Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức (Hà Tây) từ năm 1991 đến năm 2008 (Luận án tiến sĩ)

220 6 0
  • Loading ...
1/220 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2020, 14:19

Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức (Hà Tây) từ năm 1991 đến năm 2008 (Luận án tiến sĩ)Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức (Hà Tây) từ năm 1991 đến năm 2008 (Luận án tiến sĩ)Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức (Hà Tây) từ năm 1991 đến năm 2008 (Luận án tiến sĩ)Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức (Hà Tây) từ năm 1991 đến năm 2008 (Luận án tiến sĩ)Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức (Hà Tây) từ năm 1991 đến năm 2008 (Luận án tiến sĩ)Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức (Hà Tây) từ năm 1991 đến năm 2008 (Luận án tiến sĩ)Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức (Hà Tây) từ năm 1991 đến năm 2008 (Luận án tiến sĩ)Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức (Hà Tây) từ năm 1991 đến năm 2008 (Luận án tiến sĩ)Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức (Hà Tây) từ năm 1991 đến năm 2008 (Luận án tiến sĩ)Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức (Hà Tây) từ năm 1991 đến năm 2008 (Luận án tiến sĩ)Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức (Hà Tây) từ năm 1991 đến năm 2008 (Luận án tiến sĩ)Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức (Hà Tây) từ năm 1991 đến năm 2008 (Luận án tiến sĩ)Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức (Hà Tây) từ năm 1991 đến năm 2008 (Luận án tiến sĩ)Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức (Hà Tây) từ năm 1991 đến năm 2008 (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI PHAN THỊ LỆ DUNG CHUYÓN BIÕN KINH Tế, Xã HộI HUYệN Mỹ ĐứC (Hà TÂY) Từ NĂM 1991 §ÕN N¡M 2008 Chuyên ngành : Lịch sử Việt Nam Mã số : 9.22.03.13 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Am HÀ NỘI - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu, tư liệu sử dụng luận án trung thực, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng Những kết khoa học luận án chưa công bố công trình Tác giả luận án Phan Thị Lệ Dung ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lời biết ơn sâu sắc tới thầy hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Văn Am, quý thầy, cô giáo Bộ môn Lịch sử Việt Nam, Khoa Lịch sử, Khoa Lý luận Chính trị - Giáo dục Công dân, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bảo, động viên, giúp đỡ q trình học tập hồn thành luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn Chi cục Thông Kê tỉnh Hà Tây, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Nhân dân phòng ban huyện Mỹ Đức: Phòng Thống kê, Phòng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn, Phòng Tài ngun - Mơi trường; Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Hà Nội, Nhà xuất Chính trị Quốc gia - Sự thật, Trung tâm Thơng tin - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giúp đỡ tơi q trình hồn thành luận án Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, ủng hộ giúp đỡ để tơi có niềm tin, động lực hồn thành tốt luận án Hà Nội, tháng năm 2020 Tác giả luận án Phan Thị Lệ Dung iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 4 Nguồn tài liệu 5 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận án Đóng góp luận án Bố cục luận án Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Nhóm cơng trình nghiên cứu kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ đổi 1.1.2 Nhóm cơng trình nghiên cứu kinh tế, xã hội tỉnh Hà Tây 15 1.2 Những vấn đề đƣợc nghiên cứu 18 1.3 Những vấn đề đặt luận án cần tiếp tục nghiên cứu 19 Chƣơng 2: KHÁI QUÁT VỀ HUYỆN MỸ ĐỨC VÀ SỰ CHUYỂN BIẾN KINH TẾ, XÃ HỘI TẠI ĐỊA PHƢƠNG TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 1996 20 2.1 Những yếu tố tác động đến chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức 20 2.1.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 20 2.1.2 Đặc điểm dân cư, truyền thống lịch sử 25 2.2 Tình hình kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức trƣớc năm 1991 29 2.2.1 Tình hình kinh tế 31 2.2.2 Tình hình xã hội 46 iv 2.3 Đƣờng lối, sách Đảng, Nhà nƣớc vận dụng huyện Mỹ Đức phát triển kinh tế, xã hội 48 2.3.1 Đường lối, sách phát triển kinh tế, xã hội Đảng, Nhà nước 48 2.3.2 Kế hoạch, biện pháp thực Đảng bộ, quyền nhân dân huyện Mỹ Đức 50 2.4 Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức từ năm 1991 đến năm 1996 51 2.4.1 Chuyển biến kinh tế 51 2.4.2 Chuyển biến xã hội 67 Tiểu kết chương 72 Chƣơng 3: CHUYỂN BIẾN KINH TẾ, XÃ HỘI HUYỆN MỸ ĐỨC TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2008 74 3.1 Bối cảnh lịch sử yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức 74 3.1.1 Bối cảnh lịch sử 74 3.1.2 Đường lối, sách tiếp tục đối phát triển kinh tế, xã hội Đảng, Nhà nước vận dụng vào thực tiễn địa phương huyện Mỹ Đức 75 3.2 Chuyển biến kinh tế 81 3.2.1 Sự chuyển biến cấu ngành kinh tế 83 3.2.2 Sự chuyển biến cấu thành phần kinh tế 119 3.2.3 Sự chuyển biến cấu vùng kinh tế 121 3.3 Chuyển biến xã hội 124 3.3.1 Dân số 124 3.3.2 Lao động việc làm 125 3.3.3 Cơng tác xóa đói, giảm nghèo 127 3.3.4 Những vấn đề văn hóa xã hội 128 3.3.5 Trợ giúp xã hội cho đối tượng sách 131 Tiểu kết chương 132 v Chƣơng 4: MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CHUYỂN BIẾN KINH TẾ, XÃ HỘI HUYỆN MỸ ĐỨC TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2008 134 4.1 Chuyển biến kinh tế, xã hội Mỹ Đức trải qua hai giai đoạn phát triển 134 4.2 Sự chuyển biến kinh tế Mỹ Đức phù hợp yêu cầu phát triển tiềm địa phƣơng 136 4.3 Kinh tế huyện Mỹ Đức có chuyển biến nhƣng chƣa bền vững 139 4.4 Sự chuyển biến kinh tế tác động đến chuyển biến xã hội Mỹ Đức 143 4.5 Kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức nhiều khó khăn thách thức 144 KẾT LUẬN 148 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa đầy đủ BCH Ban chấp hành BQ Bình quân CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CTQG Chính trị Quốc gia CNXHKH Chủ nghĩa xã hội ĐTV Đơn vị tính HĐND Hội đồng nhân dân HTX Hợp tác xã Kg Kilogramme km2 kilômet vuông KHXH Khoa học xã hội NN – PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn Nxb Nhà xuất PGS Phó giáo sư TS Tiến sĩ UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Diện tích trồng trọt hàng năm - 1976 33 Bảng 2.2 Tình hình sản xuất lương thực huyện Ứng Hòa huyện Mỹ Đức năm 1985 1990 34 Bảng 2.3 Tình hình chăn ni huyện Mỹ Đức năm 1976 35 Bảng 2.4 Máy móc sử dụng sản xuất nơng nghiệp huyện Mỹ Đức năm 1976 36 Bảng 2.5 Cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp huyện Mỹ Đức 51 Bảng 2.6 Diện tích, suất, sản lượng lúa năm huyện Mỹ Đức từ năm 1991 đến năm 1995 54 Bảng 2.7 Diện tích, sản lượng số công nghiệp huyện Mỹ Đức thời kỳ 1991 - 1995 55 Bảng 2.8 Tình hình chăn ni trâu, bò, lợn huyện Mỹ Đức từ năm 1991 đến 1995 56 Bảng 2.9 Tình hình chăn ni vùng gò đồi tỉnh Hà Tây năm 1995 57 Bảng 3.1 Kết dồn ô đổi huyện Mỹ Đức 86 Bảng 3.2 Tổng hợp diện tích chuyển đổi cấu trồng – vật nuôi huyện Mỹ Đức (đến 30/2/2007) 90 Bảng 3.3 Giá trị cấu giá trị sản xuất nông nghiệp thời kỳ 1995 - 2005 91 Bảng 3.4: Sản xuất lương thực huyện Mỹ Đức thời kỳ 1995 – 2005 93 Bảng 3.5: Kết sản xuất chăn nuôi huyện (2006 - 2008) 95 Bảng 3.6 Tổng hợp trang trại địa bàn huyện Mỹ Đức (tính đến 30/7/2007) 103 Bảng 3.7 Vận tải hàng hóa hành khách 117 Bảng 3.8 Tổng số vốn đầu tư địa bàn huyện thời kỳ 1995 - 2005 119 Bảng 3.9 Cơ cấu GDP Mỹ Đức theo thành phần kinh tế (%) 121 Bảng 3.10 Dân số huyện Mỹ Đức thời kỳ 1996 - 2008 124 Bảng 3.11 Lao động cấu lao động theo ngành kinh tế thời kì 1995 – 2003 126 Bảng 4.1 Sự chuyển biến cấu công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ năm 1995 - 2005 135 Bảng 4.2 Tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ Đức thời kỳ 1995 - 2005 140 Bảng 4.3 Cơ cấu GDP Mỹ Đức so với toàn tỉnh nước năm 2000 2003 140 viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Giá trị cấu giá trị sản xuất công nghiệp huyện Mỹ Đức năm 1995 59 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu ngành kinh tế huyện Mỹ Đức năm 1991 năm 1995 64 Biểu đồ 2.3 Dân số độ tuổi lao động huyện Mỹ Đức 1991 – 1994 [119] 68 Biểu đồ 3.1 Chuyển biến cấu ngành kinh tế huyện Mỹ Đức từ 1996 đến 2008 82 Biểu đồ 3.2: Sự phát triển ngành chăn nuôi lợn từ năm 1996 đến năm 2008 97 Biểu đồ 3.3 Cơ cấu lao động theo ngành kinh tế huyện Mỹ Đức năm 2003127 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Kinh tế hoạt động sản xuất cải vật chất, toàn phương thức sản xuất trao đổi chế độ xã hội C. Mác Ph. Ăng-ghen cho rằng, sản xuất vật chất sở cho phát triển xã hội loài người Vì vậy, kinh tế, xã hội hai lĩnh vực quan trọng tiến trình lịch sử phát triển nhân loại nói chung quốc gia, dân tộc nói riêng Phát triển kinh tế, xã hội trở thành mục tiêu hàng đầu nước giới thước đo quan trọng bậc cho thấy cường thịnh dân tộc giai đoạn phát triển Việt Nam coi trọng phát triển kinh tế, xã hội Hơn ba thập niên qua, công đổi đất nước Việt Nam chứng minh chuyển biến mạnh mẽ kinh tế, xã hội Tiếp thu chủ trương, sách Đảng Nhà nước, nhân dân địa phương sức phát triển mặt đời sống, đặc biệt kinh tế, xã hội Xây dựng kinh tế, xã hội cấp huyện nhằm giải vấn đề địa phương, đồng thời góp phần củng cố, tăng cường tiềm lực kinh tế tỉnh phát triển chung kinh tế đất nước Tuy nhiên, chuyển biến kinh tế, xã hội khơng giống mơ hình, tốc độ, lộ trình, thành cơng hay chưa thành cơng Điều phụ thuộc chủ yếu vào đặc điểm địa phương; nhận thức cách thức lãnh đạo chuyển biến kinh tế, xã hội huyện lợi so sánh với địa phương khác Mỹ Đức vùng bán sơn địa, nằm phía Nam đồng Bắc Bộ, tận phía Tây Nam tỉnh Hà Tây trước Thủ đô Hà Nội Tháng 10 - 1991, Chính phủ tách tỉnh Hà Sơn Bình thành tỉnh: Hà Tây Hòa Bình Cùng với 13 huyện thị khác, Mỹ Đức trở thành huyện tỉnh Hà Tây Thực chủ trương Đảng, dựa vào lợi tiềm sẵn có, huyện Mỹ Đức phát triển theo hướng đổi mới, sức phát triển kinh tế Bên cạnh đó, PL26 Báo Hà tây, ngày 2-5 -1992 PL27 Báo Hà Tây, ngày 18 – – 1992 PL28 Báo Hà Tây, ngày 25 – – 1993 PL29 Báo Hà Tây, ngày 15 – – 1993 PL30 Báo Hà Tây, ngày -10 – 2000 PL31 Báo Hà Tây, ngày 16 – – 2000 PL32 Báo Hà Tây, ngày 20 – – 2001 PL33 Báo Hà Tây, ngày 2-3 -2001 PL34 Báo Hà Tây, ngày 14 – 10 – 2002 PL35 Báo Hà Tây, ngày 16 – – 2004 PL36 Báo Hà Tây, ngày 19 – 2004 PL37 Báo Hà Tây, ngày 20 – – 2005 PL38 Báo Hà Tây, ngày 21 – – 2005 PL39 Báo Hà Tây, ngày 16 – – 2007 PL40 Báo Hà Tây, ngày 23 – 7- 2007 ... triển kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức từ năm 1991 đến năm 2008 - Trình bày chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức từ năm 1991 đến năm 2008, nội dung - Rút số nhận xét, đánh giá đặc điểm chuyển biến. .. luận án trình bày chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức qua hai giai đoạn: từ năm 1991 đến năm 1996 từ năm 1996 đến năm 2008 Tuy nhiên, để làm sáng tỏ chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức, ... quát huyện Mỹ Đức chuyển biến kinh tế, xã hội địa phương từ năm 1991 đến năm 1996 Chương 3: Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức từ năm 1996 đến năm 2008 Chương 4: Một số nhận xét chuyển biến
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức (Hà Tây) từ năm 1991 đến năm 2008 (Luận án tiến sĩ), Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức (Hà Tây) từ năm 1991 đến năm 2008 (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn