Xây dựng chính sách giá cho sản phẩm nước sạch tại công ty cổ phần nước sạch thái nguyên

152 1 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2020, 00:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ THỊ THU PHƯƠNG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH GIÁ CHO SẢN PHẨM NƯỚC SẠCH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ THỊ THU PHƯƠNG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH GIÁ CHO SẢN PHẨM NƯỚC SẠCH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8.34.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS TRẦN QUANG HUY THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng tác giả Những số liệu, thông tin, kết nghiên cứu sử dụng luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa sử dụng để bảo vệ luận văn Mọi giúp đỡ cho việc nghiên cứu, thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả luận văn Lê Thị Thu Phương Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực Đề tài: "Xây dựng sách giá cho sản phẩm nước Công ty cổ phần nước Thái Nguyên", tác giả nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, khoa, phòng Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tơi mặt q trình học tập hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giảng viên hướng dẫn PGS TS Trần Quang Huy Tôi xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo, cán phòng ban chun mơn Cơng ty cổ phần nước Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trình cung cấp tài liệu thực luận văn Trong q trình thực đề tài, tơi giúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu, tơi xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện mặt để tơi hồn thành nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, khích lệ giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Kết cấu đề tài Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH GIÁ NƯỚC SẠCH 1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò giá sách giá 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm của giá sách giá sản phẩm nước 10 1.1.3 Vai trò sách giá chiến lược phát triển doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm nước 12 1.2 Nội dung xây dựng sách giá sản phẩm nước 13 1.2.1 Nguyên tắc xây dựng sách giá sản phẩm nước 13 1.2.2 Cơ sở xây dựng sách giá sản phẩm nước 15 1.2.3 Phương pháp xác định giá bán sản phẩm nước 19 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến giá sách giá nước 35 1.3.1 Nhu cầu người dân hoạt động kinh tế xã hội đời sống sản phẩm nước 35 1.3.2 Khả cung cấp sản phẩm nước 39 1.3.3 phát 41 Số hóaTốc độ Trung tâmtriển Học liệuthị Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 1.3.4 Định hướng, đạo nhà nước sản phẩm nước 43 1.4 Kinh nghiệm xây dựng sách giá sản phẩm nước địa phương nước 46 1.4.1 Kinh nghiệm xây dựng sách giá sản phẩm nước số đơn vị toàn quốc 46 1.4.2 Bài học kinh nghiệm 50 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 53 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 53 2.2 Phương pháp nghiên cứu 53 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin số liệu 53 2.2.2 Phương pháp tổng hợp số liệu 55 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 55 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 56 Chương 3: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH GIÁ CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN TỪ SAU CỔ PHẦN HÓA ĐẾN NAY 58 3.1 Đặc điểm đơn vị nghiên cứu 58 3.1.1 Giới thiệu chung Công ty cổ phần nước Thái Nguyên 58 3.1.2 Tôn kinh doanh công ty 67 3.1.3 Kết sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần nước 67 3.2 Thực trạng xây dựng sách giá Cơng ty cổ phần nước giai đoạn 76 3.2.1 Các yếu tố để xác định giá thành sản phẩm nước Công ty cổ phần nước Thái Nguyên 76 3.2.2 Kết khảo sát khách hàng hoạt động cấp nước sách giá Cơng ty 89 3.2.3 Các yếu tố tác động đến trình xây dựng đơn giá sản phẩm nước Công ty 92 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 3.3 Những thuận lợi khó khăn việc xây dựng sách giá 100 3.3.1 Những thuận lợi 100 3.3.2 Những khó khăn 101 Chương 4: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH GIÁ CHO SẢN PHẨM NƯỚC SẠCH PHÙ HỢP VỚI ĐỊNH HƯỚNG, CHỈ ĐẠO CỦA NHÀ NƯỚC VÀ PHÙ HỢP VỚI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN TIẾP THEO 105 4.1 Phương hướng, mục tiêu phát triển Công ty cổ phần nước Thái Nguyên 105 4.1.1 Về Nguồn nhân lực 105 4.1.2 Về đầu tư phát triển 106 4.1.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 108 4.2 Giải pháp xây dựng sách giá cho sản phẩm nước phù hợp với định hướng, đạo nhà nước phù hợp với chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 111 4.2.1 Xây dựng giá nước phù hợp 111 4.3 Kiến nghị 114 KẾT LUẬN 117 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 119 PHỤ LỤC 121 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT STT CHỮ VIẾT TẮT NGUYÊN NGHĨA CBCNV Cán công nhân viên CPNS Cổ phần nước UBND Ủy ban nhân dân HĐQT Hội đồng quản trị TSCĐ Tài sản cố định NMN Nhà máy nước NNL Nguồn nhân lực NSH Nước sinh hoạt NSLĐ Năng suất lao động 10 SXKD Sản xuất kinh doanh 11 THAWACO Thai Nguyen water joistock company (Công ty cổ phần nước Thái Nguyên) 12 Trđ Triệu đồng 13 TTTT Thất thơng tin Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Các loại chi phí xác định tổng chi phí sản xuất hợp lý sản phẩm nước 20 Bảng 1.2: Quy định hệ số tính giá theo mục đích sử dụng nước 32 Bảng 1.3: Nhu cầu sử dụng nước cho người dân khu đô thị 37 Bảng 1.4: Nhu cầu dùng nước hộ gia đình 38 Bảng 1.5: Định mức dùng nước sinh hoạt cho công nhân làm việc 38 Bảng 1.6: Tiêu chuẩn sử dụng nước cho chữa cháy 39 Bảng 1.7: Khung giá tiêu thụ nước sinh hoạt 44 Bảng 1.8: Giá bán nước công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng 47 Bảng 3.1: Các xí nghiệp đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần nước Thái Nguyên 61 Bảng 3.2: Kết sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần nước năm 2017 67 Bảng 3.3: Kết sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần nước năm 2018 72 Bảng 3.4: Giá bán nước cho khu vực thành phố Thái Nguyên, thành phố Sơng Cơng, thị xã Phổ n, huyện Phú Bình vùng lân cận 83 Bảng 3.5: Giá bán nước cho khu vực thị trấn Hùng Sơn - huyện Đại Từ, thị trấn Trại Cau - huyện Đồng Hỷ, thị trấn Đu huyện Phú Lương, thị trấn Đình Cả - huyện Võ Nhai vùng lân cận 83 Bảng 3.6: Giá bán nước cho khu vực xã Phú Thượng, xã Lâu Thượng - huyện Võ Nhai vùng lân cận 84 Bảng 3.7: Quy định hệ số tính giá theo mục đích sử dụng nước 86 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn viii Bảng 3.8 Kết khảo sát khách hàng chất lượng sản phẩm nước 89 Bảng 3.9: Kết khảo sát khách hàng trạng hạ tầng kỹ thuật Công ty CP nước Thái Nguyên 90 Bảng 3.10: Kết khảo sát khách hàng giá sản phẩm nước Công ty CP nước Thái Nguyên 91 Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty 65 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 108 nghĩa kinh tế, khuyến khích thu hút đầu tư mà có ý nghĩa trị xã hội quan trọng trực tiếp đến an sinh công xã hội - Thực dự án đầu tư hệ thống cấp nước để thực mục tiêu Trong trình triển khai dự án, vấn đề Cơng ty cần quan tâm tìm sử dụng hiệu vốn đầu tư Vốn ODA suất đầu tư thường cao, nhiều ràng buộc, thời gian kéo dài, tốt cơng ty tìm nguồn vốn nước Việc sử dụng nguồn vốn nước có nhiều ưu điểm, thủ tục vay vốn giải ngân nhanh, bên cho vay khơng can thiệp vào q trình thực dự án, công ty chủ động bước thực đầu tư, rút ngắn thời gian thi công tiến độ đầu tư, đầu tư đến đâu đưa vào sử dụng nên hiệu quả, suất đầu tư vốn vay nước thấp, tỷ lệ lãi vừa phải Mặt khác, nhà thầu nước đến hoàn toàn đủ lực kinh nghiệm để hồn thành cơng trình cách xuất sắc 4.1.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 4.1.3.1 Về quan điểm phát triển sản xuất kinh doanh - Tách bạch rõ ràng chức quản lý nhà nước chức quản lý kinh doanh, xố bỏ tồn diện chế chủ quản vương vấn hoạt động cấp nước thị - Đổi mơ hình hoạt động cấp nước, tổ chức mơ hình cấp nước thị hợp lý, đủ lực sở xếp lại Cơng ty xí nghiệp thành viên Công ty - Xây dựng kế hoạch chuyển đổi từ hoạt động sản xuất kinh doanh mang tính bao cấp sang hoạt động sản xuất kinh doanh thực kinh tế thị trường, đảm bảo cho doanh nghiệp tự chủ tài chính, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, trả nợ vay đầu tư, có tích luỹ để tái đầu tư phát triển - Từng bước xố bỏ tình trạng quản lý manh mún, chia cắt địa giới hành chính, tương lai khơng xa, nhiều nguồn cấp nước thị khơng địa giới thị đó, chí khơng địa giới thành phố 109 - Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động cấp nước, bước tất yếu; luật pháp Việt Nam cho phép, xã hội hoá để tránh độc quyền sở huy động sử dụng có hiệu nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển cấp nước, đồng thời tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, công nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giá rẻ * Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: Nội dung ĐVT Thực Kế hoạch năm 2018 năm 2019 Tỷ lệ tăng/giảm (%) Sản lượng nước thương phẩm 1.000m3 14.693,85 15.280,00 4,0% - Khu vực CPH 1.000m3 13.934,49 14.492,00 4,0% - Khu vực chưa CPH 1.000m3 759,36 788,00 3,8% Tỷ lệ thất thoát % 19,01 18,61 -0,40% - Khu vực CPH % 19,24 19,00 -0,24% - Khu vực chưa CPH % 14,53 14,35 -0,18% Giá trị tổng sản lượng Triệu đồng 173.149,07 196.438,24 13,5% - Giá trị sản lượng dịch vụ, tư vấn Triệu đồng 269,94 3,1% - Giá trị sản xuất công nghiệp Triệu đồng 141.508,23 158.091,21 11,7% - Giá trị sản lượng xây lắp Triệu đồng 38.077,09 21,3% Tổng doanh thu Triệu đồng 177.992,62 192.070,65 7,9% Nộp ngân sách Nhà nước Triệu đồng 15.376,01 14.168,21 92,1% Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 7.983,22 8.443,15 5,8% - Khu vực CPH Triệu đồng 19.356,15 19.692,12 1,7% - Khu vực chưa CPH Triệu đồng -11.372,93 -11.248,97 -1,1% Tổng số lao động Người Thu nhập bình quân Tỷ lệ trả cổ tức 10 Giải ngân dự án, cơng trình đầu tư Triệu đồng/ người/tháng % Triệu đồng 261,80 31.379,04 477 457 7,3 7,3 6,5 6,1 7.241,28 423.383,43 -5,0% 110 * Một số nhiệm vụ trọng tâm giải pháp thực +Về công tác cấu lại doanh nghiệp Tập trung triển khai thực Phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 160 tỷ đồng lên 280 tỷ đồng sau ĐHĐCĐ thông qua; kết hợp Tổ tư vấn xác định đánh giá tài sản vốn, công nợ xử lý tài huyện; thực thối phần vốn Nhà nước Cơng ty theo quy định Chính phủ + Về công tác sản xuất kinh doanh - Bảo đảm kiểm soát chất lượng nước nhà máy theo tiêu chuẩn, an toàn sản xuất Từng bước đầu tư khoa học công nghệ công tác kiểm soát chất lượng nước, giám sát lưu lượng khai thác nước theo quy định Nhà nước công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh - Tập trung thường xuyên liên tục cơng tác kiểm sốt thất thốt, tiếp tục thực lắp đồng hồ phân vùng để kiểm soát thất thoát nước, chống thất thu; cải tạo, thay tuyến ống cũ hỏng đặc biệt ống thép sử dụng lâu năm; cải tạo, bổ sung tăng nguồn cho hệ thống đường ống cấp nước khu vực có nguy thiếu nước đặc biệt khu vực có khách hàng tiêu thụ lớn - Tiếp tục tuyên truyền tờ rơi tới nhân dân nhằm phát triển khách hàng nâng mức sử dụng nước bình quân hàng tháng hộ khách hàng - Kiến nghị với quan chức tăng cường công tác quản lý việc khai thác nguồn tài nguyên nước nhằm bảo đảm sản xuất kinh doanh sở sản xuất nước đầu tư - Xây dựng phương án tổ chức máy, lao động nhằm tinh gọn máy, giảm đầu mối, tiết kiệm hao phí lao động Thường xuyên đánh giá chất lượng đội ngũ cán quản lý, lao động nhằm lựa chọn cá nhân có trình độ, lực, trách nhiệm công việc; tiếp tục nghiên cứu, cải tiến tiền lương nhằm tạo động lực thúc đẩy hiệu công việc 111 + Về công tác xây lắp - Chủ động tiếp cận dự án có liên quan đến lĩnh vực cấp nước chủ đầu tư để tìm kiếm việc làm cho người lao động, tạo thu nhập ổn định hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề - Đào tạo tuyển dụng cán kinh tế, kỹ thuật có trình độ đáp ứng nhiều ngành nghề để có đủ lực thực tư vấn thi công cơng trình ngồi lĩnh vực cấp nước - Chủ động làm việc với chủ đầu tư thực dứt điểm dự án, cơng trình ký hợp đồng xây lắp; hồn thiện hồ sơ cơng trình thực để thực tốn dứt điểm cơng trình thu hồi vốn + Về công tác quản lý dự án, quản lý đầu tư - Tập trung giải vướng mắc thủ tục Dự án Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên để bảo đảm kế hoạch giải ngân - Đầu tư hệ thống cấp nước đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho khu công nghiệp có, đặc biệt khu cơng nghiệp Điềm Thụy; lập phương án đầu tư cấp nước cho khu cơng nghiệp, khu hành nhằm phát huy cơng suất nhà máy đáp ứng nhu cầu sử dụng nước vùng cấp nước Công ty Tiếp tục đầu tư hệ thống mạng đường ống cấp nhằm phát triển mở mạng khách hàng - Nghiên cứu hợp tác đầu tư vào đơn vị có lĩnh vực sản xuất kinh doanh ngành nước nhằm nâng cao hiệu kinh doanh cho Công ty 4.2 Giải pháp xây dựng sách giá cho sản phẩm nước phù hợp với định hướng, đạo nhà nước phù hợp với chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 4.2.1 Xây dựng giá nước phù hợp 4.2.1.1 Xây dựng giá nước phải tuân thủ nguyên tắc Giá nước phải tính đúng, tính đủ yếu tố chi phí sản xuất hợp lý trình sản xuất, phân phối, tiêu thụ để doanh nghiệp trì 112 phát triển, khuyến khích nâng cao chất lượng nước, chất lượng dịch vụ, giảm chi phí, sử dụng nước tiết kiệm; - Giá xác định theo khối lượng tiêu thụ mục đích sử dụng nhóm đối tượng, không phân biệt đối tượng sử dụng tổ chức, cá nhân nước hay nước ngoài, phù hợp với đặc điểm tiêu dùng nước, nguồn nước, điều kiện sản xuất thực tế khả chi trả khách hàng; - Giá quy định thống nguyên tắc, phương pháp xác định giá; xem xét điều chỉnh giá có biến động chi phí sản xuất, thay đổi chế độ sách nhà nước; giá tiêu thụ nước sinh hoạt Nhà nước đạo theo khung giá; Giá có tính đến chế bù giá chéo giá nước sinh hoạt giá nước cho mục đích sử dụng khác cách hợp lý, lâu dài chế bù giá chéo cần xoá bỏ để tăng sức cạnh tranh đơn vị cấp nước 4.2.1.2 Xây dựng giá nước phải tuân thủ phương pháp xác định giá Cơ sở để xác định giá tiêu thụ nước cho mục đích sử dụng giá thành tồn sản phẩm nước - Giá thành toàn bao gồm chi phí có liên quan chi phí vật tư trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng Từ giá thành tồn tính giá tiêu thụ nước bình qn - Giá tiêu thụ nước cho mục đích sử dụng: Căn vào giá tiêu thụ nước bình quân, khung giá Nhà nước vào cấu đối tượng tiêu thụ nước để xác định hệ số tính giá cho phù hợp theo nguyên tắc, tổng mức giá bình quân gia quyền cho đối tượng mức giá tiêu thụ bình quân Hệ số tính giá tiêu thụ nước tối thiểu tối đa (theo quy định 0.8 lần) 4.2.1.3 Xác định giá bán nước Căn giá tiêu thụ nước bình quân để xác định giá cho nhóm đối tượng cụ thể: 113 - Nhà nước ban hành văn hướng dẫn nguyên tắc phương pháp xác định giá khung giá tiêu thụ nước giao cho Bộ Tài phê duyệt phương án giá, định giá nước sinh hoạt Hội đồng quản trị doanh nghiệp quy định giá cho đối tượng khác đảm bảo nguyên tắc không vượt hệ số tối đa theo khung Xây dựng giá bán nước phải đảm bảo nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước quy định Thông tư hướng dẫn Bộ Tài - Xây dựng giá bán nước yếu tố quan trọng nhất, định tới thành công hay thất bại công ty Giá bán nước cơng cụ, đòn bẩy khuyến khích ý thức đối tượng sử dụng có hiệu quả, bảo tồn phát triển nguồn nước; giá bán nước có liên quan mật thiết với chương trình quản lý thất nước Nếu trì giá nước rẻ, công ty không thu hồi vốn, suy yếu tài mà làm cho đối tượng sử dụng lãng phí nước, cơng ty ngành nước tốn thêm nhiều tiền bạc để xây dựng nhà máy mới, quốc gia hao tổn thêm tài nguyên nước Nếu trì giá bán nước hợp lý tạo dựng ý thức sử dụng nước tiết kiệm cộng đồng; công ty, ngành nước, xã hội dùng nguồn lực tiết kiệm để đầu tư nhiều mục tiêu sinh lợi khác Do tầm quan trọng đặc biệt nó, UBND tỉnh ngành liên quan phải quán sách định giá nước, làm sở cho xác định giá bán nước - Xây dựng giá bán nước có liên quan mật thiết tới tự chủ tài cơng ty cấp nước, đến vững mạnh ngân sách thành phố, đến khả tiếp cận dịch vụ người nghèo đến chủ trương xã hội hoá việc cung ứng dịch vụ cấp nước Mặc dù Nhà nước quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá bán nước; đòi hỏi khác giá nước làm cho việc định giá nước trở nên phức tạp Do đó, cần đến "trọng tài cơng minh" quyền, Bộ, để tạo nên đồng thuận khó khăn phải đạt việc định giá là, hiệu kinh tế, công chấp nhận 114 - Xây dựng giá nước phù hợp, theo nguyên tắc, giá nước đảm bảo bù đắp phí sản xuất kinh doanh khơng dễ thực hiện, phần lớn người tiêu dùng đô thị xem nước sản phẩm cơng ích mà nhà nước phải cung cấp nên khó chấp nhận giá cao Chính lẽ đó, UBND tỉnh cần có lộ trình điều chỉnh tăng giá nước theo biên độ vừa phải để người dân dễ chấp nhận Về lâu dài, giá nước cần điều chỉnh theo giá thị trường, coi trọng khả thu hồi vốn đầu tư để trả nợ vay tái tạo lại tài sản hệ thống sản xuất, cung cấp tiêu thụ nước Đồng thời xây dựng giá bán ba đối tượng: sinh hoạt, công nghiệp dịch vụ Giá bán cho đối tượng sinh hoạt UBND Thành phố định; thành phố giá bán thấp giá thành lấy giá nước hai đối tượng để bù chéo; bù chéo khơng đủ ngân sách phải cấp bù phần thiếu hụt - Đối với giá nước Công ty cổ phần nước Thái Nguyên đảm trách, cần áp dụng sách mức giá khởi điểm tính đúng, tính đủ chi phí với mức hệ số Hiện đa số khách hàng dùng nước mức sử dụng không nhiều so với lực cấp nước công ty; hộ nghèo bù giá theo sách xã hội Giá nước dùng số lượng nhiều giá tăng để khuyến khích tiết kiệm nước 4.3 Kiến nghị Để thực tốt giải pháp xây dựng sách giá cho sản phẩm nước phù hợp với định hướng, đạo nhà nước phù hợp với chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn tiếp theo, luận văn có số kiến nghị sau: - Nhà nước phải quản lý, tăng cường kiểm soát để đảm bảo hài hồ lợi ích nhà nước, doanh nghiệp người tiêu dùng, đồng thời khuyến khích, tạo hành lang pháp lý bình đẳng cho thành phần kinh tế tham gia hoạt động lĩnh vực cấp nước - UBND tỉnh cần khẩn trương đạo, tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển cấp nước đô thị công khai quy hoạch để tham khảo ý kiến 115 cộng đồng Lập quy hoạch cấp nước theo hướng tổng thể tồn tỉnh, khơng chia cắt địa giới hành chính; lưu ý cụm thị động lực, tuyến đường giao thông lưu vực sông Đặc biệt quy hoạch cấp nước phải ăn khớp với quy hoạch phát triển đô thị giai đoạn, phù hợp với điều kiện tự nhiên, thuận lợi nguồn nước hiệu kinh tế, có chế tài nhằm quản lý, bảo vệ nguồn nước, hệ thống cấp nước an tồn bền vững - Đổi mơ hình tổ chức hoạt động cấp nước đô thị địa bàn tỉnh phù hợp giai đoạn, nhằm cung cấp dịch vụ cấp nước tốt hơn, nhiều thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển cấp nước, doanh nghiệp cấp nước có vị tài bền vững Việc đổi mơ hình tổ chức phải song song với đào tạo phát triển nguồn nhân lực để doanh nghiệp cấp nước đủ lực quản lý hoạt động có hiệu - Với Cơng ty quản lý hoạt động kinh doanh cần xếp lại phòng ban, phận quản lý thành hệ thống hài hồ thuận lợi cho quản lý; có chế tuyển chọn cán thật có lực cho vị trí; áp dụng biện pháp chống thất thoát, thất thu nước hiệu như, sử dụng loại ống phù hợp, lắp đặt 100% đồng hồ quản lý đồng hồ tổng hệ thống Telemetry/Scada (quản lý từ xa); thực nối mạng vi tính đơn vị quản lý để tăng cường khả thông tin cập nhật giúp công ty điều hành kịp thời cơng tác kinh doanh; thử nghiệm mơ hình quản lý kinh doanh nước máy theo địa bàn phường, phù hợp với việc quản lý kỹ thuật ô cấp nước Cơng tác đầu tư cải tạo, sửa chữa thích đáng phải đảm bảo nguyên tắc đầu tư để quản lý - Hạ tầng sở cấp nước cải thiện góp phần đẩy nhanh q trình phát triển thị hố khu vực dân cư, cần nghiên cứu áp dụng hình thức đầu tư huy động thành phần tham gia đầu tư cho phát triển hệ thống cấp nước theo phương thức BT, BOT, PPP Cần có sách hấp dẫn khuyến khích xã hội hố hoạt động cấp nước Huy động 116 thành phần kinh tế tham gia đầu tư, bao gồm góp vốn phát triển nhà máy cấp nước phát triển mạng đường ống cấp nước Chỉ đạo biện pháp bảo vệ an toàn cho nguồn nước không bị xâm hại ô nhiễm đầu nguồn, cung cấp nước ổn định liên tục, đảm bảo chất lượng theo quy định; tiến tới nâng cao chất lượng nước để uống nguồn - UBND tỉnh cần đạo thực tốt giải pháp có tính tổng hợp trực tiếp đổi nâng cao lực quản lý sở ban ngành quyền cấp hoạt động cấp nước; đổi mơ hình nâng cao hiệu quản lý kinh doanh doanh nghiệp cấp nước; đạo ban hành văn thuộc thẩm quyền thẩm định phương án giá nước, chống thất thoát nước; biện pháp kiểm soát bảo vệ an tồn nguồn nước, hệ thống cấp nước; sách thu hút nguồn vốn xã hội tham gia đầu tư cấp nước; tuyên truyền thường xuyên liên tục để giáo dục cộng động gây ý cho cán quyền hiểu nước ngành nước Để đẩy nhanh tiến trình thực đề án, giảm bớt thủ tục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tham gia xã hội hoá đầu tư hạ tầng cấp nước, Sở Ban ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với trình tổ chức triển khai thực Giải pháp tổng hợp trì sở, điều kiện cho doanh nghiệp cho Công ty cổ phần nước Thái Nguyên phát triển bền vững 117 KẾT LUẬN Xây dựng Chính sách giá đóng vai trò quan trọng phát triển cơng ty, có tác động định khơng nhỏ tới hiệu kinh doanh công ty, công ty có phát triển hay khơng phụ thuộc lớn Chính sách giá Q trình cơng nghiệp hóa, đại hoá, phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên thực tế có nhiều vấn đề đặt ra, đó: giải cấp nước cho dân sinh, nhu cầu cấp nước cho sản xuất địa bàn tỉnh vấn đề cần nghiên cứu quan tâm Xuất phát từ thực tế hoạt động Công ty cổ phần nước Thái Nguyên nhận thấy tầm quan trọng sách nên tác giả chọn đề tài: "Xây dựng sách giá cho sản phẩm nước Công ty cổ phần nước Thái Nguyên" để làm luận văn Qua trình nghiên cứu thực tế, đưa điểm mạnh, điểm yếu công ty chức hạn chế làm sở để đạt mục tiêu phát triển công ty giai đoạn 2015 đến 2019 Luận văn hoàn thành nội dung sau: - Xây dựng chiến lược phát triển ngành nghề, phát triển thị trường có giải pháp cụ thể để thực chiến lược phát triển công ty, bước đưa công ty phát triển tăng trưởng bền vững - Xây dựng đơn giá sản phẩm, dịch vụ dựa sở định mức kinh tế kỹ thuật ngành quy định, đề nghị ngành liên quan trình UBND tỉnh định phê duyệt làm sở thực - Thực chủ trương đa ngành, đa nghề Công ty tập trung nghiên cứu để phát triển thêm số ngành nghề mang lại hiệu kinh tế cao - Mạnh dạn đầu tư, đổi trang thiết bị, công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh định hướng đơn vị để đáp ứng yêu cầu môi trường cạnh tranh nắm hội thị trường 118 - Nâng cao lực để cạnh tranh bình đẳng lành mạnh biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, nâng cao suất lao động chất lượng sản phẩm, dịch vụ Trong năm qua, Công ty tăng trưởng mạnh lượng chất hạn chế, đặc biệt chất lượng sản phẩm chưa chủ động kiểm sốt nên có lúc, chất lượng nước chưa thoả mãn nhu cầu người dân Hệ thống Quy chế quản lý thiếu chưa phù hợp số khâu, số phận, chưa tạo động lực thúc đẩy người lao động phát triển sản xuất Tác giả hy vọng đưa nguyên nhân thành công hạn chế cần khắc phục; đưa giải pháp xây dựng sách giá cho sản phẩm nước phù hợp với định hướng, đạo nhà nước phù hợp với chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn góp phần vào tăng trưởng bền vững công ty 119 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Các định UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành giá tiêu thụ nước đại bàn tỉnh Thái Nguyên Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên hàng năm Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 Chính phủ sản xuất, cung cấp tiêu thụ nước Thông tư 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 Bộ Xây dựng hướng dẫn thực số nội dung Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 Chính phủ sản xuất, cung cấp tiêu thụ nước Nghị định số 124 /2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 Chính phủ sản xuất, cung cấp tiêu thụ nước Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15/5/2012 Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng Bộ Nơng nghiệp PTNT hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định thẩm quyền định giá tiêu thụ nước đô thị, khu công nghiệp khu vực nông thôn Thông tư 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 Bộ Tài Về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sinh hoạt Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng năm 2012 10 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Giá 11 Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 Bộ Tài quy định phương pháp định giá chung hàng hóa, dịch vụ 12 Thơng tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 Bộ Tài Hướng dẫn thực Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Giá 120 13 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 UBND tỉnh Thái Nguyên việc ban hành quy định quản lý nhà nước giá địa bàn tỉnh Thái Nguyên 14 Báo cáo kết sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần nước Thái Nguyên năm 2014 - 2016 15 Các nội quy, quy chế, kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty qua năm 2014 - 2016 16 Báo cáo kết sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần nước Thái Nguyên năm 2014 - 2016 17 Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 thủ tướng phủ việc: Phê duyệt định hướng phát triển cấp nước đô thị khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 18 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 BHXN Việt Nam 19 Quy chuẩn QCVN: 01/2009/BYT - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ăn uống Bộ y ban hành ngày 17/6/2009 Bộ Y tế 20 Tài liệu Hội cấp thoát nước Việt Nam qua năm 21 Web Cơ sở liệu Cấp nước thị Việt Nam: http://www.vnwd.vn/ 22 Website thức Hội cấp nước Việt Nam http://vwsa.org.vn 23 Tạp chí cấp nước Việt Nam http://tapchicapthoatnuoc.vn/ 121 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG VỀ CHÍNH SÁCH GIÁ CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN (THAWACO) Phiếu khảo sát thực nhằm thu thập thông tin cho đề tài luận văn tốt nghiệp “Xây dựng sách giá cho sản phẩm nước Công ty cổ phần nước Thái Nguyên” thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh, trường Đại Học Kinh tế quản trị kinh doanh Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh (chị) để hoàn thành câu hỏi sau đây: A Thông tin người điều tra: Họ tên : .Tuổi Giới tính : Nam Nữ Địa chỉ: Nghề nghiệp: B Phần khảo sát: Chú ý: Mỗi câu hỏi anh/chị đánh dấu vào đáp án Gia đình anh (chị) dùng sản phẩm nước Công ty cổ phần nước Thái Nguyên lâu?  Dưới năm  Từ đến 10 năm  Trên 10 năm Anh (chị) đánh giá chất lượng sản phẩm nước ?  Không tốt  Tốt  Khác Anh (chị) đánh giá chất lượng sản phẩm dịch vụ Công ty cổ phần nước Thái Nguyên?  Không tốt  Tốt  Khác Theo anh (chị) trạng hạ tầng kỹ thuật Công ty cổ phần nước Thái Nguyên như: đường ống; hệ thống đường đấu nối; trạm bơm có 122 đáp ứng yêu cầu cung cấp sản phẩm nước địa bàn tỉnh Thái Nguyên ?  Đáp ứng  Chưa đáp ứng  Khác Theo anh (chị) đánh giá giá sản phẩm nước Công ty cổ phần nước Thái Nguyên nay?  Phù hợp  Chưa phù hợp  Khác Theo anh (chị) giá sản phẩm nước Công ty cổ phần nước Thái Nguyên có cần thiết phải điều chỉnh tăng để đáp ứng chi phí ?  Cần thiết  Khơng cần thiết  Khác Theo anh (chị) giá sản phẩm nước Công ty cổ phần nước Thái Nguyên phải điều chỉnh tăng theo lộ trình ?  Hàng năm  năm lần Khác : Theo anh (chị) nhà nước có cần thiết phải có sách bù giá, hỗ trợ giá vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa để bù đắp chi phí cho doanh nghiệp?  Cần thiết  Không cần thiết  Khác Anh (chị) có ý kiến, quan điểm đề xuất sách giá Cơng ty cổ phần nước Thái Nguyên? Xin chân thành cảm ơn anh (chị) ! ... bản, đánh giá thực trạng tình hình hoạt động Cơng ty cổ phần cấp nước Thái Ngun từ xây dựng sách giá cho sản phẩm nước Công ty cổ phần nước Thái Nguyên nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công ty, tăng... sáng tỏ sở lý luận hoàn thiện việc quản lý giá nước cho Công ty, tác giả chọn đề tài: "Xây dựng sách giá cho sản phẩm nước Công ty cổ phần nước Thái Nguyên" để làm luận văn thạc sỹ Mục tiêu nghiên...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ THỊ THU PHƯƠNG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH GIÁ CHO SẢN PHẨM NƯỚC SẠCH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN Ngành: Quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chính sách giá cho sản phẩm nước sạch tại công ty cổ phần nước sạch thái nguyên , Xây dựng chính sách giá cho sản phẩm nước sạch tại công ty cổ phần nước sạch thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn