CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH THÁI NGUYÊN

224 2 0
  • Loading ...
1/224 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2020, 07:29

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––––– LÊ NGỌC NƢƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––––––––––– LÊ NGỌC NƢƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 9.34.04.10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Thị Gấm THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết hoạt động nghiêm túc, tìm tòi q trình nghiên cứu tơi Các nội dung nêu luận án trung thực, trích dẫn đƣợc rõ nguồn gốc Những kết nghiên cứu luận án đƣợc tác giả công bố tạp chí khoa học khơng trùng với cơng trình khác Tác giả luận án Lê Ngọc Nƣơng ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo thầy cô giáo Khoa Quản lý - Luật Kinh tế - Trƣờng Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện cho học tập nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Nguyễn Thị Gấm - ngƣời hƣớng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ định hƣớng để tơi hồn thành Luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Sở Công Thƣơng, Sở Kế hoạch & Đầu tƣ, Sở Lao động - Thƣơng binh Xã hội Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên chủ doanh nghiệp địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhiệt tình hợp tác giúp đỡ thực Luận án Tôi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè gia đình kịp thời động viên, chia sẻ tạo điều kiện tốt suốt thời gian học tập nghiên cứu Thái Nguyên, ngày tháng năm Tác giả luận án Lê Ngọc Nƣơng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG BIỂU x DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ xii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài .2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận án Kết cấu luận án Chƣơng 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Những nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa 1.1.1 Nghiên cứu nƣớc 1.1.2 Nghiên cứu Việt Nam 10 1.2 Tóm lƣợc nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa 14 1.3 Đánh giá chung kết cơng trình khoa học nghiên cứu 16 1.4 Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu .16 Tóm tắt chƣơng 18 Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 19 2.1 Lý luận chung doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa 19 2.1.1 Một số khái niệm .19 2.1.2 Phân loại doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa 26 2.1.3 Đặc điểm doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 27 iv 2.1.4 Vai trò doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa kinh tế 29 2.2 Lý luận chung nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa 33 2.2.1 Khái niệm phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa 33 2.2.2 Nội dung phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa 35 2.2.3 Cơ sở lựa chọn nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa 36 2.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa .38 2.3 Cơ sở thực tiễn học kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa 45 2.3.1 Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa số quốc gia 45 2.3.2 Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa số địa phƣơng nƣớc 52 2.3.3 Bài học kinh nghiệm cho phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên .60 Tóm tắt chƣơng 63 Chƣơng 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .64 3.1 Câu hỏi nghiên cứu 64 3.2 Khung phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên 64 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên .64 3.2.2 Các giả thuyết nghiên cứu .65 3.3 Quy trình nghiên cứu 66 3.4 Nghiên cứu định tính thang đo nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên 67 3.4.1 Mục đích 68 3.4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu .68 v 3.4.3 Kết nghiên cứu định tính nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên .68 3.5 Nghiên cứu định lƣợng sơ .73 3.5.1 Mẫu nghiên cứu phƣơng pháp thu thập liệu 73 3.5.2 Phƣơng pháp phân tích sơ thang đo 74 3.5.3 Kết nghiên cứu định lƣợng sơ .74 3.6 Bản khảo sát thức .75 3.7 Nghiên cứu định lƣợng thức 77 3.7.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin 77 3.7.2 Phƣơng pháp phân tích thơng tin 80 3.7.3 Tiêu chí đánh giá phát triển doanh nghiệp cơng nghiệp nhỏ vừa 84 Tóm tắt chƣơng 88 Chƣơng 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH THÁI NGUYÊN 89 4.1 Khái quát chung tỉnh Thái Nguyên .89 4.1.1 Điều kiện tự nhiên tỉnh Thái Nguyên .89 4.1.2 Đặc điểm kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên 90 4.1.3 Những thuận lợi khó khăn cho phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa địa bàn 93 4.2 Thực trạng phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên 95 4.2.1 Quá trình hình thành phát triển doanh nghiệp cơng nghiệp nhỏ vừa 95 4.2.2 Thực trạng tăng trƣởng doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên 97 4.2.3 Sự chuyển dịch cấu doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa 99 4.2.4 Sự tăng trƣởng chất lƣợng doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa 101 4.3 Thực trạng nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Ngun nhìn từ phía doanh nghiệp 109 4.3.1 Nhóm nhân tố bên doanh nghiệp 109 4.3.2 Nhóm nhân tố bên doanh nghiệp 123 4.4 Phân tích ảnh hƣởng nhân tố đến phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên 132 vi 4.4.1 Mô tả đặc điểm mẫu nghiên cứu 132 4.4.2 Kết kiểm định thang đo phân tích nhân tố khám phá (EFA) 134 4.4.3 Kết phân tích nhân tố khẳng định (CFA) .135 4.4.4 Kết CFA mơ hình nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển DNCNNVV tỉnh Thái Nguyên .136 4.4.5 Kiểm định mơ hình lý thuyết giả thuyết nghiên cứu mơ hình cấu trúc tuyến tính (SEM) 139 4.5 Đánh giá chung phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên 146 4.5.1 Những mặt đạt đƣợc phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên 146 4.5.2 Những vấn đề tồn phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên 147 4.5.3 Nguyên nhân hạn chế phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên 148 Tóm tắt chƣơng 150 Chƣơng 5: GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 151 5.1 Bối cảnh nƣớc địa phƣơng phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên 151 5.2 Xây dựng mơ hình phân tích SWOT doanh nghiệp cơng nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên 152 5.3 Quan điểm định hƣớng phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên 154 5.3.1 Quan điểm phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên 154 5.3.2 Định hƣớng phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên 154 5.4 Một số giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên 157 5.4.1 Hồn thiện sách khoa học cơng nghệ .157 vii 5.4.2 Hoàn thiện sách nguồn nguyên liệu cho phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa .159 5.4.3 Hoàn thiện sách lao động doanh nghiệp cơng nghiệp nhỏ vừa 160 5.4.4 Nâng cao lực quản lý chủ DN máy quản lý DN 161 5.4.5 Hồn thiện sách tài nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cơng nghiệp nhỏ vừa 163 5.5 Một số kiến nghị nhằm phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên 164 5.5.1 Kiến nghị nhằm hoàn thiện sách Chính sách Nhà nƣớc .164 5.5.2 Kiến nghị hồn thiện sách hỗ trợ địa phƣơng phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên 165 KẾT LUẬN 168 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 170 TÀI LIỆU THAM KHẢO 171 PHỤ LỤC viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT BHXH Nghĩa đầy đủ tiếng Việt Bảo hiểm xã hội CBCNV Cán công nhân viên CCN Cụm công nghiệp CN Cơng nghiệp CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa CNSX Cơng nghệ sản xuất CP Chính phủ CS Cộng DN Doanh nghiệp 10 DNCB Doanh nghiệp chế biến 11 DNCN Doanh nghiệp công nghiệp 12 DNCNNVV Doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa 13 DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa 14 ĐP Địa phƣơng 15 GTGT Giá trị gia tăng 16 GTSX Giá trị sản xuất 17 HĐLĐ Hợp đồng lao động 18 HTX Hợp tác xã 19 KCN Khu công nghiệp 20 LĐ Lao động 21 MT Môi trƣờng 22 QHCT Quy hoạch chi tiết 23 SX Sản xuất 24 SXKD Sản xuất kinh doanh 25 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 26 TTHC Thủ tục hành 27 TW Trung ƣơng 28 VLXD Vật liệu xây dựng STT Từ viết tắt 1.9 Kiểm định EFA tổng thể mơ hình lý thuyết Initial Eigenvalues Factor Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadingsa % of Cumulative % of Cumulative Total Total Variance % Variance % 6.623 20.695 20.695 6.375 19.922 19.922 4.837 3.373 10.542 31.237 3.076 9.613 29.535 4.495 2.901 9.065 40.302 2.581 8.066 37.602 3.355 2.879 8.995 49.297 2.478 7.742 45.344 3.599 2.545 7.952 57.250 2.245 7.015 52.359 3.058 2.394 7.482 64.732 2.023 6.321 58.680 3.187 2.036 6.362 71.094 1.773 5.540 64.220 2.633 1.490 4.656 75.750 1.211 3.783 68.003 2.155 664 2.075 77.825 10 582 1.817 79.642 11 558 1.743 81.385 12 538 1.680 83.066 13 493 1.539 84.605 14 435 1.360 85.965 15 411 1.286 87.251 16 387 1.210 88.461 17 374 1.169 89.630 18 356 1.113 90.743 19 335 1.046 91.789 20 315 986 92.774 21 291 909 93.683 22 285 890 94.574 23 270 844 95.418 24 250 782 96.200 25 230 719 96.919 26 206 643 97.563 27 184 576 98.138 28 164 513 98.651 29 143 447 99.099 30 127 397 99.496 31 105 327 99.823 32 057 177 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance Total Factor HL3 990 HL2 851 HL4 818 HL1 777 TE3 956 TE4 812 TE2 811 TE1 727 GO3 904 GO1 903 GO2 748 GO4 724 TN3 902 TN4 850 TN2 812 TN1 759 LA3 965 LA4 806 LA2 805 LA1 716 QL1 912 QL3 830 QL4 813 QL2 724 LO2 806 LO4 781 LO3 762 LO5 739 FI4 783 FI3 760 FI2 677 FI1 634 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Kết CFA thang đo nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển DNCNNVV tỉnh Thái Nguyên 2.1 Kết CFA thang đo trình độ cơng nghệ sản xuất Regression Weights: (Group number - Default model) TE3 TE4 TE2 TE1 < < < < - Factor Factor Factor Factor Estimate S.E C.R P Label 1.000 867 029 29.489 *** 745 043 17.495 *** 649 047 13.786 *** Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) TE3 TE4 TE2 TE1 < < < < - Factor Factor Factor Factor Estimate 1.020 902 747 652 CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 650 420 650 10 000 926.278 000 154.380 Default model Saturated model Independence model RMR, GFI Model Default model Saturated model Independence model RMR 009 000 1.029 GFI 999 1.000 394 AGFI 988 PGFI 100 -.010 236 RFI rho1 996 IFI Delta2 1.000 1.000 000 TLI rho2 1.002 Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model NFI Delta1 999 1.000 000 000 000 CFI 1.000 1.000 000 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model 000 000 149 558 Independence model 754 713 795 000 2.2 Kết CFA thang đo hỗ trợ từ Chính phủ Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label GO1 < - Factor 1.000 GO3 < - Factor 1.002 050 20.210 *** GO2 < - Factor 875 051 17.190 *** GO4 < - Factor 768 056 13.765 *** Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate GO1 < - Factor 903 GO3 < - Factor 889 GO2 < - Factor 807 GO4 < - Factor 705 CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 5.196 074 2.598 10 000 682.197 000 113.700 Default model Saturated model Independence model RMR, GFI Model Default model Saturated model Independence model RMR 022 000 824 GFI 990 1.000 416 AGFI 950 PGFI 198 027 250 RFI rho1 977 IFI Delta2 995 1.000 000 TLI rho2 986 Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model NFI Delta1 992 1.000 000 000 000 CFI 995 1.000 000 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model 077 000 161 214 Independence model 646 606 687 000 2.3 Kết CFA thang đo nguồn nguyên liệu Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label TN3 < - Factor 1.000 TN4 < - Factor 985 047 20.833 *** TN2 < - Factor 793 053 15.082 *** TN1 < - Factor 748 054 13.757 *** Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate TN3 < - Factor 928 TN4 < - Factor 902 TN2 < - Factor 739 TN1 < - Factor 698 CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 1.856 173 1.856 10 000 709.555 000 118.259 Default model Saturated model Independence model RMR, GFI Model RMR GFI AGFI PGFI Default model 011 997 966 100 Saturated model 000 1.000 Independence model 924 411 019 247 Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model NFI RFI IFI TLI Delta1 rho1 Delta2 rho2 997 984 999 993 1.000 000 1.000 000 000 CFI 999 1.000 000 000 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model 056 000 183 309 Independence model 659 619 700 000 2.4 Kết CFA thang đo lao động Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label LA3 < - Factor 1.000 LA4 < - Factor 943 050 18.720 *** LA2 < - Factor 890 050 17.626 *** LA1 < - Factor 772 053 14.466 *** Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate LA3 < - Factor 950 LA4 < - Factor 824 LA2 < - Factor 797 LA1 < - Factor 711 CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 2.161 339 1.081 10 000 666.549 000 111.092 Default model Saturated model Independence model RMR, GFI Model RMR GFI AGFI PGFI Default model 014 996 980 199 Saturated model 000 1.000 Independence model 624 422 036 253 Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model NFI RFI IFI TLI Delta1 rho1 Delta2 rho2 997 990 1.000 999 1.000 000 1.000 000 000 CFI 1.000 1.000 000 000 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model 017 000 123 551 Independence model 639 598 680 000 2.5 Kết CFA thang đo lực quản lý Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label QL1 < - Factor 1.000 QL3 < - Factor 959 056 16.988 *** QL4 < - Factor 940 056 16.765 *** QL2 < - Factor 896 062 14.510 *** Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate QL1 < - Factor 892 QL3 < - Factor 826 QL4 < - Factor 819 QL2 < - Factor 746 CMIN Model Default model Saturated model Independence model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 1.509 470 754 10 000 628.820 000 104.803 RMR, GFI Model RMR GFI AGFI PGFI Default model 009 997 986 199 Saturated model 000 1.000 Independence model 573 423 038 254 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model 000 000 111 665 Independence model 620 580 661 000 2.6 Kết CFA thang đo sách hỗ trợ địa phương Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label LO2 < - Factor 1.000 LO4 < - Factor 950 075 12.639 *** LO5 < - Factor 795 065 12.141 *** LO3 < - Factor 908 075 12.066 *** Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate LO2 < - Factor 798 LO4 < - Factor 781 LO5 < - Factor 749 LO3 < - Factor 744 CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 4.538 103 2.269 10 000 453.285 000 75.548 Default model Saturated model Independence model RMR, GFI Model RMR GFI AGFI PGFI Default model 023 992 958 198 Saturated model 000 1.000 Independence model 623 489 148 293 Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model NFI RFI IFI TLI Delta1 rho1 Delta2 rho2 990 970 994 983 1.000 000 1.000 000 000 CFI 994 1.000 000 000 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model 069 000 155 265 Independence model 525 485 567 000 2.7 Kết CFA thang đo tiếp cận tài Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P FI4 < - Factor 1.000 FI3 < - Factor 998 092 10.900 *** FI2 < - Factor 855 087 9.887 *** FI1 < - Factor 820 088 9.314 *** Label Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate FI4 < - Factor 795 FI3 < - Factor 755 FI2 < - Factor 663 FI1 < - Factor 622 CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 5.226 073 2.613 10 000 333.589 000 55.598 Default model Saturated model Independence model RMR, GFI Model RMR GFI AGFI PGFI Default model 012 990 952 198 Saturated model 000 1.000 Independence model 191 566 276 339 Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model NFI RFI IFI TLI Delta1 rho1 Delta2 rho2 984 953 990 970 1.000 000 1.000 000 000 CFI 990 1.000 000 000 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model 077 000 162 212 Independence model 450 409 491 000 2.8 Kết CFA thang đo phát triển DNCNNVV Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label HL3 < - Factor 1.000 HL2 < - Factor 906 035 25.546 *** HL4 < - Factor 930 042 21.989 *** HL1 < - Factor 740 043 17.079 *** Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate HL3 < - Factor 957 HL2 < - Factor 898 HL4 < - Factor 849 HL1 < - Factor 758 CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 876 645 438 10 000 878.102 000 146.350 Default model Saturated model Independence model RMR, GFI Model RMR GFI AGFI PGFI Default model 006 998 992 200 Saturated model 000 1.000 Independence model 833 371 -.048 223 Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model NFI RFI IFI TLI Delta1 rho1 Delta2 rho2 999 997 1.001 1.004 1.000 000 1.000 000 000 CFI 1.000 1.000 000 000 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model 000 000 095 793 Independence model 734 693 775 000 2.9 Kết CFA mơ hình nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển DNCNNVV Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P HL3 < - 1.000 HL2 < - 926 036 25.862 *** HL4 < - 946 043 21.937 *** HL1 < - 751 044 17.023 *** TE3 < - 1.000 TE4 < - 909 027 33.572 *** TE2 < - 784 042 18.743 *** TE1 < - 679 048 14.224 *** GO3 < - 1.000 GO1 < - 1.002 050 20.124 *** GO2 < - 887 052 17.147 *** GO4 < - 767 057 13.490 *** TN3 < - 1.000 TN4 < - 1.000 046 21.692 *** TN2 < - 827 052 15.929 *** TN1 < - 783 054 14.568 *** LA3 < - 1.000 LA4 < - 948 050 18.786 *** LA2 < - 894 051 17.682 *** LA1 < - 776 054 14.495 *** QL1 < - 1.000 QL3 < - 969 057 16.993 *** QL4 < - 947 057 16.695 *** QL2 < - 906 062 14.548 *** LO2 < - 1.000 LO4 < - 954 076 12.630 *** LO3 < - 913 076 12.080 *** LO5 < - 800 066 12.163 *** FI4 < - 1.000 FI3 < - 988 091 10.901 *** FI2 < - 859 086 9.971 *** FI1 < - 821 088 9.362 *** Label Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate HL3 < - 945 HL2 < - 908 HL4 < - 853 HL1 < - 761 TE3 < - 996 TE4 < - 924 TE2 < - 767 TE1 < - 665 GO3 < - 885 GO1 < - 902 GO2 < - 816 GO4 < - 702 TN3 < - 916 TN4 < - 904 TN2 < - 761 TN1 < - 721 LA3 < - 947 LA4 < - 826 LA2 < - 799 LA1 < - 712 QL1 < - 886 QL3 < - 830 QL4 < - 820 QL2 < - 750 LO2 < - 795 LO4 < - 781 LO3 < - 746 LO5 < - 751 FI4 < - 797 FI3 < - 749 FI2 < - 667 FI1 < - 624 CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 92 679.795 436 000 1.559 528 000 32 6079.659 496 000 12.257 Default model Saturated model Independence model RMR, GFI Model RMR GFI AGFI PGFI Default model 069 869 841 717 Saturated model 000 1.000 Independence model 356 342 299 321 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model 046 039 052 869 Independence model 204 200 209 000 Kết SEM mơ hình nghiên cứu Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P < - 356 049 7.343 *** < - 117 057 2.063 039 < - 133 054 2.441 015 < - 131 062 2.118 034 < - 172 070 2.472 013 < - 140 066 2.133 033 < - 266 120 2.220 026 HL3 < - 1.000 HL2 < - 926 036 25.862 *** HL4 < - 946 043 21.937 *** HL1 < - 751 044 17.023 *** TE3 < - 1.000 TE4 < - 909 027 33.572 *** TE2 < - 784 042 18.743 *** TE1 < - 679 048 14.224 *** GO3 < - 1.000 Label Estimate S.E C.R P GO1 < - 1.002 050 20.124 *** GO2 < - 887 052 17.147 *** GO4 < - 767 057 13.490 *** TN3 < - 1.000 TN4 < - 1.000 046 21.692 *** TN2 < - 827 052 15.929 *** TN1 < - 783 054 14.568 *** LA3 < - 1.000 LA4 < - 948 050 18.786 *** LA2 < - 894 051 17.682 *** LA1 < - 776 054 14.495 *** QL1 < - 1.000 QL3 < - 969 057 16.993 *** QL4 < - 947 057 16.695 *** QL2 < - 906 062 14.548 *** LO2 < - 1.000 LO4 < - 954 076 12.630 *** LO3 < - 913 076 12.080 *** LO5 < - 800 066 12.163 *** FI4 < - 1.000 FI3 < - 988 091 10.901 *** FI2 < - 859 086 9.971 *** FI1 < - 821 088 9.362 *** Label Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Parameter < < < < < < < HL3 < HL2 < HL4 < HL1 < TE3 < TE4 < TE2 < TE1 < GO3 < GO1 < GO2 < GO4 < TN3 < TN4 < TN2 < TN1 < LA3 < LA4 < LA2 < LA1 < QL1 < QL3 < QL4 < QL2 < LO2 < LO4 < LO3 < LO5 < FI4 < FI3 < FI2 < FI1 < - 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 SE SE-SE Mean 072 002 421 068 002 118 069 002 142 059 002 109 064 002 135 060 002 113 063 002 122 016 001 946 027 001 908 039 001 852 043 001 766 004 000 996 023 001 924 046 001 768 058 002 667 040 001 886 045 001 903 047 001 817 070 002 701 032 001 915 032 001 903 057 002 757 061 002 719 035 001 949 048 002 829 052 002 801 066 002 716 035 001 891 046 001 829 047 001 820 060 002 746 049 002 795 058 002 780 061 002 746 054 002 749 081 003 792 091 003 746 091 003 678 079 002 629 Bias SE-Bias -.001 003 003 003 002 003 -.004 003 000 003 -.006 003 -.004 003 000 001 000 001 -.002 002 006 002 000 000 000 001 001 002 002 003 001 002 000 002 001 002 -.001 003 -.001 001 -.001 001 -.004 003 -.002 003 002 002 004 002 002 002 004 003 005 002 -.001 002 000 002 -.003 003 000 002 -.001 003 000 003 -.001 002 -.005 004 -.003 004 011 004 005 004 ... doanh nghiệp, (3) Quy mô doanh nghiệp, (4) Các mối quan hệ xã hội doanh nghiệp (5) Tốc độ tăng doanh thu ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh DNNVV TP Cần Thơ Cũng khoảng thời gian đó, Phan... quy Logistic, nghiên cứu tƣơng quan phong cách lãnh đạo định hƣớng kinh doanh doanh nhân, phong cách lãnh đạo hiệu kinh doanh, định hƣớng kinh doanh hiệu kinh doanh,… Kết cuối phong cách lãnh đạo... 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Luận án đƣợc nghiên cứu địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Phạm vi thời gian: Luận án sử dụng nguồn số liệu thứ cấp khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2016
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH THÁI NGUYÊN, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH THÁI NGUYÊN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn