Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

184 1 0
  • Loading ...
1/184 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2020, 10:01

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ Việt Nam (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG oOo PHẠM MINH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH BÁN LẺ VIỆT NAM Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã ngành: 9340101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGÔ QUANG HUÂN TS ĐỖ HỮU TÀI Đồng Nai, năm 2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động chuỗi cung ứng doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ Việt Nam” cơng trình nghiên cứu tơi thực hướng dẫn khoa học TS Ngô Quang Huân TS Đỗ Hữu Tài Các nội dung tham khảo kế thừa từ nguồn tài liệu khác có luận án tơi trích dẫn đầy đủ có danh mục tài liệu tham khảo Các kết nghiên cứu luận án chưa khác công bố cơng trình Đồng Nai, ngày … tháng… năm 2018 Nghiên cứu sinh PHẠM MINH LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình thực luận án, tơi khơng thể hồn thành khơng có giúp đỡ động viên nhiều người Có thể kể đến giúp đỡ Người hướng dẫn khoa học, Thầy, Cô, bạn bè người thân gia đình Trước tiên, tơi xin bày tỏ kính trọng lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Ngơ Quang Huân thầy Đỗ Hữu Tài, người hướng dẫn khoa học cho suốt thời gian học tập nghiên cứu trường đại học Lạc Hồng Trong gần bốn năm qua, thầy tận tâm hướng dẫn bước vào đường nghiên cứu khoa học động viên nhiều để hồn thành cơng trình nghiên cứu Những góp ý nhận xét thầy suốt q trình nghiên cứu giúp tơi, khơng việc thực luận án mà việc hồn thiện thân Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Thầy, Cô thuộc khoa Sau đại học Thầy, Cô thuộc trường đại học Lạc Hồng giảng dạy giúp đỡ hoàn thành học phần, chuyên đề chương trình đào tạo tiến sỹ Sự tận tình Thầy, Cơ tạo điều kiện cho tơi tích lũy kiến thức hữu ích nhằm thực cơng việc để hồn thành luận án Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến người thân gia đình ủng hộ tạo điều kiện tốt để tơi có đủ nghị lực tập trung suốt trình học tập nghiên cứu Đồng Nai, ngày tháng năm 2018 Nghiên cứu sinh PHẠM MINH MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VÀ DOANH NGHIỆP KINH DOANH BÁN LẺ VIỆT NAM 1.2 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 10 1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 11 1.6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .12 1.6.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 12 1.6.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng .12 1.7 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 13 a) Các nghiên cứu Michael Hugos David Blanchard 14 b) Nghiên cứu Douglas, James Lisa 15 c) Nghiên cứu Huỳnh Thị Thu Sương 16 d) Nghiên cứu Ravinder Kumar, Rajesh K Singh Ravi Shankar 17 e) Nghiên cứu Henry, Rado Scarlett 18 f) Nghiên cứu Sandberg Abrahamsson 19 g) Các nghiên cứu khác .20 h) Tổng hợp nghiên cứu trước 21 1.8 NHỮNG ĐĨNG GĨP VÀ TÍNH MỚI CỦA LUẬN ÁN 23 1.9 BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN 25 TÓM TẮT CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ BÁN LẺ VÀ CHUỖI CUNG ỨNG BÁN LẺ 27 2.1 TỔNG QUAN VỀ BÁN LẺ .27 2.1.1 Khái niệm đặc điểm bán lẻ 27 2.1.2 Vai trò bán lẻ kinh tế 28 2.1.3 Phân loại bán lẻ 29 2.1.3.1 Theo loại hình sở hữu 29 2.1.3.2 Theo phương thức tiếp xúc với khách hàng 30 2.2 TỔNG QUAN VỀ CHUỖI CUNG ỨNG 32 2.2.1 Khái niệm chuỗi cung ứng 32 2.2.2 Các hoạt động chuỗi cung ứng .36 2.2.3 Các giai đoạn phát triển chuỗi cung ứng 44 2.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CHUỖI CUNG ỨNG BÁN LẺ 46 2.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động chuỗi cung ứng 46 2.3.1.1 Sản xuất (Manufacturing) .46 2.3.1.2 Lưu kho (Inventory) 47 2.3.1.3 Địa điểm (Location) 47 2.3.1.4 Vận tải (Transportation) 48 2.3.1.5 Thông tin (Information) 48 2.3.1.6 Môi trường không chắn (Enviromental Uncertainty) 49 2.3.1.7 Công nghệ thông tin (Information Technology) 49 2.3.1.8 Quan hệ chuỗi cung ứng (Supply chain Relationship) 50 2.3.1.9 Chiến lược chuỗi cung ứng (Strategy) 51 2.3.1.10 Đo lường hiệu suất hoạt động (Performance Measurement) 51 2.3.1.11 Sự hợp tác chuỗi cung ứng (Collaboration) 52 2.3.1.12 Quản lý kinh doanh (Business Management) .53 2.3.1.13 Sự hỗ trợ quản lý cấp cao (Top Management Support) .53 2.3.1.14 Nguồn nhân lực (Human Resource) 54 2.3.1.15 Sự hài lòng khách hàng (Customer Satisfaction) 54 2.3.2 Các nhân tố thành công quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động chuỗi cung ứng bán lẻ 55 2.3.3 Giả thuyết mơ hình nghiên cứu đề xuất 56 TÓM TẮT CHƯƠNG 59 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 61 3.1 LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 61 3.2 QUI TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 62 3.3 HỒI QUY NHỊ PHÂN 66 3.4 MƠ HÌNH CẤU TRÚC TUYẾN TÍNH PLS .70 3.5 THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI ĐỊNH LƯỢNG 74 3.5.1 Thiết kế bảng câu hỏi cho nghiên cứu giai đoạn gạn lọc .74 3.5.2 Thiết kế bảng câu hỏi cho nghiên cứu giai đoạn thức 78 3.5.2.1 Thang đo Sản xuất 79 3.5.2.2 Thang đo Lưu kho 80 3.5.2.3 Thang đo Địa điểm 81 3.5.2.4 Thang đo Vận tải 82 3.5.2.5 Thang đo Thông tin .83 3.5.2.6 Thang đo Sự hợp tác chuỗi cung ứng 85 3.5.2.7 Thang đo Sự hỗ trợ quản lý cấp cao .86 3.5.2.8 Thang đo Chiến lược chuỗi cung ứng 87 TÓM TẮT CHƯƠNG 89 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 90 4.1 CÁC NHÂN TỐ THÀNH CÔNG QUAN TRỌNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÀNH CÔNG CỦA CHUỖI CUNG ỨNG BÁN LẺ 90 4.1.1 Lý thực nghiên cứu .90 4.1.2 Kết vấn nhóm 91 4.1.3 Thu thập liệu .93 4.1.4 Kết nghiên cứu 94 4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CHÍNH THỨC .98 4.2.1 Thu thập liệu giai đoạn thức .99 4.2.2 Kết nghiên cứu thức 100 4.2.2.1 Kiểm tra độ tin cậy thang đo 100 4.2.2.2 Kiểm tra độ phân biệt tượng đa cộng tuyến 102 4.2.2.3 Đánh giá mơ hình cấu trúc 103 4.3 THẢO LUẬN VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 105 TÓM TẮT CHƯƠNG 108 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ .110 5.1 KẾT LUẬN .110 5.2 HÀM Ý QUẢN TRỊ 112 5.2.1 Hàm ý nâng cao vai trò lãnh đạo .112 5.2.2 Hàm ý tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng 114 5.2.3 Hàm ý nâng cao khả vận chuyển 116 5.2.4 Hàm ý việc nâng cao hiệu chia sẻ thông tin chuỗi cung ứng 117 5.2.5 Hàm ý chiến lược chuỗi cung ứng 118 5.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 119 CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Thống kê hệ thống bán lẻ Việt Nam Bảng 1.2: Tổng quan nghiên cứu trước 22 Bảng 3.1: Nội dung thang đo 88 Bảng 4.1: Thống kê mô tả mẫu khảo sát theo giới tính 94 Bảng 4.2: Thống kê mẫu khảo sát theo trình độ quy mơ doanh nghiệp 95 Bảng 4.3: Kiểm định Omnibus cho hệ số mơ hình 95 Bảng 4.4: Tóm tắt mơ hình 96 Bảng 4.5: Bảng phân loại đối tượng 96 Bảng 4.6: Tổng hợp biến phương trình 97 Bảng 4.7: Kết kiểm tra độ tin cậy 100 Bảng 4.8: Hệ số tải nhân tố bên 101 Bảng 4.9: Kết HTMT 102 Bảng 4.10: Kết VIF 103 Bảng 4.11: Kết R bình phương 103 Bảng 4.12: Mức độ tác động gián tiếp nhân tố 105 Bảng 4.13: Mức độ tác động tổng hợp nhân tố 106 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: GDP bình quân đầu người Việt Nam Hình 1.2: Tổng giá trị hàng hóa bán lẻ Việt Nam Hình 1.3: Số cửa hàng triệu dân Hình 1.4: Mơ hình động lực chuỗi cung ứng 14 Hình 1.5: Các nhân tố ảnh hưởng hoạt động chuỗi cung ứng 19 Hình 2.1: Các thành phần quản trị chuỗi cung ứng 38 Hình 2.2: Mơ hình SCOR 39 Hình 2.3: Mối quan hệ nhóm hoạt động SCOR 40 Hình 2.4: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 59 Hình 3.1: Qui trình nghiên cứu 63 Hình 3.2: Khung phân tích luận án 66 Hình 4.1: Mơ hình nghiên cứu thức 104 16 Doanh nghiệp Anh/Chị cung cấp hàng hóa cho khách hàng thời gian qui định 17 Khơng có tượng “đứt hàng” doanh nghiệp Anh/Chị 18 Doanh nghiệp Anh/Chị có nhiều phương thức vận tải linh hoạt 19 Hoạt động vận tải chuỗi cung ứng hoạt động tốt 20 Dữ liệu tồn kho chia sẻ cho tất phòng, ban có trách nhiệm doanh nghiệp Anh/Chị 21 Dữ liệu sản xuất phân phối chia sẻ tồn phòng, ban có trách nhiệm doanh nghiệp Anh/Chị 22 Dữ liệu bán hàng thực tế chia sẻ cho tất phòng, ban có trách nhiệm doanh nghiệp Anh/Chị 23 Dự báo nhu cầu chia sẻ tồn phòng, ban có trách nhiệm doanh nghiệp Anh/Chị 24 Chỉ số hiệu suất chia sẻ tồn phòng, ban doanh nghiệp Anh/Chị 25 Các đối tác chuỗi cung ứng thiết lập kế hoạch liên lạc hiệu 26 Hoạt động doanh nghiệp anh/chị tăng tính linh hoạt nhờ hợp tác với đối tác 27 Các đối tác chuỗi cung ứng hợp tác việc thiết kế quy trình sản phẩm 28 Các đối tác chuỗi cung ứng hợp tác việc thực hoạt động họ 29 Các đối tác chuỗi cung ứng có tương tác thường xuyên nhằm giải vấn đề xảy 30 Lãnh đạo giúp nhân viên hiểu tầm quan trọng quản lý chuỗi cung ứng doanh nghiệp 31 Lãnh đạo khuyến khích nhân viên tham gia vào việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với thành viên chuỗi cung ứng 32 Lãnh đạo quan tâm đến công nghệ chia sẻ thông tin với thành viên chuỗi cung ứng 33 Lãnh đạo cho chia sẻ rủi ro lợi nhuận quan trọng 34 Lãnh đạo quan tâm hỗ trợ quản lý chuỗi cung ứng 35 Chuỗi cung ứng doanh nghiệp anh/chị lựa chọn thành viên dựa chi phí chất lượng 36 Chiến lược phát triển doanh nghiệp Anh/Chị phù hợp với chiến lược chuỗi 37 Cấu trúc chuỗi cung ứng mà doanh nghiệp anh/chị tham gia bền vững 38 Các thành viên chuỗi ủng hộ chiến lược chung thực 39 Chiến lược mà doanh nghiệp Anh/Chị sử dụng mang lại phát triển cho doanh nghiệp Anh/Chị vui lòng cho biết thơng tin cá nhân: Giới tính:   Nam Độ tuổi :  < 25  Nữ  25 - 35  36-45  >45  Đại học  Sau Đại học Trình độ:  PTTH trở xuống  Cao đẳng, Trung cấp Kinh nghiệm công tác:  < năm  – năm  6-10 năm  >10 năm Vị trí cơng tác:  Lãnh đạo  Chuyên viên Xin chân thành cám ơn hợp tác anh/chị!  Kỹ Thuật viên  Nhân viên PHỤ LỤC G: THỐNG KÊ MÔ TẢ ĐỊNH LƯỢNG CHÍNH THỨC Gioi tinh N Valid Missing 311 1.66 475 Mean Std Deviation Statistics Do tuoi Trinh hoc Kinh nghiem van cong tac 311 311 311 0 2.43 3.13 2.69 701 332 869 Vi tri cong tac 311 2.79 936 Frequency Table Gioi tinh Frequency Percent Nam Valid Nu Total 106 205 311 34.1 65.9 100.0 Do tuoi Frequency Percent 45 Total 18 160 113 20 311 5.8 51.4 36.3 6.4 100.0 Valid Percent 34.1 65.9 100.0 Cumulative Percent 34.1 100.0 Valid Percent 5.8 51.4 36.3 6.4 100.0 Cumulative Percent 5.8 57.2 93.6 100.0 Trinh hoc van Frequency Percent Valid Percent Dai hoc 272 87.5 87.5 Valid Sau dai hoc 39 12.5 12.5 Total 311 100.0 100.0 Cumulative Percent 87.5 100.0 Kinh nghiem cong tac Frequency Percent Valid Percent 10 nam 55 17.7 17.7 Total 311 100.0 100.0 Vi tri cong tac Frequency Percent Lanh dao Chuyen vien Ky thuat Valid vien Nhan vien Total Cumulative Percent 9.3 38.9 82.3 100.0 154 2.3 49.5 Valid Percent 2.3 49.5 Cumulative Percent 2.3 51.8 47 15.1 15.1 66.9 103 311 33.1 100.0 33.1 100.0 100.0 PHỤ LỤC H: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG Path Coefficients Collabor ative Collaborat ive Informatio n Informa tion Invent ory Locat ion Manufa cture 0.354 Strat egy TopManSu pport Transport ation 0.259 0.511 0.510 0.528 0.113 Inventory 0.248 Location 0.059 Manufactu re 0.197 0.536 Strategy TopManSu pport Transport ation 0.646 0.397 0.051 Indirect Effects Total Indirect Effects Collabor ative Informa tion Collaborat ive Informatio n Invent ory Locat ion 0.181 0.181 Manufa cture 0.187 Strat egy 0.142 TopManSu pport Transport ation 0.189 0.289 Inventory Location Manufactu re Strategy TopManSu pport Transport ation Specific Indirect Effects 0.229 0.320 0.319 0.330 0.418 0.335 Specific Indirect Effects 0.229 TopManSupport -> Collaborative -> Information TopManSupport -> Collaborative -> Information -> Inventory 0.117 TopManSupport -> Information -> Inventory 0.203 TopManSupport -> Collaborative -> Information -> Location 0.117 TopManSupport -> Information -> Location 0.202 TopManSupport -> Collaborative -> Information -> Manufacture 0.121 TopManSupport -> Information -> Manufacture 0.209 TopManSupport -> Collaborative -> Strategy 0.167 TopManSupport -> Collaborative -> Information -> Strategy 0.026 TopManSupport -> Information -> Strategy 0.045 TopManSupport -> Collaborative -> Information -> Inventory -> Strategy 0.029 TopManSupport -> Information -> Inventory -> Strategy 0.050 TopManSupport -> Collaborative -> Information -> Location -> Strategy 0.007 TopManSupport -> Information -> Location -> Strategy TopManSupport -> Collaborative -> Information -> Manufacture -> Strategy TopManSupport -> Information -> Manufacture -> Strategy TopManSupport -> Collaborative -> Information -> Transportation -> Strategy TopManSupport -> Information -> Transportation -> Strategy 0.012 TopManSupport -> Collaborative -> Information -> Transportation 0.122 TopManSupport -> Information -> Transportation 0.212 0.024 0.041 0.006 0.011 Total Effects Collabor ative Collaborat ive Informatio n Inventory Location Manufactu re Strategy TopManSu pport Transport ation Informa tion Invent ory Locat ion Manufa cture Strat egy TopManSu pport Transport ation 0.354 0.181 0.181 0.187 0.401 0.189 0.511 0.510 0.528 0.401 0.536 0.248 0.059 0.197 0.646 0.625 0.320 0.319 0.330 0.418 0.051 0.335 Outer Loadings Collabor ative Col Col Col Col Col Inf1 Informatio n Inventor y Locat ion Manufa cture Strat egy 0.746 0.815 0.780 0.776 0.780 0.717 Inf2 0.799 Inf3 0.783 Inf4 0.775 Inf5 Inv Inv Inv Inv Inv Loc Loc Loc Loc Loc Ma n1 Ma n2 Ma n3 Ma n4 Str Str Str 0.765 0.833 0.809 0.801 0.736 0.851 0.714 0.802 0.741 0.825 0.831 0.730 0.827 0.765 0.750 0.760 0.801 0.840 TopManSupp ort Transpo rtation Str Str To p1 To p2 To p3 To p4 To p5 Trn Trn Trn Trn Trn 0.803 0.795 0.702 0.811 0.802 0.775 0.740 0.707 0.742 0.736 0.786 0.802 Latent Variable Correlations Collaborative Colla borat ive 1.000 Inform ation Inven tory Locati on Manufa cture Strateg y 0.610 0.588 0.553 0.567 0.649 0.646 Trans portati on 0.592 Information 0.610 1.000 0.511 0.510 0.528 0.559 0.625 0.536 Inventory 0.588 0.511 1.000 0.744 0.643 0.663 0.573 0.650 Location 0.553 0.510 0.744 1.000 0.586 0.595 0.515 0.682 Manufacture 0.567 0.528 0.643 0.586 1.000 0.629 0.553 0.602 Strategy 0.649 0.559 0.663 0.595 0.629 1.000 0.666 0.585 TopManSupport 0.646 0.625 0.573 0.515 0.553 0.666 1.000 0.527 Transportation 0.592 0.536 0.650 0.682 0.602 0.585 0.527 1.000 TopManS upport Latent Variable Covariances Collaborative Colla borat ive 1.000 Inform ation Inven tory Locati on Manufa cture Strateg y 0.610 0.588 0.553 0.567 0.649 0.646 Trans portati on 0.592 Information 0.610 1.000 0.511 0.510 0.528 0.559 0.625 0.536 Inventory 0.588 0.511 1.000 0.744 0.643 0.663 0.573 0.650 Location 0.553 0.510 0.744 1.000 0.586 0.595 0.515 0.682 Manufacture 0.567 0.528 0.643 0.586 1.000 0.629 0.553 0.602 Strategy 0.649 0.559 0.663 0.595 0.629 1.000 0.666 0.585 TopManSupport 0.646 0.625 0.573 0.515 0.553 0.666 1.000 0.527 Transportation 0.592 0.536 0.650 0.682 0.602 0.585 0.527 1.000 TopManS upport Quality Criteria R Square Collaborative R Square 0.418 R Square Adjusted 0.416 Information 0.464 0.460 Inventory 0.262 0.259 Location 0.261 0.258 Manufacture 0.278 0.276 Strategy 0.585 0.577 Transportation 0.287 0.285 Construct Reliability and Validity Cronbach's Alpha 0.838 rho_ A 0.839 0.886 Average Variance Extracted (AVE) 0.608 Information 0.827 Inventory 0.865 0.830 0.878 0.590 0.869 0.903 0.651 Location 0.842 0.847 0.888 0.614 Manufacture 0.768 0.771 0.852 0.591 Strategy TopManSupp ort Transportatio n 0.859 0.859 0.899 0.640 0.825 0.831 0.877 0.589 0.812 0.815 0.869 0.571 Collaborative Composite Reliability Discriminant Validity Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) Strat egy Strategy TopManSu pport Inventory Manufactu re Collaborat ive Informatio n Transport ation Location TopManSu pport Invent ory Manufa cture Collabor ative Informa tion Transport ation Locat ion 0.786 0.766 0.676 0.774 0.689 0.787 0.763 0.771 0.688 0.703 0.658 0.748 0.599 0.656 0.727 0.694 0.637 0.771 0.762 0.708 0.649 0.694 0.610 0.866 0.727 0.650 0.604 0.827 Inner VIF Values Collabora tive Collabora tive Informati on Inventory Location Manufact ure Strategy TopManS upport Transport ation Informatio n Inven tory Loca tion Manufa cture 1.718 Strat egy Transpor tation 2.071 1.000 1.000 1.000 1.807 2.798 2.702 2.053 1.000 TopManS upport 1.718 2.351 1.000 Model_Fit Fit Summary SRMR Saturated Model 0.061 Estimated Model 0.147 d_ULS 2.944 16.816 d_G1 1.141 1.583 d_G2 ChiSquare NFI 0.949 1.323 1,695.687 2,099.808 0.761 0.704 ... thích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động chuỗi cung ứng bán lẻ môi trường kinh doanh Việt Nam Việc sử dụng phương pháp định tính giúp khám phá nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động chuỗi cung ứng bán lẻ Việt. .. Trong nghiên cứu này, mục tiêu nghiên cứu xác định nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động chuỗi cung ứng doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ có vốn Việt Nam (các doanh nghiệp Việt Nam nắm giữ quyền kinh doanh) ... triển chuỗi cung ứng bán lẻ? 1.4 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Trong luận án mục tiêu nghiên cứu xác định nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động chuỗi cung ứng doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ Việt Nam nhằm làm sở
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn