Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện tam đường tỉnh lai châu

115 2 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2020, 00:27

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LƯƠNG VIỆT THẢO QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM ĐƯỜNG TỈNH LAI CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2020 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LƯƠNG VIỆT THẢO QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM ĐƯỜNG TỈNH LAI CHÂU Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.31.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS Dương Thị Tình THÁI NGUN - 2020 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan tồn số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020 Tác giả luận văn Lương Việt Thảo Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo tồn thể thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Đại học Thái Nguyên nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức trình tác giả theo học trường tạo điều kiện thuận lợi để giúp tác giả thời gian học tập nghiên cứu nhằm hồn thành chương trình Cao học Tác giả xin chân thành gửi lời cảm ơn đến TS Dương Thị Tình dành thời gian, tâm huyết để hướng dẫn nghiên cứu hoàn thành đề tài Luận văn “Quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu” Xin chân thành cảm ơn đồng chí Ban lãnh đạo, anh em bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ tạo điều kiện cho tác giả việc thu thập số liệu để hoàn thiện luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2020 Tác giả luận văn Lương Việt Thảo Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Đặc điểm đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN 1.1.3 Vai trò đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN 1.1.4 Quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN 11 1.2 Cơ sở thực tiễn quản lý đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN 18 1.2.1 Kinh nghiệm quản lý đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc 18 1.2.2 Kinh nghiệm quản lý đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình 22 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 1.2.3 Những học kinh nghiệm rút quản lý đầu tư XDCB nguồn NSNN cho huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu 24 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 27 2.2 Phương pháp nghiên cứu 27 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 27 2.2.2 Phương pháp tổng hợp số liệu, xử lý số liệu 28 2.2.3 Phương pháp phân tích thống kê 29 2.3 Các tiêu phân tích 30 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM ĐƯỜNG TỈNH LAI CHÂU 32 3.1 Giới thiệu huyện Tam Đường Ban quản lý dự án huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu 32 3.1.1 Giới thiệu huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu 32 3.1.2 Giới thiệu Ban quản lý dự án huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu 36 3.2 Thực trạng quản lý đầu tư XDCB nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu 42 3.2.1 Lập kế hoạch đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN 42 3.2.2 Công tác phân bổ quản lý đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN 45 3.2.3 Thanh toán đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN 48 3.2.4 Quyết toán đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN 56 3.2.5 Hoạt động giám sát, tra quản lý đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN 58 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dự án đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu 60 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 3.4 Thành công, hạn chế, nguyên nhân hạn chế quản lý dự án đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu 63 3.4.1 Thành Công 63 3.4.2 Hạn Chế 65 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 65 Chương 4: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM ĐƯỜNG TỈNH LAI CHÂU 68 4.1 Quan điểm, định hướng quản lý dự án đầu tư xây dựng nguồn ngân sách nhà nước địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu thời gian tới 68 4.1.1 Quan điểm phát triển KTXH huyện Tam Đường 68 4.1.2 Định hướng phát triển KTXH huyện Tam Đường 69 4.1.3 Mục tiêu phát triển KTXH huyện Tam Đường 69 4.1.4 Quan điểm quản lý đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN 71 4.2 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý đầu tư xây dựng nguồn ngân sách nhà nước địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu thời gian tới 74 4.2.1 Phát triển đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý đầu tư XDCB 74 4.2.2 Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát quản lý đầu tư XDCB cho giai đoạn 75 4.2.3 Nâng cao chất lượng công tác quản lý toán toán dự án 77 4.2.4 Hoàn thiện chế giám sát, kiểm tra 78 4.2.5.Nâng cao trình độ trách nhiệm máy quản lý đầu tư XDCB 80 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 4.3 Kiến nghị 80 4.3.1 Đối với Nhà nước 80 4.3.2 Đối với UBND tỉnh, Sở, ban ngành 81 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC: PHIẾU KHẢO SÁT 85 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DN : Doanh nghiệp ĐTXDCB : Đầu tư xây dựng NSNN : Ngân sách nhà nước QLNN : Quản lý nhà nước TSCĐ : Tài sản cố định UBND : Ủy ban nhân dân XDCB : Xây dựng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Thống kê dân số huyện Tam Đường giai đoạn 2016-20119 35 Bảng 3.2: Tổng hợp dự toán chi đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN huyện Tam Đường giai đoạn 2016-2019 43 Bảng 3.3: Kết đánh giá lập kế hoạch đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN huyện Tam Đường giai đoạn 2016-2019 44 Bảng 3.4: Cơ cấu đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN huyện Tam Đường giai đoạn 2016-2019 45 Bảng 3.5: Kết đánh giá phân bổ quản lý đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN huyện Tam Đường giai đoạn 2016-2019 48 Bảng 3.6: Thanh toán tạm ứng đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN huyện Tam Đường giai đoạn 2016-2019 49 Bảng 3.7: Các dự án đầu tư XDCB toán nguồn vốn NSNN huyện Tam Đường giai đoạn 2016-2019 51 Bảng 3.8: Kết đánh giá toán đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN huyện Tam Đường giai đoạn 2016-2019 55 Bảng 3.9: Quyết toán đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN huyện Tam Đường giai đoạn 2016-2019 56 Bảng 3.10: Kết đánh giá toán đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN huyện Tam Đường giai đoạn 2016-2019 57 Bảng 3.11: Kết kiểm tra, giám sát đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN huyện Tam Đường giai đoạn 2016-2019 59 Bảng 3.12: Kết đánh giá kiểm tra, giám sát đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN huyện Tam Đường giai đoạn 2016-2019 60 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 82 nhà thầu tham gia đấu thầu khống chế giá trúng thầu cho đơn vị thỏa thuận để thắng thầu đưa đến phá giá đấu thầu Trong khâu thi cơng xây lắp cơng trình phải quản lý giám sát đảm bảo khối lượng thi công theo thiết kế phê duyệt thi công không thiết kế dẫn đến phải phá làm lại; sử dụng vật liệu không đảm bảo chất lượng; khai khống khối lượng; ăn bớt vật liệu trình thi cơng, Cơng tác lập phê duyệt biện pháp thi công yếu tố ảnh hưởng lớn đến giá thành cơng trình, để tiết kiệm chi phí lĩnh vực biện pháp thi cơng cần phải rà sốt lại định mức, đơn giá, chỗ bất hợp lý chỉnh sửa để trình lại Cơng tác lập biện pháp tổ chức thi công cần phải đầu tư hợp lý thời gian, nhân công để khảo sát, đo đạc chuẩn xác Thực tế quan tư vấn chưa ý cơng tác này, đầu tư nghiên cứu ít, khơng có kinh nghiệm thực tế dẫn tới hiệu thấp Dùng biện pháp quản lý hành chính, pháp luật kinh tế giáo dục để tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương, công tâm, cán đạo, điều hành, quản lý dự án để họ thực nhiệm vụ quản lý dự án giao có chất lượng 4.2.4 Hồn thiện chế giám sát, kiểm tra Tăng cường việc giám sát, kiểm tra thực hợp đồng; triển khai hồ sơ theo dõi diễn biến thi công theo biểu mẫu thống cho cơng trình để có sở, kiểm tra, lập báo cáo kịp thời đầy đủ nội dung; phối hợp giải khó khăn vướng mắc thực hợp đồng, toán Thực tốt nhiệm vụ thẩm tra, hoàn thiện dự án đầu tư, thẩm tra đề cương khảo sát, nhiệm vụ khảo sát, dự toán khảo sát, dự toán thiết kế; thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán đảm bảo tiến độ chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 83 Thực tốt nhiệm vụ thẩm tra tổng mức đầu tư điều chỉnh lại tổng mức đầu tư giai đoạn lập dự án đầu tư; thẩm tra thẩm định tổng dự toán dự án điều chỉnh bổ sung dự toán giai đoạn thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán hạng mục cơng trình đảm bảo tiến độ chất lượng cơng tác thẩm tra, thẩm định.Trong cụ thể cơng trình sau: Nâng cao nghiệp vụ định giá xây dựng (cử cán học khoá học đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng) Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc cán quản lý dự án Ban phối hợp với địa phương cơng tác giải phóng mặt Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc từ công tác khảo sát địa hình địa chất, thực vẽ thi cơng Kiểm tra nhà thầu thi công tư vấn thiết kế thực quy định quản lý chất lượng cơng trình, quy định hồ sơ nhật ký thi công, quy định nghiệm thu lấy mẫu kiểm tra nhiệm vụ khác cụ thể hoá điều lệ hoạt động Ban Tăng cường công tác Quản lý thi công, đôn đốc tiến độ thi cơng Cơng trình chậm tiến độ để sớm hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng Thực đầy đủ chức nhiệm vụ giao uỷ quyền Giám đốc đảm bảo việc giám sát, quản lý dự án pháp luật, công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ - Đẩy nhanh tiến độ thi cơng cơng trình chuyển tiếp, đảm bảo chất lượng tiến độ theo quy định - Hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định để triển khai cơng trình khởi cơng năm 2018 - Tích cực thực cơng tác thu hồi sau tra, kiểm toán tốn dự án hồn thành - Xử lý dứt điểm cơng tác tốn dự án hồn thành dự án hạn toán, đảm bảo theo quy định hành - Các cơng trình bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo tiến độ chất lượng theo quy định Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 84 4.2.5.Nâng cao trình độ trách nhiệm máy quản lý đầu tư XDCB Ban Giám đốc thường xuyên kiểm tra tiến độ thực đầu tư XDCB, kịp thời giải khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn giao, cơng trình phải đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định, phát huy tối đa hiệu đầu tư Bộ phận kỹ thuật nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng cơng trình; thường xn, liên tục có mặt cơng trình triển khai thi cơng Bộ phận văn phòng - kế hoạch - tổng hợp chủ động tham mưu, kịp thời cho Ban Giám đốc công tác giải ngân kế hoạch vốn giao Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, đảm bảo lựa chọn nhà thầu có đầy đủ lực, kinh nghiệm thực dự án, gói thầu theo yêu cầu chất lượng, tiến độ hiệu kinh tế Kiên xử phạt, chấm dứt hợp đồng nhà thầu thi công không đảm bảo tiến độ, chất lượng vi phạm cam kết theo hợp đồng ký kết Tham mưu cho UBND huyện có biện pháp kiên xử lý nhà thầu, đơn vị chây ì khơng thực nhiệm vụ sau thu hồi, sau kết luận tra, kiểm tốn, tốn dự án hồn thành nhà thầu vi phạm hợp đồng Báo cáo xin chủ trương huyện tháo gỡ khó khăn vướng mắc cơng tác tốn dự án hồn thành 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Đối với Nhà nước - Cần quan tâm đầu tư đến tỉnh vùng núi, địa hình khó khăn kinh tế phát triển để rút ngắn khoảng cách đồng miền núi, thành thị nông thôn lĩnh vực kinh tế - xã hội - Có sách hỗ trợ nhằm thu hút công ty, doanh nghiệp nước đến đầu tư địa bàn tỉnh Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 85 - Để công trình đầu tư XDCB đảm bảo chất lượng, tiến độ, cần quy định rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan đến chất lượng cơng trình, bao gồm chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, đơn vị khảo sát, thiết kế đơn vị thi công thực quy định đấu thầu giám sát thi cơng cơng trình - Nâng cao chất lượng cơng tác soạn thảo chế sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng nói chung - Có xem xét kỹ lưỡng hiệu quả, hiệu ứng kinh tế - xã hội chế sách liên quan đến cơng tác quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng cơng trình 4.3.2 Đối với UBND tỉnh, Sở, ban ngành - Cần có nhiều sách thơng thống để thu hút nguồn vốn đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Lai Châu - Thực tốt cơng tác đấu thầu, tránh tình trạng móc ngoặc dẫn đến ép giá chủ đầu tư, quan hệ, tượng lót tay khiến nhà thầu có lực trúng thầu - Quan tâm đến công tác đầu tư xây dựng cho ngành du lịch - Thực chế sách khuyến khích đầu tư rộng mở hơn, tạo mơi trường hấp dẫn thu hút nhà đầu tư nước nước ngồi - Có đạo xun suốt, kết nối cơng tác quản lý, tốn quan liên quan Kho bạc nhà nước, Thanh tra, Sở ban ngành huyện thị xã, thành phố - Thường xuyên mở lớp tập huấn việc thi hành nghị định, thông tư, hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực xây dựng - Thường xuyên lập đoàn liên ngành xuống kiểm tra tồn diện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện, kịp thời sai sót, nhắc nhở uốn nắn đơn vị địa phương thực Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 82 KẾT LUẬN Nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN đòi hỏi cấp bách thực tiễn quản lý dự án đầu tư xây dựng nước ta quản lý dự án đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN lĩnh vực quản lý phức tạp, rộng, gồm nhiều nội dung quản lý khác nhau, trình quản lý thường dài có liên quan tới nhiều chủ thể khác nhau, chủ đầu tư, nhà thầu, quan quản lý chuyên môn Nhà nước Trong phạm vi nghiên cứu luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến việc nâng cao hiệu quản lý dự án đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN địa bàn huyện Tam Đường Để đạt mục tiêu này, tác giả hoàn thành nghiên cứu sau đây: - Đã nghiên cứu, hệ thống hóa, phân tích số vấn đề lý luận quản lý đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN Chỉ đặc điểm đặc thù dự án đầu tư XDCB Hệ thống phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN - Đã tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng công tác nguồn vốn NSNN thời gian qua huyện Tam Đường mặt quản lý Nhà nước, quản lý lập dự tốn, quản lý tốn tốn chi phí quản lý tiến độ dự án thông qua kiểm tra, tra Chỉ kết đạt tồn tại, hạn chế quản lý đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN tìm nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tồn đưa giải pháp khắc phục; - Đã đề xuất số giải pháp có sở khoa học, có tính hiệu khả thi góp phần nâng cao quản lý đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN huyện Tam Đường quản lý điều hành Quản lý đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN hoạt động vơ khó khăn phức tạp, liên quan đến nhiều chủ thể, nhiều lĩnh vực Để quản lý tốt có chất lượng dự án đầu tư xây dựng cơng trình ngồi tăng cường lực trình độ quản lý dự án Ban quản lý cần quan tâm, tạo điều kiện, môi tường cho việc hoạt động tất cấp, ngành Đặc biệt quan quản lý Nhà nước cấp 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu (2016, 2017, 2018), Báo cáo tổng kết tình hình thực nhiệm vụ năm Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu (2016, 2017, 2018), Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư đấu thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu (2016, 2017, 2018), Báo cáo cơng tác tốn dự tốn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu (2016, 2017, 2018), Báo cáo kết thực vốn đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu (2018), Quyết định số 48/QĐ-BQLDA ngày 11/9/2019 việc ban hành thay bố sung số nội dung quy chế làm việc Ban quản lý dự án huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu Nguyễn Văn Chọn (2006), Giáo trình kinh tế đầu tư, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Đỗ Đình Đức Bùi Mạnh Hùng (2012), Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình, Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội Đinh Tuấn Hải (2010), Quản lý dự án xây dựng, Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Quốc hội nước CHXHN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 10.Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng ngày 18/6/2015 11 Nguyễn Bạch Nguyệt (2012), Giáo trình lập dự án đầu tư, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 12 Nguyễn Hữu Tri, Nguyễn Phương Mai (2015), Phương pháp học tập nghiên cứu khoa học, Nhà xuất Khoa học xã hội 84 13 Quốc hội (2013), Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 14 Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 15 Quốc hội (2014), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 16 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 17 Quốc hội (2014), Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 18 Chính phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình 19 Chính phủ (2015), Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng 20.https://voer.edu.vn/m/khai-niem-ve-dau-tu-xay-dung-co-ban/5a8eb74d, truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2019 85 PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ QUẢN LÝ Lấy ý kiến đánh giá công tác quản lý đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN địa bàn huyện Tam Đường Phần I Thông tin người hỏi - Họ tên:………… .……………… - Tuổi:……… ……………… - Giới tính: Nam/ Nữ; - Chức vụ:……………………….… …………………… - Đơn vị công tác:……… …………………………………… - Vị trí (Cơ quan liên quan, Nhà thầu; BQL):…………………………… Phần II Nội dung khảo sát Xin vui lòng đánh dấu (x) vào hộp câu trả lời hiệu cho vấn đề Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đường Hãy trả lời cách cẩn thận, khách quan, không để lại mục trống Vui lòng sử dụng phương tiện đánh giá sau đây: Mức độ Ý nghĩa TT Rất tốt Tốt Trung bình Yếu Kém Nội dung Lập kế hoạch đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN Kế hoạch lập dự toán phù hợp với mục tiêu, chương trình phát triển KTXH địa phương Mức độ 86 TT Nội dung Lập kế hoạch đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN Kế hoạch lập dự toán theo quy định nhà nước Huyện có kế hoạch đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN Phân bổ quản lý đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN Việc chấp hành vốn XDCB nguồn vốn NSNN triển khai theo quy định nhà nước Quy trình thủ tục rõ ràng, đáp ứng nhu cầu vốn XDCB từ NSNN Việc phân bổ vốn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội địa phương Cơ quan quản lý nhà nước có hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho cho nhu cầu sử dụng vốn XDCB từ NSNN Thanh toán đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN Việc toán vốn thực theo quy trình, quy định nhà nước Mức độ 87 TT Nội dung Lập kế hoạch đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN Có phối hợp chặt chẽ đơn vị việc toán vốn Phương thức toán phù hợp, theo quy định đề ta Tạo thuận lợi tốt triển khai dự án Quyết tốn đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN Cơng tác toán thực theo quy định nhà nước Quy trình phù hợp với cấu tổ chức quan quản lý nhà nước sử dụng vốn NSNN Thủ tục toán rõ ràng, dễ hiểu Năng lực cán phù hợp, đảm bảo chun mơn, tư vấn nhiệt tình Kiểm tra, tra đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN Công tác kiểm tra, giám sát thực thường xuyên Cán làm công tác tra, kiểm tra nghiêm túc, khơng vụ lợi Trình tự tra diễn theo Mức độ 88 TT Nội dung Mức độ Lập kế hoạch đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN chức nhiệm vụ đoàn tra Thủ tục tra áp ụng theo nguyên tắc rõ ràng Phần III Các ý kiến đóng góp khác (nếu có): ………… … ……… …………………………………… ……………… … ……… …………………………………… ……………… … ……… …………………………………… ……………… … ……… ………………………………… … ……………… … ……… …………………………… ……… ……………… … ……… ……………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị! 89 PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT NHÀ THẤU XÂY DỰNG Lấy ý kiến đánh giá công tác quản lý đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN địa bàn huyện Tam Đường Phần I Thông tin người hỏi - Họ tên:………… .……………… - Tuổi:……… ……………… - Giới tính: Nam/ Nữ; - Chức vụ:……………………….… …………………… - Đơn vị công tác:……… …………………………………… - Vị trí (Cơ quan liên quan, Nhà thầu; BQL):…………………………… Phần II Nội dung khảo sát Xin vui lòng đánh dấu (x) vào hộp câu trả lời hiệu cho vấn đề Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đường Hãy trả lời cách cẩn thận, khách quan, không để lại mục trống Vui lòng sử dụng phương tiện đánh giá sau đây: Mức độ Ý nghĩa TT Rất tốt Tốt Trung bình Yếu Kém Nội dung Lập kế hoạch đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN Kế hoạch lập dự toán phù hợp với mục tiêu, chương trình phát triển KTXH địa phương Mức độ 90 TT Nội dung Lập kế hoạch đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN Kế hoạch lập dự toán theo quy định nhà nước Huyện có kế hoạch đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN Phân bổ quản lý đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN Việc chấp hành vốn XDCB nguồn vốn NSNN triển khai theo quy định nhà nước Quy trình thủ tục rõ ràng, đáp ứng nhu cầu vốn XDCB từ NSNN Việc phân bổ vốn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội địa phương Cơ quan quản lý nhà nước có hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho cho nhu cầu sử dụng vốn XDCB từ NSNN Thanh toán đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN Việc toán vốn thực theo quy trình, quy định nhà nước Mức độ 91 TT Nội dung Lập kế hoạch đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN Có phối hợp chặt chẽ đơn vị việc toán vốn Phương thức toán phù hợp, theo quy định đề ta Tạo thuận lợi tốt triển khai dự án Quyết toán đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN Công tác toán thực theo quy định nhà nước Quy trình phù hợp với cấu tổ chức quan quản lý nhà nước sử dụng vốn NSNN Thủ tục toán rõ ràng, dễ hiểu Năng lực cán phù hợp, đảm bảo chuyên mơn, tư vấn nhiệt tình Kiểm tra, tra đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN Công tác kiểm tra, giám sát thực thường xuyên Cán làm công tác tra, kiểm tra nghiêm túc, không vụ lợi Trình tự tra diễn theo Mức độ 92 TT Nội dung Mức độ Lập kế hoạch đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN chức nhiệm vụ đoàn tra Thủ tục tra áp ụng theo nguyên tắc rõ ràng Phần III Các ý kiến đóng góp khác (nếu có): ………… … ……… …………………………………… ……………… … ……… …………………………………… ……………… … ……… …………………………………… ……………… … ……… ………………………………… … ……………… … ……… …………………………… ……… ……………… … ……… ……………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị! ... QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM ĐƯỜNG TỈNH LAI CHÂU 68 4.1 Quan điểm, định hướng quản lý dự án đầu tư xây dựng nguồn ngân sách. .. nâng cao hiệu quản lý dự án đầu tư XDCB địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu, chọn đề tài: Quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu ” để làm... Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện tam đường tỉnh lai châu , Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện tam đường tỉnh lai châu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn