Nghiên cứu hệ thống bài tập phát triển thể lực cho vận động viên Karatedo đội tuyển trẻ Quốc gia (Luận án tiến sĩ)

283 1 0
  • Loading ...
1/283 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2020, 09:35

Nghiên cứu hệ thống bài tập phát triển thể lực cho vận động viên Karatedo đội tuyển trẻ Quốc gia (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu hệ thống bài tập phát triển thể lực cho vận động viên Karatedo đội tuyển trẻ Quốc gia (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu hệ thống bài tập phát triển thể lực cho vận động viên Karatedo đội tuyển trẻ Quốc gia (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu hệ thống bài tập phát triển thể lực cho vận động viên Karatedo đội tuyển trẻ Quốc gia (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu hệ thống bài tập phát triển thể lực cho vận động viên Karatedo đội tuyển trẻ Quốc gia (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu hệ thống bài tập phát triển thể lực cho vận động viên Karatedo đội tuyển trẻ Quốc gia (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu hệ thống bài tập phát triển thể lực cho vận động viên Karatedo đội tuyển trẻ Quốc gia (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu hệ thống bài tập phát triển thể lực cho vận động viên Karatedo đội tuyển trẻ Quốc gia (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu hệ thống bài tập phát triển thể lực cho vận động viên Karatedo đội tuyển trẻ Quốc gia (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu hệ thống bài tập phát triển thể lực cho vận động viên Karatedo đội tuyển trẻ Quốc gia (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TP.HỒ CHÍ MINH - - VŨ VĂN HUẾ NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO VẬN ĐỘNG VIÊN KARATEDO ĐỘI TUYỂN TRẺ QUỐC GIA LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TP.HỒ CHÍ MINH - - VŨ VĂN HUẾ NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO VẬN ĐỘNG VIÊN KARATEDO ĐỘI TUYỂN TRẺ QUỐC GIA Ngành: Giáo dục học Mã số : 9140101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC Cán hướng dẫn khoa học: PGS TS Lê Đức Chương TS Lê Tử Trường TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 Lời cam đoan Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết trình bày luận án trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả luận án Vũ Văn Huế MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .3 MỤC LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN .13 DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG 15 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ 19 DANH MỤC CÁC HÌNH 20 DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC 21 PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Một số đặc điểm môn Karate: 1.1.1 Đặc điểm môn Karate 1.1.2 Đặc điểm kỹ thuật 1.1.3 Đặc điểm chiến thuật .6 1.1.4 Đặc điểm thể lực 1.1.5 Đặc điểm tâm lý 1.2 Cơ sở khoa học huấn luyện thể lực: .9 1.2.1 Đặc điểm huấn luyện thể lực .13 1.2.2 Phương pháp huấn luyện thể lực cho VĐV Karate 15 1.3 Bài tập thể chất huấn luyện thể lực: 17 1.3.1 Khái niệm tập thể chất 17 1.3.2 Bài tập thể chất phát triển tố chất thể lực 17 1.3.3 Phân loại tập thể lực 18 1.3.4 Cơ sở lý luận xác định hệ thống tập phát triển thể lực cho VĐV Karate 22 1.3.5 Phân loại tập Karate .25 1.4 Đặc điểm tâm sinh lý VĐV trẻ: 25 1.4.1 Đặc điểm giải phẫu cấu trúc thể 26 1.4.2 Đặc điểm sinh lý lứa tuổi 15-17 27 1.4.3 Đặc điểm tâm lý VĐV lứa tuổi 15-17 30 1.4.4 Đặc điểm tâm sinh lý VĐV Karate .31 1.4.5 Mục đích nhiệm vụ giai đoạn huấn luyện VĐV trẻ: 32 1.5 Xây dựng kế hoạch năm theo chu kỳ huấn luyện thể thao: .34 1.5.1 Vai trò ý nghĩa xây dựng kế hoạch năm theo chu kỳ 34 1.5.2 Tính chu kỳ kế hoạch huấn luyện năm .35 1.5.3 Đặc điểm giai đoạn KHHL năm: 36 1.6 Các cơng trình nghiên cứu có liên quan .40 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 47 2.1 Đối tượng nghiên cứu 47 2.2 Phương pháp nghiên cứu: 47 2.2.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 47 2.2.2 Phương pháp vấn chuyên gia 48 2.2.3 Phương pháp kiểm tra sư phạm: 49 2.2.4 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 61 2.2.5 Phương pháp toán thống kê 61 2.3 Tổ chức nghiên cứu: 64 2.3.1 Phạm vi nghiên cứu .64 2.3.2 Địa điểm nghiên cứu 64 2.3.3 Kế hoạch nghiên cứu 64 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 67 3.1 Thực trạng công tác đào tạo huấn luyện thể lực VĐV Karate đội tuyển trẻ quốc gia: .67 3.1.1 Thực trạng công tác đào tạo VĐV Karate đội tuyển trẻ quốc gia 67 3.1.2 Thực trạng thể lực VĐV Karate đội tuyển trẻ quốc gia: .72 3.1.3 Bàn luận thể lực yếu tố liên quan VĐV nam Karate đội tuyển trẻ quốc gia với số công trình nghiên cứu khác: 84 3.2 Nghiên cứu lựa chọn hệ thống tập phát triển thể lực cho VĐV Karate đội tuyển trẻ quốc gia: .93 3.2.1 Xác định hệ thống tập phát triển thể lực cho VĐV Karate đội tuyển trẻ quốc gia: 93 3.2.2 Ứng dụng hệ thống tập phát triển thể lực cho VĐV Karate đội tuyển trẻ quốc gia: 106 3.3 Nghiên cứu đánh giá hiệu ứng dụng hệ thống tập phát triển thể lực cho VĐV Karate đội tuyển trẻ quốc gia: 116 3.3.1 Đánh giá phát triển thể lực VĐV nam Karate đội tuyển trẻ quốc gia .116 3.3.2 Đánh giá phát triển thể lực VĐV nữ Karate đội tuyển trẻ quốc gia 129 3.3.3 So sánh thành tích thi đấu trước TN với sau TN VĐV Karate đội tuyển trẻ Quốc gia .131 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .135 KẾT LUẬN .135 KIẾN NGHỊ 136 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Viết tắt CLB cm CM DCTĐ HC HCB HCĐ HCV HLV Karate KHHL kg L/ M/ S ml mmHg Nxb O2 ph PP RM SB SEA Games SM SN TB TCVĐ TDTT TĐC TLC TLCM TN TP.HCM VĐV Diễn giải Câu lạc Centimet Chuyên môn Di chuyển thi đấu Huy chương Huy chương bạc Huy chương đồng Huy chương vàng Huấn luyện viên Karatedo Kế hoạch huấn luyện Kilogram Lần/ Mét/ Giây Mililit Milimet thủy ngân Nhà xuất Oxy phút Cơng suất yếm khí tối đa Trọng lượng tối đa Sức bền Đại hội Thể thao Đông Nam Á Sức mạnh Sức nhanh Trung bình Trò chơi vận động Thể dục thể thao Tốc độ cao Thể lực chung Thể lực chuyên môn Thực nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh Vận động viên STT 34 35 Viết tắt VO2 max XPC Diễn giải Volume oxy maximum uptake Xuất phát cao DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG BẢNG Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 2.1 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Bảng 3.13 Bảng 3.14 NỘI DUNG TRAN G Các yêu cầu thể lực số môn võ thuật Thời kỳ mẫn cảm (tuổi) phát triển tố chất thể lực thiếu niên Mẫu thí dụ phân chia giai đoạn, chu kỳ kế hoạch năm theo chu kỳ đơn Biểu đánh giá số HW Thực trạng đặc điểm HLV Karate đội tuyển trẻ quốc gia Thực trạng đặc điểm VĐV Karate đội tuyển trẻ quốc gia lứa tuổi 15 -17 Thực trạng sở sân bãi, trang thiết bị tập luyện Thực trạng tập huấn luyện TLC TLCM Thực trạng chế độ điều kiện đảm bảo Thực trạng khối lượng huấn luyện đội tuyển trẻ Thực trạng số buổi tập thể lực đội tuyển trẻ giai đoạn chuẩn bị chung: Thực trạng số buổi tập thể lực đội tuyển trẻ giai đoạn chuẩn bị CM: Thành tích VĐV Karate đội tuyển trẻ quốc gia năm 2016 Đặc điểm đối tượng tham gia khảo sát thực trạng công tác đào tạo huấn luyện thể lực cho VĐV Karate (n=35) Kết vấn lựa chọn test thể lực cho VĐV Karate trẻ quốc gia (n=35) Kết lựa chọn số/ test đánh giá yếu tố có liên quan thể lực cho VĐV Karate trẻ quốc gia (n=35) Kết kiểm tra thực trạng TLC VĐV Karate đội tuyển trẻ quốc gia Thực trạng SM đẳng động VĐV Karate đội tuyển trẻ NỘI DUNG BẢNG Bảng 3.15 Bảng 3.16 Bảng 3.17 Bảng 3.18 Bảng 3.19 Bảng 3.20 Bảng 3.21 Bảng 3.22 Bảng 3.23 Bảng 3.24 Bảng 3.25 Bảng 3.26 Bảng 3.27 Bảng 3.28 Bảng 3.29 Bảng 3.30 Bảng 3.31 Bảng 3.32 TRAN G quốc gia Thể lực chuyên môn VĐV Karate đội tuyển trẻ quốc gia Tâm lý chức VĐV Karate đội tuyển trẻ quốc gia Các cơng trình nghiên cứu đánh giá SM bật cao cho VĐV Các cơng trình nghiên cứu đánh giá SM đẳng động cho VĐV Các cơng trình nghiên cứu đánh giá SM nằm đẩy tạ gánh tạ cho VĐV Các cơng trình nghiên cứu VO2max Wingate test VĐV Karate Kết chọn lựa nhóm tập phát triển tốc độ cho VĐV Karate (n=35) Kết chọn lựa nhóm tập phát triển SM cho VĐV Karate (n=35) Kết chọn lựa nhóm tập phát triển SB cho VĐV Karate (n=35) Kết chọn lựa nhóm tập phát triển SM tốc độ cho VĐV Karate (n=35) Kết chọn lựa nhóm tập phát triển tốc độ cho VĐV Karate (n=35) Kết chọn lựa nhóm tập phát triển SM cho VĐV Karate (n=35) Kết chọn lựa nhóm tập phát triển SB cho VĐV Karate (n=35) Kết chọn lựa nhóm tập phát triển SM tốc độ cho VĐV Karate (n=35) Kế hoạch huấn luyện thể lực năm 2017 (chu kỳ 1) Khối lượng tập luyện quãng nghỉ theo trình độ VĐV (Jay Dawes and Mark Roozen, 2012) Các thông số tập luyện SM tối đa phương pháp đẳng động Các thông số tập luyện SM tốc độ phương pháp đẳng trương NỘI DUNG BẢNG Bảng 3.33 Bảng 3.34 Bảng 3.35 Bảng 3.36 Bảng 3.37 Bảng 3.38 Bảng 3.39 Bảng 3.40 Bảng 3.41 Bảng 3.42 Bảng 3.43 Bảng 3.44 Bảng 3.45 Bảng 3.46 Bảng 3.47 Bảng 3.48 TRAN G Các thông số tập luyện SM bền thời gian ngắn [40] Sự phát triển TLC VĐV nam Karate đội tuyển trẻ quốc gia sau thực nghiệm (n=12) SM đẳng động khớp gối 60o/s VĐV nam Karate đội tuyển trẻ quốc gia (n=12) SM đẳng động khớp gối 180o/s VĐV nam Karate đội tuyển trẻ quốc gia (n=12) SM đẳng động khớp khuỷu tay 60o/s sau TN VĐV nam Karate đội tuyển trẻ quốc gia (n=12) SM đẳng động khớp khuỷu tay 120o/s sau TN VĐV nam Karate đội tuyển trẻ quốc gia (n=12) Sự phát triển TLCM sau TN VĐV nam Karate (n=12) Sự biến đổi tâm lý chức VĐV nam Karate (n=12) Sự phát triển TLC VĐV nữ Karate đội tuyển trẻ quốc gia (n=8) SM đẳng động khớp gối 60o/s VĐV nữ Karate đội tuyển trẻ quốc gia (n=8) SM đẳng động khớp gối 180o/s VĐV nữ Karate đội tuyển trẻ quốc gia (n=8) SM đẳng động khớp khuỷu tay 60o/s VĐV nữ Karate đội tuyển trẻ quốc gia (n=8) SM đẳng động khớp khuỷu tay 120o/s VĐV nữ Karate đội tuyển trẻ quốc gia (n=8) Sự phát triển TLCM VĐV nữ Karate (n=8) Sự biến đổi tâm lý chức VĐV nữ Karate (n=8) Thành tích VĐV Karate đội tuyển trẻ Quốc gia năm 2016 năm 2017 Phụ lục 26: Kết kiểm tra thể lực chung VĐV nữ Karate sau thực nghiệm HỌ TÊN Lê Thị Trần Mai Hồ Thị Phạm Thị Đinh Thị Thái Thanh Bích Nguyễn Ánh Nguyễn Thị Huyền Anh Chinh Hạ Hoa Hương Ngọc Nguyệt Trang Gập Duỗi Nhảy Lực Đẩy Gánh Nhảy Chạy Chạy Ngồi Bật Lực Lực bụng lưng lục Pavg bóp tạ tạ lục XPC TĐC HF với xa lưng chân 1 giác (W/kg tay 3RM 3RM giác 5m 20m (cm) (cm) (cm) (kg) (kg) phút phút phải ) (kg) (kg) (kg) trái (s) (s) (s0 (lần) (lần) (s) 25.5 220 36 73 71 51.7 68.9 61 69 11.19 11.28 1.05 3.34 48.2 22.6 16.5 230 35 89 94 68.9 87.0 56 82 10.03 10.86 0.98 3.15 59.9 22.7 20.5 215 32 54 45 59.8 90.1 48 80 12.89 12.57 1.05 3.32 38.4 20 26 210 34 72 64 41.7 78.9 58 86 13.82 13.86 1.06 3.33 39.2 20.4 21 200 35 65 58 51.7 69.8 47 75 11.14 11.84 1.08 3.52 46.8 24.2 27.5 230 33 78 67 59.8 90.1 48 90 11.15 12.13 1.07 3.27 38.8 22.3 19.5 210 29 63 59 45.2 69.8 52 83 11.67 11.37 1.02 3.25 46.6 19.3 20 220 39 84 79 45.2 78.9 53 73 11.61 12.44 1.05 3.11 37.1 29.7 Phụ lục 27: Kết kiểm tra SM đẳng động gối 60o/s và 180o/s VĐV nữ Karate thời điểm ban đầu Peak Torque 60o/s AVG Power 60o/s HỌ TÊN Extension Flexion Extension Flexion Left Right Left Right Left Right Left Right Lê Thị Anh 198.1 191.3 86.6 64.0 124 134.5 63.6 48.1 Trần Mai Chinh 161.6 206.1 95.6 96.5 104 146.4 66.7 74.3 Hồ Thị Hạ 135.9 164.9 71.3 94.2 84.6 105 41.9 66.3 Phạm Thị Hoa 163.5 147.4 70.9 55.7 100 82.8 53.5 40.3 Đinh Thị Hương 171.3 161.6 75.4 80.8 105 97.3 48 43.2 Thái Thanh Bích Ngọc 179.1 163.5 86.8 82.7 105 101.7 55.8 50.4 Nguyễn Ánh Nguyệt 165.3 131.7 71.7 62.9 108 82.3 53.6 46.7 Nguyễn Thị Trang 180.2 196.5 81.4 81.1 113 119.5 54.5 54.9 Huyền Peak Torque 180o/s AVG Power 180o/s Extension Flexion Extension Flexion Left Right Left Right Left Right Left Right 120.1 125.4 49.0 48.8 205 186.23 68.7 61 125.0 146.4 67.9 73.4 195.3 225.1 105.7 110.1 93.6 103.1 69.4 58.1 143.1 161.5 92.9 101.6 99.5 49.4 31.4 149.1 138.8 72.5 111.0 107.0 45.7 45.7 173.6 92.8 43.2 165 54.4 57 115.3 104.7 57.6 51.4 180.5 163.9 88.2 76.2 100.1 87.9 63.5 60.2 160.7 132.4 87.2 91 118.3 106.8 43.5 50.9 173.5 171.4 62 53.1 Phụ lục 28: Kết kiểm tra SM đẳng động gối 60o/s và 180o/s VĐV nữ Karate trước thực nghiệm Peak Torque 60o/s AVG Power 60o/s Peak Torque 180o/s Extension Flexion Extension Flexion Extension Flexion HỌ TÊN Left Right Left Right Left Right Left Right Left Righ Left Right t Lê Thị Anh 178.5 179.6 77.7 75.5 127.3 132.6 58.4 56.6 120.3 117.3 68.9 44.9 Trần Mai Chinh 179.6 195.1 98.2 91.1 112.9 130.1 70.1 71.7 141.8 137 81.9 72.3 Hồ Thị Hạ 140.9 176.3 75.3 97.4 84.6 109.2 44.2 68.6 95.6 105 66.4 60.1 Phạm Thị Hoa 167.5 158.4 74.9 61.7 100.2 87 55.8 42.6 102.6 100 48.4 32.4 Đinh Thị Hương 175.3 178.6 85.4 83.8 105.6 101.5 50.3 45.5 113.0 110.0 43.7 48.7 Thái Thanh Bích Ngọc 181.1 175.5 89.8 86.7 105.4 105.9 58.1 52.7 117.3 106 55.6 53.4 Nguyễn Ánh Nguyệt 156.2 160.4 69.5 73.6 110.2 96 51.7 54.9 109.3 103 57.0 62.5 Nguyễn Thị Trang 184.2 206.5 84.4 84.1 113.3 123.7 56.8 57.2 120.3 108 41.5 52.9 Huyền AVG Power 180o/s Extension Flexion Left Right Left Right 215.2 206.1 84.1 80.5 214.8 235.2 124.2 115.5 145.1 163.5 94.9 93.8 148.1 136.8 74.5 45.2 175.6 169 182.5 165.9 56.4 59 90.2 79.2 153.6 163.3 90.3 93.5 175.5 174.4 63 55.1 Phụ lục 29: Kết kiểm tra SM đẳng động gối 60o/s và 180o/s VĐV nữ Karate sau thực nghiệm HỌ TÊN Lê Thị Trần Mai Hồ Thị Phạm Thị Đinh Thị Anh Chinh Hạ Hoa Hương Thái Thanh Bích Nguyễn Ánh Nguyễn Thị Huyền Ngọc Nguyệt Trang Peak Torque 60o/s Extension Flexion Left Right Left Right 181.0 190.5 92.4 79.5 186.9 199.8 98.9 97.1 152.7 172.4 82.0 96.2 186.6 171.2 80.8 84.8 185.2 200.3 92.1 100 180.2 181.8 82.8 86.3 182.1 199.6 91.5 75.6 193.2 209.2 95.0 102 AVG Power 60o/s Extension Flexion Left Right Left Right 128.6 140.6 72 62.8 105.4 124.5 77 66.1 93.1 106.3 58.5 66.4 112.1 101.8 63.2 63.2 111.9 127 65.2 65.4 Peak Torque 180o/s Extension Flexion Left Right Left Right 128.3 121.2 66.9 67.4 133.3 132.9 78.2 63.7 102.7 117.6 53.4 60.6 121.4 109.6 64.1 60.1 132.2 120.8 55.7 84.9 AVG Power 180o/s Extension Flexion Left Right Left Right 228.9 210.6 114.9 110.6 228.3 248.8 119.7 78.3 120.5 171.7 50.6 84.1 179.7 174.5 99 96.3 177.3 200.4 74.4 116.1 101.7 108 66 58.9 120.8 102.6 62.8 55.7 178.2 155.3 93.4 86.2 120.3 127 68.8 45.7 121.3 120.5 71.2 54.5 168.1 192.8 105.9 72.2 113.2 127.6 67.9 65 125.9 122.9 63.5 62.9 166.9 185.5 99.1 83.2 Phụ lục 30: Kết kiểm tra SM đẳng động khuỷu tay 60o/s và 120o/s VĐV nữ Karate thời điểm ban đầu HỌ TÊN Lê Thị Trần Mai Hồ Thị Phạm Thị Đinh Thị Thái Thanh Bích Nguyễn Ánh Nguyễn Thị Huyền Anh Chinh Hạ Hoa Hương Ngọc Nguyệt Trang Peak Torque 60o/s Extension Flexion Left Right Left Right 30.0 34.6 29.0 28.9 27.8 22.8 25.0 28.6 30.8 32.3 26.4 27.4 26.6 28.9 15.0 22.6 45.3 30.6 47.0 46.5 27.2 26.6 24.9 22.5 22.1 19.8 23.7 22.0 32.5 33.9 21.8 22.1 AVG Power 60o/s Extension Flexion Left Right Left Right 18.9 19.2 19.6 19.1 20.5 14 17 20.8 18.8 22.5 15 17.8 15.1 21.5 11 16.5 27.4 19.1 30 30.1 20.4 19.6 15.3 15.3 10.9 10.9 11.8 11.6 21 22.8 14.5 14.6 Peak Torque 180o/s Extension Flexion Left Right Left Right 21.3 25.8 23.6 25.8 27.9 19.0 24.8 26.3 28.7 33.1 21.7 24.9 24.1 24.7 12.9 20.2 35.0 25.1 48.7 46.6 29.3 25.6 27.4 22.4 15.7 17.1 19.3 19.0 26.2 30.8 21.1 20.1 AVG Power 180o/s Extension Flexion Left Right Left Right 21.6 20.8 20.2 28.5 30.3 19.4 24.7 27.5 30.8 35.4 19.5 23.1 27.3 32.1 13.3 22.6 33.9 27.5 41.3 52.4 33.6 32.7 27.6 22.8 12.6 15.5 13 13.8 28.6 30.2 21.3 19.6 Phụ lục 31: Kết kiểm tra SM đẳng động khuỷu tay 60o/s và 120o/s VĐV nữ Karate trước thực nghiệm HỌ TÊN Lê Thị Trần Mai Hồ Thị Phạm Thị Đinh Thị Thái Thanh Bích Nguyễn Ánh Nguyễn Thị Huyền Anh Chinh Hạ Hoa Hương Ngọc Nguyệt Trang Peak Torque 60o/s Extension Flexion Left Right Left Right 40.8 46.5 34.0 36.6 29.0 30.9 26.5 30.1 33.8 35.3 27.9 28.9 29.6 31.9 16.5 24.1 48.3 33.6 43.5 35.1 30.2 29.6 26.4 24.0 27.7 24.3 30.8 25.1 35.5 36.9 23.3 23.6 AVG Power 60o/s Extension Flexion Left Right Left Right 22.8 29.6 19.1 20.7 22.3 20.4 18 21.8 20.3 24 16 18.8 16.6 23 12 17.5 28.9 20.6 31 31.1 21.9 21.1 16.3 16.3 14.8 11.5 17.7 16.6 22.5 24.3 15.5 15.6 Peak Torque 180o/s Extension Flexion Left Right Left Right 30.2 36.6 22.2 28.0 31.1 27.3 33.3 29.8 31.7 36.1 23.2 26.4 27.1 27.7 14.4 21.7 38.0 28.1 31.4 36.3 32.3 28.6 26.4 25.1 29.2 23.1 19.9 25.6 29.2 33.8 20.2 23.2 AVG Power 180o/s Extension Flexion Left Right Left Right 33.6 42.2 17.5 29.2 30.6 31.1 30.7 29.5 32.3 36.9 20.5 24.1 28.8 33.6 14.3 23.6 35.4 29 42.3 41.1 35.1 34.2 28.6 23.8 25.6 20.5 31.1 23.4 30.1 31.7 22.3 20.6 Phụ lục 32: Kết kiểm tra SM đẳng động khuỷu tay 60o/s và 120o/s VĐV nữ Karate sau thực nghiệm Lê Thị Trần Mai Hồ Thị Phạm Thị Anh Chinh Hạ Hoa Peak Torque 60o/s Extension Flexion Left Right Left Right 42.4 50.4 43.4 45.7 32.0 33.9 39.5 38.4 39.0 43.3 33.5 36.3 34.5 32.7 29.4 35.5 Đinh Thị Thái Thanh Bích Nguyễn Ánh Nguyễn Thị Huyền Hương Ngọc Nguyệt Trang 51.1 36.8 35.9 38.3 HỌ TÊN 53.2 29.7 31.5 37.6 48.5 26.4 31.4 28.6 48.0 24.5 33.6 30.9 AVG Power 60o/s Extension Flexion Left Right Left Right 24.3 35 27.8 26 23.8 21.9 27.4 24.9 27.5 32.2 23.2 18.7 20.1 25.6 20.2 18.7 29.8 36.6 26.7 25.7 19.6 23.3 22.1 17.7 18.4 21.7 26.5 24.5 28.6 25.9 20.5 25.3 Peak Torque 180o/s Extension Flexion Left Right Left Right 32.2 42.8 44.2 40.4 36.1 30.3 34.3 35.4 29.4 42.6 26.0 27.5 29.1 29.4 22.6 25.1 AVG Power 180o/s Extension Flexion Left Right Left Right 42 52.4 38.1 37.5 37.1 32.6 37.7 30.2 35.2 44.8 23.6 24.6 28.3 36.4 16.7 24.9 42.5 35.4 31.6 34.2 47.9 36.3 31.7 28.6 49.8 30.0 29.2 34.7 50.2 28.9 33.0 22.6 48.1 23.9 26.7 21.6 53.6 28.7 35.8 26 28.8 23.7 38.5 28.7 53.4 26.4 25.6 23.3 Phụ lục 33: Kết kiểm tra TLCM VĐV nữ Karate thời điểm ban đầu HỌ TÊN Lê Thị Trần Mai Hồ Thị Phạm Thị Đinh Thị Thái Thanh Bích Nguyễn Ánh Nguyễn Thị Huyền Anh Chinh Hạ Hoa Hương Ngọc Nguyệt Trang Kizami 10s (lần) Gyakuzuki 10s (lần) Mawashi 15s (lần) Đánh bước 15s (lần) 17 14 14 16 18 16 15 19 15 17 16 15 15 16 14 15 12 13 13 12 12 13 12 12 17 17 18 18 17 18 17 18 Đá Mawashi geri chân trước + đấm tay sau 20s (lần) 16 15 14 16 14 16 15 15 Đấm tay sau đích đối diện cách 2.5m 20s (lần) 17 18 17 18 17 18 17 16 Phụ lục 34: Kết kiểm tra TLCM VĐV nữ Karate trước thực nghiệm Kizami 10s Gyakuzuki (lần) 10s (lần) HỌ TÊN Lê Thị Trần Mai Hồ Thị Phạm Thị Đinh Thị Thái Thanh Bích Nguyễn Ánh Nguyễn Thị Huyền Anh Chinh Hạ Hoa Hương Ngọc Nguyệt Trang 17 15 16 18 20 18 17 21 16 19 18 17 16 17 15 16 Mawashi 15s (lần) 14 15 15 13 14 15 13 14 Đá Mawashi geri Đánh bước 15s chân trước + đấm (lần) tay sau 20s (lần) 19 16 20 17 20 15 20 17 19 16 19 17 20 15 19 16 Đấm tay sau đích đối diện cách 2.5m 20s (lần) 19 19 20 19 21 20 19 20 Phụ lục 35: Kết kiểm tra TLCM VĐV nữ Karate sau thực nghiệm Kizami 10s Gyakuzuki (lần) 10s (lần) HỌ TÊN Lê Thị Trần Mai Hồ Thị Phạm Thị Đinh Thị Thái Thanh Bích Nguyễn Ánh Nguyễn Thị Huyền Anh Chinh Hạ Hoa Hương Ngọc Nguyệt Trang 20 17 18 20 22 20 19 22 18 21 20 19 18 19 17 19 Mawashi 15s (lần) Đánh bước 15s (lần) 15 17 16 15 16 17 15 17 21 22 22 22 21 22 23 21 Đá Mawashi geri chân trước + đấm tay sau 20s (lần) 19 18 19 17 18 18 18 18 Đấm tay sau đích đối diện cách 2.5m 20s (lần) 21 22 23 22 21 22 23 21 Phụ lục 36: Kết kiểm tra yếu tố liên quan VĐV nữ Karate thời điểm ban đầu HỌ TÊN Lê Thị Trần Mai Hồ Thị Phạm Thị Đinh Thị Thái Thanh Bích Nguyễn Ánh Nguyễn Thị Huyền Anh Chinh Hạ Hoa Hương Ngọc Nguyệt Trang Phản xạ Batak 62 59 64 68 63 64 65 69 HW 12 12.8 10 14.8 16.4 9.2 13.6 17.2 Chức – tâm lý Dung tích VO2 max PP (cơng suất AP (Cơng suất trung sống (ml/kg/min) đỉnh) bình) 2.54 37.5 6.77 5.32 2.51 42.9 11.06 6.59 2.23 36.2 6.59 4.92 2.16 44.6 6.59 4.92 2.48 35.5 7.03 4.98 2.42 42.2 5.85 4.28 2.16 36.2 7.85 5.8 3.29 46.5 5.8 4.34 Phụ lục 37: Kết kiểm tra yếu tố liên quan VĐV nữ Karate trước thực nghiệm HỌ TÊN Lê Thị Trần Mai Hồ Thị Phạm Thị Đinh Thị Thái Thanh Bích Nguyễn Ánh Nguyễn Thị Huyền Anh Chinh Hạ Hoa Hương Ngọc Nguyệt Trang Phản xạ Batak 68 67.5 85 81.5 77 70 70.5 81 HW 10.8 10.4 8.4 11.6 12.4 7.6 10.8 12.8 Chức – tâm lý Dung tích VO2max PP (cơng suất sống (ml/kg/min) đỉnh) 2.84 40.5 7.6 2.65 47.1 10.57 2.85 37.5 7.71 2.51 45.6 6.56 2.76 37.1 7.58 2.78 45.6 6.77 2.54 37.5 8.27 3.88 50.2 7.11 AP (Cơng suất trung bình) 5.4 3.19 5.81 5.12 5.67 5.32 5.66 5.67 Phụ lục 38: Kết kiểm tra yếu tố liên quan VĐV nữ Karate sau thực nghiệm HỌ TÊN Lê Thị Trần Mai Hồ Thị Phạm Thị Đinh Thị Thái Thanh Bích Nguyễn Ánh Nguyễn Thị Huyền Anh Chinh Hạ Hoa Hương Ngọc Nguyệt Trang Phản xạ Batak 75 73 89 86 82 79 78 92 HW 9.2 9.6 10.4 11.2 7.2 8.4 9.6 Chức – tâm lý Dung tích VO2max PP (công suất sống (ml/kg/min) đỉnh) 2.94 42.9 7.8 2.88 50.2 9.72 3.11 40.9 8.85 2.88 46.8 7.88 2.94 40.9 8.64 2.89 48.6 8.28 2.76 40.9 8.82 3.94 51.7 7.51 AP (Cơng suất trung bình) 5.83 6.14 6.91 5.82 5.96 5.46 5.42 5.96 Phụ lục 39.Thành tích thi đấu VĐV Karate đội tuyển trẻ quốc gia năm 2016 TT Nam Nữ HỌ TÊN Năm sinh Nguyễn Chí Thanh Hồ Võ Việt Nhân Khuất Hải Nam Trần Hồ Hải Long Nguyễn Đình Hiếu Lương Anh Tú Nguyễn Văn Chương Lê Huy Đức Lò Văn Biển Nguyễn Thanh Trường Nguyễn Thiện Hồng Long Nguyễn Viết Ngọc Hiệp Thái Thanh Bích Ngọc Nguyễn Ánh Nguyệt Phạm Thị Hoa Lê Thị Anh Nguyễn Thị Huyền Trang Đinh Thị Hương Hồ Thị Hạ Trần Mai Chinh Tổng cộng 2002 2001 2001 2001 2001 2000 2000 2000 2000 2001 2001 2000 2002 2001 2002 2001 2001 2000 2001 2000 Hạng Cân 50kg 50kg 55kg 55kg 60kg 60kg 65kg 65kg 70kg 70kg 75kg >75kg 48kg 48kg 53kg 53kg 60kg 60kg >60kg >60kg TRẺ 18-26/6 THÀNH TÍCH 2016 CÚP 13-21/8 Đông Nam Á 31/5-6/6 HCĐ HCV (KT) HCV (C1) HCB (C1) HCĐ (C1) HCV (KT) HCB (C1) HCV (KT) HCB (C1) HCV (C1) HCV (KT) HCV (C1) HCV (KT) HCĐ (C1) HCĐ (C1) HCB (C1) HCĐ (C1) HCĐ (C1) HCV (KT) HCB (C1) HCĐ HCV (C1) HCV (KT) HCB (C1) HCB (C1) 7HCV; 4HCB; 1HCĐ HCV (KT) 5HCV; 3HCB; 6HCĐ Phụ lục 40 Thành tích thi đấu VĐV Karate đội tuyển trẻ quốc gia năm 2017 TT HỌ TÊN NS Hạng Cân THÀNH TÍCH 2017 HC Na m Nữ Nguyễn Chí Thanh 2002 Hồ Võ Việt Nhân 2001 Khuất Hải Nam 2001 Trần Hồ Hải Long 2001 Nguyễn Đình Hiếu 2001 Lê Huy Đức 2000 Nguyễn Văn Chương 2000 Lương Anh Tú 2000 Nguyễn Thanh Trường 2001 Lò Văn Biển 2000 Ng Thiện Hồng Long 2001 Nguyễn Viết Ngọc Hiệp 2000 Phạm Thị Hoa 2002 Thái Thanh Bích Ngọc 2002 Nguyễn Ánh Nguyệt 2001 Ng Thị Huyền Trang 2001 Lê Thị Anh 2001 Trần Mai Chinh 2000 Hồ Thị Hạ 2001 Đinh Thị Hương 2000 Tổng cộng 50kg 50kg 55kg 55kg 60kg 60kg 65kg 65kg 70kg 75kg 75kg >75kg 48kg 48kg 53kg 53kg 60kg 60kg >60kg >60kg TRẺ (24-31/5) HCV (C1) HCB (C1) HCĐ (C1) HCV (KT) HCB (C1) HCĐ (C1) HCV (KT) HCV (KT) HCV (KT) HCĐ (C1) HCV (KT) HCB (C1) HCV (C1) HCV (KT) HCĐ (C1) HCĐ (C1) HCV (KT) HCĐ (C1) HCV (KT) 10HCV; 3HCB; 6HCĐ CÚP (20-28/7) HCĐ (C1) Đông Nam Á (2-7/5) HCĐ HCĐ HCĐ HCV (KT) HCV (KT) HCV (KT) HCĐ (C1) HCV (KT) HCĐ (C1) HCV (KT) HCV (KT) HCV (KT) HCB (C1) HCV (KT) HCV (KT) 9HCV; 1HCB; 3HCĐ HCB HCĐ HCV HCV HCV HCV HCB HCV HCV HCB 6HCV; 3HCB; 4HCĐ ... 3.2 Nghiên cứu lựa chọn hệ thống tập phát triển thể lực cho VĐV Karate đội tuyển trẻ quốc gia: .93 3.2.1 Xác định hệ thống tập phát triển thể lực cho VĐV Karate đội tuyển trẻ quốc gia: ... dụng hệ thống tập phát triển thể lực cho VĐV Karate đội tuyển trẻ quốc gia: 106 3.3 Nghiên cứu đánh giá hiệu ứng dụng hệ thống tập phát triển thể lực cho VĐV Karate đội tuyển trẻ quốc. .. đấu đối kháng cho VĐV Karate trẻ tương lai, mạnh dạn chọn đề tài: Nghiên cứu hệ thống tập phát triển thể lực cho vận đợng viên Karatedo đợi tuyển trẻ Quốc gia Mục đích luận án: Nghiên cứu xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hệ thống bài tập phát triển thể lực cho vận động viên Karatedo đội tuyển trẻ Quốc gia (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu hệ thống bài tập phát triển thể lực cho vận động viên Karatedo đội tuyển trẻ Quốc gia (Luận án tiến sĩ)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn