Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn apatit việt nam

114 1 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2020, 00:48

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HỒNG THANH NGA HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV APATIT VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG THANH NGA HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV APATIT VIỆT NAM NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 8.34.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Quốc Dũng THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết nội dung luận văn nỗ lực cá nhân tơi Các kết phân tích, kết luận khóa luận ( ngồi phần tham khảo, trích dẫn) kết làm việc thân Tôi xin cam kết luận văn chưa nộp cho chương trình cấp cao học chương trình đào tạo cấp khác Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019 Học viên Hoàng Thanh Nga ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn nhận hướng dẫn tận tình với ý kiến đóng góp q báu thầy, cô giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Ngun Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới giúp đỡ Tôi xin chân thành cảm ơn tới lãnh đạo, đồng nghiệp, anh chị em Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam - tỉnh Lào Cai tận tình giúp đỡ q trình hồn thành luận văn Xin cảm ơn động viên, hỗ trợ gia đình, bạn bè tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn./ Thái Nguyên, ngày tháng Tác giả luận văn Hoàng Thanh Nga năm 2019 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ viii MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined Sự cần thiết đề tài Error! Bookmark not defined Mục tiêu nghiên cứu đề tài Error! Bookmark not defined Đối tượng phạm vi nghiên cứu Error! Bookmark not defined Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Error! Bookmark not defined Kết cấu luận văn Error! Bookmark not defined CHƯƠNG :CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Cơ sở lý luận lập kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm lập kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2 Vai trò công tác lập KH 1.1.3 Hệ thống KH doanh nghiệp 1.1.4 Quy trình lập kế hoạch cơng ty 11 1.1.5 Nội dung lập kế hoạch công ty 12 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lập kế hoạch 18 1.2.1 Các yếu tố bên 18 1.2.2 Các yếu tố bên 20 1.3 Cơ sở thực tiễn học kinh nghiệp lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam 21 1.3.1 Kinh nghiệm lập kế hoạch sản xuất công ty than Vàng Danh Vinacomin 21 1.3.2 Kinh nghiệm lập kế hoạch sản xuất tổng công ty Đông Bắc 23 CHƯƠNG 2:PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY APATIT VN 25 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 25 2.2 Phương pháp nghiên cứu 25 2.2.1 Phương pháp tiếp cận 25 2.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 26 2.2.3 Phương pháp tổng hợp thông tin 28 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 29 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY APATIT VIỆT NAM 30 3.1 Khái quát chung công ty 30 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 30 3.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty 34 3.1.3 Tình hình nguồn nhân lực cơng ty 36 3.1.4 Tình hình tài Cơng ty 38 3.2 Thực trạng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty 40 3.2.1 Căn để lập kế hoạch công ty 40 3.2.2 Nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty 43 3.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lập kế hoạch công ty 64 3.3.1 Các yếu tố bên 64 3.3.2 Các yếu tố bên 68 3.4 Đánh giá lập kế hoạch công ty 70 3.4.1 Đánh giá lập kế hoạch qua số tiêu 70 3.4.2 Ưu điểm 71 3.4.3 Nhược điểm 72 3.4.4 Nguyên nhân nhược điểm 73 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY APATIT VIỆT NAM 75 4.1 Định hướng, mục tiêu lập kế hoạch sản xuất công ty 75 4.1.1 Định hướng lập kế hoạch 75 4.1.2 Mục tiêu lập kế hoạch 76 4.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác lập KH SXKD Công ty Apatit Việt Nam 76 4.2.1 Tăng cường công tác dự báo 76 4.2.2 Tăng cường mối liên kết đơn vị 79 4.2.3 Nâng cao trình độ kỹ lập kế hoạch cho nhân viên 80 4.2.4 Cải thiện sở vật chất kỹ thuật công ty 81 4.2.5 Giải pháp cơng tác kiểm tra, rà sốt việc thực kế hoạch 82 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC .87 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TT Từ viết tắt Diễn giải Công ty Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam TNHH Trách nhiệm hữu hạn MTV Một thành viên KH SXKD Kế hoạch sản xuất kinh doanh KH Kế hoạch SX Sản xuất TT Thị trường KD Kinh doanh DN Doanh nghiệp 10 CSH Chủ sở hữu 11 CBCNV Cán công nhân viên vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Một số tiêu kế hoạch công ty Vàng Danh năm 2017 22 Bảng 1.2: Một số tiêu kế hoạch công ty Đông Bắc năm 2017 23 Bảng 3.1 : Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn 36 Bảng 3.2 : Cơ cấu lao động theo độ tuổi giới tính 37 Bảng 3.3: Một số tiêu cơng ty Apatit Việt Nam đến năm 2020 40 Bảng 3.4: Kế hoạch huy động bổ sung vốn cho sản xuất kinh doanh 43 Bảng 3.5: Kế hoạch đầu tư tài sản cố định đổi công nghệ 45 Bảng 3.6: Kế hoạch sửa chữa máy móc, phương tiện công ty 46 Bảng 3.7: Kế hoạch nhân lực công ty 49 Bảng 3.8: Kế hoạch đào tạo người lao động 50 Bảng 3.9: Kế hoạch đào tạo theo thời gian 51 Bảng 3.10: Kế hoạch tham gia hội nghị, hội thảo 52 Bảng 3.11: Kế hoạch trả lương cho người lao động 54 Bảng 3.12: Kế hoạch trả lương theo trình độ 55 Bảng 3.13: Kế hoạch nguyên nhiên vật liệu 56 Bảng 3.14: Kế hoạch hàng tồn kho 57 Bảng 3.15: Kế hoạch Marketing sản phẩm 59 Bảng 3.16: Kế hoạch sản xuất sản phẩm công ty 62 Bảng 3.17: Đánh giá trình độ lực cán lập kế hoạch 64 Bảng 3.18: Đánh giá đặc điểm ngành hệ thống thông tin công ty 65 Bảng 3.19: Đánh giá tình hình phát triển nguồn lực cơng ty 66 Bảng 3.20: Đánh giá mục tiêu công ty 67 Bảng 3.21: Đánh giá tính khơng chắn môi trường kinh doanh 68 Bảng 3.22: Đánh giá yếu tố kinh tế chế quản lý 69 Bảng 3.23: Đánh giá lập kế hoạch thông qua số tiêu 70 viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Biểu đồ 3.1: Cơ cấu tổng tài sản công ty từ 2016-2018 38 Biểu đồ 3.2: Cơ cấu tổng nguồn vốn công ty từ 2015-2017 39 Biểu đồ 3.3: Dự báo phát triển thị trường Apatit 41 Biểu đồ 3.4: Khả hồn thành cơng việc năm trước công ty 42 Biểu đồ 3.5: So sánh giữ kế hoạch thực huy động vốn công ty 44 Biểu đồ 3.6: Kế hoạch thay đổi công nghệ sản xuất 47 Biểu đồ 3.7: So sánh kế hoạch thực đầu tư tài sản cố định 48 Biểu đồ 3.8: Đánh giá việc thực kế hoạch đào tạo người lao động 53 Biểu đồ 3.10: Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 61 Biểu đồ 3.11: So sánh kế hoạch thực sản xuất công ty 63 Sơ đồ 2.1: Trình tự bước tiến hành nghiên cứu theo phương pháp Delphi – vấn chuyên gia 27 Hình 1.1: Sơ đồ cấp độ kế hoạch Hình 3.1: cấu tổ chức máy quản lý Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam 35 - Cử người trực tiếp xuống chi nhánh để thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Có cơng ty theo dõi tình hình thực tế chi nhánh, làm cho việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu kinh doanh tồn cơng ty - Các tiêu đề cần thống chi nhánh cơng khai kế hoạch cho tồn công ty Đây yếu tố để việc lập kế hoạch có hiệu Do Cơng TNHH MTV Apatit Việt Nam cần tạo môi trường lập kế hoạch có hiệu thuận lợi, điều thực qua vấn đề sau: 4.2.3 Nâng cao trình độ kỹ lập kế hoạch cho nhân viên Lao động yếu tố định trình sản xuất đặc biệt lao động quản lý Các nhà tư thấy rõ tiềm lao động người vơ tận, đem lại lợi ích to lớn Chính họ khơng ngừng bước tìm biện pháp để gây dựng khai thác triệt để lợi Lao động quản lý lao động chất xám mà lợi ích mang lại cao gấp nhiều lần lao động bình thường Ngày kinh tế thị trường phát triển khắp giới đội ngũ lao động đóng vai trò chủ chốt định cho thất bại hay thành cơng doanh nghiệp Để có kế hoạch tốt, phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp thị trường, yêu cầu đặt xây dựng kế hoạch, yếu tố người yêu cầu quan trọng Như phân tích trên, hoạt động lập kế hoạch Công ty TNHH Apatit Việt Nam nhiều cá nhân thuộc đơn vị khác Cơng ty tham gia, đó, muốn xây dựng kế hoạch tốt cá nhân tham gia phải hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Muốn vậy, Cơng ty phải chủ động nâng cao trình độ lập kế hoạch cho cán quản lý để thực tốt công việc giao Để nâng cao cơng tác kế hoạch yếu tố người định Vì vậy, Cơng ty phải có biện pháp gắn quyền lợi với trách nhiệm người làm kế hoạch, Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn có hình thức thưởng phạt cụ thể, khuyến khích vật chất cho người có trách nhiệm thi hành kỷ luật người thiếu trách nhiệm gây ảnh hưởng đến phát triển Công ty Việc thường xuyên tổ chức buổi hội thảo chuyên đề, lớp đào tạo, đào tạo lại để nâng cao trình độ lực cán quản lý đặc biệt cán Phòng kế hoạch cần thiết, tương lai Tổ chức cho cán trẻ có đủ lực trình độ học đại học, sau đại học bước trẻ hoá đội ngũ quản lý xây dựng kế hoạch nhằm xây dựng có quy mô lớn xứng đáng doanh nghiệp đầu lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản 4.2.4 Cải thiện sở vật chất kỹ thuật công ty Cơ sở vật chất nhân tố quan trọng để xây dựng kế hoạch tốt cho công ty Lập kế hoạch cần phải thu thập nhiều thơng tin nắm bắt nhanh tình trạng sản xuất công ty Hiện nhiều thông tin cơng ty chưa số hóa cập nhật tình hình sản xuất Bởi vậy, việc điều chỉnh kế hoạch dựa chủ yếu vào báo cáo đơn vị đưa lên Để hồn thiện cơng tác lập kế hoạch công ty, việc cải thiện sở vật chất kỹ thuật cần thực việc sau: Triển khai số hóa đến đơn vị: nhiều văn giấy tờ công ty chưa số hóa nên việc cập nhật văn gặp nhiều khó khăn đơn vị có địa bàn làm việc xa với trụ sở cơng ty Thêm vào đó, đơn vị khơng thường xun cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh công ty liên hệ thống quản lý Do vậy, đơn vị cần thông tin phải yêu cầu đơn vị cấp mà trích xuất liệu Sử dụng phần mềm chuyên dụng khâu lập kế hoạch Hiện có nhiều phần mềm chuyên dụng Ecount, Base Wework Đây phần mềm chuyên dụng để lập kế hoạch sản xuất, với việc sử dụng phần mềm việc lập kế hoạch đạt hiệu hơn: giảm Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn sai sót lập kế hoạch, tiết kiệm thời gian chồng chéo cơng việc Hiện đại hóa hệ thống thơng tin: để có hệ thống thơng tin liên lạc thông suốt trước hết phải hệ thống hóa hệ thống thơng tin cơng ty Hiện hệ thống thông tin cập nhật nâng cấp việc vận hành chưa thực quả, hệ thống Web công ty hoạt động không tốt, kết nỗi phận công ty chưa tốt: nhiều văn bản, giấy tờ, số liệu không đẩy lên hệ thống lưu trữ cơng ty Thêm vào số liệu lưu trữ dạng liệu giấy việc tìm kiếm tổng hợp gặp nhiều khó khăn 4.2.5 Giải pháp cơng tác kiểm tra, rà sốt việc thực kế hoạch Để đạt mục tiêu đề ra, cơng ty cần phải có phối hợp chặt chẽ phận chức công ty phòng kế hoạch việc xây dựng kế hoạch cơng ty phận sản xuất Trong thực tế, yếu tố đầu vào đầu sản phẩm có thay đổi như: xu hướng thị trường, tình hình lạm phát hay phát triển thị trường Bởi để thực mục tiêu, việc điều chỉnh phải sát với thực tế việc điều chỉnh kẽ hở để đơn vị đùn đẩy trách nhiệm cho đơn vị khác không thực nhiệm vụ khó khăn mà cơng ty đề Bởi vậy, cơng tác kiểm tra rà soát việc thực kế hoạch cần thực thường xuyên Thực kiểm tra thường xuyên việc thực kế hoạch Để đơn vị thực tốt kế hoạch đề ra, phòng kế hoạch cần phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo công ty việc kiểm tra giám sát việc thực mục tiêu Đề nghị đơn vị thường xuyên báo cáo tiến độ thực theo tháng theo quy để đơn vị nắm tình hình thực kế hoạch Thêm vào đó, đơn vị xin điều chỉnh kế hoạch cần phải phân tích rõ nguyên nhân để có điều chỉnh phù hợp Với khó Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn khăn xuất phát từ nội công ty, phận kế hoạch cần xem xét đánh giá, phận đề xuất giải pháp tham mưu cho ban lãnh đạo công ty xếp giải phối hợp đơn vị công ty Kiểm tra đột xuất: tránh tình trạng bao che làm đối phó, phòng kế hoạch cần phải phối hợp đơn vị chức việc kiểm tra đột xuất việc thực kế hoạch Thông qua kiểm tra nhắc nhở tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, sớm có điều chỉnh phù hợp với tình hình thực đảm bảo sử dụng tốt nguồn lực công ty, tránh thất lãng phí Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn KẾT LUẬN Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, việc định hình mục tiêu, tiêu cụ thể cho giai đoạn quan trọng Do có ý nghĩa đặc biệt quan trọng việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh vậy, nên việc lập KHSXKD DN sản xuất sản phẩm trở thành nhiệm vụ hàng đầu hoạt động DN Nhờ KH, DN chuẩn bị trước nguồn lực, kiểm soát hoạt động sản xuất đồng thời hướng hoạt động đến mục tiêu định trước DN Quá trình nghiên cứu khơng vấn đề ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình thực cơng tác lập KH, nghiên cứu theo phương pháp Delphi cho ta thấy góc nhìn từ bên ngun nhân ảnh hưởng đến tồn cơng tác lập KH Và kết đạt cho thấy có nhiều nguyên nhân dẫn đến khác biệt kế hoạch thực tiễn Công tác lập KH Công ty Apatit Việt Nam ý đầu tư, nhiên việc lập KH chưa phát huy vai trò thực sự, nhiều hạn chế như: Mối liên hệ sản xuất với kế hoạch phận lỏng lẻo, việc dự báo nhu cầu thị trường chưa coi trọng Do để khắc phục hạn chế tồn tại, luận văn đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác lập KHSXKD Công ty Apatit Việt Nam Tác giả luận văn tìm hiểu, nghiên cứu ưu – nhược điểm trình lập kế hoạch, bất cập công tác nghiên cứu dự báo cần bổ sung thời gian tới nhằm giúp công tác lập kế hoạch thực phát huy tác dụng trở thành công cụ điều hành quản lý hiệu cho Cơng ty Trong q trình nghiên cứu, đề tài giới hạn mức tìm hiểu, đánh giá công tác lập KH thời gian trung ngắn hạn, phương pháp đưa dựa phân tích chuỗi số liệu thời gian, chưa đưa biến số khác để so sánh Tác giả luận văn hy vọng đề tài triển khai nghiên cứu sâu thời gian điều kiện cho phép Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Đức Tn (2005), Giáo trình kế hoạch hóa kinh doanh Th.s Bùi Đức Tuân, NXB Lao động- xã hội Báo cáo đánh giá thực KHSXKD năm công ty Apatit Việt Nam C Mác Ph Ăngghen: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia Cơng ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (2015), Báo cáo tài hợp năm 2015, Lào Cai Cơng ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (2016), Báo cáo tài hợp năm 2016, Lào Cai Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (2017), Báo cáo tài hợp năm 2017, Lào Cai Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (2015), Báo cáo phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Lào Cai Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (2016), Báo cáo phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Lào Cai Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (2017), Báo cáo phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Lào Cai 10.Declaration by United Nations, United Nations Website 11.Đoàn Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2004) Giáo trình khoa học quản lý, tập I, NXB Khoa học kỹ thuật 12.Đoàn Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2004) Giáo trình khoa học quản lý, tập II, NXB Khoa học kỹ thuật 13.Đỗ Văn Phức, Giáo trình Quản trị học đại cương, NXB KHKT, tái 2008 14.J Scott Armstrong (1986) “The Value of Formal Planning for Strategic Decisions: A Reply” (PDF) Strategic Management Journal 7: 183–185 15.Mai Văn Bưu - Phan Kim Chiến (2003), Giáo trình Lý thuyết quản trị Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn kinh doanh, Nhà xuất khoa học kỹ thuật 16.Một số tạp chí, báo kinh tế 17.Nguyễn Thị Liên Diệp (2015), Giáo trình Quản trị học, NXB Lao động – xã hội 18.Nguyễn Thanh Liêm (2006), Giáo trình Quản trị sản xuất, NXB Tài 19.Phan Thị Ngọc Thuận (2006), Chiến lược kinh doanh kế hoạch hóa nội doanh nghiệp, TS Phan Thị Ngọc Thuận, NXB Khoa học kỹ thuật 20.Trương Đồn Thể (2007), Giáo trình Quản trị sản xuất tác nghiệp, Trương Đoàn Thể, NXB Đại học Kinh tế quốc dân 21.What Should Be Included in a Project Plan - Retrieved December 18th, 2009 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC PHỤ LỤC SỐ LIỆU SƠ CẤP Phụ lục 1.1: Danh sách chuyên gia CÔNG TY CPXD & TM 423 STT Họ tên Học vị Kỹ sư Chức vụ Nguyễn Quang Lợi Nguyễn Trọng Phú Nguyễn Mạnh Thái Cử nhân Phó tổng giám đốc Nguyễn Tất Thắng Cử nhân Trưởng phòng KH-TT Bùi Huy Hiệu Kỹ sư Phó trưởng phòng KH-TT Trần Quốc Toản Cử nhân luật Chuyên viên phòng KH-TT Nguyễn Thế Hữu Cử nhân Chuyên viên phòng KH-TT Lê Thành Đức Cử nhân Chuyên viên phòng KH-TT Lê Hồng Minh Cử nhân Chuyên viên phòng KH-TT 10 Hồng Ngọc Thao Cử nhân Trưởng phòng TKKTTC 11 Đinh Thị Mỹ Anh Cử nhân Phó trưởng phòng TKKTTC 12 Nguyễn Ngọc Quỳnh Cử nhân Chuyên viên phòng TKKTTC 13 Trần Thanh Tùng Cử nhân Chuyên viên phòng TKKTTC 14 Phạm Thị Thúy Nga Cử nhân Chuyên viên phòng TKKTTC 15 Nguyễn Quốc Hưng Cử nhân Chuyên viên phòng TKKTTC 16 Phạm Thị Thanh Huyền Cử nhân Chuyên viên phòng TKKTTC 17 Trần Ngọc Hoa Cử nhân Chun viên phòng TKKTTC 18 Nguyễn Văn Bình Kỹ sư Trưởng phòng Cơ Điện 19 Tơ Đức Chính Kỹ sư Phó trưởng phòng Cơ Điện 20 Nguyễn Mạnh Hải Kỹ sư Chuyên viên phòng Cơ Điện 21 Lưu Đức Việt Kỹ sư Chuyên viên phòng Cơ Điện Kỹ sư tuyển khống Phó tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 88 STT Họ tên Học vị Chức vụ 22 Chu Văn Hào Kỹ sư Chuyên viên phòng Cơ Điện 23 Nguyễn Văn Sơn Kỹ sư Trưởng phòng KT-ĐĐSX 24 Nguyễn Tuấn Anh Kỹ sư Phó trưởng phòng KT-ĐĐSX 25 Nguyễn Văn Thái Kỹ sư khai thác Kỹ sư tuyển Chuyên viên phòng KT-ĐĐSX 26 Hoàng Minh Trường 27 Nguyễn Văn Cường 28 Trần Xuân Nhự Kỹ sư Trưởng phòng ĐC-TĐ 29 Hồng Ngọc Bình Kỹ sư Phó trưởng phòng ĐC-TĐ 30 Nguyễn Hải Anh Kỹ sư Chuyên viên phòng ĐC-TĐ 31 Nguyễn Mạnh Cường Kỹ sư Chun viên phòng ĐC-TĐ 32 Bùi Bích Huyền Cử nhân Trưởng phòng TC-LĐ 33 Vũ Văn Chí Cử nhân Phó trưởng phòng TC-LĐ 34 Vũ Viết Q Cử nhân Chuyên viên phòng TC-LĐ 35 Nguyễn Hữu Nhật Cử nhân Chun viên phòng TC-LĐ 36 Nguyễn Đình Chung Cử nhân Trưởng Phòng Vật Tư 37 Nguyễn Thị Nga Cử nhân Nhân viên phòng vật tư 38 Nguyễn Thị Biên Cử nhân Nhân viên phòng vật tư 39 Nguyễn Hữu Phong Cử nhân 40 Nguyễn Ngọc Vĩnh Cử nhân 41 Nguyễn Thị Hương Cử nhân 42 Nguyễn Ngọc Anh Cử nhân khống Kỹ sư tuyển khống Chun viên phòng KT-ĐĐSX Chun viên phòng KT-ĐĐSX Trưởng phòng kiểm sốt chất lượng Phó phòng kiểm sốt chất lượng Nhân viên phòng kiểm sốt chất lượng Trưởng phòng ATMT Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 89 STT Họ tên Học vị Chức vụ 43 Nguyễn Văn Bắc Kỹ sư Phó trưởng phòng ATMT 44 Bùi Xuân Ngọc Cử nhân Chuyên viên phòng ATMT 45 Nguyễn Hồng Tiến Cử nhân Chánh văn phòng Cơng ty 46 Mai Xuân Hùng Cử nhân Phó chánh văn phòng Cơng ty 47 Lưu Phương Anh Cử nhân Chun viên văn phòng Cơng ty 48 Hồng Văn Ánh Kỹ sư Giám đốc Chi nhánh Khai thác 49 Nguyễn Tiến Dũng Kỹ sư 50 Dương Thị My Cử nhân 51 Đào Tuyết Ngân Cử nhân 52 Nguyễn Thanh Hải Kỹ sư Giám đốc Chi nhánh Khai thác 53 Trần Đức Thành Kỹ sư Phó giám đốc Chi nhánh KT2 54 Nguyễn Thị Chén Cử nhân 55 Hoàng Trường Sơn Cử nhân 56 Hoàng Kiên Quyết Kỹ sư Giám đốc Chi nhánh Khai thác 57 Nguyễn Việt Hồng Kỹ sư Phó giám đốc Chi nhánh KT 58 Phạm Chính Hữu Cử nhân 59 Đặng Trung Hiếu Cử nhân 60 Bùi Văn Tồn Kỹ sư Phó giám đốc Chi nhánh Khai thác Trưởng phòng Kinh tế - tổng hợp Chi nhánh Khai thác Nhân viên phòng Kinh tế - tổng hợp Chi nhánh Khai thác Trưởng phòng Kinh tế - tổng hợp Chi nhánh KT Nhân viên phòng Kinh tế - tổng hợp Chi nhánh KT Trưởng phòng Kinh tế - tổng hợp Chi nhánh KT Nhân viên phòng Kinh tế - tổng hợp Chi nhánh KT Giám đốc Chi nhánh sửa chữa Cơ Điện Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 90 STT Họ tên Học vị 61 Bùi Đức Hiển Kỹ sư 62 Nguyễn Thị Lan Cử nhân 63 Hoàng Thanh Giang Cử nhân 64 Nguyễn Phú Cảnh Kỹ sư 65 Mai Thu Hạnh Cử nhân 66 Bùi Thu Hương Cử nhân 67 Hà Ngọc Biên Kỹ sư 68 Phạm Xuân Trường Kỹ sư 69 Nguyễn Văn Hải Cử nhân Chức vụ Phó giám đốc Chi nhánh sửa chữa Cơ Điện Trưởng phòng Chi nhánh sửa chữa Cơ Điện Nhân viên Chi nhánh sửa chữa Cơ Điện Giám đốc chi nhánh BXTT Trưởng phòng kinh tế tổng hợp chi nhánh BXTT Nhân viên phòng kinh tế tổng hợp chi nhánh BXTT Giám đốc chi nhánh Vận tải đường sắt Phó giảm đốc chi nhánh Vận tải đường sắt Trưởng phòng kinh tế tổng hợp chi nhánh VTĐS Kỹ sư tuyển Giám đốc chi nhánh tuyển Tằng khoáng Lỏong 70 Nguyễn Văn Tạo 71 Nguyễn Mạnh Cường Kỹ sư 72 Ma Thái Hưởng Cử nhân Phó giám đốc chi nhánh tuyển Tằng Lỏong Trưởng phòng kinh tế tổng hợp chi nhánh tuyển Tằng Lỏong Phó trưởng phòng kinh tế tổng 73 Lương Thị Dẫn Cử nhân hợp chi nhánh tuyển Tằng Lỏong Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 91 STT Họ tên Học vị Chức vụ Kỹ sư tuyển Giám đốc chi nhánh tuyển Bắc khoáng Nhạc Sơn 74 Nguyễn Mạnh Thắng 75 Lê Anh Tuấn Kỹ sư 76 Nguyễn Quang Hải Cử nhân 77 Nguyễn Quốc Nghiệp Phó giám đốc chi nhánh tuyển Bắc Nhạc Sơn Trưởng phòng kinh tế tổng hợp chi nhánh tuyển Bắc Nhạc Sơn Kỹ sư tuyển Giám đốc chi nhánh tuyển Cam khoáng Đường 78 Lê Văn Hưu Kỹ sư 79 Nguyễn Chiến Công Cử nhân Phó giám đốc chi nhánh tuyển Cam Đường Trưởng phòng kinh tế tổng hợp chi nhánh tuyển Cam Đường Nhân viên phòng kinh tế tổng 80 Nguyễn Thị Thảo Cử nhân hợp chi nhánh tuyển Cam Đường Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 92 Phụ lục 1.2: Bảng vấn trực tiếp (bảng hỏi mở, định tính) BẢNG PHỎNG VẤN CHUN GIA Kính thưa q ơng (bà)! Tơi tên là: Hoàng Thanh Nga học viên cao học trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Hiện nay, làm luận văn thạc sĩ với đề tài “Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam” đề tài có sử dụng số câu hỏi để xem xét đánh giá ông bà công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Apatit Rất mong ủng hộ cơng bà để tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn ông bà! Họ tên Chức vụ Đơn vị công tác Các nhận định anh (chị) chia làm cấp độ là: (1) Hồn tồn khơng đồng ý (2) Khơng đồng ý (3) Bình thường (4) Đồng ý (5) Rất đồng ý Câu 1: : Đánh giá trình độ lực cán lập kế hoạch STT Chỉ tiêu (1) (2) (3) (4) (5) Các lập kế hoạch có trình độ chuyên môn cao Đánh giá thực trạng cơng ty Nắm bắt thơng tin thị trường xác Đưa kế hoạch có tính khả thi cao Chiến lược kế hoạch rõ ràng, Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 93 cho phận phấn đấu thực Câu 2: Đánh giá đặc điểm ngành hệ thống thông tin công ty STT Chỉ tiêu (1) (2) (3) (4) (5) Kế hoạch phù hợp với đặc điểm chung ngành Hệ thống thông tin cung cấp để lập kế hoạch đầy đủ xác Các thơng tin ln cập nhật Trích xuất tìm hiểu thơng tin dễ dàng Quản lý thông tin khoa học, đại Câu 3: Đánh giá tình hình phát triển nguồn lực cơng ty STT Chỉ tiêu Cơng ty có tiềm lực tài tốt Nguồn lao động có chất lượng cao (1) (2) (3) (4) (5) Cơng ty ln có chiến lược lâu dài phát triển nguồn nhân lực cơng ty Cơng ty có cơng nghệ, máy móc đại Cơng ty có nhiều sáng kiến độc quyền, tiết kiệm chi phí sản xuất Câu 4: Đánh giá mục tiêu công ty STT Chỉ tiêu (1) (2) (3) (4) (5) Mục tiêu công ty rõ ràng, dễ hiểu sát với thực tế Xây dựng mục tiêu khoa học toàn diện Mục tiêu chi tiết, cụ thể cho đối tượng đơn vị cơng ty Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 94 Mục tiêu phát triển dài hạn công ty đáp ứng xu hướng phát triển thị trường Câu 5: Đánh giá tính không chắn môi trường kinh doanh STT Chỉ tiêu (1) (2) (3) (4) (5) (3) (4) (5) Giá yếu tố đầu vào luồn thay đổi Thị phần khách hàng thị trường có nhiều biến động Giá yếu tố đầu thay đổi, ngày cạnh tranh cao Có nhiều biến động dự đốn gặp nhiều khó khăn Câu 6: Đánh giá yếu tố kinh tế chế quản lý STT Chỉ tiêu (1) (2) Các yếu tố kinh tế ổn định, bền vững Cơ chế quản lý nhà nước doanh nghiệp khai thác khoáng sản chặt chẽ Doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều thủ tục quy định nhà nước lĩnh vực khai thác khống sản Các quan chức ln quan tâm, hướng dẫn doanh nghiệp thực tốt quy định Các hướng dẫn, quy định công khai để doanh nghiệp thực Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ... Diễn giải Công ty Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam TNHH Trách nhiệm hữu hạn MTV Một thành viên KH SXKD Kế hoạch sản xuất kinh doanh KH Kế hoạch SX Sản xuất TT Thị trường KD Kinh doanh DN Doanh nghiệp... kế hoạch sản xuất kinh doanh cho công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam 21 1.3.1 Kinh nghiệm lập kế hoạch sản xuất công ty than Vàng Danh Vinacomin 21 1.3.2 Kinh nghiệm lập kế hoạch. .. lực công ty 36 3.1.4 Tình hình tài Cơng ty 38 3.2 Thực trạng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty 40 3.2.1 Căn để lập kế hoạch công ty 40 3.2.2 Nội dung kế hoạch sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn apatit việt nam , Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn apatit việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn