KHẢO SÁT DƢ LƢỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT IMIDACLOPRID VÀ AZOXYSTROBIN TRONG LÁ VÀ RỄ CÂY ĐINH LĂNG – Polyscias fruticosa (L.) Harms

64 2 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2020, 06:49

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA DƢỢC – ĐIỀU DƢỠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: DƢỢC SĨ ĐẠI HỌC MÃ SỐ: 52720401 KHẢO SÁT DƢ LƢỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT IMIDACLOPRID VÀ AZOXYSTROBIN TRONG LÁ VÀ RỄ CÂY ĐINH LĂNG – Polyscias fruticosa (L.) Harms Ở CẦN THƠ, AN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP Cán hƣớng dẫn Sinh viên thực Ths NGUYỄN PHƢỚC ĐỊNH VÕ THỊ TUYẾT TRÂM MSSV: 12D720401171 LỚP: ĐẠI HỌC DƢỢC 7B Cần Thơ, năm 2017 LỜI CẢM ƠN Trên thực tế khơng có thành cơng mà khơng gắn liền với hỗ trợ giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp ngƣời khác Để hồn thành khóa luận này, lời em xin chân thành cám ơn tri ân sâu sắc Ban Giám hiệu nhà trƣờng, lãnh đạo Khoa Dƣợc – Điều dƣỡng Thầy Cô môn Phân tích – Kiểm nghiệm trƣờng Đại học Tây Đơ giúp đỡ cho em lời khuyên hữu ích suốt thời gian làm khóa luận Và đặc biệt em xin chân thành cám ơn Thầy Ths Nguyễn Phƣớc Định quan tâm giúp đỡ, nhiệt tình hƣớng dẫn em hồn thành tốt khóa luận Trong q trình làm khóa luận nhƣ q trình làm báo cáo khó tránh khỏi sai sót, mong Thầy Cơ bỏ qua Do trình độ lý luận, kinh nghiệm thực tiễn thời gian hạn chế nên báo cáo khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp Thầy Cơ để em học thêm đƣợc nhiều kinh nghiệm hồn thành tốt báo cáo đạt đƣợc kết tốt Ngồi ra, khơng thể khơng kể đến ngƣời bạn em, cám ơn bạn bên cạnh em, em vƣợt qua khó khăn làm cho khoảng thời gian làm khóa luận em trở nên ý nghĩa khó quên Một lần em xin chân thành cảm ơn kính chúc Quý Thầy/Cô đƣợc nhiều sức khỏe đạt nhiều thành cơng nghiệp cao q Kính chúc Q nhà trƣờng đạt đƣợc nhiều thành công công tác giáo dục Khóa luận tốt nghiệp dƣợc sĩ đại học – Khóa học: 2012 – 2017 KHẢO SÁT DƢ LƢỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT IMIDACLOPRID VÀ AZOXYSTROBIN TRONG LÁ VÀ RỄ CÂY ĐINH LĂNG – Polyscias fruticosa (L.) Harms Ở CẦN THƠ, AN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP TÓM TẮT Mục tiêu: khảo sát dƣ lƣợng thuốc BVTV với hai hoạt chất imidacloprid azoxystrobin dƣợc liệu rễ Đinh lăng nhỏ - Polyscias fruticosa (L.) Harms, Họ Nhân Sâm Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho ngƣời tiêu dùng đồng thời kiểm soát chất lƣợng nguồn dƣợc liệu nƣớc xuất Đối tƣợng nghiên cứu: dƣợc liệu tƣơi, khô rễ Đinh lăng nhỏ - Polyscias fruticosa (L.) Harms, Họ Nhân Sâm Cần Thơ, An Giang Đồng Tháp Phƣơng pháp nghiên cứu: khảo sát dung mơi chiết có khả chiết tối đa dƣ lƣợng hai thuốc BVTV, đồng thời tối thiểu tạp chất sử dụng phƣơng pháp loại tạp sơ Sau tiến hành phân tích phƣơng pháp sắc ký lỏng hiệu cao với đầu dò UV/Vis để xác định đồng thời hai hoạt chất dƣợc liệu tƣơi, khô rễ Đinh lăng nhỏ - Polyscias fruticosa (L.) Harms, Họ Nhân Sâm Kết quả: qua trình phân tích sơ có số mẫu ba tỉnh Cần Thơ, An Giang Đồng Tháp có phát hai thuốc BVTV với hàm lƣợng khác nhƣng nằm dƣới mức dƣ lƣợng tối đa cho phép rau ăn ngày Kết luận: qua kết thấy dƣợc liệu Đa phần nơi trồng sử dụng thuốc BVTV để hạn chế sâu bệnh giúp tăng suất cho trồng Nhƣng lại ảnh hƣởng nghiêm trọng đến sức khỏe ngƣời tiêu dùng, cần phải có biện pháp thích hợp để hạn chế dƣ lƣợng thuốc BVTV tồn nhƣ kéo dài thời gian thu hoạch, sử dụng thuốc nồng độ, cách, áp dụng phƣơng pháp truyền thống để phòng trừ sâu bệnh nhƣ loài thiên địch…Tất sản phẩm đến tay ngƣời tiêu dùng cần phải đƣợc kiểm soát chặt chẽ dƣ lƣợng thuốc BVTV trồng nói chung dƣợc liệu nói riêng MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH…………………………………………………………… i DANH MỤC BẢNG…………………………………………………………….ii DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT.………………………… …….iii CHƢƠNG MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 2.1 GIỚI THIỆU VỀ ĐINH LĂNG 2.1.1 Tổng quan thực vật 2.1.2 Thành phần hóa học 2.1.3 Tác dụng dƣợc lý 2.2 GIỚI THIỆU VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 11 2.2.1 Khái niệm thuốc BVTV 11 2.2.2 Phân loại thuốc BVTV 12 2.2.3 Mức dƣ lƣợng tối đa dƣợc liệu 12 2.2.4 Imidacloprid 13 2.2.5 Azoxystrobin 14 2.2.6 Ƣu, nhƣợc điểm vị trí ngành thuốc BVTV 16 2.3 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG thuốc BVTV 17 2.3.1 Tình hình sử dụng thuốc BVTV giới 17 2.3.2 Tình hình sử dụng thuốc BVTV Việt Nam 17 2.4 CÁC PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THUỐC BVTV .18 2.4.1 Phƣơng pháp truyền thống 18 2.4.2 Phƣơng pháp QuEChERS 19 2.5 KỸ THUẬT SẮC KÝ HPLC/UV-VIS 21 2.5.1 Nguyên tắc .21 2.5.2 Cơ sở lý thuyết 22 2.5.3 Cấu tạo hệ thống HPLC 22 2.5.4 Ứng dụng HPLC dƣợc liệu 23 CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 NGUYÊN VẬT LIỆU - ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 24 3.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu 24 3.1.2 Chất chuẩn – Hóa chất – Dung môi 24 3.1.3 3.2 Trang thiết bị 24 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.2.1 Lựa chọn phƣơng pháp 25 3.2.2 Phƣơng pháp xử lý mẫu 25 3.2.3 Khảo sát dung môi chiết: 27 3.2.4 Khảo sát phƣơng pháp làm mẫu thử 28 3.2.4.1 Loại tạp SPE (chiết pha rắn) 29 3.2.4.2 Loại tạp sắc ký cột cổ điển 29 3.2.4.3 Loại tạp than hoạt tính 30 3.2.5 3.3 Đánh giá phƣơng pháp chiết làm 30 THẨM ĐỊNH PHƢƠNG PHÁP 30 3.3.1 Tính phù hợp hệ thống 30 3.3.2 Giới hạn phát giới hạn định lƣợng 32 3.3.3 Tính đặc hiệu 31 3.3.4 Tính tuyến tính 31 3.3.5 Độ xác 32 3.3.6 Độ (tỷ lệ hồi phục %) .32 CHƢƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN CHIẾT MẪU HCBVTV TRONG DƢỢC LIỆU RỄ, LÁ ĐINH LĂNG TƢƠI VÀ KHÔ .34 4.1.1 Khảo sát dung môi chiết mẫu 34 4.1.2 Khảo sát phƣơng pháp loại tạp 35 4.1.2.1 Chiết lỏng – lỏng 35 4.1.2.2 Chiết lỏng – lỏng than hoạt 36 4.1.2.3 Chiết lỏng – lỏng silicagel 37 4.1.3 Đánh giá phƣơng pháp chiết làm 38 4.2 QUI TRÌNH ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƢỢNG ĐỒNG THỜI HAI THUỐC BVTV BẰNG HPLC/UV-VIS 39 4.3 THẨM ĐỊNH PHƢƠNG PHÁP 40 4.3.1 Tính phù hợp hệ thống 40 4.3.2 Giới hạn phát giới hạn định lƣợng 42 4.4 KẾT QUẢ KHẢO SÁT DƢ LƢỢNG HAI THUỐC BVTV TRÊN CÂY ĐINH LĂNG LÁ NHỎ Ở CẦN THƠ, AN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP .42 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 44 5.1 VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HCBVTV Ở CẦN THƠ, AN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP .44 5.2 VỀ PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DƢ LƢỢNG THUỐC BVTV 44 5.3 VỀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DƢ LƢỢNG THUỐC BVTV TRONG CÂY ĐINH LĂNG LÁ NHỎ 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Đinh lăng nhỏ Hình 2.2 Đinh lăng tròn Hình 2.3 Đinh lăng phƣợng Hình 2.4 Đinh lăng xoan xẻ Hình 2.5 Đinh lăng trổ Hình 2.6 Đinh lăng đĩa Hình 2.7 Sơ đồ chiết thuốc BVTV theo QuEChERS 20 Hình 2.8 Cấu tạo HPLC 22 Hình 3.1 Sơ đồ chuẩn bị mẫu dƣợc liệu tƣơi 26 Hình 3.2 Sơ đồ chuẩn bị mẫu dƣợc liệu khô 27 Hình 4.1 Kết khảo sát dung môi chiết 34 Hình 4.2 Kết khảo sát loại tạp chiết lỏng – lỏng 36 Hình 4.3 Kết khảo sát loại tạp than hoạt 37 Hình 4.4 Kết khảo sát loại tạp silicagel 37 Hình 4.5 Kết độ thu hồi hai thuốc BVTV rễ Đinh lăng 39 Hình 4.6 Kết độ thu hồi hai thuốc BVTV Đinh lăng 39 Hình 4.7 Kết sắc ký đồ khảo sát tính phù hợp hệ thống 40 i DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tóm tắt tác dụng dƣợc lý quan trọng Đinh lăng tƣơng tự Sâm Việt Nam 11 Bảng 2.2 Nghiên cứu độc tính cấp imidaclorid 14 Bảng 2.3 Giới hạn tối đa dƣ lƣợng imidacloprid số thực phẩm 14 Bảng 2.4 Nghiên cứu độc tính cấp azoxystrobin 15 Bảng 2.5 Giới hạn tối đa dƣ lƣợng azoxystrobin số thực phẩm 16 Bảng 3.1.Thông tin chất chuẩn sử dụng nghiên cứu 28 Bảng 4.1 Kết độ thu hồi phƣơng pháp chiết làm 38 Bảng 4.2 Kết khảo sát tính phù hợp hệ thống với chất chuẩn imidacloprid 41 Bảng 4.3 Kết khảo sát tính phù hợp hệ thống với chất chuẩn azoxystrobin 41 Bảng 4.4 Kết giới hạn định lƣợng 42 Bảng 4.5 Kết khảo sát thuốc BVTV 43 ii DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu, chữ viết tắt ACN Giải thích Acetonitril ADI Acceptable Daily Intake (mức dung nạp ngày đƣợc chấp nhận As hóa chất) Hệ số đối xứng AOAC Association of analytical communities (Hiệp hội cộng đồng phân tích) FAO FDA Food and agriculture organization (Tổ chức Nông nghiệp Lƣơng thực Liên hiệp quốc) Food and drug administration (Cục dƣợc phẩm thực phẩm Hoa Kỳ) BVTV HPLC LD50 LC50 LLE LOD Bảo vệ thực vật High Performance Liquid Chromatography (Sắc ký lỏng hiệu cao) Lethal Dose (Liều chết trung bình) Lethal Concentration (Liều chết trung bình hít phải) Liquid liquid extraction (Chiết lỏng – lỏng) Limit of detection (Giới hạn phát hiện) LOQ Limit of quantification (Giới hạn định lƣợng) MRL ppm Rs RSD PE SKC SKLM Maximum residue limit (Giới hạn dƣ lƣợng tối đa) Part per million (Phần triệu) Resolution (Độ phân giải) Relative Standard Deviation (Độ lệch chuẩn tƣơng đối) Petrolium ether Sắc ký cột Sắc ký lớp mỏng SPE tR UV-Vis WHO Solid phase extraction (Chiết pha rắn) Retention time (Thời gian lƣu) Ultraviolet-Visible (Tử ngoại – khả kiến) Tổ chức Y tế giới iii CHƢƠNG MỞ ĐẦU Việt Nam nƣớc mà ngành nông nghiệp chiếm phần lớn Vì mà việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) để phòng trừ sâu, bệnh hại, chuột, mối mọt … điều tất yếu Nó mang lại hiệu lớn đến việc tăng suất chất lƣợng nông sản Hiện nay, ƣớc tính giới có 5000 loại thuốc BVTV khác Trong có khoảng 200 loại thuốc BVTV gây ảnh hƣởng lớn đến sức khỏe ngƣời độc hại cho môi trƣờng Tuy quan chức có hƣớng dẫn cụ thể cho ngƣời dân vấn đề sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu nông nghiệp ăn nhƣng lại chƣa có hƣớng dẫn cụ thể thuốc Nhƣng việc sử dụng cách tùy thuộc vào trình độ hiểu biết ngƣời dân vùng miền Vì mà cần phải kiểm sốt chặt chẽ việc sử dụng thuốc BVTV an toàn hiệu nhằm giảm tối đa tác động nguy hại đến sức khỏe ngƣời môi trƣờng sinh thái Đây vấn đề đƣợc quan tâm Kiểm soát mức dƣ lƣợng thuốc BVTV thực phẩm nói chung dƣợc liệu nói riêng việc làm cần thiết cấp bách Đối với dƣợc liệu sản phẩm nông nghiệp đặc biệt nên cần phải sử dụng thuốc BVTV để bảo vệ chất lƣợng giúp tăng suất Dƣ lƣợng thuốc BVTV trồng không cần thiết nguồn gây nhiễm nghiêm trọng Việc sử dụng cần đƣợc kiểm soát mức dƣ lƣợng thuốc BVTV sản phẩm, điều có ý nghĩa sàng lọc loại bỏ sản phẩm khơng an tồn cho ngƣời sử dụng Đồng thời giúp kiểm soát đƣợc chất lƣợng nguồn dƣợc liệu nƣớc xuất Từ lâu, dân gian biết dùng Đinh lăng để bồi bổ sức khỏe, chữa đau nhức xƣơng khớp, tăng sức đề kháng cho thể nên danh y Hải Thƣợng Lãn Ông gọi Đinh lăng nhỏ “cây sâm ngƣời nghèo” Chính có nhiều hoạt tính sinh học nhƣ nên Đinh lăng ngày đƣợc sử dụng phổ biến Nhƣng kèm vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm mức báo động nói chung dƣợc liệu nói riêng Hiện Thế giới có nhiều phƣơng pháp nghiên cứu xác định thuốc BVTV rau hầu hết tất hƣớng đến phƣơng pháp xác định đồng thời nhiều HCBVTV lần phân tích Ở nƣớc phát triển nhƣ Anh, Mỹ, Nhật Bản dƣợc điển có qui định mức dƣ lƣợng thuốc BVTV thực phẩm dƣợc liệu Còn Việt Nam chƣa có qui định cụ thể nhƣng có số tác giả nghiên cứu phân tích thuốc BVTV dƣợc liệu mà chƣa cụ thể dƣợc liệu Đinh lăng Bảng 4.2 Kết tính phù hợp hệ thống với chất chuẩn imidacloprid Số lần tiêm mẫu tR (phút) S (µAU x giây) AS 3,945 22006 1.223 3,926 22883 1.210 3,937 22677 1.214 3,937 22535 1.213 3,944 23048 1.221 3,935 22838 1.180 Trung bình 3,937 22664 1.210 RSD 0,176 % 1,622 % Bảng 4.3 Kết tính phù hợp hệ thống chất chuẩn azoxystrobin Số lần tiêm mẫu tR (phút) S (µAU x giây) 12,105 45479 1.060 12,027 46030 1.058 12,078 45638 1.057 12,054 45057 1.054 12,117 45528 1.056 12,126 45448 1.060 Trung bình 12,084 45530 1.058 RSD 0,321 % 0,691 % 41 AS Nhận xét: Kết bảng 4.2 4.3 cho thấy giá trị độ lệch chuẩn tƣơng đối thời gian lƣu (tR); diện tích pic (S) khơng q %; hệ số đối xứng (AS) nằm khoảng 0,8 – 1,5; độ phân giải (RS) lớn 1,5 Khẳng định hệ thống có tính phù hợp, tiếp tục tiến hành bƣớc đánh giá với điều kiện sắc ký tƣơng tự 4.3.2 Giới hạn phát giới hạn định lƣợng (Lê Hữu Bảo Trân, 2017) Bảng 4.4 Kết giới hạn định lƣợng giới hạn phát hai HCBVTV thiết bị phân tích HPLC/UV-Vis HCBVTV LOD (µg/ml) LOQ (µg/ml) Azoxystrobin 0,048 0,16 Imidacloprid 0,0048 0,016 Nhận xét: Các kết cho thấy, HPLC/UV-Vis hai chất định lƣợng mẫu nghiên cứu tƣơi khô nồng độ thấp giá trị MRL (10 µg/kg hay 0,01 mg/kg) 4.4 KẾT QUẢ KHẢO SÁT DƢ LƢỢNG HAI HCBVTV TRÊN CÂY ĐINH LĂNG LÁ NHỎ Ở CẦN THƠ, AN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP Áp dụng qui trình xử lý mẫu phân tích dƣ lƣợng thuốc BVTV dƣợc liệu xây dựng, đề tài tiến hành phân tích sàng lọc dƣ lƣợng thuốc BVTV 12 mẫu, bao gồm hai loại: - Rễ tƣơi khô Lá tƣơi khô 42 Bảng 4.5 Kết khảo sát HCBVTV Đinh lăng nhỏ STT Kí hiệu Bộ phận dùng Hàm lƣợng (mg/kg) Hoạt chất I A I A S (µAU x giây) I A M1 Rễ khô + - 0,27 51256 M2 Rễ tƣơi + - 0,16 30088 M3 Rễ khô + - 0,5 88859 M4 Rễ tƣơi + - 0,48 91086 M5 Rễ khô + - 0,14 27498 M6 Rễ tƣơi + +* 0,2 38022 5170 M1 Lá tƣơi - - M2 Lá tƣơi + + 1,3 246966 52650 M3 Lá khô + - 1,76 335499 10 M4 Lá khô + - 0,3 54075 11 M5 Lá tƣơi + - 0,5 95910 12 M6 Lá khơ - - 0,56 Chú thích: + : dƣơng tính, mẫu có chất phân tích - : âm tính, mẫu khơng có chất phân tích +* : dƣơng tính nhƣng hàm lƣợng thấp I : imidacloprid A : azoxystrobin Nhận xét: qua kết khảo sát Cần Thơ, An Giang Đồng Tháp cho thấy tổng số 12 mẫu, có đến 10/12 phát thấy imidacloprid 2/12 mẫu phát có azoxystrobin 43 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC BVTV Ở CẦN THƠ, AN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP Việc sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật trồng thuốc địa phƣơng tƣợng phổ biến giúp tăng suất trồng Nhƣng thiếu hiểu biết khơng đƣợc hƣớng dẫn cách cụ thể nên sử dụng tùy tiện với nồng độ vƣợt mức qui định cho phép, gây hệ lụy lớn cho môi trƣờng sinh thái xung quanh, cho ngƣời tiêu dùng cho ngƣời nơng dân tiếp xúc ngày với chất độc Ngày nay, thuốc BVTV đƣợc sử dụng đa dạng phát triển cơng nghệ hóa học hóa chất đƣợc tổng hợp nhiều, với công thức pha trộn phối hợp hoạt chất tạo nhiều loại thuốc BVTV Trong có số thuốc BVTV có độc tính thấp thân thiện với mơi trƣờng Nhìn chung hiểu biết ngƣời nơng dân độc hại quy trình sử dụng thuốc BVTV nhiều hạn chế cần phải tuyên truyền, giải thích hƣớng dẫn đầy đủ nhằm đảm bảo chất lƣợng suất dƣợc liệu, an toàn cho ngƣời sử dụng giảm gây ô nhiễm môi trƣờng 5.2 VỀ PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DƢ LƢỢNG THUỐC BVTV Trong nghiên cứu lựa chọn hai HCBVTV imidacloprid azoxystrobin hai loại sử dụng nhiều trồng thuốc, đặc biệt Đinh lăng nhỏ Trong đó, hai chất chƣa có qui định MRL mẫu dƣợc liệu Vì tham khảo số MRL số loại rau, củ đƣợc ngƣời tiêu dùng sử dụng ngày Trong đó, mức MRL imidacloprid khoảng 0,5 – mg/kg, mức MRL azoxystrobin khoảng 0,1 – mg/kg Qua tham khảo phƣơng pháp xử lý mẫu đƣợc cơng bố, phân tích dƣ lƣợng, phƣơng pháp đƣợc ƣu tiên lựa chọn chiết lỏng – lỏng, sau đem mẫu phân tích HPLC/UV-Vis Kỹ thuật đáp ứng yêu cầu khả làm sạch, làm giàu mẫu tốt, thời gian xử lý mẫu không kéo dài, hiệu suất chiết khả lặp lại kết phân tích tƣơng đối chƣa đƣợc cao 5.3 VỀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DƢ LƢỢNG THUỐC BVTV TRONG CÂY ĐINH LĂNG LÁ NHỎ: Qua kết khảo sát Cần Thơ, An Giang Đồng Tháp cho thấy tổng số 12 mẫu, có 10/12 phát thấy imidacloprid 2/12 mẫu phát có azoxystrobin Trong có mẫu có phát azoxystrobin nhƣng với hàm lƣợng thấp chƣa đến ngƣỡng định lƣợng nên định tính phát Đối với số mẫu có hàm 44 lƣợng cao vừa đƣợc phun thuốc nhƣng nằm ngƣỡng cho phép Nhƣ vậy, cho thấy việc sử dụng thuốc BVTV trồng thuốc có để lại dƣ lƣợng Vì nay, việc kiểm tra dƣ lƣợng thuốc BVTV trình phức tạp, tốn nhƣng thực cần thiết ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khoẻ ngƣời sử dụng Hơn hết, vấn đề chất lƣợng dƣợc liệu nông sản đảm bảo đƣợc tiêu chuẩn quốc tế an toàn thực phẩm, đặc biệt đạt đƣợc chuẩn dƣ lƣợng thuốc BVTV tối đa cho phép phải đƣợc đặt lên hàng đầu 45 KIẾN NGHỊ Ngày có nhiều loại thuốc BVTV đời Cần thiết phải có qui định kiểm soát số thuốc BVTV Song song, cần phải tăng cƣờng giám sát, hậu kiểm dƣ lƣợng HCBVTV dƣợc liệu sản phẩm dƣợc liệu Cần đẩy mạnh việc diệt sâu bọ, mối…bằng loài thiên địch để hạn chế việc sử dụng thuốc BVTV mức thấp nhằm tránh đƣợc việc tồn dƣ thuốc BVTV trồng Khuyến cáo ngƣời dân thực qui định sử dụng an toàn thuốc BVTV Cần bổ sung, hoàn thiện mức MRL dƣợc liệu sản phẩm từ dƣợc liệu Tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn quốc tế nông sản thực phẩm Tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc thuốc BVTV, nhƣ tuyên truyền, khuyến cáo cho nông dân thiệt hại thuốc trừ sâu gây ra, niêm yết cấm sử dụng loại thuốc bảo vệ thực vật không nằm Danh mục đƣợc phép sử dụng Việt Nam…là việc cần làm tích cực, thƣờng xuyên Tiếp tục nghiên cứu phân tích dƣ lƣợng thuốc BVTV khác thuốc dƣợc liệu Hƣớng đến mục tiêu phân tích đồng thời đa dƣ lƣợng thuốc BVTV lần phân tích nhằm rút ngắn thời gian, đạt hiệu kinh tế Bên cạnh phải lƣu ý đến khả áp dụng rộng rãi Việt Nam, chi phí ngun vật liệu khơng q đắt, chọn kỹ thuật đơn giản, kinh tế, sử dụng dung mơi độc hại, áp dụng rộng rãi để xây dựng qui trình chiết thức phục vụ công tác kiểm tra đảm bảo chất lƣợng dƣợc liệu mặt dƣ lƣợng thuốc BVTV Thiết nghĩ, việc kiểm sốt dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực vật nơng sản, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm hƣớng bền vững nông nghiệp nói chúng, nhƣ phát triển dƣợc liệu nói riêng, giúp Việt Nam có đƣợc vị thị trƣờng dƣợc liệu quốc tế 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO Anastassiades M., Lehotay S.J., Stajnbaher D., and Schenck F.J (2003) Fast and easy multiresidue method employing acetonitrile extraction/partitioning and dispersive solid-phase extraction for the determination of pesticide residues in produce Journal of AOAC international, 86(2) p 412 – 431 AOAC Official Method 2007.01(2007) Pesticide residues in foods by acetonitrile extraction and partitioning with magnesium sulfate gas chromatography/mass spectrometry and liquid chromatography/tandem mass spectrometry AOAC International Institute Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn (2013) Thông tƣ số: 21/2013/TTBNNPTNT ngày 17 tháng năm 2013 Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật đƣợc phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng danh mục bổ sung giống trồng đƣợc phép sản xuất, kinh doanh Việt Nam Bộ Y Tế (2016) Thông tƣ số 50/2016/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 Về việc ban hành: Qui định giới hạn tối đa dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực vật thực phẩm Đỗ Huy Bích cs (2004) Cây thuốc động vật làm thuốc, tập I NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội Đỗ Tất Lợi (2004) Những thuốc vị thuốc Việt Nam NXB Y Học.p 828 Ehab M.H Abdelraheem, Sayed M Hassan, Mohamed M.H Ariefc, Somaia G Mohammad (2015) Validation of quantitative method for azoxystrobin residues in green beans and peas Food Chemistry 182 p 246–250 EN 15662 (2009) Foods of plant origin - Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS following acetonitrile extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE – QuEChERS –method, Austrian Standards Institute Fishel F.M (2013) Pesticide toxicity profile: Neonicotinoid pesticides, University of Florida 10 Dr Katerina Mastovska (2011) First draft prepared Agricultural Research Service United States Department of Agriculture, Wyndmoor, PA, USA 11 Lê Hữu Bảo Trân (2017) Xây dựng quy trình định lƣợng đồng thời imidacloprid azoxystrobin phƣơng pháp HPLC/UV-Vis Khóa luận tốt nghiệp dƣợc sĩ, trƣờng Đại học Tây Đô 12 Michelangelo Anastassiades, Ellen Scherbaum and Dorothea Bertsch (2003) Validation of a simple and rapid multiresidue method (QuEChERS) and its implementation in routine pesticide analysis Poster presented at the MGPR Symposium Aix en Provence, France 13 Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2009) Tìm hiểu thành phần hóa học số thuộc chi Polyscias họ Nhân Sâm (Araliaceae) Luận án Tiến sĩ, trƣờng Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM 14 Nguyễn Thị Bích Thu (2009) Nghiên cứu ứng dụng sắc ký khối phổ để phân tích dƣ lƣợng số hóa chất bảo vệ thực vật thƣờng dùng Viện Dƣợc liệu, Bộ Y Tế 15 PGS.TS Nguyễn Thƣợng Dong, TS Trần Công Luận, TS Nguyễn Thị Thu Hƣơng (2007) Sâm Việt Nam số thuốc thuộc họ Nhân Sâm Nhà xuất Khoa học kỹ thuật Hà Nội 16 Olalla López-Fernández, Raquel Rial-Otero, Jesus Simal-Gándara (2015) High-throughput HPLC–MS/MS determination of the persistence of neonicotinoid insecticide residues of regulatory interest in dietary bee pollen Anal Bioanal Chem 407 p 7101–7110 17 P.V Shah and David Ray (2011) First draft prepared United States Environmental Protection Agency, Office of Pesticide Programs,Washington DC, USA and School of Biomedical Sciences, University of Nottingham, Queens Medical Centre,Nottingham, England 18 Raihanah, C., Zailina, H., Ho, Y B., Saliza, M E and Norida, M (2015) Ultra high performance liquid chromatography technique to determine imidacloprid residue in rice using QuEChERS method International Food Research Journal p 1396-1402 19 Robert Krieger (2001) Handbook of Pesticide Toxicology, Two volume set: Principles ang agents Volume p.1125 20 Trần Cao Sơn (2015) Nghiên cứu xác định dƣ lƣợng hoá chất bảo vệ thực vật dƣợc liệu sản phẩm từ dƣợc liệu sắc ký khối phổ Luận văn Tiến Sĩ, trƣờng Đại học Dƣợc Hà Nội 21 T Nageswara Rao, A Ramesh , T Parvathamma And G Suresh (2012) Development and validation of a HPLC-UV method for simultaneous determination of strobilurin fungicide residues in tomato fruits followed by matrix solid-phase dispersion (MSPD) Indian J.Sci.Res.3(1) p 113-118 22 Trần Văn Hai (2009) Giáo trình Hóa bảo vệ thực vật Trƣờng Đại học Cần Thơ 23 Ursula Banasiak (2011) First draft prepared Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry (BBA), Kleinmachnow, Germany 24 Virgínia C Fernandes, Valentina F Domingues, Nuno Mateus, and Cristina Delerue-Matos (2011) Determination of pesticides in Fruit and Fruit Juices by Chromatographic Methods An Overview Journal of Chromatographic Science, Vol 49 Website 25 http://khoe365.net.vn/toi-ky-ket-hop-thuoc-voi-nhan-sam-p38662.html Truy cập ngày 12 tháng năm 2017 26 http://www.baomoi.com/vi-sao-danh-y-hai-thuong-lan-ong-goi-dinh-lang-lacay-sam-cua-nguoi-ngheo/c/22142466.epi.Truy cập ngày 12 tháng năm 2017 27 http://www.namnguyenduoc.com/dinh-lang-sam-cu%CC%89a-mo%CC%A3inguoi/.Truy cập ngày 15 tháng năm 2017 28 http://dantri.com.vn/suc-khoe/dinh-lang-thuc-an-vi-thuoc 2016012806252923.htm Truy cập ngày 15 tháng năm 2017 29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-5920-kiem-soat-chat-thi-truong-thuoc-baove-thuc-vat.html Truy cập ngày 10 tháng năm 2017 30 http://www.vusta.vn/vi/news/Thong-tin-Su-kien-Thanh-tuu-KH-CN/Thuctrang-su-dung-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-nong-nghiep-o-Viet-Nam47911.html Truy cập ngày 12 tháng năm 2017 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Sắc ký đồ mẫu Rễ tƣơi Đinh lăng tR (phút) S (µAU x giây) M4RT-01 3,964 90121 M4RT-02 3,984 92051 Chuẩn imidacloprid 0,2 µg/ml 3,945 22006 Chuẩn azoxystrobin 0,8 µg/ml 12,105 45479 Phụ lục 2: Sắc ký đồ mẫu Rễ khơ Đinh lăng tR (phút) S (µAU x giây) M1RK-01 3,990 51460 M1RK-02 3,999 51051 Chuẩn imidacloprid 0,2 µg/ml 3,945 22006 Chuẩn azoxystrobin 0,8 µg/ml 12,105 45479 Phụ lục 3: Sắc ký đồ mẫu Lá tƣơi Đinh lăng tR (phút) S (µAU x giây) M3LT-01 3,977 335162 M3LT-02 3,984 335836 Chuẩn imidacloprid 0,2 µg/ml 3,945 22006 Chuẩn azoxystrobin 0,8 µg/ml 12,105 45479 Phụ lục 4: Sắc ký đồ mẫu Lá tƣơi Đinh lăng không chứa thuốc BVTV tR (phút) S (µAU x giây) M1LT-01 3,437 80240 M1LT-02 3,385 79867 Chuẩn imidacloprid 0,2 µg/ml 3,945 22006 Chuẩn azoxystrobin 0,8 µg/ml 12,105 45479 Phụ lục 5: Sắc ký đồ mẫu Rễ khô Đinh lăng thêm hai chuẩn tR (phút) S (µAU x giây) B1 3,989 7629 B2 4,008 7509 12,368 14537 B3 3,968 34665 B4 3,976 35026 12,303 15975 B1: Mẫu rễ khơ có chứa imidacloprid B2: Mẫu rễ khơ có chứa imidacloprid thêm chuẩn azoxystrobin B3: Mẫu rễ khô có chứa imidacloprid thêm chuẩn imidacloprid B4: Mẫu rễ khơ có chứa imidacloprid thêm chuẩn imidacloprid, azoxystrobin ... DUNG ĐỀ TÀI 2.1 GIỚI THI U VỀ ĐINH LĂNG 2.1.1 Tổng quan thực vật 2.1.2 Thành phần hóa học 2.1.3 Tác dụng dƣợc lý 2.2 GIỚI THI U VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC... việc làm cần thi t cấp bách Đối với dƣợc liệu sản phẩm nông nghiệp đặc biệt nên cần phải sử dụng thuốc BVTV để bảo vệ chất lƣợng giúp tăng suất Dƣ lƣợng thuốc BVTV trồng khơng cần thi t nguồn... saponin, alkaloid, glucosid, flavonoid, tanin, vitamin B1, B2, B6, C, phytosterol, acid hữu cơ, tinh dầu, nhiều nguyên tố vi lƣợng, acid amin nhƣ lysin, cystein, methionin acid amin thay đƣợc 21,1
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT DƢ LƢỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT IMIDACLOPRID VÀ AZOXYSTROBIN TRONG LÁ VÀ RỄ CÂY ĐINH LĂNG – Polyscias fruticosa (L.) Harms, KHẢO SÁT DƢ LƢỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT IMIDACLOPRID VÀ AZOXYSTROBIN TRONG LÁ VÀ RỄ CÂY ĐINH LĂNG – Polyscias fruticosa (L.) Harms

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn