GIảI QUYếT TRANH CHấP TRONG KHUÔN KHổ HIệP ĐịNH CáC BIệN PHáP ĐầU TƯ LIÊN QUAN ĐếN THƯƠNG MạI (TRIMs)

105 1 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2020, 14:54

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT CHU QUANG DUY GIảI QUYếT TRANH CHấP TRONG KHUÔN KHổ HIệP ĐịNH CáC BIệN PHáP ĐầU TƯ LIÊN QUAN ĐếN THƯƠNG MạI (TRIMs) LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT CHU QUANG DUY GIảI QUYếT TRANH CHấP TRONG KHUÔN KHổ HIệP ĐịNH CáC BIệN PHáP ĐầU TƯ LIÊN QUAN ĐếN THƯƠNG M¹I (TRIMs) Chuyên ngành: LUẬT QUỐC TẾ Mã số: 60 38 01 08 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN TIẾN VINH HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nêu Luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất mơn học tốn tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để tơi bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN Chu Quang Duy MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu đồ MỞ ĐẦU Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LIÊN QUAN TỚI TRIMs TRONG KHUÔN KHỔ WTO 1.1 Hiệp định TRIMs 1.1.1 Lịch sử đời 1.1.2 Nội dung Hiệp định TRIMs 1.2 Cơ chế giải tranh chấp WTO 14 1.2.1 Phạm vi đối tượng tranh chấp 16 1.2.2 Các quan trình giải tranh chấp 18 1.2.3 Quy trình thủ tục giải tranh chấp 21 1.2.4 Giải tranh chấp không thông qua thủ tục tố tụng 37 1.3 Những vấn đề đặc thù giải tranh chấp liên quan tới TRIMs 39 1.3.1 Đặc thù nội dung giải tranh chấp 39 1.3.2 Đặc thù thủ tục 40 Chƣơng 2: THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LIÊN QUAN TỚI HIỆP ĐINH TRIMS VÀ KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƢỚC 42 ̣ 2.1 Thực tiễn giải tranh chấp liên quan tới TRIMs 42 2.1.1 Tổng quan vụ tranh chấp 42 2.1.2 Những vấn đề pháp lý đưa giải 45 2.2 Kinh nghiệm quốc gia giải tranh chấp 57 2.2.1 Kinh nghiệm liên quan tới trình giải tranh chấp 57 2.2.2 Kinh nghiệm liên quan tới TRIMs 59 Chƣơng 3: VẤN ĐỀ PHÒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LIÊN QUAN TỚI TRIMS TẠI VIỆT NAM 62 3.1 Thực tiễn Việt Nam 62 3.1.1 Thể chế pháp lý liên quan tới giải tranh chấp quốc tế nói chung khn khổ WTO nói riêng 62 3.1.2 Sự tham gia Việt Nam vào chế giải tranh chấp 66 3.1.3 Pháp luật Việt Nam liên quan tới TRIMs 74 3.2 Phƣơng hƣớng, giải pháp phòng giải tranh chấp 83 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật 83 3.2.2 Xây dựng hoàn thiện thể chế 86 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tiếng Việt Tiếng Anh DSB Cơ quan giải tranh chấp Dispute Settlement Body DSM Cơ chế giải tranh chấp Dispute Settlement Mechanism DSU Quy tắc thủ tục giải tranh chấp Dispute Settlement Understanding EU Liên minh Châu Âu GATT Hiệp định chung Thuế quan General Agreement on Tariffs and Thương mại Trade TRIMs Hiệp định biện pháp đầu tư Agreement on Trade-Related liên quan tới thương mại Investment Measures WTO Tổ chức thương mại giới European Union World Trade Organization DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên bảng, biểu đồ Trang Bảng 1.1 Danh mục minh họa biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại bị cấm áp dụng (TRIMs) 12 Bảng 1.2 Thời gian biểu làm việc Ban hội thẩm 25 Bảng 2.1 Tình hình giải tranh chấp liên quan tới TRIMs 44 Biểu đồ 3.1 Số vụ tranh chấp WTO theo thứ tự thời gian từ năm 1995 tới năm 2015 72 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Ngày nay, toàn cầu hóa hội nhập quốc tế xu khách quan thực Để phát triển đất nước, tăng cường vị trường quốc tế, quốc gia giới không ngừng hợp tác, giao lưu lĩnh vực đời sống Kinh tế, Chính trị, Văn hóa – Xã hội, An ninh Trong đó, quan hệ Kinh tế quốc tế hầu hết quốc gia giới quan tâm Hiện nay, thiết chế Kinh tế quốc tế cần phải nói đến Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization - WTO), thức thành lập vào hoạt động ngày 01/01/1995 sản phẩm vòng đàm phán Uruguay (1986 - 1994) Tính đến 14/7/2016 WTO có tới 163 thành viên quốc gia vùng lãnh thổ giới (thành viên Liberia) [67] Việt Nam với tư cách quốc gia phát triển khơng nằm ngồi quy luật khách quan Bằng sách mở cửa thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam nộp đơn gia nhập WTO vào tháng 01 năm 1995 trở thành thành viên thức (ngày 11/01/2007) sau 12 năm đàm phán gia nhập Sau thành viên WTO, kinh tế nước ta có chuyển biến rõ rệt, từ kinh tế Kế hoạch hóa tập chung xây dựng kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên việc hội nhập kinh tế quốc tế nói chung gia nhập WTO nói riêng đặt cho nhiều thách thức việc phát triển đất nước Việt Nam giai đoạn chuyển đổi kinh tế Một mặt, cần phải khuyến khích, tạo động lực phát triển bảo vệ ngành sản xuất nước trước nhà đầu tư nước ngồi với nguồn vốn, kỹ thuật, cơng nghệ tiên tiến Mặt khác, cần phải tạo điều kiện thuận lợi, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngồi, với việc hướng nguồn vốn để phát triển kinh tế đất nước theo mục tiêu đề Xét mặt nước, việc tạo điều kiện thuận lợi, ưu đãi dành riêng cho nhà đầu tư nước với việc áp đặt số biện pháp hạn chế nhà đầu tư nước việc cần thiết để bảo vệ ngành sản xuất non trẻ Tuy vậy, điều tạo không công nhà đầu tư nước với nhà đầu tư nước ngoài, vi phạm cam kết quốc tế Đối xử quốc gia (National Treatment), biện pháp hạn chế định lượng (như yêu cầu tỉ lệ nội địa hóa; hạn ngạch số lượng xuất nhập nhà đầu tư nước ngồi ) Chính vậy, việc xảy tranh chấp liên quan đến biện pháp đầu tư tránh khỏi Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, vào tìm hiểu tranh chấp khuôn khổ Hiệp định biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (Agreement on Trade Related Investment Measures - TRIMs) WTO Trong bối cảnh Việt Nam giai đoạn chuyển đổi kinh tế, chưa tham gia nhiều vào chế giải tranh chấp liên quan đến biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại khuôn khổ Hiệp định TRIMs, khơng có nghĩa đứng ngồi tranh chấp Để phòng ngừa nâng cao hiệu trình giải tranh chấp, cần phải tìm hiểu số vấn đề có liên quan: Thứ nhất, Hiệp định biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại gì?; Thứ hai, đối tượng tranh chấp liên quan đến Hiệp định?; Thứ ba, chế để giải tranh chấp nào?; Thứ tư, thực tiễn giải tranh chấp liên quan đến hiệp định?; Thứ năm, thực trạng pháp luật Việt Nam biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại?; thơng qua rút học kinh nghiệm cho Việt Nam Để trả lời câu hỏi đặt trên, xin chọn đề tài “Giải tranh chấp khuôn khổ Hiệp định biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs)” làm luận văn thạc sỹ chuyên ngành luật Quốc tế Tình hình nghiên cứu đề tài Trước sau Việt Nam thức gia nhập Tổ chức thương mại giới - WTO, đến có nhiều học giả, chuyên gia luật quốc tế nghiên cứu WTO tác động việc gia nhập tổ chức Việt Nam sách chuyên khảo , đề tài nghiên cứu khoa học , viết đăng tạp chí Tuy nhiên, việc nghiên cứu vào tìm hiểu những vấ n đề chung, chế giải tranh chấp WTO đưa số giải pháp nhằm khắ c phu ̣c khó khăn vướng mắ c và nâng cao hiê ̣u quả quá trin ̀ h giải quyế t tranh chấ p : - Nguyễn Tiế n Vinh, “Một số vấn đề nhìn từ góc độ tố tụng vụ kiện Việt Nam WTO” (2011), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 16(201), tr 1929; “Kinh nghiê ̣m nước ngoài và viê ̣c tăng cường hiê ̣u quả tham gia của Viê ̣t Nam vào chế giải tranh chấp Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)” (2012), Tạp chí Khoa học ĐHQGHN - Luật học (28), tr 165-181; “Vai trò thể chế phi nhà nước việc bảo đảm Việt Nam – nước phát triển – hội nhập thành công sau nhập WTO” (2013), Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội - Lê Thị Hồng Hải, “Giải tranh chấp thương mại khuôn khổ WTO” (2009), Luận văn thạc sĩ luật Quốc tế, Khoa Luật – ĐHQGHN, Hà Nội - Nguyễn Thị Hồng Anh, “Cơ chế giải tranh chấp WTO, học kinh nghiệm số nước khuyến nghị Việt Nam thời gian tới” (2011), Luận văn thạc sĩ luật Quốc tế, Khoa Luật – ĐHQGHN, Hà Nội - Nguyễn Tiế n Hoàng , “Giải tranh chấp tổ chức thương mại giới vấn đề đặt Việt Nam” (2012), luâ ̣n án Tiế n si ̃ bảo vệ ngày 26/4/2012, Trường Đa ̣i ho ̣c Ngoa ̣i thương - Nguyễn Hữu Huyên , “Nâng cao hiệu tham gia Việt Nam vào chế giải tranh chấp WTO” (2015), đăng tải ta ̣i trang thông tin điê ̣n tử của Viê ̣n nhà nước và pháp luâ ̣t; Hoặc viết nêu nội dung Hiệp định biện pháp đầu tư liên quan tơi thương mại , đồ ng thời đưa mô ̣t số khuyế n nghi ̣làm thế để thích nghi với hiệp định như: - Trần Quang Thắng, “Hiệp định TRIMs thích nghi Việt Nam WTO” (2007), Tạp chí kinh tế phát triển, (119) - Nguyễn Lê Phương Anh , “Hiê ̣p đinh ̣ các biê ̣n pháp đầ u tư liên quan tới thương ma ̣i (TRIMs) tác động Việt Nam tiến trình đàm phán gia nhâ ̣p WTO” (2004), Luâ ̣n văn Tha ̣c si,̃ trường Đa ̣i ho ̣c Ngoa ̣i thương hiệu tranh chấp phát sinh quan hệ quốc tế, trước hết cần phải nắm rõ mối quan hệ pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia Trong đó, pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia hai hệ thống pháp luật độc lập có mối quan hệ biện chứng tác động qua lại, ảnh hưởng lẫn tùy vào điều kiện kinh tế, quan điểm trị tùy thuộc vào giai đoạn phát triển quốc gia, tựu chung lại pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia xuất phát từ lợi ích chung quốc gia, dân tộc cộng đồng quốc tế Sự tác động qua lại pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia thể hai khía cạnh: thứ nhất, pháp luật quốc gia ảnh hưởng tới hình thành phát triển pháp luật quốc tế Sự hình thành nguyên tắc quy phạm pháp luật quốc tế nội dung hồn tồn tùy thuộc vào ý chí, thỏa thuận quốc gia Pháp luật quốc gia thể định hướng nội dung, tính chất pháp luật quốc tế Mọi thay đổi, phát triển tiến pháp luật quốc gia tác động tích cực thúc đẩy phát triển pháp luật quốc tế (điều thể rõ trình đàm phán, xây dựng Điều ước quốc tế) Thứ hai, pháp luật quốc tế có tác động tích cực nhằm phát triển hồn thiện pháp luật quốc gia thơng qua thực tiễn thực thi nghĩa vụ thành viên tổ chức quốc tế, Điều ước quốc tế như: trình sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật luật quốc gia cho phù hợp với cam kết quốc tế Chính thế, quy định có nội dung tiến khoa học pháp lý quốc tế dần chuyển tải vào văn quy phạm pháp luật quốc gia Điều góp phần thúc đẩy phát triển hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia Bên cạnh đó, luật quốc tế tác động đến luật quốc gia thơng qua vai trò phản ánh tương quan điều chỉnh vấn đề thuộc lợi ích phát triển hợp tác quốc tế quốc gia Trong trình hội nhập phát triển nay, mặt cần phải thực đầy đủ, tận tâm, thiện chí cam kết quốc tế Mặt khác, phải thực công xây dựng phát triển đất nước đồng thời thể nâng cao quan điểm trường quốc tế (trong q trình hợp tác quốc tế) Để phòng ngừa rủi ro xảy giải có hiệu tranh chấp phát 84 sinh, vấn đề đặt là, phải hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng tuân thủ quy định pháp luật quốc tế, tập quán quốc tế, Điều ước quốc tế mà thành viên nói chung Hiệp định TRIMs nói riêng Việc hồn thiện hệ thống pháp luật cần phải bảo đảm thực đồng Bộ, Ban, Ngành có liên quan Thứ nhất, phải thực nghiêm túc, hiệu cam kết hội nhập kinh tế quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia; thường xun rà sốt sách thương mại, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật hành; loại bỏ văn bản, quy định chồng chéo, khơng phù hợp; ban hành văn rõ ràng, cụ thể, bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch, khả thi, phù hợp với cam kết quốc tế tình hình thực tế Thứ hai, tích cực tham gia đàm phán hiệp định thương mại tự khuôn khổ song phương khu vực Tiến hành nghiên cứu, tiến tới đàm phán hiệp định thương mại mới, phù hợp với lợi ích nhu cầu phát triển kinh tế theo hướng nâng cao vị thế, tiếng nói Việt Nam trường quốc tế Thứ ba, hoàn thiện quy định tổ chức, chế hoạt động nâng cao lực quan quản lý cạnh tranh, chống trợ cấp, chống bán phá giá, quan đầu mối giải tranh chấp quốc tế Cơ chế phối hợp doanh nghiệp với quan nhà nước, việc điều tra vụ tranh chấp quốc tế; làm rõ gắn trách nhiệm quan việc giải tranh chấp quốc tế Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thủ tục liên quan đến đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế; đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý điều hành, gắn với yêu cầu đảm bảo an toàn an ninh mạng, đảm bảo vận hành thơng suốt Thứ năm, nâng cao trình độ kỹ quan tham mưu dự án Luật cho Quốc hội, nâng cao trình độ lập pháp Đại biểu Quốc hội, nâng cao hiệu thực thi thực tế điều luật ban hành Thứ sáu, Xây dựng đề án đổi phát huy vai trò tổ chức; hiệp hội ngành nghề; tổ chức trị, xã hội trình xây dựng thực thi 85 sách hội nhập kinh tế quốc tế Xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển sản phẩm, ngành hàng cụ thể gắn kết với chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập có chiều sâu, hiệu bền vững; thực tốt công tác cảnh báo sớm biện pháp phòng vệ thương mại, đồng thời tận dụng tốt quy định quốc tế dẫn địa lý, nguồn gốc xuất xứ, đăng ký quyền, thương hiệu để bảo vệ doanh nghiệp sản phẩm Việt Nam thương mại quốc tế Thứ bẩy, Ban hành thực sách nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế Đặc biệt đội ngũ Luật sư công tham gia vào vụ tranh chấp quốc tế, cán làm đầu mối giải tranh chấp quốc tế Xây dựng kế hoạch việc cử cán vào làm việc tổ chức quốc tế thiết chế đa phương Đi đôi với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế nói chung yêu cầu phòng ngừa rủi ro, giải có hiệu tranh chấp quốc tế cần phải thực xây dựng hoàn thiện thể chế pháp lý liên quan tới lĩnh vực 3.2.2 Xây dựng hồn thiện thể chế Thể chế hiểu tạo thành khung khổ trật tự cho quan hệ người, chế thực thi giới hạn quan hệ bên tham gia xã hội; ý chí chung cộng đồng xã hội việc xác lập trật tự, quy tắc, ràng buộc chuẩn mực giá trị chung Hiểu cách chung thể chế nguyên tắc xác định mối quan hệ xã hội, định hình cách thức ứng xử thành viên phạm vi, quy mô tổ chức xã hội điều chỉnh vận hành tổ chức xã hội Các chủ thể thực quản lý vận hành xã hội (bao gồm nhà nước, cộng đồng cư dân, tổ chức xã hội dân sự) sở hệ thống pháp luật, quy tắc xã hội điều chỉnh mối quan hệ hành vi thừa nhận cộng đồng, quốc gia Cùng với thay đổi phát triển liên tục quan hệ xã hội, thể chế thay đổi theo thời gian Có thể thấy, thể chế hiệu lực thể chế có vai trò quan trọng 86 định phát triển quốc gia, dân tộc Chính việc hoàn thiện thể chế pháp lý liên quan tới trình hội nhập quốc tế giải tranh chấp phát sinh vấn đề cần thiết, cần phải xác định rõ vai trò trách nhiệm doanh nghiệp, quan nhà nước Thứ nhất, cộng đồng doanh nghiệp Cần phải xác định doanh nghiệp phần quan trọng trình hội nhập phát triển đất nước, doanh nghiệp phát triển đất nước lên, doanh nghiệp yếu đất nước xuống Vì vậy, doanh nghiệp cộng đồng doanh nghiệp phải ý thức vai trò q trình phát triển đất nước, phải không ngừng nâng cao lực nguồn vốn, kỹ thuật, nhân lực; tăng cường chế hợp tác, liên kết doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng nhằm tạo chuỗi cung ứng, dịch vụ, tiêu thụ; tạo chuỗi giá trị bền vững cho sản phẩm ưu tiên quốc gia vùng, đồng thời giảm thiểu hạn chế ảnh hưởng tác động tiêu cực từ thị trường tới doanh nghiệp Tăng cường cơng tác tìm hiểu, phân tích, đánh giá thị trường, thu thập số liệu có liên quan chế sách thương mại nước thành viên Kịp thời, chủ động cung cấp, đề xuất phương hướng, giải pháp, tài liệu có liên quan phát sinh tranh chấp quốc tế lợi ích thương mại doanh nghiệp bị xâm hại Chú trọng, phát triển nguồn nhân lực riêng doanh nghiệp làm nhiệm vụ tham mưu, liên hệ với quan nhà nước có thẩm quyền nước quan đại diện ngoại giao nước (trong trường hợp cần thiết) trực tiếp tham gia giải tranh chấp, phải có chế độ đãi ngộ đặc biệt đội ngũ chuyên gia lĩnh vực Đồng thời, tham gia hỗ trợ hợp lý kinh phí theo đuổi vụ kiện Chính phủ Thứ hai, quan nhà nước: - Đối với Quốc hội, cần phải phát huy vai trò giám sát tối cao định vấn đề quan trọng đất nước, nghiên cứu phê chuẩn Điều ước quốc tế có lợi cho phát triển đất nước thành viên Kịp thời điều chỉnh điều luật không phù hợp với quy định Điều ước quốc tế - Đối với Chính phủ, với vai trò tạo chế sách, chiến lược phát triển đất nước Vì vậy, Chính phủ cần phải tạo chế sách nhằm nâng cao lực 87 cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp sản phẩm; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài; thực tốt sách ưu đãi đầu tư; nâng cao hiệu vốn đầu tư quản lý nợ công Thực chế tham vấn doanh nghiệp đối tượng liên quan trình xây dựng sách, pháp luật theo ngun tắc cơng khai, minh bạch WTO, lấ y lơ ̣i ích quốc gia, doanh nghiê ̣p làm trung tâm - Các Bộ ngành có liên quan, tăng cường tham gia phối hợp Bộ, ngành địa phương, quan quản lý nhà nước doanh nghiệp việc hoạch định sách kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm quán, cân lợi ích tổng thể kinh tế - trị, phù hợp với chủ trương, đường lối Đảng Nhà nước Tăng cường phối hợp liên ngành, liên vùng việc xây dựng triển khai chiến lược, chương trình hành động, đề án phát triển kinh tế để phát huy sức mạnh tổng hợp kinh tế cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế Rà soát, khắc phục chồng chéo Bộ, ngành việc triển khai nhiệm vụ liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế; xác định rõ vai trò trách nhiệm bên việc xây dựng triển khai chiến lược, đề án, chương trình hành động phát triển kinh tế có liên quan tác động đến nhiều Bộ, ngành địa phương - Bộ Cơng thương, với vai trò đại diện lợi ích kinh tế quốc tế Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, đề xuất phương án tổ chức thực quyền nghĩa vụ liên quan, áp dụng biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp Trong Cục Quản lý cạnh tranh trực thuộc Bộ Công thương, quan trực tiếp thực việc điều tra, cảnh báo sớm vụ kiện thương mại liên quan tới chống bán phá giá, trợ cấp thương mại biện pháp phòng vệ nước ngồi hàng hóa xuất Việt Nam, đồng thời phối hợp với quan có liên quan thực việc khởi kiện vụ việc phát sinh Cần phải nâng cao lực, trình độ cán làm cơng tác điều tra; cải thiện môi trường, chế phối hợp thơng thống quan nhà nước với doanh nghiệp trình điều tra, giải tranh chấp; biện pháp chế phòng cảnh báo sớm; quy trình phát hiện, 88 xử lý tranh chấp từ giai đoạn chuẩn bị hồ sơ theo đuổi thủ tục giải quyết; xác định quan chủ trì, phối hợp tham gia giải tranh chấp, cho phép tham gia cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp khác trình giải tranh chấp; huy động sử dụng nguồn kinh phí giải tranh chấp… lấy lợi ích doanh nghiệp làm trung tâm Đồng thời xây dựng đưa vào hoạt động trung tâm đầu mối giải tranh chấp quốc tế nói chung Việt Nam Với nhiệm vụ tiếp nhận thông tin tranh chấp; trực tiếp thực thủ tục liên quan tới giải tranh chấp bên quan tài phán quốc tế; trực tiếp tham gia vào trình giải tranh chấp thường xuyên cập nhật nghiên cứu kỹ lưỡng án lệ quan tài phán quốc tế, báo cáo quan giải tranh chấp WTO rút học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thích hợp q trình giải tranh chấp, trình thực thi cam kết quốc tế, việc ban hành sách thương mại nhằm đem lại lợi ích cao cho quốc gia trình hội nhập giới - Bộ Ngoại giao, cần phát huy vai trò quan đại diện Việt Nam nước việc phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp quan liên quan nước để mở rộng thị trường xuất khẩu, xúc tiến thương mại, du lịch thu hút đầu tư; hỗ trợ bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp Việt Nam vụ tranh chấp thương mại Đặc biệt Phái đoàn đại diện thường trực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại giới – WTO Tổ chức quốc tế khác Geneva, Thụy Sỹ, đầu mối thực thủ tục giải tranh chấp WTO như, tiếp nhận, xử lý tài liệu có liên quan Trước hết cần phải kịp thời tham mưu vấn đề tố tụng liên quan tới giải tranh chấp WTO đặc biệt bảo đảm thực đầy đủ trình tự thủ tục, thời gian, thời hạn q trình giải quyết; chủ động, tích cực tham gia với tư cách bên thứ ba vụ kiện WTO; tăng cường giao lưu phối hợp, đoàn đại diện ngoại giao quốc gia thành viên WTO, nâng cao hiệu hoạt động vận động hành lang nhằm tăng cường ủng hộ thành viên 89 vụ tranh chấp Chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao lực, chế độ làm việc cán làm đầu mối tham gia trực tiếp vào tranh chấp Xây dựng đội ngũ cán chuyên trách làm công tác giải tranh chấp quốc tế, bảo đảm có đủ thời gian để tích lũy kinh nghiệm, theo dõi xử lý hồ sơ vụ việc tranh chấp thương mại WTO Tận dụng hiệu hỗ trợ từ ACWL - Bộ Tư pháp, tăng cường tư cách quan phối hợp, tham gia trình phòng xử lý tranh chấp thương mại quốc tế WTO Kiểm tra, rà soát văn quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm tính hợp pháp nước phù hợp với quy định luật quốc tế Đẩy mạnh đào tạo trì nguồn nhân lực hoạt động pháp lý (cho hội nhập kinh tế quốc tế), có trình độ (đặc biệt ngoại ngữ), có kinh nghiệm bảo đảm tính kế thừa; xây dựng triển khai Chương trình đào tạo riêng cho cán làm công tác liên quan trực tiếp đến giải tranh chấp; nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý thương mại quốc tế nói chung WTO nói riêng; chủ động tham gia hoạt động từ khâu chuẩn bị hồ sơ, thực bước tố tụng để giải có hiệu vụ tranh chấp cụ thể Thứ ba, tổ chức xã hội đặc biệt Phòng Thương mại Cơng nghiệp phát huy vai trò đại diện, thúc đẩy bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đáng cộng đồng doanh nghiệp người sử dụng lao động Việt Nam quan hệ nước quốc tế Nâng cao vai trò đầu mối liên hệ doanh nghiệp với quan nhà nước, đại diện cho lợi ích cộng đồng doanh nghiệp; thường xuyên nghiên cứu, trao đổi, điều tra, khảo sát, đưa nhận định, báo cáo mức độ hài lòng doanh nghiệp quan nhà nước việc thực thực giải tranh chấp quốc tế Tích cực tham mưu cho Chính phủ sách nhằm nâng cao lực, vị Doanh nghiệp trong phát triển đất nước Phát huy vai trò chủ động tham gia giải tranh chấp quốc tế liên quan tới doanh nghiệp 90 KẾT LUẬN Trong trình hội nhập kinh tế, việc đàm phán gia nhập tổ chức quốc tế, Hiệp định thương mại tự đặt cho nhiều hội thách thức trình phát triển đất nước, phát triển kinh tế, phát triển người nâng cao vị tiếng nói quốc gia trường quốc tế Bằng việc nghiên cứu hoàn cảnh đời, nội dung chủ yếu Hiệp định TRIMs với thực tiễn quy trình thủ tục giải tranh chấp liên quan tới TRIMs WTO, luận văn vào phân tích, nhận xét làm rõ vấn đề đặt như: quy định liên quan tới Hiệp định TRIMs, đối tượng tranh chấp liên quan tới hiệp định, chế thực tiễn giải tranh chấp Luận văn nêu thực tiễn pháp luật Việt Nam liên quan tới TRIMs, thực tiễn giải tranh chấp Việt Nam khuôn khổ WTO Cùng với việc mở rộng liên hệ với số Hiệp đinh thương mại tự EVFTA TPP, luận văn đưa số kinh nghiệm Việt Nam việc phòng ngừa rủi ro, giải có hiệu tranh chấp quốc tế nói chung WTO nói riêng Để hội nhập cách đầy đủ sâu rộng quan hệ quốc tế, cần phải có chuẩn bị mặt liên quan tới việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, hoàn thiện thể chế pháp lý liên quan tới hội nhập quốc tế Ngày nâng cao vị tiếng nói Việt Nam diễn đàn khu vực quốc tế Để làm điều cần phải tích cực, chủ động tham gia cách đầy đủ vào chế giải tranh chấp Không chủ động sử dụng biện pháp phòng vệ thương mại, biện pháp pháp lý nhằm khởi kiện thành viên khác quan tài phán quốc tế nhằm bảo vệ tối đa lợi ích Việt Nam, tham gia cách hiệu vào vụ tranh chấp với tư cách bên thứ ba nhằm tăng cường hiểu biết vấn đề có liên quan Ngoài ra, cần phải làm chủ nắm vững chế, sách có liên quan nhằm tạo thuận lợi cho riêng trình hội nhập, mặt khác cần phải chuẩn bị nguồn nhân lực kinh phí để giải cách hiệu tranh chấp với tư cách bên bị đơn, giảm thiểu tối đa thiệt hại xảy Để làm 91 điều này, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, hoàn thiện thể chế pháp lý cần phải tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức giải tranh chấp quốc tế, không ngần ngại tham gia vào giải tranh chấp Chính phủ, Bộ, Ban, Ngành cộng đồng doanh nghiệp cần phải có liên kết phối hợp chặt chẽ với nhau, lấy lợi ích doanh nghiệp làm trung tâm Có hội nhập cách đầy đủ sâu rộng, bước nâng cao vị tiếng nói trường quốc tế nhằm phát triển đất nước, bước phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại./ 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Nguyễn Thị Hồng Anh (2011), Cơ chế giải tranh chấp WTO, học kinh nghiệm số nước khuyến nghị Việt Nam thời gian tới, Luận văn thạc sĩ luật Quốc tế, Khoa Luật – ĐHQGHN, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (2016), Báo cáo Chính trị, Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII Đảng, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (2016), Báo cáo đánh giá kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2011-2015 phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016-2020, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng, Hà Nội Ban Tuyên giáo Trung ương (2016), Tài liệu nghiên cứu văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội Ban Tuyên giáo Trung ương (2016), Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội Nơng Quốc Bình (2006), Giáo trình Luật thương mại quốc tế, NXB Tư pháp, Hà Nội Bộ trưởng Bộ Công thương (2013), Quyết định số 848/QĐ-BCT ngày 05/02/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Cục Quản lý cạnh tranh, Hà Nội Bộ trưởng Bộ Công thương (2013), Thông tư số 37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 quy định nhập thuốc điếu, xì gà, Hà Nội Bộ trưởng Bộ Công thương (2014), Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế hoạt động đại lý mua, bán, gia công q cảnh hàng hóa với nước ngồi, Hà Nội 93 10 Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ (2015), Quyết định số 14/VBHNBKHCN ngày 27/02/2015 phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa ơtơ, Hà Nội 11 Bộ trưởng Bộ Tài (2015), Thơng tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hố xuất khẩu, nhập khẩu, Hà Nội 12 Chính phủ (2003), Quyết định số 123/2003/QĐ-TTg ngày 12/6/2003 việc phê chuẩn Điều lệ Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam, Hà Nội 13 Chính phủ (2014), Nghị số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 ban hành Chương trình hành động Chính phủ tiếp tục thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X số chủ trương, sách lớn để kinh tế phát triển nhanh bền vững Việt Nam thành viên Tổ chức Thương mại giới, Hà Nội 14 Chính phủ (2014), Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 24/7/2014 định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội 15 Chính phủ (2015), Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư, Hà Nội 16 Chính phủ (2016), Nghị số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Hà Nội 17 Nguyễn Bá Diến (2005), Giáo trình Luật thương mại quốc tế, NXB ĐHQGHN, Hà Nội 18 Nguyễn Bá Diến (2014), Giáo trình Cơng pháp quốc tế, NXB ĐHQGHN, Hà Nội 19 Lê Thị Hồng Hải (2009), Giải tranh chấp thương mại khuôn khổ WTO, Luận văn thạc sĩ luật Quốc tế, Khoa Luật – ĐHQGHN, Hà Nội 20 Nguyễn Hữu Huyên (2015), Nâng cao hiệu tham gia Việt Nam vào chế giải tranh chấp WTO, truy cập ngày 10/3/2015 trang http://isl.vass.gov.vn/ 21 MUTRAP (2013), Báo cáo hỗ trợ nghiên cứu: Kiểm soát xuất thành viên WTO khuyến nghị Việt Nam 94 22 MUTRAP II (2007), Vị trí, vai trò chế hoạt động Tổ chức Thương mại giới hệ thống thương mại đa phương, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 23 MUTRAP II – Vietnam (2008), Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới: giải thích điều kiện gia nhập, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội 24 Quốc hội (2014), Luật số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ban hành Luật Đầu tư, Hà Nội 25 Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội 26 Trần Quang Thắng (2007), “Hiệp định TRIMs thích nghi Việt Nam WTO”, Tạp chí kinh tế phát triển, (119) 27 Thủ tướng Chính phủ (2005), Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 9/6/2005 việc chủ động phòng chống vụ kiện thương mại nước ngoài, Hà Nội 28 Thủ tướng Chính phủ (2007), Quyết định 174/2007/QĐ-TTg ngày 19/11/2007 Thủ tướng Chính phủ việc kiện tồn Uỷ ban quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế, Hà Nội 29 Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 51/2009/QĐ-TTg ngày 8/4/2009 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Phái đoàn đại diện thường trực CHXHCN Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức thương mại giới tổ chức quốc tế khác Giơ-ne-vơ, Hà Nội 30 Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 1099/QĐ-TTg ngày 23/7/2009 Phê duyệt Nghị định thư việc CHXHCN Việt Nam gia nhập Hiệp định Trung tâm tư vấn luật WTO, Hà Nội 31 Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020, Hà Nội 32 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 06/2012/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 việc tham vấn cộng đồng doanh nghiệp thỏa thuận thương mại quốc tế, Hà Nội 33 Thủ tướng Chính phủ (2014), Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 23/4/2014 việc thành lập ban đạo quốc gia hội nhập quốc tế, Hà Nội 95 34 Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 07/01/2016 việc phê duyệt Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội 35 Tổ chức Thương mại giới WTO (2006), Báo cáo Ban Công tác việc Việt Nam gia nhập WTO, WT/ACC/VNM/48 36 Tổng cục Thống kê (2016), Động thái thực trạng kinh tế xã hội Việt Nam năm 2011-2015, NXB Thống kê, Hà Nội 37 Tổng cục Thống kê (2016), Hiệu doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi 2005-2014, NXB Thống kê, Hà Nội 38 Tổng cục Thống kê (2016), Hiệu doanh nghiệp nước giai đoạn 2005-2014, NXB Thống kê, Hà Nội 39 Tổng cục Thống kê (2016), Xuất, nhập hàng hóa Việt Nam giai đoạn 2005-2015 với nước thành viên TPP, NXB Thống kê, Hà Nội 40 Nguyễn Thị Thu Trang (2014), Giải pháp tăng cường sử dụng công cụ phòng vệ thương mại nhằm chuẩn bị cho doanh nghiệp nước sẵn sàng cho việc mở cửa thị trường thực thi FTAS Cộng đồng kinh tế ASEAN, Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam 41 Việt Nam (2013), Báo cáo rà sốt sách thương mại năm 2013, WT/TPR/G/287 42 Nguyễn Tiế n Vinh (2011), “Một số vấn đề nhìn từ góc độ tố tụng vụ kiện Việt Nam WTO”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 16(201), tr 19-29 43 Nguyễn Tiế n Vinh (2012), “Kinh nghiê ̣m nước ngoài và viê ̣c tăng cường hiê ̣u tham gia Việt Nam vào c chế giải quyế t tranh chấ p ta ̣i Tổ ch ức Thương ma ̣i T hế gi ới (WTO)”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN - Luật học, (28), tr 165-181 44 Nguyễn Tiế n Vinh (2013), Vai trò thể chế phi nhà nước việc bảo đảm Việt Nam – nước phát triển – hội nhập thành công sau nhập WTO, Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội 96 II TÀI LIỆU TIẾNG ANH 45 Rabiu Ado (2013), Local content policy and the WTO Rules of Traderelated Investment Measures (TRIMs): the Pros and Cons, International Journal of Business and Management Studies, UK 46 Brunei, Chile, New Zealand, Singapore, Australia, Canada, Japan, Malaysia, Mexico, Peru, United States of America, Viet Nam (2016), Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement, Auckland 47 Dispute settlement system training module, access 15/12/2015, Website: https://www.wto.org/ 48 EU-Vietnam (2016), Free Trade Agreement between the European Union and The Socialist Republic of Viet Nam, Bruxelles 49 John H Jackson (2000), The Role and Effectiveness of the WTO Dispute Settlement Mechanism, Brookings Trade Forum, 2000, pp 179-219 50 Trade and Investment: Technical information, Agreement on Trade Related Investment Measures, access 15/12/2015 Website: https://www.wto.org/ 51 Craig VanGrasstek (2013), The History and Future of the World Trade Organization, World Trade Organization, Geneva 52 WTO analytical index: Investment, Agreement on Trade-Related Investment Measures, access 15/12/2015, Website: https://www.wto.org/ 53 World Trade Organization (1994), Agreement Establishing the World Trade Organization, Marrakesh 54 World Trade Organization (1994), Agreement on Tariffs and Trade, Marrakesh 55 World Trade Organization (1994), Agreement on Trade-Related Investment Measures, Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1A, Marrakesh 56 World Trade Organization (1994), Dispute Settlement Understanding, Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 2, Marrakesh 57 World Trade Organization (1995), “Working practices concerning dispute settlement procedures as agreed by the Dispute Settlement Body”, Appellate Body, WT/DSB/M/6, Geneva 97 58 World Trade Organization (1997), “European Communities - Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas”, Reports of the Panel, WT/DS27/R, Geneva 59 World Trade Organization (1997), “European Communities - Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas”, Report of the Appellate Body, WT/DS27/AB/R, Geneva 60 World Trade Organization (1998), “Indonesia - Certain Measures Affecting the Automobile Industry”, Reports of the Panel, WT/DS54/R • WT/DS55/R • WT/DS59/R • WT/DS64/R, Geneva 61 World Trade Organization (2001), “India - Measures Affecting Trade and Investment in the Motor Vehicle Sector”, Reports of the Panel, WT/DS146/R • WT/DS175/R, Geneva 62 World Trade Organization (2004), “Canada - Measures Relating to Exports of Wheat and Treatment of Imported Grain”, Reports of the Panel, WT/DS276/R, Geneva 63 World Trade Organization (2007), “Turkey - Measures Affecting the Importation of Rice”, Reports of the Panel, WT/DS334/R, Geneva 64 World Trade Organization (2008), “China - Measures Affecting Imports of Automobile Parts”, Reports of the Panel, WT/DS339/R • WT/DS340/R • WT/DS342/R, Geneva 65 World Trade Organization (2008), “India - Additional and Extra-Additional Duties on Imports from the United States”, Reports of the Panel, WT/DS360/R, Geneva 66 World Trade Organization (2012), “Canada - Certain Measures Affecting the Renewable Energy Generation Sector, Canada - Measures Relating to the Feed-in Tariff Program”, Reports of the Panel, WT/DS412/R • WT/DS426/R, Geneva 67 World Trade Organization, Undersantding the WTO - Members and Observers, access 01/8/2016, Website: https://www.wto.org/ 98
- Xem thêm -

Xem thêm: GIảI QUYếT TRANH CHấP TRONG KHUÔN KHổ HIệP ĐịNH CáC BIệN PHáP ĐầU TƯ LIÊN QUAN ĐếN THƯƠNG MạI (TRIMs), GIảI QUYếT TRANH CHấP TRONG KHUÔN KHổ HIệP ĐịNH CáC BIệN PHáP ĐầU TƯ LIÊN QUAN ĐếN THƯƠNG MạI (TRIMs)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn