Quản lý đào tạo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học địa phương trong bối cảnh đổi mới giáo dục (Luận án tiến sĩ)

229 1 0
  • Loading ...
1/229 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2020, 09:59

Quản lý đào tạo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học địa phương trong bối cảnh đổi mới giáo dục (Luận án tiến sĩ)Quản lý đào tạo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học địa phương trong bối cảnh đổi mới giáo dục (Luận án tiến sĩ)Quản lý đào tạo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học địa phương trong bối cảnh đổi mới giáo dục (Luận án tiến sĩ)Quản lý đào tạo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học địa phương trong bối cảnh đổi mới giáo dục (Luận án tiến sĩ)Quản lý đào tạo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học địa phương trong bối cảnh đổi mới giáo dục (Luận án tiến sĩ)Quản lý đào tạo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học địa phương trong bối cảnh đổi mới giáo dục (Luận án tiến sĩ)Quản lý đào tạo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học địa phương trong bối cảnh đổi mới giáo dục (Luận án tiến sĩ)Quản lý đào tạo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học địa phương trong bối cảnh đổi mới giáo dục (Luận án tiến sĩ)Quản lý đào tạo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học địa phương trong bối cảnh đổi mới giáo dục (Luận án tiến sĩ)Quản lý đào tạo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học địa phương trong bối cảnh đổi mới giáo dục (Luận án tiến sĩ)Quản lý đào tạo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học địa phương trong bối cảnh đổi mới giáo dục (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM NGUYỄN THỊ NGỌC ANH QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Chuyên ngành : Quản lý giáo dục Mã số : 9.14.01.14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Phan Văn Kha PGS TS Trần Thị Minh Hằng HÀ NỘI, 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án tiến sĩ “Quản lý đào tạo thực quyền tự chủ trách nhiệm xã hội trường đại học địa phương bối cảnh đổi giáo dục” viết hướng dẫn GS.TS Phan Văn Kha, PGS.TS Trần Thị Minh Hằng góp ý nhà khoa học Các số liệu, trích dẫn, tư liệu luận án đảm bảo độ tin cậy, xác, trung thực, có dẫn nguồn cụ thể Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Anh ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận án này, nhận giúp đỡ nhiều từ tập thể cá nhân Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo phòng ban chức năng, thầy giáo Viện giảng dạy, tạo điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Phan Văn Kha PGS.TS Trần Thị Minh Hằng ln tận tình hướng dẫn, bảo dìu dắt tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu thực luận án Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, cán bộ, giảng viên sinh viên trường: Đại học Tân Trào, Đại học Hùng Vương, Đại học Hải Phòng, Đại học Hồng Đức quan liên quan nhiệt tình cung cấp tư liệu, hỗ trợ tơi q trình khảo sát để hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Hùng Vương, Trung tâm Hợp tác Đào tạo, Truyền thông Hỗ trợ sinh viên ủng hộ, giúp đỡ, động viên vật chất lẫn tinh thần suốt q trình học tập nghiên cứu Tơi xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp toàn thể người đóng góp ý kiến, giúp đỡ tơi trình thu thập, tìm kiếm tài liệu Xin cảm ơn gia đình ln điểm tựa vững cho tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu bảo vệ luận án Hà Nội, tháng 01 năm 2019 Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Anh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ x MỞ ĐẦU .1 Lí chọn đề tài .1 Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những luận điểm cần bảo vệ Những đóng góp luận án .7 10 Cấu trúc luận án CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu phân cấp quản lý, quyền tự chủ trách nhiệm xã hội trường đại học 1.1.2 Các nghiên cứu Quản lý đào tạo trường đại học địa phương 11 1.1.3 Nhận xét chung 14 1.2 Phân cấp quản lý, quyền tự chủ trách nhiệm xã hội trường đại học địa phương bối cảnh đổi giáo dục .15 1.2.1 Bối cảnh đổi giáo dục 15 1.2.2 Phân cấp quản lý 19 iv 1.2.3 Quyền tự chủ trách nhiệm xã hội 24 1.3 Đào tạo trường đại học địa phương thực quyền tự chủ trách nhiệm xã hội 33 1.3.1 Trường đại học địa phương 33 1.3.2 Các thành tố trình đào tạo theo tiếp cận CIPO .36 1.4 Quản lý đào tạo trường đại học địa phương thực quyền tự chủ trách nhiệm xã hội 41 1.4.1 Khái niệm 41 1.4.2 Nội dung quản lý đào tạo trường đại học địa phương thực quyền tự chủ trách nhiệm xã hội .41 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đào tạo trường đại học địa phương thực quyền tự chủ trách nhiệm xã hội 48 1.5.1 Yếu tố chủ quan 48 1.5.2 Yếu tố khách quan 49 KẾT LUẬN CHƯƠNG 51 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG 53 2.1 Khái quát trường đại học địa phương 53 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng 55 2.2.1 Mục tiêu khảo sát .55 2.2.2 Đối tượng, địa bàn thời gian khảo sát 55 2.2.3 Phương pháp khảo sát, đối tượng công cụ điều tra .55 2.3 Thực trạng đào tạo trường đại học địa phương 56 2.3.1 Công tác tuyển sinh 56 2.3.2 Chương trình đào tạo 58 2.3.3 Thực trạng thực quy trình tổ chức đào tạo 61 2.4 Thực trạng phân cấp quản lý đào tạo quyền tự chủ cho trường đại học địa phương .63 2.4.1 Phân cấp tổ chức nhân 63 v 2.4.2 Phân cấp quản lý chuyên môn .65 2.4.3 Phân cấp quản lý tài sở vật chất .67 2.4.4 Phân cấp quản lý hợp tác liên kết đào tạo .68 2.5 Thực trạng quản lý đào tạo thực quyền tự chủ trách nhiệm xã hội trường đại học địa phương theo phân cấp quản lý hành 70 2.5.1 Thực trạng tự chủ tự chịu trách nhiệm mở ngành đào tạo, quản lý phát triển chương trình đào tạo chuẩn đầu 70 2.5.2 Thực trạng tự chủ tự chịu trách nhiệm quản lý tuyển sinh .72 2.5.3 Thực trạng tự chủ tự chịu trách nhiệm tổ chức - nhân 75 2.5.4 Thực trạng tự chủ tự chịu trách nhiệm quản lý tài chính, sở vật chất phương tiện dạy học 78 2.5.5 Thực trạng tự chủ tự chịu trách nhiệm quản lý trình dạy học 81 2.5.6 Thực trạng tự chủ tự chịu trách nhiệm quản lý đánh giá kết học tập sinh viên quản lý đầu 84 2.5.7 Thực trạng tự chủ tự chịu trách nhiệm quản lý hợp tác liên kết đào tạo 88 2.6 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng tới QLĐT trường ĐHĐP 92 2.6.1 Yếu tố chủ quan 92 2.6.2 Yếu tố khách quan 93 KẾT LUẬN CHƯƠNG 95 CHƯƠNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 97 3.1 Nguyên tắc đề xuất 97 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 97 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa .97 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 98 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu khả thi 98 3.2 Các giải pháp thực quyền tự chủ công tác quản lý đào tạo trường đại học địa phương 98 vi 3.2.1 Đẩy mạnh phân cấp quản lý đào tạo nội nhà trường theo hướng tăng quyền tự chủ trách nhiệm xã hội đơn vị trực thuộc .99 3.2.2 Hoàn thiện Quy chế “Tổ chức hoạt động nhà trường thực quyền tự chủ trách nhiệm xã hội đào tạo” 106 3.2.3 Quản lý, phát triển chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu địa phương khu vực 110 3.2.4 Đổi quản lý công tác tuyển sinh dựa theo nhu cầu xã hội lực đào tạo trường đại học địa phương 115 3.2.5 Tăng cường quản lý nhằm nâng cao lực tự chủ cán quản lý, giảng viên sinh viên .119 3.2.6 Tăng cường quản lý việc huy động nguồn lực, đảm bảo tài sở vật chất phục vụ đào tạo 129 3.2.7 Quản lý nhằm tăng cường tính hiệu cơng tác kết nối doanh nghiệp 132 3.3 Khảo nghiệm mức độ cần thiết khả thi giải pháp thực quyền tự chủ công tác quản lý đào tạo trường đại học địa phương 134 3.3.1 Mục đích, nội dung phương pháp khảo nghiệm 134 3.3.2 Kết khảo nghiệm .135 3.4 Thử nghiệm số giải pháp thực quyền tự chủ công tác quản lý đào tạo trường đại học địa phương 142 3.4.1 Tổ chức phương pháp thử nghiệm 142 3.4.2 Kết thử nghiệm Giải pháp 143 KẾT LUẬN CHƯƠNG 146 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 148 Kết luận 148 Kiến nghị 150 CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN .154 TÀI LIỆU THAM KHẢO .155 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CLĐT Chất lượng đào tạo CNH-HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa CNTT Cơng nghệ thơng tin CSVC Cơ sở vật chất CTĐT Chương trình đào tạo CVHT Cố vấn học tập DH Dạy học ĐH Đại học ĐHĐP Đại học địa phương ĐT Đào tạo GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GDĐH Giáo dục đại học GS Giáo sư GV Giảng viên HĐT Hội đồng trường HTTC Hệ thống tín KT-XH Kinh tế - xã hội NCKH Nghiên cứu khoa học NXB Nhà xuất PGS Phó giáo sư QL Quản lý QLĐT Quản lý đào tạo QTĐT Quá trình đào tạo SĐH Sau đại học SV Sinh viên TP Thành phố TS Tiến sĩ TW Trung ương viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Các trường Đại học công lập khảo sát 53 Bảng 2.2: Quy mô đào tạo trường năm 2016-2017 54 Bảng 2.3: Thống kê quy mô tuyển sinh trường từ năm 2015-2017 .56 Bảng 2.4: Thực trạng công tác tuyển sinh trường ĐHĐP 57 Bảng 2.5: Thực trạng đảm bảo yêu cầu chương trình đào tạo 59 Bảng 2.6: Thực trạng điều kiện phục vụ quy trình tổ chức đào tạo 61 Bảng 2.7: Thực trạng quy trình tổ chức đào tạo 62 Bảng 2.8: Thực trạng phân cấp tổ chức nhân 65 Bảng 2.9: Thực trạng phân cấp quản lý chuyên môn 66 Bảng 2.10: Thực trạng phân cấp quản lý tài sở vật chất 68 Bảng 2.11: Thực trạng phân cấp quản lý hợp tác liên kết đào tạo 69 Bảng 2.12: Thực trạng quản lý chương trình đào tạo nhà trường .71 Bảng 2.13: Thực trạng quản lý tuyển sinh nhà trường theo phân cấp quản lý hành 74 Bảng 2.14: Thực trạng tổ chức nhân nhà trường theo phân cấp quản lý hành 77 Bảng 2.15: Thực trạng quản lý tài chính, sở vật chất tài nhà trường theo phân cấp quản lý hành 79 Bảng 2.16: Thực trạng quản lý trình dạy học nhà trường theo phân cấp quản lý hành 82 Bảng 2.17: Thực trạng quản lý đánh giá kết học tập quản lý đầu .84 Bảng 2.18: Thực trạng quản lý hợp tác liên kết đào tạo nhà trường theo phân cấp quản lý hành 89 Bảng 2.19: Mức độ ảnh hưởng yếu tố chủ quan đến QLĐT nhà trường theo phân cấp quản lý hành 92 Bảng 2.20: Mức độ ảnh hưởng yếu tố khách quan đến QLĐT nhà trường theo phân cấp quản lý hành 93 Bảng 3.1: Kết khảo nghiệm Giải pháp .136 ix Bảng 3.2: Kết khảo nghiệm Giải pháp .137 Bảng 3.3: Kết khảo nghiệm Giải pháp .138 Bảng 3.4: Kết khảo nghiệm Giải pháp .138 Bảng 3.5: Kết khảo nghiệm Giải pháp .139 Bảng 3.6: Kết khảo nghiệm Giải pháp .140 Bảng 3.7: Kết khảo nghiệm Giải pháp .140 Bảng 3.8: Tổng hợp kết khảo nghiệm giải pháp 141 Bảng 3.9: So sánh công tác quản lý xây dựng phát triển CTĐT trước sau thử nghiệm 145 PL40 10 11 12 Chỉ đạo tổ chức đánh giá tốt nghiệp sinh viên Mời chuyên gia đại diện cho đơn vị sử dụng SV sau tốt nghiệp tham gia hội đồng thi/xét tốt nghiệp Chỉ đạo tổ chức xét công nhận tốt nghiệp cấp tốt nghiệp Xây dựng thực sách khen thưởng, kỷ luật phù hợp quản lý SV Đảm bảo tính cơng khai, minh bạch kết học tập rèn luyện SV SV tốt nghiệp tìm việc làm phù hợp với ngành đào tạo Khả thăng tiến nghề nghiệp, phát triển nghề nghiệp SV sau tốt nghiệp Thiết lập hệ thống/mạng 0.0 1.6 33 26.2 33 26.2 58 46.0 4.17 22 17.5 57 45.2 22 17.5 12 0.0 9.5 13 10.3 2.50 17 0.0 23 18.3 35 27.8 68 54.0 4.36 0.0 22 17.5 51 40.5 30 23.8 23 18.3 3.43 0.0 4.8 26 20.6 29 23.0 65 51.6 4.21 18 14.3 51 40.5 19 15.1 28 22.2 10 7.9 2.69 14 18 14.3 49 38.9 35 27.8 16 12.7 6.3 2.58 16 13 10.3 57 45.2 32 25.4 15 11.9 7.1 2.60 15 PL41 13 14 15 16 17 lưới theo dõi theo dấu vết SV tốt nghiệp hàng năm Lấy ý kiến phản hồi SV chất lượng hiệu đào tạo, chương trình đào tạo Lấy ý kiến phản hồi từ người học hoạt động giảng dạy giảng viên, rút kinh nghiệm QLĐT Lấy ý kiến phản hồi hài lòng với/ chấp nhận chất lượng đào tạo nhà trường Lấy ý kiến phản hồi SV hài lòng với nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy kiểm tra đánh giá Lấy ý kiến phản hồi đơn vị sử dụng lao động (ĐVSDLĐ) lực SV tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm 5.6 37 29.4 43 34.1 19 15.1 20 15.9 3.06 0.8 51 40.5 39 31.0 16 12.7 19 15.1 3.01 10 6.3 50 39.7 39 31.0 14 11.1 15 11.9 2.83 12 7.1 51 40.5 40 31.7 12 14 11.1 2.77 13 1.6 49 38.9 41 32.5 16 12.7 18 14.3 2.99 11 9.5 PL42 Câu 12: Ý kiến Ông/ Bà thực trạng quản lý hợp tác liên kết đào tạo nhà trường theo phân cấp quản lý hành, theo các mức độ từ đến 5, không tốt, tốt IV Hợp tác quốc tế đào tạo Mức độ thực TT Nội dung 1 Thứ ∑ bậc 0.0 2.30 0.0 2.50 19 15.1 30 23.8 45 35.7 28 22.2 3.2 2.75 14 11.1 29 23.0 37 29.4 40 31.7 4.8 2.96 27 21.4 23 18.3 53 42.1 18 14.3 4.0 2.61 SL Nhập sử dụng chương trình tiên tiến nước Mời giảng viên, nhà khoa học nước tham gia giảng dạy nghiên cứu khoa học Mời giảng viên, nhà khoa học người Việt Nam định cư nước tham gia giảng dạy nghiên cứu khoa học Phối hợp với sở đào tạo nước ngồi triển khai khóa liên kết đào tạo Triển khai dự án hợp tác, đầu tư từ nước % SL % SL % SL % SL % 24 19.0 52 41.3 38 30.2 12 9.5 14 11.1 49 38.9 49 38.9 14 11.1 PL43 Trao đổi chuyên gia, cử GV thỉnh giảng sở đào tạo đối tác Tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế để trao đổi kinh nghiệm đào tạo Trao đổi thông tin khoa học đào tạo 0.0 27 21.4 58 46.0 32 25.4 7.1 3.18 3.2 12 9.5 69 54.8 30 23.8 11 8.7 3.25 0.0 11 8.7 41 32.5 54 42.9 20 15.9 3.66 V Liên kết với sở đào tạo nước TT Nội dung Liên kết đào tạo Trao đổi giảng 10 viên, mời giảng viên thỉnh giảng Đào tạo liên 11 thông Những liên kết khác ( có, 12 xin nêu cụ thể): Mức độ thực Thứ ∑ bậc SL % SL % SL % SL % SL % 0.0 4.0 26 20.6 59 46.8 36 28.6 4.00 0.0 24 19.0 34 27.0 38 30.2 30 23.8 3.59 0.0 4.8 33 26.2 60 47.6 27 21.4 3.86 VI Hợp tác với đơn vị sử dụng nhân lực: TT Nội dung SL % Mức độ thực SL % SL % SL % Xác định nhu cầu đào tạo 13 đơn vị 30 23.8 47 37.3 21 16.7 24 19.0 sử dụng nhân lực Đào tạo theo 14 địa chỉ, hợp 27 21.4 34 27.0 47 37.3 13 10.3 đồng đào tạo ∑ Thứ bậc 3.2 2.40 4.0 2.48 SL % PL44 15 16 17 18 19 20 21 22 Cấp học bổng 0.0 cho SV Mời chuyên gia đơn vị sử dụng nhân lực tham gia xây dựng 3.2 chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo tài liệu dạy học Mời chuyên gia đơn vị sử dụng nhân lực tham gia hội đồng 5.6 thẩm định chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo Huy động chuyên gia đơn vị sử dụng nhân lực tham 0.0 gia giảng dạy hướng dẫn thực tập Đơn vị sử dụng lao động tạo điều kiện 0.0 cho SV thực tập, tham quan thực tế Đơn vị sử dụng lao động hỗ trợ sở 13 10.3 vật chất, phương tiện dạy học Đơn vị sử dụng lao động 18 14.3 tiếp nhận SV sau tốt nghiệp Khác (Nếu có, xin nêu cụ thể): 39 31.0 40 31.7 28 22.2 19 15.1 3.21 42 33.3 37 29.4 26 20.6 17 13.5 3.08 37 29.4 40 31.7 32 25.4 10 3.01 21 16.7 29 23.0 52 41.3 24 19.0 3.63 21 16.7 79 62.7 21 16.7 3.92 35 27.8 41 32.5 23 18.3 14 11.1 2.92 36 28.6 42 33.3 18 14.3 12 4.0 7.9 9.5 2.76 PL45 D Thực trạng mức độ ảnh hưởng yếu tố đến quản lý đào tạo trường ĐH địa phương Câu 13: Ý kiến Ông/ Bà mức độ ảnh hưởng yếu tố chủ quan đến quản lý đào tạo nhà trường theo phân cấp quản lý hành, theo mức độ từ đến 5, khơng ảnh hưởng, ảnh hưởng Mức độ ảnh hưởng Thứ TT Nội dung ∑ bậc SL % SL % SL % SL % SL % Phẩm chất nhận thức đội ngũ cán quản lý, giảng viên Năng lực quản lý đội ngũ cán quản lý Phong cách lãnh đạo hiệu trưởng viên chức quản lý 0.0 0.0 3.2 10 0.0 0.0 5.6 0.0 7.9 112 88.9 4.86 25 19.8 94 74.6 4.69 0.0 16 12.7 29 23.0 81 64.3 4.52 Câu 14: Ý kiến Ông/ Bà mức độ ảnh hưởng yếu tố khách quan đến quản lý đào tạo nhà trường theo phân cấp quản lý hành, theo các mức độ từ đến 5, không ảnh hưởng, ảnh hưởng Mức độ ảnh hưởng TT Nội dung SL % SL % SL % SL Thứ % SL ∑ bậc % I Cơ sở pháp lý chế, sách nhà nước: Chính sách phân cấp quản lý Nhà nước cho nhà trường Chính sách Nhà nước, Bộ GD&ĐT ngành liên 0.0 0.0 7.1 19 15.1 98 77.8 4.71 0.0 0.0 0.0 119 94.4 4.94 5.6 PL46 quan đào tạo sử dụng nhân lực II Yếu tố địa phương: Cơ chế sách địa phương (sự lãnh đạo, đầu tư quyền địa phương, phân cấp quản lý mở rộng thẩm quyền tự chủ tổ chức máy, nhân sự, tài chính, tài sản ) Tình hình phát triển KT-XH địa phương thành lập trường Xã hội hóa ĐT (Huy động nguồn lực xã hội, khả đóng góp SV …) III Yếu tố khác: Bối cảnh đổi GDĐH Sự phát triển khoa học, công nghệ 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 5.6 109 86.5 4.81 0.0 14 11.1 33 26.2 79 62.7 4.52 0.0 27 21.4 20 15.9 79 62.7 4.41 0.0 0.0 11 33 26.2 82 65.1 4.56 0.0 0.0 23 18.3 25 19.8 78 61.9 4.44 8.7 10 7.9 PL47 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO NGHIỆM CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG (Dành cho viên chức quản lý trường Đại học địa phương) Kính gửi: ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Chúng tơi trân trọng cảm ơn Quý Ông/Bà thời gian qua hỗ trợ khảo sát thực trạng, làm sở cho việc đề xuất giải pháp quản lý đào tạo theo hướng tăng quyền tự chủ trách nhiệm xã hội trường đại học địa phương Việt Nam Rất mong q Ơng/Bà tiếp tục giúp đỡ chúng tơi hồn thành khảo nghiệm biện pháp đề xuất thông qua Phiếu khảo nghiệm Xin chân thành cảm ơn Ơng/ Bà vui lòng trả lời câu hỏi sau cách đánh dấu “x” vào ô tương ứng phù hợp với ý kiến Giải pháp 1: Đẩy mạnh phân cấp quản lý đào tạo nội nhà trường theo hướng tăng quyền tự chủ trách nhiệm khoa giảng viên bậc dxi Không KT Thứ KT ĐTB Mức độ Khả thi (KT) Rất Kt Không CT Biện pháp CT TT Rất CT Mức độ cần thiết (CT) ĐTB Thứ bậc dyi PL48 Giải pháp 2: Thứ bậc dxi KT Không KT ĐTB Rất Kt Không CT CT Biện pháp TT Rất CT Mức độ cần thiết (CT) Mức độ Khả thi (KT) ĐTB Thứ bậc dyi Hoàn thiện Quy chế “Tổ chức hoạt động nhà trường thực quyền tự chủ trách nhiệm xã hội đào tạo Giải pháp 3: Thứ bậc dxi KT Không KT ĐTB Rất Kt Không CT CT Biện pháp TT Rất CT Mức độ cần thiết (CT) Mức độ Khả thi (KT) ĐTB Thứ bậc dyi Biện pháp 1: Xác định nhu cầu đào tạo nhân lực địa phương tỉnh lân cận Biện pháp 2: Xác định mục đích chung mục tiêu cụ thể chương trình đào tạo Biện pháp 3: Chỉ đạo thiết kế chương trình đào tạo Biện pháp 4: Tổ chức thực chương trình đào tạo Biện pháp 5: Tổ chức đánh giá chương trình đào tạo Giải pháp 4: Biện pháp 1: Xác định quy mô tuyển sinh Biện pháp 2: Lập phương án tuyển sinh Biện pháp 3: Mở rộng quảng bá tư vấn tuyển sinh Thứ bậc dxi KT Không KT ĐTB Rất Kt Không CT Mức độ cần thiết (CT) Mức độ Khả thi (KT) CT Biện pháp Rất CT TT ĐTB Thứ bậc dyi PL49 Giải pháp 5: ĐTB KT Thứ bậc dxi KT Không ĐTB Mức độ Khả thi (KT) Rất Kt CT Không CT Biện pháp TT Rất CT Mức độ cần thiết (CT) Thứ bậc dyi Biện pháp 1: Xây dựng hồn thiện quy trình tổ chức đào tạo Biện pháp 2: Nâng cao chất lượng quản lý hoạt động dạy giảng viên hoạt động học sinh viên Biện pháp 3: Chỉ đạo đổi công tác kiểm tra, đánh giá kết học tập theo hướng tiếp cận lực Biện pháp 4: Xây dựng đội ngũ cố vấn học tập chuyên nghiệp Biện pháp 5: Tăng cường ứng dụng CNTT quản lý trình dạy học Giải pháp 6: Biện pháp 1: Tăng cường CSVC bảo đảm đầy đủ, đồng đại Biện pháp 2: Tăng cường tự chủ tài chính, huy động nguồn thu, cân đối thu - chi, bảo đảm kinh phí chi cho người, cho hoạt động chun mơn quản lý Biện pháp 3: Huy động nguồn lực xã hội để tăng cường CSVC tài phục vụ đào tạo ĐTB KT Thứ bậc dxi KT Không ĐTB Mức độ Khả thi (KT) Rất Kt CT Biện pháp CT Không TT Rất CT Mức độ cần thiết (CT) Thứ bậc dyi PL50 Giải pháp 7: bậc dxi Không KT Thứ KT ĐTB Mức độ Khả thi (KT) Rất Kt Không CT Biện pháp TT CT Rất CT Mức độ cần thiết (CT) ĐTB Biện pháp 2: Từ phía doanh nghiệp Biện pháp 3: Từ phía quan chức Đánh giá chung giải pháp Giải pháp Giải pháp Giải pháp Giải pháp Giải pháp Giải pháp Giải pháp Tổng bậc dxi Không KT Thứ KT ĐTB Mức độ Khả thi (KT) Rất KT Không CT Giải pháp CT TT Rất CT Mức độ cần thiết (CT) ĐTB bậc dyi Biện pháp 1: Từ phía trường đại học Thứ Thứ bậc dyi PL51 PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM TÍNH CẦN THIÊT VÀ KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG (Dành cho viên chức quản lý trường Đại học địa phương) Kính gửi: ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Chúng tơi trân trọng cảm ơn Q Ơng/Bà thời gian qua hỗ trợ khảo sát thực trạng, làm sở cho việc đề xuất giải pháp quản lý đào tạo theo hướng tăng quyền tự chủ trách nhiệm xã hội trường đại học địa phương Việt Nam Rất mong quí Ơng/Bà tiếp tục giúp đỡ chúng tơi hồn thành khảo nghiệm biện pháp đề xuất thông qua Phiếu khảo nghiệm Xin chân thành cảm ơn Ông/ Bà vui lòng trả lời câu hỏi sau cách đánh dấu “x” vào ô tương ứng phần để trống “…” phù hợp với ý kiến Khơng KT Thứ bậc dxi KT ĐTB Rất Kt CT Biện pháp Mức độ Khả thi (KT) Rất CT TT Mức độ cần thiết (CT) Không CT Giải pháp 1: ĐTB Đẩy mạnh phân cấp quản lý đào tạo nội nhà trường theo hướng tăng quyền tự chủ trách nhiệm khoa giảng viên 98.7 1.3 0.0 2.99 92.0 6.7 1.3 2.91 Thứ bậc dyi PL52 ĐTB Thứ bậc dxi Hoàn thiện Quy chế “Tổ chức hoạt động nhà trường thực 93.3 6.7 0.0 2.93 quyền tự chủ trách nhiệm xã hội đào tạo KT Không KT Rất Kt Không CT Mức độ Khả thi (KT) CT Biện pháp TT Mức độ cần thiết (CT) Rất CT Giải pháp 2: ĐTB Thứ bậc dyi 82.7 10.7 6.7 2.76 Biện pháp 1: Xác định nhu cầu đào tạo nhân lực địa phương tỉnh lân cận Biện pháp 2: Xác định mục đích chung mục tiêu cụ thể chương trình đào tạo Biện pháp 3: Chỉ đạo thiết kế chương trình đào tạo Biện pháp 4: Tổ chức thực chương trình đào tạo Biện pháp 5: Tổ chức đánh giá chương trình đào tạo ĐTB Thứ bậc dxi KT Không KT Rất Kt Không CT Mức độ Khả thi (KT) CT Biện pháp TT Mức độ cần thiết (CT) Rất CT Giải pháp 3: ĐTB Thứ bậc dyi 100.0 0.0 0.0 3.00 45.3 50.7 4.0 2.41 85.3 14.7 0.0 2.85 34.7 52.0 13.3 2.21 97.3 2.7 0.0 2.97 36.0 54.7 9.3 2.27 94.7 5.3 0.0 2.95 29.3 50.7 20.0 2.09 89.3 10.7 0.0 2.89 32.0 40.0 28.0 2.04 Mức độ Khả thi (KT) Rất Kt ĐTB Biện pháp 1: Xác định quy mô 80.0 20.0 0.0 2.80 tuyển sinh Biện pháp 2: Lập phương án tuyển 89.3 10.7 0.0 2.89 sinh Biện pháp 3: Mở rộng quảng bá 96.0 4.0 0.0 2.96 tư vấn tuyển sinh Thứ bậc dxi KT Không KT Mức độ cần thiết (CT) Không CT Biện pháp CT TT Rất CT Giải pháp 4: ĐTB Thứ bậc dyi 45.3 38.7 16.0 2.29 2 54.7 14.7 30.7 2.24 74.7 22.7 2.7 2.72 PL53 Giải pháp 5: Biện pháp 1: Xây dựng hoàn bậc dxi Không KT Thứ KT ĐTB Mức độ Khả thi (KT) Rất Kt Không CT CT Biện pháp TT Rất CT Mức độ cần thiết (CT) ĐTB Thứ bậc dyi 97.3 2.7 0.0 2.97 53.3 37.3 9.3 2.44 quản lý hoạt động dạy giảng 90.7 9.3 0.0 2.91 26.7 57.3 16.0 2.11 4 24.0 61.3 14.7 2.09 94.7 5.3 0.0 2.95 50.7 33.3 16.0 2.35 CNTT quản lý trình dạy 85.3 14.7 0.0 2.85 37.3 45.3 17.3 2.20 thiện quy trình tổ chức đào tạo Biện pháp 2: Nâng cao chất lượng viên hoạt động học sinh viên Biện pháp 3: Chỉ đạo đổi công tác kiểm tra, đánh giá kết học 88.0 12.0 0.0 2.88 tập theo hướng tiếp cận lực Biện pháp 4: Xây dựng đội ngũ cố vấn học tập chuyên nghiệp Biện pháp 5: Tăng cường ứng dụng học Giải pháp 6: Biện pháp 1: Tăng cường CSVC bảo bậc dxi Không KT Thứ KT ĐTB Mức độ Khả thi (KT) Rất Kt Không CT Biện pháp CT TT Rất CT Mức độ cần thiết (CT) ĐTB Thứ bậc dyi 98.7 1.3 0.0 2.99 45.3 48.0 6.7 2.39 đối thu - chi, bảo đảm kinh phí chi 97.3 2.7 0.0 2.97 37.3 50.7 12.0 2.25 36.0 49.3 14.7 2.21 đảm đầy đủ, đồng đại Biện pháp 2: Tăng cường tự chủ tài chính, huy động nguồn thu, cân cho người, cho hoạt động chuyên môn quản lý Biện pháp 3: Huy động nguồn lực xã hội để tăng cường CSVC 92.0 8.0 0.0 2.92 tài phục vụ đào tạo PL54 Biện pháp 1: Từ phía trường đại học Biện pháp 2: Từ phía doanh nghiệp Biện pháp 3: Từ phía quan chức KT Không KT Rất Kt Không CT Thứ bậc dxi ĐTB ĐTB 40.0 53.3 6.7 2.33 96.0 4.0 0.0 2.96 36.0 49.3 14.7 2.21 93.3 6.7 0.0 2.93 41.3 45.3 13.3 2.28 Mức độ cần thiết (CT) Giải pháp 96.0 Giải pháp 88.0 4.0 0.0 2.96 90.7 6.7 5.3 2.83 92.0 5.3 Giải pháp 82.7 10.7 6.7 2.76 Giải pháp 80.0 12.0 8.0 Giải pháp 85.3 9.3 Giải pháp Giải pháp Tổng Không KT Thứ bậc dxi KT ĐTB Rất KT Không CT Giải pháp Mức độ Khả thi (KT) CT TT Thứ bậc dyi 100.0 0.0 0.0 3.00 Đánh giá chung giải pháp Rất CT Mức độ Khả thi (KT) CT Biện pháp TT Mức độ cần thiết (CT) Rất CT Giải pháp 7: ĐTB Thứ bậc dyi 6.7 2.7 2.88 2.7 2.89 76.0 13.3 10.7 2.65 2.72 77.3 16.0 6.7 2.71 5.3 2.80 72.0 20.0 8.0 2.64 73.3 18.7 8.0 2.65 73.3 14.7 12.0 2.61 76.0 16.0 8.0 2.68 69.3 18.7 12.0 2.57 ... SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề Tự chủ trách nhiệm xã. .. thực quyền tự chủ trách nhiệm xã hội trường đại học địa phương - Chương 3: Giải pháp quản lý đào tạo thực quyền tự chủ trách nhiệm xã hội trường đại học địa phương bối cảnh đổi giáo dục 9 CHƯƠNG... luận án gồm chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý đào tạo thực quyền tự chủ trách nhiệm xã hội trường đại học địa phương bối cảnh đổi giáo dục - Chương 2: Thực trạng quản lý đào tạo thực quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đào tạo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học địa phương trong bối cảnh đổi mới giáo dục (Luận án tiến sĩ), Quản lý đào tạo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học địa phương trong bối cảnh đổi mới giáo dục (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn