Thực hiện dân chủ ở nông thôn Đồng bằng Bắc bộ Việt Nam hiện nay

163 1 0
  • Loading ...
1/163 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2020, 16:36

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG THỊ THÚY THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI - 2020 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG THỊ THÚY THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ VIỆT NAM HIỆN NAY Ngành: CNDVBC & DVLS Mã số: 9.22.90.02 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hồ Việt Hạnh HÀ NỘI - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập Các kết số liệu nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, xác quan chức công bố Những kết luận khoa học luận án chưa có tác giả cơng bố cơng trình khoa học Tác giả luận án Hoàng Thị Thúy MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Tình hình nghiên cứu dân chủ thực dân chủ 1.2 Tình hình nghiên cứu thực dân chủ nơng thôn Đồng Bằng Bắc Bộ 18 1.3 Đánh giá khái quát kết nghiên cứu cơng trình liên quan đến đề tài vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 33 Chƣơng 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 37 2.1 Khái niệm dân chủ 37 2.2 Ba hình thái lịch sử dân chủ 44 2.3 Về chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam dân chủ nông thôn Đồng Bắc 48 2.4 Thực dân chủ thực dân chủ nông thôn Đồng Bắc Bộ58 Chƣơng 3: THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ VIỆT NAM HIỆN NAY- THỰC TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA 70 3.1 Đảng Nhà nước lãnh đạo, đạo thực dân chủ sở (Giai đoạn từ 1998 nay) 70 3.2 Hiện trạng thực dân chủ nông thôn Đồng Bắc Việt Nam 77 3.3 Đánh giá tổng quát thành tựu hạn chế thực dân chủ nông thôn Đồng Bắc Bộ nguyên nhân thành tựu hạn chế104 3.4 Một số vấn đề đặt việc đẩy mạnh thực dân chủ nông thôn Đồng Bắc Việt Nam 111 Chƣơng 4: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 116 4.1 Phương hướng đẩy mạnh thực dân chủ nông thôn Đồng Bắc 116 4.2 Một số giải pháp kiến nghị nhằm đẩy mạnh nâng cao chất lượng thực dân chủ nông thôn đồng Bắc Bộ 118 KẾT LUẬN 138 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 141 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 142 DANH MỤC NHỮNG KÍ HIỆU VIẾT TẮT CNXH : Chủ nghĩa xã hội CSCN : Cộng sản chủ nghĩa ĐBBB : Đồng Bắc ĐCSVN : Đảng Cộng sản Việt Nam HĐND : Hội đồng Nhân dân KT - XH : Kinh tế- xã hội KTTT : Kinh tế thị trường MTTQ : Mặt trận Tổ quốc QCDC : Quy chế dân chủ TBCN : Tư chủ nghĩa UBND : Ủy ban Nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tỷ lệ cử tri vùng ĐBBB tham gia bầu cử Quốc hội 2016 77 Bảng 3.2 Số ứng cử viên số đại biểu Quốc hội bầu đơn vị bầu cử thuộc tỉnh Nam Định 79 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Dân chủ vừa mục tiêu, vừa động lực cách mạng Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Ngay từ đề cương, cương lĩnh cách mạng đầu tiên, Đảng Cộng sản Việt Nam coi dân chủ cho nông dân nội dung trọng yếu mục tiêu dân chủ cách mạng dân tộc dân chủ Đảng đề hiệu “Người cày có ruộng”, bước thực nhiệm vụ chiến lược, sách lược phù hợp với giai đoạn Thực tiễn chứng minh dân chủ trở thành mục tiêu, động lực cách mạng Việt Nam chiến tranh giành giữ độc lập dân tộc Công đổi Đảng khởi xướng lãnh đạo nhằm mục tiêu thực hiện, đảm bảo nâng cao quyền dân chủ cho người dân, đề cao nhân tố quyền làm chủ nhân dân lĩnh vực đời sống, trước hết lĩnh vực sản xuất, nơng nghiệp nơng dân vấn đề hàng đầu, sở để ổn định xã hội phát triển kinh tế Thành tựu vĩ đại đổi làm cho đất nước ta thay đổi nhanh chóng, giới thừa nhận Trí tuệ lĩnh Đảng sức mạnh nhân dân thiết chế dân chủ hai nguyên nhân thắng lợi Ngày công đổi bước vào giai đoạn phát triển mặt dân chủ phải hoàn thiện hơn, sâu sắc thực chất hơn, dân chủ phương thức tốt để phát huy nguồn lực người Ở nước ta, 65,6% dân số nước sinh sống khu vực nông thôn (63.149.249/ 96.880.645) [39] Do đó, thực dân chủ nông thôn phận quan trọng hàng đầu cấp thiết nghiệp phát triển thực đời sống dân chủ nước ta Nông thôn ĐBBB khu vực trọng địa hàng đầu đất nước Đây khu vực nơng thơn có dân số đông khu vực nông thôn khác toàn quốc với 22,5 triệu người [159].Vùng trọng địa gắn liền với trình hình thành giá trị văn hóa Việt Nam, có vai trò trung tâm chiến lược hàng đầu đất nước ĐBBB nơi hình thành bảo lưu truyền thống Việt Nam, anh hùng, bất khuất, đồn kết, cần cù, thơng minh, sáng tạo, đầy đủ nghị lực vượt qua hi sinh gian khổ để đạt tới mục tiêu Cách mạng Việt Nam Đảng lãnh đạo Đồng thời, khơng phù hợp với đòi hỏi sống, tàn tích đời sống XH cổ truyền lưu giữ dai dẳng khu vực Thực dân chủ thành công khu vực chắn đem lại học quý giá cho nghiệp xây dựng chế độ dân chủ XHCN Việt Nam Nhưng với tinh thần nhìn thẳng thật, phải thừa nhận kết lĩnh vực phát triển dân chủ nông thôn chưa kỳ vọng Đảng Nhân dân Đảng Chính phủ đầu tư sách nguồn lực to lớn cho công xây dựng thực dân chủ nông thôn Nông dân trơng đợi sẵn sàng Đảng Chính phủ thực đẩy mạnh nhiệm vụ này, tồn hạn chế, yếu kém, bất cập việc thực dân chủ nông thôn? Những trở lực tạo nên hạn chế, yếu đó, chất trở lực gì? Có thể khắc phục hay khơng? Nghiên cứu sinh có nguyện vọng góp phần nhỏ bé vào việc trả lời cho câu hỏi Do tác giả lựa chọn vấn đề “Thực dân chủ nông thôn Đồng Bắc Việt Nam nay” làm đề tài nghiên cứu cho luận án Tiến sỹ triết học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 2.1 Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài góp phần nâng cao hiệu việc thực dân chủ nông thôn ĐBBB sở đánh giá cách khách quan thành tích hạn chế cơng tác năm đổi đặc biệt năm gần 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Để thực mục tiêu đề ra, luận án phải giải ba nhiệm vụ sau đây: - Một là, làm rõ số vấn đề lý luận chung dân chủ thực hành dân chủ, số nhận thức vấn đề dân chủ nơng thơn ĐBBB - Hai là, trình bày thực trạng thực dân chủ nông thôn ĐBBB từ đổi (1986) đến nay, trọng tâm từ ban hành Quy chế dân chủ sở, xác định vấn đề đặt trình thực hành dân chủ nông thôn ĐBBB - Ba là, giải pháp kiến nghị chủ yếu nhằm nâng cao hiệu thực dân chủ nông thôn ĐBBB Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Cơ sở khoa học thực tiễn khái niệm dân chủ, thực dân chủ, dân chủ thực dân chủ nơng thơn ĐBBB - Các thành tích hạn chế việc thực dân chủ nông thôn ĐBBB giải pháp nhằm nâng cao hiệu lĩnh vực hoạt động 3.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài - Địa bàn nghiên cứu: Nông thôn Đồng Bắc Việt Nam - Thời gian nghiên cứu:Từ ban hành quy chế dân chủ sở, chủ yếu năm gần Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Luận án dựa sở quan điểm Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ, thực hành dân chủ Đồng thời, luận án trình DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban đạo xây dựng thực Quy chế dân chủ sở Trung Ương (2002), Xây dựng thực Quy chế dân chủ sở, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Ban đạo xây dựng thực Quy chế dân chủ sở Trung Ương (2005), Quy chế dân chủ sở - ý Đảng, lòng dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Ban Tổ chức phủ, Hướng dẫn triển khai thực Quy chế dân chủ sở Ban Dân vận Trung ương (1997), Xây dựng thực quy chế dân chủ sở, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Lương Gia Ban (2003), Dân chủ thực Quy chế dân chủ sở, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Báo Hưng Yên – Ngày 23.09.2015 Báo Hưng Yên – Ngày 21.12.2018 Báo Vĩnh Phúc – Ngày 25.02.2019 Báo Hải Dương – Ngày 21.04.2019 10 Báo Bắc Ninh – Ngày 15.02.2018 11 Báo Dân Vận – Ngày 03.11.2017 12 Hồng chí Bảo (2013), “Tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ”, Tạp chí triết học, số 8/2013 13 Hồng Chí Bảo (2005), Hệ thống trị sở nông thôn nước ta nay, Nxb Thông tin lý luận, Hà Nội 14 Hồng Chí Bảo, “Những nhận thức dân chủ qua 20 năm đổi Văn kiện Đại hội X Đảng”, Tạp chí Triết học, số 10 (197), tháng 10 – 2007 142 15 Hồng Chí Bảo, “Dân chủ, đồn kết đồng thuận xã hội phát triển bền vững”, Tạp chí Triết học,( 7/2006) 16 Hồng Chí Bảo – Tống Đức Thao (2011), Mối quan hệ Dân chủ văn hóa pháp luật – Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội 17 Nguyễn Đình Bắc ( 2018), “Tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ kinh tế va vận dụng Đảng ta nghiệp Đổi mới”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, (1/2018) 18 Trần Kim Bình, “Quá trình xây dựng dân chủ mang tính nhân văn Việt Nam”, Tạp chí Thơng tin lý luận, (9) 19 Phạm Văn Bính (2000), “Dân chủ thực hành dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Nghiên cứu lý luận, số 8/2000 20 Phạm Văn Bính, “Thực tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh”, Tạp chí Tư tưởng – văn hóa, (10) 21 Nguyễn Văn Cần (2006), “Tập trung dân chủ - Sức sống đảng cách mạng, Tạp chí Lý luận trị, (6) 22 Lê Minh Châu, “Dân chủ sở điểm mấu chốt để thực quyền dân chủ”, Tạp chí Quản lý nhà nước, (1) 23 Lê Xuân Châu (2003), Phát triển nơng nghiệp hàng hóa Việt Nam – Thực trạng giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (1998), Nghị định 29/NĐ-CP Quy chế dân chủ sở, Hà Nội 25 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (1998), Nghị định 71/NĐ-CP Chính phủ Quy chế dân chủ hoạt động quan, Hà Nội 143 26 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (1998), Chỉ thị 24/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ xây dựng thực hương ước làng, bản, thơn, ấp, cụm dân chủ, Hà Nội 27 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (1999), Nghị định 07/NĐ-CP Chính phủ Quy chế dân chủ doanh nghiệp nhà nước, Hà Nội 28 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2004), Quyết định 192/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cơng khai tài cấp ngân sách nhà nước, đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ, dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước quỹ có nguồn thu từ khoản đóng góp nhân dân, Hà Nội 29 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2013), Nghị định 60/2013//NĐ-CP Chính phủ Quy định chi tiết khoản điều 63 Bộ luật lao động thực Quy chế dân chủ sở nơi làm việc, Hà Nội 30 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2004), Báo cáo số 1372/CP-III ngày 23/9/2004 kết thực quy chế dân chủ sở từ năm 1998 đến 2004 Ban đạo thực Quy chế dân chủ trung ương Hội nghị toàn quốc tổng kết năm thực thị 30/CT-TW, Hà Nội 31 Trương Quốc Chính, “Đặc trưng trị hành nhà nước yêu cầu đặt xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam nay”, Tạp chí Triết học, (1) 32 Nguyễn Trọng Chuẩn, “Tồn cầu hóa q trình dân chủ hóa đời sống xã hội”, Tạp chí Triết học, (1/176) 33 Nguyễn Hồng Chương (2004), Tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ, Nxb Thơng tin lý luận, Hà Nội 144 34 Vũ Hồng Cơng (2002), Xây dựng phát triển dân chủ XHCN điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN, Nxb Chính trị Hành chính, Hà Nội 35 Nguyễn Hồng Chuyên (2013), Thực pháp luật dân chủ cấp xã phục vụ xây dựng nông thôn mới, Nxb Tư pháp, Hà Nội 36 Nguyễn Hồng Chuyên (2016), Thực pháp luật dân chủ cấp xã theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 37 Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Bình, ngày 17.08.2017 38 Cổng Thơng tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 16.09.2018 39 Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TB&XH, ngày 11.07.2019 40 Bùi Quang Dũng (2013), Nông dân, vấn đề đại, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 41 Phạm Đi (2016), Xây dựng nông thôn Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 Nguyễn Văn Đại (2015), Vai trò nhân dân thực quy chế dân chủ sở tỉnh Hưng yên nay, Luận án Tiến sỹ triết học, Học viện KHXH Viện HLKHXH Việt nam 43 Nguyễn Cúc - chủ biên (2004), Thực quy chế dân chủ sở tình hình nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 44 Phạm Như Cương (1997), “Tham nhũng chống tham nhũng nhìn từ góc độ nhà nước”, Tạp chí Triết học, (2) 45 Đảng Cộng sản Việt Nam (1977), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IV, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 46 Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội 145 47 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội 48 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 49 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 50 Đảng Cộng sản Việt Nam (20016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 51 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 52 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 53 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 54 Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Văn kiện Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương khóa X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 55 Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Văn kiện Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương khóa XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 56 Đảng Cộng sản Việt Nam (2017), Văn kiện Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương khóa XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 57 Đảng Cộng sản Việt Nam, Thông báo số 34-TB/TW Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh thực Chỉ thị 30-CT/TW xây dựng thực Quy chế dân chủ sở”, Hà Nội 58 Phạm Văn Đức (2015), “Thực hành dân chủ - phương thức nâng cao lực lãnh đạo Đảng điều kiện đảng lãnh đạo cầm quyền”, Tạp chí Triết học, (2) 146 59 Phạm Văn Đức (2017) (chủ biên), Thực hành dân chủ điều kiện đảng cầm quyền, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 60 Vũ Minh Giang (1992), “Thiết chế làng xã cổ truyền q trình dân chủ hóa nước ta”, Tạp chí Thơng tin Lý luận, (9) 61 Nguyễn văn Giang (2016), “Từ quan điểm dân chủ Ăng-ghen”, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 11/2016 62 Nguyễn Nam Hà (2013), Chất lượng hoạt động HĐND cấp tỉnh theo yêu cầu nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 63 Lê Kim Hải (chủ biên) (2006), Những vấn đề đặt qua trình triển khai Quy chế thực dân chủ xã, Nxb Tư pháp, Hà Nội 64 Lê Thị Hồng Hạnh (2000), “Bàn bảo đảm pháp lý dân chủ”, Tạp chí Quản lý nhà nước, (4) 65 Trần Hậu (2013), “Minh triết Hồ Chí Minh dân, dân vận đại đồn kết dân tộc”, Tạp chí Triết học, (2) 66 Trần Hậu (2014), “Vai trò phản biện xã hội việc thực dân chủ nước ta nay”, Tạp chí Triết học, (2) 67 Vũ Văn Hiền (2004), Quy chế dân chủ sở - Những vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 68 Vũ Văn Hiền (2004), Phát huy dân chủ xã, phường, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 69 Dương Phú Hiệp – Trần Văn Đông (2014), “Thực hành dân chủ công tác lý luận tư tưởng Đảng”, Tạp chí Triết học, (2) 70 Đỗ Trung Hiếu (2004), Một số suy nghĩ xây dựng dân chủ Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 147 71 Nguyễn Văn Hùng (2012), “Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh cơng tác dân vận tình hình nay”, Tạp chí Dân vận, (12) 72 Lê Xuân Huy (2010), Ý thức pháp luật với việc thực dân chủ nông thôn Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ triết học, Học viện Chính trị - Hành quốc gia, Hà Nội 73 Nguyễn Văn Huyên (2001), “Phát huy dân chủ chế đảng cầm quyền nước ta nay”, Tạp chí Cộng sản, (13) 74 Hội nhà báo Việt Nam (2004), Các văn Đảng Nhà nước dân chủ sở, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 75 Trần Đình Huỳnh (2012), “Hồ Chí Minh với việc xây dựng nhà nước dân chủ Việt Nam”, Tạp chí Xây dựng Đảng, (9) 76 Lương Xuân Khai (2001), “Hoạt động sử dụng nguồn nhân lực cộng đồng sở làng xã Việt Nam thực Quy chế dân chủ sở”, Tạp chí Lịch sử Đảng, (1) 77 Lương Xuân Khai (2001), “Từ quan điểm quần chúng nhân dân Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thực Quy chế dân chủ nay”, Tạp chí Lịch sử Đảng, (9) 78 Cốc Văn Khang (1996), Cải cách thể chế trị, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 79 Lê Khanh (2007), “Công tác tư tưởng với việc thực Quy chế dân chủ sở Bắc Ninh”, Tạp chí Lý luận trị, (6) 80 Chu Hồng Khanh ( 1997), Quyền người luật quốc tế quyền người, Nxb CTQG - Hà Nội 81 Lại Quốc Khánh (2005), “Tư tưởng Hồ Chí Minh chế độ dân chủ nhân dân”, Tạp chí Triết học, (7) 148 82 Trần Ngọc Khêu – Lê Kim Việt – Hồng Chí Bảo (2004), Tâm lý xã hội trình thực Quy chế dân chủ sở, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 83 Trần văn Khuyên(2016), Thực hiên quy chế dân chủ sở Thành phố Hồ Chí Minh nay, Luận án Tiến sỹ triết học - Học viện KHXH, Hà Nội 84 Đặng Xuân Kỳ (1998), “Dân chủ - Một số vấn đề thuộc chất nhà nước ta”, Tạp chí Quản lý nhà nước, (7) 85 Bùi Đức Lại (2012), “Về nguyên tắc tập trung dân chủ quan nhà nước”, Tạp chí Xây dựng Đảng, (9) 86 Lý Lâm – Ngô Ngọc Trương (1997), Kiên trì phát triển dân chủ XHCN, Viện Thông tin Khoa học xã hội, Hà Nội 87 Nhị Lê (2003), “Phát huy dân chủ điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam”, Tạp chí Triết học (11) 88 Phan Huy Lê (1992), “Vấn đề dân chủ truyền thống Việt Nam”, Tạp chí Thơng tin Lý luận, (9) 89 V.I Lênin (1977), Toàn tập, tập 7, Nxb Tiến - Matxcơva 90 V.I Lênin (1979), Toàn tập, tập 15, Nxb Tiến - Matxcơva 91 V.I Lênin (1980), Toàn tập, tập 26, Nxb Tiến - Matxcơva 92 V.I Lênin (1981), Toàn tập, tập 27, Nxb Tiến - Matxcơva 93 V.I Lênin (1981), Toàn tập, tập 28, Nxb Tiến - Matxcơva 94 V.I Lênin (1981), Toàn tập, tập 29, Nxb Tiến - Matxcơva 95 V.I Lênin (1991), Toàn tập, tập 30, Nxb Tiến - Matxcơva 96 V.I Lênin (1976), Toàn tập, tập 33, Nxb Tiến - Matxcơva 97 V.I Lênin (1977), Toàn tập, tập 37, Nxb Tiến - Matxcơva 98 V.I Lênin (1977), Toàn tập, tập 38, Nxb Tiến - Matxcơva 149 99 V.I Lênin (1977), Toàn tập, tập 39, Nxb Tiến - Matxcơva 100 V.I Lênin (1981), Toàn tập, tập 40, Nxb Tiến - Matxcơva 101 V.I Lênin (1977), Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến - Matxcơva 102 V.I Lênin (1977), Toàn tập, tập 42, Nxb Tiến - Matxcơva 103 V.I Lênin (1978), Toàn tập, tập 43, Nxb Tiến - Matxcơva 104 V.I Lênin (1978), Toàn tập, tập 44, Nxb Tiến - Matxcơva 105 V.I Lênin (1978), Toàn tập, tập 45, Nxb Tiến - Matxcơva 106 Vũ Thị Loan (2013), “Minh triết Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước dân chủ nhà nước pháp quyền”, Tạp chí Triết học, (3) 107 Nguyễn Văn Long (2003), “Những hạn chế lệ làng cần khắc phục q trình dân chủ hóa xã hội nơng thơn”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, (11) 108 Nguyễn Vĩnh Long (2012), “Phát huy dân chủ đấu tranh phòng chống tham ơ, tham nhũng theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Tuyên giáo, (9) 109 Nguyễn Lộc (2000), “Về quyền dân chủ, chất dân chủ bảo đảm nhân quyền nhà nước ta”, Tạp chí Lý luận trị, (2) 110 Nguyễn Đình Lộc (1998), Tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước dân, dân, dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 111 Trần Ngọc Liêu (2013), Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin nhà nước với việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Hồ Chí Minh (1995), 112 Khoa Luật ĐHQG Hà Nội (2012), Về pháp quyền chủ nghĩa hợp hiến, Nxb Lao động- Xã hội, Hà Nội 113 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 114 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 150 115 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 116 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 117 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 118 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 119 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 120 Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 121 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 122 Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 13, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 123 Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 124 Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 125 C.Mác Ph Ăng ghen (1995), Tồn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 126 C.Mác Ph Ăng ghen (1995), Tồn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 127 C.Mác Ph Ăng ghen (1993), Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 128 C.Mác Ph Ăng ghen (1993), Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 129 C.Mác Ph Ăng ghen (1993), Tồn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 130 C.Mác Ph Ăng ghen (1993), Tồn tập, tập 13, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 131 C.Mác Ph Ăng ghen (1994), Tồn tập, tập 16, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 151 132 C.Mác Ph Ăng ghen (1995), Toàn tập, tập 19, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 133 C.Mác Ph Ăng ghen (1995), Toàn tập, tập 20, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 134 Đỗ Mười (1998), Phát huy dân chủ XHCN, xây dựng nhà nước dân, dân, dân vững mạnh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 135 Nguyễn Năng Nam, Trịnh Vương Cường( 1994), “Tư tưởng Hồ chí Minh thực hành dân chủ xã hội”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (9) 136 Lê Hữu Nghĩa (2004), “Thực dân chủ sở qua thực tiễn Việt Nam Trung Quốc”, Tạp chí Cộng sản, (1) 137 Mai Thị Minh Ngọc (2003), Ý thức pháp luật với việc xây dựng dân chủ XHCN Việt Nam, Luận văn thạc sĩ triết học – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 138 Dương Xuân Ngọc (2000) (chủ biên), Quy chế thực dân chủ cấp xã - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 139 Trần Quang Nhiếp (2006), Dân chủ phát triển cộng đồng, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 140 Nguyễn Quốc Phẩm (2000) (chủ biên), Hệ thống trị cấp sở dân chủ hóa đời sống xã hội nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số tỉnh miền Bắc nước ta, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 141 Nguyễn Hạnh Phúc (2007), “Thực quy chế dân chủ Thái Bình, thành tựu kinh nghiệm”, Tạp chí Cộng sản, (5) 142 Nguyễn Bá Quang (2013), Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố - Những kiến thức bản, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội 143 Lê Văn Quang – Văn Đức Thanh (2006), Nhà nước pháp quyền XHCN chế định xã hội nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 152 144 Nguyễn Văn Quang (2000), “Thực dân chủ trực tiếp nước ta nay”, Tạp chí Nghiên cứu lý luận, (10) 145 Nguyễn Văn Quang (2012), “Phản biện xã hội – phương thức quan trọng tạo đồng thuận xã hội”, Tạp chí Dân vận, (11) 146 Thang Văn Phúc – Nguyễn Minh Phương (2012), Phát huy vai trò tổ chức xã hội Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 147 Nguyễn Thế Phúc (2011), “Tư tưởng Hồ Chí Minh thực hành dân chủ Đảng”, Tạp chí Lịch sử Đảng, (11) 148 Phạm Ngọc Quang (2004), “Thực dân chủ sở trình đổi mới: Thành tựu, vấn đề giải pháp”, Tạp chí Lý luận, (3) 149 Lê Minh Quân (2013), “Xây dựng hoàn thiện chế kiểm soát quyền lực nhằm bảo đảm quyền làm chủ nhân dân”, Tạp chí Cộng sản, (số 852 tháng 10) 150 Nguyễn Văn Sáu – Hồ Văn Thông (2005), Thể chế dân chủ phát triển nông thơn nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 151 Phạm văn Sinh (2009), “Nơng thơn Thái bình thay đổi sau 10 năm thực quy chế dân chủ sở”, Tạp chí dân vận, (3) 152 Phan Xuân Sơn (2003), Các đoàn thể nhân dân với việc bảo đảm dân chủ sở nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 153 Nguyễn Thanh Sơn (2010), Quá trình thực dân chủ xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc Việt nam thời kỳ đổi mới, Luận án Tiến sỹ - Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Hà Nội 154 Nguyễn thị Tâm (2012), Dân chủ sở vấn đề thực dân chủ nông thôn nước ta nay, Luận án tiến sỹ - Học viện CTHCQG Hồ Chí Minh, Hà Nội 155 Đan Tâm (2012), “Yên dân - Bài học ln ln mới”, Tạp chí Dân vận, (8) 153 156 Đan Tâm (2012), “Nhà nước pháp quyền quyền cơng dân”, Tạp chí Dân vận, (9) 157 Nguyễn Đình Tấn (1998), “Dân chủ kỷ cương, ổn định phát triển”, Tạp chí Cộng sản, 158 Nguyễn Đình Tấn (1998), “Tiếp tục xây dựng hồn thiện thiết chế dân chủ nước ta”, Tạp chí Nghiên cứu lý luận, (10) 159 Tạ Ngọc Tấn (2018), “Từ tư tưởng C.Mác dân chủ đến dân chủ XHCN Việt Nam”, Tạp chí Cơng sản, (6) 160 Tổng điều tra dân số.Vn/ htlm 161 Hoàng Trung Thành (2004), Giáo dục pháp luật cho nông dân tỉnh Thái Bình giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 162 Phạm Thắng (2008), “Giải pháp cho phát triển nông nghiệp nông thôn, nông dân nay”, Tạp chí Cộng sản, (790) 163 Lê Minh Thông (1997), “Để nhà nước ta thực nhà nước dân, dân, dân”, Tạp chí Triết học, (6) 164 Nguyễn Viết Thông (2013), “Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam dân chủ thực hành dân chủ (trước từ đổi đến nay)”, Tạp chí Triết học, (10) 165 Lê Thi (2009), “Thực dân chủ sở vấn đề tăng cường ý thức trách nhiệm nhà nước”, Tạp chí Triết học, (8) 166 Trang TTĐT Tin tức http://tintuc.vn/ ngày 10/5/2019 167 Trang TTĐT BắcNinh http://bacninh.gov.vn/ ngày 11/8/2019 168 Trang TTĐT Ban Nội Trung ương http://noichinh.vn/ ngày 23/1/2015 154 169 Trang TTĐT Thanh tra Hải Dương http://thanhtra.haiduong.gov.vn/ ngày 9/2/2019 170 TrangTTĐT Nam Định https://www.namdinh.gov.vn/ ngày 6/8/2019 171 Trang TTĐT Ninh Bình https://www.ninhbinh.gov.vn/ ngày 6/8/2019 172 Đặng Hữu Tồn (2000), “Quan điểm Lênin kết hợp tất yếu, hữu dân chủ CNXH”, Tạp chí Triết học, 4/2000 173 Đỗ Quang Tuấn (2004), Cơ sở lý luận thực tiễn phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” vấn đề xây dựng quy chế dân chủ sở Vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 174 Trần Từ (1984), Cơ cấu tổ chức làng Việt cổ truyền Bắc Bộ, Nxb KHXH, Hà Nội 175 Nguyễn Phú Trọng (2011), Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân, dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 176 Nguyễn Phú Trọng (2011), “Các mối quan hệ lớn cần giải tốt trình đổi lên CNXH nước ta”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 177 Lê Huy Thực (2005), “Hồ Chí Minh bàn cán đảng viên thực phát huy dân chủ nông thôn”, Tạp chí Lý luận trị, (3) 178 Đào Trí Úc (2003), Hương ước trình thực dân chủ nông thôn Việt nam nay, Nxb CTQG, Hà Nội 179 Võ Khánh Vinh (2011) (chủ biên), Tư tưởng quyền người, Nxb CTQG, Hà Nội 180 Võ Khánh Vinh (2011), Những vấn đề lí luận thực tiễn nhóm quyền cơng dân quyền người, Nxb KHXH, Hà Nội 155 181 Võ Khánh Vinh (2010), Quyền người, tiếp cận đa ngành liên ngành luật học, Nxb KHXH, Hà Nội 182 N.M.Voskrenskaia N.B.Davletshina (2009), Chế độ dân chủ: Nhà nước xã hội, Nxb Tri thức, Hà Nội 183 Vĩnh phúc online http://vinhphuc.online/ ngày 25/1/2018 184 VTV trực tuyến https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/ ngày 15/7/2018 156 ... nông thôn Đồng Bắc 48 2.4 Thực dân chủ thực dân chủ nông thôn Đồng Bắc Bộ5 8 Chƣơng 3: THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ VIỆT NAM HIỆN NAY- THỰC TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA 70... CHỦ Ở NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 37 2.1 Khái niệm dân chủ 37 2.2 Ba hình thái lịch sử dân chủ 44 2.3 Về chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam dân chủ nông thôn Đồng Bắc. .. đạo thực dân chủ sở (Giai đoạn từ 1998 nay) 70 3.2 Hiện trạng thực dân chủ nông thôn Đồng Bắc Việt Nam 77 3.3 Đánh giá tổng quát thành tựu hạn chế thực dân chủ nông thôn Đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện dân chủ ở nông thôn Đồng bằng Bắc bộ Việt Nam hiện nay, Thực hiện dân chủ ở nông thôn Đồng bằng Bắc bộ Việt Nam hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn