KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINHTRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

152 1 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2020, 13:49

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Hà Nội, năm 2014 MỤC LỤC PHẦN I ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ I VÀI NÉT VỀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ .6 Những kết bước đầu việc đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá Những mặt hạn chế hoạt động đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá Một số nguyên nhân dẫn đến hạn chế việc đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá 10 II MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TRUNG HỌC 12 III ĐỔI MỚI CÁC YÊU TỔ CƠ BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 13 Chương trình giáo dục định hướng nội dung dạy học .13 Chương trình giáo dục định hướng lực 14 Định hướng chuẩn đầu phẩm chất lực chương trình giáo dục cấp trung học sở 19 Biểu 19 h) Sống hòa hợp với thiên nhiên, thể tình u thiên nhiên; có ý thức tìm hiểu sẵn sàng tham gia hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên; lên án hành vi phá hoại thiên nhiên 21 Biểu 22 IV ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC 26 Đổi phương pháp dạy học nhằm trọng phát triển lực học sinh 26 Một số biện pháp đổi phương pháp dạy học 27 V ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 32 Đánh giá theo lực .32 Định hướng đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh 35 Định hướng xây dựng câu hỏi, tập đánh giá lực học sinh 37 PHẦN II DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC .43 I CÁC NĂNG LỰC CHUN BIỆT CỦA MƠN ĐỊA LÍ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 43 II CÁC PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC NHẰM HƯỚNG TỚI NHỮNG NĂNG LỰC CHUNG CỐT LÕI VÀ CHUYÊN BIỆT CỦA MÔN HỌC 45 Phương pháp dạy học theo định hướng lực 45 Kĩ thuật dạy học theo định hướng lực .57 Hình thức tổ chức dạy học theo định hướng lực 70 III BÀI SOẠN MINH HỌA 77 LỚP 85 Chủ đề: TÌM HIỂU ĐỊA PHƯƠNG 85 PHẦN III KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG 89 NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH 89 I KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC 89 Các khái niệm 89 Mục tiêu kiểm tra đánh giá 90 Các hình thức đánh giá 91 Các phương pháp đánh giá .91 II HƯỚNG DẪN BIÊN SOẠN CÂU HỎI GẮN VỚI THỰC TIỄN 92 Cấu trúc câu hỏi 92 Một số câu hỏi tập minh họa 92 III HƯỚNG DẤN BIÊN SOẠN CÂU HỎI/BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC CỦA CÁC CHỦ ĐỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THƠNG CẤP THCS 112 Quy trình biên soạn 112 Câu hỏi tập minh họa 112 Philippin: Đảo du lịch tan hoang sau động đất .114 IV XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA MINH HỌA 121 1.Quy trình 121 b Các yêu cầu câu hỏi tự luận .126 Một số đề kiểm tra minh họa 127 PHẦN IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN TẠI ĐỊA PHƯƠNG 136 I NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Ở ĐỊA PHƯƠNG 136 II NỘP BỘ CÂU HỎI, XEM PHẢN BIỆN, CHỈNH SỬA LẠI CÂU HỎI .142 LỜI GIỚI THIỆU Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo nêu rõ: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực Chuyển từ học chủ yếu lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học”; “Đổi hình thức phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan Việc thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục, đào tạo cần bước theo tiêu chí tiên tiến xã hội cộng đồng giáo dục giới tin cậy công nhận Phối hợp sử dụng kết đánh giá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá người dạy với tự đánh giá người học; đánh giá nhà trường với đánh giá gia đình xã hội” Nhận thức tầm quan trọng việc tăng cường đổi kiểm tra đánh giá (KTĐG) thúc đẩy đổi phương pháp dạy học (PPDH), năm qua, Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) tập trung đạo đổi hoạt động nhằm tạo chuyển biến tổ chức hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trường trung học Nhằm góp phần hỗ trợ cán quản lý giáo dục, giáo viên vùng khó khăn nhận thức kĩ thuật biên soạn câu hỏi/bài tập để KTĐG kết học tập học sinh theo định hướng lực, Vụ Giáo dục Trung học phối hợp với Dự án Giáo dục trung học sở (THCS) vùng khó khăn tổ chức biên soạn tài liệu: Hướng dẫn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng lực để phục vụ đợt tập huấn cán quản lý, giáo viên đổi KTĐG theo định hướng phát triển lực học sinh trường THCS vùng khó khăn Tài liệu biên soạn gồm bốn phần: Phần thứ nhất: Thực trạng yêu cầu đổi PPDH, KTĐG trường THCS Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng lực môn học Phần ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng lực môn học Phần thứ tư: Tổ chức thực tập huấn đổi KTĐG theo định hướng phát triển lực học sinh trường THCS địa phương vùng khó khăn Tài liệu có tham khảo nguồn tư liệu liên quan đến đổi PPDH đổi KTĐG tác giả nước nguồn thông tin quản lý Bộ Sở GDĐT Mặc dù có nhiều cố gắng chắn tài liệu không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Chúng tơi mong nhận góp ý bạn đồng nghiệp học viên để nhóm biên soạn hồn thiện tài liệu sau đợt tập huấn Trân trọng! Nhóm biên soạn tài liệu PHẦN I ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ Giáo dục phổ thông nước ta thực bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học, nghĩa từ chỗ quan tâm đến việc học sinh học đến chỗ quan tâm học sinh vận dụng qua việc học Để đảm bảo điều đó, định phải thực thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối "truyền thụ chiều" sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành lực phẩm chất; đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết giáo dục từ nặng kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá lực vận dụng kiến thức giải vấn đề, coi trọng kiểm tra đánh giá kết học tập với kiểm tra đánh giá q trình học tập để tác động kịp thời nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học giáo dục Trước bối cảnh để chuẩn bị q trình đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thơng sau năm 2015, cần thiết phải đổi đồng phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá kết giáo dục I VÀI NÉT VỀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Những kết bước đầu việc đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá Trong năm qua, với phát triển chung giáo dục phổ thông, hoạt động đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá quan tâm tổ chức thu kết bước đầu thể mặt sau đây: a) Đối với công tác quản lý - Từ năm 2002 bắt đầu triển khai chương trình sách giáo khoa phổ thơng mà trọng tâm đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học học sinh - Các sở giáo dục đào tạo, phòng giáo dục đào tạo đạo trường thực hoạt động đổi phương pháp dạy học thông qua tổ chức hội thảo, lớp bồi dưỡng, tập huấn phương pháp dạy học, đổi sinh hoạt chuyên môn theo cụm chuyên môn, cụm trường; tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp, động viên khen thưởng đơn vị, cá nhân có thành tích hoạt động đổi phương pháp dạy học hoạt động hỗ trợ chuyên môn khác - Triển khai việc “Đổi sinh hoạt chuyên môn dựa nghiên cứu học” Đây hình thức sinh hoạt chuyên môn theo hướng lấy hoạt động học sinh làm trung tâm, giáo viên tập trung phân tích vấn đề liên quan đến người học như: Học sinh học nào? học sinh gặp khó khăn học tập? nội dung phương pháp dạy học có phù hợp, có gây hứng thú cho học sinh không, kết học tập học sinh có cải thiện khơng? cần điều chỉnh điều điều chỉnh nào? - Triển khai xây dựng Mơ hình trường học đổi đồng phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh Mục tiêu mô hình đổi đồng phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng khoa học, đại; tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn hình thức phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trình dạy học - giáo dục đánh giá kết giáo dục; thực trung thực thi, kiểm tra Góp phần chuẩn bị sở lý luận thực tiễn đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá quản lý hoạt động đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá phục vụ đổi chương trình sách giáo khoa sau năm 2015 - Triển khai thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo Hướng dẫn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 Bộ GDĐT trường địa phương tham gia thí điểm Mục đích việc thí điểm nhằm: (1) Khắc phục hạn chế chương trình, sách giáo khoa hành, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, hoạt động giáo dục trường phổ thơng tham gia thí điểm; (2) Củng cố chế phối hợp tăng cường vai trò trường sư phạm, trường phổ thơng thực hành sư phạm trường phổ thông khác hoạt động thực hành, thực nghiệm sư phạm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông; (3) Bồi dưỡng lực nghiên cứu khoa học giáo dục, phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông cho đội ngũ giảng viên trường/khoa sư phạm, giáo viên trường phổ thơng tham gia thí điểm; (4) Góp phần chuẩn bị sở lý luận, sở thực tiễn đổi chườn trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015 - Triển khai áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo hướng dẫn Bộ GDĐT Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013; sử dụng di sản văn hóa dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch; Triển khai sâu rộng Cuộc thi dạy học chủ đề tích hợp dành cho giáo viên - Quan tâm đạo đổi hình thức phương pháp tổ chức thi, kiểm tra đánh giá như: Hướng dẫn áp dụng ma trận đề thi theo Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH, ngày 30/12/2010 việc Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra vừa ý đến tính bao quát nội dung dạy học vừa quan tâm kiểm tra trình độ tư Đề thi môn khoa học xã hội đạo theo hướng "mở", gắn với thực tế sống, phát huy suy nghĩ độc lập học sinh, hạn chế yêu cầu học thuộc máy móc Bước đầu tổ chức đợt đánh giá học sinh phạm vi quốc gia, tham gia kì đánh giá học sinh phổ thông quốc tế (PISA) Tổ chức Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải tình thực tiễn dành cho học sinh trung học; Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học nhằm khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kỹ thuật vận dụng kiến thức học vào giải vấn đề thực tiễn sống; góp phần thúc đẩy đổi hình thức tổ chức phương pháp dạy học; đổi hình thức phương pháp đánh giá kết học tập; phát triển lực học sinh - Thực Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích giáo dục phát động vận động “Nói khơng với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục” hạn chế nhiều tiêu cực thi, kiểm tra b) Đối với giáo viên - Đơng đảo giáo viên có nhận thức đắn đổi phương pháp dạy học Nhiều giáo viên xác định rõ cần thiết có mong muốn thực đổi đồng phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá - Một số giáo viên vận dụng phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá tích cực dạy học; kĩ sử dụng thiết bị dạy học ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông tổ chức hoạt động dạy học nâng cao; vận dụng qui trình kiểm tra, đánh giá c) Tăng cường sở vật chất thiết bị dạy học - Cơ sở vật chất phục vụ đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá năm qua đặc biệt trọng Nhiều dự án Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai thực phạm vi nước bước cải thiện điều kiện dạy học áp dụng công nghệ thông tin - truyền thông trường trung học, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá - Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trương tăng cường hoạt động tự làm thiết bị dạy học giáo viên học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ động, sáng tạo giáo viên học sinh hoạt động dạy học trường trung học Với tác động tích cực từ cấp quản lý giáo dục, nhận thức chất lượng hoạt động đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trường trung học có chuyển biến tích cực, góp phần làm cho chất lượng giáo dục dạy học bước cải thiện Những mặt hạn chế hoạt động đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá Bên cạnh kết bước đầu đạt được, việc đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trường trung học nhiều hạn chế cần phải khắc phục Cụ thể là: - Hoạt động đổi phương pháp dạy học trường trung học sở chưa mang lại hiệu cao Truyền thụ tri thức chiều phương pháp dạy học chủ đạo nhiều giáo viên Số giáo viên thường xuyên chủ động, sáng tạo việc phối hợp phương pháp dạy học sử dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo học sinh chưa nhiều Dạy học nặng truyền thụ kiến thức lí thuyết Việc rèn luyện kỹ sống, kỹ giải tình thực tiễn cho học sinh thơng qua khả vận dụng tri thức tổng hợp chưa thực quan tâm Việc ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông, sử dụng phương tiện dạy học chưa thực rộng rãi hiệu trường trung học sở - Hoạt động kiểm tra đánh giá chưa bảo đảm yêu cầu khách quan, xác, cơng bằng; việc kiểm tra chủ yếu ý đến yêu cầu tái kiến thức đánh giá qua điểm số dẫn đến tình trạng giáo viên học sinh trì dạy học theo lối "đọc-chép" túy, học sinh học tập thiên ghi nhớ, quan tâm vận dụng kiến thức Nhiều giáo viên chưa vận dụng quy trình biên soạn đề kiểm tra nên kiểm tra nặng tính chủ quan người dạy Hoạt động kiểm tra đánh giá trình tổ chức hoạt động dạy học lớp chưa quan tâm thực cách khoa học hiệu Các hoạt động đánh giá định kỳ, đánh giá diện rộng quốc gia, đánh giá quốc tế tổ chức chưa thật đồng hiệu Tình trạng học sinh quay cóp tài liệu, đặc biệt chép thi, kiểm tra diễn Cá biệt tình trạng giáo viên gà cho học sinh thi, kiểm tra, kể kì đánh giá diện rộng (đánh giá quốc gia, đánh giá quốc tế) Thực trạng dẫn đến hệ khơng rèn luyện tính trung thực thi, kiểm tra; nhiều học sinh phổ thơng thụ động việc học tập; khả sáng tạo lực vận dụng tri thức học để giải tình thực tiễn sống hạn chế Một số nguyên nhân dẫn đến hạn chế việc đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá Thực trạng nói xuất phát từ nhiều nguyên nhân, số nguyên nhân sau: 10 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIỄN ĐÀN VỀ ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ***************** Mục lục: I Truy cập, đăng nhập khai báo thông tin cá nhân II Nộp câu hỏi, xem phản biện, chỉnh sửa lại câu hỏi III Phản biện câu hỏi người khác *********************************** I Truy cập, đăng nhập khai báo thông tin cá nhân 1.1 Một số lưu ý quan trọng • Diễn dàn mạng “Đổi kiểm tra, đánh giá trình dạy học trường trung học” cài đặt website http://danhgia.truonghocao.edu.vn/ • Để sử dụng diễn đàn, xin khuyến nghị quý thầy cô sử dụng phiên trình duyệt (web browser) sau đây:  Mozilla Firefox, download cài đặt vào máy tính website http://www.mozilla.org/en-US/  Google Chrome, download cài đặt vào máy tính website https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/ • Trong q trình sử dụng diễn đàn, q thầy thường xun phải nhập (gõ) Tiếng Việt vào hệ thống Để đảm bảo hệ liệu thống nhất, kính đề nghị thầy sử dụng gõ tiếng Việt Unikey (có thể download cài đặt website http://unikey.org/bdownload.php) • Đồng thời, quý thầy cô cần chỉnh kiểu gõ Unicode hướng dẫn hình (Hình 1) 138 Hình 1: Chỉnh kiểu gõ Unicode gõ Unikey 1.2 Truy cập đăng nhập - Khởi động trình duyệt truy cập vào website cách gõ dòng địa sau vào nhập địa web trình duyệt: http://danhgia.truonghocao.edu.vn/ (Hình 2, số 1) - Kích chuột vào nút “Đăng nhập” (Hình 2, số 2) Khi hình đăng nhập xuất - Sử dụng Tài khoản Mật cung cấp để đăng nhập vào hệ thống: điền vào hai ô tương ứng Trong tài liệu này, dùng tài khoản giaovien01 để minh họa (Hình 2, số 3) - Kích chuột vào nút “Đăng nhập” (Hình 2, số 4) Nếu tài khoản mật đúng, quý thầy cô đăng nhập thành công vào hệ thống Dấu hiệu đăng nhập thành cơng thể (Hình 3, số 1) 139 Hình Hình 140 1.3 Khai báo thơng tin cá nhân đổi mật a) Việc khai báo thông tin cá nhân bắt buộc Hệ thống thực nhiệm vụ khác sau quý thầy cô khai báo thông tin đầy đủ + Kích chuột vào mục "Thơng tin cá nhân" (Hình 3, số 2) Khi đó, trang xuất hiện, có trường liệu chờ thầy nhập vào đầy đủ (Hình 4) + Nhập thông tin: Họ tên, ngày sinh, trường, lớp, ảnh thẻ, (Hình 4, số 1) + Sau nhập đầy đủ, kích chuột vào nút "Cập nhật thơng tin cá nhân" (Hình 4, số 2) Hình b) Upload ảnh thẻ Để hồn tất việc khai báo thơng tin cá nhân, kính mời q thầy upload ảnh thẻ lên hệ thống Ảnh thẻ quy định kích cỡ 4x6 cm Kích chuột vào nút “Browse” chọn file ảnh thẻ (Hình 5, số 1) 141 c) Đổi mật Thầy thay đổi mật cách nhập mật vào (Hình 5, số 2) Nếu thay đổi mật thành công, lần đăng nhập vào hệ thống, thầy cô phải sử dụng mật Hình II NỘP BỘ CÂU HỎI, XEM PHẢN BIỆN, CHỈNH SỬA LẠI CÂU HỎI 2.1 Nộp câu hỏi - Thầy cô soạn câu hỏi theo chủ đề phần mềm Microsoft Word Mỗi file Word chứa nhiều câu hỏi khác chủ đề mức độ khó (Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng thấp, Vận dụng cao) - Để nộp file, kích chuột vào nút “Danh sách câu hỏi” (Hình 6, số 1) kích chuột vào nút “Thêm câu hỏi” (Hình 6, số 2) 142 Hình - Sau kích vào nút “Thêm câu hỏi”, trang xuất Trang cho phép ta nhập vào câu hỏi (Hình 7): + Nhập chủ đề câu hỏi (Hình 7, số 1) + Chọn lớp (Hình 7, số 2) + Chọn lĩnh vực (Hình 7, số 3) + Chọn mức độ khó câu hỏi (Hình 7, số 4) + Chọn lĩnh vực liên quan (Hình 7, số 5) + Chọn tập tin chờ tập tin upload thành cơng (Hình 7, số 6) + Ghi câu hỏi vào hệ thống kích chuột vào “Đồng ý” (Hình 7, số 7) 143 Hình 2.2 Xem thơng tin câu hỏi Ta xem lại thơng tin câu hỏi vừa upload lên bảng danh sách câu hỏi (Hình 8, số 1) Ngồi ra, bảng thống kê câu hỏi này, ta xem nhiều thông tin khác nhau: + Download câu hỏi upload lên để kiểm tra lại (Hình 8, số 2) + Theo dõi số người phản biện câu hỏi (Hình 8, số 3) Nếu câu hỏi có người phản biện, màu câu hỏi chuyển sang màu thẫm 144 Hình 2.3 Chỉnh sửa lại câu hỏi Nếu phát có thơng tin sai câu hỏi, ta chỉnh sửa lại cách kích chuột vào nút “Chỉnh sửa” (Hình 9, số 1) Khi đó, cửa sổ xuất phía (Hình 9, số 2) ta tiến hành điều chỉnh lưu lại Việc tương tự mục 2.1 trình bày phía 145 Hình 2.4 Xem thông tin phản biện Nếu câu hỏi phản biện, ta xem thơng tin mà phản biện góp ý cho câu hỏi + Kích chuột vào tên chủ đề (Hình 10, số 1) Một cửa sổ (Hình 10, số 2) + Tải file góp ý phản biện xuống (Hình 10, số 3) + Nếu cần thay đổi, chỉnh sửa lại câu hỏi theo góp ý phản biện, ta thực bước chỉnh sửa câu hỏi mơ tả mục 2.3 trình bày 146 Hình 10 III PHẢN BIỆN BỘ CÂU HỎI CỦA NGƯỜI KHÁC 3.1 Phản biện - Khi phân cơng phản biện, thầy nhìn thấy câu hỏi hệ thống cách kích chuột vào nút “Danh sách phản biện” (Hình 11, số 1), chọn mục “Danh sách chờ phản biện” (Hình 11, số 2) Khi đó, câu hỏi chờ phản biện (Hình 11, số 3) - Việc phản biện thực theo quy trình sau: + Chọn chủ đề (Hình 11, số 4) + Download câu hỏi xuống đọc (Hình 11, số 5) + Ghi ý kiến phản biện file Word upload file lên cách kích chuột vào nút “Browse” chọn file (Hình 11, số 6) + Gửi phản biện lên hệ thống cách kích chuột vào nút “Gửi phản biện” (Hình 11, số 7) 147 Hình 11 3.2 Sửa phản biện gửi Nếu ta gửi nhầm file phản biện muốn điều chỉnh lại ý kiến đóng góp cho tác giả câu hỏi, ta chỉnh sửa lại sau: - Hiển thị “Danh sách phản biện” (Hình 12, số 1) Khi danh sách câu hỏi thầy phản biện phía (Hình 12, số 2) - Kích chuột vào nút “Chỉnh sửa” (Hình 12, số 3), cửa sổ (Hình 12, số 4) - Upload file phản biện chỉnh sửa lên để thay cho file cũ cách kích chuột vào nút “Browse” (Hình 12, số 5) chọn file - Để ghi lại thay đổi đó, kích chuột vào nút “Cập nhật” (Hình 12, số 6) 148 Hình 12 149 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồ Sỹ Anh (9/2013), Tìm hiểu kiểm tra đánh giá học sinh đổi kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận lực, Tạp chí khoa học – Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, số 50 Bộ Giáo dục Đào tạo (2006) Chương trình giáo dục phổ thông - Những vấn đề chung, NXB Giáo dục Chính phủ (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hữu Châu (2005), Những vấn đề chương trình trình dạy học, Nxb Giáo dục Nguyễn Văn Cường, Bernd Meier (2007), Một số vấn đề chung đổi phương pháp dạy học trường THPT, Hà Nội Nguyễn Văn Cường – Bernd Meier (2014), Lý luận dạy học đại – Cơ sở đổi mục tiêu, nội dung phương pháp dạy học, NXB Đại học Sư phạm Tôn Quang Cường (2010), Thiết kế dạy học theo quy trình tiếp cận chuẩn quốc tế (Tài liệu tập huấn giáo viên trường THPT Chuyên), Hà Nội Nguyễn Dược, Nguyễn Trọng Phúc (1996), Lý luận dạy học Địa lí (phần Đại cương), NXB ĐHQG Hà Nội Đặng Văn Đức (2005), Lí luận dạy học Địa lí (Phần đại cương), Nxb Đại học Sư phạm 10 Đảng cộng sản Việt Nam (2013), Nghị Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ (Khóa XI) 11 Cấn Thị Thanh Hương (2011), Nghiên cứu quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập giáo dục đại học Việt Nam, Luận án Tiến sĩ ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 62 14 05 01, Trường Đại học Giáo dục 12 Nguyễn Công Khanh, Đào Thị Oanh, Lê Mỹ Dung (2014), Tài liệu kiểm tra đánh giá giáo dục, Tài liệu tập huấn 13 Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học phương pháp dạy học nhà trường, Nxb Đại học Sư phạm 150 14 Luật giáo dục (2005) 15 Phạm Thu Phương (2007), Đổi phương pháp dạy học môn Địa lí THCS (bản đánh máy) 16 Dự án Việt - Bỉ, Một số phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực 17 The Boeing Company, Centre for Learning Connections (1999), Performance asessment and Curriculum Development (Guidebook Volume II), Washington State Board forr Community and Technical Colleges 18 Geoffrey Petty (2003), Dạy học ngày nay, Vietnam – Belgium Teacher Training Project, Hanoi project office 19 NCVET (2008), Assessment in Competency – Based education, The OAS Hemispheric Project on School Management an Education Certification for Training and Accreditation of Labour and Key Competencies in Secondary Education 20 Singapore Workforce Development Agency (14 October 2012), Develop Competency-Based Assessment Plans, Quality Assurance Division Develop CompetencyBased Assessment Plans Version 1.1 151 152
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINHTRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINHTRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn