Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (Luận án tiến sĩ)

208 8 1
  • Loading ...
1/208 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2020, 10:16

Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LƯƠNG VĂN THẮNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 34 04 03 HÀ NỘI, 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LƯƠNG VĂN THẮNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ Chun ngành: Quản lý cơng Mã số: 34 04 03 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thị Vân Hạnh PGS.TS Trần Quốc Thắng HÀ NỘI, 2020 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu, liệu Luận án trích dẫn đầy đủ trung thực học giả trước mà nghiên cứu Kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình khoa học khác Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả Lương Văn Thắng i Lời cảm ơn Gửi lời tri ân bố mẹ: họ mà theo đuổi học Tiến sĩ Gửi lời yêu thương vợ con: họ mà tơi xong Luận án Ghi ân PGS.TS Lê Thị Vân Hạnh: lời khích lệ ấm áp Ghi ân PGS Trần Quốc Thắng: làm học trò học thuật đời Nhớ ơn Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ KH&CN, nơi tơi có 20 năm công tác, nơi trải nghiệm sâu sắc nghề nghiệp Nhớ ơn nhiệt tâm người bạn thân thiết giúp đỡ tài liệu hỗ trợ tơi q trình điều tra khảo sát Trân trọng cảm ơn thầy, cô Ban giám đốc, Khoa Đào tạo sau đại học, Khoa Khoa học hành chính, chủ nhiệm Lê Anh Xn tạo điều kiện thuận lợi cho quãng thời gian học tập hoàn thành Luận án Tác giả Lương Văn Thắng ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình vẽ viii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết khoa học 11 Ý nghĩa lí luận thực tiễn Luận án 13 Kết cấu Luận án 14 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 15 1.1 Hợp tác quốc tế lĩnh vực KH&CN 15 1.1.1 Nghiên cứu nước 15 1.1.2 Các cơng trình nước 19 1.2 Quản lý nhà nước hợp tác quốc tế lĩnh vực KH&CN 25 1.2.1 Nghiên cứu nước 25 1.2.2 Các cơng trình nước 27 CHƯƠNG 2: CỞ SỞ LÍ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 36 2.1 Hợp tác quốc tế lĩnh vực KH&CN 36 2.1.1 Khái niệm 36 2.1.2 Đặc điểm 39 2.1.3 Nội dung chủ yếu 42 iii 2.2 Quản lý nhà nước hợp tác quốc tế lĩnh vực KH&CN 45 2.2.1 Khái niệm 45 2.2.2 Vai trò 52 2.2.3 Đặc điểm 54 2.2.4 Nội dung 59 2.2.5 Nguyên tắc 64 2.3 Kinh nghiệm quốc tế gợi suy cho Việt Nam 73 2.3.1 Hoa Kỳ 73 2.3.2 Nhật Bản 77 2.3.3 Trung Quốc 82 2.3.4 Một số gợi suy cho Việt Nam 86 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC KH&CN CỦA VIỆT NAM 90 3.1 Thực trạng 91 3.1.1 Về phân bổ quyền lực tổ chức máy 91 3.1.2 Về hệ thống văn quản lý 100 3.1.3 Về hệ thống tài cơng 107 3.2 Nhận xét đánh giá 113 3.2.1 Về phân bổ quyền lực tổ chức máy 113 3.2.2 Về hệ thống văn quản lý 118 3.2.3 Về hệ thống tài công 121 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC KH&CN VIỆT NAM 128 4.1 Một số xu thế giới tác động đến hợp tác quốc tế KH&CN 128 4.2 Mục tiêu hợp tác quốc tế KH&CN Việt Nam đến năm 2030 133 iv 4.3 Giải pháp đổi QLNN hợp tác quốc tế lĩnh vực KH&CN Việt Nam đến năm 2030 138 4.3.1 Về phân công quyền lực tổ chức máy 138 4.3.2 Về hệ thống văn quản lý 143 4.3.3 Về hệ thống tài cơng 150 KẾT LUẬN 158 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 164 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 165 PHỤ LỤC 183 v Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt EC: Ủy ban châu âu (European Commision) EU: Liên minh châu âu (European Union) FDI: Đầu tư trực tiếp nước (Foreign Direct Investment) FTA: Hiệp định thương mại tự (Free Trade Agreement) HTQT: Hợp tác quốc tế KH&CN: Khoa học công nghệ NCPT: Nghiên cứu phát triển (Research and Development) NGO: Tổ chức phi phủ (Non-governmental Organization) NSNN: Ngân sách nhà nước ODA: Hỗ trợ phát triển thức (Official Development Assistant) OECD: Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế (Organisation for Economic Co-operation and Development) QLNN: Quản lý nhà nước TBT: Hàng rào kỹ thuật liên quan đến thương mại (Technical Barrier to Trade) UN: Liên hợp quốc (United Nations) VUSTA: Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam WTO: Tổ chức thương mại giới (World Trade Organization) vi Danh mục bảng TT Nội dung Ký hiệu Hình thức QLNN hợp tác quốc tế lĩnh Bảng 3.1 Trang 94 vực KH&CN Phân bổ quyền định nội dung Bảng 3.2 95 hợp tác quốc tế KH&CN Tác động “tập quyền” đến kết quả/hiệu Bảng 3.3 114 HTQT KH&CN Hiệu phối hợp quan QLNN với Bảng 3.4 115 đối tượng quản lý Tác động “phân quyền” đến kết quả/hiệu Bảng 3.5 117 HTQT KH&CN Thực trạng văn vĩ mô Bảng 3.6 119 Thực trạng văn vi mô Bảng 3.7 119 Tác động văn quản lý với hiệu Bảng 3.8 120 hợp tác quốc tế KH&CN Thực trạng chế sử dụng NSNN cho hợp tác Bảng 3.9 122 quốc tế KH&CN 10 Tác động tài cơng hiệu Bảng 3.10 123 hợp tác quốc tế KH&CN 11 ODA ký kết theo ngành lĩnh vực vii Bảng 3.11 124 Danh mục hình vẽ TT Nội dung Ký hiệu Trang Các thành tố liên quan đến quản lý Hình 2.1 46 Đối tượng khách thể QLNN hợp tác Hình 2.2 51 quốc tế lĩnh vực KH&CN Khung phân tích QLNN hợp tác quốc tế Hình 2.3 55 lĩnh vực KH&CN Yếu tố tác động đến hiệu QLNN Hình 2.4 63 Mơ hình liên kết yếu tố QLNN Hình 2.5 72 hợp tác quốc tế lĩnh vực KH&CN (Tháp ICD35333) Hệ thống KH&CN Hoa Kỳ Hình 2.6 73 Hệ thống KH&CN Nhật Bản Hình 2.7 78 Hệ thống KH&CN Trung Quốc Hình 2.8 82 Tổ chức máy quản lý thực hợp tác Hình 3.1 96 quốc tế KH&CN 10 Tương tác hệ thống văn vĩ mô, vi mô Hình 3.2 102 hành lang cho hoạt động HTQT KH&CN 11 Hệ thống tài cơng hợp tác quốc tế Hình 3.3 108 lĩnh vực KH&CN 12 Định hướng hợp tác quốc tế KH&CN Việt Hình 4.1 137 Nam đến năm 2030 13 Phân bổ quyền định quản lý hợp Hình 4.2 140 tác quốc tế KH&CN 14 Tác động văn quản lý vĩ mơ Hình 4.3 hợp tác quốc tế KH&CN viii 148 Phụ lục 2: Phiếu khảo sát QLNN HTQT lĩnh vực KH&CN Tác giả làm nghiên cứu sinh với Luận án "Quản lý nhà nước hợp tác quốc tế lĩnh vực khoa học công nghệ" Mục tiêu nghiên cứu: 1) Làm rõ THỰC TRẠNG quản lý nhà nước hợp tác quốc tế lĩnh vực KH&CN Việt Nam (giai đoạn 2000 - 2017) 2) Chỉ ĐỊNH HƯỚNG đổi hình thức QLNN để thúc đẩy hiệu hoạt động hợp tác quốc tế KH&CN Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 Để có sở khoa học cho vấn đề nêu trên, tác giả xin phép anh, chị bạn vui lòng dành chút thời gian quý báu cho biết ý kiến cá nhân nội dung Bảng điều tra Xin ghi ơn chia sẻ anh chị bạn! I Tổ chức máy quyền định quan nhà nước HTQT hợp tác quốc tế lĩnh vực KH&CN (tập quyền phân quyền) (Thực trạng) Bộ máy quyền định quan nhà nước HTQT lĩnh vực KH&CN tổ chức theo hình thức nào? [* xin chọn phương án nhất]    Tập trung quyền vào số đầu mối đơn vị quản lý (hướng tập quyền) Phân quyền xuống nhiều đầu mối quản lý xuống đơn vị thực trực tiếp (hướng phân quyền) Kết hợp tập trung quyền với phân quyền (hỗn hợp) (Thực trạng) Tập quyền phân quyền thực định sau liên quan đến HTQT KH&CN? [* cột trả lời, xin chọn phương án nhất] Hướng tập quyền 184 Hướng phân quyền Hỗn hợp Quyết định tạo khung khổ quản lý (luật, nghị quyết, nghị định,   thông tư, quy hoạch, chiến lược, ) Quyết định vấn đề nhạy cảm, liên quan đến an ninh công nghệ hợp tác KHCN với nước   (bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bí cơng nghệ, nguồn gen quý hiếm, đa dạng sinh học, ) Quyết định phân bổ kinh phí từ   ngân sách nhà nước Quyết định nội dung chi tiêu   từ ngân sách nhà nước Quyết định nhân nội dung hợp tác KH&CN với nước   Quyết định khai thác kết   HTQT KH&CN Quyết định sử dụng kinh phí thu từ việc khai thác kết   HTQT KH&CN (Thực trạng) Hiệu phối hợp quan quản lý nhà nước        đơn vị "chịu quản lý" thực hoạt động HTQT KH&CN nào? [* cột trả lời, xin chọn phương án nhất] Nhận xét hiệu phối hợp Nhận xét quan hệ phối hợp từ quan quản lý đơn vị "chịu quản lý" liên quan HTQT KH&CN (ví dụ: hướng dẫn quy định, phân bổ tài chính, chế giám sát đánh giá kết quả, ) Hiệu qủa cao  Hiệu trung bình  Hiệu thấp     185 Nhận xét quan hệ phối hợp từ đơn vị "chịu quản lý" quan quản lý liên quan đến HTQT KH&CN (khả tiếp cận thông tin quản lý, khả tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ, khả phản hồi thông tin/báo cáo kết quả, )    (Đánh giá) TẬP QUYỀN nội dung sau tác động kết HTQT KH&CN? [* cột trả lời, xin chọn phương án nhất] Tác động THUẬN Tác động NGHỊCH Chưa rõ nét                      Tạo khung khổ quản lý (luật, nghị quyết, nghị định, thông tư, quy hoạch, chiến lược, ) Quyết định vấn đề nhạy cảm, liên quan đến an ninh công nghệ hợp tác KHCN với nước (bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bí cơng nghệ, nguồn gen q hiếm, đa dạng sinh học, ) Quyết định phân bổ kinh phí từ ngân sách nhà nước Quyết định nội dung chi tiêu từ ngân sách nhà nước Quyết định nhân nội dung hợp tác KH&CN với nước Quyết định khai thác kết HTQT KH&CN Quyết định sử dụng kinh phí thu từ việc khai thác kết HTQT KH&CN 186 (Đánh giá) PHÂN QUYỀN nội dung sau tác động kết HTQT KH&CN? [* cột trả lời, xin chọn phương án nhất] Tác động THUẬN Tác động NGHỊCH Chưa rõ nét                      Tạo khung khổ quản lý (luật, nghị quyết, nghị định, thông tư, quy hoạch, chiến lược, ) Quyết định vấn đề nhạy cảm, liên quan đến an ninh cơng nghệ hợp tác KHCN với nước ngồi (bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bí cơng nghệ, nguồn gen quý hiếm, đa dạng sinh học, ) Quyết định phân bổ kinh phí từ ngân sách nhà nước Quyết định nội dung chi tiêu từ ngân sách nhà nước Quyết định nhân nội dung hợp tác KH&CN với nước Quyết định khai thác kết HTQT KH&CN Quyết định sử dụng kinh phí thu từ việc khai thác kết HTQT KH&CN (Định hướng) Xin cho biết ý kiến ông/bà định hướng tổ chức máy quyền định quan nhà nước HTQT lĩnh vực KH&CN? [* cột trả lời, xin chọn phương án nhất] Đồng ý 187 Không đồng ý Về tổng thể, nên tiếp cận theo định hướng hỗn hợp: kết hợp "tập quyền" "phân quyền" Về tổ chức máy, nên có đầu mối quan thực chức quản lý, chuyển giao chức thực hoạt động HTQT KHCN sang các đơn vị trực tiếp triển khai Về quyền định, nên giữ quyền tạo khung khổ quản lý, quyền phân bổ kinh phí từ ngân sách nhà nước quyền giám sát/kiểm soát kết quan quản lý nhà nước; quyền lại liên quan đến HTQT KH&CN giao cho đơn vị trực tiếp thực hoạt động Huy động tổ chức/doanh nghiệp tư nhân tham gia HTQT KHCN; khuyến khích đời phát triển tổ chức nghiệp, tổ chức trung gian xúc tiến HTQT KHCN, tổ chức thứ ba quản lý dự án HTQT KHCN quy mô lớn,         II Văn bản/quy định quản lý (vĩ mô) quy định hướng dẫn thực cụ thể (vi mô) hợp tác quốc tế lĩnh vực KH&CN (Thực trạng) Văn bản/quy định quản lý VĨ MÔ [* cột trả lời, xin chọn phương án nhất] Số lượng văn bản/quy định Mức độ đồng hóa, hỗ trợ lẫn văn (độ cộng sinh văn bản) Mức độ chưa rõ ràng, chồng chéo, triệt tiêu lẫn văn (độ xung đột văn bản) Cao/nhiều  Thấp/ít  Vừa phải        188 (Thực trạng) Văn bản/quy định quản lý VI MÔ [* cột trả lời, xin chọn phương án nhất] Cao/nhiều  Thấp/ít  Vừa phải  Số lượng văn bản/quy định Mức độ đồng hóa, hỗ trợ lẫn văn (độ cộng sinh    văn bản) Mức độ chưa rõ ràng, chồng chéo, triệt tiêu lẫn văn    (độ xung đột văn bản) (Thực trạng) Trong giai đoạn 2000 - 2017, xu hướng ban hành số lượng văn bản/quy định nào? [* xin chọn phương án nhất] Tăng số lượng văn bản/quy định VĨ MÔ & tăng số lượng văn bản/quy định VI MÔ Tăng số lượng văn bản/quy định VĨ MÔ & giảm số lượng văn  bản/quy định VI MÔ Giảm số lượng văn bản/quy định VĨ MÔ & tăng số lượng văn  bản/quy định VI MÔ Giảm số lượng văn bản/quy định VĨ MÔ & giảm số lượng văn  bản/quy định VI MÔ (Đánh giá) Hiện trạng văn bản/quy định đem lại hiệu cho  nội dung sau đây? [* cột trả lời, xin chọn phương án nhất] Hiệu qủa cao Hiệu trung bình Hiệu thấp       Khơi thơng "dòng chảy cơng việc" từ mục đích -> mục tiêu -> triển khai thực -> kết đạt HTQT KH&CN Đảm bảo tính "cai trị" (chỉ huy điều hành) quan quản lý nhà nước HTQT lĩnh vực KH&CN 189 Tăng tính hỗ trợ quan quản lý nhà nước đơn vị trực tiếp thực hoạt động    HTQT KH&CN (thơng tin, hướng dẫn, tài chính, ) Tăng chủ động, linh hoạt hiệu đơn vị thực    HTQT KH&CN Tăng tính tương thích với quy định quốc tế, từ tạo điều    kiện cho đơn vị thực hiệu HTQT KH&CN (Định hướng) Xin cho biết ý kiến ông/bà định hướng xây dựng văn bản/quy định nhà nước HTQT lĩnh vực KH&CN? [* cột trả lời, xin chọn phương án nhất] Về tổng thể, nên đồng hóa văn bản/quy định VĨ MƠ, tối giản văn bản/quy định VI MÔ Văn bản/quy định VĨ MÔ nên tập trung vào: (i) An ninh công nghệ đối ngoại KH&CN quốc gia; (ii) Mục tiêu chiến lược cho HTQT KH&CN; (iii) Nguyên tắc sử dụng tài cơng hỗ trợ HTQT KH&CN Hình thành số chương trình hỗ trợ HTQT KH&CN có mục tiêu chiến lược (10 năm), ví dụ: (i) Chương trình nhập cơng nghệ tiên tiến từ nước ngồi; (ii) Chương trình người Việt Nam tham gia/chủ trì tổ chức/dự án KH&CN quy mô khu vực giới; (iii) Chương trình thu hút doanh nghiệp có cơng nghệ tiên tiến nước ngồi đầu tư vào hoạt động KH&CN Việt Nam 190 Đồng ý Không đồng ý       III Cơ chế sử dụng ngân sách nhà nước hợp tác quốc tế lĩnh vực KH&CN (Thực trạng) Cơ chế sử dụng ngân sách nhà nước cho HTQT KH&CN? [* cột trả lời, xin chọn phương án nhất] Đã có quy định sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động HTQT KHCN chưa? Cơ chế tài cơng có điều chỉnh đầy đủ loại hoạt động HTQT KH&CN chưa? Trong giai đoạn 2000 - 2017, có tăng đầu tư từ ngân sách để phát triển HTQT KH&CN không? Trong giai đoạn 2000 - 2017, có đổi chế tài cơng để phát triển HTQT KH&CN khơng? Đã sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư chủ lực cho số nội dung HTQT KH&CN? Ngân sách nhà nước sử dụng để "mồi" nguồn đầu tư khác cho HTQT KH&CN? Quy định sử dụng NSNN có lấy kết đầu làm thước đo để đánh giá (đánh giá nghiệm thu đánh giá để tiếp tục đầu tư)? Quyền định sử dụng, thay đổi nội dung, điều chỉnh kế hoạch miễn đáp ứng kết đầu có thuộc đơn vị trực tiếp thực hoạt động HTQT KH&CN? 191 Có Chưa Chưa rõ nét                         (Đánh giá) Cơ chế tài cơng đem lại hiệu nội dung sau? [* cột trả lời, xin chọn phương án nhất] Hiệu qủa cao Khuyến khích nhà khoa học nước tham gia HTQT KH&CN với đối tác nước ngồi Khuyến khích nhà khoa học nước CHỦ ĐỘNG đề xuất nội dung tham gia vào dự án khoa học quy mô lớn khu vực giới Thu hút đầu tư ngân sách nhà nước cho HTQT KH&CN (doanh nghiệp) Thu hút đối tác nước ngồi đầu tư/chia sẻ kinh phí cho hoạt động KH&CN với Việt Nam (Định hướng) Xin cho biết ý kiến Hiệu trung bình Hiệu thấp             ông/bà định hướng đổi chế tài cơng cho HTQT lĩnh vực KH&CN? [* cột trả lời, xin chọn phương án nhất] Đồng hóa đơn giản hóa quy định sử dụng ngân sách nhà nước liên quan đến HTQT KH&CN Tập trung tạo chế tối ưu hiệu sử dụng ngân sách gia tăng số lượng đầu tư từ ngân sách cho HTQT KH&CN Sử dụng ngân sách nhà nước làm vốn mồi để thu hút nguồn đầu tư ngân sách cho HTQT KH&CN 192 Đồng ý Không đồng ý       Đánh giá hiệu sử dụng ngân sách nhà nước dựa vào kết đầu hoạt động HTQT KH&CN + phân bổ tài cho năm dựa hiệu thực năm trước Hình thành số chế tài đặc biệt để thực số nội dung HTQT KH&CN chủ lực (có ưu tiên trọng điểm, có thời gian lâu dài, có tác động lan tỏa Ví dụ: nhập làm chủ cơng nghệ tiên tiến từ nước ngồi; đưa người Việt Nam tham gia/chủ trì chương trình KH&CN có quy mơ khu vực giới, ) 193     Phụ lục 3: Danh mục văn BCH Trung ương Đảng liên quan đến QLNN hợp tác quốc tế lĩnh vực KH&CN (2000 - 2017) TT Tên văn Số hiệu Ngày ký Hội nghị lần thứ BCHTW (khoá IX) Kết luận số 26/7/2002 tiếp tục thực Nghị Trung ương 14-KL/TW khoá VIII, phương hướng phát triển giáo dục - đào tạo, KH&CN đến 2010 Hội nghị lần thứ năm BCHTW (khoá IX) Nghị số 18/3/2002 tiếp tục đổi chế, sách, 14-NQ/TW khuyến khích tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân Hội nghị lần thứ năm BCHTW khoá IX Nghị số 18/3/2002 tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao 13-NQ/TW hiệu kinh tế tập thể Nghị Hội nghị lần thứ ba BCHTW khoá IX tiếp tục xếp, đổi mới, phát triển nâng cao hiệu DNNN Nghị số chủ trương Nghị số 5/2/2007 sách lớn để kinh tế phát triển nhanh 08-NQ/TW bền vững Việt Nam thành viên WTO Nghị Hội nghị lần thứ BCHTW Nghị số 5/8/2008 khóa X nơng nghiệp, nông dân, nông thôn 26-NQ/TW Nghị Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Nghị số 30/1/2008 khóa X tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh 21-NQ/TW tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Kết luận Hội nghị lần thứ BCHTW Khóa Số 10-KL/TW 18/10/2011 XI tình hình KTXH, TC-NSNN năm 2011 - 2015 năm 2012 194 Nghị Hội nghị lần thứ BCHTW Nghị số 16/1/2012 Khóa XI xây dựng hệ thống kết cấu hạ 13-NQ/TW tầng đông nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại vào năm 2020 10 Kết luận Hội nghị lần thứ BCHTW Số 50-KL/TW 29/10/2012 Đảng Khóa XI Đề án “Tiếp tục xếp, đổi nâng cao hiệu doanh nghiệp nhà nước” 11 Nghị Hội nghị lần thứ BCHTW Nghị số 1/11/2012 Đảng khóa XI phát triển khoa học 20-NQ/TW công nghệ phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế 12 Kết luận Hội nghị lần thứ BCHTW Khóa XI “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 nhiệm vụ năm 2014” “Đánh giá tình hình thực Nghị Đại hội XI kinh tế - xã hội, trọng tâm ba đột phá chiến lược gắn với tái cấu kinh tế, đổi mơ hình tăng trưởng” 195 Số 74-KL/TW 17/10/2013 Phụ lục 4: Danh mục đạo luật liên quan đến QLNN hợp tác quốc tế lĩnh vực KH&CN (được ban hành giai đoạn 2000 - 2017) TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tên văn Luật Khoa học Cơng nghệ Luật Sở hữu trí tuệ Luật Công nghệ thông tin Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật Luật Chuyển giao công nghệ Luật Công nghệ cao Luật Năng lượng nguyên tử Luật Tần số vô tuyến Luật Viễn thông Luật Sử dụng NL tiết kiệm hiệu Luật Đo lường Luật Khoa học Công nghệ (sửa đổi) Luật Đầu tư nước (sửa đổi) Luật Doanh nghiệp nhà nước Luật Phá sản Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Luật Đầu tư công Luật Ngân sách Luật Doanh nghiệp Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước 21 22 23 Luật An ninh quốc gia Luật Quốc phòng Pháp lệnh cơng nghiệp quốc phòng 24 Pháp lệnh Ký kết thực thỏa thuận quốc tế Luật Cơ quan đại diện Luật Phòng chống tham nhũng Luật Hình 25 26 27 196 Số hiệu 21/2000/QH10 50/2005/QH11 67/2006/QH11 68/2006/QH11 80/2006/QH11 21/2008/QH12 18/2008/QH12 42/2009/QH12 41/2009/QH12 50/2010/QH12 04/2011/QH13 29/2013/QH13 18/2000/QH10 14/2003/QH11 21/2004/QH11 14/2008/QH12 49/2014/QH13 83/2015/QH13 68/2014/QH13 30/2000/PLUBTVQH10 32/2004/QH11 39/2005/QH11 02/2008/PLUBTVQH12 33/2007/PLUBTVQH11 33/2009/QH12 55/2005/QH11 100/2015/QH13 Ngày ký 06/09/2000 29/11/2005 29/6/2006 29/6/2006 29/11/2006 13/11/2008 03/6/2008 23/11/2009 23/11/2009 17/6/2010 11/11/2011 18/6/2013 09/06/2000 10/12/2003 24/06/2004 12/06/2008 18/06/2014 25/06/2015 26/11/2014 28/12/2000 3/12/2004 14/6/2005 26/1/2008 20/4/2007 29/06/2009 09/12/2005 27/11/2015 Phụ lục 5: Danh mục Nghị định Chính phủ, Quyết định Thủ tưởng liên quan đến QLNN hợp tác quốc tế lĩnh vực KH&CN (2000 - 2017) TT Tên văn Số hiệu Hợp tác đầu tư với nước khám 06/2000/ chữa bệnh, GD-ĐT, nghiên cứu khoa học QĐ-TTg NĐ-CP QĐ-TTg Nghị định quy định chế tự chủ, tự chịu 115/2005/ 05/09/2005 trách nhiệm tổ chức KH&CN công lập 19/04/2004 QĐ phê duyệt Đề án đổi chế quản lý 171/2004/ 28/09/2004 khoa học công nghệ QĐ-TTg Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 127/2004/ 31/05/2004 hoạt động khoa học cơng nghệ NĐ-CP QĐ danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt 64/2004/ mật Tối mật thuộc lĩnh vực KH&CN 06/03/2000 QĐ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa 272/2003/ 31/12/2003 học công nghệ Việt Nam đến năm 2010 Ngày ký NĐ-CP QĐ phê duyệt Chiến lược phát triển công 246/2005/ 06/10/2005 nghệ thông tin truyền thông Việt Nam QĐ-TTg đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 QĐ phê duyệt “Chiến lược nghiên cứu 137/2006/ 14/06/2006 ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020” QĐ-TTg QĐ phê duyệt "Chiến lược ứng dụng 01/2006/ 03/01/2006 lượng ngun tử mục đích hồ bình đến QĐ-TTg năm 2020" 10 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành 105/2006/ 22/09/2006 số điều Luật Sở hữu trí tuệ bảo vệ quyền NĐ-CP sở hữu trí tuệ QLNN sở hữu trí tuệ 11 Về doanh nghiệp khoa học cơng nghệ 80/2007/ NĐ-CP 197 19/05/2007 12 Về huy động tiềm lực khoa học công 169/2007/ 19/11/2007 nghệ phục vụ công tác công an 13 NĐ-CP Về việc phê duyệt “Kế hoạch tổng thể phát 14/2008/ 22/01/2008 triển ứng dụng công nghệ sinh học Việt QĐ-TTg Nam đến năm 2020” 14 Quy định xử phạt vi phạm hành 49/2009/ hoạt động chuyển giao cơng nghệ 15 QĐ-TTg Quy định hợp tác, đầu tư với nước ngồi 80/2010/ lĩnh vực khoa học cơng nghệ 17 NĐ-CP Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng 176/2010/ 29/01/2010 dụng công nghệ cao đến năm 2020 16 21/05/2009 14/07/2010 NĐ-CP Phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở 1755/2010 22/09/2010 thành nước mạnh CNTT truyền thông" /QĐ-TTg 18 QĐ phê duyệt “Đề án hội nhập quốc tế 735/2011/ 18/5/2011 KH&CN đến năm 2020” 19 QĐ-TTg QĐ phê duyệt “Chương trình hợp tác nghiên 538/2014/ 16/4/2014 cứu song phương đa phương KH&CN QĐ-TTg đến năm 2020” 20 QĐ phê duyệt “Chương trình tìm kiếm 1069/2014 4/7/2014 chuyển giao cơng nghệ nước đến 2020” 21 Quy định đầu tư chế tài đối 95/2014/ với hoạt động khoa học công nghệ 22 /QĐ-TTg 17/10/2014 NĐ-CP Quy định thu hút cá nhân hoạt động 87/2014/ 22/09/2014 KH&CN người Việt Nam nước NĐ-CP chuyên gia nước tham gia hoạt động khoa học công nghệ Việt Nam 23 Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân 40/2014/ hoạt động khoa học công nghệ 198 NĐ-CP 12/05/2014 ... 3: Thực trạng quản lý nhà nước hợp tác quốc tế lĩnh vực khoa học công nghệ Việt Nam Chương 4: Giải pháp đổi công tác quản lý nhà nước hợp tác quốc tế lĩnh vực khoa học công nghệ Việt Nam Kết luận... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LƯƠNG VĂN THẮNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Chuyên ngành: Quản lý công Mã... 1.2 Quản lý nhà nước hợp tác quốc tế lĩnh vực KH&CN 25 1.2.1 Nghiên cứu nước 25 1.2.2 Các cơng trình nước 27 CHƯƠNG 2: CỞ SỞ LÍ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (Luận án tiến sĩ), Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn