4 Những khoảng trống rút từ tổng quan nghiên cứu 21 1.2 Phương pháp nghiên cứu 22 1.2.1 Phương pháp tiếp cận 22 1.2.2 Khung nghiên cứu 23 1.2.3 Phương pháp thu thập xử lý liệu .24 Tiểu kết chương 29 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHI THAM GIA CỘNG ĐỒNG KINH TẾ 30 2.1 Một số vấn đề phát triển du lịch Cộng đồng kinh tế 30 2.1.1 Khái quát du lịch phát triển du lịch 30 2.1.2 Khái niệm, đặc điểm, tác động Cộng đồng kinh tế 36 2.2 Vai trò nhà nước phát triển du lịch tham gia Cộng đồng kinh tế 39 2.2.1 Thực chất vai trò nhà nước phát triển du lịch 39 2.2.2 Nội dung vai trò nhà nước phát triển du lịch tham gia Cộng đồng kinh tế 40 iii 2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến vai trò nhà nước phát triển du lịch tham gia Cộng đồng kinh tế 50 2.3 Kinh nghiệm phát huy vai trò nhà nước phát triển du lịch số quốc gia ASEAN sau AEC hình thành học kinh nghiệm cho Việt Nam 53 2.3.1 Kinh nghiệm phát huy vai trò nhà nước phát triển du lịch số quốc gia 53 2.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam .60 Tiểu kết chương 61 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VAI TRÒ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM SAU KHI HÌNH THÀNH AEC 62 3.1 Khái quát tình hình phát triển du lịch Việt Nam, ASEAN Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 62 3.1.1 Khái quát tình hình phát triển du lịch Việt Nam 62 3.1.2 Khái quát ASEAN Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) .75 3.2 Phân tích thực trạng vai trò nhà nước phát triển du lịch Việt Nam sau hình thành AEC 82 3.2.1 Về vai trò xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển du lịch .82 3.2.2 Về vai trò xây dựng hệ thống luật pháp, sách phát triển du lịch 85 3.2.3 Về vai trò xây dựng tổ chức máy quản lý phát triển du lịch 95 3.2.4 Về vai trò thúc đẩy hợp tác quốc tế phát triển du lịch 99 3.2.5 Về vai trò đánh giá, kiểm tra, tra phát triển du lịch .104 3.3 Tác động vai trò nhà nước phát triển du lịch Việt Nam sau hình thành AEC .106 3.3.1 Các yếu tố sản xuất .108 3.3.2 Tạo điều kiện cầu du lịch 108 3.3.3 Mức độ tạo điều kiện cho ngành phụ trợ liên quan để phát triển du lịch 109 3.3.4 Chiến lược, cấu trúc doanh nghiệp .109 3.3.5 Góp phần thúc đẩy phát triển du lịch 110 3.4 Đánh giá chung vai trò nhà nước phát triển du lịch Việt Nam sau hình thành AEC 116 iv 3.4.1 Những thành tựu đạt 116 3.4.2 Những mặt hạn chế .119 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 121 Tiểu kết chương 126 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN VAI TRỊ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM SAU KHI HÌNH THÀNH AEC .127 4.1 Định hướng quan điểm hồn thiện vai trò nhà nước phát triển du lịch Việt Nam sau hình thành AEC 127 4.1.1 Bối cảnh quốc tế nước 127 4.1.2 Những hội thách thức sau hình thành AEC 131 4.1.3 Quan điểm hồn thiện vai trò nhà nước phát triển du lịch Việt Nam sau hình thành AEC .135 4.2 Một số giải pháp hoàn thiện vai trò nhà nước phát triển du lịch Việt Nam sau hình thành AEC .137 4.2.1 Hoàn thiện việc xây dựng thể chế phù hợp tiến .137 4.2.2 Hồn thiện cơng tác xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển du lịch 139 4.2.3 Hoàn thiện hệ thống luật, chế, sách, tạo điều kiện cho du lịch phát triển .141 4.2.4 Tiếp tục hoàn thiện tổ chức máy quản lý du lịch phối hợp quản lý nhà nước để phát triển du lịch 144 4.2.5 Chủ động, sáng tạo việc tham gia hiệp định, thỏa thuận, cam kết hợp tác quốc tế du lịch 146 4.2.6 Đẩy mạnh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hoạt động vi phạm quy hoạch phê duyệt công bố 148 Tiểu kết chương 149 KẾT LUẬN 150 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 152 TÀI LIỆU THAM KHẢO .153 PHỤ LỤC 164 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu AEC Tên đầy đủ Nghĩa tiếng Việt ASEAN Economic Community Cộng đồng kinh tế chung ASEAN ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á APSC ASEAN Political - Security Community Cộng đồng Chính trị - An ninh ASCC ASEAN society - cultural Community Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN ACIA ASEAN Comprehensive Invesment Agreement Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN AIA ASEAN Investment Area Khu vực đầu tư ASEAN AFTA ASEAN Free Trade Area Khu vực thương mại tự ASEAN ACMECS ATA ATF Hiệp định Du lịch ASEAN ASEAN Tourism Forum Diễn đàn Du lịch ASEAN ATMS Chiến lược Tiếp thị Du lịch ASEAN ATSP Kế hoạch Chiến lược Du lịch ASEAN APEC Asia-pacific Economic Cooperation Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương ATIGA ASEAN Trade in Goods Agreement Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN BCT Bộ Cơng thương BIDV Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam BTC Bộ Tài BVHTTDL Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch CEPT Hiệp định chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CPTPP Comprehensive and Progressive Hiệp định Đối tác Toàn diện Agreement for Trans-Pacific Partnership Tiến xuyên Thái Bình Dương vi Ký hiệu Tên đầy đủ Nghĩa tiếng Việt AFTA Khu vực Thương mại Tự ASEAN CHXHCN Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam CT-TTg Chỉ thị - Thủ tướng Chính phủ IMT - GT Indonesia - Malaysia - Thái Lan Growth Triangle BIMP-EAGA Bru-nây - Indonesia - Malaysia Philippines - East ASEAN Growth Area Tam giác tăng trưởng Indonesia - Malaysia - Thái Lan Khu vực tăng trưởng Đông ASEAN EFA Exploratory Factor Analysis Nhân tố khám phá FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước FTA Free Trade Agreement Hiệp định thương mại tự GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GMS Greater Mekong Subregion Tiểu vùng Sông Mekong Mở rộng GTGT IMT-GT Giá trị gia tăng Indonesia - Malaysia - Thái Lan Growth Triangle ITC Tam giác tăng trưởng Indonesia Malaysia - Thái Lan Công nghệ thông tin truyền thông KTQT Kinh tế quốc tế MIST Quỹ sáng kiến hỗ trợ khởi nghiệp du lịch vùng Mekong MNP Hiệp định ASEAN di chuyển thể nhân MRA MRA-TP MTCO Mutual Recognition Arrangements Thỏa thuận thừa nhận lẫn ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Thỏa thuận Thừa nhận lẫn ASEAN Nghề Du lịch Tourism Professionals Văn phòng Điều phối Du lịch Mê kơng vii Ký hiệu Tên đầy đủ Nghĩa tiếng Việt NHNN Ngân hàng nhà nước NQ-CP Nghị - Chính phủ NQ/TW Nghị /Trung ương ODA Official Development Assistance QĐ-TTg Quyết định - Thủ tướng Chính phủ QH RCA SWOT Hỗ trợ phát triển thức Quốc hội Root cause analysis Phân tích nguyên nhân gốc Strengths, Weaknesses, Opportunities Threats Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội, thách thức TTg Thủ tướng Chính phủ UNWTO Tổ chức Du lịch Thế giới USD Đô la Mỹ WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại giới WTTC World Travel & Tourism Council Hội đồng Du lịch Lữ hành Thế giới XHCN Xã hội chủ nghĩa viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Xác định giá trị khoảng thang đo 26 Bảng 1.2: Phân bổ điều tra khảo sát 27 Bảng 3.1.Tình hình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 1995 - 2017 .62 Bảng 3.2 Tình hình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 1995 - 2009 (trước hình thành AEC) 66 Bảng 3.3 Tình hình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015 (trước hình thành AEC) 67 Bảng 3.4 Tình hình phát triển du lịch Việt Nam sau hình thành AEC 69 Bảng 3.5 Phát triển du lịch Việt Nam trước sau sau hình thành AEC 69 Bảng 3.6 Một số tiêu phát triển du lịch Việt Nam trước sau hình thành AEC .70 Bảng 3.7 Đánh giá mức độ thành công vai trò nhà nước xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam trước sau hình thành AEC 84 Bảng 3.8 Đánh giá mức độ thành cơng vai trò nhà nước xây dựng sách phát triển du lịch Việt Nam trước sau hình thành AEC .87 Bảng 3.9 Đánh giá mức độ thành cơng vai trò nhà nước xây dựng tổ chức máy quản lý phát triển du lịch Việt Nam trước sau hình thành AEC 97 Bảng 3.10 Đánh giá mức độ thành công vai trò nhà nước hợp tác quốc để phát triển du lịch Việt Nam trước sau hình thành AEC 103 Bảng 3.11 Đánh giá mức độ thành cơng vai trò nhà nước kiểm tra, tra phát triển du lịch Việt Nam trước sau hình thành AEC .105 Bảng 3.12 Những khó khăn doanh nghiệp du lịch tiếp cận nguồn lực 124 Ông (bà) đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố sau đến vai trò nhà nước phát triển du lịch Việt Nam sau hình thành AEC (bằng cách cho điểm từ đến 5, thấp nhất; mức ảnh hưởng cao nhất) Các tiêu chí Kí hiệu Nhân tố trị Mức độ đồng bộ, phù hợp, kịp thời, hiệu lưc, hiệu chủ ACT trương, quan điểm, sách nhà nước phát triển du lịch Nhân tố kinh tế 2.1 Khả tài nhà nước AKT1 2.2 Thu nhập dân cư AKT2 Nhân tố văn hóa Nhận thức cấp, ngành, tầng lớp xã hội phát triển AVH du lịch Nhân tố quốc tế Các Hiệp định, cam kết, thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch AQT khuôn khổ du lịch ASEAN Trình độ đội ngũ cán quản lý nhà nước doanh nghiệp 5.1 Năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán ANL1 quản lý nhà nước 5.2 Năng lực tiếp nhận sách đội ngũ cán doanh nghiệp ANL2 6 Ông (bà) đánh giá mức độ thành cơng vai trò nhà nước phát triển du lịch Việt Nam sau hình thành AEC (bằng cách cho điểm từ đến 5, thấp nhất; mức cao nhất) Các tiêu chí Kí Hiệu Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển du lịch 1.1 Chiến lược, quy hoạch du lịch kịp thời; đồng bộ; cụ thể; sát ACL1 thực tiễn, phù hợp bối cảnh phát triển du lịch Việt Nam 1.2 Chiến lược, quy hoạch du lịch đánh giá đầy đủ tiềm ACL2 khả phát triển du lịch, tính khả thi cao 1.3 Chiến lược, quy hoạch du lịch đề xuất quan điểm; mục tiêu; ACL3 giải pháp phù hợp với thực tiễn giai đoạn phát triển Các tiêu chí Kí Hiệu Xây dựng hệ thống luật pháp, chế, sáchphát triển du lịch 2.1 Văn bản, sách liên quan đến quản lý du lịch đồng bộ, APL1 ban hành kịp thời, hiệu lực, hiệu 2.2 Xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn hoạt động APL2 du lịch đáp ứng với yêu cầu thực tế phát triển 2.3.Văn bản, sách du lịch thường xuyên kiểm tra; APL3 tổng kết rút kinh nghiệm 2.4 Chính sách phát triển du lịchhiệu quả, thơng thống, ưu đãi Cụ thể sau: Chính sách tài (đầu tư từ ngân sách nhà nước, ) ACS1 Chính sách tín dụng (vay vốn ngân hàng, ) ACS2 Chính sách thuế ACS3 Chính sách đất đai ACS4 Chính sách xúc tiến, quảng bá du lịch ACS5 Chính sách xuất cảnh, nhập cảnh, hải quan ACS6 Chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch ACS7 Chính sách ứng dụng khoa học, cơng nghệ ACS8 Chính sách xây dựng kết cấu hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật du lịch ACS9 Xây dựng tổ chức máy quản lý phát triển du lịch 3.1 Xây dựng tổ chức máy quản lý Tổ chức máy quản lý nhà nước du lịch từ Trung ương tới địa ATC1 phương thông suốt, thống nhất, ổn định Tổ chức máyquản lý nhà nước du lịch tương ứng với nhiệm ATC2 vụ quản lý phát triển ngành kinh tế mũi nhọn 3.2 Công tác quản lý phát triển du lịch Sự phối hợp tổ chức thực chiến lược, quy hoạch phát triển du AQL1 lịch Bộ, ngành, quyền địa phương thống nhất; chặt chẽ hiệu Sự phối hợp tổ chức thực tiêu chuẩn, quy chuẩn hoạt AQL2 động du lịch đạt hiệu cao Các tiêu chí Kí Hiệu Chính quyền địa phương tổ chức liên kết chặt chẽ với Hiệp hội Du AQL3 lịch doanh nghiệp Chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức hội nghi, hội AQL4 thảo, chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch Chính quyền địa phương hỗ trợ thông tin, phát triển sản phẩm du AQL5 lịch, xúc tiến quảng bá du lịch Chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận AQL6 thức người dân để đảm bảo môi trường du lịch thân thiện, lành mạnh văn minh Chính quyền địa phương thường xuyên tổng kết, đánh giá, rút kinh AQL7 nghiệm, đề phương hướng hoạt động du lịch Hợp tác quốc tế phát triển du lịch Các bộ, ngành, quyền địa phương tham gia tích cực,hiệu AHT1 hợp tác du lịch khn khổ du lịch ASEAN Có nhiều sách, hình thức hợp tác phát triển sản phẩm du lịch AHT2 Có nhiều sáchtạo điều kiện thuận lợi thu hút khách du lịch AHT3 Có nhiều sách, hình thức hợp tác thu hút đầu tư du lịch AHT4 Kiểm tra, tra phát triển du lịch Sự phối hợp Bộ, ngành, quyền địa phương để kiểm tra, rà soát, ATT1 giám sát hoạt động du lịch thường xuyên hiệu Chính quyền địa phương tiếp nhận giải kịp thời ý kiến ATT2 phản ánh khách du lịch Theo ơng (bà)sau hình thành AEC vai trò nhà nước ảnh hưởng đến điều kiện phát triển du lịch nào? (bằng cách cho điểm từ đến 5, thấp nhất; mức caonhất) Các tiêu chí Kí hiệu Các yếu tố sản xuất Tạo điều kiện khai thác điều kiện tự nhiên; kinh tế xã hội ASX1 vùng để phát triển du lịch Tạo điều kiện đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch ASX2 Tạo điều kiện xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch ASX3 Tạo điều kiện cầu du lịch Cung cấp thơng tin đầy đủ xác cho khách hàng để cải AĐK1 thiện cầu du lịch Nhiều sách, kiện quốc tế lớn, Hiệp định du lịch ASEAN AĐK2 tổ chức thực hiệu quảđể quảng bá, thu hút cầu du lịch Mức độ tạo điều kiện cho ngành phụ trợ liên quan để APT phát triển du lịch Chiến lược, cấu trúc doanh nghiệp Mức độ tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp du lịch hình thành ADN1 chiến lược mở rộng thị trường nước ngồi Mức độ tạo điều kiện khuyến khích doanh nghiệp du lịch hình ADN2 thành chiến lược tồn cầu Góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Góp phần gia tăng quy mơ du lịch ATĐ1 Góp phần cấu lại ngành du lịch ATĐ2 Góp phần nâng cao hiệu phát triển du lịch ATĐ3 Góp phần nâng cao vị du lịch Việt Nam ATĐ4 Ông (bà) cho biết ý kiến tầm quan trọng cuả hồn thiện vai trò nhà nước phát triển du lịch Việt Nam sau hình thành AEC (trong 1: Khơng quan trọng; 2: Ít quan trọng; 3: Quan trọng; 4: Rất quan trọng; 5: Quan trọng nhất) Các tiêu chí Kí hiệu Nâng cao chất lượng xây dựng chiến lược, quy hoạch du lịch Nghiên cứu điều chỉnh, bổ xung chiến lược; quy hoạch du lịch phù AVCL1 hợp với chủ trương, định hướng Đảng Nhà nước Nghiên cứu điều chỉnh, bổ xung chiến lược; quy hoạch du lịch phù AVCL2 hợp với bối cảnh phát triển nhu cầu phát triển Nghiên cứu điều chỉnh, bổ xung mục tiêu; quan điểm; giải pháp AVCL3 phát triển du lịch Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống luật pháp, chế, sáchnhằm tháo gỡ rào cản cho phát triển du lịch Sớm triển khai thực Luật Du lịch 2017 hệ thống văn AVPL1 luật phù hợp với nhu cầu; xu phát triển du lịch Nâng cao khả xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn nhằm AVPL2 kiểm soát; quản lý chất lượng lĩnh vực hoạt động du lịch Thường xuyên kiểm tra, tổng kết rút kinh nghiệm văn bản, AVPL3 sách ban hành Hồn thiện sách tài AVCS1 Hồn thiện sách tín dụng AVCS2 Hồn thiện sách thuế AVCS3 Hồn thiện sách đất đai AVCS4 Hồn thiện sách xúc tiến, quảng bá du lịch AVCS5 Hồn thiện sách xuất cảnh, nhập cảnh, hải quan AVCS6 Hồn thiện sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch AVCS7 Hồn thiện sách ứng dụng khoa học, cơng nghệ AVCS8 Hồn thiện sách xây dựng kết cấu hạ tầng, sở vật chất kỹ AVCS9 thuật du lịch Các tiêu chí Kí hiệu Xây dựng tổ chức máy quản lý phát triển du lịch Xây dựng tổ chức máy từ Trung ương tới địa phương AVTC1 thông suốt, thống nhất, ổn định Xây dựngtổ chức máy từ Trung ương tới địa phương đủ quy mô AVTC2 hiệu lực quản lý Đẩy mạnh liên kết, phối hợp liên ngành, liên vùng AVTC3 Tăng cường tổ chức liên kết chặt chẽ quyền địa phương với AVTC4 Hiệp hội Du lịch doanh nghiệp Thường xuyên tổ chức hội nghi, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm AVTC5 phát triển du lịch Nâng cao chất lượng cung cấp thơng tin sách, ưu đãi đầu tư, phát AVTC6 triển sản phẩm, xúc tiến du lịch địa phương cho doanh nghiệp Tăng cườngtuyên truyền, nâng cao nhận thức du lịch AVTC7 Hàng tháng tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, đề phương AVTC8 hướng hoạt động du lịch Hợp tác quốc tế phát triển du lịch Chủ động, tích cực, sáng tạo hợp tác du lịch khuôn khổ du AVHT1 lịch ASEAN Hồn thiện sách, hình thức hợp tác phát triển sản phẩm du lịch AVHT2 Hoàn thiện sách, hình thức hợp tác thu hút khách du lịch AVHT3 Hồn thiện sách, hình thức hợp tác thu hút đầu tư du lịch AVHT4 Kiểm tra, tra phát triển du lịch Nâng cao hiệu phối hợp Bộ, ngành, quyền địa phương AVKT1 kiểm tra, rà soát, giám sát hoạt động du lịch Nâng cao công tác kiểm tra, tra giải kịp thời ý kiến AVKT2 phản ánh khách du lịch Ơng (bà) xếp thứ tự ưu tiênvề hồn thiện giải pháp tăng cường vai trò nhà nước phát triển du lịch Việt Nam sau hình thành AEC (trong thấp nhất, ưu tiên cao nhất) Các tiêu chí Kí hiệu Đảm bảo đồng bộ, phù hợp, kịp thời, hiệu lưc, hiệu ACS chủ trương, quan điểm, sách nhà nước phát triển du lịch Tăng cường khả tài nhà nước phát ATC triển du lịch Nâng cao thu nhập tầng lớp dân cư ATN Nâng cao nhận thức cấp, ngành, tầng lớp xã ANT hội phát triển du lịch Chủ động, tích cực, sáng tạo thực Hiệp định, cam ATT kết, thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch AEC Nâng tầm hợp tác phát triển du lịch khuôn khổ ASEAN, quan AHT hệ hợp tác không dừng lại hình thức hội nghị, trao đổi Tăng cường lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm đội ANLQL ngũ cán quản lý nhà nước phát triển du lịch Nâng cao lực tiếp nhận sách đội ngũ cán ANLDN doanh nghiệp Phụ lục 1.4 Thông tin đối tượng trả lời phiếu điều tra Đối tượng trả lời Cán quản lý (M2) Đặc điểm Giới tính Doanh nghiệp du lịch (M1) Giới tính 71 65,7 Nữ 37 34,3 108 100 Trung cấp 0 Cao đẳng 0 Đại học 37 34,3 Sau đại học 71 65,7 Tổng 108 100 Nam 63 56,3 Nữ 49 43,7 112 100 Từ 20 - 30 tuổi 12 10,7 Từ 31- 40 tuổi 41 36,6 Từ 41- 50 tuổi 50 44,7 112 100 Trung cấp 0 Cao đẳng 0 Đại học 69 61,7 Sau đại học 43 38,3 112 100 1,8 Giám đốc điều hành 41 36,6 Phó tổng giám đốc 21 18,7 Trưởng phòng ban 48 42,9 112 100 11 9,8 43 38,4 58 51,8 112 100 Tổng Tuổi >50 Tổng Trình độ học vấn Tổng Chức danh Tỷ lệ (%) Nam Tổng Trình độ học vấn Tần suất/Số lượng Tổng giám đốc Tổng < năm Số năm kinh nghiệm Từ - năm > năm Tổng Nguồn: Kết phân tích từ liệu điều tra tác giả Phụ lục 1.5 Thông tin doanh nghiệp điều tra Doanh nghiệp tham gia điều tra Vốn Số lượng/112 < tỉ 23 20,6 ≤ 20 tỉ 56 50,9 ≤ 100 tỉ 24 21,4 > 100 tỉ 8,1 112 100 ≤ 10 người 49 43,75 ≤ 50 người 31 27,7 ≤ 100 người 19 17 > 100 người 13 11,6 Tổng 112 100 ≤ 10 tỉ 21 18,8 ≤ 50 tỉ 54 48,2 ≤ 300 tỉ 29 25,9 > 300 tỉ 7,1 112 100 Tổng Số lao động Doanh thu Tỷ lệ (%) Tổng Nguồn: Kết phân tích từ liệu điều tra tác giả Phụ lục 1.5 Kết xếp thứ tự ưu tiên hoàn thiện giải pháp tăng cường vai trò nhà nước phát triển du lịch Việt Nam sau hình AEC (Trong thấp nhất, ưu tiên cao nhất) Kết trung bình Thứ Tiêu chí Column N tự Count % AHTCS Cán quản lý Doanh nghiệp Count Column N % Count Column N % 30 13,6% 17 15,7% 13 11,6% 42 19,1% 21 19,4% 21 18,8% 13 5,9% 6,5% 5,4% 23 10,5% 11 10,2% 12 10,7% 19 8,6% 6,5% 12 10,7% Kết trung bình Thứ Tiêu chí Column N tự Count % AHTTC AHTTN AHTNT AHTTT Cán quản lý Doanh nghiệp Count Column N % Count Column N % 34 15,5% 17 15,7% 17 15,2% 31 14,1% 13 12,0% 18 16,1% 28 12,7% 15 13,9% 13 11,6% 42 19,1% 21 19,4% 21 18,8% 13 5,9% 6,5% 5,4% 19 8,6% 11 10,2% 7,1% 19 8,6% 7,4% 11 9,8% 34 15,5% 17 15,7% 17 15,2% 31 14,1% 12 11,1% 19 17,0% 28 12,7% 15 13,9% 13 11,6% 34 15,5% 17 15,7% 17 15,2% 1,8% 1,9% 1,8% 15 6,8% 8,3% 5,4% 32 14,5% 16 14,8% 16 14,3% 68 30,9% 30 27,8% 38 33,9% 29 13,2% 13 12,0% 16 14,3% 15 6,8% 7,4% 6,3% 44 20,0% 23 21,3% 21 18,8% 13 5,9% 6,5% 5,4% 10 4,5% 4,6% 4,5% 15 6,8% 7,4% 6,3% 63 28,6% 29 26,9% 34 30,4% 28 12,7% 16 14,8% 12 10,7% 39 17,7% 19 17,6% 20 17,9% 19 8,6% 8,3% 10 8,9% 34 15,5% 17 15,7% 17 15,2% 12 5,5% 4,6% 6,3% 13 5,9% 6,5% 5,4% 42 19,1% 17 15,7% 25 22,3% 18 8,2% 10 9,3% 7,1% 32 14,5% 16 14,8% 16 14,3% Kết trung bình Thứ Tiêu chí Column N tự Count % AHTHT ANLQL ANLDN Cán quản lý Doanh nghiệp Count Column N % Count Column N % 31 14,1% 14 13,0% 17 15,2% 10 4,5% 4,6% 4,5% 30 13,6% 17 15,7% 13 11,6% 44 20,0% 22 20,4% 22 19,6% 38 17,3% 15 13,9% 23 20,5% 52 23,6% 27 25,0% 25 22,3% 31 14,1% 14 13,0% 17 15,2% 10 4,5% 4,6% 4,5% 15 6,8% 7,4% 6,3% 25 11,4% 14 13,0% 11 9,8% 30 13,6% 14 13,0% 16 14,3% 19 8,6% 11 10,2% 7,1% 52 23,6% 28 25,9% 24 21,4% 12 5,5% 4,6% 6,3% 29 13,2% 13 12,0% 16 14,3% 15 6,8% 7,4% 6,3% 25 11,4% 14 13,0% 11 9,8% 47 21,4% 24 22,2% 23 20,5% 23 10,5% 8,3% 14 12,5% 17 7,7% 6,5% 10 8,9% 31 14,1% 13 12,0% 18 16,1% 29 13,2% 14 13,0% 15 13,4% 15 6,8% 7,4% 6,3% 25 11,4% 14 13,0% 11 9,8% 28 12,7% 16 14,8% 12 10,7% 39 17,7% 19 17,6% 20 17,9% 53 24,1% 24 22,2% 29 25,9% Nguồn: Kết phân tích từ liệu nghiên cứu tác giả Phụ lục Tình hình phát triển du lịch địa phương khảo sát Thành phố Hà Nội Các tiêu ĐVT 2013 2014 2015 2016 2017 Diện tích tự nhiên Km2 3.324.524 3.324.524 3.324.524 3.324.524 3.324.524 Dân số Người 7.128.300 7.265.600 7.390.900 7.522.600 7.661.000 2.1 Thành thị Người 3.024.600 3.573.700 3.629.500 3.699.500 3.770.000 2.2 Nông thôn Người 4.103.700 3.691.900 3.761.400 3.823.100 3.891.000 Lao động Người 3.681.000 3.702.000 3.747.000 3.749.000 3.800.000 3.1 Lao động phi nông nghiệp Người 1.950.930 1.962.060 1.961.000 2.029.800 2.000.000 3.2 Lao động nông nghiệp Người 1.730.070 1.739.940 1.686.000 1.719.200 1.800.000 Số lao động du lịch Người 65.000 68.000 88.000 90.5000 122.720 Số sở lưu trú Buồng 56.720 62.500 66.241 69.997 76.355 Khách du lịch quốc tế Lượt khách 2.400.000 3.010.000 3.800.000 4.020.300 4.714.900 Khách du lịch nội địa Lượt khách 14.000.000 15.500.000 17.000.000 17.810.600 19.247.800 Tổng thu từ khách du lịch Tỷ đồng 38.500 49.800 60.000 61.778 70.605 Nguồn: Cục Thống kê Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch (2018) Thành phố Đà Nẵng Các tiêu ĐVT Diện tích tự Km2 2013 2014 2015 2016 2017 1.284.880 1.284.880 1.284.880 1.284.880 1.284.880 nhiên Dân số Người 992.800 2.1 Thành thị Người 863.040 876.090 897.993 910.020 932.125 2.2 Nông thôn Người 129.760 131.610 130.907 136.2 32 131.945 Lao động Người 501.300 523.145 547.236 556.146 567.646 3.1 Lao động Người 474.230 494.896 517.959 526.671 537.972 Người 27.070 28.249 29.277 29.475 29.674 Số lao động du lịch Người 14.840 21.100 24.980 27.000 40.000 Số sở Buồng 13.634 15.200 17.700 21.300 24.009 Khách du Lượt 743.200 955.700 lịch quốc tế khách Khách du Lượt lịch nội địa khách 1.007.700 1.028.800 1.046.252 1.064.070 phi nông nghiệp 3.2 Lao động nông nghiệp lưu trú Tổng thu từ Tỷ đồng 1.150.000 1.660.000 2.355.000 2.374.400 2.863.000 3.280.000 3.840.000 4.510.500 7.784 9.870 11.800 16.000 24.667 khách du lịch Nguồn: Cục Thống kê Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch (2018) Thành phố Hồ Chí Minh Các tiêu ĐVT 2013 2014 2015 2016 2017 Diện tích tự nhiên Km2 2.095.299 2.095.299 2.095.299 2.095.299 2.095.299 Dân số Người 7.939.752 8.072.129 8.247.829 8.441.902 8.663.500 2.1 Thành thị Người 6.539.364 6.618.196 6.730.676 6.858.923 7.078.030 2.2 Nông thôn Người 1.400.388 1.453.933 1.517.153 1.582.979 1.585.470 Lao động Người 4.165.750 4.188.525 4.251.535 4.335.659 4.451.446 3.1 Lao động phi nông nghiệp Người 3.475.292 3.427.4133 3.475.183 3.542.715 3.636.467 3.2 Lao động nông nghiệp Người 690.458 761.392 776.352 792.994 814.979 Số lao động du lịch Người 59.000 70.000 80.000 90.000 130.670 Số sở lưu trú Buồng 45.950 46.520 47.321 48.800 50.409 Khách du lịch quốc tế Lượt khách 4.109.000 4.400.000 4.700.000 5.200.000 5.640.000 Khách du lịch nội địa Lượt khách 15.600.000 17.600.000 19.300.000 21.800.000 23.093.300 Tổng thu từ Tỷ đồng khách du lịch 83.190 86.110 94.600 103.000 112.765 Nguồn: Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch (2018) Phụ lục Thực trạng phát triển số vùng du lich qua số tiêu Khách du lịch quốc tế lại tỉnh Khách du lịch nội địa lại tỉnh vùng vùng ((Lượt khách) (Lượt khách) Năm Duyên (tỷ đồng) (Lượt khách) Đồng Đồng Tổng thu từ du lịch vùng sông Hồng Duyên hải Đồng Bắc Duyên hải Nam Đông Bắc Trung Đông Nam sông Hồng Nam Trung Trung duyên hải Trung Bộ Nam Bộ Bộ Bộ duyên hải Trung Nam Bộ hải Đông Bộ Bộ Trung Bộ Đông Bắc Đông Bắc Bộ Bắc sông Hồng Bắc hải Nam Đông duyên 2013 7.117.300 1.190.500 3.436.800 4.283.200 26.006.700 10.656.000 10.815.300 28.249.500 50.000 10.400 23.372 88.608 2014 7.504.300 1.292.800 3.961.000 4.696.500 28.618.800 12.309.300 12.710.600 31.456.600 61.000 14.000 30.000 93.000 2015 8.595.000 1.520.000 4.436.400 5.110.500 32.088.800 11.313.800 14.266.700 34.675.600 103.208 21.135 49.324 140.080 2016 9.438.000 1.297.400 5.380.100 5.319.000 34.323.100 14.500.000 16.341.500 36.456.200 118.166 32.215 58.072 153.660 2017 9.757.000 1.680.600 6.218.800 5.644.600 35.776.500 19.693.500 15.072.900 33.560.200 140.000 45.000 85.000 175.000 Nguồn: Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch (2018) ... sau: - Hiểu vai trò Nhà nước phát triển du lich? - Nội dung vai trò nhà nước phát triển du lịch Việt Nam gì? - Thực trạng vai trò nhà nước, thành cơng hạn chế vai trò nhà nước phát triển du lịch. .. THIỆN VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM SAU KHI HÌNH THÀNH AEC .127 4.1 Định hướng quan điểm hoàn thiện vai trò nhà nước phát triển du lịch Việt Nam sau hình thành. .. LUẬN VỀ VAI TRÒ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHI THAM GIA CỘNG ĐỒNG KINH TẾ 30 2.1 Một số vấn đề phát triển du lịch Cộng đồng kinh tế 30 2.1.1 Khái quát du lịch phát triển du lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của nhà nước đối với phát triển du lịch Việt Nam sau khi hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Vai trò của nhà nước đối với phát triển du lịch Việt Nam sau khi hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn