ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VỐN XÃ HỘI ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

184 2 0
  • Loading ...
1/184 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2020, 07:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - VŨ CẨM NHUNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VỐN XÃ HỘI ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 9.34.02.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.,TS NGUYỄN THỊ NHUNG TS HUỲNH THANH ĐIỀN TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 i LỜI CAM ĐOAN Đề tài nghiên cứu công trình nghiên cứu tác giả thực hiện, có tính độc lập riêng, khơng chép Tất nội dung đề tài chưa công bố đâu Tất phần thông tin tham khảo trích dẫn ghi nguồn cụ thể minh bạch danh mục tài liệu tham khảo Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm với lời cam đoan Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2018 Tác giả luận án VŨ CẨM NHUNG ii LỜI CẢM ƠN Luận án hoàn thành với hướng dẫn, hỗ trợ, góp ý động viên nhiều thầy cô hướng dẫn, gia đình, q thầy/cơ, bạn bè đồng nghiệp suốt thời gian qua Tác giả xin chân thành cảm ơn: - Cô hướng dẫn, PGS TS Nguyễn Thị Nhung thầy hướng dẫn, TS Huỳnh Thanh Điền dành nhiều thời gian để định hướng, hướng dẫn tận tình góp ý cho suốt thời gian thực luận án - Đồng thời xin chân thành cảm ơn q thầy/cơ trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM nói chung khoa Kinh tế Quốc tế nói riêng, truyền đạt tri thức kinh nghiệm q trình tơi học tập nghiên cứu trường - Xin cảm ơn ban lãnh đạo chi nhánh ngân hàng Tp.Hồ Chí Minh hỗ trợ tơi thu thập số liệu chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn giúp hoàn thành luận án - Xin cảm ơn đơn vị công tác, bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ thời gian làm luận án - Cuối gia đình, chỗ dựa vững để tơi thực luận án Xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2018 Tác giả luận án VŨ CẨM NHUNG iii TÓM TẮT Luận án nghiên cứu tác động vốn xã hội tới hoạt động NHTM Việt Nam địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sở lần tích hợp chất lượng cấu trúc mạng lưới bên ngoài, bên lãnh đạo ngân hàng Bên cạnh đó, luận án lần kiểm chứng mối quan hệ vốn xã hội hoạt động NHTM Việt Nam địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Luận án đạt kết nghiên cứu sau: Thứ nhất, luận án xây dựng thang đo đảm bảo giá trị nội dung độ tin cậy, bao gồm: thang đo vốn xã hội thang đo đa hướng bậc ba với thành phần bậc hai vốn xã hội lãnh đạo, vốn xã hội bên ngoài, vốn xã hội bên ngân hàng; Các hoạt động ngân hàng thang đo đơn hướng, bao gồm hoạt động nguồn vốn, sử dụng vốn cung ứng dịch vụ Thứ hai, luận án khẳng định đóng góp tích cực vốn xã hội hoạt động NHTM (bao gồm tác động trực tiếp gián tiếp vốn xã hội ngân hàng đến hoạt động NHTM thông qua việc chấp nhận giả thuyết với hệ số hồi quy chuẩn hóa chấp nhận mức ý nghĩa 1%) Thứ ba, luận án hiệu ứng tích cực tiêu cực vốn xã hội ngành ngân hàng từ làm sở cho việc gợi ý sách hạn chế hiệu ứng tiêu cực vốn xã hội cho ngành ngân hàng Thứ tư, luận án có đóng góp quan trọng mặt lý thuyết bổ sung đặc trưng vai trò vốn xã hội ngành ngân hàng mà nghiên cứu trước bị khiếm khuyết Với kết đạt từ mơ hình thực nghiệm, mặt học thuật, luận án mang lại đóng góp sở bổ sung vào khoảng trống nghiên cứu thông qua việc cung cấp chứng thực nghiệm tác động vốn xã hội đến hoạt động NHTM Việt Nam địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Xét bối iv cảnh Việt Nam nói riêng, luận án mang lại đóng góp phương pháp tiếp cận đóng góp chứng thực nghiệm khẳng định vai trò quan trọng vốn xã hội việc nâng cao kết hoạt động NHTM Thứ năm, luận án có đóng góp quan trọng hàm ý sách, giúp ngân hàng nhận diện đo lường vốn xã hội đồng thời sử dụng vốn xã hội phục vụ cho hoạt động ngân hàng Đồng thời gợi ý sách vĩ mơ hỗ trợ ngân hàng phát huy hiệu ứng tích cực hạn chế hiệu ứng tiêu cực vốn xã hội v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu .4 1.3 Đối tượng, phạm vi phương pháp nghiên cứu .4 1.4 Ý nghĩa nghiên cứu 1.5 Bố cục đề tài TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KHUNG PHÂN TÍCH VỀ MỐI LIÊN HỆ GIỮA VỐN XÃ HỘI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .8 2.1 TỔNG KẾT LÝ THUYẾT VỀ VỐN XÃ HỘI VÀ VỐN XÃ HỘI TRONG NGÂN HÀNG .8 2.1.1 Quan niệm vốn xã hội 2.1.2 Những nghiên cứu trước có liên quan đến nội dung đề tài: .11 2.1.3 Vốn xã hội ngân hàng .17 2.1.3.1 Khái niệm vốn xã hội ngân hàng 17 2.1.3.2 Ý nghĩa vốn xã hội ngân hàng 19 2.1.3.3 Tính chất vốn xã hội hoạt động ngân hàng thương mại .21 2.1.4 Thành phần vốn xã hội ngân hàng 26 2.1.4.1 Vốn xã hội lãnh đạo ngân hàng 26 2.1.4.2 Vốn xã hội bên ngân hàng 30 2.1.4.3 Vốn xã hội bên ngân hàng 36 2.2 CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 41 2.2.1 Nghiệp vụ nguồn vốn .45 vi 2.2.2 Nghiệp vụ sử dụng vốn 48 2.2.3 Nghiệp vụ cung ứng dịch vụ 49 2.3 KHUNG PHÂN TÍCH CỦA NGHIÊN CỨU 50 TÓM TẮT CHƯƠNG 52 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 53 3.1 Phương pháp nghiên cứu 53 3.1.1 Quy trình nghiên cứu .53 3.1.2 Phương pháp nghiên cứu 55 3.2 Phương pháp xây dựng kiểm định thang đo 56 3.2.1 Phương pháp xây dựng thang đo 56 3.2.2 Phương pháp đánh giá sơ thang đo .58 3.2.3 Phương pháp kiểm định thang đo cho nghiên cứu điển hình 59 3.3 Giả thuyết mơ hình nghiên cứu 59 3.3.1 Phương pháp phát triển giả thuyết mơ hình nghiên cứu 59 3.3.2 Phương pháp kiểm định giả thuyết mơ hình nghiên cứu cho trường hợp điển hình 60 3.4 THIẾT KẾ MẪU NGHIÊN CỨU 61 3.4.1 Thiết kế mẫu cho xây dựng đánh giá thang đo sơ 61 3.4.2 Phương pháp thiết kế mẫu cho kiểm định thang đo mơ hình lý thuyết cho nghiên cứu điển hình 61 3.5 XÂY DỰNG THANG ĐO VỐN XÃ HỘI CỦA NGÂN HÀNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 62 3.5.1 Xây dựng thang đo vốn xã hội lãnh đạo ngân hàng .62 3.5.2 Xây dựng thang đo vốn xã hội bên ngân hàng .66 3.5.3 Xây dựng thang đo vốn xã hội bên ngân hàng 71 3.5.2 Xây dựng thang đo hoạt động NHTM 74 3.5.3 Đánh giá sơ thang đo 77 3.5.3.1 Hệ số tin cậy (Cronbach’s alpha) 78 3.5.3.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) .78 vii 3.6 GIẢ THUYẾT VỀ TÁC ĐỘNG CỦA VỐN XÃ HỘI TỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM 81 3.6.1 Đối với vốn xã hội lãnh đạo ngân hàng .81 3.6.2 Đối với xã hội bên 82 3.6.3 Đối với vốn xã hội bên 84 TÓM TẮT CHƯƠNG 88 CHƯƠNG 4: KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 89 4.1 MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU 89 4.2 KIỂM ĐỊNH THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ TIN CẬY VÀ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ .91 4.3 KIỂM ĐỊNH THANG ĐO BẰNG PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHẲNG ĐỊNH (CFA) 92 4.3.1 Kiểm định thang đo bậc ba khái niệm vốn xã hội .92 4.3.1.1 Kiểm định thang đo vốn xã hội lãnh đạo ngân hàng 92 4.3.1.2 Kiểm định thang đo vốn xã hội bên ngân hàng 94 4.3.1.3 Kiểm định thang đo vốn xã hội bên ngân hàng 96 4.3.2 Phân tích nhân tố khẳng định chung cho thang đo vốn xã hội, hoạt động NHTM 99 4.4 KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY TỔNG HỢP VÀ PHƯƠNG SAI TRÍCH 101 4.5 MÔ TẢ CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC NHÂN TỐ VÀ HIỆU CHỈNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .102 4.5.1 Mô tả đặc trưng vốn xã hội 102 4.5.2 Mô hình nghiên cứu điều chỉnh 103 4.6 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 103 4.6.1 Ước lượng mơ hình nghiên cứu .103 4.6.2 Kiểm định giả thuyết 105 4.7 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MƠ HÌNH 106 4.7.1 Vốn xã hội ngân hàng tác động đến hoạt động nguồn vốn NHTM 107 4.7.2 Vốn xã hội ngân hàng tác động đến hoạt động sử dụng vốn NHTM 110 viii 4.7.3 Vốn xã hội ngân hàng tác động đến hoạt động cung ứng dịch vụ NHTM .112 4.7.4 Mối liên hệ hoạt động NHTM 114 4.7.5 Hiệu ứng tích cực tiêu cực vốn xã hội NHTM .117 4.7.5.1 Hiệu ứng tích cực vốn xã hội ngành ngân hàng .117 4.7.5.2 Hiệu ứng tiêu cực vốn xã hội ngành ngân hàng .120 TÓM TẮT CHƯƠNG 124 CHƯƠNG 125 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 125 5.1 KẾT LUẬN .125 5.1.1 Kết xây dựng kiểm định thang đo vốn xã hội ngân hàng 125 5.1.2 Kết xây dựng kiểm định thang đo hoạt động NHTM 126 5.1.3 Kết ước lượng kiểm định mô hình nghiên cứu 126 5.2 KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM THÔNG QUA SỬ DỤNG VỐN XÃ HỘI .128 5.2.1 Nhận thức tầm quan trọng vốn xã hội chiến lược phát triển NHTM .129 5.2.2 Thiết lập mục tiêu đo lường vốn xã hội ngân hàng 130 5.2.3 Phát triển vốn xã hội lãnh đạo ngân hàng 135 5.2.4 Phát triển vốn xã hội bên ngân hàng 136 5.2.5 Phát triển vốn xã hội bên ngân hàng 138 5.2.6 Gợi ý sách vĩ mô hỗ trợ ngân hàng phát triển vốn xã hội tạo hiệu ứng tích cực hạn chế hiệu ứng tiêu cực môi trường hoạt động ngân hàng 140 5.2.6.1 Gợi ý sách vĩ mơ hỗ trợ ngân hàng phát huy hiệu ứng tích cực vốn xã hội .140 5.2.6.2 Gợi ý sách vĩ mơ vi mơ hỗ trợ ngân hàng hạn chế hiệu ứng tiêu cực vốn xã hội 141 5.3 NHỮNG ĐĨNG GĨP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN 143 5.3.1 Đóng góp mặt khoa học 143 ix 5.3.2 Đóng góp mặt thực tiễn 144 5.4 HẠN CHẾ CỦA LUẬN ÁN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO .144 5.4.1 Hạn chế luận án .144 5.4.2 Hướng nghiên cứu 145 TÓM TẮT CHƯƠNG 147 KẾT LUẬN .147 CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 150 TÀI LIỆU THAM KHẢO .152 PHỤ LỤC 173 157 Cheng C.N., Tzeng L.C., Ou W-M., & TiChang K (2006), “The Relationship among Social Capital, Entrepreneurial Orientation, Organizational Resources and Entrepreneurial Performance for New http://bai2006.atisr.org/CD/Papers/2006bai6030.doc (truy Ventures” cập ngày 03/08/2016) Chung, S A., Singh, H., & Lee, K (2000) Complementarity, status similarity and social capital as drivers of alliance formation Strategic management journal, 21(1), 1-22 Chuanhui Liao, Yunhao Zhu, Xi Liao (2015), the role of internal and external social capital in crowdfunding: evidence from china, Revista de cercetare si intervenie social, vol 49, pp 187-204, ISSN: 1583-3410 (print), ISSN: 1584-5397 (electronic) Chuang, C M., & Lin, C P (2008) Social capital and cross-selling within financ ia l holding companies in an emerging economy Asia Pacific Journal of Management, 25(1), 71-91 Cialdini R B., Wosinska W., Barrett D W., Butner J., & Gornik-Durose, M (2001), “The differential impact of two social influence principles on individualists and collectivists in Poland and the United States” Website http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/petia.petrova/Petrova%20Web %20site%20material/Personality%20and%20Individual%20Differences%2 0-%20Final.pdf Cohen, D & Prusak, L (2001) In Good Company How Social Capital Makes Organizations Work Massachusetts: Harvard Business School Press Coleman J (1988), “Social capital in the creation of human capital”, American Journal of Sociology, 94: s95-s120 Coleman J (1990), Foundations of Social Theory, Cambridge: Harvard University Press Corbin & Strauss (1990), Grounded Theory Reseach: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria, Qualitative Sociology, Vol 13, No 1, 1990 158 Creswell, J W (2009) Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approache 3rd ed Thousand Oaks, CA: Sage Creswell, J W (2011) Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research 4th ed Upper Saddle River, NJ: Pearson Education Crystal Holmes Zamanian and Lisa Åström (2014), “Banks' Social Capital Investment: Qualitative Insights from Sweden”, Umeå School of Business and Economics Spring semester 2014, Degree Project, 30 hp Dasgupta, P (2002) Social Capital and Economic Performance: Analytics In E Ostrom & T K Ahn, eds Foundations of Social Capital 1st edition Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited pp 309-339 Dess, G and Shaw, J, D (2001) Volantary Turnover, Social capital, and Organizational performance Edelman Trust Barometer (2013b) Annual Global Study, Financial Services Industry Findings [Power Point Slides] http://www.edelman.com/insights/intellectua l-property/trust-2013/trust-across-sectors/trustinfinancial-services/ [Retrieved 2014-05-04] pp 1-31 Elias Milana, Issa Maldaon, Social Capital: A Comprehensive Overview at Organizational Context, Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, 23(2), pp 133-141, 2015 Ellinger, A E., Casey, C., Musgrove, F., Ellinger, A D., Bachrach, D G., and Wang, Y (2013) Influences of organizational investments in social capital on service employee commitment and performance , 66, 1124–1133 doi:10.1016/j.jbusres.2012.03.008 Elyasiani, E and Goldberg, L G (2004) Relationship lending: a survey of the literature Journal of Economics and Business, 56:315–330 Farheen Javed, Sadia Cheema (2017), “Customer satisfaction and Customer perceived value and its impact on customer loyalty: the mediational role of customer relationship management”, Journal of Internet Banking and Commerce, May 2017, Vol 22, no s8 Ferri, G & Messori, M (2000) Bank-firm relationships and allocative efficiency in Northeastern and Central Italy and in the South, Journal of Banking & Finance, Vol 24, Iss 6, pp 1067-1095 159 Ferri P, J; Deakins D; Whittam G (2009) The measurement of social capital in the entrepreneurial context Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy Vol 3, iss Finch J H., 2002 The role of grounded theory in developing economic theory.Journal of Economic Methodology Vol (2) p213-234 Fotios Pasiouras (2008), « Estimating the technical and scale efficiency of Greek commercial banks: The impact of credit risk, off-balance sheet activities, and international operations » Research in International Business and Finance, Volume 22, Issue 3, Pages 301-318 Fukuyama F.(1995) Trust : The Social Virtues and the Creation of Prosperity, London : Peguin Books Gargiulo.M & Bernassi.M (1999) The Dark Side of Social Capital Corporate social capital and Liability Pp 298-322 Garriga, E., & Melé, D (2004) Corporate social responsibility theories: mapping the territory Journal of business ethics, 53(1-2), 51-71 Gerbing W.D & Anderson J.C (1988), “An update paradigm for scale development incorporating unidimensionality and its assessment”, Journal of Marketing Research, 25(2): 186-192 Glanville, J L., & Bienenstock, E J (2009) A typology for understanding the connections among different forms of social capital American Behavioral Scientist, 52(11), 1507-1530 Goyal A & Akhilesh K.B (2007), "Interplay among innovativeness, cognitive intelligence, emotional intelligence and social capital of work teams", Team Performance Management, Vol 13 Iss: 7/8, pp.206 – 226 Granovetter, M S (1974) Getting a Job: A study of Contacts and Careers University of Chicago Press Granovetter, M.S (1995) Getting a job: A study of contacts and careers University of Chicago Press Grootaert, C (1999) Social capital, household welfare and poverty in Indonesia Washington: The World Bank Social Development Department 160 Guiso, L., Sapienza, P., & Zingales, L (2004) The Role of Social Capital in Financial Development The American Economic Review, 94(3), 526-556 Gursoy, G and Aydogan, K.(2002) Equity ownership structure, risk taking, and performance Emerging markets finance and trade, 38 (6), pp 6-25 Hanifan (1916), The rural school community center, Annals of the American Academy of Political and Social Science Hans W & Bolton, R (2003), “Local Social Capital and Entrepreneurship” Small Business Economic, Vol 21 Harper R & Kelly M (2003), “Measuring Social Capital in the United Kingdom” www.statistics.gov.uk/socialcapital (truy cập ngày 10/10/2016) Hatch, J A (2002) Doing qualitative research in education settings Albany: State University of New York Press Hair, Anderson, Tatham & Black (1998) Multivariate Data Analysis, Prentical-Hall International, Inc Herreros, F (2004) The problem of forming social capital: why trust? Palgrave Macmillan E-book Heru Sulistyo; Mutamimah; Triwikaningrum (2015) “The role of social capital to improve customer loyalty of islamic banking in central java, The International Journal of Organizational “Innovation Vol Num April 2015 Hoai Trong Nguyen & Dien Thanh Huynh (2012) ‘The Contribution of Social Capital Into The Activities of Real Estate Companies in VietNam’, Journal of International Business Research, Volume 11, Special Issue, Number 3, 2012, ISSN 1544-0222, pp 53-69 Hongseok Oh , Myung-Ho Chung & Giuseppe Labianca (2004), Group Social Capital and Group Effectiveness : The Role of Informal Socializing Ties, Acad Manage J December 1, 2004, vol 47 No 6, 860-875 Houghton, S M., Smith, A D., & Hood, J N (2009) The influence of social capital on strategic choice: An examination of the effects of external and internal 161 network relationships on strategic complexity Journal of Business Research, 62(12), 1255-1261 Houston, J F., Lin, C., Lin, P., & Ma, Y (2010) Creditor rights, information sharing, and bank risk taking Journal of Financial Economics, 96(3), 485-512 Huber, F (2009) Social capital of economic clusters: towards a network-based conception of social resources Journal of Economic and Social Geography Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 100(2), 160-170 Hu, L.T; & Bentler, P.M (1999) Cutoff criteria for fix indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives Structural Equation Modeling, 6, 1-55 Ines Ayadi, Abderrazak Ellouze (2013), “Market structure and Performance of Tunisian banks”, International Journal of Economics and Financial Issues, 2013, Vol 3, No James S.Boles (2011), “ The Role of Social Capital and Knowledge Transfer in Selling Center Performance” Journal of Business & Industrial Marketing Vol 26, Iss:3, pp 152 – 161 James Tobin Turner (2011), “Social capital: measurement, dimensional interactions, and performance implications”, Proquest llc, Title 17, United States code Jane Jacobs (1961)“The dead and life of great American cities” J Manuel Pastor & Emili Tortosa-Ausina (2008), “ Social capital and Bank performance – An international comparision for OECD countries”, The Manchester school, View issue TOC, vol 76, issue 2, pp 223-265 Jes Villa (2015) Ethical Understanding in the Banking Sector, Ethics in Banking, chapter 2, pp 35 – 91 Jansen R J.G., Curseu D.P.L., Vermeulen P.A.M, Geurts J.L.A., & Gibcus P (2011), "Social capital as a decision aid in strategic decision-making in service organizations", Management Decision, Vol 49 Iss: Jones, T., & Taylor, S F (2012) Service loyalty: accounting for social capital DOI:10.1108/08876041211199733 University, Sage Publications, No 24 162 Joanna Wyrwa (2014), Social capital and development of an enterprise, Management 2014, Vol 18, No Jin, Justin Yiqiang; Kanagaretnam, Kiridaran; Lobo, Gerald J.; Mathieu, Robert (2017) “Social Capital and Bank Stability”, Journal of Financial Stability, http://dx.doi.org/10.1016/j.jfs.2017.08.001 Karahanna, E., Preston, D (2013) The Effect of Social Capital of The Relationship Between The CIO and Top Management Team on Firm Performance Journal of Management Information Systems 30 (1) pp 15-55 DOI: 10.2753/mis0742-1222300101 Karlan, D S (2004) Social capital and group banking BREAD Working Paper 062, Bureau for Research in Economic Analysis of Development Kaasa, A (2007) Effects of Different Dimensions of Social Capital on Innovation: Evidence From Europe at The Regional Level University of Tartu, no.69 Available from: http://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/mtk/febpdf/fe bawb51.pdf Kashyap, Anil K., Raghuram Rajan, and Jeremy C Stein (2002) Banks as Liquidity Providers: An Explanation for the Coexistence of Lending and Deposit-taking The Journal of Finance, 57: 33–73 [CrossRef] Khadigeh Mozafari, Ibrahim Dadfar (2016) The mediating role of knowledge transfer in the relationship between social capital and innovation International Journal of Management Research & Review Volume 6, Issue 5, ISSN: 2249-7196 Kline, R.B (2010), Principles and Practice of Structural Equation Modeling, The Guilford Press, Third Edition Labianca, Brass ( 2006), Exploring the Social Ledger: Negative Relationships and Negative Asymmetry in Social Networks in Organizations, ACAD Manage Rev, Vol 31, No 3, 596-614 Landry R., Lamari M & Amara N (2000), “Does Social Capital Determine Innovation? To What Extent?” 163 http://kuuc.chair.ulaval.ca/francais/pdf/apropos/publication5.pdf (truy cập ngày 02/02/2016) Leana, C R., & Pil, F K (2006) Social capital and organizational performance: Evidence from urban public schools Organization Science, 17(3), 353-366 Leana, C R., Van Buren, H J (1999) Organizational Social Capital and Employment Practices Academy of Management Review 24 (3) pp 538-555 DOI: 10.2307/259141 Leonard Onyiriuba (2016), Chapter 27 - Bank Operational Risk Dynamics and Management in Developing EconomiesBank Risk Management in Developing Economies, 2016, Pages 537-547 Levine, R (1997): “ Financial development and economic growth : Views and Agenda”, Jounal of Economic Literature, 35 (2), 688 – 726 Lincoln, Y S (2009) Ethical practices in qualitative research In D M Mertens & P E Ginsberg (Eds.) The handbook of social research ethics (pp 150–169) Los Angeles: Sage Lin, N (1999) Building a Network Theory of Social Capital Connections, 22(2), 2851 Lin, N (2001) Social capital: A theory of social structure and action (Vol 19) Cambridge University Press E-book RR MacCallum, R.C; Browne, M W & Sugawana, H M (1996) Power analysis and determination of sample size for covariance structure modeling Psychological Methods, 1, 130-149 Marek Makowiec & Tomasz Kusio (2015), “ Management of entrepreneuship in knowledge based economy”, Scientific editors Martha A Martinez, Howard E Aldrich, (2011) "Networking strategies for entrepreneurs: balancing cohesion and diversity", International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol 17 Issue: 1, pp.738, https://doi.org/10.1108/13552551111107499 Maskell, P (2000) Social Capital, Innovation, and Competitiveness S Baron, J Field & T Schuller, eds Social Capital: Critical Perspectives: Critical Perspectives Oxford University Press pp 111-123 164 Maxwell, J., 2005 Qualitative research design: An interactive approach 2nd ed Thousand Oaks, CA: Sage McCallum S & O'Connell D (2009), "Social capital and leadership development: Building stronger leadership through enhanced relational skills", Leadership & Organization Development Journal, Vol 30, pp.152 – 166 Mertens, D M., and Ginsberg, P E., 2009 The handbook of social research ethics Los Angeles: Sage Michele Tantardini & Jean-Claude Garcia-Zamor (2014) Organizational Social Capital and Anticorruption Policies: An Exploratory Analysis Published online: 23 November 2014 # Springer Science+Business Media New York Mingaleva, Zhanna; Baurzhan, Israilov; Assel, Jumasseitova (2016) Regional Aspects of Banks Activity: Comparative Analysis of International Operation of Russian and Kazakh Banks International Journal of Economics and Financial Issues, suppl Special Issue; Mersin Vol 6, Iss 2S, n/a Morse, J M., and Richards, L., 2002 README FIRST for a user’s guide to qualitative methods 2nd ed Thousand Oaks, CA: Sage Nahapiet J & Ghoshal S (1998), “ Social capital, Intellectual capital, and organizationanl advantage:, The Academy of Management Review, 23 (2): 242-266 Najarian & Cabrera (2013), “ How the built Enviroment Shapes Cpatal Bridging Ties and Social capital” Najid, N.A, and Rahman, R.A (2011) “Government ownership and performance of Malaysian government-linked companies”, International Research Journal of Finance and Economic, 61(1), pp 1450-2887 Ngo, Thanh, and David Tripe.(2017) Measuring efficiency of Vietnamese banks: Accounting for nonperforming loans in a single-step stochastic cost frontier analysis Pacific Accounting Review 29: 171–82 [CrossRef] 165 Nisbet P (2007), "Human capital vs social capital: Employment security and selfemployment in the UK construction industry", International Journal of Social Economics, Vol 34, pp.525 – 537 Obey Dzomonda, Olawale Fatoki, Olabanji Oni (2017), The impact of Leadership styles on the entrepreneurial orientation of small and medium enterprises in South Africa, Journal of Economics and Behavioral Studies (JEBS), Vol 9, No 2, April 2017 (ISSN 2220-6140) Oliveira, J F (2013) The Influence of The Social Capital on Business Performance: an Analysis in The Context of Horizontal Business Networks RAM, REV ADM MACKENZIE 14 (3) pp 209-235 DOI: 10.1590/s167869712013000300009 Patrizia Poggi (ECSSD) and Christiaan Grootaert (SDV) (2002), “The social capital assessment tool (SOCAT) and the local level institutions and social capital study in Bosnia and Herzegovina” Paré S., Menzies T V., Filion L.J., & Brenner, G.A (2008), "Social capital and coleadership in ethnic enterprises in Canada", Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy”, Vol 2, pp.52 – 72 Perrini, F (2006) SMEs and CSR theory: evidence and implications from an Italian perspective Journal of Business Ethics, 67(3), 305-316 Peter S Rose & Sylvia C Hudgins (2008), “Bank Management and Financial Services”, McGraw-Hill/Irwin publisher, 7th international edition Petersen, M A and Rajan, R G (1994) The benefits of lending relationships: evidence from small business data Journal of Finance, 49(1):3–37 Petersen, M A and Rajan, R G (1995) The effect of credit market competition on lending relationships.Quarterly Journal of Economics, 110(2):407–443 Porter M E (1985), Competitive Advantage, Free Press, New York Porter M.E (1990), The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York 166 Portes, A (2000) Social capital: Its origins and applications in modern sociology In E L Lesser, ed Knowledge and Social Capital Boston: ButterworthHeinemann pp 4367 E-Book Putnam R.D (1995), “Bowling alone: America’s declining social capital”, Journal of Democracy, Vol No 1, pp 65-78 Putnam R.D., (2000) Bowling Alone The Collapse and Revival of American Community, New York NY: Simon & Schuster Ramström J (2008), “Inter-organizational meets inter-personal: An exploratory study of social capital processes in relationships between Northern European and ethnic Chinese firms” Industrial Marketing Management, Volume 37, Issue 5, July 2008, Pages 502-512 Raza, A (2013), “Impact of relational capital management on firm performance”, Abasyn University Journal of Social Sciences, Vol No 1, pp 65-78 Rodrik, D (2000) Participatory politics, social cooperation, and economic stability The American Economic Review, 90(2), 140-144 Russo, A., & Tencati, A (2009) Formal vs Informal CSR strategies: Evidence from Italian micro, small, medium-sized, and large firms Journal of Business Ethics, 85 (2), 339-353 Russo, A., & Perrini, F (2010) Investigating stakeholder theory and social capital: CSR in large firms and SMEs Journal of Business Ethics, 91 (2), 207-221 Savari, M., Eslami, M., Monavarifard, F (2013) The Impact of Social Capital on Agricultural Employees’ Job Satisfaction, City of Divandarreh International Research Journal of Applied and Basic Sciences (2) pp 291-295 Available from: http://www.irjabs.com/files_site/ paperlist/r_669_130304194523.pdf S.J.Appold & Thanh Quy Nguyen (2004) “ Social empedding as a solution to a control problem? Evidence from Vietnamese small business” Six Asean Inter-University Seminal on Social Developmen in Penang, 14-16 May 2004 Safari M Kahreh, Seyyed Mehdi Mirmehdi, Asghar Eram (2013) Investigating the critical success factors of corporate social responsibility 167 implementation: evidence from the Iranian banking sector., Corporate Governance: The international journal of business in society, Vol 13 Issue: 2, pp.184-197, https://doi.org/10.1108/14720701311316661 Sanchez-Famoso, V., Maseda, A., and Iturralde, T (2014) The role of internal social capital in organisational innovation: An empirical study of family firms Euro-pean Management Journal doi:10.1016/j.emj.2014.04.006 Sandefur, R L., & Laumann, E O (1998) A paradigm for social capital Rationality and society, 10(4), 481-501 Sarath, Delpachitra; Pham, Dai Van.(2015) The determinants of Vietnamese banks' lending behavior: A theoretical model and empirical evidence Journal of Economic Studies; Glasgow Vol 42, Iss 5, pp: 861-877 Schenkel M.T., & Garrison G (2009), "Exploring the roles of social capital and teamefficacy in virtual entrepreneurial team performance", Management Research News, Vol 32 Iss: 6, pp.525 – 538 Schuller, T., Baron, S., & Field, J (2000) Social Capital: A review and critique In S Baron, J Field, & T Schuller, eds Social Capital: Critical Perspectives Oxford: Oxford University Press Scupola A., López-Nicolás C., & Steinfield C (2009), “Social Capital, ICT Use and Company Performance: Findings from the Medicon Valley Biotech Cluster, For presentation at the International Conference on Organizational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC)”, Amsterdam, The Netherlands, April 26-28, 2009 https://www.msu.edu/~steinfie/OLKCpaper2009.pdf (truy cập ngày 12/11/2016) Shin Nam Lee (2016), The Relationship between Social capital and Task performance in the Korean service industry, International Information Institute, vol 19, No 9(B), pp 4157-4162, ISSN 1343-4500, eISSN 13448994 S.J.Appold & Nguyen Quy Thanh (2004) “ Social empedding as a solution to a control problem? Evidence from Vietnamese small business” Six Asean Inter-University Seminal on Social Developmen in Penang Soo Gwan Do (2009), “Impacts of Social Capital on Entrepreneurship, Innovation, and Economic Development in the Knowledge Economy”, ProQuest LLC, Title 17, United States Code 168 Stam, W., Arzlanian, S., & Elfring, T (2014) Journal of Business Venturing Socialcapital of entrepreneurs and small fi rm performance: A meta-analysis of context-ual and methodological moderators Journal of Business Venturing, 29(1), 152–173 doi:10.1016/j.jbusvent 2013.01.002 Strauss, A.L and Corbin, J., 1998 Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, 2nd edn London: Sage Svetlana Saksonova (2014) The Role of Net Interest Margin in Improving Banks’ Asset Structure and Assessing the Stability and Efficiency of their Operations, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 150, 15 September 2014, Pages 132-141 Tansley C & Newell S (2007), "Project social capital, leadership and trust: A study of human resource information systems development", Journal of Managerial Psychology, Vol 22, pp.350 – 368 Tseng, K.A., Lan, Y.W., Lu, H.C and Chen, P.Y (2013), “Mediation of strategy on intellectual capital and performance”, Management Decision, Vol 51 No 7, pp 1488-1509 Tram Nguyen , David Tripe and Thanh Ngo (2018) Operational Efficiency of Bank Loans and Deposits: A Case Study of Vietnamese Banking System International Journal of Financial Studies Truss C & Gill J (2009), "Managing the HR function: the role of social capital", Personnel Review, Vol 38, pp.674 – 695 Tushman & O’Reilly III C (1997), Winning through innovation, Havard Business Shool Press Vega-Redondo (2006) Buiding up social capital on a changing world, Journal of Economic Dynamics and control, Volume 13, isuue 11, November 2006, pages 2305-2338 Wharton R.F & BrunettoY (2009), "Female entrepreneurs as managers: The role of social capital in facilitating a learning culture, Gender in Management”, An International Journal, Vol 24, pp.14 – 31 169 Weis, L., and Fine, M., (2000) Speed bumps: A study-friendly guide to qualitative research New York: Teachers College Press Wiklund J & Shepherd D.(2003), “Knowledge-based resources, entrepreneurial orientation, and the performance of small and medium-sized business”, Strategic Management Journal, Vol 24, pp 1307-1314 Witt, P (2004) Entrepreneurs’ networks and the success of start-ups Entrepreneurship & Regional Development, 16(5), 391-412 Woolcock, M (1998) Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework Theory and Society, 27, 151208 Woolcock, M (2001) The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes ISUMA Canadian Journal of Policy Research 2(1), 1117 Woolcock, M., & Narayan, D (2000) Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy The World Bank Research Observer 15(2), 225-249 XIE Wenjing (2013) The impact of social capital on bank risk-taking (Master's thesis, Lingnan University, Hong Kong) Retrieved from http://dx.doi.org/10.14793/econ_etd.24T Yang J., Alejandro T.G.B., & Boles J.S (2011), "The role of social capital and knowledge transfer in selling center performance", Journal of Business & Industrial Marketing, Vol 26, pp.152 – 161 Yina Li; Fei Ye & Chwen Sheu (2014) Social capital, information sharing and performance Evidence from China International Journal of Operations & Production Management Vol 34 No 11, 2014 pp 1440-1462 Yli-Renko H., Autio E & Sapienza H J.(2001), “Social capital, knowledge acquisition, and knowledge exploitation in young technology-based firms”, Strategic Management Journal, vol 22, pp 587-613 Yuan Kchou (2003) Modelling the impact of network social capital on business and technological innovations The University of Melbourne, Research paper, No 890 170 Zappa, P., Zavarrone, E (2009) Social Interaction and Job Satisfaction in Non Profit Organizations Venice, The HEIRs Conference on Happiness and Relational Goods Available from: http://www.happinesseconomics.net/ocs/index.php/heirs/relationalgoods/pa per/viewFile/114/71OTHER: Zhang, Q.Z & Fung, H.G (2006) China’ social capital and financial performance of private enterprises Journal of Small Business and Enterprise Development Vol 13, No 2, pp 198-207 171 PHỤ LỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VỐN XÃ HỘI ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VỐN XÃ HỘI ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn