QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT TỪ THỰC TIỄN LÀNG TRẺ EM SOS HÀ NỘI

91 2 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2020, 07:23

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THỊ QUỲNH TRANG QUẢN LÝ CƠNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM CĨ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT TỪ THỰC TIỄN LÀNG TRẺ EM SOS HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THỊ QUỲNH TRANG QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM CĨ HỒN CẢNH ĐẶC BIỆT TỪ THỰC TIỄN LÀNG TRẺ EM SOS HÀ NỘI Ngành: Công tác xã hội Mã số: 8.76.01.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN HẢI HỮU HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu ghi luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Thị Quỳnh Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM CĨ HỒN CẢNH ĐẶC BIỆT .8 1.1 Các khái niệm 1.2 Lý thuyết ứng dụng nghiên cứu .14 1.3 Một số vấn đề lý luận quản lý CTXH trẻ em có HCĐB cấp độ tổ chức cung cấp dịch vụ 17 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý công tác xã hội trẻ em có hồn cảnh đặc biệt cấp độ tổ chức cung cấp dịch vụ 20 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM CĨ HỒN CẢNH ĐẶC BIỆT TẠI LÀNG TRẺ EM SOS HÀ NỘI 29 2.1 Khái quát địa bàn nghiên cứu .29 2.2 Thực trạng Quản lý công tác xã hội trẻ em có HCĐB Làng trẻ em SOS Hà Nội 34 2.3 Thực trạng yếu tổ ảnh hưởng đến quản lý công tác xã hội Trẻ em có hồn cảnh đặc biệt .59 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CƠNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM CĨ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT TỪ THỰC TIỄN LÀNG TRẺ EM SOS HÀ NỘI .63 3.1 Nhóm giải pháp chung 63 3.2 Nhóm giải pháp cụ thể 66 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHỤ LỤC 80 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTXH : Bảo trợ xã hội BVCSTE : Bảo vệ chăm sóc trẻ em CBQL : Cán quản lý CRC : Công ước quốc tế quyền trẻ em CTXH : Công tác xã hội HCĐB : Hoàn cảnh đặc biệt LĐTBXH : Lao động-Thương binh Xã hội TECHCĐB : Trẻ em có hồn cảnh đặc biệt UBND Ủy ban nhân dân : DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: đánh giá mức độ hoạt động quản lý chăm sóc ni dưỡng 38 Biểu đồ 2.1: Đánh giá mức độ thực hoạt động kết nối, tìm kiếm nguồn lực trợ giúp 50 Biểu đồ 2.2: Nguồn quỹ tài trợ cho hoạt động Làng trẻ em SOS Việt Nam 55 Biểu đồ 2.3: Biểu đồ đánh giá kiểm tra, giám sát hoạt động CTXH với TECHCĐB 58 DANH MỤC HÌNH Hình 1.2: Thang nhu cầu Maslow 14 Hình 2.1 : Sơ đồ tổ chức máy .33 DANH MỤC HỘP Hộp 2.1: PVS, bà mẹ 36 Hộp 2.2: PVS, cán quản lý 37 Hộp 2.3: PVS, trẻ em Làng 38 Hộp 2.4: PVS, nữ, nhân viên chăm sóc 42 Hộp 2.5: PVS, bà mẹ 43 Hộp 2.6: PVS bà dì 45 Hộp 2.7: PVS trẻ em 45 Hộp 2.8: PVS, nữ, cán quản lý .48 Hộp 2.9: PVS,nam, lãnh đạo trung tâm .48 Hộp 2.10: PVS nam lãnh đạo Làng trẻ em SOS Hà Nội 54 Hộp 2.11: PVS, cán Y tế 57 Hộp 2.12: PVS, cán quản lý 59 Hộp 2.13: PVS, nam, nhân viên văn phòng 60 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài ''Trẻ em búp cành có ăn, có mặc có học hành ngoan'', câu nói Hồ Chí Minh trẻ em chủ nhân tương lai đất nước mối quan tâm hàng đầu gia đình xã hội Nhưng khơng hay ăn chóng lớn ngoan trẻ em hồn cảnh trẻ em phải chịu thuộc hồn cảnh Với nhóm trẻ em có hồn cảnh thiệt thòi khó khăn kể đến: Trẻ em mồ côi, trẻ em bị bạo hành, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em khuyết tật v.v Vì vấn đề liên quan đến trẻ em có hồn cảnh góp phần cho thiệt thòi em tạo nên phát triển bền vững xã hội nói riêng đất nước Đó trách nhiệm nghĩa vụ người dân nhân viên công tác xã hội Nhận thức điểm nóng vấn đề này, song song với việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, năm qua Việt Nam có nhiều mơ hình, đề án, chương trình hành động nhằm giúp đỡ nhóm trẻ em có hồn cảnh đặc biệt với nhiều hình thức khác Làng trẻ em SOS Quốc tế có nhiệm vụ, chức nguyên tắc sư phạm riêng Vì vậy, làng SOS Việt Nam hoạt động dựa tảng ngun tắc sư phạm Chương trình mang lại nhiều khả quan, có ý nghĩa xã hội, giúp trẻ em mồ côi cha mẹ tiếp cận với dịch vụ xã hội y tế, giáo dục xoa dịu nỗi đau giảm bớt mặc cảm tự ti số phận thiệt thòi tất em Chương trình hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục bảo vệ cho trẻ em có hồn cảnh đặc biệt Làng trẻ em SOS Hà Nội đạt kết định như: đáp ứng số nhu cầu vật chất, tinh thần, nhu cầu an tồn nhiên gặp nhiều khó khăn Đặc biệt phải kể đến công tác hỗ trợ, tham vấn tâm lý cho trẻ em SOS Hà Nội thiếu chuyên nghiệp; kế hoạch việc tổ chức hoạt động cá nhân, nhóm nhằm giúp trẻ bớt tự ti thân, hòa nhập, gắn kết với nhiều khó khăn hạn chế thiếu nguồn nhân lực công tác xã hội đội ngũ nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp Những thực tế Làng trẻ em SOS rào cản để trẻ em có hồn cảnh đặc biệt hòa nhập với cộng đồng tốt Công tác xã hội ngành khoa học, nghề chun mơn mang tính ứng dụng cao, tạo dựng tảng khẳng định vị xã hội Đối với Việt Nam Công tác xã hội nghề nên thiếu tính chun nghiệp, thiếu kinh nghiệm, hệ thống dịch vụ CTXH thiếu đồng nhất, việc tổ chức thực hoạt động CTXH đối tượng nói chung trẻ em có HCĐB nói riêng hiệu chưa cao Do cần tăng cường công tác quản lý để hoạch định sách xây dựng chế quản ly, điều phối, giám sát hướng dẫn thực CTXH cách có hiệu nhằm đáp ứng nhu cầu đối tượng kịp thời, có chất lượng góp phần giải vấn đề an sinh xã hội cách bền vững Tuy nhiên, từ trước tới Làng trẻ em SOS chưa có nghiên cứu đề cập đến vấn đề quản lý CTXH trẻ em có HCĐB Do đó, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Quản lý Công tác xã hội trẻ em có hồn cảnh đặc biệt từ thực tiễn Làng trẻ em SOS Hà Nội” nhằm tìm hiểu quảm lý CTXH trẻ em có HCĐB; sở đó, khuyến nghị nội dung, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý CTXH trẻ em có HCĐB Làng trẻ em SOS, góp phần thúc đẩy nghề CTXH phát triển, đảm bảo an sinh xã hội thực tốt quyền trẻ em Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài BVCSGĐ trẻ em có HCĐB phần việc xây dựng tầm vóc, hình ảnh người Việt Nam, hướng tới ổn định xã hội ngày văn minh Thông qua khảo sát, đánh giá, tác giả tìm hiểu số đề tài nghiên cứu liên quan đến vấn đề Đề tài “Đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội đề xuất kế hoạch phát triển mơ hình hệ thống cung cấp dịch vụ công tác xã hội từ trung ương đến địa phương” đề tài đánh giá Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao độngThương binh Xã hội năm 2012 Tuy nhiên đề tài đước đánh giá nhu cầu chưa sâu giải HCĐB trẻ em thiệt thòi chung.[4] Phạm Ngọc Luyến (2007), Báo cáo nghiệm thu kết nghiên cứu khoa học thực trạng , giải pháp bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn dựa địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Đề tài hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, văn sách liên quan đến trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời đề tài đánh giá thực trạng bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn địa bàn tỉnh qua đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc [23, tr.1-2] “Khung kỹ thuật phát triển nghề công tác xã hội (Chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hồn cảnh đặc biệt” sách chuyên khảo TS.Nguyễn Hải Hữu (chủ biên) năm 2009 nhằm cung cấp kiến thức chuyên sâu khung chiến lược chuyên nghiệp hóa nghề CTXH Việt Nam Tài liệu đề cập đến tiêu chuẩn chăm sóc tiêu chuẩn nhân viên CTXH trung tâm bảo trợ chăm sóc trẻ em.[14] Tác giả Vũ Nhi Cơng (2009) có viết “Vai trò nhân viên cơng tác xã hội tiến trình giúp trẻ em đặc biệt khó khăn hội nhập sống” Tác giả vai trò nhân viên cơng tác xã hội tiến trình giúp trẻ em đặc biệt khó khăn hội nhập sống, khó khăn nhân viên cơng tác xã hội việc thực vai trò mình, vai trò nhân viên cơng tác xã hội với cơng tác xã hội gia đình “Tình hình trẻ em có hồn cảnh đặc biệt dự báo đến năm 2020” tác giả Lê Thu Hà Nghiên cứu dã phản ánh thực trạng trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn nước ta đến năm 2010, dự báo đến năm 2020 Có thể thấy nhóm trẻ em có hồn cảnh đặc biệt cần đến hỗ trợ để hòa nhập cộng đồng Cộng đồng cần ý thức việc chăm sóc, gúp đờ giáo dục trẻ em hoàn cảnh để hạn chế gia tăng số lượng nhóm chủ thể giai đoạn tới “Chăm sóc trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng – sở xã hội thách thức” chuyên đề tác giả Nguyễn Hồng Thái Trong chuyên đề tác giả rõ cách chăm sóc thay trẻ em đặc biệt khó khăn cộng đồng chuyển đổi từ cách tiếp cận truyền thống sang cách tiếp cận dựa sở quyền trẻ em Nguyễn Văn Sinh (2016) “Tổ chức hoạt động chăm sóc ni dưỡng trẻ em mồ cơi từ thực tiễn Làng trẻ em SOS Hà Nội” Ở luận văn tác giả giúp người đọc nhận thấy thực trạng tổ chức hoạt động chăm sóc ni dưỡng trẻ em sinh hoạt Làng trẻ em từ thực tiễn Làng trẻ em SOS [27] Ở góc độ nghiên cứu quản lý cơng tác xã hội kể đến cơng trình nghiên cứu: “Quản lý công tác xã hội trẻ em có hồn cảnh đặc biệt từ thực tiễn tỉnh Thái Bình” tác giả Đàm Hữu Hiệp (năm 2014) đánh giá công tác quản lý trợ giúp CTXH TECHCĐB dịch vụ xã hội góp phần mang lại nhìn tổng quát; giúp cộng đồng xã hội hiểu rõ hồn cảnh việc thực sách trợ giúp TECHCĐB địa bàn tỉnh Thái Bình Từ đề xuất giải pháp, khuyến nghị nâng cao hiệu quản lý CTXH.[16] Những tài liệu nghiên cứu khái niệm trẻ em có hồn cảnh đặc biệt Có nghiên cứu thực trạng hoạt động CTXH, quản lý CTXH TECHCĐB từ thực tiễn làng SOS Trên sở kết nghiên cứu đề tài nêu nguồn tài liệu thuyết phục giúp tác giả định hướng thực nghiên cứu đề tài Tóm lại, nghiên cứu nói tình hình TECHCĐB Việt Nam, trẻ em mồ côi Làng SOS Tuy nhiên chưa có nghiên cứu quản lý cơng tác xã hội với TECHCĐB Làng trẻ em SOS Hà Nội Tìm hiểu hệ thống lý luận, thực trạng hoạt động quản lý công tác xã hội SOS điểm đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu lý luận thực trạng quản lý CTXH trẻ em có HCĐB Làng trẻ em SOS Hà Nội Trên sở đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý CTXH trẻ em có HCĐB Làng trẻ em SOS đạt hiệu cao cơng tác chăm sóc ni dưỡng trẻ trách nhiệm dự án Làng trẻ em SOS Việt Nam Làng trẻ em SOS Hà Nội từ ngày 1/1/2014 UBND thành phố Hà Nội cấp bù kinh phí cho hoạt động chăm sóc cháu với khoản kinh phí cấp năm 2014 700.000.000 đồng, năm 2015 1.050.000.000 đồngTheo báo cáo tổng kết hoạt ng năm 2017 số quà tặng tiền mặt nhập quỹ đến thời điểm báo cáo 70.000.000 đồng quà tặng vật năm có tổng giá trị 869.000.000 đồng Làng huy động nguồn lực xã hội, sách đối tượng trẻ thụ hưởng Công tác biện hộ pháp lý để trẻ thụ hưởng phúc lợi xã hội Làng thực mềm dẻo đảm bảo lợi ích tốt cho trẻ Bên cạnh việc tìm kiếm nguồn lực tài chính, Làng trẻ em SOS nhận hợp tác từ sở dạy nghề miễn phí cho: Trường trung cấp du lịch Hoa Sữa, Trung tâm dạy nghề nhân đạo Ko To, Học viện thẩm mỹ Bích Nguyệt, Trong tương lai, Làng tăng cường vận động nguồn lực liên kết với tổ chức cá nhân xu hướng tất yếu, chìa khóa đẻ Làng trẻ em SOS Hà Nội mang lại nhiểu giá trị lợi ích cho tổ chức hoạt động chăm sóc ni dưỡng trẻ, góp phần vào nghiệp trồng người ổn định sách an sinh xã hội nước ta mục tiêu tổ chức SOS hướng đến * Các giải pháp khác Bên cạnh giải pháp mang tính cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quản lý công tác xã hội trẻ em có hồn cảnh đặc biệt từ thực tiễn Làng trẻ em SOS Hà Nội, việc quản lý đối tượng coi biện pháp để nâng cao hiệu quản lý Sau trình theo dõi nghiên cứu Làng SOS Hà Nội, tác giả xin đề xuất giải pháp Đa dạng hóa hoạt động giáo dục trẻ em có hồn cảnh đặc biệt Có thể nói giáo dục nhiệm vụ lâu dài quan trọng, riêng riêng tổ chức Giáo dục khuôn quan trọng định thành công cho phát triển cá nhân người phản ánh môi trường sống xã hội Đặc biệt với trẻ em có hồn cảnh đặc biệt, giáo dục có ý nghĩa định đến hành vi đạo đức bản, việc học tập phát triển nhân cách em Đối với trẻ em sinh sống Làng trẻ em SOS Hà Nội, 71 trách nhiệm giáo dục em nằm vai bà mẹ, bà dì, cán quản lý, nhân viên cơng tác xã hội Đạo đức em yếu tố để nâng cao hiệu quản lý Làng, có giải pháp sau: - Tiếp tục thực chương trình học bổng giúp đỡ TECHCĐB, trì nội quy, quy định thời gian biểu trẻ việc học tập gia đình Nâng cao tinh thần trách nhiệm cán giáo dục Làng trẻ em SOS Hà Nội đồng thời phối hợp với nhà trường để quản lý, nắm bắt thông tin học tập trẻ - Tổ chức cho cháu ngoan, có tinh thần trách nhiệm, có kỹ hướng dẫn tham gia chương trình tập huấn hoạt động hè theo chương trình Quận, Thành phố để có kiến thức phổ biến cho bạn, em Làng Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống nhằm trang bị kiến thức, kỹ sống cho trẻ đồng thời tạo môi trường cho trẻ phát triển tư duy, sáng tạo vẽ tranh, làm đồ thủ cơng, làm đồ handmade, trang trí… Xây dựng phát huy hiệu câu lạc tình bạn, kỹ sống, giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội tổ chức thường xuyên có kết Khi trẻ tự giác tham gia vào hoạt động từ tạo tiền đồ tố cho công tác giáo dục Làng trẻ em SOS Hà Nội Đảm bảo thường xuyên triển khai tổ chức hoạt động giáo dục ngoại khoa đa dạng hình thức nội dung, đặc biệt cần kết hợp với cá nhân, tổ chức, quan, đoàn thể, cấp lãnh đạo sở ban ngành hỗ trợ tình nguyện viên sinh viên trường đại học địa bàn Những hoạt động sân chơi tích cực hướng trẻ vào hoạt động có ích phục vụ cho công tác quản lý, giáo dục trẻ Tiểu kết chương Có nhiều giải pháp để nâng cao hoạt động quản lý CTXH cho đội ngũ lãnh đạo Làng trẻ em SOS Hà Nội, phạm vi nghiên cứu học viên đưa giải pháp dựa kết nghiên cứu phân tích dựa thực trạng hoạt động quản lý Giải pháp tập trung vấn đề hoạt động truyền thông 72 hình thức đa dạng để nâng cao ý thức trách nhiệm đội ngũ cán bộ, bà mẹ bà dì trẻ, hồn thiện chế, quy chế quản lý Làng trẻ em SOS Nâng cao lực đội ngũ cán bộ, nhân viên CTXH, người chăm sóc Làng trẻ em SOS Hà Nội, Tăng cường hoạt động kết nối nguồn lực, trợ giúp trẻ em hòa nhập cộng đồng, Cải thiện sở vật chất quản lý sở vật chất Những kết nghiên cứu sở khoa học để cấp lãnh đạo ban, ngành, phòng ban có biện pháp cụ thể chuyên sâu để phát huy điểm mạnh khắc phục tồn hoạt động quản lý CTXH cán quản lý Làng trẻ em SOS Hà Nội nhằm nâng cao hoạt động quản lý CTXH TECHCĐB thời gian tới 73 KẾT LUẬN Đề tài “Quản lý Công tác xã hội trẻ em có hồn cảnh đặc biệt từ thực tiễn Làng trẻ em SOS Hà Nội” thực thời gian từ tháng 3/2018 đến tháng 8/2018 Làng trẻ em SOS Hà Nội, với mục đích nghiên cứu Tìm hiểu nghiên cứu lý luận thực trạng quản lý CTXH trẻ em có HCĐB Làng trẻ em SOS Hà Nội Trên sở đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý CTXH trẻ em có HCĐB Làng trẻ em SOS đạt hiệu cao Từ kết nghiên cứu lý luận thực trạng quản lý CTXH đối vứi TECHCĐB từ thực tiễn Làng trẻ SOS Hà Nội, tác giẩ có số kết luậ sau: Quản lý công tác xã hội trẻ em có HCĐB Quản lý CTXH trẻ em có HCĐB cấp độ tổ chức cung cấp dịch vụ lãnh đạo, điều hành phối hợp hoạt động trợ giúp cá nhân tổ chức nhằm đạt mục tiêu đề Bao gồm: xây dựng kế hoạch gồm kế hoạch chiến lược kế hoạch hàng năm; xây dựng tôt chức quản lý nhân lực, có sách, chế tổ chức nhân viên người sử dụng dịch vụ; huy động nguồn lực sử dụng nguồn lực; quản lý việc thực hành cung cấp dịch vụ chăm sóc dựa quy chuẩn, tiêu chuẩn, sách, chế quan quản lý nhà nước CTXH ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn tổ chức cung cấp dịch vụ, với điều kiện quy chuẩn, tiêu chuẩn khơng thấp quy chuẩn tiêu chuẩn nhà nước ban hành; quản lý sở vật chất, trang thiết bị tổ chức; hoạt động quảng bá hình ảnh tổ chức Nội dung quản lý CTXH trẻ em có HCĐB Làng trẻ em SOS Hà Nội học viên tập trung vào nội dung: Xây dựng thực thi sách, chiến lược, kế hoạch phát triển việc cung cấp dịch vụ CTXH trẻ em có HCĐB; Quản lý việc thực sách nhà nước trẻ em có HCĐB (ni dưỡng; chăm sóc y tế, học văn hóa, học nghề, vui chơi giải trí…); Quản lý việc cung cấp dịch vụ CTXH có tính chất chun mơn, chuyên sâu trẻ em có HCĐB bao gồm: Tiếp nhận đối tượng, đánh giá, xây dựng kế hoạch can thiệp trợ giúp, hoạt động tư vấn, tham vấn, trị liệu tâm lý, quản lý trường hợp, kết nối nguồn lực trợ giúp, giáo dục kỹ sống, tìm kiếm gia đình chăm sóc thay 74 thế, hỗ trợ hồi gia; Xây dựng tổ chức quản lý nguồn nhân lực (lựa chọn mơ hình tổ chức chăm sóc ni dưỡng cung cấp dịch vụ, tuyển dụng sử dụng nhân viên, đào tạo nâng cao lực nhân viên, áp dụng sách nhân viên; Huy động sử dụng nguồn lực từ bên ngồi ( tài chính- người vật chất khác); Quản lý sở vật chất phục vụ việc cung cấp dịch vụ; Kiểm tra, giám sát hoạt động CTXH với TECHCĐB Những sách hỗ trợ TECHCĐB có kết hợp lồng ghép với sách CTXH hành bước đầu triển khai đạt kết định Tuy nhiên thực trạng đội ngũ nhân lực Làng trẻ em SOS bảo đảm số lượng cán nhân viên chăm sóc ni dưỡng cán quản lý có trình độ, kỹ CTXH thiếu yếu Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quản lý CTXH TECHCĐB Làng trẻ em SOS Hà Nội Trong yếu tố nguồn kinh phí ảnh hưởng nhiều yếu tố điều kiện sở vật chất hoạt động nghề nghiệp ảnh hưởng đến hoạt động quản lý CTXH Làng trẻ em SOS Hà Nội Căn kết nghiên cứu thực trạng hoạt động quản lý CTXH TECHCĐB Làng trẻ em SOS Hà Nội yếu tố ảnh hưởng, học viên khuyến nghị số giải pháp, cụ thể học viên chia làm nhóm giải pháp chung giải pháp cụ thể Nhóm giải pháp chung: triển khai tổ chức hoạt động truyền thơng hình thức đa dạng để nâng cao ý thức trách nhiệm đội ngũ cán bộ, bà mẹ bà dì đặc biệt em có hồn cảnh đặc biệt Làng Nhóm giải pháp cụ thể, bao gồm giải pháp: Hoàn thiện chế, quy chế quản lý Làng trẻ em SOS,: Nâng cao lực đội ngũ cán bộ, nhân viên CTXH, người chăm sóc Làng trẻ em SOS Hà Nội; Cải thiện sở vật chất quản lý sở vật chất; Tăng cường hoạt động kết nối nguồn lực, trợ giúp trẻ em hòa nhập cộng đồng giải pháp Đa dạng hóa hoạt động giáo dục trẻ em có hồn cảnh đặc biệt Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, hy vọng giải pháp mà đề tài đề xuất vận dụng vào thực tiễn nhằm góp phần nâng cao hiệu quản lý CTXH TECHCĐB Làng trẻ em SOS Hà Nội thời gian tới 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Lao động – Thương binh Xã hội Unicef, Nghiên cứu trẻ em có hồn cảnh đặc biệt Việt Nam Bộ Lao động – Thương binh Xã hội (2010), Thông tư số 34/2010/TTBLĐTBXH, ngày 08/11/2010, Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức công tác xã hội Bộ Lao động – Thương binh Xã hội (2011), Thông tư số 04/2011/TTLĐTB&XH, ngày 25/02/2011, quy định tiêu chuẩn lực cán chăm sóc sở bảo trợ xã hội Bộ Lao động – Thương binh Xã hội, Cục bảo trợ xã hội (2012), Đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội đề xuất kế hoạch phát triển mơ hình hệ thống cung cấp dịch vụ công tác xã hội từ trung ương đến địa phương Đề tài NCKH cấp Bộ Bộ Lao động – Thương binh Xã hội (2013), Thông tư liên tịch số 09/2013 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập Bộ Lao động – Thương binh Xã hội (2015), Thông tư liên tịch số 30/2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Công tác xã hội Bộ Lao động – Thương binh Xã hội , Cục Bảo trợ xã hội (2016), Báo cáo tổng kết công tác trợ giúp năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2000), Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 thực chế độ hợp đồng số loại công việc quan hành nhà nước, đơn vị nghiệp Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2008 Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động giải thể sở bảo trợ xã hội 10 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đọa 2010-2020 (Quyết định 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010) 76 11 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 12 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Quyết định số 2158/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 Thủ tướng phủ phê duyệt chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đọan 2013-2015 13 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Quyết định 647/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam triển khai Đề án “Chăm sóc trẻ em mồ cơi khơng nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em nạn nhân chất dộc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 20132020” 14 Trịnh Thị Chinh- Michael Ong (2012), Quản trị ngày Công tác xã hội, Nxb Lao động – Xã hội 15 Nguyễn Hải Hữu (chủ biên) (2009), Khung kỹ thuật phát triển nghề công tác xã hội (Chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hồn cảnh đặc biệt), sách chuyên khảo 16 Đàm Hữu Hiệp (2014), Quản lý cơng tác xã hội trẻ em có hồn cảnh đặc biệt từ thực tiễn tỉnh Thái Bình, Luận văn thạc sỹ Công tác xã hội 17 Phan Văn Kha (2007), Quản l nhà nước giáo dục, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 18 Làng trẻ em SOS Hà Nội (2016), Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 19 Làng trẻ em SOS Hà Nội (2017), Báo cáo tổng kết công tác năm 201 phương hướng nhiệm vụ năm 2018 20 Liên Hợp quốc,1989, Công ước Liên hợp Quốc quyền trẻ em (CRC) 21 Bùi Thị Xn Mai (2010), Giáo trình nhập mơn cơng tác xã hội, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội 22 Vũ Thị May (2016), Cơng tác xã hội nhóm trẻ em mồ côi từ thực tiễn trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 23 Phạm Ngọc Luyến (2007), Báo cáo nghiệm th kết nghiên cứu khoa học thực trạng, giải pháp bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn địa bàn tỉnh Vĩnh phúc 77 24 Phùng Thị Hồng Oanh (2017), Quản lý công tác xã hội trẻ em khuyết tật từ thực tiễn trung tâm bảo trợ xã hội thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sỹ Công tác xã hội 25 Nguyễn Thị Oanh (2016), Quản lý công tác xã hội trẻ em có hồn cảnh đặc biệt từ thực tiễn tỉnh Hải Dương, Luận văn thạc sỹ Công tác xã hội 26 Đỗ Thị Ngọc Phương (2012),Một số kinh nghiệm quốc tế vấn đề đặt việc phát triển dịch vụ công tác xã hội công tác bảo vệ trẻ em 27 Nguyễn Văn Sinh (2016), Tổ chức hoạt động chăm sóc trẻ em mồ côi từ thực tiễn Làng trẻ em SOS Hà Nội, Luận văn thạc sỹ Công tác xã hội 28 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam , Luật trẻ em 29 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Luật Bảo vệ, Chăm sóc Giáo dục trẻ em 30 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Giáo dục năm 2005 (sửa đổi năm 2009) 31 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Luật bảo hiểm Y tế năm 2008 (Sửa đổi năm 2014) 32 Võ Thị Diệu Quế (2014), Công tác xã hội trẻ em có hồn cảnh đặc biệt từ thực tiễn trung tâm bảo trợ xã hội địa bàn tỉnh Bình Định, Luận văn thạc sỹ Công tác xã hội 33 Sở Lao động – Thương binh Xã hội (2015), Báo cáo kết cơng tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2016 phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 34 Sở Lao động – Thương binh Xã hội (2016), Số liệu trẻ em có hồn cảnh đặc biệt 35 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2014), Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND UBND Thành phố Hà Nội việc sửa đổi bổ sung số điều Quyết định 78/2014-UBND ngày 31/10/2014 quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng BTXH sống cộng đồng sở BTXH thuộc Sở LĐTBXH 36 UNICEF (2010), Báo cáo tình hình trẻ em Việt Nam năm 2010, Hà Nội 78 37 UNICEF (2013), Báo cáo tình hình trẻ em giới năm 2013 38 https://sosvietnam.org/lang-tre-em-sos-villages 39 https://www.facebook.com/langtresoshanoi 40 https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0ng_tr%E1%BA%BB_em_SOS 41 http://laodongxahoi.net/lang-sos-mo-hinh-ly-tuong-de-cham-soc-tre-em-mocoi-1304859.html 42 http://laodongxahoi.net/ban-ve-nguyen-nhan-tre-em-roi-vao-hoan-canh-dacbiet-1304370.html 43 https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i 44 http://solaodong.hanoi.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh, Sở Lao động-Thương binh Xã hội Hà Nội, Hướng dẫn thủ tục Tiếp nhận đối tượng Bảo trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội 45 http://laodongxahoi.net/lang-sos-mo-hinh-ly-tuong-de-cham-soc-tre-em-mocoi-1304859.html 79 PHỤ LỤC VIỆN HÀN LÂM Đề tài: Quản lý Công tác xã hội KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt từ thực HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI tiễn Làng trẻ em SOS Hà Nội PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM CĨ HỒN CẢNH ĐẶC BIỆT TỪ THỰC TIỄN LÀNG TRẺ EM SOS HÀ NỘI Kính thưa anh/chị Nhằm tìm biện pháp giúp hoạt động quản lý Cơng tác xã hội trẻ có hoàn cảnh đặc biệt đạt hiệu cao Chúng triển khai nghiên cứu hoạt động quản lý công tác xã hội trợ giúp trẻ em có hồn cảnh đặc biệt Làng trẻ em SOS Hà Nội Mong anh/chị cung cấp thông tin cho nội dung Ý kiến đóng góp anh/chị giữ kín phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học Chân thành cảm ơn anh/chị 80 PHỎNG VẤN SÂU CÁN BỘ QUẢN LÝ Phỏng vấn người cung cấp thông tin (Yêu cầu tiếng đến tiếng 30 phút cho vấn) Thông tin người vấn Họ tên: Giới tính: Tuổi: Trình độ học vấn: Địa chỉ: Thời gian vào trung tâm: : Nội dung vấn Ơng/bà cho biết Trung tâm SOS thực thi sách cho trẻ em sinh hoạt Trung tâm?( ni dưỡng, chăm sóc, hỗ trợ học văn hóa, học nghề, hồi gia, giáo dục kỹ sống) Ơng/bà cho biết có sách nhà nước hỗ trợ cho nhóm TECHCĐB thực trung tâm? Theo ông/ba trung tâm gặp thuận lợi, khó khăn gì? Thuận lợi, khó khăn lớn hoạt động chăm sóc, quản lý CTXH TECHCĐB trung tâm gì? Việc quản lý nhân lực diễn nào?(Từ khâu tuyển dụng nhân lực, sử dụng nhân lực, sách nhân lực Trung tâm, tiêu chí đánh giá nhân lực) Cách thức quản lý đối tượng diễn nào? Đối với em nhỏ tuổi, lớn tuổi Trung tâm thực sách gì? Các em có tham gia đầy đủ hoạt động văn hóa thể dục thể thao theo lứa tuổi khơng? Khi em đủ 18 tuổi Trung tâm có sách cho em? Trung tâm có chủ động tìm kiếm nguồn tài trợ từ tổ chức xã hội không? Nếu có nào? Nếu khơng sao? Và Trung tâm sử dụng nguồn tài trợ nào? Việc quản lý sở vật chất diễn nào? Hiện có sách việc quản lý sở vật chất? Ơng/bà có mong muốn, kiến nghị để trung tâm nâng cao hiệu hoạt động quản lý CTXH TECHCĐB? 81 PHỎNG VẤN DÀNH CHO NHÂN VIÊN CHĂM SĨC(Người mẹ, dì) Phỏng vấn người cung cấp thơng tin (u cầu tiếng đến tiếng 30 phút cho vấn) Thông tin người vấn Họ tên: Giới tính: Tuổi: Trình độ học vấn: Địa chỉ: Thời gian vào trung tâm: : Nội dung vấn Anh/chị qua đào tạo chuyên ngành gì? Anh/chị làm việc trung tâm năm? Lý mà anh/chị vào làm việc trung tâm? Công việc ngày anh/chị trung tâm gì? Những thuận lợi, khó khăn anh/chị gặp phải q trình hỗ trợ cho em gì? Thuận lợi, khó khăn lớn gì? Trung tâm tạo điều kiện cho anh/chị nâng cao trình độ thường xun khơng? Những kiến thức, kỹ anh/chị cần có thêm trình hỗ trợ đối tượng? Khi em vào Trung tâm việc chăm sóc em nào? Việc phân bổ em diễn làm sao? Khi em đủ 18 tuổi Trung tâm có sách cho em? Với em gia đình việc thăm ni em có thường xun hay khơng? Mối quan hệ anh/chị với nhóm TECHCĐB nào? Khi trẻ gặp vấn đề sống anh/chị hỗ trợ trẻ giải nào? Theo anh/chị TECHCĐB trung tâm tiếp cận dịch vụ xã hội gì? Anh/chị có nghĩ gắn bó lâu dài với cơng việc khơng? Vì sao? Anh/chị có mong muốn để nâng cao hoạt động hỗ trợ cho em trung tâm? Xin chân thành cảm ơn anh/chị dành thời gian hợp tác, giúp đỡ q trình nghiên cứu! 82 PHỎNG VẤN TRẺ EM CĨ HCĐB Phỏng vấn người cung cấp thơng tin (u cầu tiếng đến tiếng 30 phút cho vấn) Thông tin người vấn Họ tên: Giới tính: Tuổi: Trình độ học vấn: Địa chỉ: Thời gian vào trung tâm: : Nội dung vấn Em vào trung tâm rồi? Em cảm thấy việc sinh hoạt Trung tâm nào? Em có hài lòng hay khơng? Cùng độ tuổi em nhà có bạn? Em kể lại cho chị nghe ngày sinh hoạt em Trung tâm không? ! gia đình có nhiều bạn chung, mẹ dì xếp cho em ăn nào? Hằng ngày em có tham gia lớp học văn hóa, lớp ngoại khóa, kĩ sống khơng? Các mẹ, dì có hỗ trợ em việc học văn hóa khơng? ngày em ăn bữa, bữa ăn ngày có hợp vị em khơng? Những lúc em bạn ốm người bên cạnh em? Thuốc chữa bệnh em lấy đâu? Xin chân thành cảm ơn anh/chị dành thời gian hợp tác, giúp đỡ trình nghiên cứu! 83 BẢNG PHỎNG VẤN DÀNH CHO NHÂN VIÊN Y TẾ Phỏng vấn người cung cấp thơng tin (u cầu tiếng đến tiếng 30 phút cho vấn) Thông tin người vấn Họ tên: Giới tính: Tuổi: Trình độ học vấn: Địa chỉ: Thời gian vào trung tâm: : Nội dung vấn Anh/chị qua đào tạo chuyên ngành gì? Anh/chị làm việc trung tâm năm? Lý mà anh/chị vào làm việc trung tâm? Công việc ngày anh/chị trung tâm gì? Trung tâm tạo điều kiện cho anh/chị nâng cao trình độ thường xun khơng? Những kiến thức, kỹ anh/chị cần có thêm q trình hỗ trợ đối tượng? Những thiết bị Y tế có Trung tâm có đủ để phục vụ em cán Trung tâm k? Những khó khăn mà anh/chị hay gặp phải làm việc Trung tâm gì? Mối quan hệ anh/chị em Trung tâm nào? Mỗi trẻ gặp vấn đề sức khỏe tâm lý em sao? (nhớ bố mẹ, tủi thân, khép ) Anh/chị có nghĩ gắn bó lâu dài với cơng việc khơng? Vì sao? Anh/chị có mong muốn để nâng cao hoạt động hỗ trợ cho em trung tâm? Xin chân thành cảm ơn anh/chị dành thời gian hợp tác, giúp đỡ trình nghiên cứu! 84 PHỎNG VẤN NHÂN VIÊN VĂN PHỊNG Phỏng vấn người cung cấp thơng tin (Yêu cầu tiếng đến tiếng 30 phút cho vấn) Thông tin người vấn Họ tên: Giới tính: Tuổi: Trình độ học vấn: Địa chỉ: Thời gian vào trung tâm: : Nội dung vấn: Anh/chị qua đào tạo chuyên ngành gì? Anh/chị làm việc trung tâm năm? Lý mà anh/chị vào làm việc trung tâm? Công việchằng ngày anh/chị trung tâm gì? Việc quản lý sở vật chất Trung tâm điều phối nào? Đồ dùng em trang bị nào? Đồ dùng cán trang bị nào? Có hợp lý khơng? Việc kiểm tra định kỳ diễn nào? Khi em tiếp nhận vào Trung tâm cách thức việc lập hồ sơ, quản lý hồ sơ diễn nào? Ý thức giữ gìn tài sản công em Trung tâm nào? Hằng năm Trung tâm có sách nhân viên văn phòng trung tâm? Những tiêu chí đưa việc đánh giá nhân lực, đánh giá chất lượng lực? Anh/chị có kiến nghị việc quản lý trẻ em CHCĐB trung tâm? Xin chân thành cảm ơn anh/chị dành thời gian hợp tác, giúp đỡ trình nghiên cứu! 85
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT TỪ THỰC TIỄN LÀNG TRẺ EM SOS HÀ NỘI, QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT TỪ THỰC TIỄN LÀNG TRẺ EM SOS HÀ NỘI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn