Nghiên cứu năng lực cung ứng dịch vụ bán lẻ hàng may mặc của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số thành phố lớn tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

214 1 0
  • Loading ...
1/214 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2020, 10:03

Nghiên cứu năng lực cung ứng dịch vụ bán lẻ hàng may mặc của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số thành phố lớn tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu năng lực cung ứng dịch vụ bán lẻ hàng may mặc của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số thành phố lớn tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu năng lực cung ứng dịch vụ bán lẻ hàng may mặc của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số thành phố lớn tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu năng lực cung ứng dịch vụ bán lẻ hàng may mặc của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số thành phố lớn tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu năng lực cung ứng dịch vụ bán lẻ hàng may mặc của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số thành phố lớn tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu năng lực cung ứng dịch vụ bán lẻ hàng may mặc của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số thành phố lớn tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu năng lực cung ứng dịch vụ bán lẻ hàng may mặc của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số thành phố lớn tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu năng lực cung ứng dịch vụ bán lẻ hàng may mặc của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số thành phố lớn tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu năng lực cung ứng dịch vụ bán lẻ hàng may mặc của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số thành phố lớn tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu năng lực cung ứng dịch vụ bán lẻ hàng may mặc của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số thành phố lớn tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận án cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2020 Tác giả luận án Dƣơng Thị Thúy Nƣơng ii LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban Lãnh đạo Trường Đại học Thương mại thầy cô giáo tham gia giảng dạy cung cấp kiến thức bản, chuyên môn sâu giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Lục Thị Thu Hường PGS,TS Lê Trịnh Minh Châu – giáo viên hướng dẫn khoa học tận tâm giúp đỡ dẫn cho kiến thức phương pháp luận suốt thời gian hướng dẫn nghiên cứu, hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn Sở, Ban, Ngành có liên quan cung cấp tài liệu, bạn đồng nghiệp, người thân, bạn bè động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2020 Tác giả luận án Dƣơng Thị Thúy Nƣơng iii MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI vii DANH MỤC HÌNH .vii DANH MỤC BẢNG x CHƢƠNG TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.2.1 Tổng quan nghiên cứu dịch vụ lực cung ứng dịch vụ 1.2.2 Tổng quan nghiên cứu doanh nghiệp bán lẻ hàng may mặc 1.2.3 Tổng quan nghiên cứu doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.4 Khoảng trống nghiên cứu 1.3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 10 1.3.1 Mục đích nghiên cứu 10 1.3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 11 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 11 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 11 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 11 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 14 1.5.1 Phương pháp luận 14 1.5.2 Phương pháp thu thập phân tích liệu thứ cấp 14 1.5.3 Phương pháp thu thập phân tích liệu sơ cấp 15 1.6 Đóng góp luận án 23 1.7 Kết cấu luận án 24 CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ BÁN LẺ HÀNG MAY MẶC CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 25 2.1 Doanh nghiệp nhỏ vừa bán lẻ hàng may mặc 25 2.1.1 Một số khái niệm 25 2.1.2 Vai trò DNNVV bán lẻ hàng may mặc 32 2.2 Cung ứng dịch vụ bán lẻ hàng may mặc DNNVV 33 2.2.1 Dịch vụ hệ thống cung ứng dịch vụ 33 2.2.2 Gói dịch vụ bán lẻ 39 2.3 Năng lực cung ứng dịch vụ bán lẻ hàng may mặc DNNVV 40 2.3.1 Nguồn lực lực doanh nghiệp 40 2.3.2 Yếu tố cấu thành lực cung ứng dịch vụ bán lẻ HMM DNNVV 45 2.3.3 Nhân tố ảnh hưởng đến lực cung ứng dịch vụ bán lẻ HMM DNNVV 52 2.3.4 Tiêu chí đánh giá lực cung ứng dịch vụ bán lẻ HMM DNNVV 59 Tiểu kết chƣơng 65 iv CHƢƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ BÁN LẺ HÀNG MAY MẶC CỦA DNNVV Ở MỘT SỐ THÀNH PHỐ LỚN TẠI VIỆT NAM 66 3.1 Tổng quan thị trƣờng bán lẻ hàng may mặc số thành phố lớn Việt Nam 66 3.1.1 Thị trường bán lẻ hàng may mặc Việt Nam 66 3.1.2 Thị trường bán lẻ hàng may mặc số thành phố lớn 66 3.1.3 Đặc điểm khách hàng mua sắm HMM thành phố lớn Việt Nam 71 3.2 Yếu tố ảnh hƣởng đến lực cung ứng dịch vụ bán lẻ hàng may mặc DNNVV 74 3.2.1 Yếu tố môi trường vĩ mô 74 3.2.2 Yếu tố môi trường vi mô 78 3.3 Thực trạng nguồn lực lực cung ứng dịch vụ bán lẻ HMM DNNVV 81 3.3.1 Thực trạng nguồn lực 81 3.3.2 Thực trạng lực cung ứng dịch vụ bán lẻ HMM DNNVV 83 3.4 Đánh giá khách hàng lực cung ứng dịch vụ bán lẻ hàng may mặc DNNVV số thành phố lớn Việt Nam 90 3.4.1 Mức độ hài lòng khách hàng NLCƯDV bán lẻ hàng may mặc 90 3.4.2 Đánh giá gói dịch vụ bán lẻ hàng may mặc DNNVV 93 3.4.3 Mối quan hệ gói dịch vụ hài lòng khách hàng DNNVV bán lẻ hàng may mặc thành phố lớn Việt Nam 95 3.5 Thực trạng lực cung ứng dịch vụ bán lẻ hàng may mặc số DNNVV Việt Nam 101 3.5.1 Năng lực cung ứng dịch vụ bán lẻ Công Ty CP Thời Trang H&H Luxury 101 3.5.2 Năng lực cung ứng dịch vụ bán lẻ Công ty TNHH Tân Phạm Gia 108 3.6 Đánh giá chung lực cung ứng dịch vụ bán lẻ hàng may mặc DNNVV số thành phố lớn Việt Nam 116 3.6.1 Thành công thuận lợi 116 3.6.2 Hạn chế 118 3.6.3 Các nguyên nhân hạn chế lực cung ứng dịch vụ bán lẻ HMM DNNVV số thành phố lớn Việt Nam 121 Tiểu kết chƣơng 124 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ BÁN LẺ HÀNG MAY MẶC CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở MỘT SỐ THÀNH PHỐ LỚN TẠI VIỆT NAM 125 4.1 Dự báo môi trƣờng thị trƣờng bán lẻ hàng may mặc Việt Nam đến 2030 125 4.1.1 Xu hướng môi trường bán lẻ hàng may mặc Việt Nam 125 4.1.2 Dự báo thị trường bán lẻ HMM thành phố lớn Việt Nam đến 2030 127 4.2 Quan điểm định hƣớng nâng cao NLCƢDV bán lẻ hàng may mặc DNNVV số thành phố lớn Việt Nam đến năm 2030 128 4.2.1 Nhận thức hội thách thức nâng cao NLCƯDV bán lẻ HMM 128 v 4.2.2 Nâng cao NLCƯDV bán lẻ HMM dựa tiềm lực lợi vốn có DNNVV 129 4.2.3 Nâng cao NLCƯDV DNNVV bán lẻ HMM cần dựa tảng khoa học công nghệ đại 130 4.2.4 Tận dụng tối đa hỗ trợ Nhà nước để nâng cao NLCƯDV bán lẻ hàng may mặc DNNVV 130 4.3 Đề xuất giải pháp nâng cao NLCƢDV bán lẻ hàng may mặc DNNVV số thành phố lớn Việt Nam 131 4.3.1 Hoàn thiện lực xác lập tầm nhìn hoạch định chiến lược bán lẻ 131 4.3.2 Hoàn thiện lực nghiên cứu nhận biết nhu cầu khách hàng 137 4.3.3 Hồn thiện xây dựng phát triển gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu KH 139 4.3.4 Hồn thiện quản lý q trình cung ứng dịch vụ bán lẻ hàng may mặc 145 4.3.5 Nâng cao lực quản lý nhân bán hàng cung ứng dịch vụ 148 4.3.6 Hồn thiện cơng tác đo lường đánh giá kết NLCƯDV bán lẻ HMM 152 4.4 Một số kiến nghị vĩ mô 153 4.4.1 Đối với Bộ Kế hoạch Đầu tư 154 4.4.2 Đối với Bộ Công thương 155 4.4.3 Đối với quyền thành phố lớn 155 4.4.4 Đối với Chính phủ 156 4.5 Một số hạn chế đề tài 157 Tiểu kết chƣơng 159 KẾT LUẬN 160 CÔNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA NGHIÊN CỨU SINH 161 TÀI LIỆU THAM KHẢO 161 PHỤ LỤC A1 Phiếu khảo sát: Đánh giá khách hàng cửa hàng bán lẻ 170 PHỤ LỤC A2 Căn Bảng khảo sát đánh giá KH cửa hàng bán lẻ HMM 177 PHỤ LỤC B1 Phiếu khảo sát: Đánh giá NLCUDV bán lẻ HMM DNNVV 178 PHỤ LỤC B2 Căn Bảng hỏi khảo sát NLCUDV bán lẻ HMM DNNVV 181 PHỤ LỤC C Bút ký vấn lãnh đạo công ty H&H Luxury Tân Phạm Gia 181 PHỤ LỤC D Các cách thức phân loại dịch vụ 185 PHỤ LỤC E Vị trí bán lẻ chuỗi cung ứng HMM đặc điểm HMM 187 PHỤ LỤC F Các cửa hàng bán lẻ khảo sát thành phố lớn 189 PHỤ LỤC G Một số doanh nghiệp bán lẻ HMM quốc tế thành phố lớn VN 191 PHỤ LỤC H Một số liệu bổ sung thị trường bán lẻ HMM Việt Nam 192 PHỤ LỤC I Đặc điểm khách hàng tiêu dùng HMM số thành phố lớn VN 194 PHỤ LỤC K Các kết kiểm định mơ hình nghiên cứu 197 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Danh mục chữ viết tắt tiếng Việt Ký hiệu STT Nguyên nghĩa BL Bán lẻ DN Doanh nghiệp DV Dịch vụ DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa HMM Hàng may mặc KH Khách hàng NLCƯDV Năng lực cung ứng dịch vụ NCTT Nghiên cứu thị trường NVBH Nhân viên bán hàng TMĐT Thương mại điện tử 10 TTBL Thị trường bán lẻ Danh mục chữ viết tắt Tiếng Anh STT 10 Ký hiệu GDP GRDP GRDI ICOR GATS KPI RAI RSQS SKU WTO Nguyên nghĩa tiếng Anh Gross Domestic Product Gross Regional Domestic Product Global Retailing Development Index Incremental Capital - Output Ratio General Agreement on Trade in Services Key Performance Indicator Retail Apparel Index Retail service quality scale Stock-Keeping Unit World Trade Organization Nguyên nghĩa tiếng Việt Tổng sản phẩm quốc dân Tổng sản phẩm địa bàn Chỉ số phát triển bán lẻ toàn cầu Hiệu sử dụng vốn đầu tư Hiệp định chung thương mại dịch vụ Chỉ số đánh giá hiệu suất công việc Chỉ số bán lẻ hàng may mặc Thang đo chất lượng dịch vụ bán lẻ Đơn vị lưu kho Tổ chức thương mại giới vii DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI Thuật ngữ Khái niệm sử dụng đề tài Năng lực cung ứng dịch vụ Đối với lĩnh vực bán lẻ hàng may mặc, NLCƯDV định nghĩa khả sáng tạo khai thác nguồn lực doanh nghiệp để cung ứng giá trị, hướng tới dịch vụ có hiệu tốt nhằm thỏa mãn nhu cầu dịch vụ bán lẻ khách hàng đạt mục tiêu chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Gói dịch vụ Bán lẻ Hàng may mặc Khách hàng Doanh nghiệp nhỏ vừa Gói dịch vụ hay gọi “suất dịch vụ” tập hợp hàng hóa dịch vụ thực bối cảnh định, xác định khách hàng thông qua trải nghiệm dịch vụ với yếu tố là: Hàng hóa, Phương tiện hỗ trợ, Thông tin, Dịch vụ hiện, Dịch vụ ẩn, với biểu cụ thể bán lẻ nói chung bán lẻ hàng may mặc nói riêng Bán lẻ hoạt động cung cấp hàng hóa dịch vụ có giá trị đến người tiêu dùng cá nhân gia đình họ Là sản phẩm trang phục mặc ngoài, nội y, trang phục thoải mái, trang phục trang trọng, may đo hàng may sẵn chất liệu tự nhiên nhân tạo Hàng may mặc đề cập luận án trang phục mặc ngồi Là người có nhu cầu có khả tốn sản phẩm, hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp Khách hàng đề cập luận án người mua sản phẩm DNNVV bán lẻ hàng may mặc DNNVV bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không 200 người đáp ứng 01 02 tiêu chí sau đây: (1) Tổng nguồn vốn khơng 100 tỷ đồng; (2) Tổng doanh thu năm trước liền kề khơng q 300 tỷ đồng Nguồn trích dẫn Sanchez Heene (1996), Lai ctg, (2010), Mai Thanh Lan (2012) Fitzsimmons Fitzsimmons (2011) Levy ctg (2014) Easey (2009) Kotler (2013) Luật hỗ trợ DNNVV (2017) viii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Hình 1.2: Hình 1.3: Hình 1.4: Hình 1.5: Hình 1.6: Hình 2.1: Hình 2.2 Hình 2.3: Mơ hình khung nghiên cứu 13 Quy trình nghiên cứu tổng thể đề tài 15 Quy trình thu thập phân tích liệu thứ cấp 16 Quy trình khảo sát khách hàng 18 Quy trình khảo sát doanh nghiệp 21 Quy trình vấn nhà quản trị DN bán lẻ 22 Phân loại dịch vụ theo trình cung ứng dịch vụ 26 Vị trí dịch vụ bán lẻ ma trận loại hình dịch vụ 26 Các sản phẩm dịch vụ hàng may mặc 27 Hình 2.4: Hình 2.5: Hình 2.6 Hình 2.7 Hình 2.8: Hình 2.9 Hình 2.10: Hình 2.11 Hình 2.12: Hình 2.13: Hình 2.14: Hình 3.1: Hình 3.2: Hình 3.3: Hình 3.4: Dải biểu chuỗi sản phẩm vật chất dịch vụ 34 Hệ thống sáng tạo cung ứng dịch vụ 35 Hệ thống cung ứng dịch vụ chiến lược dịch vụ 36 Hệ thống cung ứng dịch vụ theo quan điểm mở 38 Gói dịch vụ bán lẻ 39 Bậc thang xây dựng lực lợi cạnh tranh 43 Các thực thể quan điểm quản trị lực 44 Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến bán lẻ hàng may mặc 52 Mô hình hành vi mua khách hàng 56 Các bước phân tích đối thủ cạnh tranh 58 Tiêu chí đánh giá lực cung ứng dịch vụ 61 Tần số mua sắm hàng may mặc loại hình bán lẻ khác 67 Phân đoạn thị trường bán lẻ thành phố lớn Việt Nam 79 Các tiêu chí lựa chọn đối tác DN bán lẻ hàng may mặc 80 Khảo sát mức độ thường xuyên nghiên cứu nhu cầu khách hàng DNNVV bán lẻ hàng may mặc 85 Khảo sát hình thức nghiên cứu nhu cầu KH DNNVV bán lẻ HMM 85 Khảo sát nội dung nghiên cứu nhu cầu KH DNNVV bán lẻ HMM 85 Mức độ xây dựng gói dịch vụ DNNVV bán lẻ hàng MM 86 Mức độ điều chỉnh phát triển gói dịch vụ DNNVV bán lẻ hàng MM 86 Việc hình thành hệ thống tiêu chí xây dựng gói dịch vụ DNNVV Hình 3.5: Hình 3.6: Hình 3.7: Hình 3.8: Hình 3.9: Hình 3.10: Hình 3.11: bán lẻ hàng may mặc 87 Mức độ thường xuyên hoàn thiện trình cung ứng dịch vụ DNNVV bán lẻ hàng may mặc 87 Khảo sát đầu tư trang thiết bị cung ứng dịch vụ DNNVV bán lẻ hàng may mặc 87 ix Hình 3.12: Hình 3.13: Hình 3.14: Hình 3.15: Hình 3.16: Hình 3.17: Hình 3.18: Hình 3.19: Hình 3.20: Hình 3.21: Hình 3.22: Hình 3.23: Hình 3.24: Hình 4.1: Hình 4.2: Hình 4.3: Hình 4.4: Hình 4.5: Hình 4.6: Hình 4.7: Hình 4.8: Hình 4.9: Khảo sát việc doanh nghiệp ln đặt mục tiêu hài lòng khách hàng trình cung ứng dịch vụ 88 Khảo sát đa dạng hoá DV cung ứng DNNVV bán lẻ HMM 88 Khảo sát việc xây dựng tiêu chí chất lượng dịch vụ 89 DNNVV bán lẻ hàng may mặc 89 Khảo sát việc thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ nhân viên bán hàng cung ứng dịch vụ DNNVV bán lẻ HMM 89 Khảo sát việc thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ nhân viên bán hàng cung ứng dịch vụ DNNVV bán lẻ hàng may mặc 89 Mức độ hài lòng cửa hàng mua thường xuyên 92 Đánh giá khách hàng gói dịch vụ loại hình bán lẻ 95 Mối quan hệ gói dịch hài lòng khách hàng NLCƯDV bán lẻ hàng may mặc DNNVV thành phố lớn Việt Nam 96 Kết mối quan hệ gói dịch vụ hài lòng khách hàng NLCƯDV bán lẻ HMM DNNVV thành phố lớn Việt Nam 101 Tăng trưởng nguồn vốn tài sản công ty giai đoạn 2016-2018 103 Tăng trưởng nguồn vốn công ty giai đoạn 2016-2018 110 Khảo sát mức độ hài lòng hệ thống phân phối Tân Phạm Gia 115 Khảo sát mức độ hài lòng sản phẩm Tân Phạm Gia 116 Tiềm thị trường bán lẻ Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 126 Cơ hội phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 127 Giải pháp nâng cao NLCUDV thông qua sử dụng ma trận hiệu suất mức độ quan trọng khách hàng 134 Phương pháp nâng cao NLCUDV qua phương thức định vị hình ảnh thời trang „xanh‟ 136 Phương pháp nâng cao NLCUDV thông qua hồn thiện quy trình nghiên cứu thị trường 138 Phương pháp hoàn thiện chế báo cáo thông tin NLCƯDV DNNVV bán lẻ hàng may mặc 142 Phương pháp tạo lợi ích kinh tế từ việc nâng cao chất lượng dịch vụ DNNVV mức độ khác 145 Phương pháp ứng dụng công nghệ thiết kế hàng may mặc 147 Nhận biết thách thức nhà quản lý dịch vụ DNNVV 152 x DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Bảng 1.2: Bảng 2.1: Bảng 2.2: Bảng 2.3: Bảng 2.4: Bảng 2.5: Bảng 3.1: Bảng 3.2: Bảng 3.3: Bảng 3.4: Bảng 3.5 Bảng 3.6: Bảng 3.7: Bảng 3.8 Bảng 3.9: Bảng 3.10: Bảng 3.11: Bảng 3.12: Bảng 3.13: Bảng 3.14: Bảng 3.15: Bảng 3.16: Bảng 3.17: Bảng 3.18: Bảng 3.19: Bảng 4.1: Đặc điểm mẫu nghiên cứu A1 20 Đặc điểm mẫu nghiên cứu A2 21 Các loại hình bán lẻ hàng may mặc 29 Các nguồn lực DN 40 Cơ sở lý thuyết yếu tố cấu thành NLCUDV 40 Các tiêu chí phát triển gói dịch vụ 49 Phân loại khách hàng tiêu dùng hàng may mặc 57 Một số DNBL chuyên doanh HMM thành phố lớn VN 69 Đặc điểm hành vi mua hàng may mặc 72 Tầm quan trọng tiêu chí mua sắm hàng may mặc 74 Tăng trưởng kinh tế năm 2018 số thành phố lớn Việt Nam 75 Tần suất mua sắm hàng may mặc loại hình bán lẻ thành phố 90 Mức độ hài lòng loại hình bán lẻ hàng may mặc 91 Đánh giá khách hàng số đặc điểm cửa hàng mua 91 Đánh giá gói dịch vụ DNNVV bán lẻ hàng may mặc 94 Kết kiểm định tin cậy thang đo với hệ số Cronbach Alpha 97 Kết kiểm định thang đo hài lòng KH với hệ số Cronbach Alpha 98 Bảng phân tích tương quan 99 Phân tích hồi quy 100 Tổng quan Công Ty CP Thời Trang H&H Luxury 102 Kết kinh doanh Công Ty CP Thời Trang H&H Luxury 102 Các nguồn lực vơ hình Cty CP Thời Trang H&H Luxury 102 Tổng quan Công ty TNHH Tân Phạm Gia 109 Kết kinh doanh Công ty TNHH Tân Phạm Gia 109 Các nguồn lực vơ hình Cty TNHH Tân Phạm Gia 108 Danh mục sản phẩm Công ty TNHH Tân Phạm Gia 113 Đề xuất sử dụng thẻ điểm cân đánh giá lực cung ứng dịch vụ doanh nghiệp bán lẻ 153 190 B Siêu thị & TTTM, chợ truyền thống (Dùng để so sánh với DNNVV bán lẻ hàng may mặc) Hà Nội TP Hồ Chí Minh Vinmart BigC Lotte Mart Coop Mart Fivimart Aeon Siêu Thị ROSA Siêu Thị Bách Khoa Vinmart BigC Lotte Mart Coop Mart Zen Plaza AEON Sài Gòn Square Thuận Kiều Plaza Siêu Thị Bảo Quang Auchan Siêu Thị Tràng Tiền E-mart Siêu Thị Metro Siêu Thị Kim Liên Siêu Thị Intimex Siêu Thị Elmaco Siêu Thị Hà Nội Giant Hypermarket Citimart Maximart Mart Bình Tây Siêu Thị Japan Good Shop Siêu Thị Quan Nhận Siêu Thị Miền Đông Siêu Thị Sao Hà Nội Siêu Thị Seiyu Siêu Thị Nội Bài Siêu Thị Thái Hà Siêu Thị Thăng Long Trung tâm Thương Mại Quốc Tế Trung tâm Thương Mại Bourbon Thăng Long Trung tâm Thương Mại Vko Trung tâm Thương Mại Đông Anh Chợ Hôm Chợ Đồng Xuân Chợ Long Biên Chợ Thành Công Chợ Bưởi Chợ Mơ Chợ Ngã Tư Sở Chợ Xanh Chợ Hàng Da Chợ Cầu Diễn Chợ Nghĩa Tân Siêu Thị Parkland Siêu Thị Superbowl Gogo Mart Siêu Thị Pacific Siêu Thị Cơng Đồn Đà Nẵng Vinmart BigC Lotte Mart Coop Mart Đà Nẵng Chợ siêu thị Đà Nẵng Intimex Metro Square Siêu thị Intimex Pasteur Siêu thị Nhật Linh Đà Nẵng Siêu thị Đà Nẵng Siêu Thị An Lạc Trung tâm Thương Mại Miền Đông Trung tâm Thương Mại Lucky Plaza Trung tâm Thương Mại Mê Linh Poite Chợ Bến Thành Chợ Bùi Phát Chợ An Đông Chợ Kim Biên Chợ Bình Tậy Chợ Bình Đơng Chợ Phước Bình Chợ Chí Hòa Chợ Mới Chợ Thị Nghè Chợ Tân Bình Chợ Hàn Chợ Mới Chợ Đống Đa Chợ Cồn Chợ Cẩm Lệ Chợ Hòa Thọ Chợ Hòa An Chợ Lê Trạch Chợ Phú Lộc 191 PHỤ LỤC G Một số doanh nghiệp bán lẻ hàng may mặc quốc tế thành phố lớn Việt Nam Năm nhập VN STT Sản phẩm & thị trƣờng & trụ sở cty Mango (Tây Ban 2004, Thời trang nam, nữ, trẻ em Nha) HCM & phụ kiện; mặt hàng công sở & tiện dụng; Khách hàng 1-35 tuổi; Thƣơng hiệu (Xuất xứ) 10 11 12 13 14 Mạng lƣới bán lẻ 9-8-0 (17); Có cửa hàng độc lập & TTTM; có Mango Mega Store với diện tích 1000m2 (3 cửa hàng HN & cửa hàng HCMC) Topshop (Anh) 2014, Thời trang nam, nữ; mặt 1-3-0(4); Có cửa hàng đặt Hà Nội hàng tiện dụng; Khách hàng TTTM; – giới trẻ Prada (Mỹ) 2015, Thời trang nam, nữ & phụ 1-0-0; Cửa hàng lớn, độc lập Hà Nội kiện cao cấp Mark & Spencer 2014, Thời trang nam, nữ, trẻ em 1-2-0(3); Có cửa hàng đặt (Anh) Tp HCM & phụ kiện gia đình, TTTM; có chất lượng giá cao Louis Vuitton 1997, Thời trang nam, nữ & phụ 2-1-0 (3); Có cửa hàng đặt (Pháp) Hà Nội kiện cao cấp TTTM; Chanel (Pháp) 2011, Tp HCM Hèrmes (Pháp) 2008, Hà Nội Giorgio Armani (Ý) 2010, Tp HCM Levis (Mỹ) 2005, Hà Nội Zara (Tậy Ban Nha) 2016, Tp HCM Gap Inc (Mỹ) 2012, Tp HCM G2000 (Hồng 2010, Kông) Tp HCM French 2016, Connection (Anh) Hà Nội H&M (Thụy Điển) 2017, Tp HCM Thời trang nam, nữ & phụ 0-1-0 (1); Có cửa hàng đặt kiện cao cấp TTTM Thời trang nam, nữ & phụ 1-1-0 (2); Có cửa hàng đặt kiện cao cấp TTTM Thời trang nam, nữ & phụ 0-2-0; Có cửa hàng đặt kiện cao cấp TTTM Thời trang jeans cho nam 7-22-2 (31); Có cửa hàng & nữ; giá vừa phải độc lập & TTTM Thời trang nam, nữ trẻ em 1-1-0(2); cửa hàng có diện & phụ kiện có giá cao tích lớn đặt TTTM Thời trang nam, nữ trẻ em & 1-1-0 (2); Có cửa hàng đặt phụ kiện có giá cao TTTM; Thời trang nam, nữ , giá cao 6-11-1(19); cửa hàng có diện tích lớn đặt TTTM Thời trang nam, nữ & phụ 3-2-0(5); cửa hàng có diện kiện cao cấp tích lớn đặt TTTM Thời trang nam, nữ trẻ em 3-4-0 (7) cửa hàng có diện & phụ kiện có giá trung tích lớn đặt TTTM bình (Ghi chú: Số liệu cột cuối số cửa hàng bán lẻ Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng tồn quốc, tính đến tháng 12, 2008) 192 PHỤ LỤC H Một số liệu bổ sung thị trƣờng bán lẻ hàng may mặc Việt Nam Bảng H1 Tiêu thụ hàng may mặc bình quân đầu ngƣời (đơn vị tính; USD/người) Năm 2015 Năm 2025 153 247 97 205 108 235 85 186 90 194 42,9 (Nguồn: Wazir Advisors; VinaResearch) Bình quân giới Trung Quốc Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam Bảng H2: Số doanh nghiệp phân theo ngành nghề quy mô năm 2015 (Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2016) 70 60 50 40 30 20 10 64 40 31 Dưới 19 tuổi 41 30 25 43 30 16 40 31 17 20 - 29 tuổi 30 - 39 tuổi 43 26 17 272929 2726 22 31 2019 30 22 17 171516 17 1316 16 1111 Hình H3 Tỷ lệ trang web bán lẻ hàng may mặc trực tuyến đƣợc sử dụng Việt Nam (Nguồn: https://doanhnhansaigon.vn) 193 38 40 35 36 32 28 30 Dưới 19 tuổi 20 - 29 tuổi 30 - 39 tuổi 28 27 25 20 15 10 16 15 14 13 11 10 Dưới 100 100 - 300 300 - 500 500 - 700 700 - 1.000 Hơn 1.000 Hình H4 Mức độ chi tiêu ngƣời Việt Nam dành cho thời trang may mặc (Nguồn: https://doanhnhansaigon.vn) Hình H5: Khó khăn lớn việc giới thiệu sản phẩm (Nguồn: Wazir Advisors; VinaResearch, 2015) Hình H6: Việc xác định tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp (Nguồn: Wazir Advisors; VinaResearch, 2015) 194 PHỤ LỤC I Đặc điểm khách hàng tiêu dùng hàng may mặc số thành phố lớn VN Bảng I1 Các phong cách yêu thích loại trang phục Trang phục làm/ học Trang phục dạo Trang phục phố nhà Phong cách đơn giản, dễ nhìn 151 43,3% 136 39,0% 307 88,0% Phong cách lịch sang trọng 257 73,6% 176 50,4% 24 6,9% Phong cách trẻ trung, động 143 41,0% 177 50,7% 89 25,5% Phong cách đại 150 43,0% 184 52,7% 25 7,2% Phong cách thể thao 16 4,6% 61 17,5% 67 19,2% Phong cách dịu dàng, nữ tính 117 33,5% 160 45,8% 133 38,1% Phong cách nam tính 48 13,8% 69 19,8% 32 9,2% Phong cách unisex 1,7% 1,1% 10 2,9% Phong cách dễ thương 42 12,0% 99 28,4% 72 20,6% 0,3% 0,3% Phong cách khác (thoải mái, sexy) Bảng I2 Các tiêu chí lựa chọn trang phục học/đi làm theo lứa tuổi Mức độ quan trọng (trang phục học/đi làm)/Độ tuổi Kiểu dáng thiết kế Giá Chất liệu vải Màu sắc Thƣơng hiệu Chƣơng trình giảm giá Kỹ nhân viên bán hàng Chất lƣợng phục vụ Vị trí & địa điểm cửa hàng Trƣng bày & trang trí cửa hàng 20-35 tuổi 36-55 tuổi Giá trị TB 4,33 4,14 4,32 4,33 4,02 3,86 3,95 3,93 3,96 Giá trị TB 4,12 4,08 4,18 4,15 3,85 3,86 3,90 3,92 3,92 Trên 56 tuổi Giá trị TB 3,93 4,03 3,97 3,87 3,77 3,80 3,83 3,87 3,70 3,98 3,92 3,97 (Nguồn: Dữ liệu khảo sát tác giả) 195 Bảng I3: Đánh giá KH loại cửa hàng bán lẻ hàng may mặc Siêu thị/ Đại Trung tâm mua Cửa hàng siêu thị sắm chuyên doanh Đặc điểm Tiện lợi 237 TT (%) 67,9 90 TT (%) 25,8 Không cần trả giá 234 67,0 166 47,6 48 13,8 0,3 Hàng chất lượng TB 117 33,5 159 45,6 124 35,5 23 6,6 Mẫu mã không đẹp 108 30,9 134 38,4 94 26,9 2,6 Hàng hiệu 99 28,4 106 30,4 124 35,5 22 6,3 Giá cao 87 24,9 83 23,8 217 62,2 132 37,8 Lịch 76 21,8 155 44,4 52 14,9 1,1 Hàng hãng 67 19,2 193 55,3 32 9,2 0,3 Chất lượng hàng hóa tốt 59 16,9 18 5,2 175 50,1 101 28,9 10 Dịch vụ tốt 59 16,9 76 21,8 183 52,4 129 37,0 11 Nhiều lựa chọn 24 6,9 15 4,3 84 24,1 103 29,5 12 Giá hợp lý 100 28,7 228 65,3 20 5,7 0,3 13 Nhiều mẫu mã 90 25,8 29 8,3 24 6,9 77 22,1 14 Giá rẻ 2,6 28 8,0 221 63,3 15 Chất lượng 0,9 SL SL TT (%) SL 114 32,7 157 TT (%) 45,0 Chợ truyền thống 16 Dịch vụ SL 0,6 28 8,0 84 24,1 0,3 35 10,0 85 24,4 (N= 349, Nguồn: liệu khảo sát tác giả) Bảng I4 Nhóm khách hàng đặc điểm tiêu dùng sản phẩm may mặc Đặc điểm Nhóm Dẫn đầu Đổi Theo sau Truyền thống Nhu cầu độc đáo Cao Cao Thấp Thấp Thực trạng tiêu dùng Sáng tạo Quan điểm đổi Sự phù hợp Thấp Cao Cao Cao Cao Thấp Thấp Cao Trung bình Thấp Trung bình Cao Thấp Thấp Thấp Thấp (Nguồn: Karpova, 2005) 196 Bảng I5 Đặc điểm mua sắm & tiêu dùng hàng may mặc TP lớn Các lựa chọn Bạn bè & đồng nghiệp Thấy người khác mặc Showroom Nguồn ý tưởng Truyền hình phong cách Internet may mặc Tạp chí Quảng cáo mạng xã hội Khi du lịch Bố mẹ Hiểu biết lĩnh Trung bình vực hàng may Tốt mặc Rất tốt Vợ/ Chồng Con Tỷ lệ mua sắm Bố mẹ cho người thân Người thận gia đình Bạn bè Chỉ mua cho thận 243 219 152 132 92 64 24 21 109 Tỷ trọng (%) 69,6 62,8 43,6 37,8 26,4 18,3 6,9 6.0 0,9 31,2 233 181 170 112 99 80 66,8 2,0 51,9 48,7 32,1 28,3 1,1 22,9 Số lƣợng Theo xu hướng phổ biến chung (theo sau) 139 39,8 Tỷ lệ khách Tự thiết kế theo phong cách riêng (đổi mới) 139 39,8 hàng theo quan Khác biệt, lạ (dẫn đầu) 113 32,4 điểm hàng may Chỉ mua sắm cần thiết 69 19,8 mặc khác Không quan tâm đến xu hướng 67 19,2 (Nguồn: Dữ liệu khảo sát tác giả) 197 PHỤ LỤC K Các kết kiểm định mơ hình nghiên cứu Các kiểm định khuyết tật mơ hình: - Kiểm định phân phối chuẩn phần dư: Đồ thị histogaram phần dư chuẩn hóa có dạng hình chng, trung bình chuẩn hóa xấp xỉ giá trị 0, độ lệch chuẩn xấp xỉ (0.993) Kết cho thấy mơ hình khơng vi phạm giả định phần dư tuận theo luật phân phối chuẩn - Hệ số phóng đại phương sai (VIF) biến độc lập nhỏ 10 (thậm chí nhỏ 2) chứng tỏ mơ hình tượng đa cộng tuyến không ảnh hưởng đến kết ước lượng - Đồ thị Scatter plot cho thấy phần dư chuẩn hóa dự đốn quan sát khơng tuận theo phận quy tắc rõ ràng nên kết luận tượng phương sai sai số thay đổi không xuất mơ hình ước lượng 198 Kiểm định tin cậy thang đo Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 864 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted HH1 20.1060 3.733 594 854 HH2 20.1547 3.631 622 849 HH3 20.2436 3.938 634 846 HH4 20.0630 3.691 709 832 HH5 20.1347 3.818 670 839 HH6 20.2006 3.667 745 826 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 788 N of Items 199 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted PT1 20.3438 3.358 416 787 PT2 20.3639 3.393 546 756 PT3 20.2063 3.245 604 741 PT4 20.3152 3.033 490 775 PT5 20.5272 3.181 560 750 PT6 20.3639 3.226 693 726 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 782 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted TT1 8.3524 1.292 493 829 TT2 8.3066 891 630 707 TT3 8.3324 924 774 529 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 867 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted DVH1 28.3410 16.392 115 910 DVH2 28.2092 13.034 763 834 DVH3 28.2579 12.813 704 841 DVH4 28.4986 13.337 790 833 DVH5 28.1433 14.704 559 858 DVH6 28.2350 13.956 707 843 DVH7 28.1977 13.625 723 840 DVH8 28.2235 13.714 765 837 200 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 661 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted DVA1 8.0430 1.058 453 591 DVA2 8.1089 1.017 463 580 DVA3 8.3123 1.089 505 526 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 798 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted HL2 19.7077 2.041 501 779 HL3 19.7364 1.948 510 777 HL4 19.7077 1.840 525 775 HL5 19.7135 1.820 712 734 HL6 19.7479 1.856 568 764 HL1A 19.6963 1.758 540 774 Phân tích khám phá nhận tố - Biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .855 Approx Chi-Square 4419.424 Bartlett's Test of Sphericity df 300 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Rotation Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 7.506 30.026 30.026 4.532 18.128 18.128 2.492 9.967 39.993 3.790 15.158 33.287 2.439 9.756 49.748 2.303 9.212 42.498 201 1.814 7.255 57.004 2.269 9.077 51.575 1.416 5.663 62.667 1.937 7.750 59.325 1.022 4.090 66.756 1.858 7.432 66.756 780 3.121 69.878 720 2.879 72.757 672 2.687 75.445 10 664 2.655 78.100 11 602 2.410 80.509 12 570 2.278 82.787 13 560 2.240 85.028 14 496 1.986 87.013 15 462 1.849 88.862 16 424 1.696 90.558 17 381 1.524 92.081 18 357 1.426 93.507 19 309 1.237 94.745 20 282 1.127 95.871 21 264 1.056 96.927 22 246 983 97.910 23 198 792 98.702 24 192 769 99.472 25 132 528 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component DVH8 794 DVH7 792 DVH4 791 DVH6 781 DVH2 770 DVH3 743 DVH5 670 HH4 822 HH5 771 HH6 755 HH3 676 HH2 654 HH1 637 TT3 899 202 TT2 824 TT1 725 PT1 839 PT3 783 PT2 675 PT6 561 539 PT4 865 PT5 792 DVA2 786 DVA3 739 DVA1 699 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations - Biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .851 Approx Chi-Square 563.246 Bartlett's Test of Sphericity df 15 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 3.044 50.727 50.727 721 12.022 62.749 674 11.236 73.985 632 10.538 84.523 545 9.092 93.615 383 6.385 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component HL5 831 HL6 720 HL1 699 Total 3.044 % of Variance 50.727 Cumulative % 50.727 203 HL4 683 HL3 669 HL2 657 Extraction Principal Method: Component Analysis a components extracted Phân tích tƣơng quan Correlations HH PT Pearson Correlation HH 349 Pearson Correlation PT TT 347 000 N 349 000 000 349 349 349 349 076 ** ** 396** 000 000 349 349 349 349 * 001 122* 014 982 022 349 349 349 ** 570** 000 000 349 461 159 N 349 349 349 ** ** * 307 132 273 000 000 014 N 349 349 349 349 349 349 ** ** 001 ** 440** 387 236 273 Sig (2-tailed) 000 000 982 000 N 349 349 349 349 349 349 ** ** * ** ** 653 396 122 570 000 440 Sig (2-tailed) 000 000 022 000 000 N 349 349 349 349 349 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Phân tích hồi quy Model Summaryb 132 Sig (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Model 236 000 Sig (2-tailed) 571 307 387 159 076 Pearson Correlation HL 349 000 571 ** HL 653** 040 Pearson Correlation DVA 461 DVA ** Pearson Correlation Pearson Correlation DVH 000 ** Sig (2-tailed) DVH 040 347 Sig (2-tailed) N TT ** R R Square 735 a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 540 a Predictors: (Constant), DVA, TT, PT, DVH, HH 533 18360 349 204 b Dependent Variable: HL ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 13.552 2.710 Residual 11.562 343 034 Total 25.114 348 80.409 Sig .000b a Dependent Variable: HL b Predictors: (Constant), DVA, TT, PT, DVH, HH Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B (Constant) Std Error 1.370 159 HH 274 033 PT 104 TT Beta Tolerance VIF 8.629 000 389 8.196 000 595 1.681 030 136 3.420 001 850 1.177 036 021 064 1.729 085 978 1.023 DVH 114 021 246 5.403 000 648 1.544 DVA 107 023 190 4.736 000 835 1.197 a Dependent Variable: HL ... THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ BÁN LẺ HÀNG MAY MẶC CỦA DNNVV Ở MỘT SỐ THÀNH PHỐ LỚN TẠI VIỆT NAM 66 3.1 Tổng quan thị trƣờng bán lẻ hàng may mặc số thành phố lớn Việt Nam 66... trường may mặc số thành phố lớn Việt Nam, định chọn đề tài Nghiên cứu lực cung ứng dịch vụ bán lẻ hàng may mặc doanh nghiệp nhỏ vừa số thành phố lớn Việt Nam làm đề tài cho luận án tiến sĩ... NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở MỘT SỐ THÀNH PHỐ LỚN TẠI VIỆT NAM 125 4.1 Dự báo môi trƣờng thị trƣờng bán lẻ hàng may mặc Việt Nam đến 2030 125 4.1.1 Xu hướng môi trường bán lẻ hàng may mặc Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu năng lực cung ứng dịch vụ bán lẻ hàng may mặc của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số thành phố lớn tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu năng lực cung ứng dịch vụ bán lẻ hàng may mặc của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số thành phố lớn tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn